فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طیبه تازیکی، خدامراد مومنی*، جهانگیر کرمی، غلامعلی افروز صفحات 7-24

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مشکلات رفتاری و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان آهسته گام با کیفیت زندگی مادران آنها از طریق نقش میانجی هشیاری در لحظه ها انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی در قالب مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل همه دانش آموزان آهسته گام دوره ابتدایی ساکن استان گلستان و مادران آنها در سال تحصیلی 99-1398 بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای 298 دانش آموز (از 878 دانش آموز) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان راتر (1967)، مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون و همکاران (1983)، پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بایر و همکاران (2006) و پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998). داده ها با آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معناداری میان مهارتهای اجتماعی و هشیاری در لحظه ها با کیفیت زندگی وجود دارد. همچنین همبستگی منفی معناداری میان مشکلات رفتاری با کیفیت زندگی وجود دارد. همچنین نقش میانجی هشیاری در لحظه ها در رابطه مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری با کیفیت زندگی مورد تایید قرار گرفت (0/01>P). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که افزایش مهارتهای اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان و ارتقای هشیاری در لحظه های مادران دانش آموزان آهسته گام می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی مادران شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مادران دانش آموزان آهسته گام (کم توان ذهنی)، مشکلات رفتاری، مهارتهای اجتماعی، هشیاری در لحظه ها (ذهن آگاهی)
 • کمال کوهی*، محمدمصطفی عبدی صفحات 25-40

  ورود و گسترش انواع رسانه های نوین در میان خانواده های ایرانی، این نهاد اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و موجب تغییراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان و نوجوان شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش رسانه های نوین در کنشهای خانوادگی دانش آموزان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه اجرا، همبستگی و از نظر زمانی، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دوره متوسطه دوم استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل داده اند. حجم نمونه پژوهش 627 نفر بود که از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب توام با نمونه گیری تصادفی ساده و سیستماتیک انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که میان میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و بازیهای رایانه ای با کنشهای خانوادگی دانش آموزان همبستگی معنادار معکوس وجود دارد. این بدین معناست که با افزایش میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و بازیهای رایانه ای، کنشهای خانوادگی دانش آموزان تضعیف می شود. علاوه بر این، متغیرهای میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و بازیهای رایانه ای توانسته اند 15/7 درصد از واریانس یا تغییرات کنشهای خانوادگی دانش آموزان را تبیین کنند. افزایش سواد رسانه ای و آموزش استفاده بهینه از رسانه های نوین از سوی دانش آموزان از راهکارهایی هستند که زمینه را برای کاهش تاثیرات منفی رسانه های نوین فراهم می سازند.

  کلیدواژگان: اینترنت، بازیهای رایانه ای، تلفن همراه، رسانه های نوین، کنشهای خانوادگی
 • مرضیه عبدالهی جوبنه*، محمدرضا زربخش بحری صفحات 41-54

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختلالات هیجانی با خودجرحی در نوجوانان دارای والد مطلقه با میانجیگری تنظیم هیجان انجام شده است. روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده و از فن مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر و پسر دارای والد مطلقه  بود که در سال تحصیلی 99-1398در مدارس دوره متوسطه اول و دوم شهر رشت مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنیها به پرسشنامه های اختلالات هیجانی وودورث (1920)، آسیب به خود سانسون و همکاران (1998) و پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان (2003) پاسخ دادند. داده های پژوهش پس از گردآوری، از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-21  و AMOS-24 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که میان اختلالات هیجانی و خودجرحی در نوجوانان دارای والد مطلقه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0/05>p). همچنین متغیر تنظیم هیجان (ارزیابی مجدد و سرکوب هیجان) در رابطه میان اختلالات هیجانی و خودجرحی در نوجوانان دارای والد مطلقه نقش میانجی دارد که سرکوب هیجان در رابطه میان اختلالات هیجانی و خودجرحی رابطه مثبت و معنادار و ارزیابی مجدد در رابطه میان اختلالات هیجانی و خودجرحی رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب داده ها با این مدل است.

  کلیدواژگان: اختلالات هیجانی، خودجرحی، تنظیم هیجان، طلاق، نوجوانان
 • زینب محمدزاده، افسانه قنبری پناه*، مژگان مردانی راد، یلدا دلگشایی صفحات 55-78

  هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب بر استرس والدگری و انعطاف پذیری ‎شناختی والدین دارای کودک پیش دبستانی بود. پژوهش از نوع شبه آزمایشی، طرح آزمایش، پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و روش آماری، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر (طرح مختلط) بود. جامعه پژوهش، همه مادران (120 نفر) مراجعه کننده به سرای تداوم شهرداری ساری (سال 1398) بودند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه انعطاف پذیری ‎شناختی (دنیس و واندروال، 2010) و پرسشنامه استرس والدینی (آبیدین، 1995) بود. در مرحله غربالگری، 30 نفر از بیماران به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. کلاسهای آموزشی مبتنی بر نظریه انتخاب گروه آزمایش، در 8 جلسه در روزهای دوشنبه و کلاسهای گروه گواه در 8 جلسه با محتوای متفاوت و با بررسی مسایل روز، در روزهای چهارشنبه در سرای تداوم شهرداری ساری برگزار شدند. نتایج نشان داد که 8 جلسه آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب، سبب افزایش انعطاف پذیری ‎شناختی (اندازه اثر در زمان، 0/653 و اندازه اثر در گروه، 0/331) و کاهش تنیدگی ‎والدگری (اندازه اثر در زمان، 0/803 و اندازه اثر در گروه، 0/416) می شود. نتیجه گیری می شود که آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب در افزایش انعطاف پذیری ‎شناختی و کاهش تنیدگی ‎والدگری والدین دارای کودک پیش ‎دبستانی موثر است. پیشنهاد می شود با هدف بهبود مهارت والدگری والدین و کاهش مشکلات رفتاری کودکان از پروتکل آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب در کلینیکهای روان شناختی، مراکز بهزیستی و آموزش و پرورش در قالب کارگاه های آموزشی استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب، استرس ‎والدگری، انعطاف پذیری‎ شناختی، والدین دارای کودک پیش دبستانی
 • جواد صاحبی کوزه کنان*، امیر پناه علی، سید داود حسینی نسب صفحات 79-94

  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه میان هیجان تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با میانجیگری خودپنداره در فرزندان ایثارگران دوره متوسطه استان آذربایجان شرقی بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 1180 نفر از فرزندان ایثارگران استان آذربایجان شرقی بود که در سال تحصیلی 98-1397 در مدارس دوره متوسطه مشغول به تحصیل بودند. از میان آنان 332 نفر برای نمونه به شیوه تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2004)، پرسشنامه هیجانهای تحصیلی پکران و همکاران (2005) و پرسشنامه خودپنداره بک (1978) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. روابط میانجی با روش بوت استرپ آزموده شدند. داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS-24  و AMOS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده، الگوی نهایی برازش خوبی بر داده ها نشان داد. نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که خودپنداره در رابطه میان هیجان تحصیلی و اشتیاق تحصیلی نقش میانجی دارد، بنابراین هیجان تحصیلی مثبت به صورت مستقیم و با میانجیگری خودپنداره با اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارد. میان اشتیاق تحصیلی و هیجان منفی، رابطه منفی معنادار وجود دارد که 23 درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی به واسطه متغیرهای هیجان تحصیلی پیش بینی می شود. بنابراین هیجانهای تحصیلی مثبت در میان فرزندان ایثارگران دوره متوسطه اول و دوم استان آذربایجان شرقی با میانجیگری خودپنداره توانسته است اشتیاق تحصیلی آنان را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، هیجان تحصیلی، خودپنداره، ایثارگران
 • لقمان صالحی، رحیم بدری گرگری*، علی نقی اقدسی صفحات 95-110

  هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر هنر-بازی درمانی و آموزش ذهن آگاهی بر بهبود مهارتهای حل مسیله دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی بود. پژوهش نیمه آزمایشی حاضر با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه با دو گروه آزمایش انجام گرفته است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر بوکان در سال تحصیلی 1400-1399 بود. از این جامعه آماری، به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای تعداد 45 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر برای هر گروه) و یک گروه گواه (15 نفر) گمارش شدند. گروه های آزمایش تحت آموزش دو برنامه مداخله متفاوت هنر-بازی درمانی و آموزش ذهن آگاهی قرار گرفتند. ابزار پژوهش برای پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه حل مسیله هپنر و پیترسون (1982) بود. گروه آزمایش اول، 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله هنر-بازی درمانی و آزمودنیهای گروه آزمایش دوم، 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش ذهن آگاهی قرار گرفتند. گروه گواه، هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها، از روش های آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری، تک متغیری و آزمون مقایسه های زوجی بنفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که میان گروه های آزمایشی و گروه گواه از لحاظ خرده مقیاسهای حل مسیله (اعتماد به حل مسیله، سبک گرایش-اجتناب و مهار شخصی) در مرحله پس آزمون تفاوت معنا دار وجود دارد (0.05  ≥ P). نتایج دیگر نشان داد که آموزش ذهن آگاهی در مقایسه با هنر-بازی درمانی تاثیر بیشتری بر حل مسیله دانش آموزان دارد (0.05 ≥ P). بنابراین، آموزش ذهن آگاهی به مثابه یک روش مداخله ای موثر می تواند در محیطهای آموزشی به منظور بهبود توانایی حل مسیله و ارتقای مهارتهای شناختی کودکان دبستانی  مورد استفاده مربیان و معلمان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حل مسئله، هنر-بازی درمانی، آموزش ذهن آگاهی، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • پریوش زارعی، زهرا طالب*، علی اکبر خسروی بابادی، سودابه عضدالملکی صفحات 111-134

  هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای مشارکتی والدین در محیط یادگیری ترکیبی مدارس بوده است. پژوهشگر پس از تعیین راهبردهای جستجو، منابع مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی شامل پروکویست، اریک، ابسکوهاست و گوگل اسکالر را در بازه زمانی 2015 تا  2020 جستجو کرده است. به منظور به حداکثر رساندن جامعیت جستجو از کلیدواژگان تعیین شده و همه ترکیب احتمالی آنها با عملگرهای OR  و AND استفاده شده است. سپس با به کارگیری  شیوه های متفاوت پالایش در پایگاه داده ها و معیارهای ورود و خروج مطالعه در مراحل بعدی منابع مرتبط با هدف مطالعه انتخاب شدند. کیفیت مطالعات از طریق نمون برگ استروب بررسی شده و از میان  119مطالعه، تعداد 20 مطالعه در تحلیل نهایی شناسایی و انتخاب شدند. یافته ها نشان دادند که مهم ترین سازوکارهای مشارکت والدین شامل سازماندهی، پایش و نظارت، انگیزشی، آموزشی و مدیریت در خانه در محیط یادگیری ترکیبی مدارس می توانند راهگشا باشند و به دانش آموزان کمک کنند تا آنها در  انجام دادن تکالیف درسی در محیط یادگیری ترکیبی پیشرفت کنند. نتایج نشان داد: الف) مدارس با رویکرد یادگیری ترکیبی در سازوکار مشارکت والدین با واسطه فناوری برخط قابلیت یکپارچه شدن در نظام مدیریت یادگیری مدارس را دارند؛ ب) پیوندهایی میان سازوکارهای مشارکت والدین و پیشرفت دانش آموزان در محیط یادگیری ترکیبی مدارس وجود دارند، اما لازم است تحقیقات بیشتری انجام گیرد و ج) بررسی حاضر پیشنهادهایی خاص را برای تحقیقات بیشتر ارایه داده است.

  کلیدواژگان: مشارکت والدین، یادگیری ترکیبی، آموزش برخط، آموزش مجازی، آموزش سایبری، دانش آموزان مدارس
 • حمیدرضا فرجی وستگانی، محمدیاسین سیفی گندمانی* صفحات 135-151

  هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی مداخله اسلامی مبتنی بر کیفیت زندگی بر افسردگی و اضطراب دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر بروجن بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش آزمایشی است که در قالب یک طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و اجرای مداخله ای بوده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان بک (1961-BDI) و پرسشنامه استاندارد اضطراب بک (1988-BAI) بود. 40 نفر از دانش آموزانی که دچار افسردگی و اضطراب بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند و به روش جایگزینی تصادفی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرار داده شدند. سپس گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی، مداخله درمانی را دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را تجربه نکردند. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس بررسی شدند. یافته های پژوهش بیانگر این است که افسردگی و اضطراب دانش آموزان به طور معناداری کاهش پیدا کرده است، بنابراین از این روش می توان به عنوان روش مداخله ای موثر برای افزایش کیفیت زندگی و کاهش افسردگی و اضطراب به مثابه یک روش موثر سود جست.

  کلیدواژگان: مداخله اسلامی مبتنی بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب، دانش آموزان
|
 • T. Taziki, K. M. Mo’Meni *, J. Karami, G. A. Afrooz Pages 7-24

  The present study sought to examine the relationship of behavioral problems and social skills of slow-paced students to their mothers' quality of life. This research also investigated mindfulness as a moderator in the relationship mentioned above. The study had a descriptive, correlational design. The statistical population of the study was comprised of all elementary school slow-paced students living in Golestan Province and their mothers in 2019-2020 school year. In order to draw the sample, cluster sampling method was utilized and 298 students were selected. The research instruments included the Rutter Children’s Behavior Questionnaire (1967), Matson’s Social Skills Scale (1983), Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer et al., 2006), and World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF) (1998). Data were analyzed via descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, and structural equation modeling. Results demonstrated that there was a significant, positive correlation between social skills, mindfulness, and quality of life. There was also a significant, negative association between behavioral problems and quality of life. Furthermore, the results confirmed the mediating role of mindfulness between social skills, behavioral problems and quality of life (P<0.01). Based on the findings, it can be concluded that developing social skills of slow-paced students, reducing their behavioral problems, and promoting their mothers’ mindfulness can improve the quality of life of mothers.

  Keywords: quality of life, mothers of students with intellectual disabilities, behavioral problems, social skills, mindfulness
 • K. Koohi *, M. M. Abdi Pages 25-40

  This study set out to examine the impact of new media technologies on students’ communication patterns and functioning in the household. This correlational research has taken an applied approach regarding the objective, while in regard to time, a cross-sectional approach has been used. The statistical population of the study was comprised of senior high school students in East Azerbaijan Province in 2021-2022 school year. The sample size was estimated based on Cochron Formula and a number of 627 students were selected using stratified sampling method as well as simple, systematic random sampling method. The research instrument included a researcher-made questionnaire. The obtained data were analyzed using Pearson correlation coefficient and MANOVA. Results revealed that there was a significant, inverse correlation between the use of mobile phone, Internet, and computer games and students’ communication patterns and functioning in the household. More specifically, increase in the use of new media technologies results in poor students’ communication patterns and functioning in the family. In addition, the use of mobile phone, Internet, and computer games could account for %15.7 of the variance in students' communication patterns and functioning in the household. Boosting students’ media literacy skills and familiarizing them with optimal use of new media technologies can reduce the negative impacts of new media.

  Keywords: Internet, computer games, mobile phone, new media, family functioning
 • M. Abdollahi Joubaneh*, M. R. Zarbakhsh Bahri, Ph.D. Pages 41-54

  This study was undertaken to examine the mediating role of emotion regulation in the relationship between emotional disorders and self-injury in adolescents with divorced parents. This research had a correlational design. The statistical population of the study was comprised of all students with divorced parents who were studying in junior and senior high schools in Rasht in 2019-2020 school year. The statistical sample consisted of 200 students who were selected by convenience sampling method. The research instruments included Self-Harm Inventory (Sansone et al., 1998), the Woodworth Psychoneurotic Inventory  (1920), and Emotion Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003). The collected data were analyzed via structural equation modeling with SPSS-21 and AMOS-24 software. Results showed that there was a positive, significant relationship between emotional disorders and self-injury in adolescents with divorced parents (p<0.05). Moreover, emotion regulation (reappraisal and suppression of emotions) had a mediating role in the relationship between emotional disorders and self-injury. More specifically, suppression of emotions played a significant, positive role in the link between emotional disorders and self-harm, whereas reappraisal played a significant, negative role in the relationship between emotional disorders and self-harm. Fit indices indicated that the proposed model was a good-fitting one.

  Keywords: emotional disorders, self-injury, emotion regulation, divorce, adolescents
 • Z. Mohammadzadeh, A. Ghanbaripanah *, M. Mardanirad, Y. Delgosha’Ee Pages 55-78

  This study was carried out to investigate the effects of a training program based on choice theory on parenting stress and cognitive flexibility of parents with preschool children. This quasi-experimental research had a pretest-posttest control group design.  The population of the study was comprised of all mothers (120 individuals) who had been referred to municipality-affiliated Tadavom House in Sari in 2019. The research instruments included Cognitive Flexibility Inventory (Dennis & Vander Wal, 2010) and Parenting Stress Index- Short Form (Abidin, 1995). At the screening stage, 30 patients were randomly chosen and assigned to experimental and control groups. The experimental group was administered eight training sessions based on choice theory, whereas the control group received eight training sessions on current social issues. The collected data were analyzed using repeated measures ANOVA (mixed design). The results showed that the intervention based on choice theory increased parents’ cognitive flexibility (effect size for time was 0.653 and effect size for group was 0.331) and reduced parenting stress (effect size for time was 0.803 and effect size for group was 0.416). Accordingly, it can be concluded that the training program based on choice theory is effective in increasing cognitive flexibility and reducing parenting stress in parents with preschoolers. It is suggested that workshops be held at psychological clinics and welfare and education centers using the training protocol based on choice theory.

  Keywords: training based on choice theory, parenting stress, cognitive flexibility, parents with preschool children
 • J. Sahebi Kuzeh Kanan*, A. Panahali, S. D. Hosseininasab Pages 79-94

  The purpose of this study was to examine the relationship between academic emotions and academic engagement mediated by self-concept among children of veterans in East Azerbaijan Province. This research had a descriptive, correlational design. The statistical population of the study comprised 1180 children of veterans studying in junior and senior secondary schools in East Azerbaijan Province in 2018-2019 school year from among whom 332 students were selected as the sample using multistage random sampling method. The research instruments included the Academic Engagement Questionnaire (Fredricks et al., 2004), the Academic Emotions Questionnaire (Pekrun et al., 2005) and the Beck Self-Concept Scale (1978). Pearson correlation, multivariate regression, and path analysis were used to analyze the data. Mediation relationships were tested using the bootstrap method. Data were analyzed via SPSS-24 and AMOS-24 software. According to the results, the final model fitted the data. The results of the bootstrap test revealed that self-concept mediated the relationship between academic emotions and academic engagement. Therefore, positive academic emotions have a direct positive relationship with academic engagement and self-concept mediates this association. There was a significant, negative relationship between academic engagement and negative emotions. Twenty-three percent of the variance in academic engagement was predicted by academic emotions. Consequently, positive academic emotions in children of veterans in East Azerbaijan Province could promote the students' academic engagement through the mediation of self-concept.

  Keywords: academic engagement, academic emotions, self-concept, veterans
 • L. Salehi, R. Badri Gargari *, A. N. Aghdasi Pages 95-110

  The aim of the present study was to compare the effectiveness of art-play therapy and mindfulness-based training in promoting problem solving skills of male elementary school sixth-graders. This quasi-experimental research had a pretest-posttest control group design. The statistical population of the study was comprised of all male elementary school sixth-graders in Bukan in 2020-2021 school year from among whom 45 students were selected via multistage random sampling method and randomly assigned to two experimental and one control groups (15 pupils in each group). The experimental groups received twelve 90-minute training sessions using two different intervention programs: art-play therapy and mindfulness training, whereas the control group did not receive any intervention. The Problem Solving Inventory (Heppner & Peterson, 1982) was used as the research tool at both pre- and post-test stages. For data analysis, multivariate analysis of covariance (MANCOVA), univariate analysis of variance (ANOVA), and the Bonferroni test were utilized. Results showed that there was a significant difference between the experimental groups and the control group in terms of subscales of problem solving (problem-solving confidence, approach-avoidance style, and personal control) in the post-test (P≤ 0.05). In addition, mindfulness training had a greater effect on students' problem solving ability compared to art-play therapy (P≤0.05). Accordingly, mindfulness training can be used by educators as an effective intervention for improving the problem-solving ability of primary school children and enhancing their cognitive abilities.

  Keywords: problem solving, art-play therapy, mindfulness training, elementary school students
 • P. Zare’I, Z. Taleb *, A. A. Khosravi Babadi, S. Azodolmolki Pages 111-134

  The current research was conducted to identify the factors affecting parental involvement in blended learning environments. After determining the search strategies, related sources were perused in ProQuest, Eric, EBSCOhost and Google Scholar databases from 2015 to 2020. To maximize the relevance of the search algorithms, the determined keywords and all their possible combinations were used with OR and AND operators. Then, by using different methods of refining the databases and through utilizing inclusion and exclusion criteria of the study, the related sources were selected. The quality of the studies was assessed via STROBE checklist. Among 119 studies, 20 studies were identified and selected for the purpose of final analysis. The findings indicated that the main mechanisms of parental involvement including organizing, monitoring, motivating, instructing and management at home can be useful in blended learning environments and help students do their assignments. The results also demonstrated that: (a) schools with a blended learning approach to parental involvement mechanisms can integrate the Learning Management System (LMS) into schools through online technology; (b) there are links between parental involvement mechanisms and students’ achievement in blended learning environments at schools; however, more research is required; and (c) the present study offers specific suggestions for further research.

  Keywords: parental involvement, blended learning, online education, virtual education, cyber education, students
 • H. R. Faraji Vastegani, M. Y. Seifi Gandomani * Pages 135-151

  Anxiety and depression are two of the most common obstacles teens and young adults face and it’s beginning to take a serious toll in the classroom. Hence, the goal of this study was to examine the impact of Islamic intervention based on quality of life upon depression and anxiety of high school male students in Borujen. This applied research is experimental in terms of method and had a pretest-posttest control group design. The research instruments included Beck Depression Inventory (BDI, 1961) and Beck Anxiety Inventory (BAI, 1988). Forty students diagnosed with depression and anxiety were randomly selected by multi-stage cluster sampling method and assigned to an experimental (N=20) and a control group (N=20). The experimental group then received group therapeutic intervention in ten 90-minute sessions, whereas the control group did not receive any intervention. Data were analyzed by analysis of covariance. Results showed that students’ depression and anxiety significantly diminished. Hence, Islamic intervention based on quality of life can be used as an effective method to increase quality of life and reduce depression and anxiety among students.

  Keywords: Islamic intervention based on quality of life, depression, anxiety, students