فهرست مطالب

مطالعات راهبردی فرهنگ - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)

نشریه مطالعات راهبردی فرهنگ
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسماعیل نوده فراهانی*، مهدیه کاظمی تکلیمی صفحات 9-43

  مسیله جوانان یکی از موضوعات مهم کشور طی سه دهه گذشته بوده و برای پاسخ به مسایل آنان اقدامات بسیاری ازجمله در سطح نهادی صورت گرفته است. باوجوداین، اقدامات صورت گرفته و نهادهای ایجادشده در تخفیف مسایل جوانان موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. بر این اساس، در این نوشتار کوشیده ایم با استفاده از روش تحلیل برساخت گرایانه اسناد به مطالعه فرایند طی شده بپردازیم. برای تحقق این مهم، ابتدا تاریخچه و جایگاه نهادهای فراگیر جوانان در ایران و جهان مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این مبنا، تشکیل نهاد فراگیر جوانان در ایران نسبت معکوسی با نهاد مزبور در کشورهای صنعتی دارد. در گام بعد، به بررسی تاریخچه نهاد فراگیر جوانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است. لذا در ادامه به تشریح مختصری از شورای عالی جوانان، مرکز ملی جوانان، سازمان ملی جوانان و در نهایت وزارت ورزش و جوانان می پردازیم. سرانجام، نهاد فراگیر جوانان از سه جهت مورد ارزیابی قرار گرفته است: 1. اهداف و وظایف، 2. محتوای برنامه ‏ها و اقدامات، 3. کارآمدی نهاد مربوط. این در حالی است که بررسی کارآمدی آن مستلزم توجه به نیازسنجی های انجام شده در مطالعات پیشین است. مطابق یافته های این بخش اولا دو ایده «تهاجم فرهنگی» و «شکاف نسلی» نقش محوری در فهم دولتمردان از مقوله جوانی و چالش های آن داشته اند. ثانیا به تدریج رویکرد انتقادی بر برنامه ‏ها و اقدامات نهاد مذکور غلبه کرده است. ثالثا شکست نهاد مزبور در «مسیله شناسی جوانان» نقش کلیدی در ناکارآمدی آن داشته است.

  کلیدواژگان: نهاد فراگیر جوانان، سیاست گذاری فرهنگی، تهاجم فرهنگی، شکاف نسلی، مشارکت جوانان، فراغت جوانان
 • مجتبی عطارزاده* صفحات 45-71
  تحقق مفهوم شهروندی در التزام به رعایت حقوق یکدیگر در تعامل اجتماعی، زمینه ایجاد همبستگی ملی را فراهم می سازد. بی تردید سرمایه گذاری هرچه بیشتر در حوزه «عقلانیت فرهنگی» به معنای توانایی های کلامی و زبانی در تسهیل ارتباط مفاهمه ای، می تواند در نیل به این مهم موثر واقع شود. به طورکلی نهاد آموزش (آموزش وپرورش و آموزش عالی) هر جامعه ای نه از طریق صرف آموزه های نظری، بلکه از رهگذر «جامعه پذیری عمومی، ادغام و سازگاری اجتماعی»، آحاد جامعه را با گذر از مفهوم تنگ منفعت گرایی فردی و گشودن افق های مصالح عمومی، با مفهوم بلند شهروندی اجتماعی آشنا می سازد. این نوشتار با مفروض دانستن نقش دانشگاه در ایجاد احساس همبستگی عمومی، بر آن است تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، چگونگی تحقق و برآمدن مفهوم شهروند اجتماعی از رهگذر کارکرد این نهاد آموزش عالی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد دانشگاه در تمهید زمینه های ساختاری و ذهنی لازم برای رشد «عقلانیت فرهنگی» از رهگذر تقویت دغدغه «منش اخلاقی» به موازات پیگیری دغدغه «دانایی- مهارت» و درنتیجه ایجاد حس همبستگی ملی، در تبدیل فرهنگ شهروندی به رویکردی اجتماعی، نقش برجسته ای ایفا می نماید.
  کلیدواژگان: شهروندی، دانشگاه، همگرایی ملی، تبادل فرهنگی، جامعه پذیری
 • مصطفی حیدری هراتمه* صفحات 73-91

  اقتصاد اشتراکی در مطبوعات و فرهنگ و هنر برای توصیف بازارهای با واسطه اینترنت، استفاده می شود که افراد را قادر می سازد با پرداخت هزینه، به طور موقت به یک محصول دست یابند. با این حال، عده ای هستند که استفاده از این برچسب را مورد انتقاد قرار داده اند زیرا اشتراک گذاری به معنای واقعی، دلالت بر یک رفتار اجتماعی غیر متقابل و بدون مبادله پولی دارد . هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ارزشهای ملی فرهنگی بر تصمیم گیری افراد برای مشارکت در اقتصاد اشتراکی رفاقتی می باشد. 550 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد و کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به عنوان جامعه آماری پژوهش و 225 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که با 35 گویه در مقیاس پنج گزینه ایی لیکرت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد: اجتناب از نا اطمینانی، به طور قابل توجه و معنی داری مانع می شود که افراد محصولاتشان را به دیگران اجاره دهند اما به دلایل شرایط حاکم اقتصادی و فضای فرهنگی، مورد تایید قرار نگرفت. جمع گرایی، مردانگی گرایی، اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت همگی تاثیر مثبت معنی داری بر تصمیم گیری مصرف کننده رفاقتی دارد در حالیکه تنها جمع گرایی و فاصله قدرت تاثیر مثبت معنی داری بر تصمیم گیری ارایه دهنده رفاقتی دارد. در مقابل مردانگی گرایی و اجتناب از عدم اطمینان بر تصمیم گیری ارایه دهنده رفاقتی از نظر آماری تاثیر معنی داری ندارد.

  کلیدواژگان: ارزش های ملی فرهنگی، تصمیم گیری افراد، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد رفاقتی
 • ویدا همراز*، نگین الفت صفحات 93-116
  فرهنگ به عنوان راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه، میراث معنوی هر کشوری محسوب می شود و کتاب با قدمتی پنج هزارساله از اولین عناصری بوده که در تشکیل فرهنگ و تمدن نقش داشته است. بدین دلیل نیاز است به کتاب به عنوان یک عنصر مهم و اثرگذار در ارتقای فرهنگ جامعه، نگاهی چندوجهی و منشورگونه داشت تا در نهایت امر، عمل کتابخوانی محقق شود. دغدغه پژوهشگر در این حوزه، تعامل فناوری و سنت هاست، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کتاب صوتی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی است. امروزه با ظهور فناوری های جدید، توزیع محتوا بر بسترهای گوناگونی قرار گرفته است و برای مخاطبان این فرصت را میسر ساخته تا با توجه به نیازهای خود در هر زمان و مکانی از محتوای رسانه ای بهره مند شوند، کتاب صوتی از مصادیقی است که در گروه رسانه های نوین جای می گیرد و در سال های اخیر به بستری محبوب و مورد استفاده مخاطبان بدل شده است. ابزار گردآوری داده ها، کتابخانه ای و مصاحبه خبرگی و روش پژوهش؛ تحلیل محتوای کیفی مضامین موجود است. به جهت دستیابی به مقولات، با هفت نفر از کارشناسان مدیریت رسانه، کتاب و تولیدکنندگان حوزه کتاب صوتی و برنامه های رادیویی مصاحبه عمیق انجام شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، مخاطبان به دلیل شنیداری بودن، سهولت دسترسی و ویژگی همه جایی همه زمانی بودن اقبال بیشتری نسبت به کتاب صوتی دارند. در پایان، محقق در دو بخش نتیجه یافته های خود را ارایه کرده است: 1. تولید کتاب صوتی به عنوان رسانه ای نوین منجر به افزایش مطالعه مخاطبان و در نتیجه ترویج فرهنگ کتابخوانی شده است. 2. در حوزه تولید کتاب صوتی عناصر و مولفه هایی که بر اساس پاسخ متخصصان بایستی مورد توجه قرار گیرد: کارگردانی شدن کتاب صوتی، انتخاب گویندگان مناسب، کیفیت مطلوب ضبط، استفاده به جا و صحیح از موسیقی، انتخاب ژانرهای مناسب این مدیوم و تولید اثر به فراخور نیاز مخاطب است تا رضایتمندی مخاطبان فراهم شود.
  کلیدواژگان: رسانه شنیداری، کتاب صوتی، فرهنگ کتابخوانی، کتاب، رضایتمندی مخاطب
 • محسن نیازی، فرشاد گودرزی*، ایوب سخایی صفحات 117-143
  شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از ارکان فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، دگرگونی های قابل توجهی را در حوزه های زیسته انسان به وجود آورده اند. پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 1390 تا 1400 در ایران صورت گرفته است. روش این پژوهش کاربردی و از نوع فراتحلیل است که برای استفاده از آن تعداد 19 مطالعه که در بازه زمانی مدنظر انجام شده، بررسی شده و با توجه به معیارهای روش فراتحلیل، 13 مورد از این مطالعات که رابطه بین این دو متغیر را بررسی کرده اند و دارای سنجه های پایا بوده اند، انتخاب شدند. به منظور بررسی و تحلیل یافته ها از نرم افزار CMA استفاده شده و یافته های مربوط به همگنی و سوگیری نشر این پژوهش، حکایت از عدم همگنی اندازه اثر و عدم سوگیری نشر مطالعات منتخب دارد، همچنین نتایج بررسی متغیرهای تعدیل گر سال انجام پژوهش و مکان انجام پژوهش نیز حکایت از نقش تعدیل کنندگی این دو متغیر داشته است. نتایج حاکی از آن است که اندازه اثر مربوط به تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی برابر با 312/0 بوده است که بر مبنای نظام تفسیری کوهن، شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی در حد متوسطی اثرگذار است.
  کلیدواژگان: ارتباطات، اندازه اثر، سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی، فراتحلیل
 • عبدالله ولی نژاد، سید هاشم آقاجری* صفحات 145-169

  کاربست نظریه ها، به ویژه نظریه های تاریخی پایه پرسشی جدی و قابل توجه در جامعه شناسی است که از قضا در ایران به خوبی به آن پرداخته نشده است. این پژوهش از منظری روش شناختی امکان و ضرورت کاربست نظریه فرایند متمدن شدن الیاس در بستر جامعه ایرانی را مورد ارزیابی قرار داده؛ و این ایده را پشتیبانی می کند که محققان ایرانی می توانند با لحاظ احتیاطات تکنیکی و روشی ای که در متن به آن ها اشاره شده، مسایل مرتبط با این تیوری در جامعه ایران را موردمطالعه قرار دهند. پیش فرض اصلی ما در این مقاله نیاز عرصه سیاست گذاری فرهنگی به نگاه تاریخی بوده؛ و به همین رو، ضمن اینکه این نوشتار می تواند به ایده ای مناسب برای ارزیابی روش شناختی کاربست نظریه ها منجر شود، درعین حال به ما یادآوری نیز خواهد کرد که چگونه نظریه هایی می توانند برای ارزیابی های فرهنگی راهگشا باشند و چگونه این نظریه ها باید با تاریخ اجتماعی مورد بحث پیوند برقرار کنند. در این راستا، پرسشی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن بوده است، این بود که چگونه می توان نظریه ای تاریخی مانند نظریه الیاس را در بستر ایران به کار گرفت؟

  کلیدواژگان: فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی، فرایند متمدن شدن، ایران
|
 • Esmaeil Nodeh Farahani *, Mahdiyeh Kazemi Taklimi Pages 9-43

  The issue of youth has been one of the most important issues in the country for the past three decades, and many measures have been taken to address their issues, including at the institutional level. Despite this, the measures taken and the institutions created have not achieved much success in alleviating the problems of the youth. Based on this, in this article, we have tried to study the process by using Constructionism analysis of documents method. In order to achieve this goal, first, the history and position of inclusive youth institutions in Iran and the world have been compared. Based on this, the formation of the comprehensive organization of youth in Iran has an inverse relationship with the aforementioned organization in industrialized countries. In the next step, the history of the comprehensive organization of youth after the victory of the Islamic revolution in Iran has been studied. Therefore, in the following, we will give a brief description of the Supreme Youth Council, the National Youth Center, the National Youth Organization and finally the Ministry of Sports and Youth. Finally, the inclusive youth institution has been investigated from three aspects: 1- goals and tasks, 2- content of programs and actions, 3- efficiency of the relevant institution. This is while checking its efficiency entails paying attention to the needs assessment done in previous studies. According to the findings of this section, firstly, the two ideas of "cultural invasion" and "generation gap" have played a central role in the understanding of the statesmen about the category of youth and its challenges. Secondly, the critical approach has gradually overcome the programs and actions of the mentioned institution. Thirdly, the failure of the said institution in the "problemology of youth" has played a key role in its inefficiency.

  Keywords: Inclusive youth institution, Cultural policy, cultural invasion, generation gap, youth participation, youth leisure
 • Mojtaba Attarzadeh * Pages 45-71
  The realization of the concept of citizenship in the commitment to respect each other's rights in social interaction provides the basis for creating national solidarity. Undoubtedly, investing as much as possible in the field of "cultural rationality" in the sense of verbal and linguistic abilities to facilitate understanding communication can be effective in achieving this goal. In general, the institution of education (education and higher education) of any society is not only through theoretical teachings, but through "general sociability, integration and social adaptation" of society members by going beyond the narrow concept of individual utilitarianism and opening the horizons of public interests, through the high concept of citizenship. It makes social acquaintances. By assuming the role of the university in creating a sense of public solidarity, this article tries to investigate how the concept of social citizen is realized and emerged through the functioning of this institution of higher education by using the method of library study and using the descriptive-analytical method. The findings of this research show that the university, in preparing the necessary structural and mental grounds for the growth of "cultural rationality" by strengthening the concern of "ethical character" in parallel with the pursuit of the concern of "knowledge-skills" and as a result, creating a sense of national solidarity, in transforming citizenship culture into a social approach, plays a prominent role.
  Keywords: Citizenship, university, National Convergence, cultural exchange, Socialization
 • Mostafa Heidari Haratemeh * Pages 73-91

  The sharing economy is used in press, culture, and art to describe Internet-mediated markets that enable people to temporarily obtain a product by paying a fee. However, there are some who have criticized the use of this label because sharing in the true sense implies a non-reciprocal social behavior without monetary exchange. The purpose of this research is to investigate the impact of national values on people's decisions to participate in the peer-to-peer sharing economy. 550 students of Master's Degree in Economics and Business of Islamic Azad University of naragh were selected as the statistical population of the research and 225 people were randomly selected as a sample. The survey research method and data collection tool was a researcher-made questionnaire with 35 items on a five-point Likert scale. The research results showed: Uncertainty avoidance significantly prevents people from renting their products to others, but it is not approved due to prevailing economic conditions and cultural climate. Collectivism, masculinity, uncertainty avoidance and power distance all have a significant positive effect on friendship consumer's decision making, while only collectivism and power distance have a significant positive effect on friendship provider's decision making. On the other hand, masculinity and uncertainty avoidance do not have a statistically significant effect on the decision-making of friendship providers.

  Keywords: _ National Cultural Values, Individuals, Decision Making, Sharing Economy, Peer-to-Peer Economy
 • Vida Hamraz *, Negin Olfat Pages 93-116
  Culture, as the common way of human life, thought and action in a society, is considered the spiritual heritage of any country, and the book, which is five thousand years old, was one of the first elements that played a role in the creation of culture and civilization. Therefore, it is necessary to look at the book as an important and effective element in promoting the society's culture in a multifaceted and prismatic way, so that finally, in this process, the act of reading books will be realized. The researcher's concern in this field is the interaction of technology and traditions, the purpose of this research is to investigate the effect of audio books on the promotion of reading culture. Today, with the emergence of new technologies, content distribution has been placed on various platforms and has made it possible for the audience to benefit from media content according to their needs at any time and place. Audio books are one of the examples that it is placed in the group of new media and in recent years it has become a popular platform used by the audience. Library data collection method and expert interview and research method; Content analysis is qualitative. In order to obtain categories, in-depth interviews were conducted with seven experts in media management, books and audio book and radio program producers. Based on the information obtained from the interviews, the audience prefers the audio book due to its audio quality, ease of access, and the feature of being available anywhere, anytime. At the end, the researcher has presented the results of his findings in two parts. 1) The production of audio books as a new media has led to an increase in audience reading and as a result, promoting the reading culture. 2) In the field of audio book production, the elements and components that should be taken into consideration based on the answers of the experts are the direction of the audio book, the selection of suitable narrators, the desired recording quality, the appropriate and correct use of music, the selection of suitable genres for this medium, production The effect is based on the needs of the audience to provide the satisfaction of the audience.
  Keywords: listening media, Audio Book, book reading culture, Book, Audience Satisfaction
 • Mohsen Niazi, Farshad Goudarzi *, Ayub Sakhaei Pages 117-143
  Virtual social networks, as one of the pillars of information and communication technologies, have brought about significant changes in the areas of human life. The current research was conducted with the aim of investigating the relationship between virtual social networks and social capital in the period of 2011 to 2021 in Iran. The method of this research is applied and meta-analytical, for which 19 studies that were conducted in the considered period were reviewed and according to the criteria of meta-analysis, 13 of these studies investigated the relationship between these two variables. have done and had reliable measures, they were selected. In order to review and analyze the findings, CMA software was used and the findings related to the homogeneity and publication bias of this research indicate the non-homogeneity of the effect size and the lack of publication bias of the selected studies, as well as the results of examining the moderator variables of the year of conducting the research and the location of the research. It has been mentioned about the moderating role of these two variables. The results indicate that the effect size of virtual social networks on social capital was equal to 0.312, which based on Cohen's interpretation system, virtual social networks have a moderate effect on social capital.
  Keywords: communication, effect size, Meta-analysis, Social Capital, virtual social networks
 • Abdollah Valinejad, Seyed Hashem Aghajari* Pages 145-169

  The application of theories, especially historical theories, is the basis of a serious and significant question in sociology, which, ironically, has not been addressed well in Iran. From a methodological point of view, this research has evaluated the possibility and necessity of applying the theory of The Civilizing Process in the context of Iranian society; and it supports the idea that Iranian researchers can study issues related to this theory in Iranian society in terms of the technical and methodological precautions mentioned in the text. Our main premise in this research is the need for a historical perspective in the field of cultural policy; And so, while this article can lead to a suitable idea for the methodological evaluation of the application of theories, at the same time it will remind us how theories can open the way for cultural evaluations and how these theories should be linked with the social history in question. In this regard, the question that this study was trying to answer was how to apply a historical theory like the Elias theory in the context of Iran?

  Keywords: culture, Cultural Policy-Making, Civilizing Process, Iran