فهرست مطالب

Iranian Journal of Comparative Education
Volume:6 Issue: 3, Summer 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/07/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهه صالح، سید عبدالمجید طباطبایی لطفی*، امیرحسین سرکشیکیان صفحات 2546-2563

  نوشتن یک فعالیت اجتماعی و عامل مهمی در روند سوادآموزی جامعه است. به نظر می رسد زبان آموزان - با فرهنگ ها و زبان مادری مختلف - به دلیل تداخل زبان اول عملکرد متفاوتی در نگارش متون به زبان خارجی نشان می دهند. در دهه های اخیر یکی از معروف ترین مطالعات در زمینه مقایسه استفاده از شاخص های فراگفتمانی در نگارش متون توسط زبان آموزانی بوده است که زبان و فرهنگ مادری آنها متفاوت از زبان دوم است. این پژوهش ، انشاهای اغنایی نوشته شده توسط دانشجویان زبان انگلیسی با ملیت ایرانی و چینی را با هم مقایسه نموده است. هدف پژوهشگران بررسی تاثیر زبان اول در استفاده از شاخص های بلاغی در دو محیط فرهنگی متفاوت بود. برای انجام این مطالعه از مدل هایلند که دارای شاخص های مرحله ای، تغییر موضوع، ارجاعی درون متنی، ارجاعی برون متنی، و نشانگرهای اطلاعاتی می باشد ، سود جسته شد. بدین منظور، 40 انشاء نوشته شده توسط دانشجویان فارسی زبان و 40 انشاء نوشته شده توسط دانشجویان چینی زبان به صورت غیر تصادفی انتخاب و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از کاربست آزمون مان ویتنی یو - برای مقایسه میانگین استفاده از انواع شاخص های فراگفتمانی - یافته ها نشان داد که به جز یک مولفه، در استفاده از سایر شاخص های فراگفتمانی در نگارش متون توسط دانشجویان ایرانی و چینی رشته زبان انگلیسی تفاوت معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش می تواند موجب تعمیق بینش برنامه ریزان درسی زبان های خارجی در رابطه با ادراک تفاوت های بینافرهنگی در نگارش و استفاده از روش های موثرتر برای تعدیل این تفاوت ها گردد.

  کلیدواژگان: تفاوت های فرهنگی، منابع تعاملی، نشانگرهای فراگفتمان، چین، ایران
 • فریبا عدلی* صفحات 2564-2580
  در یک دهه گذشته، حرفه گرایی مدیریت مدرسه و توجه به کیفیت عملکرد آنان در صدر سیاست گذاری های آموزشی قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی سیاست های انتصاب مدیران مدارس در کشورهای با نظام آموزشی موفق بود. روش پژوهش، تطبیقی کیفی بر اساس رویکرد جرج بردی و سطح تحلیل و مشاهده، کلان (کشور) و استراتژی انتخاب کشورها «تفاوت در نظام های اجتماعی و تشابه در برون داد نظام آموزشی» است. برای تحلیل داده ها از رویکرد تفاوت و تشابه جان استوارت میل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد سیاست های انتصاب مدیران مدارس در کشورهای منتخب، در سه حیطه ضرورت داشتن تجربه معلمی، تجربه مدیریت و آزمون ورودی با هم شباهت دارند. همچنین یافته ها نشان داد کشورهای منتخب در چهار سیاست با یکدیگر متفاوت هستند. در حالی که در سوییس و فنلاند مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت، و کسب گواهینامه شایستگی تدریس اهمیت دارد؛ در سنگاپور و کره جنوبی بر ارایه پروژه درباره هدف ها و برنامه راهبردی مدرسه تاکید می شود. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود سیاست های انتصاب مدیران مدارس در ایران براساس تجربه کشورهای سنگاپور و کره جنوبی مورد بازنگری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیاست های انتصاب، آموزش ضمن خدمت، رهبری مدرسه، مدیران مدارس
 • مهرنوش عبدالله زاده، حامد برجسته*، رضا بی ریا صفحات 2581-2604

  هدف پژوهش بررسی تاثیر استفاده از مدل پویای همه جانبه بر بهبود مولفه های گفتاری زبان آموزان ایرانی در زبان انگلیسی است. بررسی ادبیات تحقیق، سوابق ضعیفی از پژوهش در رابطه با تاثیر استفاده از مدل پویای همه جانبه در مهارت گفتاری زبان انگلیسی در بین زبان آموزان ایرانی را نشان می دهد. بنابراین پژوهشی نیمه تجربی طراحی و 100 نفر از زبان آموزان دختر ایرانی بین 18 تا 25 ساله با توجه به عملکرد در آزمون تعیین سطح سریع آکسفورد (QPT) انتخاب شدند. سپس شرکت کنندگان به سه گروه روش گفتاری شنیداری (ALM)، یادگیری بر مبنای فعالیت های آموزشی (TBLT) و آموزش به شیوه پویای همه جانبه (ENGAGE) تقسیم و مراحل پیش آزمون، مداخله و پس آزمون را طی کردند . در گام بعد ، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS برای بررسی فرضیه های صفر، اندازه گیری آنالیز واریانس چند متغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه تحلیل داده های پس آزمون نشان داد که آموزش به شیوه ی پویای همه جانبه در مقایسه با دو روش دیگر تاثیر معنی داری بر مهارت های گفتاری شرکت کنندگان اهمچون روانی و انسجام، منابع واژگانی، دامنه و دقت دستوری ، و تلفظ داشت. یافته های پژوهش حاضر می تواند توسط مدرسین زبان انگلیسی مدارس، برنامه ریزان آموزش زبان، و مولفان کنندگان کتاب های درسی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روش گفتاری شنیداری، شیوه پویای همه جانبه، مولفه های گفتاری، یادگیری بر مبنای فعالیت های آموزشی
 • خسرو نظری*، سعید بهرامی، مهدی نامداری پژمان صفحات 2605-2634
  هدف پژوهش، مطالعه تطبیقی شیوه های جذب و تامین معلم در ایران و مالزی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش چهار مرحله ای برودی استفاده شد. برای انتخاب کشورهای مورد مطالعه از استراتژی "نظام های اجتماعی متفاوت، برون داد آموزشی متفاوت" استفاده گردید. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با استفاده از مقالات معتبر علمی و وب سایت های بین المللی مانند یونسکو و وزارت آموزش و پرورش کشورهای منتخب بود. یافته ها نشان داد که بیشترین شباهت در بین مالزی و ایران مربوط به حداقل مدرک تحصیلی جذب به حرفه معلمی، انجام مصاحبه از داوطلبان و طول دوره تربیت معلم است. یافته دیگر نشان داد که تفاوت اصلی بین کشورهای مورد مطالعه مربوط به رویکرد نظام جذب معلم، روش های جذب و تامین معلم، سابقه تحصیل داوطلبان در دوره متوسطه و ارزیابی علمی داوطلبان معلمی پس از فارغ التحصیلی است. بر اساس یافته های تحقیق به سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی ایران پیشنهاد می گردد با اتخاذ رویکرد مشارکتی از ظرفیت همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای جذب و تامین معلم دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه استفاده شود.
  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، جذب، تامین معلم، تربیت معلم
 • نرگس بازیار، زینب ابوالفضلی*، رئوف معینی صفحات 2635-2657
  نقد کتاب ها  در مجلات، ضمن معرفی آثار جدید در یک رشته خاص ، ارزش آن ها را در توسعه آن حوزه معرفتی به نمایش می گذارد. به پیروی از سنت تحلیل ژانر سولز ، به نظر می رسد پژوهش های پیشین در مورد ساختار بلاغی نقد کتاب از جایگاه عمومی آن پشتیبانی می کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که عواملی همچون زبانی که متون با آن نوشته می شوند تا چه اندازه بر ساختار بلاغی نقد کتاب تاثیر می گذارند. برای بررسی این عامل، پژوهش حاضر به تحلیل شصت نقد کتاب دانشگاهی (30 نمونه به زبان انگلیسی و 30 نمونه به زبان فارسی) در حوزه جامعه شناسی پرداخته است. برای بررسی ساختار کلی نقد کتاب، مدل عمومی سوارز و مورنو - شامل چهار مرحله مختلف -، روی داده ها اعمال گردید. یافته های تطبیقی نشان داد که هم نویسندگان انگلیسی و هم فارسی نویسان چهار مرحله این مدل را به کار می گیرند، هرچند در کاربرد مراحل تفاوت هایی بین دو گروه وجود دارد. برای مثال ، نویسندگان ایرانی حرکت اول را با ارایه مشخصات کتاب و نویسنده/گان آغاز می نمایند ، در حالی که نویسندگان انگلیسی نقد خود را بر ارایه مختصر توضیحات پیش زمینه ای در رابطه با موضوع کتاب و فنون نویسنده استوار می سازند. مرحله برجسته سازی نکات و نیز ارزیابی کتاب در متون نویسندگان انگلیسی و فارسی مشاهده می شود با این تفاوت که ارزیابی سه گانه در متون نویسندگان فارسی بیشتر به چشم می خورد. مرحله بیان عنوان هر فصل و ارایه مطالب خارج از کتاب در بین هر دو گروه ناقدان به یک اندازه شایع می باشد. آشنایی با ساختار بلاغی ژانر نقد کتاب به پژوهشگران و نویسندگان حوزه های تخصصی علوم کمک می کند تا با داشتن دیدگاه خاصی از محتوا و شکل متون بهتر به نگارش آن بپردازند و همچنین آنها را قادر می سازد تا با اعمال راهکارهای خاصی متون را به درستی مطالعه نمایند.
  کلیدواژگان: بینازبانی، تحلیل ژانر، ساختار بلاغی، نقد کتاب
 • محمدحسن بازوبندی*، محمد دانش، ابوالفضل بختیاری صفحات 2658-2692

  هدف این مطالعه، مقایسه دوره کارورزی در دانشگاه فرهنگیان ایران با دانشگاه های جنوب شرقی میسوری  و هاروارد ایالات متحده آمریکا است. روش پژوهش، تطبیقی ، روش جمع آوری داده ها اسنادی و برای تجزیه و تحلیل آنها از روش بردی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشگاه های تربیت معلم دارای دوره های کارورزی بود که ازبین آنها ، نمونه پژوهش طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. برنامه های درسی دانشگاه های منتخب با استفاده از چک لیست از اسناد اجرایی تربیت معلم و کارورزی استخراج شده و روایی و پایایی داده توسط استادان کارورزی و برنامه ریزی درسی بررسی گردید. مقایسه کارورزی این سه دانشگاه در دو بعد " ویژگی های دوره کارورزی" و " برنامه درسی" انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در بعد ویژگی ها، طول دوره تربیت معلم و محتوی آموزشی آن در دانشگاه های فرهنگیان و جنوب شرقی میسوری مشابه بوده و با دانشگاه هاروارد متفاوت اند و از نظر طول دوره کارورزی (ساعت و ترم) با یکدیگر متفاوت هستند. در بعد برنامه درسی، از نظر افراد مشارکت کننده (استاد و معلم راهنما) و ارزشیابی، مشابه هستند ولی از نظر سرفصل های واحد کارورزی تفاوت های اساسی وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش، به تصمیم گیران و برنامه ریزان نظام تربیت معلم ایران پیشنهاد می شود ضمن افزایش نظارت بر اجرای دوره های کارورزی در دانشگاه فرهنگیان، امکان برگزاری دوره های تربیت معلم در سایر دانشگاه های کشور فراهم شود.

  کلیدواژگان: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه هاروارد، دانشگاه جنوب شرقی میسوری، کارورزی، تربیت معلم
|
 • Elaheh Saleh, Seyed Abdolmajid Tabatabaee Lotfi *, AmirHossein Sarkeshikian Pages 2546-2563

  Second language (L2) learners from different cultures and with different first languages seem to be different in developing writing texts because of the interference of the students' first language (L1) and first culture (C1). One of the most popular contrastive writing studies in recent decades is the comparison of the employment of metadiscourse markers in the written texts of students with different L1s and C1s. The present study compared the rhetorical patterns of EFL university students' argumentative essays in Iranian and Chinese composition classrooms. This research aimed to investigate the interference of L1 on the use of rhetorical patterns in two different cultural settings. For doing so, Hyland’s model for interactive discourse markers was used. The required data were collected from 80 EFL learners in Iran and China, who were selected through convenience sampling technique. After collecting the data, Mann-Whitney U test was run to clarify the differences in using metadiscourse markers. The results indicated that there were significant differences between Iranian and Chinese EFL students in the use of four interactive metadiscourse markers; however, both groups were similar in the use of code glosses because no statistically significant difference was found between them. The findings of this research can deepen the insight about culture-specific variations in writing skill and choosing more effective pedagogical ways.

  Keywords: Cultural Differences, interactive sources, Metadiscourse markers, China, Iran
 • Fariba Adli * Pages 2564-2580
  In the past decade, the professionalism of school management and attention to the quality of the performance of school principals has been at the top of the educational policies agenda. The purpose of this study was to examine the policies for appointing school principals in countries with successful educational systems. The research is conducted using a qualitative comparative method based on George Bereday’s approach at the macro analysis level (country) and the strategy of selecting countries was “differences in social systems and similarities in the output of the educational systems.” John Stuart Mill’s differences and similarities approach was used to analyze the data. The findings of the research showed that the policies of appointing school principals in the selected countries are similar in three cases: the necessity of having teaching experience, management experience, and an entrance exam for candidates for school management positions. The findings also showed that the policies of appointing managers in the selected countries are different from each other in four cases. While in Switzerland and Finland, a master's degree in educational administration, participation in in-service training courses and obtaining a teaching competency certificate are important; in Singapore and South Korea, the emphasis is on the presentation of projects on the goals and strategic plans of schools. According to the research findings, it is suggested that the policies of appointing school principals in Iran be rewritten based on the school principal appointment policies of Singapore and South Korea.
  Keywords: Appointment Policies In, service Training School Leadership School Principals
 • Mehrnoosh Abdollahzadeh, Hamed Barjesteh *, Reza Biria Pages 2581-2604

  The present study was an attempt to investigate the impact of using ENGAGE model on the speaking components of Iranian EFL learners. A thorough review of the related literature revealed poor record of practical work in the domain of ELT concerning the effect of using ENGAGE model in speaking skill of L2 learners. A quasi-experimental study was designed and 100 Iranian female EFL learners with the age range of 18 to 25 in Mofid language institute in Damghan were selected out of 150 intermediate students according to their performance in a standard Oxford Quick Placement Test (QPT). The selected participants were randomly divided into three groups, receiving instructions based on the principles of ALM (n=32), TBLT (n=33), and ENGAGE model (n=35). The study participants went through the process of pretesting, intervention, and post-testing. Then, the data collected were analyzed via SPSS software version 25 and a measure of multivariate ANOVA (MANOVA) was run to probe the null-hypotheses. The outcome of the posttest data analysis clarified that compared to TBLT and ALM; the ENGAGE model had a more significant effect on the speaking sub-skills of the participants such as fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, and pronunciation of Iranian EFL learners in speaking. Findings of the present study could be used by ELT practitioners, program developers, and teachers of English in both EFL and ESL contexts.

  Keywords: ALM, ENGAGE Model, Iranian EFL learners, Speaking Components, TBLT
 • Khosrow Nazari *, Saeed Bahrami, Mehdi Namdari Pejman Pages 2605-2634
  The aim of this comparative research was the study of teacher recruitment and supply methods in Iran and Malaysia. Bereday's four-step method was used to analyze the data and strategy of country’s selection was "different social systems, different educational output". The method of data collection was documentary (library) using scientific articles and international databases such as UNESCO and Ministry of Education’s homepage of selected countries. The findings indicated that the most similarities between Malaysia and Iran are availability of minimum educational qualification to enter the teaching profession, interviewing candidates and length of the teacher training. Other finding showed that the main difference between the studied countries in teachers’ recruitment is related to recruitment and supply methods, academic performance of candidates in secondary school and scientific evaluation of teacher candidates after graduation. Based on the findings, it is suggested to the policy makers and educational planners of Iran to use the capacity of all universities and higher education institutions to recruit teachers for primary and secondary education schools by adopting a collaborative approach.
  Keywords: comparative study, Recruitment Teacher, Supply, teacher education
 • Narjes Baziar, Zainab Abolfazli *, Raouf Moini Pages 2635-2657
  The academic journal book review introduces new books to a particular discipline and assesses their value in relation to the development of the field. Following the genre analysis tradition by Swales (1990), several studies on book review rhetorical structure seem to support its generic status. However, it is still unclear to what extent factors like the language in which texts are written may affect the rhetorical structure of book review. To explore this factor, the present study analyzes 60 samples of academic book reviews, 30 in English, and 30 in Persian in the field of sociology. To investigate the generic structure of book reviews, Suarez and Moreno’s (2008) generic model, comprising four moves and various steps, was applied to the data. The results showed that both English and Persian writers applied the four moves proposed by Suarez and Moreno, although there were some variations in the application of steps. Familiarity with the rhetorical structure of book review genre would help readers to come to text with some expectations of the overall content and form of the texts which enables them to apply certain strategies more properly while reading the texts.
  Keywords: Book review Cross, linguistic Genre Analysis Rhetorical structure
 • MohammadHasan Bazoobandi *, Mohammad Danesh, Abolfazl Bakhtiari Pages 2658-2692

  The purpose of study was to compare teacher training internship at Farhangian University of Iran with Southeast Missouri University and Harvard University in USA. The research method was comparative-analytical and data was collected and analyzed through documentary method and Bereday method respectively. The research population included all teacher training universities with internship courses in the world and the method of selecting universities was targeted sampling. Curricula of selected universities were extracted using checklists as well as executive documents of teacher training and internship courses. Comparison of the internship period in these three universities according to dimensions such as characteristics of teacher training and the internship program were carried out. The findings show that in terms of characteristics, length of teacher training course and educational content, Farhangian University is similar to Missouri University and different from Harvard University. Also, in terms of the length of internship period (hours and semester), the three universities differ from each other. There are similarities among three universities in terms of the characteristics of the professors and mentors and the evaluation method, but in terms of the topics of the internship, fundamental differences are evident. According to the findings, it is suggested to the decision-makers and planners of Iran's teacher education system, while increasing the supervision of the implementation of internship courses in Farhangian University provide the opportunity to hold teacher training courses in other universities of the country.

  Keywords: Farhangian University, Harvard University Missouri Southeast University Internship Teacher Education