فهرست مطالب

نشریه مطالعات توسعه و مدیریت منابع
پیاپی 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن سلطانی، مجتبی امینی مقدم صفحات 1-14

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی چریکی (پارتیزانی) بر رفتار مصرف کننده با نقش میانجی ارزش ویژه برند می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های افق کوروش شهرشیراز می باشد که جامعه ای نامحدود محسوب می شود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بازاریابی چریکی مهمت کوگریک (2018)، رفتار مصرف کننده بند پی (1399) و ارزش ویژه برند آکر (1996) بوده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه از نظر متخصصان و اساتید استفاده شد و برای روایی سازه از شاخص AVE استفاده گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای تمام متغیرها ضریب بالای 7/. بدست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. کیفیت اطلاعات بر ارزش ویژه برند تاثیر معناداری دارد. اعتبار اطلاعات بر ارزش ویژه برند شیراز تاثیر معناداری دارد. نیاز به اطلاعات بر ارزش ویژه برند تاثیر معناداری دارد. نگرش بر اطلاعات بر ارزش ویژه برند تاثیر معناداری دارد. کیفیت اطلاعات بر رفتار مصرف کنندگان تاثیر معناداری دارد. اعتبار اطلاعات بر رفتار مصرف کنندگان تاثیر معناداری دارد. نیاز به اطلاعات بر رفتار مصرف کنندگان تاثیر معناداری ندارد. نگرش به اطلاعات بر رفتار مصرف کنندگان تاثیر معناداری ندارد.ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کنندگان تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی چریکی، رفتار مصرف کننده، ارزش ویژه برند، شرکت افق کوروش
 • مرضیه حیدری، ابوالفضل زرین کلاه، الهام یوسفی، معصومه یوسفی صفحات 15-33

  این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی با عملکرد شغلی با نقش میانجی تعهد عاطفی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را معلمان مدارس شهرستان بوانات تشکیل می دهند که تعداد آن ها 880 نفر می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نمونه 268 نفری به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب گردید. جهت اندازه گیری عملکرد شغلی از پرسشنامه شهزاد و همکاران (2018)، تعهد عاطفی (آلن و مایر، 1990)، بهزیستی لذت گرا (دینر و همکاران، 1985)، بهزیستی فضیلت گرا (واترمن و همکاران، 2010)، ناامنی شغلی از پرسشنامه جونگ و همکاران (2021) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بهزیستی لذت گرا تاثیر مثبت و معنادار و بهزیستی فضیلت گرا تاثیر منفی و معناداری بر تعهد عاطفی دارد. .همچنین تعهد عاطفی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارد. از طرفی تعهد عاطفی نقش میانجی در رابطه بین بهزیستی لذت گرا با عملکرد شغلی ایفا می کند. اما بین بهزیستی فضیلت گرا با عملکرد شغلی نقش میانجی ایفا نمی کند. همچنین ناامنی شغلی نقش تعدیلگر بر رابطه بین بهزیستی لذت گرا با تعهد عاطفی دارد اما بر رابطه بین بهزیستی فضیلت گرا با تعهد عاطفی ندارد.

  کلیدواژگان: عملکرد شغلی، تعهد عاطفی، بهزیستی لذت گرا، بهزیستی فضیلت گرا، ناامنی شغلی
 • داریوش جمشیدی، امیر کاظمی، مرجان نجفی فرد صفحات 35-47

  پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی مشارکت کاری در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، در شهرداری شیراز پرداخته است. این پژوهش از منظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه کارکنان شاغل در شهرداری مرکزی شیراز در بازه زمانی 6 ماهه دوم سال 1401 بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد می باشد می باشد که میان کارکنان این مجموعه به صورت تصادفی ساده در دسترس توزیع گردیده و نهایتا از تعداد 125 پرسشنامه قابل استناد برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده شده است. نتایج داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها توسط نرم افزار Smart PLS با استفاده از آزمون معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مشارکت کاری در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش متغیر میانجی را دارد.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی، عدالت سازمانی، مشارکت کاری
 • مهدیه شیخ پور، مریم ناصر صفحات 49-61

  مدیریت منابع طبیعی به مدیریت منابعی همچون زمین، آب، خاک، گیاهان و حیوانات اشاره دارد و تمرکز آن بر کیفیت زندگی نسل حاضر و نسل های آتی می باشد. مدیریت منابع طبیعی، کنش طبیعت و انسان ها را مورد نظر قرار داده و برنامه ریزی کاربری زمین، مدیریت آب، حفاظت از تنوع زیستی و صنایع پایدار آینده مانند کشاورزی، معدن، گردشگری، ماهیگیری و جنگلداری را در برداردکه با مفهوم توسعه پایدار نیز گره خورده است. هدف این پژوهش، طراحی شاخص اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع طبیعی بر اساس رویکرد حکمرانی خوب در بخش دولتی ایران است. در بخش کیفی پژوهش، یافته های حاصل از پیشینه و مصاحبه جهت طراحی شاخص ها و ابعاد کیفیت مدیریت منابع طبیعی در چارچوب اصول حکمرانی خوب دسته بندی و روایی محتوای آن توسط خبرگان تایید شد. در بخش کمی پژوهش نیز، جهت اعتبارسنجی و بررسی روایی سازه، روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده و روایی آن تایید گردید.

  کلیدواژگان: کیفیت مدیریت منابع طبیعی، حکمرانی خوب، توسعه پایدار، بخش دولتی
 • موسی رحیمی، سیروس کشاورز، بهناز صالحی پور شیرازی صفحات 63-76

  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازاریابی محتوای دیجیتال بر آگاهی از برند از طریق رسانه های اجتماعی و تعامل با مشتری است. پژوهش حاضر توصیفی و پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مصرف کننده محصولات لبنی رامک در شهر شیراز بود که بوسیله نمونه گیری تصادفی 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد الکدرا (2021) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد حداقل مجذورات جزیی و از نرم افزارSmart PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بازاریابی محتوای دیجیتال و آگاهی از برند رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین رسانه های اجتماعی و تعامل با مشتری در رابطه بین بازاریابی محتوای دیجیتال و آگاهی از برند نقش میانجی و معناداری دارند. بدیهی است که بازاریابی محتوای دیجیتال به عنوان یک پدیده جدید، نقش حیاتی در نمایش نام برند، تقویت ارتباط با مشتریان و افزایش آگاهی از برند، وفاداری مشتری و فروش دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی محتوای دیجیتال، آگاهی از برند، رسانه های اجتماعی، تعامل با مشتری
 • عادل کولک، معصومه تیموری صفحات 77-89

  رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در افزایش میزان کارایی و موفقیت شغلی تلقی می شود. توسعه یافتگی توسط منابع انسانی کارآمد عالقمند و دارای پیوند روانی عمیق به وجود می آید. معلمین و مربیان تربیت دهنده نیروی عظیم دانش آموزی باید به شغل خود عالقمند باشند تا بتوانند استعدادهای بالقوه دانش آموزان را شکوفا سازند. از دیدگاه صاحبنظران رضایت عبارت از نگرش کلی فرد نسبت به شغل است. از مفاهیم تاثیرگذار در رضایت شغلی می توان هوش فرهنگی باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی کار عاطفی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه می باشد که با رویکرد کمی و با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان منطقه ویژه اقتصادی عسلویه به تعداد 2300 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 340 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیلی داده های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر طیف گسترده ای از کار هیجانی و هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان است. نشان داده شد که توجه به عوامل شناختی، انگیزشی، ناهماهنگی عاطفی و بیان احساسات طبیعی احساس شده بر رضایت شغلی درمیان کارکنان سازمان بسیار با اهمیت می باشد. نتایح نشان میدهد که هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی عسلویه تاثیر معناداری دارد. همچنین کار عاطفی نیز بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد. علاوه بر این کار عاطفی نیز به عنوان متغیر میانجی بر ارتباط هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی عسلویه تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، کار عاطفی، مدیریت منابع انسانی، رضایت شغلی
|
 • Hassan Soltani, mojtaba amini moghaddam Pages 1-14

  The purpose of this research is to investigate the effect of guerilla marketing on consumer behavior with the mediating role of brand equity. The research method is a descriptive survey, and the statistical population of the research is the customers of Ofok Kurosh stores in Shiraz, which is considered an unlimited population. The sample size was determined as 384 people based on Morgan's table and non-random sampling method is available. The tools of data collection were Guerrilla Marketing Standard Questionnaires of Mehmet Kogerik (2018), consumer behavior of Band P (2019) and special brand value of Aker (1996). In order to check the validity of the questionnaire, experts and professors were used, and for construct validity, the AVE index was used, which indicates that the questionnaire has adequate validity. To measure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used, which for all variables was above 7. It was found that it indicates the appropriate reliability of the questionnaire. Data analysis was done at two levels of descriptive and inferential statistics using SPSS and PLS software. The quality of information has a significant effect on brand equity. The validity of information has a significant effect on the special value of the Shiraz brand. The need for information has a significant effect on brand equity. The attitude towards information has a significant effect on brand equity. The quality of information has a significant effect on consumer behavior. Information credibility has a significant effect on consumer behavior. The need for information does not have a significant effect on consumer behavior. Attitude to information does not have a significant effect on consumer behavior. The special value of the brand has a significant effect on consumer behavior.

  Keywords: Guerrilla marketing, consumer behavior, special brand value, Ofogh Korosh Company
 • Marzieh Heydari, abolfazl zarinkola, Elham Yousefi, Masoumeh Yousefi Pages 15-33

  This study aims to investigating the relationship between psychological well-being and job performance with the mediating role of emotional commitment and moderating job insecurity. The statistical population of this research is made up of the teachers of Bowanat schools, whose number is 880. In order to select the sample size, a sample of 268 people was randomly selected according to the size using Cochran's formula. To measure job performance from the questionnaire of Shahrazad et al. (2018), emotional commitment (Allen and Mayer, 1990), hedonic well-being (Diener et al., 1985), virtue-oriented well-being (Waterman et al., 2010), job insecurity from The questionnaire of Jung et al. (2021) was used. The reliability of the questionnaire was examined and confirmed by Cronbach's alpha coefficient and composite reliability and its validity by construct and content validity. Research hypotheses were analyzed using the structural equation modeling technique. The research results showed that hedonic well-being has a positive and significant effect and virtue-oriented well-being has a negative and significant effect on emotional commitment. Also, emotional commitment has a positive and meaningful effect on job performance. On the other hand, emotional commitment plays a mediating role in the relationship between hedonic well-being and job performance. But the relationship between virtue-oriented well-being and job performance does not play. Also, job insecurity has a moderating role on the relationship between hedonic well-being and emotional commitment, but not on the relationship between virtue-oriented well-being and emotional commitment.

  Keywords: job performance, emotional commitment, virtue-oriented well-being, hedonic well-being, job insecurity
 • amir kazemi, marjan najafi fard Pages 35-47

  The present research has investigated the mediating role of work participation in the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior in Shiraz Municipality. This research is descriptive-correlation in nature. The studied population was the employees working in the central municipality of Shiraz in the period of 6 months of the second year of 1401. The data collection tool is a standard questionnaire that was randomly distributed among the employees of this collection and finally, 125 valid questionnaires were used to check the hypotheses of the research. The results of the data obtained from these questionnaires have been analyzed by Smart PLS software using the structural equation test. The results indicate that work participation plays a mediating role in the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior.

  Keywords: Citizenship behavior, organizational justice, work participation
 • mahdieh sheikhpour, maryam naser Pages 49-61

  Natural resource management refers to the management of resources such as land, water, soil, plants and animals, and its focus is on the quality of life of the current generation and future generations. Management of natural resources considers the action of nature and humans and includes land use planning, water management, biodiversity protection and future sustainable industries such as agriculture, mining, tourism, fishing and forestry, which is also related to the concept of sustainable development. has eaten. The purpose of this research is to design an index to measure the quality of natural resources management based on the approach of good governance in the public sector of Iran. In the qualitative part of the research, the findings from the background and interview to design indicators and dimensions of the quality of natural resources management in the framework of good governance principles were categorized and its content validity was confirmed by experts. In the quantitative part of the research, in order to validate and check the validity of the structure, confirmatory factor analysis method was used and its validity was confirmed.

  Keywords: quality of natural resource management, good governance, sustainable development, public sector
 • mousa rahimi, sirous keshavarz, behnaz salehipour shirazi Pages 63-76

  The aims of this study is to investigate the effect of digital content marketing on brand awareness through social media and customer interaction. The current research is descriptive and survey and practical in terms of purpose. The statistical population of this research included all the consumers of Ramek dairy products in Shiraz city, 384 people were selected as a sample by random sampling. The data collection tool was the standard Elkdra (2021) questionnaires. To analyze the data, partial least squares approach and Smart PLS3 software were used. The results showed that there is a positive and significant relationship between digital content marketing and brand awareness. Also, social media and customer interaction have a significant mediating role in the relationship between digital content marketing and brand awareness. It is obvious that digital content marketing as a new phenomenon plays a vital role in displaying brand name, strengthening customer relationship and increasing brand awareness, customer loyalty and sales.

  Keywords: digital content marketing, brand awareness, social media, customer interaction
 • adel koulak Pages 77-89

  Job satisfaction is considered one of the important factors in increasing the efficiency and success of the job. Development is created by efficient, interested human resources with a deep psychological bond. Teachers and trainers who train a huge student force must be interested in their job so that they can develop the potential talents of students. From the point of view of experts, satisfaction is the general attitude of a person towards a job. One of the influential concepts in job satisfaction can be cultural intelligence. The purpose of this research is to investigate the effect of cultural intelligence on the job satisfaction of employees with the mediator role of emotional labor in the Asaluye Special Economic Zone, which was collected with a quantitative approach and using the survey method and questionnaire tool. The statistical population of the research includes all the employees of Asalouye Special Economic Zone, numbering 2300 people, and using stratified random sampling, 340 people were investigated as a statistical sample. Structural equation modeling method and Smart PLS software were used to analyze the research data. The purpose of this study is to evaluate the effect of a wide range of emotional labor and cultural intelligence on the job satisfaction of employees. It was shown that paying attention to cognitive, motivational factors, emotional dissonance and the expression of natural feelings felt on job satisfaction among employees of the organization is very important. The results show that cultural intelligence has a significant effect on the job satisfaction of employees of Asalouye Special Economic Zone. Also, emotional labor has a significant effect on job satisfaction. In addition to this, emotional work also has a significant effect as a mediating variable on the relationship between cultural intelligence and the job satisfaction of employees of Asalouye Special Economic Zone.

  Keywords: cultural intelligence, emotional labor, human resource management, job satisfaction