فهرست مطالب

فصلنامه محیط شناسی
سال چهل و نهم شماره 2 (پیاپی 106، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هاشم داداش پور*، نیکی مهدوی صفحات 121-140
  در دهه های اخیر، رشد سریع اقتصادی و صنعتی، منجر به گسترش مهاجرت به شهرها، افزایش سطح اراضی ساخته شده و تخریب اراضی طبیعی و نیمه طبیعی شده است. نتیجه چنین شرایطی، نابودی اکوسیستم های طبیعی است. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی پیامدهای تغییرات کاربری زمین بر ارزش های خدمات اکوسیستم در منطقه شهری واقع در غرب استان تهران انجام شده است. بدین منظور، ابتدا انواع کاربری/ پوشش زمین موجود در منطقه در سال های 1985، 2000 و 2015 با استفاده از روش حداکثر احتمال طبقه بندی شده و تغییرات آن ها در طی زمان مورد بررسی قرار گرفت. سپس انواع خدمات اکوسیستم موجود، با تبعیت از رویکرد نظری کستانزا و همکارانش (1997) شناسایی شده و ارزش اقتصادی آن ها محاسبه شد. در نهایت، ارتباط میان عوامل موثر بر تغییرات کاربری ها و ارزش خدمات با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، به دنبال کاهش سطح اراضی مرتعی و کشاورزی، ارزش خدمات اکوسیستم به میزان 2/51 درصد کاهش یافت. افزایش تعداد جمعیت، شاغلان و تعداد وسایل نقلیه عمومی موجب از دست رفتن ارزش های زیست محیطی شده است. بنابراین، می بایست اقدامات برنامه ریزی فضایی در این منطقه، با تدوین ضوابط و سیاست های فضایی مانع از گسترش اراضی ساخته شده در پهنه ی اراضی سبز و طبیعی گردد.
  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی، ارزیابی پیامد، تغییرات کاربری زمین، خدمات اکوسیستم، منطقه شهری
 • فائزه خواجه زاده*، محمدجلال عباسی شوازی، رسول صادقی صفحات 141-160

  با توجه به اینکه در سال های اخیرخشکسالی ومهاجرت در کانون توجه پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. مقاله پیش رو با روش ترکیبی سعی کرده است رابطه میان خشکسالی ومهاجرت داخلی را بررسی کند. دربخش کمی با محاسبه خشکسالی 30 ساله برای 110 شهرستان کشور با استفاده از شاخص SPI به بررسی ارتباط خشکسالی با میزان مهاجرفرستی در شهرستانهای منتخب پرداخته شد. در بخش کیفی، باحضور در دو بخش «نگین کویر» و بخش «طسوج» شرایط موجود تحلیل شده است. نتایج بخش کمی نشان داد خشکسالی در مناطق بسیارخشک با میزان مهاجرفرستی آن مناطق همبستگی بالایی دارد ولی در سایر مناطق اقلیمی کشور این رابطه معنادار نبوده است. همچنین، نتایج بخش کیفی مطالعه حاکی ازآن است که خشکسالی از دو طریق زندگی افراد ساکن دراین مناطق را تحت تاثیر قرارمیدهد: به خطرانداختن معاش و به خطرانداختن سلامت. مهاجرت همواره به عنوان آخرین گزینه حل مساله مطرح میشود و پیش ازآن، افراد ساکن در این مناطق سعی می کنند با استفاده از استراتژیهای انطباق با این معضل روبه رو شوند. ساکنان مناطق کمترتوسعه یافته درمقایسه با ساکنان مناطق توسعه یافته تر، امکان کمتری برای انطباق با شرایط جدید دارند و استراتژیهای انطباق در این مناطق نتوانسته جایگزین مناسبی باشد و افراد مجبور به مهاجرت می شوند. بنابراین تاثیر خشکسالی بر مهاجرت، تحت تاثیر اقلیم، بسترهای اقتصادی و سطح توسعه مناطق است.

  کلیدواژگان: خشکسالی، مهاجرت اجباری، مهاجرت زیست محیطی، شاخص SPI، روش تحقیق ترکیبی
 • فاطمه یاوری، احمد سرلک*، مریم شریف نژاد، مجتبی قیاسی صفحات 161-184
  پایداری رشد و توسعه اقتصادی از طریق به حداقل رساندن اثرات منفی فعالیت های اقتصادی بر محیط زیست و منابع طبیعی یکی از موضوعات مهم تحقیقات اقتصادی در دهه های اخیر است. انتشار دی اکسید کربن ناشی از سوخت های فسیلی در بخش های مختلف صنایع، نیروگاه ها، حمل و نقل و حتی بخش خانگی بعنوان یکی از محصولات جانبی فعالیت های اقتصادی، امروزه بعنوان عامل اصلی تخریب محیط زیست شناخته شده است.این تحقیق با بسط مدل فضایی سولوی سبز و با استفاده از مدل پانل فضایی پویا (DSM) تاثیر عوامل جمعیت، شهرنشینی، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری، دموکراسی و سرمایه گذاری فیزیکی برانتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای منا ، طی سال های 2004 تا2020 را بررسی می کند. نتایج برآوردها حاکی است که رشد جمعیت، رشد شهرنشینی، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری بر انتشار دی اکسید کربن تاثیر مثبت و معنی داری دارند. اما بین دو متغیر دموکراسی و سرمایه گزاری فیزیکی با انتشار دی اکسید کربن ،در کشورهای هدف، ارتباط معنی داری یافت نشد. از طرفی همبستگی فضایی بین مقاطع مورد تایید قرار گرفت. همچنین همگرایی عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن در دوره مورد بررسی تایید شد یعنی کشورها در جهت کاهش انتشار دی اکسید کربن در دوره تحقیق حرکت نموده اند.
  کلیدواژگان: پانل فضایی پویا، مدل سولوی سبز، انتشار دی اکسید کربن
 • امیر عبدوس، محمدرضا پروین*، سید علی جوزی صفحات 185-202

  رویکرد اکوسیستمی برای مدیریت تالابها یک راهبرد برای مدیریت یکپارچه منابع آب، زمین، و معیشت میباشد که حفاظت و استفاده پایدار را به شیوه ای متعادل گسترش میدهد. در اجرای این رویکرد، مکانیسم ها و مشوق های تجاری، به ویژه "مکانیزم پرداخت برای خدمات اکوسیستمی" که می توانند درونی سازی اثرات خارجی محیطی را تضمین کنند، به طور فزاینده ای به عنوان یک رویکرد حفاظتی امیدوارکننده پیشنهاد می شوند. در این پژوهش با هدف بررسی میزان مقبولیت این مکانیزم در بین جوامع تاثیرگذار بر تالابها با مطالعه موردی در تالاب انزلی، قواعد حقوقی مورد نیاز شناسایی و در میان جامعه آماری به نظرسنجی گذاشته شد. روش پژوهش از نوع "توصیفی-همبستگی" بوده و اعضای نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این اعضای نمونه، از میان سه گروه از جوامع تاثیرگذار بر تالاب انزلی انتخاب شدند. در این پژوهش جامعه مسیولین، ذینفعان مثبت و ذینفعان منفی به ترتیب 21، 750 و 972 نفر بودند و به ترتیب به 21، 254 و 275 نفر از آنان به عنوان نمونه به پرسش ‎نامه پژوهش پاسخ دادند. تحلیل نتایج آماری حاصله نشان داد که با احتمال 95 درصد اطمینان، از دیدگاه سه جامعه هدف، مکانیسم پرداخت برای خدمات اکوسیستمی در قالب چهارچوب های حقوقی مناسب، می تواند جهت پیاده سازی موثر رویکرد اکوسیستمی مفید و موثر واقع گردد. همچنین با احتمال 95 درصد اطمینان، میزان مقبولیت "قواعد حقوقی پیشنهادی" بین نظرات سه جامعه هدف یکسان نبوده و براساس نتایج نهایی، میانگین شاخص "قواعد حقوقی پیشنهادی" در جامعه بهره برداران منفی بیشتر از بهره برداران مثبت و در جامعه بهره برداران مثبت نسبت به جامعه مسیولین بیشتر است.

  کلیدواژگان: خدمات اکوسیسنمی، مکانیسم پرداخت بهاء خدمات اکوسیستمی، رویکرد اکوسیستمی، تالاب انزلی
 • نصرت الله یاراحمدی*، ناصر مهردادی، مجید بغدادی صفحات 203-220

  فرایند لجن فعال یکی از پرکاربردترین روش های تصفیه فاضلاب های شهری می باشد. مطالعه حاضر با هدف استفاده از نانو حباب در تامین اکسیژن راکتور هوادهی در فرایند لجن فعال پبوسته و ارزیابی عملکرد آن در میزان دستیابی به افزایش راندمان تصفیه فاضلاب، کاهش انرژی مصرفی ، کاهش مقدار لجن مازاد و تاثیر آن روی عوامل زیست محیطی می باشد. نتایج نشان داد که استفاده از نانو حباب در مقایسه با استفاده از حباب های در اندازه ماکرو سبب افزایش غلظت اکسیژن محلول در راکتور هوادهی تا 3 میلی گرم در لیتر، کاهش 18 درصدی انرژی مصرفی ، کاهش 10درصدی سرمایه گذای اولیه در احداث تصفیه خانه فاضلاب ، کاهش 15 درصدی هزینه های بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب می شود. افزایش بازدهی حذف مواد آلاینده آلی و کاهش زمان ماند هیدرولیکی در سیستم هوادهی ، کاهش 10درصدی وسعت تصفیه خانه به دلیل افزایش راندمان حذف مواد آلی و درنتیجه کاهش زمان هیرولیکی و کاهش همین میزان زمین جهت احداث راکتور هوادهی و تاسییات تولید و توزیع هوا در راکتور هوادهی گردیده است. مدل ارایه شده که با استفاده از نانو حباب های هوا در فرآیند هوادهی بیورآکتور ها حاصل می شود بعنوان تکنولوژیهای جدید و فن آورانه در حفظ، پاکسازی و پایداری محیط زیست بسیار موثر می باشند.

  کلیدواژگان: نانوحباب، فاضلاب، تصفیه فاضلاب، هوادهی، راندمان حذف
 • فرهاد خسروانی، عنایت عباسی*، شهلا چوبچیان، مهدی جلیلی قاضی زاده صفحات 221-238

  مدیریت مطلوب پسماندهای غذایی با توجه به حجم بالای تولید روزانه آن ها در تمامی کشورها از اهمیت ویژهای به خصوص از دیدگاه زیست محیطی و بهداشتی برخوردار است. این نوع پسماندها به‏ علت ماهیت شیمیایی و ساختاری، به ‏راحتی تجزیه شده و در صورت مدیریت غیراصولی، از پتانسیل بالایی برای تولید شیرابه و انتشار گازهای گلخانه‏ای، آلودگی خاک و... برخوردار ند. به دلیل اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف کلی تحلیل محتوای اسناد فرادستی در سه سطح ملی، منطقه ای و محلی به منظور استنتاج اهداف نظام مدیریت پایدار پسماند شهر تهران به اجرا درآمد. بدین منظور 15 سند فرادستی (5 سند ملی، 5 سند منطقه ای و 5 سند محلی) به عنوان نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب گردید. اسناد منتخب با استفاده از تحلیل محتوای اسناد به روش گال و همکاران بررسی و مفاهیم مربوطه استخراج و کدگذاری گردید. این تحقیق، 5 هدف کلی مدیریت پایدار پسماند و همسو با اهداف توسعه پایدار را شناسایی نمود. درواقع پنج بعد شامل: هدف نهادی (با تاکید بر یکپارچگی و شمولیت ارکان کلیدی سیستم مدیریت پسماند شهری)، هدف فنی و زیرساختی (با تاکید بر بهینه سازی فرآیندهای موجود در بکارگیری فناوری های مدیریت پسماند شهری)، هدف زیستمحیطی (تاکید بر کمینه سازی اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی سیستم مدیریت پسماند شهری)، هدف اقتصادی (تاکید بر پایداری اقتصادی و مالی سیستم مدیریت پسماند شهری) و هدف فرهنگی- اجتماعی (تاکید بر جلب مشارکت حداکثری شهروندان و خدمات گیرندگان) به عنوان اصلی ترین اهداف تاثیرگذار در مدیریت پایدار پسماند تعیین گردید.

  کلیدواژگان: پسماند غذایی، مدیریت پایدار پسماند، تحلیل محتوا، اسناد فرادستی، شهر تهران
 • سید حسین حسینی*، حمیدرضا دانش ناری، رفیع الله عظیمی صفحات 239-253
  با توجه به رشد روزافزون جرایم زیست محیطی و پیوند جرایم این حوزه با مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر پیشگیری از جرایم زیست محیطی موجب اتخاذ سیاست گذاری زیست محیطی ادله محور می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل اثرگذار بر پیشگیری از جرایم زیست محیطی در شهر هرات افغانستان است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشکده زراعت دانشگاه دولتی شهر هرات هستند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 277 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به عنوان حجم نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته با تاکید بر پنج متغیر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است که روایی صوری، محتوایی، سازه و پایایی آن تایید شد. برای بررسی رابطه میان متغیرها و اثرگذاری آن ها بر حفظ محیط زیست از آزمون تی تک متغیره و برای رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون تی تک متغیره نشان داد که از میان متغیرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی، تنها عوامل سیاسی، حقوقی و فرهنگی با پیشگیری از جرایم زیست محیطی رابطه مستقیم و معنادار دارد. با این حال، یافته های آزمون فریدمن ثابت کرد که از میان متغیرهای پنج گانه عامل فرهنگی در رتبه اول و متغیر اقتصادی در رتبه آخر قرار دارند.
  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، جرایم زیست محیطی، جرم انگاری، بسترهای فرهنگی
|
 • Hashem Dadashpoor *, Niki Mahdavi Pages 121-140
  This study was conducted to evaluate the consequences of land use changes on the values of ecosystem services in urban areas of the west of Tehran province. For this purpose, first, the land use/cover types of the region in 1985, 2000 and 2015 were classified using the maximum likelihood method, and their changes over time were examined. Then, different types of existing ecosystem services were identified using the theoretical approach presented by Costanza et al. (1997), and their economic value was calculated. Finally, the relationship between factors affecting land use changes and ecosystem service values was analyzed using multiple regression. The results show that, following the reduction of rangelands and agricultural lands, the value of ecosystem services has decreased by 51.2%. Based on the results of the regression analysis, the nine following factors affecting socio-economic development have the greatest impact on reducing the value of ecosystem services in the region, respectively: the increase in the number of roads, number of employees, population, public vehicles, non-agricultural income, value of industrial assets, number of immigrants, size of agricultural plots, and GDP. Therefore, spatial planning measures, such as spatial rules and policies, should be taken in this region to prohibit the expansion of constructed lands in the area of green and natural lands.
  Keywords: Economic Value, Impact Assessment, land use changes, Ecosystem services, urban region
 • Faezeh Khajehzadeh *, MohammadJalal Abbasi Shavazi, Rasoul Sadeghi Pages 141-160

  Climate change and its consequences for residents in various regions have led to environmental migration, which has become in the center of attention of researchers and policymakers. Using mixed method approach, this paper aims to understand the relationship between drought and internal migration. Accordingly, in the quantitative part, by estimating the 30-year drought level for 110 counties using the SPI index and out-migration rates of the selected counties, the relation between these two variables was examined. The results show that drought in dry regions has a positive relationship with migration in these regions. However, no correlation was found in other areas of the country with different climates. In order to better understand the issue, two districts of Negin Kavir in Kerman Province and Tasooj in Fars Province, which are regions with very dry climates, respectively, have been investigated. A sample of residents of each region were in-depth interviewed about the effects of drought on their lives. The results indicate that drought affects the residents of these regions in two ways: risking their livelihoods and risking people’s health. In the occurrence of continuous droughts, migration is considered as a last solution to the problem, and prior to that the residents of such regions try to confront this problem by adjusting their lives with these new conditions. However, in comparison with residents of more developed regions, residents of less-developed regions have a less opportunity to adapt with the new condition. Accordingly, adaptation strategies in these regions have failed, and people were forced to migrate.  Therefore, the impact of drought on migration depends upon the climate situation as well as regional economic contexts and development level.

  Keywords: Drought, Forced Migration, environmental migration, SPI Index, Mixed methods research
 • FATEMEH YAVARI, AHMAD SARLAK *, Maryam Sharifnejad, Mojtaba Ghiasi Pages 161-184
  Sustainable development through minimizing the negative externalities on the environment is one of the important topics of economic research in recent decades. The emission of carbon dioxide resulting from the combustion of fossil fuels in diverse sectors of the economy, which include industries, power stations, transportation, and even the household sector, as one of the externalities of human activities today, is known to be the cause of environmental destruction. This paper analyzes elements which affect the emission of carbon dioxide in MENA region countries, during 2004 to 2020 by expanding the spatial Green Solow model and using the dynamic spatial panel model (DSM). The results of the estimates imply that population growth, urbanization growth, the share of industry in the GDP and the degree of trade openness have a positive and significant effect on carbon dioxide emissions. However, no significant relationship was discovered between the two variables of democracy and physical investment with carbon dioxide emissions in the goal nation. On the other hand, the spatial correlation among sections was confirmed. In addition, the convergence of the factors affecting carbon dioxide emissions was confirmed in the investigation period, which means that nations have tried to reduce carbon dioxide emissions in the duration.
  Keywords: Dynamic Spatial Panel Model, Green Solow Model, carbon dioxide emission
 • Amir Abdoos, MohammadReza Parvin *, Seyed Ali Jozi Pages 185-202

  An ecosystem approach to wetland management is a strategy for integrated management of water, land, and livelihood resources that promotes conservation and sustainable use in a balanced manner. For implementing this approach, commercial mechanisms, and incentives, especially the "Payment for Ecosystem Services Mechanism" (PES) that can ensure the internalization of environmental externalities, are increasingly proposed as a promising mechanism. This study aims to investigate the acceptance rate of this mechanism among the communities affecting Anzali wetlands as a case study. The required legal rules were also identified and surveyed among the statistical population. This study is a "descriptive-correlation" study, and the sample members were selected by purposive sampling. These sample members were selected from among three groups of Anzali wetland communities. There were 21, 750, and 972 people in the community of governors, positive and negative beneficiaries, respectively, and 21, 254, and 275 of them responded to the questionnaire. The statistical analysis of the results showed that, with a probability of 95% confidence, the payment for ecosystem services mechanism through appropriate legal frameworks could be useful and effective for implementing the ecosystem approach. Also, with a probability of 95% confidence, the acceptability of "proposed legal rules" was not the same among the target communities, and based on the results, the average index of "proposed legal rules" in negative beneficiaries is higher than positive beneficiaries, and in positive beneficiaries is more than governors.

  Keywords: Ecosystem services, Payment for ecosystem services, Ecosystem Approach, Anzali wetland
 • Yarahmadi Nosratalah *, Naser Mehrdadi, Majid Baghdadi Pages 203-220

  Activated sludge process is one of the most widely used methods of urban wastewater treatment. The purpose of this study is to use nanobubbles to supply oxygen to the aeration reactor in the activated sludge process and to evaluate its performance in terms of increasing the efficiency of wastewater treatment, reducing energy consumption, reducing the amount of excess sludge and its impact on environmental factors. The results showed that the use of nano-bubble compared to the use of macro-sized bubbles increased the concentration of dissolved oxygen in the aeration reactor up to 3 mg/liter, 18% reduction in energy consumption, 10% reduction in the initial investment in the construction of the wastewater treatment plant. 15% reduction in operating costs of the sewage treatment plant. Increasing the efficiency of removing organic pollutants and reducing the hydraulic retention time in the aeration system, reducing the size of the treatment plant by 10% due to the increase in the efficiency of removing organic substances, and as a result, reducing the hydraulic time and reducing the same amount of land for the construction of the aeration reactor and facilities for the production and distribution of air in the aeration reactor. The presented model, which is obtained by using nano-bubbles in the aeration process of bioreactors, is very effective as a new and innovative technology in preserving, cleaning, and sustaining the environment.

  Keywords: Nanobubble, sewage, wastewater treatment, aeration, removal efficiency
 • Farhad Khosravani, Enayat Abbasi *, Shahla Choobchian, Mehdi Jalili Qazizadeh Pages 221-238

  Due to the high volume of their daily production, the optimal management of food waste is of special importance in all countries, especially from the environmental and health point of views. Because of its chemical and structural nature, this type of waste is easily decomposed and has a high potential to produce leachate and emit greenhouse gases, soil pollution, etc. in case of improper management. Due to the importance of the subject, the present study was carried out with the general aim of analyzing the content of the upstream documents at three national, regional and local levels in order to deduce the goals of the sustainable waste management system in Tehran. For this purpose, 15 upstream documents (5 national documents, 5 regional documents and 5 local documents) were selected as targeted and available samples for study. The selected documents were analyzed using the content analysis method of Gal et al. and the relevant concepts were extracted and coded. According to the results, the goals of sustainable food waste management in Tehran are presented in the form of five institutional (integration and inclusion of key elements of the urban waste management system), technical and infrastructural (optimizing existing processes in the use of technologies), environmental (minimizing adverse health and environmental effects), economic (financial sustainability) and cultural-social (attracting the maximum participation of citizens) categories. Finally, suggestions have been made to achieve each of the goals.

  Keywords: food waste, sustainable waste management, Content analysis, upstream documents, Tehran city
 • Seyed Hosein Hosseini *, Hamidreza Danesh Nari, Rafiullah Azimi Pages 239-253
  Considering the increasing growth of environmental crimes, it is significant to identify the effective factors in preventing crimes in this area. Based on this, the aim of this study is to investigate the factors affecting the prevention of environmental crimes in Herat city, Afghanistan. The statistical population of this research comprises the students of the Faculty of Agriculture of the State University of Herat city, from which 277 people were selected as the final volume based on random sampling using Cochran's formula. The tool for collecting information is a researcher-made questionnaire with emphasis on five political, economic, cultural, social, and legal variables, whose formal, content, and structural validity and reliability were confirmed. To investigate the relationship between the variables and their effect on preservation of the environment of Herat city, the one sample t-test was used, and Friedman's test was carried out to rank the variables. The findings of the one sample t- test showed that among the political, economic, cultural, social, and legal variables, only political, legal, and cultural factors have a direct and meaningful relationship with the prevention of environmental crimes. However, the findings of Friedman's test proved that among the five variables, the cultural factor ranks first and the economic variable ranks last.
  Keywords: Crime Prevention, Environmental Crimes, criminalization, Cultural Backgrounds