فهرست مطالب

نشریه بهره برداری و پرورش آبزیان
سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/14
 • تعداد عناوین: 13
|
 • اسماعیل جباری، ولی الله جعفری*، رقیه صفری، سید حسین حسینی فر، محمدرضا ایمانپور صفحات 1-12

  به همین منظور هدف از این مطالعه بررسی اثر پکتین و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر فاکتورهای رشد و بیان ژن های GH و IGF فیل ماهی می باشد. به همین منظور تعداد 120 بچه فیل ماهی با میانگین وزنی 3±15 گرم به صورت تصادفی در تانک های 400 لیتری توزیع شدند. تیمارها شامل شاهد، جیره حاوی پکتین (1درصد)، پکتین (2درصد)، پروبیوتیک L. plantarum (cfu g-1 107)، پروبیوتیک L. plantarum (cfu g-1 108)، ترکیب پروبیوتیک L. plantarum (cfu g-1 107) و پکتین (1 درصد)، ترکیب پروبیوتیک L. plantarum (cfu g-1 108) و پکتین (1 درصد)، ترکیب پروبیوتیک L. plantarum (cfu g-1 107) و پکتین (2 درصد) و ترکیب پروبیوتیک L. plantarum (cfu g-1 108) و پکتین (2 درصد) بودند. پس از 8 هفته تغذیه زیست سنجی به منظور ارزیابی فاکتورهای رشد انجام شد و جهت ارزیابی بیان ژن نمونه برداری از مغز و کبد انجام شد. در پایان دوره آزمایش نتایج نشان داد که اگرچه استفاده از پکتین و لاکتوباسیلوس پلانتاروم به صورت منفرد در جیره باعث افزایش عملکرد رشد شد اما بالاترین میزان وزن نهایی، افزایش وزن و نرخ رشد ویژه و کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با سطح 2 درصد پکتین و cfu g-1 108 بود که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها و گروه شاهد داشت (P<0.05). همچنین بیشترین سطح بیان ژن های GH و IGF نیز در این تیمار مشاهده شد و کمترین سطح بیان در گروه شاهد بود. به طورکلی ترکیب پکتین و لاکتوباسیلوس پلانتاروم به ترتیب 2 درصد و cfu g-1 108در جیره دارای اثرات مثبت و معنی داری روی عملکرد رشد بچه فیل ماهی می باشد.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، پربیوتیک، عملکرد رشد و بیان ژن
 • حسین عرب، حامد پاکنژاد*، حسین حسینی فر، محمدرضا ایمانپور، علی جافر نوده، محسن تجری صفحات 13-33

  در پژوهش حاضر، اثر مکمل سازی پودر قارچ صدفی در جیره بر عملکرد رشد، بازماندگی، شاخص های ایمنی سرم، موکوس و الگوی پروتیینی موکوس بچه ماهیان تیلایای نیل بررسی شد. از اینرو، تعداد 200 قطعه بچه ماهی تیلاپیای نیل با میانگین وزنی 09/0 ± 15/9 گرم تهیه و با پودر قارچ صدفی در چهار سطح 0 (شاهد)، 5/0، 1 و 2 گرم به ازای کیلوگرم جیره با میزان 3% وزن بدن به مدت 60 روز تغذیه شدند. در انتهای آزمایش برای بررسی عملکرد رشد زیستسنجی به طور تصادفی از تمام گروه ها انجام شد. همچنین، برخی از شاخص های ایمنی سرم و موکوس شامل ایمنوگلوبولین کل و فعالیت لیزوزیم بررسی شدند. الگوی پروتیینی موکوس به روش الکتروفورز ژل سدیم دو دوسیل سولفات پلی آکریل آمید ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد رشد و بیشترین میزان لیزوزیم و ایمنوگلوبولین موکوس به طور معناداری در مقایسه با گروه شاهد مربوط به گروه تغذیه شده با جیره حاوی 2 گرم پودر قارچ صدفی می شد (05/0>P). میزان لیزوزیم و ایمنوگلوبولین کل سرم به ترتیب در تیمارهای تغذیه شده با 5/0 و 1 گرم پودر قارچ صدفی در مقایسه با گروه شاهد به طور معناداری بالاتر بود (05/0>P). باندهای پروتیینی محدوده ای از 11تا 100کیلودالتون داشتند. تراکم باندها در تیمارهای تغذیه شده با پودر قارچ صدفی در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود. به طورکلی نتایج نشان داد که جیره مکمل شده با 2 گرم پودر قارچ صدفی اثرات مثبتی بر شاخص های رشد، الگوی پروتیینی و برخی از شاخص های ایمنی موکوس و سرم بچه ماهی تیلاپیای نیل داشت

  کلیدواژگان: قارچ صدفی، تیلاپیای نیل، الگوی پروتئینی موکوس، رشد، شاخص ایمنی
 • مونا ایوز، مهدی ذوالفقاری*، مجتبی نصر اصفهانی، حامد پاک نژاد صفحات 35-47
  امروزه اختلاط گونه های با کیفیت پایین در فرآورده های کنسروی به ویژه در محصولات شیلاتی به عنوان یکی از مهم ترین معضلات نظارت بر برخی واحدهای تولیدی صنایع غذایی دریایی به شمار می رود. از میان روش های نوین تشخیص از تقلبات، روش های ژنتیکی مانند DNA بارکدینگ از صحت و دقت بالایی برخوردار است. از این رو، هدف از تحقیق حاضر، بررسی تقلب در کنسرو تن ماهیان ایران تولید شده با استفاده ازDNA بارکدینگ، بوسیله شناساگر سیتوکروم اکسیداز1 می باشد. در تحقیق حاضر کنسروهای ماهی تن پرشده با گوشت یک تکه و کنسروماهی تن پرشده با گوشت خردشده از برندهای مختلف موجود در بازار از مناطق مختلف کشور جمع آوری گردید. نمونه ها پس از استخراج DNA و بهینه سازی فرآیندهای آن، برای ژن سیتوکروم اکسیداز 1 با استفاده از پرایمرهای بهینه PCR شده و سپس مورد توالی یابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از توالی یابی نشان داد از100 نمونه کنسرو مورد بررسی، 80 نمونه دارای 97 درصد شباهت ژنتیکی به ماهیان تن درج شده روی برچسب قوطی کنسرو، 17 نمونه دارای 90 درصد شباهت ژنتیکی به شورت ماهیان (Sillaginidae)، و 3 نمونه مربوط به 3 گونه ماهی دیگر بود. از این میان تنها 3 نمونه مربوط به کنسروهای تن ماهی تهیه شده از گوشت یک تکه بود. نتایج نشان داد که این روش به دلیل دقت بالا و اختصاصی بودن، برای کنسروهای ماهی که ممکن است قطعات DNA طی فرآیندهای تهیه کنسرو از بین برود، بسیار کاربردی است و استفاده از آن برای بررسی میزان تقلبات غذاهای فرآوری شده پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: تشخیص تقلب، کنسرو تن ماهیان، DNA بارکدینگ، شناساگر سیتوکروم اکسیداز1
 • علینقی مقصودلو*، سید عباس حسینی، رسول قربانی، عبدالعظیم فاضل، سعید اسماعیل پور پوده صفحات 49-66

  هدف از این تحقیق، ارزیابی اثرات محیطی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) در قفس است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از اطلاعات مربوط به ذخیره سازی ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس-های شناور مستقر در بخش جنوبی دریای خزر انجام گرفت. نتایج نشان داد که با توجه به برآورد میزان نیتروژن و فسفر خروجی قفس های مورد مطالعه و غلظت آنها در عمق 25 متری از سطح دریا، حداکثر ظرفیت پرورش ماهی در قفس حدود 100 تن بیوماس تولیدی می باشد. در بررسی میانگین اثرات با روش لیوپلد ایرانی نیز پرورش 100 تن ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس های دریایی دارای اثرات تخریبی ناچیز و ضعیف است. نتایج این تحقیق، موید حداکثر ظرفیت تولید حدود 100 تن در هر مجتمع پرورش در بخش جنوبی دریای خزر با حفظ فاصله حداقل 500 متری از مجتمع دیگر است.

  کلیدواژگان: دریای خزر، قفس، اثرات محیطی، ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • سید مرتضی حسینی* صفحات 67-75
  هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن اسید لاکتیک به جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان بر غلظت مواد معدنی و پروتیینهای پلاسمای خون ماهی بود. به این منظور 4 جیره غذایی حاوی 0، 5، 10 و 20 گرم اسید لاکتیک در کیلوگرم جیره به مدت 8 هفته به ماهی ها داده شدند (سه مخزن برای هر جیره) . نتایج نشان داد که افزودن اسید لاکتیک به جیره غذایی اثر معنی داری روی غلظت کلسیم، فسفر، آهن، مس، روی، پروتیین کل و گلبولین پلاسما داشت (P < 0.05). ولی ایمنوگلبولین کل و آلبومین پلاسما تحت تاثیر افزودن اسید لاکتیک به جیره غذایی نبودند (P > 0.05). همه غلظت های اسید لاکتیک به طور معنی داری غلظت کلسیم پلاسما را افزایش دادند. فسفر پلاسما در تیمارهای 5 و 10 گرم اسید لاکتیک بالاتر از تیمار شاهد بودند. غلظت پلاسمایی آهن در تیمار 10 و 20 گرم اسید لاکتیک، مس در تیمار 20 گرم اسید لاکتیک و روی در تیمار 10 گرم اسید لاکتیک به طور معنی داری بالاتر از تیمار شاهد بودند. پروتیین کل و گلبولین پلاسما در تیمار 10 گرم اسید لاکتیک بالاتر از تیمار شاهد بودند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که افزودن اسید لاکتیک به جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان نقش موثری در افزایش غلظت مواد معدنی و پروتیین های پلاسما دارد. بر این اساس، غلظت 20-10 گرم در کیلوگرم اسید لاکتیک بهترین نتایج را داشته اند.
  کلیدواژگان: اسید لاکتیک، جیره غذایی، قزل آلای رنگین کمان، خون
 • علی ندیمی اشکان کماچایی، علی طاهری*، سید احمدرضا هاشمی صفحات 77-88

  خلیج فارس و دریای عمان در برگیرنده گونه های مختلفی از آبزیان می باشد، که در این میان حلوا سیاه دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و از جمله ماهیانی است که در سال های گذشته میزان صید آن افزایش نشان می دهد. در این تحقیق روند صید و خصوصیات جمعیتی ماهی حلوا سیاه با جمع آوری اطلاعات از 4 منطقه تخلیه صید در سواحل استان سیستان و بلوچستان (دریای عمان) شامل پزم، کنارک، بریس و پسابندر طی فروردین تا اسفند 1399 تخمین زده شد. در مجموع بیش از چهارده هزار ماهی در ایستگاه های تحقیق، مورد بیومتری قرار گرفت. شاخص های رشد شامل طول بی نهایت cm 54 =L∞ ، ضریب رشد (yr-1) 36/0=K ، مرگ ومیر طبیعی  yr-152/0= M ، مرگ ومیر صیادی (yr-1) 27/1=F، مرگ و میر کل (yr-1) 79/1=Z و ضریب بهره برداری (yr-1) 71 /0 E= و زمان طول صفر 39/0- to= محاسبه شد. نتایج بررسی نشان داد که میزان برداشت سالانه از ذخیره ماهی حلوا سیاه به حداکثر خود رسیده و هر گونه افزایش صید و تلاش صیادی ذخیره این گونه را تحت تاثیر قرار داده و میزان بهره برداری از آن را در دراز مدت با مشکل مواجه خواهد کرد.

  کلیدواژگان: ماهی حلوا سیاه، ضریب بهره برداری، ضریب رشد، دریای عمان
 • محمدرضا میرزائی*، اشکان اژدری صفحات 89-102
  لابستر خاردار صخره ای یکی از سخت پوستان با ارزش اقتصادی دریای عمان می باشد و به دلیل صید بیش از حد در طی ده های اخیر ذخایر این آبزی کاهش یافته است. لزوم شناخت و مطالعه دقیق ویژگیهای اکولوژیک زیستگاه های شاه میگو به علت ارتباط با حضور یا عدم حضور لابستر و نیز با نحوه پراکنش آن ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه دانه بندی رسوبات بستر و بررسی فراوانی ماکروبنتوزها و فاکتورهای زیست محیطی بصورت فصلی در 7 ترانسکت و 28 ایستگاه در مناطق صخره ای سواحل رمین در شرق چابهار انجام گرفت. میانگین سالانه پارامترهای دما، شوری، کدورت، اسیدیته و کلروفیل منطقه مورد بررسی به ترتیب c◦38/26 ، psu65/36، FTU59/2 ، 1/8، µg/L 86/0 ثبت و در نقاط هم عمق توزیع یکسانی را نشان داد. نتایج به دست آمده از جداسازی ماکروبنتوزها نشان داد که گروه های غالب ماکروبنتوزی روزنه داران و پرتاران و در ایستگاه های عمیق ترانسکت T3 می باشند. درصد دانه بندی رسوبات شامل 93% رسوبات از نوع شنی و ماسه ای 5% رسوبات از نوع گل و لای و 2% رسوبات از نوع رس محاسبه گردید. با توجه به نتایج این تحقیق، بالاترین میزان درصد شن و ماسه رسوبات در ناحیه شرقی اسکله رمین می باشد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب در آن منطقه برای عمق های مساوی ثابت می باشند و حداکثر فراوانی ماکرو بنتوزهای رسوبات زیستگاه در قسمت شرقی در فصل بهار و پاییز مشاهده گردید که عامل مناسبی جهت استقرار زیستگاه در منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: لابستر، زیستگاه مصنوعی، ماکروبنتوز، پارامترهای فیزیک و شیمیایی، دریای عمان
 • علیرضا عاشوری*، ذبیح الله پژند، ایوب یوسفی جوردهی، اسماعیل حسین نیا، جواد صیادفر، جلیل جلیل پور صفحات 103-116

  تعداد 1200 قطعه بچه ماهی ازون برون در سنین مختلف 55، 69، 77 و 85 روز بعد از زمان تخم گشایی با تراکم 100 قطعه در هر متر مربع ذخیره سازی شدند. عادت دهی بچه ماهیان ازون برون در چهار تیمار پرورشی شامل 55 روزه (1-5/0 گرم) تیمار A ، 69 روزه (3-1 گرم) تیمارB ،77 روزه ،(5-3 گرم) تیمار C و 85 روزه (10-5گرم) تیمار D در آب انجام پذیرفت و 4 آزمایش در شوریهای مختلف (5/.-0 ، 4-5/. ،9-4 و 13-9) و هرآزمایش در 4 تیمار و هر تیمار دارای 3 تکرار طراحی شد. هر آزمایش در مدت زمانی تقریبا یک ماه به همراه غذادهی با غذای زنده ترجیحا گاماروس، کرم نرییس، شیرونومیده در حد اشباع 6 وعده در روز و سیفون و تعویض آب مداوم و جاری نیز انجام پذیرفت. زیست سنجی هر 10 روز یکبار انجام گردید . بر اساس مطالعه انجام شده ، بچه ماهی ازون برون در دوره پرورشی 55 روزه (1-5/0گرم) بعد از 15 روز پرورش به رشدی در حدود 1 گرم رسید. در دوره پرورش 69 روزه (3-1گرم) بعد از 24 روز پرورش بچه ماهیان به میانگین وزنی 5 گرم رسیدند. در دوره پرورش 77 روزه (5-3گرم)، بعد از 24 روز پرورش بچه ماهیان به میانگین وزنی 7 گرم رسیدند. در دوره پرورش 85 روزه(10-5 گرم) ، بعد از 26 روز پرورش بچه ماهیان به میانگین وزنی 14 گرم رسیدند. نتایج بررسی حاضر نشان داد، ب

  کلیدواژگان: سن، وزن، بچه ماهی ازون برون، رهاسازی، دریای خزر
 • محسن سلیمانی ایرائی، حسین اورجی*، سکینه یگانه، فرید فیروزبخش، عبدالصمد کرامت صفحات 117-131

  رشد یک عامل بسیار مهم در بازدهی اقتصادی مزارع پرورش ماهی می باشد که افزایش آن می تواند به بهبود شرایط در استخرها بیانجامد. برای این منظور و در جهت بررسی اثرات هم افزایی سطوح مختلف اسید لاکتیک و پروبیوتیک (Lactobacillus acidophilus) بر عملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تعداد 540 قطعه ماهی با متوسط وزن 2/1 ± 4/15گرم در 9 تیمار با سه تکرار به مدت هشت هفته تحت تغذیه با جیره های آزمایشی شامل جیره غذایی استاندارد با و بدون اسید آلی و پروبیوتیک قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان وزن نهایی، درصد رشد وزنی، رشد ویژه، بازدهی پروتیین و فاکتور وضعیت بصورت معنی داری در تیمارهای D8 (تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک با غلظت CFU/g 107 و اسید لاکتیک به میزان 1 درصد خوراک) و D9 (تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک با غلظت CFU/g 109 و اسید لاکتیک به میزان 1 درصد خوراک) و بخصوص در تیمار D9 می باشد (05/0 < p). ضریب تبدیل در تیمار D9 کمتر از سایر تیمارها ثبت گردید (05/0 < p). هیچ اختلاف معنی داری بین تیمارها در مقادیر چربی، پروتیین، خاکستر و رطوبت ثبت نگردید (05/0 ˃ p). میزان هماتوکریت و تعداد گلبولهای سفید در تیمار D8 و D9 بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0 < p) ولی در مقادیر گلبول قرمز و هموگلوبین هیچ تفاوت معنی داری مشاهده نگردید (05/0 ˃ p).

  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، رشد، اسید لاکتیک، پروبیوتیک
 • ساناز اورجه*، پرستو پورعاشوری، بهاره شعبانپور، سید ولی حسینی صفحات 133-144

  هدف از این تحقیق بررسی روش های مختلف استخراج پروتیین و مقایسه و انتخاب بهترین روش برای خواص کاربردی پروتیین از ریزجلبک اسپیرولینا بود. یکی از منابع بسیار مهم پروتیین، ریزجلبک ها هستند. پروتیین ها نقش بسیار مهمی در سلامت انسان ها و در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارند. در این تحقیق روش های مختلف (انجماد-انجمادزدایی، هموژنیزاسیون، امواج فراصوت و خیساندن درحلالهای اتانول و آب) برای استخراج و جداسازی پروتیین از ریزجلبک اسپیرولینا مورد بررسی قرار گرفت. خواص کاربردی پروتیین های استخراجی (ظرفیت نگهداری آب، میزان تولید و پایداری کف و میزان ظرفیت امولسیون کنندگی نمونه ها) مورد آزمایش قرار گرفت. طبق نتایج روش استخراج بر خواص کاربردی پروتیین تاثیرگذار بود (05/0>p). با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از روش های مکانیکی برای استخراج پروتیین سبب حفظ بهتر خواص کاربردی گردید. خواص عملکردی پروتیین (ظرفیت نگه داری آب، شاخص پایداری امولسیون، میزان پایداری کف، میزان توانایی کف)، نمونه های استخراج شده با کمک روش های هموژنیزاسیون و امواج فراصوت و انجماد و انجمادزدایی بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0>p). میزان شاخص ظرفیت امولسیون کنندگی و ظرفیت نگه داری آب در نمونه های استخراج شده با 4 چرخه انجماد-انجمادزدایی بیشتر از همه تیمارها بود. بیشترین میزان پایداری امولسیون و تولید کف در نمونه های استخراج شده با امواج فراصوت بود.طبق نتایج استفاده از امواج فراصوت و چرخه انجماد-انجمادزدایی برای استخراج پروتیین از ریزجلبک اسپیرولینا پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: اسپیرولینا، استخراج پروتئین، خواص کاربردی، امواج فراصوت، انجماد-انجمادزدایی
 • ابراهیم رحیمی، محمدامین حیدرزادی*، نجمه واحد دهکردی صفحات 145-156
  امروزه کنترل میکروبیولوژیکی مواد غذایی به منظور جلوگیری از مسمومیت غذایی در انسان حایز اهمیت است. میکروارگانیسم های پاتوژن اعم از گرم مثبت و یا گرم منفی های بیماری زای موجود در موادغذایی است سبب گاستروآنتریت می شوند؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی لیستریا مونوسایتوژنز و سالمونلا در ماهی، میگو و تخم مرغ های عرضه شده در شهرستان شهرکرد است. در این مطالعه تعداد 300 نمونه شامل100 نمونه ماهی، 100 نمونه میگو و 100 نمونه تخم مرغ به صورت تصادفی از خرده فروشی های شهرستان شهرکرد اخذ گردید و به آزمایشگاه انتقال داده شد. نمونه ها در محیط کشت غنی کننده لیستریا به مدت 48 ساعت غنی سازی شده و سپس بر روی محیط انتخابی کشت و پرگنه های مشکوک به لیستریا جداسازی از محیط کشت Palcam agar پس از تست-های تاییدی بیوشیمیایی شمارش شدند و برای تایید سالمونلا از محیط های کشت SS agar، BS agar و سپس TSIو LIA استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از تعداد 100 نمونه ماهی 2 مورد (2 درصد)، از 100 نمونه میگو 4 مورد (4 درصد) و در 100 نمونه تخم مرغ تعداد 5 مورد (5 درصد) دارای آلودگی به لیستریا مونوسایتوژنز بود. میزان آلودگی به سالمونلا برای ماهی، میگو و تخم مرغ به ترتیب 9، 11 و 18 مورد آلودگی جداسازی شد. با توجه به شیوع لیستریا، پرهیز از مصرف غذاهای دریایی با پخت ناکافی توسط جمعیت های در معرض خطر توصیه می شود. اجرای دقیق شرایط بهداشتی سطوح در تماس با مواد غذایی و نواحی جابجایی، و شیوه های بهداشت فردی خوب باید آلودگی احتمالی محصولات شیلاتی توسط L. monocytogenes را کاهش داد.
  کلیدواژگان: لیستریا مونوسایتوژنز، میگو، تخم مرغ، ماهی، شهرکرد
 • یاسمن خانی، طاهره ناجی*، علی الماسی راد، همایون حسین زاده صفحات 157-169
  زمینه و هدف

  تاثیرفراساختار کبد و تغییرات آنزیم های کبدی با مشتق هیدرازون 2-فنیل تیو بنزوییک اسید به عنوان یک ضد التهاب جدیدو مقایسه ان با مفنامیک اسید در ماهی گورامی سه خال بررسی گردید.

  روش بررسی

  تعداد 120 قطعه ماهی گورامی سه خال ماده با میانگین وزنی 43/0±93/1 گرم از مرکز پرورش ماهیان زینتی خریداری و به هشت گروه 15 تایی شامل گروه کنترل های دست نخورده و حلال DMSO، شش گروه تیماری دریافت کننده مفنامیک اسید و مشتق هیدرازون با دوز 10، 20 و 30 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS ورژن 26 و آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و توکی در سطح 05/0≥P انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در بیشترین دوز مفنامیک اسید و مشتق هیدرازون شاخص هپاتوسوماتیک نسبت به تیمارهای کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (05/0>P). آنزیم ALP و ALT در همه تیمارهای مفنامیک اسید و مشتق هیدرازون نسبت به تیمارهای کنترل به طور معنی داری افزایش یافت (05/0>P). بافت شناسی کبد با میکروسکوپ نوری نشان داد در تیمارهای کنترل، سینوزویید های کبدی به شکل طبیعی و نرمال بودند در حالی که در تیمارهای مفنامیک اسید و مشتق هیدرازون اتساع و برهم ریختگی سینوزویید ها رخ داد. در بررسی میکروسکوپ الکترونی نیز گسستگی در غشا و سیتوپلاسم سلول در تیمارهای مفنامیک اسید و مشتق هیدرازون مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  مفنامیک اسید و مشتق هیدرازون موجب آسیب کبدی می گردند. در تیمارهای مفنامیک اسید هر سه دوز، آسیب بافتی و سلولی بیشتر از مشتق هیدرازون بود و مشتق هیدرازون از لحاظ پروفایل سمیت کبدی مطلوب تر است.

  کلیدواژگان: کبد، آنزیم، ماهی گورامی سه خال، مشتق هیدرازون 2-فنیل تیو بنزوییک اسید، مفنامیک اسید
 • محمدتقی فرهادی، محمدرضا ایمان پور*، رقیه صفری صفحات 171-186

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر جلبک اسپیرولینا و مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی روی شاخص های رشد، بازماندگی و شاخص های خونی به مدت 60 روز انجام شد. بدین منظور تعداد 540 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 2/0 ± 100 گرم تهیه و تحت 8 تیمار شامل جلبک اسپیرولینا، مولتی آنزیم ناتوزیم، تلفیق جلبک اسپیرولیناو مولتی آنزیم ناتوزیم ، گروه شاهدروزانه به میزان 3% وزن بدن مورد تغذیه قرار گرفتند. در انتهای آزمایش، جهت بررسی شاخص های رشد، زیست سنجی از تمام ماهیان صورت گرفت. به منظور بررسی های خون-شناسی خون گیری از ساقه دمی تیمارها به صورت کاملا تصادفی انجام گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تیمارهای تغذیه شده با جیره حاوی تلفیق 2% جلبک و 1/0% مولتی آنزیم دارای میزان افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی بهتری در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی بود. با این حال، درصد بازماندگی بین تیمارها و گروه شاهد تفاوت معناداری نداشت همچنین، نتایج نشان داد که بین شاخص های خونی تیمارهای تغذیه شده با جلبک اسپیرولینا و مولتی آنزیم ناتوزیم به صورت جداگانه و تلفیقی تفاوت معناداری با گروه شاهد وجود نداشت ، به علاوه، تعداد گلبول های سفید، قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت در تمامی تیمارها با یکدیگر تفاوتی از لحاظ آماری نداشتند به طورکلی، با توجه به اثرات مثبت استفاده توام جلبک اسپیرولینا به میزان 2% جیره و مولتی آنزیم ناتوزیم به میزان 1/0 درصد جیره، افزودن این دو ماده به صورت تلفیقی به جیره غذایی بچه ماهی کپور معمولی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: جلبک اسپیرولینا، مولتی آنزیم ناتوزیم، کپور معمولی، رشد، بازماندگی
|
 • Esmaeil Jabbari, Valiollah Jafari *, Roghayeh Safari, Seyed Hossein Hoseinifar, Mohammadreza Imanpour Pages 1-12

  Increasing the growth and immune system of beluga sturgeon (Huso huso) which is a valuable species is an important aim for aquaculture so The purpose of this study was to investigate the effect of pectin and L. plantarum on growth performance and growth genes of juvenile beluga sturgeon (Huso huso). Triplicate groups of beluga juveniles each (15 ± 3 g) were placed in 9 oval tanks (400) and fed with the 107 cfu g-1, 108 cfu g-1, pectin (1%), pectin (2%), 107 cfu g-1 and 1% pectin, 107 cfu g-1 and 2% pectin, 108 cfu g-1 and 1% pectin, 108 cfu g-1 and 2% pectin and control group. The trial lasted 8 weeks. At the end of experiment biometery was done and brain and liver tissue were separataed. Results showed that although pectin and L. plantarum could enhance growth factors separately,the highest FW, GW and SGR was observed in fish fed 108 cfu g-1 and 2% pectin which had significant differences with others treatments and control (P<0.05). Also the highest genes expression was in this treatment and the lowest in control. In general, pectin and L. plantarum could significantly affect growth performance in juvenile blugae

  Keywords: Probiotic, Prebiotib, growth performance, gene expression
 • Hossein Arab, Hamed Paknejad *, Seyed Hossein Hoseinifar, Mohammadreza Imanpoor, Aali Jafar, Mohsen Tajari Pages 13-33

  Mushrooms have a large amount of biologically active compounds such as prebiotics. In the present study, we tested the effect of supplementing oyster mushroom powder in the diet on growth performance, survival, serum and mucus immune parameters and mucus protein pattern of Nile tilapia fingerlings. Therefore, 200 pieces of Nile tilapia fingerlings with an average weight of 9.15 ± 0.09 g were prepare and then, they were fed with oyster mushroom powder at four levels including 0, 0.5, 1 and 2 g kg-1 diet by 3% of their body weight per day (three replications). At the end of the experiment, biometry was performed to measure the growth performance. Also, some serum and mucus immune parameters such as total immunoglobulin and lysozyme were investigated. The protein pattern of skin mucus was evaluated by sodium dodecyl-sulfate polyacrylamide gel electrophoresis method. The results showed that the best growth performance and the highest levels of lysozyme and mucus immunoglobulin were significantly in the group fed with a diet containing 2 g oyster mushroom powder compared to the control group (P<0.05). The amount of lysozyme and total serum immunoglobulin was significantly higher in the treatments fed with 0.5 and 1 g of oyster mushroom powder, respectively, compared to the control group (P<0.05). The protein bands ranged from 11 to 100 kilo Daltons. The density of bands in the treatment of oyster mushroom powder was higher compared to the control group. In general, the results showed that the diet containing 2 g of oyster mushroom powder had more positive effects on growth performance, protein pattern and some immune parameters of mucus and serum of Nile tilapia fingerlings.

  Keywords: oyster mushroom, Nile tilapia, mucus protein pattern, growth, immune index
 • Mona Eyvaz, Mehdi Zolfaghari *, Mojtaba Nasr Isfehani, Hamed Paknejad Pages 35-47
  Nowadays, the mixing of low-quality species in canned products, especially in fishery products, is considered as one of the most important problems of monitoring some food industry production units. Among the new methods of detecting counterfeits, genetic methods such as DNA barcoding have high accuracy and precision. Therefore, the purpose of this research is to investigate the fraud in canned Iranian tuna fish produced using DNA barcoding, by cytochrome oxidase 1 detector. In this research, canned tuna stuffed with one piece of meat and canned tuna stuffed with chopped meat from different brands available in the market were collected from different regions of the country. The samples after DNA extraction and optimizing its process, were subjected to PCR by cytochrome oxidas 1 gene and then sequenced. The results of the sequencing showed that out of 100 canned samples examined, 80 samples have 97% genetic similarity to the fish listed on the can label, 18 samples have 90% genetic similarity to short fish. (Sillaginidae), and 3 samples belonged to 3 different fish species. Among these, only 3 samples were related to canned tuna prepared from one piece of meat. The results showed that this method is very useful due to its high speed and accuracy, for canned fish, where DNA parts may be lost during the canning process and it can be used to check the amounts of fraud in processed foods are recommended.
  Keywords: Fraud detection, canned tuna, DNA barcoding, cytochrome oxidase 1 marker
 • Alinaghi Maghsoudlou *, Seyed Abbas Hoseini, Rasoul Ghorbani, Abdolazim Fazel, Saeed Esmaeilpoor Poode Pages 49-66

  The aim of this study was to evaluate the environmental effects of growing rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) culture in cages. Data analysis was performed using information related to the storage of rainbow trout in floating cages located in the southern part of the Caspian Sea. The results showed that according to estimating the amount of nitrogen and phosphorus output of the studied cages and their concentration at a depth of 25 meters sea level, the maximum fish farming capacity in the cage is about 100 tons of biomass produced. In the study of the average effects by the Iranian Leopold method, breeding 100 tons of rainbow trout in sea cages has negligible and weak destructive effects. The results of this study confirm the maximum production capacity of about 100 tons in each breeding complex in the southern part of the Caspian Sea by maintaining a distance of at least 500 meters from other complexes.

  Keywords: Caspian Sea, cage, environmental effects, rainbow trout
 • Seyyed Morteza Hoseini * Pages 67-75
  The aim of this study was to investigate the effect of adding lactic acid to the diet of rainbow trout on the plasma concentration of minerals and plasma proteins. For this purpose, 4 diets containing 0, 5, 10 and 20 g of lactic acid per kg of diet were prepared. 180 rainbow trout with an average weight of about 100 g were stored in 12 plastic tanks (150 L) and fed with each of the above diets (three tanks for each diet) for 8 weeks. The results showed that the addition of lactic acid to the diet had significant effects on the plasma concentrations of calcium, phosphorus, iron, copper, zinc, total protein and globulin (P <0.05). However, plasma total immunoglobulin and albumin were not affected by the addition of lactic acid to the diet (P> 0.05). All lactic acid concentrations significantly increased plasma calcium concentrations. Plasma phosphorus in 5 and 10 g of lactic acid treatments was higher than the control treatment. Plasma concentrations of iron in 10 and 20 g of lactic acid treatment, copper in 20 g of lactic acid treatment and zinc in 10 g of lactic acid treatment were significantly higher than the control treatment. Plasma total protein and globulin in 10 g of lactic acid treatment were higher than the control treatment. The results of this study show that the addition of lactic acid to the diet of rainbow trout has an effective role in increasing the concentration of plasma minerals and proteins. Accordingly, concentrations of 10-20 g / kg of lactic acid had the best results.
  Keywords: lactic acid, Diet, rainbow trout, Blood
 • Ali Nadimi Ashkan Kamachaei, Ali Taheri *, Seyed AhmadReza Hashemi Pages 77-88

  The Persian Gulf and the Oman Sea contain a variety of aquatic species. Among which, Parastromateus niger (Bloch, 1795), Black pomfret fishes are very important and, one of the tuna fish that has increased its catch in recent years. In this research during April to March 2020, trend catch and demographic characteristics and demographic characteristics of Black pomfret were estimated by collecting information from 4 catchment areas in the southern waters of Oman Sea (Sistan and Baluchestan) including Pozem, Konark, Beries and Pasabandar. In this study, more than 14,000 fish at the research stations were biometric and the growth parameters were infinite length of L∞ = 54 cm, growth factor K = 0.36 (yr-1), natural mortality M= 0.52 (yr-1), mortality and mortality (yr-1), F = 1.27, total mortality (yr-1), Z = 1.79 and exploitation coefficient (yr-1), E = 0.71, and the time zero was -0.39 for the years. This study shows that the annual harvest of Black pomfret stock has reached its maximum and any increase in fishing effort will affect this stock and will reduce the amount of exploitation in the long run.

  Keywords: Parastromateus niger, Exploitation coefficient, Growth coefficient, Oman Sea
 • Mohammadreza Mirzaei *, Ashkan Ajdari Pages 89-102
  Spiny lobster is one of the most valuable crustaceans in the Gulf of Oman. Overfishing in recent decades has reduced the stocks of this aquatic resource. Therefore, accurate knowledge and study of ecological parameters of lobster habitats are very important because the seabed structure and ecological parameters in these habitats are widely associated with the presence, absence and distribution of lobsters. The current study was conducted to investigate the relationship between the classification of sediments, the abundance of macrobenthos and environmental factors on a seasonal basis along seven transects and 28 stations. It was carried out in the rocky areas of the coast of Ramin in the east of Chabahar port. The mean values of temperature, salinity, turbidity, acidity and chlorophyll a in the study area were 26.38 ° C, 36.65 PSU, 2.59 FTU, 8.1, 86 µg / L, 0.86, respectively. Almost similar environmental parameters were observed between similar points between the depth of 5 and 15 meters. The macrobenthos results in the studied stations showed that foraminifera and Polychaeta are the most prevalent macrobenthos groups and in the deepest stations in transect T3. Percentages of sand, silt and clay for the sediment samples were 93%, 5% and 2%, respectively. The sedimentary texture of the bed plays an important role in the movement of the lobster in the habitat, and the rocky and sandy bed is a suitable habitat for the lobster. According to the results of this study, the highest percentage of sediment sand was observed in the eastern part of Ramin port. There were similar environmental parameters for equal depths of water. Furthermore, Macrobenthos were most abundant in the eastern region of Ramin port in spring and autumn and agreed with pre-Manson and post-Manson conditions. Therefore, the stations in the eastern part of Ramin port are suitable places for the establishment of artificial reefs.
  Keywords: lobster, artificial reef, macrobenthos, physical, chemical parameters, Gulf of Oman
 • Alireza Ashouri *, Zabbiallow Pajand, Ayoub Yousefi Jourdehi, Esmaeil Hosseinnia, Javad Saiadfar, Jalil Jalilpoor Pages 103-116

    A total of 1,200 A. stellatus juveniles at different ages of 55, 69, 77 and 85 days were stored at a density of 100 eggs per square meter. Habitation of A. stellatus juveniles in four breeding treatments including 55 days (0.5-1 g), 69 days (1-3 g), 77 days, (3-5 g) and 85 days (5-10 g) in water Accepted and 4 experiments in different salinities (0-- 0-5, 4-5 /., 9-4 and 9-13) and each experiment was designed in 4 treatments and each treatment had 3 replications. The results of the present study showed that the best breeding period for releasing juvenile A. stellatus fish into the sea (salinity 9-13) during 77 and 85 days (3 to 5 and 5 to 10 g) (df = 3, F = 8.933 P = 0.006) and (, df = 3, F = 68.800 P = 0.000). Is, which has the lowest loss rate.

  Keywords: A. stellatus, Age, weight, Release, Caspian Sea
 • Mohsen Soleymani Iraee, Hosein Oraji *, Sakineh Yeganeh, Farid Firouzbakhsh, Abdolsamad Keramat Pages 117-131

  Growth is a very important factor in economic efficiency of fish breeding farms, so its increasing can improve the fish ponds conditions. For this purpose and for studying the synergistic effects of different amounts of lactic Acid and probiotic lactobacillus acidophilus on growth function, corpse quality and some blood factors of Oncorhynchus mykiss; 540 fishes with average weight of 4:15 ± 2.1 gr in 9 treatments with 3 repetitions were feed by trial food ration including standard trial food ration with and without organic acid and probiotic of 8 weeks. The results showed that the most final weight; weight growth percentage, specific growth, protein efficiency and qualification factor was existed meaning fully in D8 treatment (which feed by ration including probiotic with 109 cfu/g density and 1 % edible lactic acid, D9 treatment (which feed with ration including 109 cfu/g and 1 % edible lactic acid) and specially in D9. Conversion factor in D9, treatment was recorded lower than other treatments (p < 0/05). No significant difference was recorded in fat, protein, ash and humidity amounts between treatments (p > 0/05). The hematocrit level and white blood numbers in D8 and D9 treatments were more than other treatments (p > 0/05) but there was no significant difference in red blood and hemoglobin numbers (p > 0/05).

  Keywords: Oncorhynchus mykiss, growth, lactic acid, probiotic lactobacillus acidophilus
 • Sanaz Orajeh *, Parastoo Pourashouri, Bahareh Shabanpour, Seyedvali Hosseini Pages 133-144

  The purpose of this research was to investigate different methods of protein extraction and compare and choose the best method for the functional properties of protein from spirulina microalgae. Microalgae are one of the most important sources of protein. Proteins play a very important role in human health and are widely used in various industries. . In this research, different methods (freezing-thawing, homogenization, ultrasonic waves and soaking in ethanol and water solutions) were investigated to extract and isolate protein from spirulina microalgae. The functional properties of extracted proteins (water retention capacity, foam production and stability, and emulsifying capacity of the samples) were investigated. According to the results, the extraction method had an effect on the functional properties of the protein (p<0/05). According to the obtained results, the use of mechanical methods for protein extraction resulted in better preservation of functional properties. The functional properties of protein (Water holding capacity, emulsion stability index, foam stability, foam ability, samples extracted with the help of homogenization, ultrasound, freezing and thawing methods were more than other treatments (p<0.05). The index of emulsification capacity and water holding capacity in samples extracted with 4 freeze-thaw cycles was higher than all treatments. The highest level of emulsion stability and foam production was in the samples extracted with ultrasonic waves. According to the results, the use of ultrasonic waves and freeze-thawing cycle is suggested for protein extraction from spirulina microalgae.

  Keywords: Spirulina, Protein extraction, Functional properties, ultrasonic waves, freeze-Thawing
 • Ebrahim Rahimi, Mohammadamin Heidarzadi *, Najmeh Vahed Dehkordi Pages 145-156
  Microbiological control of food is important to prevent food poisoning in humans. Pathogenic microorganisms are gram-positive or gram-negative pathogens found in food that cause gastroenteritis. The purpose of this study is to investigate the amount of Listeria monocytogenes and Salmonella in fish, shrimp and eggs presented in Shahrekord city.
  Material and method
  In this study, 300 samples, including 100 fish samples, 100 shrimp samples, and 100 egg samples, were randomly collected from retail stores in Shahrekord city and transferred to the specialized food hygiene laboratory of Shahrekord Islamic Azad University. The samples were enriched in Listeria enrichment culture medium for 48 hours and then on the selected culture medium and the suspected Listeria isolates from Palcam agar culture medium were counted after biochemical confirmation tests and for confirmation Salmonella was used from SS agar, BS agar and then TSI and LIA culture media. Research
  findings
  The results showed that 2 out of 100 fish samples (2 percent), 4 out of 100 shrimp samples (4 percent), and 5 out of 100 egg samples (5 percent) were contaminated. It was Listeria monocytogenes. The amount of Salmonella contamination for fish, shrimp and eggs was 9, 11 and 18 respectively. Due to the prevalence of Listeria, it is recommended to avoid consumption of undercooked seafood by at-risk populations. Strict implementation of sanitary conditions of food contact surfaces and handling areas, and good personal hygiene practices should reduce possible contamination of seafood products by L. monocytogenes.
  Keywords: Listeria monocytogenes, eggs, Shrimp, Fish, Shahrekord
 • Yasaman Khani, Tahereh Naji *, Ali Almasirad, Homayoun Hosseinzadeh Pages 157-169
  Background & aim

  The effect of liver ultrastructure and changes of liver enzymes with hydrazone derivative 2-phenylthiobenzoic acid as a new anti-inflammatory and its comparison with mefenamic acid was investigated in three spotted gourami fish.

  method

  120 pieces of Trichogaster trichopterus female fish with an average weight of 1.93 ± 0.43 g were purchased from from ornamental fish farm and divided into eight groups of 15 including the intact control group, DMSO solvent control, six treatment groups receiving mefenamic acid and hydrazone derivative with a dose of 10, 20 and 30 mg/kg. Data analysis was done using SPSS26 software with one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's test at P≥0.05.

  Results

  The results showed that in the highest dose of mefenamic acid and hydrazone derivative, the hepatosomatic index decreased significantly compared to the control treatments (P<0.05). ALP and ALT increased significantly in all mefenamic acid and hydrazone derivative treatments compared to control treatments (P<0.05). The highest ALT was measured in medium dose of mefenamic acid and hydrazone derivative and the highest AST was measured in low dose of mefenamic acid and hydrazone derivative (P<0.05). Liver histology with optical microscope showed that in the control treatments, liver sinusoids had a normal shape and a normal trend, while in the treatments of mefenamic acid and hydrazone derivative, expansion and disorder of the sinusoids occurred. In the examination of the electron microscope, dissociation was observed in the cell membrane and cytoplasm in the treatments of mefenamic acid and hydrazone derivative.

  Conclusion

  both Mefenamic acid and hydrazone derivative cause liver damage. In all three doses, mefenamic acid has more tissue and cell damage than the hydrazone derivative, and the hydrazone derivative is more favorable in terms of toxic profile.

  Keywords: liver enzyme, Trichogaster trichopterus, 2- (Phenylthio)benzoic acid, Mefenamic acid
 • Mohammadtaghi Farhadi, Mohammadreza Imanpoor *, Roghayeh Safari Pages 171-186

  The aim of this study was to investigate the effect of using spirulina algae and Natuzyme Multi-Enzyme in the diet of common carp on growth performance, survival and hematological parameter for 60 days. For this, 540 pieces of common carp fry with an average weight of 102±0.2 g were prepared and under 8 treatments including: 1% spirulina algae powder, 2% spirulina algae powder, 0.05% Natuzyme Multi-Enzyme, 0.1% Natuzyme Multi-Enzyme, combination of spirulina powder (1 and 2%) and Natuzyme Multi-Enzyme (0.05%), combination of spirulina powder (1 and 2%) and Natuzyme Multi-Enzyme (0.1%) and control group (each with 3 replicates) were fed daily 3% of body weight. At the end of the experiment, bioassays were performed on all fish to examine growth indices. In order to perform hematological examinations, blood sampling of all treatments were completely randomly performed. The results of this study showed that the treatments fed a diet containing a combination of 2% algae powder and 0.1% Natuzyme Multi-Enzyme had a higher rate of weight gain, specific growth rate and feed conversion ratio compared to other experimental treatments (P<0.05). However, the survival percentage was not significantly different between the treatments and the control group (P <0.05). Also, the results showed that there was no significant difference in hematological parameters between treatments fed wih spirulina powder and Natuzyme Multi-Enzyme single and in combination from the control group (P >0.05). In addition, the number of white blood cells, red blood cells, hemoglobin and hematocrit in all treatments were not statistically different from each other (P >0.05). In general, due to the positive effects of combining spirulina algae powder at 2% of the diet and Natuzyme Multi-Enzyme at 0.1% of the diet, adding them is recommended to the diet of common carp.

  Keywords: Spirulina algae, Natosyme Multi-Enzyme, Common carp, growth, Survival