فهرست مطالب

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
پیاپی 44 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدعلی آوینده*، بیتا تبریزیان، مریم تیموریان صفحات 11-39
  سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی ترین نمودهای ((جهانی شدن در حوزه سرمایه گذاری)) است. امروزه عمده اقتصاددانان و دولت ها بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی تاکید فراوان دارند. از دید آنها این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای شکل گیری جریان های رشد و توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن سهم خود را در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و هدفمند سازی این نوع سرمایه گذاری افزایش داد، استفاده از تکنیک و فنون بازاریابی به ویژه بازاریابی بین المللی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) که شکل عمده ای آن انتقال سرمایه بین المللی است، طی دهه گذشته به طور قابل ملاحظه ای به عنوان یکی از نتایج افزایش یکپارچگی اقتصاد جهانی افزایش یافته است. از طرفی با بررسی و مطالعه در میان مقالات داخلی و خارجی تاکنون تحقیقی که بتواند به عوامل تاثیرگذار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر بازاریابی سبز در حوزه انرژی بپردازد، یافت نشده و همچنین با توجه به مدل تحقیق، این پژوهش جنبه نوآوری به خود گرفته است.
  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، مصرف انرژی، زیست محیطی، سرمایه گذاری، تکنیک فازی
 • حسین حافظی*، محبوبه دلفان صفحات 41-71
  بخش برق علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین صنایع کشور محسوب می شود، از تاثیرگذارترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی نیز به شمار می رود. بنابراین پیش بینی تقاضای برق با توجه به نقش های مختلفی که در اقتصاد یک کشور ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش بینی تقاضای برق کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی ARDL و ARIMA پرداخته شده است. این مطالعه در تلاش است با تاکید بر اثر دما و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی طی 4 سناریوی مختلف کل تقاضای برق ایران در یک بازه زمانی 30 ساله (2050 تا 2021) را پیش بینی نماید. سناریوسازی مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی است. سناریو اول و دوم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0026/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. همچنین سناریو سوم و چهارم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0045/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. نتایج حاصل از مطالعه ضمن تایید تاثیر معنادار دما و رشد اقتصادی بر مصرف برق نشان می دهد که به دنبال افزایش دما و رشد تولید ناخالص داخلی، تقاضای برق به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین سایر نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمتی است. لذا سیاست های محدودیت تقاضای برق بایستی مبتنی بر کنترل دما و انتشار گازهای گلخانه ای از طریق افزاش سهم تکنولوژی های تجدید پذیر در سبد عرضه برق کشور و سیاست های مبتنی برافزایش بهره وری انرژی باشد.
  کلیدواژگان: پیش بینی تقاضای برق، اثر تغییرات اقلیمی بر تقاضای برق، مدل ARDL، مدل ARIMA
 • طه شیشه گری، عباس معمارنژاد*، فرهاد غفاری، سید شمس الدین حسینی صفحات 73-103
  تحریم ابزاری سیاسی است که دولت ها از آن برای اثرگذاری روی کشورهای دیگر، بنگاه ها و شهروندان آنان استفاده می نمایند. یکی از انواع تحریم، تحریم اقتصادی است که ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی دولت های وضع کننده تحریم می باشد. مطالعه اثرگذاری تحریم های اقتصادی نیازمند شناخت میزان و شدت تحریم در بخش های مختلف است. در این مقاله اثر شدت تحریم های اعمالی بر کشور ایران در حوزه انرژی را، به یک متغیر میان صفر تا پنج تبدیل شده است تا شاخص بهتری برای درک میزان فشار و تحریم های اقتصادی اعمالی بر کشور ایران ارایه داده شود سپس اثرگذاری متغیر شدت تحریم به دست آمده را روی تجارت خارجی ایران با پنج شریک تجاری مهم ازجمله: آلمان، چین، هند، ترکیه و امارات متحده براساس معادله جاذبه به دست آورده شده است. در این مقاله تلاش شده است تمامی تحریم ها و قوانین تحریم کننده کشور ایران را در حوزه انرژی، در حد فاصل سال های 1992 تا 2018 مورد بررسی قرار داده شود. نتایج به دست آمده حاکی از اثر معنادار، قابل توجه و منفی شدت تحریم بخش انرژی بر تجارت خارجی ایران می باشد، که میزان اثرگذاری تحریم های این بخش روی مراودات با کشورهای مختلف متفاوت است. کشور چین و امارت به ترتیب کمترین میزان اثرپذیری از تحریم بخش انرژی ایران را در صادرات و واردات به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین میزان اثرپذیری در واردات و صادرات به کشورهای هند و آلمان اختصاص یافت.
  کلیدواژگان: تحریم، بخش انرژی، ایران، تجارت، معادله جاذبه
 • احمد فرهادی، مهرزاد مینوئی*، غلامرضا زمردیان صفحات 105-128
  یک مقوله تاثیرگذار در بازار سهام ایران، ریسک پذیری اقتصاد است. هنگامی که اقتصاد ایران در ریسک بیشتری قرار می گیرد چه توسط اعتراضات چه توسط احتمال جنگ شاخص بورس کاهش می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود پدیده انتقال نوسان بین بازارهای ارز، سهام و طلا و نفت در طول دوره 1399-1395 با استفاده از آزمون t مشترک و رویکرد «دی سی سی گارچ» است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395 تا پایان سال 1399 است. دلیل انتخاب این دوره نوسانات قابل توجه نرخ ارز، سکه، نفت و سهام بود. برای دستیابی به هدف مطالعه، ابتدا یک مطالعه توصیفی از روند قیمت سکه، نرخ ارز و شاخص های بورس و نفت در اقتصاد ایران ارایه شد و سپس همبستگی مشروط بین بازده این دارایی ها با استفاده از روش پویای همبستگی شرطی «دی سی سی گارچ» برآورد شد. همبستگی مشروط بین ارز و بازارهای سهام و همچنین سکه و بورس سهام با حرکت از یک دوره آرامش به یک دوره آشفتگی، افزایش چشمگیری داشته است. این نتایج با نتایج آزمون انتقال با استفاده از آمار آزمون t سازگار است. نتایج حاصل از مدل، وجود انتقال بین بازارهای مورد مطالعه را نشان داد و همچنین شواهدی از پدیده انتقال بین بازار ارز و طلا وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بازار نفت به دلیل اینکه مهمترین منبع درآمد ایران است، تاثیر عمده ای در بازارهای طلا، ارز و سهام دارد.
  کلیدواژگان: سرایت نوسان، بازار نفت، بازار مالی، دی سی سی گارچ
 • علی مزیکی*، مانا شعبانی راد، آرین دانشمند صفحات 129-159
  در این پژوهش به بررسی نقش تجارت به تفکیک صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و نهایی بر تخریب محیط زیست، انتشار دی اکسیدکربن، در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته می شود. برای این منظور از یک مجموعه داده های تابلویی مربوط به کشورهای «سازمان همکاری و توسعه» و کشورهای غیر «سازمان همکاری و توسعه» طی سال های 1998 تا 2018 استفاده شده است. طبق نتایج، در تمامی نمونه ها منحنی زیست محیطی کوزنتس برقرار می باشد. از سوی دیگر، تجارت در کشورهای تاثیر مفید، یا معکوس، و در کشورهای غیر سازمان همکاری و توسعه و تمام کشورها تاثیر غیر مفید، یا مثبت و معنادار، بر میزان انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین، یک نتیجه حایز اهمیت «سازمان همکاری و توسعه» اینکه واردات بدون نظر گرفتن نوع کالاها تاثیر مخرب تری نسبت به صادرات بر محیط زیست در تمامی حالت ها داشت. بر این اساس می توان گفت که نظریات حامی آثار مفید صادرات، مانند بهبود تکنولوژی، یا آثار مخرب واردات از طریق افزایش محصولات انرژی بر، توضیح دهنده بهتری نسبت به نظریات مصرف مخرب انرژی حاصل از صادرات یا آثار مفید واردات برای محیط زیست هستند.
  کلیدواژگان: انتشار دی اکسیدکربن، تجارت، منحنی زیست محیطی کوزنتس، کالاهای واسطه ای، تکنولوژی انرژی بر
 • زریر نگین تاجی*، حجت ایزدخواستی صفحات 161-192
  امروز درخصوص تاثیرات بلندمدت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات زدایی در کشور خود می کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست محیطی آنها و در نهایت، افت زیست محیطی بین المللی می شود. دید گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای گروه دی هشت با رویکرد داده های پانل می باشد. در این مطالعه از داده سال های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تایید می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن اثر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تاثیری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.
  کلیدواژگان: تجارت بین الملل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتشار دی اکسید کربن، کشورهای عضو گروه D8، رویکرد داده های پانل
|
 • Mohammadali Avindeh *, Bita Tabrizian, Maryam Teymourian Sefideh Khan Pages 11-39
  Foreign direct investment is one of the main manifestations of (globalization in the field of investment). Today, most economists and governments emphasize the vital importance of foreign investment. From their point of view, this issue is very important, especially in developing countries, for the formation of economic growth and development flows. One of the ways by which you can increase your share in the field of attracting foreign investment and targeting this type of investment is the use of marketing techniques, especially international marketing. Foreign direct investment (FDI), which is a major form of international capital transfer, has increased significantly during the last decade as one of the results of increasing integration of the global economy. On the other hand, by examining and studying domestic and foreign articles, no research has been found that can deal with the influencing factors on attracting foreign direct investment with an emphasis on green marketing in the field of energy. Also, according to the research model, this research is considered innovation.
  Keywords: Green marketing, Energy Consumption, Environmental, investment, fuzzy technique
 • Hossein Hafezi *, Mahbube Delfan Pages 41-71
  The electricity industry is not only one of the most significant industries in the nation, but it is also one of the most significant pillars of economic development. The numerous roles that electricity plays in a country's economy make it clear that anticipating electricity consumption is crucial. In this regard, the combined ARDL and ARIMA technique is used in the current study to forecast the nation's electricity demand. With an emphasis on the impact of temperature and various rates of economic growth, this study attempts to forecast Iran's total electricity demand over 30 years (2021 to 2050) under 4 alternative scenarios. The development of the scenario is based on the rise in the nation's average temperature and various rates of economic growth. The first and second scenarios rely on the country's average temperature increase of 0. 26% per annum and economic growth rates of 2% and 8%. Furthermore, the third and fourth ones are based on the country's average temperature increase of 0. 45% a year and economic growth rates of 2 and 8%. The study's findings reveal that temperature and economic growth have a substantial impact on how much electricity is consumed, but they also indicate that as temperatures rise and the GDP expands, there will be a huge increase in demand for electricity. Additionally, additional findings show that the power demand is inelastic to price fluctuations. As a result, efforts to reduce electricity consumption should be based on policies to increase energy efficiency as well as policies to regulate temperature and greenhouse gas emissions by increasing the proportion of renewable technologies in the nation's electricity supply portfolio.
  Keywords: Electricity Demand Forecast, Effect of Climate Change on Electricity Demand, ARDL Model, ARIMA model
 • Taha Shishegari, Abbas Memarnejad *, Farhad Ghaffari, Seyed Shamseddin Hosseini Pages 73-103
  There have been many studies on economic sanctions and the effectiveness of these sanctions. In these studies, the sanction variable treats as one or two dummy variables (binary), to indicate at most four levels (no sanctions-mild sanctions-severe sanctions-comprehensive sanctions). Studying the effectiveness of economic sanctions requires recognizing the extent and severity of sanctions in various sectors, so it is not possible to examine the effectiveness of sanctions and any review of economic sanctions independent of the severity and extent of sanctions. To this end, in this article, we present the severity of sanctions imposed on the energy sector to a variable between zero to five to provide a better indicator to understand the pressure of economic sanctions imposed on the energy sector of Iran. We examine the effectiveness of sanctions by entering the sanctions severity variable on Iran's foreign trade with five major trading partners, including Germany, China, India, United Arab Emirates, and Turkey, based on the gravity equation through an interactive dummy variable method. We tried to present all the sanctions imposed on Iran's energy sector, between 1992 and 2018. The results show a significant and negative effect of the intensity of energy sector sanctions on Iran's foreign trade. China and UAE have the lowest response to sanctions on Iran’s Energy sector. Also, the highest reduction of trade with Iran due to energy sector sanctions is dedicated to India and Germany.
  Keywords: Sanctions, Energy Sector, Iran, Trade, Gravity equation
 • AHMAD FARHADI, Mehrzad Minoei *, Gholamreza Zomoridain Pages 105-128
  A major factor in the Iranian stock market is the risk-taking of the economy. The stock index falls when the economy is at higher risk, either by protests or the possibility of war. The present study was conducted to investigate the existence of fluctuations in the currency, stock, gold, and oil markets during the period 2017-2021 using the common t-test and the DCC-GARCH approach. The statistical population includes all companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 2017 to the end of 2021. The period was chosen due to significant fluctuations in exchange rates, coins, oil, and stocks. To achieve the purpose of the study, first, a descriptive study of coin price trends, exchange rates, and stock and oil indices in the Iranian economy was presented and then the conditional correlation between the returns of these assets was estimated using the dynamic DCC-GARCH conditional correlation method. Conditional correlation between currency and stock markets as well as coins and stock exchanges has increased significantly from a period of calm to a period of turmoil. These results are consistent with the results of the transfer test using t-test statistics. The results showed the existence of transitions between the markets and transitions between the foreign exchange and gold markets. The results also showed that the oil market, because it is the most important source of Iran's income, has a major impact on the gold, currency, and stock markets.
  Keywords: Oscillation transmission, Oil market, Financial Market, DCC-GARCH
 • Ali Mazyaki *, Mana Shaabani Rad, Arian Daneshmand Pages 129-159
  The main purpose of this study was to investigate the role of trade by export and import of intermediate and final goods on environmental degradation, and carbon dioxide emission, in the form of the Environmental Kuznets Curve (EKC). For this purpose, a panel data set of OECD, and non-OECD countries from 1998 to 2018 was used. According to the results, the EKC was established in all samples. In addition, while with a sample of OECD countries, trade has a beneficial or inverse effect on carbon dioxide emissions; with a sample of non-OECD countries, and that of all countries, a non-beneficial or direct effect from trade on carbon dioxide emissions prevails. Also, an important conclusion is that imports, regardless of the type of goods, had a more destructive effect on the environment than exports in all samples. Therefore, theories supporting beneficial effects of exports, e.g. improving technology, or destructive effects of imports through energy-intensive products, are better explanations of the issue than theories of destructive consumption of energy resulting from exports, or beneficial effects of imports for the environment
  Keywords: Economic Carbon Dioxide Emissions, Trade, EKC, INTERMEDIATE GOODS, Energy-intensive Technology
 • Zarir Negintaji *, Hojat Izadkhasti Pages 161-192
  Today, there are two different perspectives on the long-term effects of international trade on countries' economies in terms of environmental perspective. One view claims that countries are deregulating their country to promote free trade, which reduces their environmental standards and, ultimately, the decline of the international environment. Another view believes that free trade through optimal allocation of resources allows countries to specialize in the production of goods and services in which they have a relative advantage, and hence, improve energy intensity. The purpose of this study is to investigate the effect of international trade and foreign direct investment on carbon dioxide emissions in D8 countries with the panel data approach. This study uses data from 1993 to 2018 from the World Bank. The results show that the coefficient related to the GDP variable is positive and for the GDP square grade is negative, which confirms the Kuznets environmental hypothesis in the studied countries. Foreign direct investment has no significant effect on carbon dioxide emissions. Also, the results show that exports and imports of goods and services have a positive and significant effect on carbon dioxide emissions that is consistent with conventional theories as well as research background. Energy intensity and proportion of urban population have also had a positive and significant effect on carbon dioxide emissions.
  Keywords: International Trade, Foreign Direct Investment, carbon dioxide emissions, Group D8 Countries, Panel data approach