فهرست مطالب

پژوهشنامه تبلیغ اسلامی - سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1401)

نشریه پژوهشنامه تبلیغ اسلامی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • افشین سلیمی وردنجانی* صفحات 7-27
  در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از ابزار مطالعه کتابخانه ای، در پی پاسخ به این سوال هستیم که در قرآن کریم و روایات معصومین:، چه بایسته هایی برای مبلغان روحانی مدارس بیان شده است؟ یافته های پژوهش، بیانگر آن است که در قرآن کریم و روایات معصومین:، تبلیغ دین بر عهده پیامبران و معصومین:، و پس از آنان بر عهده افرادی تحت عنوان مبلغ واگذار شده است. روحانیون به عنوان اصلی ترین مبلغان دین الهی، از دیرباز به انجام این مهم پرداخته اند. بر همین اساس، با توجه به اهمیت دوران نوجوانی به عنوان یک مقطع حساس در زندگی فرد، و نهاد مدرسه به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر فرآیند جامعه پذیری فرد، اعزام مبلغان روحانی به مدارس به منظور تامین نیازهای دینی دانش آموزان از سوی متولیان تبلیغی و با همکاری سازمان آموزش وپرورش، ضرورتی انکارناپذیر است. در منابع اسلامی برای آنکه مبلغان روحانی مدارس به نتیجه مطلوب تبلیغ نایل آیند، بایسته هایی برای آنها تجویز شده است. این بایسته ها در چهار محور کلی: بایسته های علمی، بایسته های اعتقادی و اخلاقی، بایسته های گفتاری و بایسته های ظاهری، قابل شمارش است.
  کلیدواژگان: آموزه های قرآنی تبلیغ، آموزه های حدیثی تبلیغ، مبلغان روحانی مدارس، تبلیغ در مدرسه
 • مصطفی محجوب زاده* صفحات 29-51

  آسیب های اجتماعی، از مباحثی است که مورد توجه کارشناسان علوم اجتماعی قرار گرفته و آنان در صدد شناخت این آسیب ها و راه های رفع یا کاهش آنها بوده اند. در سال های اخیر، آسیب های مزبور با تاثیر پذیرفتن از فناوری هایی نظیر: اینترنت، شبکه های اجتماعی و شبکه‎ های ماهواره ای، از گستردگی و عمق بیشتری برخوردار شده و حتی گاه شکل تازه ای به خود گرفته اند. پژوهش حاضر، با بررسی برخی از مهم ترین آسیب های نوپدید، مانند: تضعیف و فروپاشی بنیاد خانواده، گسست نسلی بین فرزندان و والدین، بحران هویت در بین جوانان، گسترش شبهات دینی، گسترش روابط نامتعارف، ناهنجاری های جنسی و...، به طور خاص به نقش اقامه نماز در جامعه در کاهش این آسیب ها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اگر اقامه نماز با تمام لوازم و شرایط آن در جامعه صورت پذیرد، می توان از ظرفیت گناه زدایی و پاک کنندگی این فریضه بزرگ الهی برای کاهش این آسیب ها در جامعه استفاده کرد. 

  کلیدواژگان: روش کاهش آسیب های اجتماعی، آسیب های اجتماعی نوپدید، شبکه های ماهواره، اینترنت و فضای مجازی، نماز و آسیب های اجتماعی
 • مرضیه قنبری* صفحات 53-69

  تبلیغ دین اسلام، از وظایف اصلی انبیای الهی است که از نخستین روزهای بعثت پیامبراکرم (ص) نیز مورد توجه بوده است و این مهم در جامعه کنونی، بر عهده مبلغان و آشنایان به دانش و معارف الهی است که همواره در این عرصه پیشتاز بوده اند. البته در گذر زمان، انجام این رسالت مهم، دستخوش نارسایی هایی شده و با فرازونشیب هایی همراه بوده است. نکته قابل توجه در این عرصه، چگونگی انجام رسالت دینی از سوی مبلغان دینی است که نیارمند توجه همه جانبه در امر تبلیغ است. تبلیغ سنتی، یکی از انواع تبلیغ دینی است که به دلیل برخورداری از ارتباط چهره به چهره و مستقیم، بهترین شیوه تبلیغ دین است که از آثار عمیق و ماندگاری برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی تبیینی در صدد پاسخ به این پرسش است که تبلیغ سنتی به عنوان یکی از مهم ترین انوع تبلیغ دینی، با چه آسیب هایی مواجه است؟یافته های پژوهش، این است که تبلیغ سنتی همواره با آسیب هایی همراه بوده است که عدم توجه به آنها، نه تنها در هدایت انسان ها موثر نیست، بلکه پیامدهای زیان آوری به همراه دارد. عدم التزام مبلغ به گفتار خویش، عدم توجه به تفاوت مخاطبان، نبود آموزش پیش از تبلیغ، ارایه مطالب شبهه انگیزو غلوآمیز، عدم شناخت مسایل روز و نداشتن مهارت ادبی (بلاغت و فصاحت)، از جمله آسیب های تبلیغ سنتی است که دقت نظر در رفع آنها جهت پیشبرد اهداف تبلیغ، امری درخور توجه است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی تبلیغ دینی، آسیب شناسی مبلغ سنتی، ابزار تبلیغ سنتی، روش تبلیغ سنتی
 • هاشم ابراهیمی ورکیانی*، محمدمهدی مظاهری صفحات 71-101

  مقاله حاضر، بر فرضیه امکان تعامل بین کارآفرینی بین المللی و ارزش های جوامع مسلمان به عنوان فرصت های کسب وکار و در نتیجه، تهیه ماده و موضوع برای تبلیغ دین در عرصه جهانی مبتنی است. بر اساس این فرضیه، کارآفرینی بر بستر ارزش های جوامع مسلمان می تواند برای تبلیغ جهانی دینی، موضوعات جدیدی مهیا سازد و تبلیغ جهانی دین نیز می تواند مطالعات مربوط به کارآفرینی را تنوع و عمق بیشتری ببخشد. با توجه به اینکه تمام نظریه های علوم انسانی، بر مبانی (بنیادها و روش ها) استوار می باشند، پنج شاخه اصلی فلسفه از قبیل: هستی شناسی، معرفت شناسی، اخلاق، زیبایی شناسی و سیاست، در پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی کیفی موردمحور با استراتژی استقرایی در چهارچوب فلسفه و حکمت اسلامی به عنوان مبانی اصلی، تعریف شده است که این مبانی، به دیدگاه نظریه پرداز در باره: چیستی جهان، معرفت، انسان، جامعه، ارزش های انسانی و نقش دین در حیات بشری جهت و معنا می دهد. بعد از شناسایی فرصت های کسب وکار در قالب پنج شاخه اصلی فلسفه، در مرحله دوم، تطبیق این پنج شاخه به عنوان پنج متغیر مستقل تعیین شده و تاثیر آنها بر متغیر وابسته تبلیغ جهانی دین، مورد بررسی قرار گرفته است.آنچه در این مقاله بیان خواهد شد، صرفا از باب ذکرچند نمونه در قالب استقرای تمثیلی،برای دفاع از این فرضیه خواهد بود که تنوع فرهنگی، به خصوص ارزش های جوامع مسلمان، از قبیل: حلال و حرام، ربا، عفاف و حجاب، سبب پیدایش فرصت های کسب وکار بین المللی شده است. تبلور این فرصت ها در قالب تولید محصول و ارایه خدمات در عرصه بین المللی، ابزاری برای تبلیغ دین در عرصه جهانی می باشد

  کلیدواژگان: تبلیغ جهانی دین، کارآفرینی بین المللی، فلسفه و حکمت اسلامی، روش کیفی (موردمحور)، مطالعه تطبیقی
 • علی اکبر علیزاده* صفحات 103-122

  ابن تیمیه (661-728ق)، با انتقادهای شدید به مذاهب مختلف، عصمت مطلق انبیا را قبول ندارد و همانند حشویه و برخی از اهل حدیث، عصمت را منحصر به دریافت ، حفظ و ابلاغ وحی می کند؛ اما در غیر این مورد، به عصمت انبیا پیش و پس از بعثت قایل نیست و فرقی بین رسول اکرم (ص) و سایر انبیا نمی گذارد. او بر این باور است که آنچه خداوند د ر کتابش به آن خبر داده و آنچه از رسول خدا رسیده، توبه انبیا: از گناهانی است که از آنها توبه کرده اند. با این توبه، خدا درجات آنها را بالا می برد و عصمت انبیا به این است که اقرار به گناهان و خطاها داشته باشند. وی بر این ادعای خود، آیاتی از قرآن را در مورد حضرت آدم، نوح، ابراهیم، یونس، یوسف، داود، سلیمان (ع) و پیامبر اکرم (ص) می آورد و استدلال می کند که این پیامبران، با توجه به آیات مذکور عصمت مطلق نداشته اند . این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن پرداختن به استدلال های قرآنی ابن تیمیه و نقد و ارزیابی آنها ، درصدد است با تفسیر صحیح آیات و رفع ابهامات و اشکالات و شاهد مثال های قرآنی، عصمت مطلق انبیا، به ویژه پیامبر اکرم (ص) را اثبات کند.

  کلیدواژگان: بررسی انتقادی عصمت انبیا، دلایل نقلی عدم عصمت، رد ابن تیمیه، عصمت مطلق پیامبران
 • نفیسه قنبری* صفحات 123-138
  تبلیغ دین از بهترین روش در انتقال پیام الهی به دیگران است، و قرآن کریم بهترین و کامل ترین منبع برای آشنایی با شیوه های تبلیغ و نیز یادگیری نوع تبلیغ دین اسلام است. آیات قرآن شیوه های متفاوتی را برای نوع تبلیغ دین اسلام بیان نموده است که آشنایی با آن ها بر هر مبلغی ضروری است. بر این اساس این مقاله در صدد بیان این پرسش است که شیوه های تبلیغ دین در قرآن چیست؟  این پژوهش درصدد بیان شیوه های خداوند متعال در انتقال پیام دین در قرآن است تا گام موثری در ارتقای کیفیت تبلیغ ارایه نماید. قرآن از روش ها و شیوه های مختلف مستقیم و غیر مستقیم برای امر تبلیغ بهره برده است، لازمه تبلیغ صحیح دین، توجه به شیوه های قرآنی آن است که پروردگار از شیوه ی بیدار نمودن وجدان ها، یادآوری نعمت ها، توجه دادن به تجربه های تاریخی و سرنوشت پیشینیان، روش تبشیر و انذار و روش معرفی الگو در قرآن کریم استفاده نموده است. توجه به این شیوه ها نقش موثری در پیشبرد اهداف دین خواهد داشت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری داده ها از طریق مطالعه منابع اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه های مرتبط صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: شیوه های تبلیغ، فطرت، انذار، تبشیر، الگو یابی، یادآوری نعمت، عبرت آموزی
|
 • Afshin Salimivardanjani * Pages 7-27
  In this study, via using the qualitative content analysis method and using library study tools, we are looking for an answer to the question that "what are the requirements for the cleric propagators of schools in the Holy Qur'an and the narratives of the Fourteen Infallibles (peace be upon them)?" The findings of the study suggest that in the Holy Qur'an and the narratives of the Fourteen Infallibles, the propagation of religion is entrusted to the prophets and the Fourteen Infallibles, and after them to people under the title of propagators. Clerics, as the main propagators of the divine religion, have been doing this for a long time. In this regard, considering the importance of adolescence as a critical period in a person's life, and the institution of school as one of the important factors influencing the socialization process of a person, it is an undeniable necessity to send clerics to schools in order to meet the religious needs of students by the trustees of propagation and with the cooperation of the Education Ministry of Iran. In Islamic sources, in order for the cleric propagators of schools to achieve the ideal result of propagation, requirements have been prescribed for them. These requirements are in four general axes: scientific requirements, belief and moral requirements, speech requirements and appearance requirements.
  Keywords: Qur'anic teachings of propagation, Hadith teachings of propagation, cleric propagators of schools, propagation in schools
 • Mustafa Mahjoobzade * Pages 29-51

  Social harms are one of the topics that have attracted the attention of social sciences experts and they have sought to know these harms and ways to fix or reduce them. In recent years, the above-mentioned harms have been more profound and expanded, and even taken new forms with the influence of technologies such as the Internet, social networks, and satellite channels. The present research specifically has dealt with the role of saying prayer in society in reducing these harms, through examining some of the most important new harms, such as the weakening and collapse of the family foundation, generation gap between children and parents, identity crisis among young people, the spread of religious doubts, the spread of unconventional relationships, sexual abnormalities. The findings of the study suggest that if the prayer is performed with all its tools and conditions in the society, it is possible to use the capacity of sin removal and purification of this great divine obligation to reduce these harms in the society

  Keywords: Method of reducing social harms, novel social harms, satellite channels, the internet, social networks, prayer, social harms
 • Marziyeh Ghanbari * Pages 53-69

  Propagation of Islam is one of the main duties of divine prophets, which has been considered since the first days of the Prophet's Bi'tha. This important matter in today's society is the responsibility of propagators and those who are familiar with divine knowledge and teachings, who have always been leaders in this field. Of course, in the course of time, the fulfillment of this important mission has been faced with failures and ups and downs. The remarkable thing in this field is how the religious mission is carried out by the religious propagators, which needs all-round attention in the matter of propagating. Traditional propagation is one of the types of religious propagations, which is the best way to propagate religion due to face-to-face and direct communication, which has deep and lasting effects. In this regard, the present study aims to answer the question that "What harms traditional propagation is faced with, as one of the most important types of religious propagation? The findings of the research suggest that traditional propagation has always been associated with harms that not paying attention to them is not only ineffective in guiding people, but also has harmful consequences. The propagator's lack of commitment to his speech, lack of attention to the difference of the audience, lack of training before propagation, presentation of suspicious and exaggerated content, lack of knowing about novel issues, and lack of literary skills (eloquence and rhetoric) are among the disadvantages of traditional propagation that it is important to be careful in resolving them in order to focus on the propagation goals.

  Keywords: Pathology of religious propagation, pathology of traditional propagator, means of traditional propagation, method of traditional propagation
 • Hashem Ebrahimi Varkiani *, MohammadMahdi Mazaheri Pages 71-101

  The present article is based on the hypothesis of the possibility of interaction between international entrepreneurship and the values of Muslim societies as business opportunities and, as a result, preparing clauses and topics for the propagation of the religion in the global arena. According to this hypothesis, entrepreneurship based on the values of Muslim societies can provide new topics for global religious propagation, and global religious propagation can add more variety and depth to studies related to entrepreneurship. Considering that all theories of humanities are based on the principles (foundations and methods), the five main branches of philosophy such as ontology, epistemology, ethics, aesthetics and politics, in the current research in a case-oriented qualitative comparative study with inductive strategy in the framework of philosophy and Islamic Hikmah (wisdom) are defined as the main principles. These principles give direction and meaning to the theorist's point of view about what is the world, knowledge, man, society, human values and the role of religion in human life. After identifying business opportunities in the form of five main branches of philosophy, in the second step, the adaptation of these five branches has been determined as five independent variables and their effect on the dependent variable of the global propagation of religion has been examined. What will be dealt with in this article, just to mention a few examples in the form of allegorical induction, will be to defend the hypothesis that cultural diversity, especially the values of Muslim societies, such as halal and haram, riba (bribe), chastity and hijab, cause the emergence of business in international arena. Reflecting these opportunities in the form of product production and providing services in the international arena is a tool to propagate the religion in the global arena.

  Keywords: Global propagation of the religion, international entrepreneurship, Islamic philosophy, Hikmah, qualitative method (case-oriented), comparative study
 • Aliakbar Alizade * Pages 103-122

  Ibn Taymiyyah (661-728 A.H.), severely criticizing various denominations, does not accept the absolute infallibility of the prophets and, like Hashwiyah and some scholars of hadith, considers infallibility depending on receiving and preserving revelation. However, in other cases, he does not believe in the infallibility of the prophets before and after the Bi'tha and does not consider any difference between the Holy Prophet (Muhammad) and other prophets. He believes that what God has informed in his book and what has come from the Prophet is the repentance of the Prophets (pbuh) for the sins they have repented of. With this repentance, God raises their ranks and the infallibility of the prophets is that they confess their sins and mistakes. Regarding this claim, he refers to verses from the Qur'an about Adam, Noah, Abraham, Jonah, Josef, David, Solomon and the Holy Prophet, and argues that these prophets, according to the mentioned verses, have not been absolutely infallible. This article, via descriptive and analytical methods, while dealing with Ibn Taymiyyah's Quranic arguments and their critique and evaluation, tries to prove the absolute infallibility of the prophets, especially the Holy Prophet, by correct interpretation of the verses and removing the ambiguities and problems and witnessing the Qur'anic examples

  Keywords: Critical examination of the infallibility of the prophets, narrative reasons for the lack of infallibility, rejection of Ibn Taymiyyah's perspective, absolute infallibility of the prophets
 • Nafiseh Ghanbari * Pages 123-138
  Religion propagation is one of the best ways of conveying the divine message to others, and the Holy Qur'an is the best and most complete source for familiarizing with propagation methods and learning the type of propagation of Islam. The verses of the Qur'an have stated different methods for the type of propagation of the Islam, which are essential for every propagator to be familiar with. In this regard, this article aims to deal with the question that what are the methods of religion propagation in the Qur'an? This research seeks to express the methods of Allah Almighty in conveying the message of religion in the Qur'an in order to provide an effective step in improving the quality of propagation. The Qur'an has used various direct and indirect methods for propagation. It is necessary to properly propagate the religion, to pay attention to the Quranic methods, and Allah has used the method of awakening consciences, reminding of blessings, paying attention to the historical experiences and fate of the predecessors, the method of annunciating and warning, and the method of introducing role models in the Holy Qur'an. Considering these methods will play an effective role in advancing the goals of religion. The research method in this study is descriptive and analytical, and data collection has been carried out through the study of related sources, including books, articles, and theses.
  Keywords: Methods of propagation, nature, warning, annunciation, finding models, reminding blessings, learning lessons