فهرست مطالب

Reproductive BioMedicine - Volume:21 Issue: 8, Aug 2023
 • Volume:21 Issue: 8, Aug 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/07/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 599-618
  مقدمه

  دو معیار متفاوت فاصله آنوژنیتال در مردان و زنان وجود دارد. فاصله آنوژنیتال به عنوان شاخصی از اختلال عملکرد آندروژن در دوران جنینی می باشد که پیامدهای نامطلوبی در بزرگسالی دارد. برخی از مطالعات ارتباط فاصله آنوژنیتال را به عنوان یک پیش بینی کننده در تشخیص و پیش آگهی بیماری ها و اختلالات معرفی کرده اند.

  هدف

  هدف از این مطالعه مرور منظم و گردآوری آخرین شواهد در مورد ارتباط بین فاصله آنوژنیتال به عنوان یک رویکرد جدید برای پیش آگهی و تشخیص زودهنگام بیماری ها می باشد.

  مواد و روش ها

  یک بررسی سیستماتیک از طریق medline با استفاده از PubMed, Scopus و ISI تا جولای 2021 و عبارات "فاصله آنوژنیتال، شاخص آنوژنیتال، فاصله ناهنجار تناسلی و غیرشاخص تناسلی" انجام شد. محدودیت زمانی در جستجوی منابع اعمال نشد.

  نتایج

  با بررسی مقالات بازیابی شده، 47 مطالعه مرتبط در این مرور سیستماتیک وارد شد. پس از بررسی شواهد موجود پیامدهای متفاوتی از جمله آندومتریوز، سرطان پروستات، سندرم تخمدان پلی کیستیک، پرولاپس اندام لگنی، هیپوسپادیاس و کریپتورکیدیسم، پارامترهای باروری و مایع منی، رشد و نمو و اختلالات مربوط به تخمدان و زنان در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته بود. ارتباط منفی بین فاصله آنوژنیتال و آندومتریوز و هیپوسپادیاس و ارتباط مثبت بین فاصله آنوژنیتال و سرطان پروستات، سندرم تخمدان پلی کیستیک، جنسیت جنین پسر و پارامترهای باروری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  استفاده از شاخص های کمی مانند فاصله آنوژنیتال ممکن است ابزار بالینی مفیدی برای تشخیص بیماری ها باشد. اگرچه بسیاری از مطالعات ارتباط بین فاصله آنوژنیتال و بیماری ها را نشان داده اند، اما برخی از عوامل از جمله روش های مختلف اندازه گیری، ابزار اندازه گیری مختلف، سن و تعاریف مختلف فاصله آنوژنیتال می توانند در تغییرات این فاصله دخیل باشند.

  کلیدواژگان: دستگاه تناسلی، پیش بینی، تشخیص زودهنگام، بهداشت باروری
 • صفحات 619-628
  مقدمه

  تولید سلول های بنیادی رویانی انسانی در محیط عاری از محصولات حیوانی (Xeno-free) برای جلوگیری از آلودگی های بالقوه حیوانی در کشت برای کاربردهای پیشرفته سلول درمانی مهم است. تولید سلول های بنیادی رویانی انسانی در Xeno-free اولین گام برای تولید خطوط hESC با گرید کلینیکی است.

  هدف

  تولید خطوط جدید hESC در شرایط Xeno-free.

  مواد و روش ها

  این یک گزارش از منابع آزمایشگاهی است که در مرکز تحقیقات زیست سلولی بنیادی یزد، ایران از سال 1398 تا 1401 انجام شده است. 4 رده سلول بنیادی رویانی انسانی از 11 جنین، جنین تازه (10 n =) و جنین منجمد (1 n =) با کیفیت خیلی بد اهدا شده بدست آمد. در این مطالعه، تولید لاین های جدید سلول های بنیادی رویانی انسانی یزد (Yazd4-7) در Xeno-free بدون استفاده از تکنیک ایمونوسرجری با کشت بلاستوسیست های بدون زونا دست نخورده به دست آمده از جنین های دیسکاردی بر روی سلول های YhFF#8 به عنوان لایه تغذیه کننده در سیستم کشت میکرودراپ گزارش می کنیم. مشخصات بیان ژن پرتوانی رده های سلولی با RT-PCR ارزیابی شد و بیان نشانگرهای سطحی خاص با استفاده از رنگ آمیزی ایمونوفلورسنس تشخیص داده شد. تمایز آزمایشگاهی با استفاده از تشکیل اجسام شبه رویانی (EB) القا شد و مشخصات بیان ژن سه لایه زاینده و سلول های زایا با RT-PCR برای اثبات ظرفیت پرتوانی آنها بررسی شد.

  نتایج

  در مجموع، با استفاده از سیستم کشت میکرودراپ و YhFF#8 به عنوان لایه تغذیه کننده با منبع انسانی، توانستیم 4 رده جدید سلول بنیادی رویانی انسانی (Yazd4-7) از 11 جنین دیسکاردی در شرایط کشت عاری از محصولات حیوانی تولید کنیم.

  نتیجه گیری

  نتیجه این کار می تواند در آینده پایه ای برای کاربرد درمانی با استفاده از سلول های آلوژنیکی باشد که از سلول های بنیادی رویانی انسانی با گرید کلینیکی مشتق شده اند.

  کلیدواژگان: تولید، سلول های بنیادی رویانی انسانی، فیبروبلاست های پوست ختنه انسانی، Xeno-free، تولید خوب، سلول های فیبروبلاست جنینی موشی
 • صفحات 629-638
  مقدمه

  سیکلوفسفامید (CP) یک داروی ضد سرطان است که پس از متابولیسم در کبد به عنوان یک عامل آلکیلاسیون عمل می کند. CP بر سلول های بدن به ویژه عملکرد دستگاه تناسلی و ناباروری اثرات سمی دارد. علاوه بر این، گیاهان دارویی عوارض جانبی کمتری داشته و از نظر روانی برای بیماران قابل قبول تر هستند.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی افدرا (EPHE) بر بافت تخمدان و محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد در موش های صحرایی تحت درمان با سیکلوفسفامید بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 48 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار (200-180 گرم، 10-9 هفته) به طور تصادفی در 6 گروه آزمایشی (هر گروه 8 موش) قرار گرفتند: (الف) کنترل، (ب) شم، (ج) سیکلوفسفامید، (د) سیکلوفسفامید + 250 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی افدرا، (ه) سیکلوفسفامید + 500 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی افدرا، (و) سیکلوفسفامید + 1000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی افدرا. در روز 29 آزمایش، غلظت سرمی LH، FSH، استروژن، پروژسترون و فعالیت آنتی اکسیدانی اندازه گیری شد. تعداد فولیکول های تخمدان نیز شمارش شد.

  نتایج

  در گروه های CP غلظت سرمی هورمون FSH و LH به طور معنی داری افزایش یافت و هورمون استروژن و پروژسترون به طور معنی داری کاهش یافت (05/0 ≥ p). EPHE به طور قابل توجهی عوارض ناشی از CP را جبران کرد و دوز mg/kg 1000 بیشترین تاثیر را داشت. کاهش آنتی اکسیدانی توسط CP به طور قابل توجهی توسط EPHE افزایش یافت، به خصوص در دوزهای بالاتر (05/0 ≥ p). تعداد فولیکول های آغازی، اولیه، ثانویه و گراف در گروه های CP کاهش معنی داری را نشان دادند و گروه های EPHE نسبت به CP افزایش معنی داری را نشان دادند. EPHE نشان داد که غلظتmg/kg 1000 موثرتر از سایر دوزها بود (05/0 ≥ p).

  نتیجه گیری

  علاوه بر اثبات اثر EPHE بر محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد، تحقیقات ما خواص آنتی اکسیدانی را نشان داد که می تواند یک عامل موثر در موش های تحت درمان با CP باشد.

  کلیدواژگان: افدرا، سیکلوفسفامید، تخمدان، فولیکول، عصاره هیدروالکلی
 • صفحات 639-646
  مقدمه

   بیماری کروناویروس-2019 (COVID-19) در گلو، ادرار و مدفوع شناسایی شده است اما شواهد کمی از انتقال جنسی آن گزارش شده است.

  هدف

   هدف این مطالعه تشخیص وجود COVID-19 در مایعات واژن و خون قاعدگی بود. مدت چرخه قاعدگی و شدت میل جنسی از دیگر اهداف بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی، 300 نفر با تاییدیه بالینی ابتلا به عفونت COVID-19 که به بیمارستان الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراجعه کرده بودند، به دو دسته بیماران با علایم خفیف (178 نفر، فشار نسبی اکسیژن 91 ≤ (PO2)) و گروه با علایم شدید (122 = n، 91 ≥ PO2) نیز بر اساس علایم بالینی و بستری در بیمارستان، از ژانویه تا می 2021، تقسیم شدند. مشخصات دموگرافیک، قاعدگی و میل جنسی افراد در پرسشنامه ثبت شد. خونگیری در روزهای 4-2 قاعدگی و نمونه گیری مایع واژینال در زمان پایان قاعدگی با استفاده از سواب نوک داکرون برای PCR انجام شد.

  نتایج

   شرکت کنندگان در گروه های خفیف (میانگین سنی: 41/7 ± 32/43) و شدید (میانگین سنی: 9/6 ± 15/47 سال) مورد مطالعه قرار گرفتند. عفونت COVID-19 منجر به کوتاه شدن مدت چرخه قاعدگی در گروه شدید شد (9/2 ± 15/30 روز در مقابل 1/2 ± 12/25 روز، 01/0 = p). آزمایش PCR برای مایع واژن و خون قاعدگی برای همه موارد منفی بود. میل جنسی در هر دو گروه به طور قابل توجهی کاهش یافت.

  نتیجه گیری

   این ویروس در خون قاعدگی و مایع واژن زنان مبتلا به عفونت کووید-19 وجود ندارد که خطر انتقال ویروس از طریق مجاری واژن را کم می کند. عفونت شدید COVID-19 ممکن است بر مدت قاعدگی تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، کووید-19، واژن، قاعدگی
 • صفحات 647-656
  مقدمه

   اصطلاح ناهنجاری مادرزادی به ناهنجاری های ساختاری یا عملکردی در زمان بارداری اطلاق می شود. در حدود 12 مرگ مرتبط با ناتوانی های مادرزادی در هر 10000 نوزاد متولد شده رخ می دهد.

  هدف

   این مطالعه برآنست که شیوع و فاکتورهای مرتبط بر ناهنجاری های مادرزادی منفرد و چندگانه را در بین تولدهای زنده شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران ارزیابی کند.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی بر روی 59087 تولد زنده در یک بیمارستان مرجع در شهر زاهدان واقع در جنوب شرقی ایران در طی سال های 1397-1387 صورت گرفته است. تمام تولدهای زنده توسط پزشکان اطفال بررسی و ناهنجاری های مادرزادی براساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها دسته بندی شدند.

  نتایج

   از بین تمام 59085 تولد زنده، حداقل 883 تولد زنده یک ناهنجاری قابل توجه داشتند و میزان شیوع ناهنجاری های مادرزادی در حدود 149 به ازای هر 10000 مورد بود. ناهنجاری های سیستم های عصبی و گردش خون پرتکرار بودند که به ترتیب در 213 و 187 مورد از تولدهای زنده رخ داده اند. اسپینابیفیدا  رایج ترین ناهنجاری سیستم مرکزی بود. شایع ترین ناهنجاری سیستم گردش خون بدشکلی های نامشخص قلب (1/17%) و سیستم گردش خون (7/18%) و مجرای شریانی باقی مانده (7/11%) بود. ارتباط معناداری بین ازدواج فامیلی والدین، سن مادر، وجود یک ناهنجاری در خانواده و خویشاوندان با ناهنجاری های مادرزادی منفرد و چندگانه وجود داشت (به ترتیب 02/0 = p، 02/0 = p، 001/0 > p و 01/0 = p).

  نتیجه گیری

   شیوع ناهنجاری های مادرزادی 149 مورد به ازای هر 10000 تولد زنده بود. بیشترین شیوع ناهنجاری های مادرزادی مربوط به سیستم عصبی مرکزی بود. افزایش دانش عمومی در مورد نقایص جنینی می تواند شیوع ناهنجاری های مادرزادی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: ناهنجاری های مادرزادی، بستری، ایران، تولد زنده، شیوع، عوامل خطر
 • صفحات 657-666
  مقدمه

   در دهه های اخیر خانواده و ثبات آن که به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی محسوب می شود، تغییر چشمگیری داشته است.

  هدف

   این پژوهش به بررسی روند تغییرات ازدواج، فرزندآوری و طلاق در استان یزد بین سال های 1395 تا 1399 و بررسی تاثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی بر وقوع طلاق می پردازد.

  مواد و روش ها

   یک مطالعه مقطعی در 2 فاز انجام شد. در فاز اول، مطالعه اکولوژیک به صورت روند زمانی برای بررسی تغییرات 5 ساله وقوع ازدواج، فرزندآوری و طلاق انجام و در فاز دوم عوامل موثر بر وقوع طلاق بررسی شد. برای فاز دوم مطالعه 600 نفر انتخاب شدند. 300 طلاق و 300 ازدواج بین سال های 1395 تا 1399 انتخاب شدند. برای یافتن عوامل مرتبط موثر بر وقوع طلاق از مدل رگرسیون لجستیک باینری استفاده شد.

  نتایج

   نتایج نشان دهنده روند کاهشی ازدواج (05/0 = p) و فرزندآوری (84/0 = p) و همچنین روند افزایشی طلاق (02/0 = p) در استان یزد بود. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که تحصیلات دانشگاهی (001/0 > p، 430/0-116/0 :CI، 22/0 = OR) و شغل آزاد (03/0 = p، 934/0-255/0 :CI،     48/0 = OR) می تواند شانس وقوع طلاق را کاهش دهد. همچنین، افراد غیربومی (001/0 > p، 562/3-314/1 :CI، 1/2 = OR)، اختلاف سنی بیش از 10 سال (001/0 > p، 213/8-803/1 :CI، 8/3 = OR) و بزرگتر بودن زن نسبت به همسر خویش (001/0 > p، 848/5-981/1 :CI، 4/3 = OR) می تواند شانس وقوع طلاق را افزایش دهد.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که ترکیبی از ویژگی های اجتماعی-اقتصادی بر تحکیم نهاد خانواده تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: خانواده، ازدواج، فرزندآوری، طلاق، عوامل اجتماعی و اقتصادی
 • صفحات 667-672

   مقدمه

   جهش در ژنSRY  یا SOX2 منجر به عدم تشکیل چشم با آنوفتالمی دوطرفه شده و توارث غالب اتوزومی دارد. جهش در این ژن سبب بوجود آمدن فنوتیپ های شدید چشمی با تظاهرات متغیر سیستمیک می شود. اغلب بیماران مبتلا به سندرم آنوفتالمی SOX2 بدلیل جهش های denovo در این ژن بوجود می آیند.

  مورد: 

  در این گزارش دو برادر بیمار مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و آنوفتالمی دو طرفه ناشی از موزایسم گنادی معرفی می شوند. والدین این بیماران علایمی از بیماری نداشتند. برای تشخیص از روش DNA هول اگزوم سکونسینگ برای شناسایی جهش ژنتیکی استفاده شد. سنگر سکونسینگ بر نمونه بیماران و والدینشان انجام شد. تشخیص قبل از تولد در هر دو بارداری برای همسر برادر بزرگتر مبتلا به بیماری از طریق نمونه گیری از پرزهای جفت انجام شد. نتایج یک جهش جدید تغییر چارچوب بیماریزای حذفی (c.58_80del:p.G20fs) دراگزون 1 ژن SOX2 را نشان داد. جهش در هر دو برادر مبتلا به روش سنگر تایید شد که با توجه به عدم وجود جهش در والدین به وجود موزایسم گنادی در یکی از والدین دلالت داشت.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد بیشتر اوقات جهش های ژن SOX2 به شکل denovo به وجود می آیند و باعث آنوفتالمی یا میکروافتالمی می شوند. پیشنهاد  می شود تشخیص قبل از تولد در هر بارداری های به والدین سالم کودک مبتلا به جهش های ژن SOX2 توصیه شود.

  کلیدواژگان: آنفتالموس، سندرم آنوفتالمی SOX2، موزاییسم
|
 • Parisa Zamani, Zeinab Hemati, Roya Kelishadi, Sakineh Kolahdozan, Mostafa Dianatinasab, Mojtaba Keikha * Pages 599-618
  Background

  There are 2 measures of anogenital distance (AGD) in men and women. AGD has been used as an indicator of fetal androgen dysfunction and an adverse outcome in adulthood. Some studies have shown the association of AGD as a predictor in the diagnosis and prognosis of diseases and disorders.

  Objective

  To systematically summarize the latest evidence for presenting AGD as a new approach for prognosis and early diagnosis of diseases.

  Materials and Methods

  A systematic review of the available literature was performed using Medline via PubMed, Scopus, and ISI Web of Knowledge up to July 2021, using search terms "anogenital distance" OR "anogenital index" OR "ano genital distance" OR "ano genital index". Language restrictions were not imposed.

  Results

  After reviewing the retrieved articles, 47 unique studies were included in this systematic review. Different outcomes, including endometriosis, prostate cancer, polycystic ovary syndrome, pelvic organ prolapse, hypospadias, cryptorchidism, fertility and semen parameters, maternal and birth development, and ovarian and gynecological-related disorders, have been studied in the included evidence. A negative association was observed between AGD and endometriosis and hypospadias and a positive association between AGD and prostate cancer, polycystic ovary syndrome, male fetal gender, and fertility parameters.

  Conclusion

  Using quantitative indicators such as AGD may be a useful clinical tool for the diagnosis of diseases. Although many studies have shown an association between AGD and diseases, some factors, including different measurement methods, different measurement tools, age, and different definitions of AGD, can be involved in the variation of AGD.

  Keywords: Genitalia, Prognosis, Early diagnosis, Reproductive health
 • Fatemeh Hajizadeh-Tafti, Jalal Golzadeh, Fatemeh Akyash, Somayyeh-Sadat Tahajjodi, Ehsan Farashahi-Yazd, Hassan Heidarian-Meimandi, Behrouz Aflatoonian * Pages 619-628
  Background

  Xeno-free generation of human embryonic stem cells (hESCs) is important to prevent potential animal contaminations in culture for advanced cell-based therapeutic applications. Xeno-free production of hESCs is the first step for manufacturing clinical-grade hESC lines.

  Objective

  To produce new hESC lines in xeno-free condition.

  Materials and Methods

  This lab resources report was conducted at Stem Cell Biology Research Center, Yazd, Iran from 2019-2022. 4 new hESC lines from 11 (10 fresh and 1 frozen) donated surplus discarded human embryos were established. In this study, we report the xeno-free derivation of new Yazd hESC lines (Yazd4-7), without using immunosurgery, by culturing intact zona-free blastocysts obtained from discarded embryos onto the YhFF#8 cells as a feeder layer in a microdrop culture system. The pluripotency gene expression profile of the cell lines was assessed by reverse transcription polymerase chain reaction and the expression of specific surface markers was detected using immunofluorescent staining. In vitro differentiation was induced using embryoid body formation and gene expression profile of 3 germ layers and germ cells. Reverse transcriptase polymerase chain reaction was investigated to prove their pluripotent capacity.

  Results

  In sum, we have been able to generate 4 new hESC lines (Yazd4-7) from 11 discarded embryos in xeno-free culture conditions using a micro drop culture system and YhFF#8 as a human source feeder layer.

  Conclusion

  The outcome of this work can be the foundation for the future allogeneic cell-based therapeutic application using clinical grade good manufacturing practice-derived hESC derivatives.

  Keywords: Derivation, Human embryonic stem cells, Human foreskin fibroblasts, Xeno-free, Good manufacturing practice, Mouse embryonic fibroblasts
 • Hassanali Abedi, Mahnaz Nemati, Bahareh Ebrahimi, Maryam Dehghani, Elmira Mikaeiliagah, Pegah Abdollahzadeh, Aref Ghanaatpisheh, Nazanin Shafiei Jahromi, Hossein Kargar Jahromi * Pages 629-638
  Background

  Cyclophosphamide (CP) is an anticancer drug that acts as an alkylation agent after metabolism in the liver. CP has toxic effects on the body's cells, especially the reproductive system's function, and causes infertility. Moreover, medicinal plants have few side effects and are psychologically acceptable to patients.

  Objective

  This study aimed to investigate the impact of Ephedra pachyclada hydroalcoholic extract (EPHE) on ovarian tissue and hypothalamic-pituitary-gonadal axis in rats treated with CP.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 48 adult female Wistar rats (180-200 gr, 9-10 wk) were randomly assigned to 6 experimental groups (n = 8/each): (a) control; (b) sham; (c) CP; (d) CP+250 mg/kg EPHE; (e) CP+500 mg/kg EPHE; (f) CP+1000 mg/kg EPHE. On the 29th day of the experiment, serum was collected; serum concentration of the luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, estrogen, progesterone, and antioxidant activity were measured. The number of ovarian follicles were also counted.

  Results

  In the CP groups, serum concentrations of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone significantly increased, and estrogen and progesterone significantly decreased (p ≤ 0.05). EPHE significantly compensated for the complications caused by CP and 1000 mg/kg had the greatest effect. Antioxidant reduction by CP was significantly enhanced by EPHE, especially at higher doses (p ≤ 0.05). The number of primordial, primary, secondary, and Graafian follicles showed a significant decrease in CP groups and EPHE groups showed a significant increase compared to the CP. EPHE showed that the concentration of 1000 mg/kg was more effective than other doses (p ≤ 0.05).

  Conclusion

  In addition to proving the effect of EPHE on the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, our investigation showed antioxidant properties, which can be an effective factor in CP-treated rats.

  Keywords: Ephedra, Cyclophosphamide, Ovary, Follicles, Hydroalcoholic extract
 • Leila Sadeghi, Laya Farzadi * Pages 639-646
  Background

  Coronavirus disease 2019 (COVID-19) was detected in the throat, urine, and feces but has little evidence documented of sexual transmission.

  Objective

  Here, we aimed to diagnose the presence of COVID-19 in vaginal fluids and menses blood. Menstrual cycle duration and sexual desire were the other aims.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 300 individuals with clinical approval of COVID-19 infection who were referred to the Alzahra hospital of Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran were divided into mild (n = 178, partial pressure of oxygen ≥ 91) and severe (n = 122, partial pressure of oxygen ≤ 91) groups, also based on clinical signs and hospitalization, from January to May 2021. Demographic characteristics, menstruation, and sexual desire of individuals were recorded in the questionnaire blood sampling was done on days 2-4 for menses, and vaginal fluid after menses for polymerase chain reaction by using a Dacron tip swab.

  Results

  Participants were studied in the mild (mean age: 43.32 ± 7.41) and severe (mean age: 47.15 ± 6.9) groups. COVID-19 infection resulted in shortening the menstrual cycle duration in the severe group (30.15 ± 2.9 vs. 25.12 ± 2.1 days, p = 0.01). Polymerase chain reaction test for vaginal fluid and menses blood was negative for all cases. Sexual desire declined in both groups, significantly.

  Conclusion

  This virus was not present in the menses blood and vaginal fluid of women with COVID-19 infection, which proposed a low risk of virus transmission via vaginal tracts. Severe COVID-19 infection may affect the menstrual duration.

  Keywords: Coronavirus, COVID-19, Vagina, Menstruation
 • Azam Asemi-Rad, Zahra Heidari, Hamidreza Mahmoudzadeh-Sagheb *, Yousef Mehdipour, Bita Moudi, Nadia Sheibak, Saeid Ebrahimi Pages 647-656
  Background

  The term congenital anomalies (CAs) refer to structural or functional abnormalities at the time of conception. Approximately 12 deaths related to congenital disabilities occur in every 10,000 babies born.

  Objective

  This study aimed to evaluate the prevalence and associated factors of single and multiple CAs in live births in Zahedan, Southeast Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on 59,087 live births in a referral hospital in Zahedan located in the southeast of Iran during 2009-2019. All live births were examined by pediatricians and the CAs and categorized based on the international classification of diseases.

  Results

  Of 59,085 live births, at least 883 had a significant anomaly, and the prevalence rate of CAs was about 149 per 10,000. Anomalies of the nervous (24.1%) and cardiovascular systems (21.10%) were the most frequent, occurring in 213 and 187 of the live births, respectively. Spina bifida is the most common anomaly of the central nervous system. The most common anomalies in the cardiovascular system were unspecified heart malformations (17.1%), cardiovascular malformations (18.7%), and patent ductus arteriosus (11.7%). Significant correlations were found between the parent's consanguinity marriage, the mother's age, an existing anomaly in the family, and relatives in single and multiple CAs (p = 0.02, p = 0.02, p < 0.001, p = 0.01, respectively).

  Conclusion

  The prevalence of CAs was 149 per 10,000 live births. The highest prevalence of CAs was related to the central nervous system. Increasing the public's knowledge about fetal defects can reduce the prevalence of CAs.

  Keywords: Congenital anomalies, Hospitalization, Iran, Live birth, Prevalence, Risk factors
 • Nastaran Tavakolian, Mohammad Hassan Lotfi *, Moslem Taheri Soodejani, Farzan Madadizadeh, Foroozandeh Kalantari Pages 657-666
  Background

  In recent decades, family and their stability as an important social institution have changed significantly.

  Objective

  This study aimed to investigate the marriage trends, childbearing, and divorce changes in Yazd province from 2016-2021 to estimate the effect of socioeconomic factors on divorce.

  Materials and Methods

  Cross-sectional study was done in 2 phases. In first phase, an ecological (time trend) was conducted to investigate the 5 yr trend in the occurrence of marriage, childbearing, and divorce, as well as the factors affecting the occurrence of divorce in second phase. For second phase of study 600 participants were selected. 300 divorce and 300 married applicants were chosen between 2016 and 2021. Binary logistic regression model was used to find the related factors affecting the occurrence of divorce.

  Results

  The results showed a declining marriage (p = 0.05) and childbearing trend (p = 0.84), as well as an increasing trend in divorces (p = 0.02) in Yazd. Logistic regression analysis showed that college education (OR = 0.22, CI: 0.116-0.430, p < 0.001) and being self-employed (OR = 0.48, CI: 0.255-0.934, p = 0.03) could reduce the odds of divorce. In addition, nonresidents (OR = 2.1, CI: 1.314-3.562, p < 0.001), with > 10-yr age differences (OR = 3.8, CI: 1.803-8.213, p < 0.001) or the woman being older than her husband (OR = 3.4, CI: 1.981-5.848, p < 0.001) could increase the odds of divorce.

  Conclusion

  Our results confirmed that a combination of socioeconomic characteristics affects the stability of family institutions.

  Keywords: Family, Marriage, Childbearing, Divorce, Socioeconomic factors
 • Pooneh Nikuei, Zahra Khashavi, Mohammad Ali Farazi Fard, Shahrzad Tabasi, Ari Zeidi, Parnian Pourkashan, Zahra Tabatabae, Ebrahim Eftekhar, Mozhgan Saberi, Frouzandeh Mahjoubi * Pages 667-672
  Background

  Sex determining region Y box transcription factor 2 (SOX2) mutations lead to bilateral anophthalmia with autosomal dominant human inheritance. SOX2 mutations could result in severe ocular phenotypes usually associated with variable systemic defects. Most patients described with SOX2 anophthalmia syndrome possessed de novo mutations in this gene.

  Case Presentation

  In this case report, we describe 2 brothers with mental retardation and bilateral anophthalmia caused due to SOX2 germline mosaicism in unaffected parents. Next-generation DNA sequencing was carried out to determine the family’s possible cause of genetic mutation. Sanger sequencing was performed on the patients and their parents. Prenatal diagnosis was done in both pregnancies of the older brother’s wife via chorionic villus sampling. A novel heterozygous pathogenic frameshift deletion variant (exon1:c.58_80del:p.G20fs) was identified in the SOX2 gene, which was confirmed by Sanger sequencing in both affected brothers and did not exist in healthy parents, indicating germline mosaicism.

  Conclusion

  Most SOX2 mutations known look to arise de novo in probands and are diagnosed through anophthalmia or microphthalmia. Prenatal diagnosis should be offered to healthy parents with a child with SOX2 mutation every pregnancy.

  Keywords: Anophthalmos, SOX2 anophthalmia syndrome, Mosaicism
 • Mert Kazandi, Ozlem Gunday, Timucin Kurtulus Mermer, Nuray Erturk, Erdinc Ozkınay Page 673

  The publisher has been informed of an error that occurred on page 99 in which the second authors name must be changed to Ozlem Kayacik Gunday. On behalf of the author, the publisher wishes to apologize for this error. The online version of article has been updated on 12 June 2017.