فهرست مطالب

مجله علوم دامی ایران
سال پنجاه و چهارم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد سلیمان اختیاری، آرش جوانمرد*، فرزاد غفوری، آیه سادات صدر، سید رضا میرائی آشتیانی، مسعود شیرعلی صفحات 203-223

  در صنعت پرورش طیور، استرس گرمایی ناشی از دمای بالای محیط، بر عملکرد حیوانات تاثیر منفی دارد و به یک چالش اساسی تبدیل شده است. آنالیز پروفایل ترانسکریپتوم داده ها و شناسایی الگوهای بیان افتراقی ژن در بافت های مرتبط می تواند در کشف سازوکارهای مولکولی مقاوم به استرس حرارتی نقش داشته باشد. در پژوهش حاضر، هدف اصلی استفاده از پروفایل ترانسکریپتوم سه بافت مغز، کبد و ماهیچه ران دو دسته از جوجه های گوشتی گروه کنترل و گروه تحت استرس گرمایی، بمنظور شناسایی ژن های کاندیدای مرتبط با استرس گرمایی است. در تجزیه داده های ریزآرایه برای مقایسه بیان ژنی، 657 ژن معنی دار (P<0.05) استخراج شد که در مجموع 94 ژن تفاوت بیانی معنی داری نشان دادند (FDR < 0.05, Fold change > ±2). سپس با بررسی حاشیه نویسی ژن های مربوطه حاصل از آنالیز داده ها و مرور منابع و همچنین شبکه تعاملی پروتیین- پروتیین بازسازی شده، ژن های هاب شامل ژن های NSDHL، DHCR24، LSS، FDPS، PCK1، ACTA1، HSP90AA1، HSPA2، HSPB1، HSF1، CRYAB، APOB و IL6 شناسایی شدند. بررسی نتایج حاشیه نویسی این ژن ها ثابت کرد که در فرآیند اصلی مسیرهای متابولیک و سیگنالینگ مرتبط با سیستم حمل و نقل یونی، بیوسنتز استروییدها، آنتی بادی ها و کلسترول، متابولیسم لیپیدها، عملکرد سیستم ایمنی بدن و مسیرهای سیگنالی مختلف مانند کیناز MAP، RET  و ERK دارای نقش می باشند. در نهایت پژوهش حاضر می تواند افق جدیدی از شواهد را با در نظر گرفتن مسیرهای فعال شده توسط این ژن ها برای شناسایی ژن های موثر و درک بهتر فرآیندهای زیستی مرتبط با تنش گرمایی ارایه دهد.

  کلیدواژگان: استرس گرمایی، بیان ژن، جوجه های گوشتی، ژن های هاب، سیستم بیولوژی
 • کبری پورراسد استمال، مهدی گنج خانلو*، ابوالفضل زالی، مصطفی صادقی، ارمین توحیدی صفحات 225-238
  این مطالعه باهدف بررسی عملکرد رشد، الگوی مصرف آب، گوارش پذیری، و صفات لاشه بره های لری-بختیاری (لری) و آمیخته لری-بختیاری×رومانف (آمیخته) در شرایط محدودیت آبی انجام گرفته است. تعداد 20 راس بره (10 راس از هر ژنوتیپ) با میانگین وزن 5/2±31 و سن 2±8 ماه در چهار تیمار با پنج تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل 2×2 با دو سطح برای ژنوتیپ و دو سطح برای آب مورد استفاده قرار گرفت. میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و وزن نهایی تحت تاثیر ژنوتیپ و نحوه دسترسی به آب قرار نگرفت، درحالی که میزان مصرف آب (001/0=p) و نسبت آب به خوراک (02/0=p) با محدودیت آبی کاهش یافت. بره های دارای محدودیت آبی تقریبا 90 درصد آب خود را در پنج دقیقه اول مصرف کردند. گوارش پذیری مواد مغذی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت ولی میزان ماده خشک مدفوع در محدودیت آبی بالاتر بود (03/0=p). وزن لاشه و بازده آن تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت، با این حال درصد و وزن دنبه در آمیخته ها پایین تر بود (0001/0˂p) اما بخشی از این کاهش به وسیله ضخامت چربی بالاتر (05/0=p) و چربی احشایی (01/0=p) بالاتر جبران شد. نتایج کلی این مطالعه نشان داد ژنوتیپ و محدودیت دسترسی به آب عملکرد رشد را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار ندادند، بنابراین می توان آمیخته ها را در محیط های با محدودیت آبی مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: گوسفند بومی، آمیخته گیری، محدودیت آبی، دنبه، صفات لاشه
 • قربان الیاسی زرین قبایی، مصطفی صادقی*، سید رضا میرائی آشتیانی صفحات 239-251

  صفت باروری بعنوان عامل اصلی برای تداوم سودآوری در مزارع گاو شیرده محسوب می شود. پژوهش حاضر، به منظور تعیین ژن های بیان شده افتراقی در باروری گاو نژاد هلشتاین با استفاده از داده های ترانسکریپتوم صورت گرفت. بدین منظور، در مجموع نمونه بافت جسم زرد 18 راس گاو نژاد هلشتاین با نوبت زایش 2 به بالا که به صورت ترکیب شد (Pooling)  در دو گروه با باروری زیاد و باروری کم هر کدام در سه تکرار بیولوژیک تقسیم بندی شده بودند استفاده شد. تمامی مراحل آماده سازی توالی های خام و تجزیه و تحلیل آن ها در پلتفرم گالاکسی نسخه 01/22 انجام شد و متعاقبا، هستی شناسی ژن با استفاده از پایگاه داده DAVID نسخه 2021 صورت پذیرفت. در نهایت، نتایج آنالیز بیان افتراقی ژن در بافت جسم زرد نشان داد که از 13049 رونوشت ترانسکریپتومی بیان شده، 19 ژن به عنوان ترانسکریپتوم های شاخص عمل کرده اند (q-   value≤0.05).  همچنین، ژن های UBE3B، NIF3L1 و ORC2 سه ژن شاخص عملکردی بودند که مقدار بیان بیشتری در جسم زرد گاوهای با باروری زیاد داشتند. ژن UBE3B در فرآیند های بیولوژیک به عنوان پروتیین درگیر در فرآیند کاتابولیک پروتیین وابسته به یوبیکوییتین است. در جهت تفسیر بیشتر نتایج، ژن NIF3L1 در فرایند بیولوژیک تمایز نورون، تنظیم مثبت رونویسی، الگوی DNA، تنظیم منفی رونویسی با الگوی اسید نوکلییک، نقش دارد. همچنین، ژن ORC2 در فرایند بیولوژیک همانندسازی DNA نقش بازی می کند. ژن های KRT8، PHLDB3، PPT2، LOC787628، PPYR1، TOX، TP73، DHX8، KCNN1، CLEC6A، PXMP4، LRRC26، SLC34A3 و OR13C7 در گاوهای با باروری کم، مقدار بیان بیشتری در جسم زرد نشان داده است. سه ژن PPT2‏‏ ،‏ PPYR1 و CLEC6A جزو ژن های شاخص محسوب می شوند. به عنوان نتیجه گیری کلی، جایگاه های UBE3B، NIF3L1 و ORC2 که مقدار بیان بیشتری در جسم زرد گاوهای با باروری زیاد داشتند می توانند بعنوان ژن های شاخص عملکردی در انتخاب ژنتیکی گاوهای شیری مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: ترانسکریپتوم‏، گالاکسی، هستی شناسی، هلشتاین، هم ترازی
 • هادی یزدانی، محسن قلی زاده*، ایوب فرهادی، محمدحسین مرادی صفحات 253-266

  تنوع تعداد کپی (CNV) یکی از مهمترین تغییرات ساختاری در ژنوم است که نقش مهمی در واریانس ژنتیکی صفات اقتصادی دارند. در این مطالعه CNVها و نواحی تنوع تعداد کپی (CNVR) روی کروموزوم جنسی سه نژاد گوسفند بومی ایرانی شامل نژادهای دنبه دار بلوچی و لری بختیاری و نژاد بدون دنبه زل بررسی شدند. ژنوتیپ 50 K نمونه ها جمع آوری و CNVها برای هر فرد با استفاده از نرم افزار PennCNV شناسایی شدند. سپس کنترل کیفیت CNVها با فیلترهای مختلف انجام شد و CNVRها با استفاده از نواحی همپوشان CNVها با استفاده از نرم افزار CNVRuler v1.5 شناسایی شدند. در مجموع، تعداد 37، 11 و 4 CNV از نوع اضافه به ترتیب روی کروموزوم X گوسفند بلوچی، زل و لری-بختیاری شناسایی شد. کمترین، بیشترین و میانگین طول CNVهای شناسایی شده، به ترتیب 94477، 1293154 و  447694 جفت باز در نژاد بلوچی ، 271819، 906644 و 674854  جفت باز در نژاد زل و 99705، 306525 و 167913  جفت باز در نژاد لری بختیاری  بود. پس از ادغام CNVها به ترتیب تعداد 30، 10 و 4 CNVR در  این سه نژاد شناسایی شد که همگی از نوع اضافه بودند. بررسی عمکلرد ژن های نواحی CNVR نشان داد که برخی از این ژن ها (VEGF، VAM21، TRPC5، NDUFA1، APLN وTNMD) با متابولیسم چربی در ارتباط بودند. حاشیه نویسی ژن ها برای عملکرد مولکولی، به طور معنی داری در مسیر arylsulfatase activity غنی سازی شدند که در تولید مثل نقش دارد. مطالعات بیشتر روی این مناطق CNV می تواند به شناسایی  واریانت های سببی موثر بر متابولیسم چربی در گوسفند کمک نماید.

  کلیدواژگان: گوسفند CNV، SNP، PennCNV
 • ابوالفضل کولیوند، آرش آذرفر*، امیر فدایی فر، ایوب عزیزی صفحات 267-287
  این آزمایش به منظور تعیین ارزش تغذیه ای و تخمین میزان پروتیین عبوری پروتانومیکس و فسفوپروتانومیکس به عنوان دو منبع جدید پروتیینی و مقایسه ی آن ها با خیساب ذرت، به عنوان ماده ی اولیه ی تولید این دو محصول، طراحی شده است. این دو فرآورده ی پودری شکل، از جداسازی و خشک کردن رسوبات ناشی از واکنش تانن ها با خیساب ذرت حاصل می شوند. مقدار تانن و کل ترکیبات فنلی عصاره ی تاننی استخراج شده از پوش کشمش به ترتیب 37/22 و 07/30 درصد ماده ی خشک بود. پروتیین نامحلول در پروتانومیکس و فسفوپروتانومیکس به ترتیب 15/81 و 98/48 درصد از پروتیین خام بود، در صورتیکه این عدد در خیساب ذرت 1/13 درصد است. تولید گاز در طی انکوباسیون و قابلیت تولید گاز آزمایشگاهی، تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت به نحوی که، بیشترین مقادیر، مربوط به تیمار شاهد (خیساب ذرت) بود. همه ی پارامترهای تخمیر شکمبه ای، از تیمارهای آزمایشی متاثر شدند به طوری که کمترین مقدار انرژی قابل متابولیسم (ME)  و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (SCFA)  و بیشترین مقدار بازده تولید پروتیین میکروبی (EMPS)  و pH به فسفوپروتانومیکس تعلق گرفتند؛ کمترین مقدار قابلیت هضم ظاهری آزمایشگاهی ماده ی آلی (IVOMAD)  و تولید پروتیین میکروبی (MPS)  به پروتانومیکس مربوط شدند؛ و بیشترین مقدار تجزیه پذیری واقعی برون تنی ماده ی خشک (IVTDDM)  و نیتروژن آمونیاکی (N-NH3)  و کمترین مقدار ضریب تفکیک (PF)  هم به تیمار شاهد تعلق گرفتند.
  کلیدواژگان: پروتانومیکس، فسفوپروتانومیکس، پروتئین عبوری، خیساب ذرت، تاننهای ضایعات کشمش
 • محسن بیجاری، علی صادقی سفیدمزگی* صفحات 289-301
  هدف از این مطالعه، بررسی میزان وقوع، حذف، سقط، مرده زایی و کاهش وزن ناشی از بیماری تب برفکی و آثار متقابل آن ها در نوبت های زایش مختلف (یک و چند بار) در گاوهای شیری ایران بود. از تعداد 49400 رکورد از 20330 راس گاو در بازه ی زمانی 1388 تا 1398 در نه گاوداری صنعتی از استان های اصفهان، گلستان، فارس، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری استفاده گردید. میزان وقوع و حذف ناشی از بروز بیماری با استفاده از رویه FREQ نرم افزار SAS، به طور میانگین به ترتیب 43 و 11 درصد محاسبه شد در حالی که میزان درگیری بین گله های مورد بررسی از 18 تا 59 درصد و حذف ناشی از بیماری از 1 تا 18 درصد متغیر بود. برای مطالعه اثرات تب برفکی بر میزان وقوع سقط، مرده زایی و کاهش وزن و اثرات متقابل بین آن ها از رویه LOGISTIC استفاده شد. شانس وقوع بیماری، در فصول سرد در گاوهای نوبت زایش اول که دچار سقط جنین شده و نمره ی وضعیت بدنی ضعیفی داشتند، افزایش یافت. گاوهای بیمار در مقایسه با گاوهای سالم، به طور میانگین 23 درصد کاهش نمره ی وضعیت بدنی، 5 درصد افزایش در سقط و 4 درصد افزایش در مرده زایی نشان دادند. به طور معنی داری (001/0>P)، شانس وقوع سقط، مرده زایی و کاهش وزن دردام های نوبت زایش دوم به بالا که در گروه وضعیت بدنی متوسط و چاق قرار داشتند نسبت به دام های نوبت زایش اول با نمره ی وضعیت بدنی مشابه، کمتر بود. نتایج این بررسی می تواند در تجزیه و تحلیل راه کارهای مدیریتی برای کنترل و پیشگیری از بیماری تب برفکی مفید باشد.
  کلیدواژگان: بیماری های عفونی، نمره وضعیت بدنی، سقط، مردهزایی، گاو شیری، ایران
 • سعید صالحی، علی سلیمان زاده*، ساندرا گوریکه، پش، اسماعیل آین صفحات 303-315
  تلقیح مصنوعی با استفاده از منی سرد یکی از تکنیک های قابل دسترس در پرورش حیوانات اهلی است، اما فرایند سرد کردن به دلیل افزایش تنش اکسیداتیو سبب کاهش چشمگیری در کیفیت اسپرم می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات کروسین بر نگهداری مایع منی سگ در دمای 4 درجه سانتی گراد در طی دوره 48 ساعته است. در این مطالعه، 25 انزال از 5 سگ نژاد تریر گرفته شد و در یک رقیق کننده بر پایه تریس رقیق شدند. سپس، آن ها به 5 قسمت در گروه های شاهد، شاهد حلال (دی متیل سولفوکساید 5 درصد حلال کروسین) و تیمار شده با 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار کروسین تقسیم شدند. فراسنجه های اسپرم ازجمله، جنبایی کل و پیش رونده، شاخص های جنبایی و قابلیت زنده ماندن اسپرم ها به مدت 48 ساعت ارزیابی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که جنبایی پیش رونده و کلی در طی 48 ساعت ذخیره سازی به ترتیب در غلظت های 5/1، 1 و 5/0 میلی مولار کروسین در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری بالاتر بودند. همچنین بررسی شاخص های جنبایی به استثناء راستی مسیر طی شده  نشان دادند که افزودن 5/1 میلی مولار کروسین به طور معنی داری باعث بهبود شاخص ها نسبت به گروه شاهد می شود. بررسی قابلیت زنده ماندن اسپرم ها نشان داد که به طور معنی داری افزودن به ترتیب 5/1، 1 و 5/0 میلی مولار کروسین باعث بهبود زنده مانی اسپرم ها می شود. درنتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که افزودن کروسین به مایع منی سگ، می تواند فراسنجه های منی سگ را پس از ذخیره سازی به صورت مایع بهبود ببخشد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، اسپرم سگ، تنش اکسیداتیو، کروسین
 • فاطمه مولائی، سمیه سالاری* صفحات 317-336
  تراکم بالا به عنوان منبع تنش مزمن شناخته شده است که تاثیر نامطلوبی بر عملکرد طیور تخم گذار دارد، لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی سطوح مختلف مخمر اتولیز شده بر عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ مرغ های تخم گذار پرورش یافته در تراکم بالا بود. در این آزمایش از دو سطح تراکم (2 و 4 پرنده در هر قفس به ابعاد 38×38 سانتی متر) و چهار سطح مخمر (صفر، 2/0، 4/0 و 6/0 درصد جیره) با استفاده از 192 قطعه مرغ تخم گذار 35 هفته سویه های-لاین،  به مدت 10 هفته (دو هفته آداپتاسیون و 8 هفته رکوردبرداری) در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 4×2 استفاده شد.نتایج آزمایش نشان داد تراکم بالا باعث کاهش زنده مانی و کاهش نمره اسکور پر پرندگان شد اما مخمر اتولیز شده زنده مانی پرندگان را در تراکم بالا افزایش داد (05/0≥P). با مصرف مخمر اتولیز شده، مصرف خوراک تحت تاثیر قرار نگرفت (05/0≤P) اما درصد تولید تخم مرغ نسبت به تیمار شاهد افزایش و ضریب تبدیل خوراک کاهش یافت (05/0≥P). افزایش وزن تخم مرغ با مصرف مخمر اتولیز شده تمایل به معنی داری را نشان داد (07/0=P). pH فضولات تحت تاثیر مصرف مخمر اتولیز شده کاهش (05/0≥P) یافت. افزودن مخمر اتولیز شده به جیره عیار آنتی بادی اولیه و ثانویه علیه گلبول های قرمز گوسفندی را در سن 43 و 44 هفتگی افزایش داد (05/0≥P). با مصرف مخمر اتولیز شده افزایش سودآوری نیز تمایل به معنی داری را نشان داد  (06/0=P).نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن مخمر اتولیز شده به جیره مرغ های تخم گذار سبب بهبود عملکرد و تقویت سیستم ایمنی همورال و در تراکم بالا باعث افزایش درصد زنده مانی شد.
  کلیدواژگان: پری بیوتیک، تراکم بالا، گلبول قرمز گوسفندی، مخمر اتولیز شده، مرغ تخم گذار
|
 • Mohammad Soleiman Ekhtiyari, Arash Javanmard *, Farzad Ghafouri, Ayeh Sadat Sadr, Seyed Reza Miraei-Ashtiani, Masoud Shirali Pages 203-223

  In the poultry industry, the heat stress caused by high environmental temperature has a negative influence on broiler chicken performance and has become a major challenge. Transcriptome profile analysis of the data and identification of patterns of differential gene expression in related tissues can be involved in the discovery of molecular mechanisms resistant to heat stress. The main purpose of this study was to use transcriptome profiles of three tissues brain, liver, and leg muscle of two groups of the control and heat stress broiler chickens to identify candidate genes associated with heat stress. By the analysis of microarray data to express the gene differences, 657 significant genes (P<0.05) were extracted, which a total of 94 genes showed significant expression differences (FDR < 0.05, Fold change > ± 2). Then, by studying the ontology of the relevant genes resulting from data analysis and literature mining as well as the reconstructed protein-protein interaction network, hub genes including NSDHL, DHCR24, LSS, FDPS, PCK1, ACTA1, HSP90AA1, HSPA2, HSPB1, HSF1, CRYAB, APOB, and IL6 were identified. Annotation results of these genes indicated that they have a role in the main process of metabolic and signaling pathways related to the ion transport system, steroid, antibodies, cholesterol biosynthesis, lipid metabolism, immune system function, and various signaling pathways such as MAP kinase, RET, and ERK. Overall, the present study can provide new insights into evidence of the pathways activated by these genes to identify effective genes and a better understanding of biological processes related to heat stress.

  Keywords: Broiler Chickens, gene expression, heat stress, Hub genes, System biology
 • Kobra Pourasad Astamal, Mahdi Ganjkhanlou *, Abolfazl Zali, Mostafa Sadeghi, Armin Towhidi Pages 225-238
  The aim of this study was to investigate the growth performance, water consuming pattern, digestibility, and carcass traits of Lori-Bakhtiari (LORI) and Romanov-Lori-Bakhtiari (CROSSbred) lambs under water restriction conditions. Twenty lambs (10 heads per genotype) with an average weight of 31±2.5 and an age of 8±2 months were used in four treatments with 5 replications in each in a completely randomized design with 2×2 factorial. Water-restricted (WR) lambs had free access to water for only one hour a day. All lambs were slaughtered after six weeks. Feed intake, daily weight gain and final weight were not affected by genotype and access to water, while water intake (p=0.001) and water to feed ratio (p=0.02) were significantly dropped with water restriction. Water-restricted lambs consumed almost 90 percent of their water intake in the first five minutes. Nutrients digestibility was not affected by the treatments, but the amount of fecal dry matter was significantly high in water restricted groups (p=0.03). Carcass weight and yield were not affected by the treatments, but the percentage and weight of tails in the CROSSbred lambs were lower (p≤0.0001), but part of this decrease was compensated by higher fat thickness (p=0.05) and visceral fat (p=0.03).  The overall results of this study showed that genotype and water restriction did not significantly affect growth performance, so CROSSbred lambs can be used in water restricted area.
  Keywords: Native sheep, Crossbreeding, Water restriction, Tail, carcass trait
 • Ghorban Elyasi Zarringhabaie, Mostafa Sadeghi *, Seyed Reza Miraie Ashtiani Pages 239-251

  The fertility of female cows is the main factor for the survival of dairy farming. This study was performed to determine the differentially expressed genes in fertility in Holstein cows using phenotypic data and next-generation sequencing (NGS) technology. Corpus luteum samples from 18 Holstein cows at up to two parturitions were used in two high and low fertility groups, three samples from each group were pooled together and a total of three biological samples from each were submitted for whole genome sequencing. The preparation and analysis steps were performed on the Galaxy 22.01 platform. DAVID (2021) database were used for gene ontology. The results of differential gene expression analysis in luteal tissue showed that 19 genes out of 13049 expressed transcripts had a significant difference in expression between high and low-fertility cows with an FDR-adjusted p-value (q-value) of less than 0.05. UBE3B, NIF3L1 and ORC2 genes were three functional marker genes that were more highly expressed in the corpus luteum of high-fertility cows. The UBE3B gene is involved in biological processes as a protein involved in the catabolic process of ubiquitin-dependent protein. NIF3L1 is involved in the biological process of neuronal differentiation, positive transcriptional regulation, DNA pattern, and negative transcriptional regulation by nucleic acid pattern. The ORC2 gene plays a role in the biological process of DNA replication. The genes KRT8, PHLDB3, PPT2, LOC787628, PPYR1, TOX, TP73, DHX8, KCNN1, CLEC6A, PXMP4, LRRC26, SLC34A3, and OR13C7 have been shown to be more highly expressed in the corpus luteum in low fertility cows. Among these genes, three genes PPT2, PPYR1 and CLEC6A were functional indicators. The loci UBE3B, NIF3L1 and ORC2, which were expressed more strongly in the corpus luteum of highly fertile cows, can be used as functional indicator genes in the genetic selection of dairy cows.

  Keywords: Alignment, Galaxy, Holstein, Ontology, transcriptome
 • Hadi Yazdani, Mohsen Gholizadeh *, Ayoub Farhadi, MohammadHossein Moradi Pages 253-266

  Copy number variation (CNVs) is one of the most important structural variations in the genome which play an important role in the genetic variance of economic traits. In this study, CNVs and copy number variation regions (CNVRs) on the sex chromosome were investigated in three native Iranian sheep breeds, including fat-tailed Baluchi and Lori-Bakhtiari breeds and thin-tailed Zel breed. 50K genotyped samples were obtained and CNVs were identified for each individual using PennCNV software. After identifying CNVs in each individual, the quality control of CNVs was performed with different filters, and CNVRs were identified by using the overlapping regions of CNVs using CNVRuler software. In total, 37, 11 and 4 CNVs of gain events were identified on the X chromosome of Baluchi, Zel and Lori-Bakhtiari sheep, respectively. The minimum, maximum and average length of identified CNVs were 94477, 1293154 and 447694 bp in Baluchi breed, 271819, 906644 and 674854 bp in Zel breed and 99705, 306525 and 167913 bp in Lori Bakhtiari breed, respectively. After merging the CNVs, 30, 10 and 4 CNVRs were identified in these three breeds, respectively, all of which were of the gain events. The analysis of genes in CNVR regions showed that some of these genes (VEGF, VAM21, TRPC5, NDUFA1, APLN and TNMD) were related to fat metabolism. Annotations of genes for molecular function were significantly enriched in the pathway of arylsulfatase activity, which plays a role in reproduction. Further studies on these CNV regions can help identify genes affecting fat metabolism in sheep.

  Keywords: CNV, sheep, SNP, PennCNV
 • Abolfazl Koolivand, Arash Azarfar *, Amir Fadayifar, Ayoub Azizi Pages 267-287
  This experiment was designed to determine the nutritive value and estimate the rumen protected-protein level of protanomix and phosphoprotanomix as two new protein sources and compare them with corn-steep liquor as a raw material used for the production of these products. These two powdery products are obtained by separating and drying precipitates produced by reaction of tannins with corn-steep liquor. Tannins and total phenolic compounds contents in raisin-stem extract were 22.37 and 30.07 percent of dry matter, respectively. The insoluble protein in protonomix and phosphoproteomix were 81.15 and 48.98 percent of crude protein, respectively; while this value was 13.10 percent in corn-steep liquor. Gas production throughout the incubation and potential of gas production were affected by the experimental treatments, so that the highest values were related to the control treatment (corn-steep liquor). All ruminal-fermentation parameters were affected by the experimental treatments, so that the lowest metabilizable energy (ME) and short chain fatty acids (SCFA) and the highest efficiency of microbial protein synthesis (EMPS) and pH belonged to phosphoprotanomix; the lowest amount of in vitro organic matter apparent digestibility (IVOMAD) and microbial protein synthesis (MPS) were related to protonomix; while the highest amount of in vitro truly degraded dry matter (IVTDDM) and ammonia nitrogen (N-NH3) and the lowest value of partitioning factor (PF) belonged to the control treatment.
  Keywords: Protonomix, Phosphoprotanomix, By-passed protein, Corn-steep liquor, Raisin by-product tannins
 • Mohsen Bijari, Ali Sadeghi-Sefidmazgi * Pages 289-301
  The aim of this study was to investigate the incidence, cull, abortion, stillbirth and weight loss due to Foot and Mouth Disease (FMD) outbreak and their interaction in different parity (primiparous and multiparous) in Iranian dairy cows. A total of 49,400 records of 20,330 cows were used in the period of 2009 to 2019, which were prepared from nine industrial dairy farms in Isfahan, Golestan, Fars, South Khorasan, Khorasan Razavi and Chaharmahal and Bakhtiari provinces. The incidence and mortality of FMD with FREQ procedure were estimated to be 43% and 11%, respectively and within herd incidence ranged from 18% to 59% and cull from 1 to 18%. The LOGISTIC procedure in SAS software was used to estimate the effects of FMD on the incidence of abortion, stillbirth, and weight loss and their interactions. The chance of occurrence the disease increased during the cold seasons in primiparous cows that had abortions and were in skinny BCS. Significant changes in the condition of affected cows compared to healthy cows showed an average of 23% decrease in BCS, 5% increase in abortion and 4% increase in stillbirth. Significantly, the chances of abortion, stillbirth and weight loss in multiparous cows in the normal and fatty BCS group were lower than in the primiparous cows with the same BCS group. In contrast, the chances of losing weight in multiparous cows which were in skinny BCS group, were higher than primiparous cows. The results of this study can be useful in analyzing management strategies to control and prevent FMD.
  Keywords: Infectious diseases, Body condition score, abortion, Stillbirth, Dairy cow, Iran
 • Saeed Salehi, Ali Soleimanzadeh *, Sandra Goericke-Pesch, Esmail Ayen Pages 303-315
  Artificial insemination is one of the most accessible techniques for raising domestic animals. It has been proven that refrigeration significantly reduces the quality of sperm. The aim of this study is to investigate the effects of crocin on the storage of dog semen at 4 ºC during a period of 48 hours. In this study, 25 ejaculates were collected from 5 terrier dogs and diluted in a Tris-based diluent. Then, they were divided into 5 parts in control, control dissolve (Dimethyl sulfoxide 5%, dissolve of crocin) and treated with 0.5, 1 and 1.5 mM crocin groups. Sperm parameters including evaluation of total motility, progressive motility, motility characteristics and sperm viability were evaluated for 48 hours. The obtained results showed that progressive motility and total motility during 48 hours of storage were significantly higher in 1.5, 1, and 0.5 mM crocin concentrations compared to the control group. Also, the examination of motility characteristics, except for STR, showed that the addition of 1.5 mM crocin significantly improved the characteristics compared to the control group. Investigating sperm viability showed that the addition of 1.5, 1 and 0.5 mM crocin significantly improves sperm viability. As a result, the present study determined that the addition of crocin to dog semen can improve the parameters of dog semen after liquid storage.
  Keywords: Antioxidants, Crocin, dog sperm, oxidative stress
 • Fatemeh Molaei, Somayyeh Salari * Pages 317-336
  High stocking density is known as a source of chronic stress, which has an adverse effect on the performance of laying hens. So, the aim of this study was to investigate the effect of different levels of autolyzed yeast on performance and egg quality traits of laying hens reared under high stocking density. This experiment was done using 2 levels of density (2 and 4 birds per cage with dimensions of 38×38 cm) and 4 levels of autolyzed yeast (0, 0.2, 0.4 and 0.6 percentage) with 192 laying hens Hy-line W-80 (35 weeks old) in a completely randomized design with factorial arrangement of 4×2 with 8 replicates. The results of the experiment showed that high stock density decreased the viability and reduced the feather score of birds, but autolyzed yeast increased the viability of birds in high stock density (P≤0.05). Dietary supplementation of autolyzed yeast was not affected feed intake (P≥0.05), but increased egg production and decreased feed conversion ratio (P≤0.05). The increase in egg weight showed a tendency to be significant (P=0.07). Dietary supplementation of autolyzed yeast decreased pH of excreta in laying hens (P≤0.05). Also, autolyzed yeast increased the primary and secondary antibody titer against sheep red blood cell at the 43 and 44 weeks old (P≤0.05). The results of this experiment showed that the supplementation of autolyzed yeast to the diet improved performance and the humoral immune system of laying hens reared at high stock density.
  Keywords: autolyzed yeast, high stock density, Laying Hen, Prebiotic, sheep red blood cell