فهرست مطالب

Journal of Ornamental Plants
Volume:13 Issue: 2, Spring 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/03/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهناز اکبریان، منصور مطلوبی*، علیرضا مطلوبی آذر، محمدرضا دادپور صفحات 75-84

  از دیودهای نورافشان (LEDs) برای بهبود کیفیت گیاه مطابق با معیارهای بازارپسندی می توان استفاده نمود. در این مطالعه، ما اثرات نور قرمز، آبی و ماوراءبنفش را بر کیفیت گیاه و پیش بینی گلدهی بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl) بررسی نموده ایم. برای این منظور آزمایشی در اتاق رشد انجام شد: نوردهی تمام روز با سه نسبت نور قرمز:آبی (1:0، 0:1، 1:3) یا نور فلورسنت به مدت 14 ساعت در روز و همچنین نوردهی تکمیلی پایان روز ماوراءبنفش به مدت دوساعت در روز برای سه نسبت نور قرمز:آبی (1:0، 0:1 ،1:3) یا نور فلورسنت به مدت 14 ساعت در روز انجام شد. مقدار کمی از نور آبی برای ممانعت از رشد برگ غیرمعمولی و افزایش طول بیش از حد دمبرگ و کانوپی مورد نیاز بود. نور ماوراءبنفش با نسبت نور قرمز:آبی 1:3 منجر به افزایش شاخص کلروفیل، ضخامت برگ، حداکثر گلدهی در کمترین زمان و کاهش طول کانوپی گردید. به طور کلی، فاز رشد و گلدهی بنفشه آفریقایی تابع کیفیت نور می باشد که پیش بینی زمان گلدهی را در شرایط محیط کنترل شده مقدور می سازد.

  کلیدواژگان: گلدهی، گیاه زینتی، فوتوموفوژنز، کیفیت نور، اشعه ماوراءبنفش
 • بهاره دل طلب، نیره نظیری مقدم، مجتبی خرمی راد، بهزاد کاویانی* صفحات 85-97
  جوانه زنی بذر برخی گونه های چوبی به دلایل مختلف از جمله خفتگی فیزیولوژیکی و مکانیکی و حضور ترکیبات ممانعت کننده در بافت های بذر با مشکل و در میزان پایین انجام می شود. پرایمینگ یکی از مهم ترین تیمارها برای افزایش ظرفیت جوانه زنی بذرها است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تیمارهای مختلف چینه سرمایی و اسید سولفوریک روی رشد و درصد جوانه زنی بذرهای اقاقیا، عرعر و زبان گنجشک بود. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو عامل؛ گیاه و چینه سرمایی در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بالاترین درصد جوانه زنی (72 درصد) در تیمار اسید سولفوریک 50 درصد روی بذرهای اقاقیا و پایین ترین آن (18 و 12 درصد)، به ترتیب در تیمارهای شاهد و اسید سولفوریک 95 درصد روی بذرهای زبان گنجشک به دست آمد. نتایج کلی این پژوهش نشان داد که بهترین تیمار چینه سرمایی برای اغلب صفات اندازه گیری شده، اسید سولفوریک 50 درصد و سرمای سه درجه سانتی گراد به مدت 20 روز بود.
  کلیدواژگان: درختان جنگلی، استقرار گیاه، پرایمینگ، خراش دهی، خفتگی بذر
 • سمیه اسماعیلی*، عباس دانایی فر صفحات 99-108
  کمبود آب یک مشکل جدی است که رشد، نمو و استقرار گیاهان جوان را تحت تاثیر قرار می دهد. پلیمرهای سوپرجاذب (SAPs) ظرفیت بسیار خوبی برای جذب و حفظ آب، افزایش رطوبت خاک و بهبود رشد گیاهان در شرایط کم آبی نشان داده اند. یک مطالعه گلخانه ای با سه رژیم آبیاری (50 درصد، 75 درصد و 100درصد ظرفیت زراعی (FC) و سه سطح SAP-A200 (0، 1 و 2 گرم در کیلوگرم خاک) در یک آزمایش فاکتوریل با چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. بر اساس نتایج، کمبود آب خاک بر ویژگی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان جوان مورد تاثیر گذاشت. کاهش قابل توجهی در شاخص های رشدی در تنش کم آبی (50 درصد FC) در مقایسه با گیاهان شاهد (100 درصد FC) مشاهده شد. پارامترهای فتوسنتزی، کلروفیل کل و محتوای نسبی آب (RWC) با افزایش تنش کم آبی کاهش یافت. در مقابل، میزان نشت یونی (EL)، مالون دی آلدیید (MDA)، قندهای محلول کل (TSS)، نشاسته و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت افزایش یافت. کاربرد مقادیر حداقل SAP (1 و 2 گرم در کیلوگرم خاک) بیشتر این ویژگی ها را در هر دو شرایط آبیاری خوب و کم آبی بهبود بخشید، به نظر می رسد در شرایط تنش های کم آبی متوسط و شدید نیاز به میزان بالاتر از SAP باشد. با این وجود، می توان ازSAP-A200 به عنوان یک روش کارآمد و اقتصادی برای استقرار سریع گیاهان جوان چوبی در مناطق کم آب استفاده کرد.
  کلیدواژگان: A200 پلیمر، فتوسنتز، گیاهان چوبی، مورد، نشاسته
 • محبوبه نعیمی گل زرد، مرضیه قنبری جهرمی*، سپیده کلاته جاری صفحات 109-120

  تنش خشکی یکی از شایع ترین مشکلاتی است که رشد و طول عمر گیاهان را محدود می کند. دانستن ویژگی های واکنش گیاه نسبت به تنش خشکی می تواند در مدیریت و توسعه کشت آن مفید باشد. بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L) یک گیاه دارویی بومی ایران است. بررسی امکان کشت این گیاه به دلیل سازگاری طبیعی و زیبایی آن در فضای سبز ارزشمند به نظر می رسد. به منظور بررسی اثر بیوچار و ورمی کمپوست بر رشد گیاه بابونه کبیر در خاک لومی و در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه و محتوای آب نسبی برگ و همچنین افزایش آنزیم کاتالاز نسبت به تیمار شاهد شد. ورمی کمپوست و بیوچار باعث افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، میزان کلروفیل و RWC برگ شدند. کاربرد این اصلاح کننده های خاک فعالیت آنزیم کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز را کاهش داد. به طور کلی، ترکیب ورمی کمپوست و بیوچار بهترین تیمار برای بهبود وضعیت خاک و افزایش ویژگی های رشدی گیاهان بابونه کبیر تحت تنش خشکی بود.

  کلیدواژگان: تنش اسمزی، کم آبی، کودهای آلی، بابونه، آنزیم های آنتی اکسیدانی
 • محمدرضا شفیعی، عبدالله حاتم زاده*، پژمان آزادی، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی صفحات 121-127

  گل داوودی به عنوان یکی از سه گل مهم در صنعت گلکاری شناخته می شود. این گل به صورت سنتی توسط قلمه تکثیر می شود. استفاده از ریزازدیای درون شیشه‏ای در گیاهانی مانند داوودی که با روش‏ غیر جنسی تکثیر می شوند رو به گسترش است. این پژوهش جهت بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید کالوس و میزان باززایی در سه رقم داوودی Bonfire yellow، Rambla و Bella rosa انجام گرفت. ریزنمونه های برگی داوودی جهت تولید کالوس و بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی 3 درصد ساکارز و 7 گرم در لیتر آگار به همراه مقادیر مختلف تنظیم کننده های رشد بنزیل آدنین  (1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر) و نفتالین استیک اسید (0/5 و 1 میلی گرم در لیتر) کشت شدند. نتایج به دست آمده در سطح 1 درصد آزمون LSD معنی‎دار بود. محیط کشت حاوی 2 میلی‎گرم در لیتر BA و 1 میلی‎گرم در لیتر NAA در رقم Bonfire yellow، محیط کشت حاوی 1 میلی‎گرم در لیتر BA و 1 میلی‎گرم در لیتر NAA در مورد رقم Rambla و محیط کشت حاوی 3 میلی‎گرم در لیتر BA و 0/5 میلی‎گرم در لیتر NAA در رقم Bella rosa بیشترین باززایی را نشان داد.

  کلیدواژگان: اکسین، بنزیل آدنین، کشت بافت، ریزازدیای، ریزنمونه
 • کامران پروانک* صفحات 129-143

   لجن نفتی پسماندهای حاصل از فرآیندهای پالایش نفت خام می باشند و اولویت ترین آلاینده های آلی موجود در محیط زیست هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی توانایی گیاه آفتابگردان و تال فسکیوی زینتی جهت پالایش لجن نفتی پالایشگاه اصفهان و عکس العمل رشد این گیاهان به آلودگی نفتی در شرایط گلخانه انجام شد. بدین منظور لجن نفتی پس از هوا خشک شدن به نسبت های صفر(شاهد)، 10 و 20 درصد وزنی با خاک غیر آلوده مخلوط و به صورت جداگانه در گلدان (3 kg) ریخته شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. بر اساس نتایج، میانگین درصد جوانه زنی گیاه تال فسکیو با افزایش مقدار لجن از سطح 0 به سطح 10 و 20 درصد به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.01). در گیاه آفتابگردان این کاهش معنی دار نبود. میانگین ارتفاع، عملکرد ریشه و اندام هوایی گیاه تال فسکیو فقط در تیمار 20 درصد لجن نفتی نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی دار نشان داد. در گیاه آفتابگردان این کاهش در هر سه سطح لجن معنی دار نبود (P<0.01). بیشترین مقدار کاهش هیدروکربن های نفتی (89%) در ریزوسفر گیاه تال فسکیو، در سطح 10 درصد لجن نفتی مخلوط با خاک مشاهده شد. با افزایش میزان لجن مصرفی به بیش از 10 درصد، میزان تجزیه هیدروکربن های نفتی در ریزوسفر هر دو گیاه به طور معنی داری کاهش یافت. بنابراین به دلیل رشد و عملکرد مناسب ماده خشک گیاهی و داشتن سیستم ریشه فیبری در گیاه تال فسکیو که سبب کاهش بیشتر کل هیدروکربن های نفتی می شود، استفاده از این گیاه به عنوان گونه ای مناسب برای گیاه پالایی خاک های آلوده به لجن نفتی پالایشگاه اصفهان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کل هیدروکربن های نفتی، لجن نفتی، عملکرد ریشه و اندام هوایی، پالایشگاه نفت اصفهان
|
 • Behnaz Akbarian, Mansour Matloobi *, Alireza Motallebi-Azar, MohamadReza Dadpour Pages 75-84

  Light Emitting Diodes (LEDs) can be used as a tool to control the quality of plants in order to meet the requirements of the market by accurately schedule uniform flowering based on a predetermined market date. The aim of this study was to investigate the effect of different light qualities of red (R), blue (B), and UV-A (UV) provided by LEDs, and white light produced by fluorescent lamps (FL) on growth, morphology and flowering characteristics of African violet (Saintpaulia ionantha Wendl.). An experiment was conducted in controlled environment growth chambers at 25 °C. Three ratios of R:B (1:0, 3:1, 0:1) and FL (14 h/d) were used as all-day treatments and UV LED (2 h/d) was supplemented for three ratios of R:B (1:0, 3:1, 0:1) and FL (14 h/d) as end of day (EOD) treatment. Statistical analysis showed addition of B to light spectrum inhibited abnormal leaf growth and promoted compactness. Flowering under FL treatment was distinctly inferior as measured by the number of floral buds, full blooms and inflorescences. However, addition of EOD UV plus R3B1 contributed to higher production of floral buds and full blooms in a short period of time. Supplementing UV light to LED treatments resulted in accelerated leaf expansion. Generally, supplemental UV plus R or B was an acceptable energy-efficient alternative for improving quality of African violet. Vegetative and reproductive phase of Saintpaulia were a function of light quality which could assist the predictability of flowering time in controlled environment systems.

  Keywords: Flowering, Light quality, Ornamental plant, Photomorphogenesis, Ultra-violet Radiation
 • Bahareh Deltalab, Nayyere Naziri Moghaddam, Mojtaba Khorrami Raad, Behzad Kaviani * Pages 85-97
  Seed germination of some woody species is done with difficulty and at a low rate due to various reasons, including physiological and mechanical dormancy and the presence of inhibitory substances in the seed tissues. Priming is one of the most important treatments to increase the germination capacity of seeds. The purpose of this study was to investigate the effect of different treatments of stratification and sulfuric acid on the growth and germination percentage of Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima and Fraxinus excelsior seeds. This research was done as factorial in the randomized completely block design with two factors; plant and stratification in four replications. The results showed that the highest percentage of germination (72%) was obtained in the 50% sulfuric acid treatment on R. pseudoacacia, seeds and the lowest one (18 and 12%) in the control and 95% sulfuric acid treatments on F. excelsior seeds, respectively. The overall results of this research showed that the best stratification treatment for most of the measured traits was 50% sulfuric acid and 3°C cold for 20 days.
  Keywords: Forest trees, Plant stablishment, priming, Scarification, Seed dormancy
 • Somayeh Esmaeili *, Abbas Danaeifar Pages 99-108
  Water scarcity is a serious problem affecting young plants' growth, development, and establishment. Superabsorbent polymers (SAPs) have revealed an excellent capacity to absorb and retain water, increase soil moisture, and improve the growth of plants under water shortage. A greenhouse study was performed with three irrigation regimes (50%, 75%, and 100 % FC) and three levels of SAP-A200 (0, 1, and 2 g kg-1 soil) in a factorial experiment based on a completely randomized design with four replications. The results showed that soil water deficit affected physiological and biochemical characteristics of young myrtle plants. Photosynthetic parameters, total chlorophyll, and relative water content (RWC) decreased by increasing water-deficit stress. In contrast, leaf electrolyte leakage (EL), malondialdehyde (MDA), total soluble sugars (TSSs), and starch, increased. However, the application of minimal amounts of SAP (1 and 2 g kg-1 soil) improved most of these characteristics in both well-watered and water-deficit conditions, it appears that a higher amount of SAP is needed in moderate and severe water stress conditions. Therefore, SAP-A200 can be utilized as an efficient and economical method for rapidly establishing woody young plants in low-water areas.
  Keywords: A200 polymer, Myrtus communis L, Photosynthesis, starch, Woody plants
 • Mahboubeh Naeemi Golzard, Marzieh Ghanbari Jahromi *, Sepideh Kalateh Jari Pages 109-120

  Drought stress is one of the most prevalent problems that limit the growth and lifespan of plants. Knowing the specifics of plant response to drought stress can be useful in the management and development of plant cultivation. The feverfew plant (Tanacetum parthenium L.) is ornamental and medicinal plant native to Iran and its cultivation in the landscape seems valuable as a wildflower due to its beauty. The factorial experiment was conducted to investigate the effect of biochar and vermicompost on feverfew (Tanacetum parthenium L.) in loamy soils under drought stress conditions based on a completely randomized design (CRD) in three replicates. The results showed that drought stress caused a decrease in shoot fresh weight, shoot dry weight, root fresh weight, root dry weight, and leaf relative water content (RWC), compared to the control treatment. On the other hand, there was an increase in catalase enzyme because of the drought stress. By improving the soil condition, vermicompost and biochar caused an increase in fresh and dry weight of shoots and roots, chlorophyll content, and leaf RWC. However, it decreased the activity of catalase and superoxide dismutase enzyames. In general, the combination of vermicompost and biochar was the best treatment for enhancing the soil condition and increasing the growth characteristics of feverfew plants under drought stress.

  Keywords: Antioxidant enzymes, Feverfew, Organic fertilizers, osmotic stress, water deficiency
 • MohammadReza Shafiei, Abdollah Hatamzadeh *, Pejman Azadi, Habibollah Samizadeh Lahiji Pages 121-127

  Chrysanthemums are known as one of the top three flowers in the floriculture industry. This ornamental plant is traditionally propagated by cuttings. The use of in vitro subculture is expanding for plants like chrysanthemums that are propagated by asexual methods. This research evaluated the effect of plant growth regulators on callus induction and regeneration in three chrysanthemum cultivars including ‘Bonfire Yellow’, ‘Rambla’, and ‘Bella Rosa’. For callus generation, the leaf explants were cultivated in the Murashige and Skoog (MS) culture medium modified with with benzyl adenine (1, 2, or 3 mg/L BA) and naphthaleneacetic acid (0.5 or 1 mg/L NAA) in a factorial experiment based on a completely randomized design. The highest rate of regeneration of ‘Bonfire Yellow’(31.25%), ‘Rambla’(25%), and ‘Bella Rosa’ (31.25%) were obtained from the culture media containing 2 mg/L BA + 1 mg/L NAA, 1 mg/L BA + 1 mg/L NAA, and 3 mg/L BA + 0.5 mg/L NAA, respectively.

  Keywords: auxin, Benzyl Adenine, explant, Micropropagation, tissue culture
 • Kamran Parvanak * Pages 129-143

  Petroleum sludge is the waste of crude oil refining processes, and are the most priority organic pollutants found in the environment. The present study was carried out to evaluate the growth and phytoremediation ability of ornamental tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) and sunflower (Helianthus annuus L.) plant to petroleum sludge produced by Isfahan Refinery in contaminated soils in a greenhouse experiment. For this purpose, the air-dried petroleum sludge sample was added to an uncontaminated soil at ratios of 0 (control), 10 and 20% (w/w) and mixed thoroughly. Plastic pots were filled with called mixture (3 kg). The experiment layout consisted of split-plots arranged in a completely randomized design with three replicates. The results showed that with increasing sludge level from 0 to 10 and 20 %, the tall fescue germination decreased significantly (P<0.01). In sunflower plant this decrease was not significant. The mean values of plant heights and root and shoot dry weights for tall fescue only in 20% level of petroleum sludge showed a significant reduction when compared with control. However, in sunflower plant, this reduction was not significant in all three petroleum sludge levels (P<0.01). The highest reduction of total petroleum hydrocarbons (89%) in tall fescue rhizosphere was observed in petroleum sludge level of 10%. By increasing the petroleum sludge up than 10%, total petroleum hydrocarbons in rhizosphere of two plants significantly decreased (P<0.01). Because, tall fescue plant produces more roots than shoots and have more fibrous root systems that caused more reduct TPH, application this plant recommend as a appropriate species for phytoremediation of contaminated soils to petroleum sludge of Isfahan Refinery.

  Keywords: Isfahan Oil Refinery, Petroleum Sluge, Shoots, Roots yield, Total petroleum hydrocarbons (TPHs)