فهرست مطالب

پژوهش های نوین در مهندسی آب پایدار - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1402)

نشریه پژوهش های نوین در مهندسی آب پایدار
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد همتی*، رحیم حمزه پوری، ایمان اکبری صفحات 1-15

  حصول روش های مناسب و دقیق در پیش بینی بار رسوبی رودخانه ها به دلیل اثرات منفی آن بر روی شاخص های کیفی آب، تقلیل گنجایش مخازن و تغییر در مورفولوژی رودخانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین بار رسوبی معلق در رودخانه ها معمولا با استفاده از روش های هیدرولوژیک تعیین می گردد. هدف تحقیق حاضر ارتباط بار معلق رسوب به پارامترهای هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و مورفولوژی رودخانه می باشد. برای رسیدن به این هدف از روش تحلیل ابعادی استفاده گردید. داده های اندازه گیری شده از دو ایستگاه هیدرومتری بر روی رودخانه باراندوز در حوضه آبریز مرکزی دریاچه ارومیه جهت استخراج روابط غیرخطی برای پیش بینی بار رسوبی معلق مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی مقادیر برآوردی رابطه جدید در مقایسه با داده های اندازه گیری شده نشان داد که میزان خطای متوسط معادله نهایی در برآورد بار رسوبی معلق در حدود 25 درصد می باشد که نشان دهنده دقت مناسب رابطه حاصله در برآورد بار رسوبی در رودخانه ها است.

  کلیدواژگان: بار معلق، تحلیل ابعادی، ریخت شناسی، مهندسی رودخانه
 • مصطفی نشاسته گر، سعید هاشمی حلوایی، سید علی اکبر صالحی نیشابوری* صفحات 17-30
  در بحث مدیریت سیلاب، استفاده از فیوز پلاگ های خاکی و سیل بند ها امر بسیار مهمی بشمار می آید . فیوز پلاگ خاکی از روگذری ناگهانی سد ها و سیل بند های موجود در برابر سیل های ناگهانی جلوگیری نموده و اجازه تخلیه جریان های مازاد را در هنگام سیلاب می دهد. در این تحقیق با مدلسازی آزمایشگاهی فیوز پلاگ خاکی همگن با هدف بررسی نحوه تخریب سازه فیوز پلاگ خاکی و چگونگی گسترش شکاف در آن بر اثر روگذری جریان در نتیجه تغییر در ابعاد کانال هادی، به مطالعه نرخ افزایش ارتفاع آب در پشت سازه و تغییر در ارتفاع پرداخته شده است که در مجموع 36 عدد آزمایش انجام و مشخصات تخریب آنها تحلیل شد. تحلیل های 3 بعدی از شکاف فیوز پلاگ خاکی بعد از روگذری آب از آن انجام گرفت که این تحلیل ها شامل نرخ گسترش شکاف، برداشت شکل شکاف و نحوه گسترش شکاف می باشد. نتایج به دست آمده از تحلیل شکاف نشان داد که فرآیند تخریب فیوز پلاگ در 3 مرحله انجام می گیرد. همچنین مدت زمان شکافتن کامل شکاف بین 40 تا 55 ثانیه در حالت های مختلف ثبت شد. نتایج بررسی نرخ بازشدگی شکاف نشان داد که در حدود ثانیه 20 نقطه عطفی در نمودارها مشاهده می شود که نشان دهنده کاهش نرخ بازشدگی در مرحله دوم به دلیل فرآیند زیرشویی اطراف کانال هادی است.
  کلیدواژگان: فرآیند سه بعدی تخریب، فیوز پلاگ خاکی، مدل سازی آزمایشگاهی، مصالح غیر چسبنده
 • مهرنوش دهقانیان*، حسن طباطبایی، حسین شیرانی صفحات 31-41
  برای افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و بهبود ویژگی های خاک از کود حیوانی استفاده می شود. ریزجانداران بیماری زای موجود در کود دامی سبب آلودگی محیط زیست می شود. لذا نیاز است اثر دانه بندی کود گاوی بر ویژگی های فیزیکی مانند هدایت هیدرولیکی و آب گریزی کود بررسی شود تا مبنایی برای سایر پژوهش های آلودگی منابع آب و خاک قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی اثر اندازه کود گاوی بر هدایت هیدرولیکی اشباع و آب گریزی کود گاوی می باشد. بدین منظور چهار تیمار دانه بندی (2-1D1:، 1- 5/0D2:، 5/0- 25/0D3: و کوچکتر از 25/0> میلیمتر D4:) تهیه شد. هدایت هیدرولیکی اشباع با روش بار ثابت و آزمایش آب گریزی با روش زمان نفوذ قطره آب انجام شد نتایج به دست آمده نشان داد با کاهش اندازه ذرات کود گاوی هدایت هیدرولیکی اشباع به صورت معنی داری  در سطح آماری 1 درصد کاهش می یابد. به ترتیب بیشترین و کمترین هدایت هیدرولیکی اشباع مربوط به تیمار D4 با هدایت هیدرولیکی 6/1 سانتیمتر بر دقیقه و D1 با هدایت هیدرولیکی 063/0 سانتیمتر بر دقیقه بود. دلیل این امر، کاهش اندازه منافذ در دانه بندی های کوچک می باشد. کاهش اندازه ذرات کود گاوی موجب  افزایش آب گریزی می شود. به ترتیب بیشترین و کمترین درجه آب گریزی مربوط به تیمار D1 و تیمار D4  می باشد. دلیل این امر، وجود ذرات میکروبی غنی از اسیدهای چرب در تیمارهای دانه بندی کوچکتر می باشد. به نظر می رسد که استفاده از کود گاوی درشت دانه در کشاورزی به دلیل هدایت هیدرولیکی بالاتر و عدم آب گریزی گزینه مناسب تری نسبت به کود گاوی ریزدانه باشد.
  کلیدواژگان: دانه بندی کود گاوی، روش بار ثابت، روش زمان نفوذ قطره آب، ویژگی های فیزیکی کود گاوی
 • علی رحیم زاده اشکلک، علی شاهنظری*، قاسم آقاجانی صفحات 43-57
  کمبود منابع آب از یک سو و نیاز به تولید مواد غذایی از سوی دیگر باعث عدم مدیریت صحیح در زمینه توزیع آب در کشاورزی شده است. هدف این پژوهش بررسی موانع پیش رو در تشکیل تشکل های آب بران به عنوان راهکاری برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود می باشد تا با مشارکت ذی‎نفعان از مصرف بی‎رویه آب جلوگیری کند. تشکل های آب بران اولین شکل از رهیافت مدیریت مشارکتی در بخش آبیاری است و نقش کلیدی آن ها در مدیریت بهینه‎ مصرف آب کشاورزی انکارناپذیر است. در این مطالعه برای بررسی موانع پیش رو در تشکیل تشکل های آب بران از سه تشکل تاسیس شده پایلوت در حوزه شبکه آبیاری سفیدرود استفاده گردید. جامعه آماری اعضای تشکل های آب بران حوزه سفیدرود تعریف شد که با استفاده از پرسشنامه ه ای با ضریب آلفای کرونباخ 9/0 به تعداد 62 مورد، از طریق روش پرسشگر فعال، روند شکل گیری تشکل ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تشکیل تشکل‎ها می‎تواند روند مثبتی را در بهبود شرایط آب‎بران ایجاد کند. طبق نتایج به دست آمده، اثرگذارترین شاخص مربوط به شاخص های اجتماعی با وزن 312/0، شاخص پایداری با وزن 298/0 و ارتباطات با وزن 211/0 و کم اثرترین شاخص ها مربوط به شاخص تعریف وظایف با وزن 13/0 و شاخص زمان با وزن 14/0 بود. همچنین می توان در مناطقی که ظرفیت و شرایط پذیرش طرح را دارند به صورت پایلوت از تشکل ها استفاده نمود و با داشتن یک نمونه موفق، سایر کشاورزان را تشویق به مشارکت در تشکیل تشکل ها کرد.
  کلیدواژگان: آبیاری، سفیدرود، کاربران آب، مدیریت مشارکتی
 • عبدالجبار پژاوه، سعید بازگیر*، حسین محمدی صفحات 59-72

  مناطق پرورش موز در اقلیم‎های نیمه گرمسیری بین 20 تا 30 درجه شمالی یا جنوبی خط استوا واقع شده است و با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان در عرض جغرافیایی 25 تا 31 درجه شمالی قرار گرفته است، می تواند برای کشت موز مناسب باشد. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش شناسایی توان اقلیمی استان سیستان و بلوچستان برای کشت درخت موز با استفاده از نمایه های اقلیم کشاورزی است. در این پژوهش نمایه های درجه روزهای رشد، درجه روزهای موثر بیولوژیکی، مجموع دماهای فعال، اختلاف تجمعی دما، کمبود فشار بخار آب و تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از دو روش سلسله مراتبی و منطق بولین اقلیم استان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد با روش سلسله مراتبی 17 درصد از مساحت استان (شهرستان های دشتیاری، چابهار، کنارک و زرآباد و بخش هایی از جنوب شهرستان های راسک، قصرقند و نیکشهر) برای کشت موز بسیار مناسب و 8 درصد برای کشت موز مناسب می باشد (نیمه شمالی شهرستان های سرباز، راسک و نیکشهر). همچنین نتایج این پژوهش نشان داد در منطق بولین 10 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه (شهرستان های دشتیاری، چابهار، کنارک و زرآباد و بخش هایی از جنوب شهرستان های راسک، قصرقند و نیکشهر) برای کشت درخت موز در استان مناسب می باشد. مناطق کشت موز در حال حاضر کمتر از 1 درصد مساحت استان می باشد که با نتایج این پژوهش تطابق ندارد. بنابراین بر اساس نتایج این پژوهش می تواند مناطق زیر کشت موز در استان افزایش یابد.

  کلیدواژگان: اقلیم شناسی کشاورزی، تبخیر و تعرق پتانسیل، درجه روزهای رشد، درخت موز، سیستان و بلوچستان، منطق بولین
 • اسماعیل ادیب مجد*، رسول میر عباسی نجف آبادی، مهدی اسدی آقبلاغی، سید حسن طباطبائی صفحات 73-88
  تبخیرتعرق مرجع (ET0)، حداکثر مقدار آب خروجی برای یک پوشش گیاهی به خصوص (مثل چمن، یونجه یا یک سطح کشت استاندارد) است. تاکید فایو 56، بر اندازه گیری پارامترهای هواشناسی در ارتفاع دو متری بالای چمن سبزی است که در سطح وسیع کشت شده، زمین را به طور کامل پوشانده و فاقد کمبود آب باشد. رابطه پنمن مانتیث فایو (PMFAO) برای محاسبه ET0 پیشنهاد شد. در ایستگاه های هواشناسی کشاورزی که محصور در مناطق تحت کشت ساخته می شوند، دستگاه های اندازه گیری برخلاف ایستگاه های سینوپتیک شرایط هواشناسی مشابه با گیاهان پیرامون ایستگاه را ثبت می کنند. ازاین رو در گزارش فایو، روش جایگزین برای محاسبه ET0 توصیه نمی شود. در پژوهش حاضر روش هارگریوز_سامانی (HS) و روش PMFAO، در دوره زمانی 25 ساله از 1995 تا 2019 به صورت روزانه در حوضه زاینده رود (29 ایستگاه) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در گام زمانی روزانه اختلاف دو روش زیاد (ضریب نش از 63/0 تا 87/0) است. در گام ماهیانه، اختلاف دو روش به طورکلی قابل اغماض است (ضریب نش از 8/0 تا 96/0). در گام های سالانه (ضریب نش بالای 8/0) نتایج دو روش بسیار نزدیک به هم هستند. ولی در ایستگاه های مختلف رفتار مشابهی دیده نشد. به عنوان مثال در ایستگاه کبوترآباد برعکس ایستگاه شرق اصفهان همواره ET0 به روش HS از PMFAO بیشتر است. بنابراین در عمل برای تخمین ET0 به روش HS توصیه می شود حداقل با نزدیک ترین ایستگاه سینوپتیک و با روش PMFAO صحت سنجی شده و پس از ارزیابی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: تبخیر تعرق مرجع، حوضه آبریز رودخانه زاینده رود، روش پنمن-مانتیث-فائو، روش هارگریوز-سامانی، ضریب تشت تبخیر، نقشه هم تبخیر تعرق مرجع
 • زهرا مرتضوی، مرضیه محسنی* صفحات 89-106
  منابع آب زیرزمینی به عنوان دومین منبع آب شیرین موجود در جهان بعد از یخچال ها به شمار می آیند. کمبود آب و عدم اتخاذ مدیریت صحیح منابع آب، باعث ایجاد خشکسالی و در نتیجه بحران های آبی شدید در نقاط مختلف جهان و کشور ایران شده است. اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی آبخوان میناب موجب شده که میزان تغذیه ورودی به آبخوان جوابگوی میزان برداشت نباشد و درنتیجه سطح آب زیرزمینی آبخوان افت کند. یکی از اهداف مطالعات هیدروژیولوژی، پیش بینی رفتار جریان آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی می باشد. لذا در پژوهش حاضر، مدل سازی کمی و کیفی آبخوان میناب با استفاده از نرم افزار GMS 7.1 انجام شد. مدل سازی کمی جریان آب زیرزمینی در حالت ماندگار برای مهر 1381 و در حالت غیرماندگار برای سال آبی 1382-1381در قالب کد MODFLOW اجرا شد. با انجام فرایند واسنجی، مقدار RMSE برای محاسبه سطح آب زیرزمینی در مدل ماندگار و غیرماندگار، به ترتیب268/0 و 25/0 متر برآورد گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، میزان افت متوسط سالانه سطح آب زیرزمینی آبخوان پس از یک سال برداشت، حدود 02/0 متر بدست آمد. مدل کیفی جریان آب زیرزمینی به منظور برآورد تغییرات TDS با استفاده از کد MT3DMS برای دوره یک ساله و براساس نتایج بدست آمده از مدل کمی اجرا گردید. پس از اجرا و واسنجی مدل کیفی، مقدارRMSE  و MAE در برآورد TDS، به ترتیب، ppm 345/4 و ppm 357/2 بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که TDS در طول دوره مدل سازی روندی افزایشی داشته است.
  کلیدواژگان: تراز سطح آب زیرزمینی، ضریب انتشار، کل جامدات محلول(TDS)، هدایت هیدرولیکی
 • مرتضی صمدیان*، یعقوب آژدان، محمد اشرفی قشلاقی صفحات 107-120

  نظام بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی می تواند در انتخاب نوع ابزار اندازه گیری و بهره برداری آن موثر باشد. انتخاب ابزارهای اندازه گیری جریان به عواملی مانند دقت مورد نیاز، هزینه، الزامات حفاظتی و نگهداری، ملاحظات هیدرولیکی، تطبیق با شرایط بهره برداری و... بستگی دارد. هدف از این تحقیق مقایسه کاربردی روش های مختلف اندازه گیری پارامترهای هیدرولیکی جریان در شبکه های آبیاری در حال بهره برداری به منظور تعیین مناسب ترین ابزار جهت اندازه گیری دبی می باشد. در این تحقیق دستگاه مکانیکی مولینه (MO)، دستگاه الکترونیکی دبی سنج پرتابل التراسونیک مجهز به ارتفاع سنج فشاری (CC) و دستگاه الکترونیکی دبی سنج راداری مجهز به ارتفاع سنج التراسونیک (OFR) در یک نقطه مشترک و ثابت در کانال ساحل چپ شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد (LMC) در سه تراز سطح آب 6/0، 1 و 2/1 متری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تغییرات متوسط دبی محاسباتی ادوات اندازه گیری MO، CC و OFR در تراز 6/0 و 1 متری در حدود 23% گردید. در تراز 2/1 متری به دلیل افزایش گذر حجمی جریان، تشکیل امواج سطحی و الگوی جریان مناسب؛ تغییرات دبی دستگاه های OFR و CC کمتر از 5% بوده که بر اساس ماهیت سنجش تجهیزات نشان از دقت قابل قبول هر دو می باشد. ضمنا می توان اذعان نمود که دستگاه OFR با کالیبراسیون دوره ای توسط دستگاه CC می تواند به عنوان ابزاری مفید در سنجش پارامترهای دبی، سرعت و ارتفاع سطح آب استفاده گردد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، اندازه گیری، پارامتر هیدرولیکی، دبی سنج راداری، دبی سنج التراسونیک، مولینه
|
 • Mohammad Hemmati *, Rahim Hamzepouri, Iman Akbari Pages 1-15

  Obtaining appropriate and accurate methods in predicting the sediment load of rivers is of particular importance due to its negative effects on water quality indicators, reducing the capacity of reservoirs and changing the morphology of rivers. Also, the suspended sediment load in rivers is usually determined by hydrological methods. The aim of the present research is to link the suspended sediment load to the hydraulic-hydrological-morphological parameters of the river. To achieve this goal, dimensional analysis method was used. The measured data from two hydrometric stations on the Barandoz River-Urmia Lake basin were used to extract non-linear relationships in predicting the suspended sediment load. The evaluation of the estimated values of the new relationship revealed that the final presented equation has a 25% error in estimating the suspended sediment load compared to measured data, which indicates the appropriate accuracy in estimating the sediment load in rivers.

  Keywords: Suspended load, Dimensional analysis, Morphology, River engineering
 • MOSTAFA NESHASTEGAR, Saeed Hashemi Halvaee Pages 17-30
  In the discussion of flood management, the use of embankment plug fuses and dams is considered very important. The embankment plug fuse prevents the sudden overtopping of dams against sudden floods and allows the discharge of excess flows during floods. Gives. In this research, with the experimental modeling of a homogeneous embankment fuse plug, with the aim of investigating the destruction of the embankment plug fuse structure and how the breach in it expands due to the current passing through as a result of the change in the dimensions of the pilot channel, the rate of increase of the water height behind the structure and the change in height. A total of 36 tests were conducted and their degradation characteristics were analyzed. 3D analysis of the breach in embankment plug after passing water through it was done, and these analyzes include the crack expansion rate, the shape of the breach, and the way the breach expands. The results obtained from the gap analysis showed that the plug fuse destruction process takes place in 3 stages. Also, the duration of complete splitting between 40 and 55 seconds was measured in different modes. The results of the examination of the breach-opening rate showed that in about 20 seconds, a turning point can be seen in the graphs, which indicates a decrease in the opening rate in the second stage due to the undermining process around the pilot channel.
  Keywords: 3D Failure Process, Embankment Fuse Plug, Experimental Modeling, Non-Cohesive Material
 • Mehrnoush Dehghanian *, Hasan Tabatabaee, Hossein Shirani Pages 31-41
  Animal manure is used to increase the productivity of agricultural products and improve soil properties. Pathogenic microorganisms present in animal manure cause environmental pollution. Therefore, it is necessary to investigate the effect of cattle manure granulation on physical characteristics such as hydraulic conductivity and hydrophobicity of manure in order to be a basis for other researches on water and soil pollution. The aim of this research is to investigate the effect of cow manure size on saturation hydraulic conductivity and hydrophobicity of cow manure. For this purpose, four granulation treatments were prepared (D1-1-2, D2-0.5-1, D3-0.25-0.5 and D4>0.25 mm smaller). Saturated hydraulic conductivity was done by constant load method and water repellency test was done by water drop penetration time method. The obtained results showed that by reducing the size of cow dung particles, saturated hydraulic conductivity decreases significantly at a statistical level of 1%. Respectively, the highest and lowest saturation hydraulic conductivity was related to treatment D4 with hydraulic conductivity of 1.6 cm/min and D1 with hydraulic conductivity of 0.063 cm/min. The reason for this is to reduce the pore size in small grains. Reducing the particle size of cow dung increases water repellency. The highest and lowest degree of water repellency is related to treatment D1 and treatment D4, respectively. The reason for this is the presence of microbial particles rich in fatty acids in smaller granulation treatments. It seems that the use of coarse-grained cow manure in agriculture is a more appropriate option than fine-grained cow manure due to its higher hydraulic conductivity and lack of hydrophobicity.
  Keywords: Cattle manure granulation, Constant load method, Water drop penetration time method, Physical properties of cow manure
 • Ali Rahimzadeh Eshkelak, Ali Shahnazari *, Ghasem Aghajani Pages 43-57
  Drought is a natural and reversible feature of climate and can affect almost all climate zones with any climate. The aim of this research is to investigate the upcoming obstacles in the formation of water harvesting organizations as a solution for the optimal use of existing water resources in order to prevent excessive water consumption with the participation of stakeholders. Water catchment organizations are the first form of cooperative management approach in the irrigation sector and their key role in the optimal management of agricultural water consumption is undeniable. In this study, three established pilot organizations in the area of ​​Sefidroud irrigation network were used to investigate the upcoming obstacles in the formation of water harvesting organizations. The statistical population of the members of water bodies in Sefidroud basin was defined, and the formation process of the organizations was investigated using a questionnaire with a Cronbach's alpha coefficient of 0.9, 62 items, through the active questioning method. The results showed that the formation of organizations can create a positive trend in improving the conditions of the aquifers. According to the obtained results, the most effective index is related to social indicators with a weight of 0.312, sustainability index with a weight of 0.298 and communication with a weight of 0.211, and the least effective indicators are related to the definition of tasks index with a weight of 0.13 and time index. showed with a weight of 0.14. It is also possible to use organizations as a pilot in areas that have the capacity and conditions to accept the plan, and by having a successful example, encourage other farmers to participate in the formation of organizations.
  Keywords: Irrigation, Sefidroud, Water users, Cooperative management
 • Abduljabbar Pazhaveh, Saeed Bazgeer *, Hossain Mohammadi Pages 59-72

  Banana growing areas are located in subtropical climates between 20 and 30 degrees north or south of the equator. Considering that Sistan and Baluchistan province is located in the latitude of 25 to 31 degrees north, it can be suitable for banana cultivation. In this regard, the main goal of this research is to identify the climatic potential of Sistan and Baluchistan province for banana tree cultivation using agroclimatic indices. In this study, two methods of AHP and Boolean logic of the province's climate were used to evaluate the agroclimatic indices including growing degree days (GDD), biologically effective degree days (BEDD), sum of active temperatures (SAM), cumulative temperature difference (TD), water vapour pressure deficit (WVPD), and potential evapotranspiration (PET). The results of the research showed that with the AHP method, 17% of the area of the province (Dashtiari, Chabahar, Konarak and Zarabad cities and parts of the south of Rask, Qasrqand and Nikshahr cities) is very suitable for banana cultivation and 8% is suitable for banana cultivation (northern half of Sarbaz, Rask and Nikshahr counties). Also, the results of this research showed that in Bolin logic, 10% of the studied area (Dashtiari, Chabahar, Konarak and Zarabad cities and parts of the south of Rask, Qasrqand and Nikshahr cities) are suitable for banana tree cultivation in the province. Currently, banana cultivation areas are less than 1% of the area of the province, which is not consistent with the results of this research. Therefore, based on the results of this research, the areas under banana cultivation in the province can be increased.

  Keywords: Agricultural-Climatology, Potential Evapotranspiration, Growing Degree-Days, Banana tree, Sistan, Baluchistan, Boolean Logic
 • Esmaeil Adib Majd *, Rasoul Mirabbasi, Mehdi Asadi, Sayed Hassan Tabatabaei Pages 73-88
  Reference evapotranspiration (ET0) is the maximum amount of water transpiration for a particular vegetation cover (such as grass, alfalfa, or a standard crop area). FAO 56 report emphasis, is on measuring meteorological parameters at a height of two meters above green grass. Cultivation around the station should be on a wide area and there is no shortage of water. Agricultural meteorological stations covering a certain territory around them record the same meteorological conditions as the surrounding plants. The Penman-Monteith-FAO (PMFAO) equation was proposed to calculate ET0 and the use of alternative method was not recommended. In the present research, the Hargreaves-Samani (HS) method and the PMFAO method were evaluated on daily, Monthly and yearly time steps in the ZayandehRud basin over a period of 25 years from 1995 to 2019. The results showed that in the daily time step, the difference between the two methods is large (Nash coefficient from 0.63 to 0.87). In the monthly time step, the difference is generally negligible (Nash coefficient from 0.8 to 0.96). In annual time step (Nash coefficient above 0.8), the results are very close to each other. But in different stations, the same behavior was not seen, for example, in Kabutrabad station, in contrast to East Isfahan station, almost always, ET0 by HS method is higher than PMFAO. Therefore, in practice, to use ET0 by HS method, it is recommended to verify and evaluate at least with the nearest synoptic station and PMFAO method and then use it.
  Keywords: Reference evapotranspiration, Zayandehrud basin, Penman- Monteith FAO method, Hargreaves Samani method, Evaporation pan coefficient, Reference evapotranspiration iso map
 • Zahra Mortazavi, Marzieh Mohseni * Pages 89-106
  Groundwater resources are considered as the second largest fresh water resource of earth after glaciers. Water shortage and lack of proper management of groundwater resources result in droughts and consequent severe water crises around the world as well as Iran. Excessive withdrawal of groundwater from the Minab Aquifer caused that the inlet of the aquifer could not cope with the withdrawal and, as a result, the groundwater level was dropped. Prediction of groundwater flow behavior for optimal management of groundwater resources is one of the objectives of hydrological studies. Thus, the present study considered quantitative and qualitative modeling of the Minab aquifer by using GMS 7.1 which has a special importance in water management. Quantitative modeling of groundwater flow was carried out in MODFLOW code for steady state in October 2002 and for unsteady state during the year of 2002-2003. By calibrating the models, the RMSE and MAE values for determining groundwater levels were estimated as 0.268 and 0.25 meters, respectively. The average annual drop of groundwater level in Minab aquifer was estimated as 0.02 m during a year. The qualitative model of groundwater flow was run for a year period to determine TDS value by using MT3DMS code. After Model calibration, the RMSE and MAE values were estimated as 4.345 ppm and 2.357 ppm. It can be concluded that the current trend of groundwater flow will decrease the groundwater level and increase the aquifer pollution level.
  Keywords: Dispersion Coefficient, Hydraulic conductivity, Groundwater level, Total Dissolved Solids (TDS)
 • Morteza Samadian *, Yaghob Azhdan, Mohammad Ashrafi Geshlagi Pages 107-120

  The exploitation system of irrigation and drainage networks can be effective in choosing the type of measurement tool and its exploitation. The selection of flow measurement tools depends on factors such as required accuracy, cost, protection and maintenance requirements, hydraulic considerations, adaptation to operating conditions, etc. The purpose of this research is to compare the practical methods of measuring the hydraulic parameters of flow in irrigation networks in operation in order to determine the most suitable tool for measuring flow. In this research, the flow meter mechanical device (MO), an electronic portable ultrasonic flow meter device equipped with an pressure altimeter (CC) and electronic radar flow meter device equipped with ultrasonic altimeter (OFR) an common and fixed point in the left bank channel of the irrigation and drainage network Mahabad (LMC) were evaluated at three water levels of 0.6, 1 and 1.2 meters. The results showed that the average flow rate changes of MO, CC and OFR measuring instruments at 0.6 and 1 meter levels were about 23%. At the level of 1.2 meters due to the increase in flow volume, the formation of surface waves and the proper flow pattern; the flow rate changes of OFR and CC devices are less than 5%, which shows the acceptable accuracy of both devices based on the nature of the measurement equipment. In addition, it can be acknowledged that the OFR device with periodic calibration by the CC device can be used as a useful tool in measuring the parameters of flow, velocity and water level height.

  Keywords: Evaluation, Measurement, Hydraulic parameter Radar flow meter, Ultrasonic flow meter, Flow meter