فهرست مطالب

نشریه جهان نوین
پیاپی 22 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/30
 • تعداد عناوین: 4
|
 • عباس نظریان مادوانی، معصومه شهبازی، سردار قادری، نیما حمزه پور * صفحات 1-16

  هدف از تحقیق حاضر، میزان آگاهی و علل استفاده از بازاریابی سبز در محصولات ورزشی (مطالعه موردی استان تهران) بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری مشتریان فروشگاه های ورزشی استان تهران بودند و بر اساس روش مونرو تعداد 352 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی برای نرمال بودن داده های تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های آماری تی، تحلیل واریانس (ANOVA) و مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار AMOS و نرم افزار آماری 22SPSS در سطح معنی داری 05/0≥P استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی هم چون محصولات ورزشی سبز، تبلیغ سبز، قیمت سبز، سبک محصولات سبز و کیفیت محصولات سبز بر آگاهی و استفاده مشتریان از محصولات ورزشی تاثیرگذار است. همچنین بین آگاهی و علل استفاده از استفاده از محصولات سبز ورزشی از لحاظ مولفه های جمعیت شناختی (گروه های سنی، سطح تحصیلات و جنسیت) تفاوت وجود ندارد. تولیدکنندگان محصولات ورزشی سبز با توجه به مولفه های نامبرده شده باید اقدام به طراحی، تولید و فروش محصولات ورزشی سبز نمایند.

  کلیدواژگان: آگاهی، بازاریابی سبز، محصولات ورزشی
 • فرزاد رمضانی راد*، حسین چناری، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد صفحات 17-32

  بانک ها باسیاست های اعتباری و مالی خود، نقش ویژه ای را در جهت توسعه و بالندگی اقتصاد یک کشور ایفا می کنند. ظهور فناوری های نوین در صنعت بانکداری طی سال های اخیر با رشد پر شتابی همراه بوده است. فشار و تهدیدات فناوری های در برخی کسب وکارها به شکلی است که گاهی بقای آن ها را به خاطره می اندازد، بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مدل های کسب وکاری که درگذشته قابل تصور نبود، به واسطه فناوری ایجاد شده و دیگر محصولات تکراری، مشخص کننده قواعد بازی نیستند. در آینده نزدیک این مشتریان هستند که نیازهای خود را مطرح می کنند و بانک ها بر اساس آن به ایشان خدمت ارایه می کنند. ازاین رو نیاز است نقش بانک ها، باز تعریف و روال های سنتی باتوجه به کاربرد فناوری های نوظهور باز مهندسی شوند. در این مقاله ابتدا به ضرورت و اهمیت دیجیتال شدن بانک ها، بلوغ دیجیتال بانک ها، گام های ذیل در مسیر حرکت به سمت تحول دیجیتال در صنعت بانکداری، عوامل کلیدی موفقیت در طراحی نقشه راه تحول دیجیتال، عوامل تاثیرگذار بر دیجیتال سازی کسب وکار بانک، بازآفرینی بانکداری، آینده پژوهی در خصوص مدل های بانکداری در سال 2025 پیشنهاد هاروارد و آینده خدمات مالی/ بانکی پرداخته خواهد شد و در انتها به ارایه ، جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربری در حوزه دیجیتال سازی کسب وکار در حوزه بانکداری مبتنی بر فناوری نوظهور پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: بانکداری دیجیتال، فناوری نوظهور، کسب و کار
 • کمیل نژاد اکبر، اسوه حیدرنیا سماکوش*، ابوالقاسم علیپوربایی صفحات 33-46

  هدف از انجام پژوهش، بررسی نقش مدیریت استعداد و توانمندسازی روانشناختی کارکنان در پیش بینی تغییر سازمانی خبرگزاری ایرنا از دیدگاه کارکنان این سازمان می باشد. مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از کارکنان شاغل خبرگزاری ایرنا و بر اساس جدول کرجسی- مورگان، 148 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه ی مدیریت استعداد صیادی، محمدی و نیک پور (1391)، توانمندسازی روانشناختی کارکنان اسپرتیز (1995) و تغییر سازمانی دانهام و همکاران (1998) جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و توانمندسازی روانشناختی کارکنان و ابعاد آن با تغییر سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نیز نشان داد پیش بینی مدیریت استعداد و توانمندسازی روانشناختی کارکنان به گونه ی معناداری (001/0>P) توان تبیین واریانس تغییر سازمانی در کارکنان خبرگزاری ایرنا را به میزان 42 درصد دارا است . همچنین سه بعد مدیریت استعداد یعنی جذب استعداد، همسو سازی و نگهداشت استعداد و توسعه استعداد پیش بینی معنادار تغییر سازمانی است. از میان ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان، فقط معنی داری در شغل، داشتن حق انتخاب، موثر بودن و مشارکت با دیگران پیش بینی معناداری با تغییر سازمانی دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، توانمندسازی روانشناختی کارکنان، تغییر سازمانی
 • محمد حسینی*، هیرو حسینی، سلیمان باقی نژاد صفحات 48-61

  بزهکاری را اگر هر گونه فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و همچنین رفتاری که مخالف هنجارهای پذیرفته شده عمومی باشد بدانیم، به افزایش بزهکاری در میان نوجوانان را با نگاهی به آمارهایی که کانون های اصلاح و تربیت اعلام می کنند، اخباری که از روزنامه ها و رسانه‎های جمعی دیگر اعلام می شود و همچنین با نگاهی به محیط اطراف خود، خیابان ها و پارک ها و... به صورت محسوس درک خواهیم کرد و از آنجا که نوجوانان برای جبران و اصلاح زمانی کافی در اختیار دارند، می توان با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان از وقوع جرم در دوره جوانی و بزرگسالی آنان پیشگیری کرد و امنیت اجتماعی نیز دچار ضربه های جبران ناپذیر نشود.در این تحقیق به تبیین جامعه شناختی علل بزهکاری نوجوانان پرداخته شده است و بصورت مطالعه مروری و تحلیل تطبیقی با چارچوب نظری تراویس هیرشی و گات فردسون به بررسی علل بزهکاری پرداختیم و در نتایج تحقیق بیان نموده ایم که، پیوند اجتماعی ناقص و خویشتن داری پایین علل بزهکاری نوجوانان می باشد.

  کلیدواژگان: بزهکاری، پیوند اجتماعی، خویشتن داری، نوجوانان
|
 • Nima Hamzepour*, Abbas Nazarian Madwani, Masoumeh Shahbazi, Sardar Qadri Pages 1-16

  The purpose of this study was to The knowledge and Causes of use green marketing in sports products (Case study: Mazandaran Province). The research method was descriptive-correlational; Survey research & procedure was done by field. The statistical population of Mazandaran sports store was customers and 352 randomly selected cluster samples were selected based on Monroe method. A researcher-made questionnaire was used to collect information. To analyze the inferential statistics for Kolmogorov-Smirnov test for normalization, and to test the research hypotheses, t-test, analysis of variance (ANOVA) and structural equation modeling with AMOS software and statistical software SPSS22 at the significance level 0.05 was used. Research findings show that factors such as green sport products, green propaganda, green price, green products and the quality of green products affect consumers' knowledge and use of sport products. Also, there is no difference between the awareness and the causes of the use of sporty products in terms of demographic components (age groups, education level and gender). Manufacturers of green sport products should design, produce and sell green sports products according to the components mentioned.

  Keywords: Awareness, Green Marketing, Sports Products
 • Farzad Ramezanirad, Hossein Chenari*, Hamidreza Moftakhari Naininejad Pages 17-32

  Banks play a special role in developing and preening the economy of a country. The new arrivals in banking industry have been associated with rapid growth during the last few years. The stress and threats of certain kinds are, in certain cases, actions that arise from survival or memory, and banks are no exception. The models of a job that had never been imagined, technology used, and other products were not typical of rules. In the future, close to the customers that control their needs and that banks serve them according to them. so that the role of banks, the definition and traditional ways of developing the new art of engineering. First the need for digital importance - bank technology, research making models in the year 2025, and so on to a digital introduction of banking, the key to the introduction of the international plan

  Keywords: Digital banking, new technology
 • Pages 33-46

  The aim of this research is the investigating into the psychological rehabilitation and talent management's role of employees in predicting organizational change. Descriptive study is correlation. Statistic society of the study was 250 people of Irna News Agency's employees in 2015. Sample had been selected by simple random sampling method and according to Krejcie and Morgan table that they were 148 people. Data were collected by using three questionnaire of talent management (Sayyadi et al. (2012), psychological rehabilitation of employee's (Spertiz, 1995) and organizational change (Danham et al, 1998). Validity of this questionnaire was approved by connoisseurs and reliability of questionnaire was obtained by using Cronbach's alpha coefficient (0.90), (0.75) and (0.86) respectively. There had been used descriptive statistic methods (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multivariate regression). The results showed that there is a positive and significant relationship between talent management and psychological rehabilitation of employee's and its dimensions with organizational change. The results of analyzing multivariate regression showed that there is a significant relationship between predicting talent management and psychological rehabilitation of employee's (p<0.001) and variance explication power of organizational change in Irna News Agency's employees (42%). Also, talent management has three dimensions as talent attracting, talent aligns and retain and developing organizational change significant prediction talent. Among the dimensions of employees' psychological empowerment, only being significant in job, given the choice, efficiency and partnership with others has been significant prediction with organizational change

  Keywords: Talent Management, Psychological Rehabilitation of Employees, Organizational Change
 • Pages 48-61

  If we consider delinquency as any current act or omission for which punishment is determined by the law, as well as behavior that is against the generally accepted norms, it leads to an increase in delinquency among teenagers by looking at the statistics announced by correctional centers. , the news that is announced from newspapers and other mass media and also by looking at your surroundings, streets and parks and so on. We will understand in a tangible way, and since teenagers have enough time to compensate and reform, it is possible to prevent the occurrence of crime in their youth and adulthood by preventing juvenile delinquency, and social security will not be irreparably damaged.In this research, the sociological explanation of the causes of juvenile delinquency has been discussed, and in the form of a review study and comparative analysis, with the theoretical framework of Travis Hirschi and Gut Fredson, we investigated the causes of delinquency, and in the results of the research, we have stated that incomplete social connection and low self-control are the causes of delinquency. It is teenagers

  Keywords: Delinquency, social bonding, self-control, juveniles