فهرست مطالب

نشریه کنکاش مدیریت و حسابداری
سال سوم شماره 2 (پیاپی 9، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/27
 • تعداد عناوین: 20
|
 • آرش محمدی نافچی *، شهناز علیخانی صفحات 1-25

  هدف از انجام این پژوهش، تبیین و بررسی تاثیر پیش بینی سود و درماندگی مالی با نقش میانجیگری توانایی مدیران است. برای این منظور داده های 87 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1386-1396با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره با داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی همبستگی می باشد. داده های مورد نیاز جهت تست فرضیه ها از صورت های مالی و یادداشت های صورت های مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، جهت تبیین نقش میانجیگری توانایی مدیران در تاثیر بین پیش بینی سود و درماندگی مالی از روش رگرسیون بارون وکنی و آزمون سوبل استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که بین پیش بینی سود و توانایی مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین درماندگی مالی و توانایی مدیران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، در حدود 22 درصد تاثیر پیش بینی سود بر درماندگی مالی از طریق توانایی مدیران است (تاثیرغیر مستقیم) و حدود 78 درصد تاثیر مستقیم بر درماندگی مالی می گذارد.

  کلیدواژگان: توانایی مدیران، درماندگی مالی، پیش بینی سود
 • امید سمیعی، بهمن اسماعیلی صفحات 26-40

  هدف از تحقیق تاثیر پیش اطمینانی مدیران و کیفیت افشا بر محتوای سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت مروری و ازلحاظ ماهیت داده ها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1393 الی 1400 بررسی شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیت های ذکرشده 150 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق برای جمع آوری و گردآوری داده ها و اطلاعات تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی و نمونه برداری به صورت عینی نیز استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین پیش اطمینانی مدیران بر محتوای سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. و همچنین بین کیفیت افشا و محتوای سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر معنادار دارد.

  کلیدواژگان: پیش اطمینانی مدیران، کیفیت افشا، محتوای سود
 • وحید چناری، مریم ایسوند صفحات 41-57

  این تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر نبوغ سازمانی با نقش میانجی رهبری مشارکتی می باشد. روش به کارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است.جامعه آماری تحقیق، کارکنان لوله سازی اهواز می باشند؛ که تعداد آنها بالغ بر 453 نفر می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران بر جامعه محدود محاسبه می شود که 208 نفر برآورد می شود و روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستمی خواهد بود.نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر نبوغ سازمانی در بین کارکنان لوله سازی اهواز تاثیر معناداری دارد. هوش هیجانی بر رهبری مشارکتی در بین کارکنان لوله سازی اهواز تاثیر معناداری دارد. رهبری مشارکتی بر نبوغ سازمانی در بین کارکنان لوله سازی اهواز تاثیر معناداری دارد. هوش هیجانی بر نبوغ سازمانی با نقش میانجی رهبری مشارکتی در بین کارکنان لوله سازی اهواز تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، نبوغ سازمانی، رهبری مشارکتی
 • عقیله بستانی اصل *، فرشاد احمدی حصار صفحات 59-69

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره نه ساله بر اساس صورت های مالی سال های 1390 الی 1398 شرکت های موردمطالعه است و نمونه موردمطالعه شامل 134 شرکت می باشد. به طورکلی در این تحقیق برای تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و برای آزمون فرضیه های تحقیق از این تحقیق از نوع تحقیق شبه تجربی و از نوع همبستگی می باشد و ازلحاظ هدف کاربردی است. در این تحقیق از نرم افزارهای Eviews برای تحلیل های آماری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که محتوای اطلاعاتی صورت های مالی بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: محتوای اطلاعاتی صورت های مالی، کیفیت گزارش حسابرسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • حمیدرضا نژادلر * صفحات 70-80

  پژوهش حاضر درپی یافتن پاسخ این پرسش است که شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی، بر عملکرد کارکنان اداره کل بهزیستی استان خوزستان سازمان تاثیری دارد یا خیر. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره کل بهزیستی استان خوزستان شامل 480 نفر است؛ و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام شد. تعداد نمونه بااستفاده از جدول مورگان، 214 نفر بدست آمد. همچنین محقق از پرسشنامه استاندارد استفاده کرده است. نتایج سوالات اصلی پژوهش نشان داد که شاخص های حکمرانی خوب مانند تقوای الهی، صداقت، وفاداری و تعهد، بر بهبود عملکرد سازمان تاثیر تاثیر دارد؛ و می توان گفت حکمرانی خوب، بر رضایتمندی ارباب رجوع نیز تاثیر مثبت و مستقیم دارد. همچنین هرقدر مدیران سازمان به سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان براساس شاخص های حکمرانی خوب توجه بیشتری نشان دهند، موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان و درنتیجه ارتقاء بهره وری سازمان می گردد.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، عملکرد مدیران، تعالی سازمان
 • نجیبه پورامامعلی * صفحات 81-97

  کارآفرینی به عنوان یکی از ابعاد مهم، تولید ثروت و توسعه اقتصادی هر کشور تلقی می شود زیرا به ایجاد مشاغل جدید کمک می کند و باعث افزایش نوآوری و رقابت در بازار کار می شود. بر این اساس در این پژوهش قصد بر این است تا تاثیر کارآفرینی بر عملکرد مالی در شرکت های صنعتی با میانجیگری مزیت رقابتی شهر تبریز مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری شمامل تمام مدیران و کارکنان شرکت های درشهر تبریز است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 187 نفر بدست آمدکه بر اساس نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدندبمنظور اندازه گیری متغییرهای مربوط عملکرد از پرسشنامه وبرای کارآفرینی برای مزیت رقابتی استفاده گردیده است. روایی پرسشنامه بر اساس روایی سازه تشخیص و همگرا و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید.آزمون مدل پژوهش براساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار SpSS23وsmart pls3 انجام گرفت. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین عوامل کارآفرینی و عملکرد مالی با ضریب تاثیر 529/0 وجود دارد و رابطه معناداری کارآفرینی و مزیت رقابتی با ضریب تاثیر722/0 تایید شد. و همچنین رابطه مزیت رقابتی و عملکرد مالی با ضریب تاثیر312/0تایید شد و نهایتا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای کسب و کار ارایه گردید

  کلیدواژگان: کارآفرینی، مزیت رقابتی پایدار، عملکرد مالی
 • حسینعلی مشکانی *، امید سمیعی صفحات 98-118

  افزایش ثروت مالکان از عمده ترین اهداف هر شرکتی است و یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر این هدف شیوه تامین مالی و یا تعیین ساختار سرمایه است. وجود بدهی از طریق استقراض اعم از کوتاه و یا بلند مدت در ساختار سرمایه به دلیل وجود مزایای مالیاتی می تواند در راستای هدف ذکر شده که به وسیله عملکرد شرکت ارزیابی می شود، تاثیرگذار باشد. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر ساختار بدهی ها در ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت بوده است. اندازه گیری عملکرد شرکت نیز به وسیله شاخص کیو توبین صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر روی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت به جمع دارایی ها به تنهایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین نسبت کل بدهی ها به جمع دارایی ها رابطه معنی داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: ساختاربدهی، ساختار سرمایه، عملکرد مالی شرکت، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • زهرا محمدپور، یوسف میارعباس کیانی صفحات 119-144

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نظریه بازی ها بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن صورت گرفته است. بر همین اساس ابتدا به بررسی و شناسایی عوامل و معیارهای نظریه بازی ها بر کنش حسابگرانه کارکنان از طریق تحلیل محتوای اسناد و مدارک پرداختیم که به روش گلوله برفی انتخاب شدند که بعد از اشباع نظری خروجی کار توسط نرم افزار مکس کیو دی آ نشان داده شد.سپس داده های حاصله توسط پرسشنامه (کمی و کیفی)در اختیار 14 خبره قرار گرفت و بعد از سه دور دلفی کیفی،5 زیر معیار شناسایی شدو الگوی حاصله بدست آمد. بر اساس نتایج جهت مدیریت نظریه بازی ها در سازمانها، مدیران باید مراقب زیر معیار دست یابی به موقعیت های تعادلی چون محاسبه جمع صفر باشند که در اولویت اول میان زیرمعیارها قرار دارد

  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، کنش حسابگرانه، سازمان
 • سارا نیک مهر * صفحات 145-159

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نظام پرداخت و نوع شغل بر اجرای کارآمد مالیات ارزش افزوده می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان امور مالیاتی استان مازندران است که تعداد کل آنها 130 نفر بودند . نمونه آماری شامل کارشناسان امور مالیاتی استان مازندران می باشند. به منظور سنجش فرضیه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین نظام پرداخت بر اجرای کارآمد مالیات ارزش افزوده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین نوع شغل بر اجرای کارآمد مالیات ارزش افزوده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارند.

  کلیدواژگان: نظام پرداخت، نوع شغل، اجرای کارآمد مالیات ارزش افزوده، کارشناسان امور مالیاتی استان مازندران
 • ابوالفضل احمدیان طاهری *، حسین جباری صفحات 160-181

  تمام شرکت های به حداکثر رساندن ارزش برای دستیابی به ساختار سرمایه هدف خود تلاش می کنند که هزینه سرمایه را کاهش می دهد و ارزش شرکت و افزایش قیمت سهام را در آینده افزایش می دهد (بریگام و هیوستون، 2012). هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با تصمیمات تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت ها می باشد. که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت مروری و از لحاظ ماهیت داده ها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1393 الی 1399 بررسی شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیتهای ذکر شده 133 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق برای جمع آوری و گردآوری داده ها و اطالعات تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی نیز استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. و همجنین نتایج نشان می دهد که بین حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هزینه سرمایه بر رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تامین مالی، هزینه سرمایه، سرمایه گذاران
 • نجیبه پورامامعلی * صفحات 182-190

  امروزه کرونا ویروس جدید (COVID-19) بسیاری از مناطق را تحت تاثیر قرار داده است. در بسیاری از کشورها به منظور کاهش تاثیر شیوع بیماری و جلوگیری از ابتلای مردم به ویروس اقداماتی مانند قرنطینه و مقررات منع رفت و آمد اعمال شده است. و در بخش آموزش استفاده از سیستم آموزش از راه دور مطرح شده است بر این اساس در این پژوهش قصد بر این است تا شیوع ویروس کرونا((COVID_19 بر سیستم آموزشی از راه دور در ایران مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان در ایران است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 384 نفر بدست آمد که بر اساس نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند ابزار مورد استفاده پرشسنامه می باشد روایی پرسشنامه بر اساس روایی سازه تشخیص و همگرا و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. مدل پژوهش با استفاده از آزمون t و نرم افزار SpSS 23 انجام گرفت. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین شیوع ویروس کرونا((COVID_19 و سیستم آموزشی از راه دور در ایران وجود دارد.

  کلیدواژگان: شیوع ویروس کرونا، سیستم آموزش، آموزش از راه دور
 • زاهد نادری *، امید سمیعی صفحات 191-209

  عموما انتشار گزارشات سالانه قبل از اظهارنظر حسابرس مستقل صورت نمی گیرد، بنابراین، هر چه تاخیر گزارش حسابرسی یعنی فاصله بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی کمتر باشد، استفاده کنندگان صورت های مالی به شکلی بهتر و موثرتر قادر خواهند بود از اطلاعات منتشر شده آن استفاده نمایند که این موضوع به نوبه خود می تواند تاثیر بسزایی بر جذابیت بازارهای مالی و سرمایه داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر تاخیر گزارش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، به منظور دستیابی به این هدف پنج فرضیه تدوین شد که جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 192 شرکت طی ده سال از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های تابلویی بکار برده شد، همچنین نرم افزار ایویوز 9 برای تحلیل های آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که اندازه هییت مدیره، استقلال هییت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر تاخیر گزارش حسابرسی تاثیر معناداری دارد، نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که استقلال کمیته حسابرسی بر تاخیر گزارش حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و تخصص مالی، کمیته حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرسی
 • علیرضا لطفی زاد *، علیرضا داداشی جوکندان، سید حمزه موسوی صفحات 210-243

  تحول و گسترش ارتباطات، افزایش درآمد، شکل گیری قوانین جدید، افزایش اوقات فراغت و فزونی انگیزه های سفر، گردشگری در جهان معاصر را با رونقی شگرف به یکی از عناصر و حلقه های عمده ساختار اقتصاد جهانی و رقابت پذیری شهرها در ابعاد اقتصادی مبدل ساخته است. در جهان معاصر، گردشگری به عنوان عاملی جهت بهبود کیفیت زندگی جوامع در حال توسعه تلقی می گردد. در کشورهای صنعتی، توسعه صنعت گردشگری موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می شود و در کشورهای درحال توسعه فرصتی برای صادرات ایجاد می کند. به طوری که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادرات بیشتر است. در واقع امروزه فعالیت گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای مهم در شناسایی هویت ملی و فرهنگی، تحصیلی، درآمد و رشد و پویایی اقتصاد شمرده می شود. بر این اساس، نتیجه پژوهش حاضر که براساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است بر این اصل استوار است که توسعه گردشگری می تواند سهم مهمی در سه بخش توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایفا کند.

  کلیدواژگان: گردشگری، آثار گردشگری، مشارکت در گردشگری، بازاریابی گردشگری
 • آرش محمدی نافچی صفحات 244-267

  در دنیای دانش محور امروز موفقیت و پیشبرد هر شرکت و سازمان به توانایی و سازمان دهی مدیریت دارایی ها از جمله دارایی ناملموس «نامشهود» غیر مالی سرمایه فکری دارد که از دیدگاه رقابتی و سودآوری نقش کلیدی و برجسته ای را در پایداری و ایجاد ثروت شرکت ها و سازمان ها از خود نشان داده است. لذا، شناخت سرمایه فکری امری بسیار ضروری و حیاتی به شمار می آید. بنابراین هدف از پژوهش حاضر شناخت تاثیر سرمایه فکری در حسابداری و ورزش می باشد. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها و شرکت ها فراهم می آورد و با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت ها و سازمان ها را محاسبه و اندازه گیری نمود. شایان ذکر است بکارگیری سرمایه فکری زمینه رشد و شکوفایی، نوآوری، کارآفرینی و نهایتا توسعه اقتصادی را در کشور پایه ریزی می نماید.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، حسابداری، ورزش
 • سید محمد حسینی، فائزه جهانشاهی صفحات 268-279

  بازار سرمایه و در راس آن بورس اوراق بهادار ارتباط نزدیکی با ساختارهای اقتصادی کشور دارد. یکی از مسایلی که پیرامون بازارهای سرمایه مطرح است از اهداف مهمی که در جمع آوری اطلاعات مالی و ارایه صورت های مالی دنبال می شود کمک به تصمیم گیری درست استفاده کنندگان از اطلاعات است. صورت های مالی برای استفاده سهامداران، سرمایه گذاران و اشخاص ذینفع منتشر می شود.بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی بر کیفیت خدمات حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به طورکلی در این تحقیق برای تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مندرج در صورت های مالی شرکت ها و نرم افزارهای ره آورد نوین و از سایت های مرتبط متعلق به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. این تحقیق شامل یک فرضیه می باشد که جهت آزمون فرضیه از مدل رگرسیونی و روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: محتوای اطلاعاتی صورت های مالی، قیمت گذاری خدمات، بورس اوراق بهادار
 • جعفر کیالاشکی، هدایت کیالاشکی، مارال مهرانی * صفحات 280-295

  مدیریت کارکنان در محیط کارباید کارکنان را طوری آموزش دهد که بتوانند نیروهای کاری یک شرکت را به خوبی و موثر هدایت کنند و در رشد شغلی آنها تاثیرگذار باشند.زیر تعهد سازمانی خود باعث ایجاد رشد شغلی در منابع انسانی سازمان ها می شود. بنابراین بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رشد شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری در نظر گرفته شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری بود و نمونه گیری کارکنان به صورت تصادفی انجام پذیرفت. بنابراین این نتیجه که رشد شغلی پیش بین کننده مثبت و معناداری برای تعهد سازمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمام ابعاد رشد شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد و آن را پیش بینی می کند، به طوری که t این متغیرها معنی دار بوده است. براساس میزان F آزمون 3/5 بوده که در سطح 95/0 معنی دار می باشد و این نتایج قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را دارا است.

  کلیدواژگان: رشد شغلی، تعهد سازمانی، کارکنان آموزش و پرورش
 • جعفر کیالاشکی *، هدایت کیالاشکی، مارال مهرانی صفحات 296-313

  تعهدسازمانی یعنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش های ابزاری آن که نیازمند تمرکز نظارتی دقیق است. بنابراین می توان گفت نظارت مسیله مهمی در هر شرکت و سازمان است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری بوده و نمونه گیری کارکنان به صورت تصادفی انجام پذیرفته است. تعیین تعداد نمونه آماری، با استفاده از فرمول کوکران انجام شده است و روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های تمرکز نظارتی و تعهد سازمانی، و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات از آزمون t و روش رگرسیون خطی با بهره گیری از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته نشان داد که؛ با توجه به میزان F بدست آمده (2/18=F)، با درجه آزادی 1و 78 در سطح 95/0 معنی دار است. بنابراین این نتیجه که تمرکز نظارتی پیش بین کننده مثبت و معناداری برای تعهد سازمانی است. براساس میزان F آزمون 3/5 بوده که در سطح 95/0 معنی دار می باشد و این نتایج قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را دارا است.

  کلیدواژگان: تمرکز نظارتی، تعهد سازمانی، کارکنان آموزش و پرورش
 • فهیمه سادات موسوی، داود نصیرزاده ونهری، سمانه بالازاده * صفحات 314-326

  بازاریابی در صنعت گردشگری یک سازوکار مدیریتی است که نیازهای گردشگران فعلی و آتی را پیش بینی و برای پاسخگویی به این نیازها برنامه ریزی می کند. از جمله مواردی که می تواند بر جذب گردشگران تاثیر بگذارد بازاریابی داخلی و تبلیغات شفاعی است بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگر در شهر سرعین می باشد. روش به کارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است.داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم افزار spssدر قالب استنباطی بصورت رگرسیون ساده و چند گانه استفاده گردیده است.جامعه آماری تحقیق، گردشگران شهر سرعین می باشند؛ که تعداد آنها به دلیل نامحدود بودن 100000 نفر در نظر گرفته شد حجم نمونه براساس جدول مورگان 384 نفر محاسبه گردید. و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در دسترس خواهد بود.نتایج پژوهش نشان داد که بازاریابی داخلی بر جذب گردشگران تاثیر معناداری دارد. تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران شهر سرعین تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، تبلیغات شفاهی، جذب گردشگران، شهر سرعین
 • زهرا ثانوی عباس آبادی * صفحات 327-352

  هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر بحران نقدینگی بر حساسیت جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به ادبیات موجود و پژوهش دروبتز و همکاران (2017)، متغیروابسته این پژوهش، حساسیت جریان نقدی می باشد. متغیر مستقل این پژوهش، بحران نقدینگی و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری می باشند. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 الی 1395 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارEviews جهت آزمون های مربوطه و آمار توصیفی آزمون فرضیات استفاده می شود. در نهایت از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین بحران نقدینگی و حساسیت جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که تاثیر بحران نقدینگی بر حساسیت جریان نقدی در شرکت های دارای ضعف مالی بیشتر از شرکت های دارای سلامت مالی می باشد.

  کلیدواژگان: بحران نقدینگی، حساسیت جریان نقدی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
 • حمیدرضا راضی * صفحات 353-379

  هدف این پژوهش، تبیین اثر استراتژی های متفاوت شرکت گزارشگری متهورانه مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 155 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1390 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد، استراتژی رقابتی، سرمایه گذاری، نظارتی و تامین مالی با افزایش سطح شفافیت و نظارت که لازمه این استراتژی ها می باشد، سبب افزایش سطح دقت پیش بینی ها شده که باعث کاهش سطح گزارشگری متهورانه مالیاتی می شوند.

  کلیدواژگان: بحران نقدینگی، حساسیت جریان نقدی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
|
 • Arash MohammadiNafchi *, Shahnaz Alikhani Pages 1-25

  The purpose of this research is to explain and investigate the mediating role of managers’ ability in the effect between earnings forecasting and financial distress. For this purpose, the data of 87 companies listed in the Tehran Stock Exchange in the period of 2007-2017 were analyzed using multivariate linear regression with panel data. The research method in this research is applied in terms of purpose and descriptive correlation type in terms of method. The data needed to test the hypotheses were used from the financial statements and notes of the financial statements of Tehran Stock Exchange member companies. To explain the mediating role of managers’ ability in the effect between earnings forecasting and financial distress, Baron and Kenny’s regression method and Sobel’s test were used. The results indicate that there is a positive and significant relationship between earnings forecasting and the ability of managers, and there is a negative and significant relationship between financial helplessness and the ability of managers. In other words, about %22 of the effect of earnings forecast on financial helplessness is through managers’ ability (indirect effect) and about %78 has a direct effect on financial helplessness.

  Keywords: Financial Distress¸‌ Earnings Forecast, Managers’ ability
 • Omid Samii, Bahman Esmaili Pages 26-40

  The purpose of the research is the effect of pre-confidence of managers and the quality of disclosure on the content of profit in companies admitted to the Tehran Stock Exchange; Which is part of quantitative research in terms of practical purpose and in terms of review nature and in terms of data nature. The statistical population of this research includes all the companies admitted to the stock exchange for the period between 2013 and 2014, and finally, taking into account the mentioned limitations, 150 companies were selected as a sample. In this research, library and field methods and objective sampling have been used to collect and compile data and research information. The findings of the research showed that there is an inverse and significant relationship between managers’ pre-confidence about profit content in companies listed on the Tehran Stock Exchange. And it also has a significant effect between the quality of disclosure and the content of profits in companies admitted to the stock exchange.

  Keywords: managers’ pre-confidence, disclosure quality, profit content
 • Vahid Chenari, Maryam Isvand Pages 41-57

  This research examines the effect of emotional intelligence on organizational ingenuity with the mediating role of collaborative leadership. The method used in this research is a descriptive-survey type. The research data was collected through five-choice Likert questions included in the research questionnaire. In this research, in order to analyze and analyze the data obtained from the questionnaire, in accordance with the statistical needs, pls.V3 structural equations software was used in an inferential format in the form of linear and multiple regression. whose number is more than 453 people. The sample size is calculated based on Cochran’s formula on the limited population, which is estimated to be 208 people, and the sampling method will be systematic random. The results of the research showed that emotional intelligence has a significant effect on organizational genius among Ahvaz pipeline workers. Emotional intelligence has a significant effect on collaborative leadership among the Ahvaz pipeline workers. Participatory leadership has a significant effect on organizational ingenuity among Ahvaz pipe-making workers. Emotional intelligence has a significant effect on organizational ingenuity with the mediating role of collaborative leadership among Ahvaz pipeline workers.

  Keywords: emotional intelligence, organizational genius, collaborative leadership
 • Aqila Bostani Asl *, Farshad Ahmadi Hisar Pages 59-69

  The purpose of this research is to investigate the effect of the information content of financial statements on the quality of audit reports in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The time domain of the research includes a nine-year period based on the financial statements of the companies studied from 1390 to 1398, and the sample included 134 companies. is. In general, in this research, the library method has been used to compile the literature and background of the research, and to test the research hypotheses, this research is of the quasi-experimental and correlational type, and it is practical in terms of purpose. In this research, Eviews software was used for statistical analysis. The results of the research showed that the information content of financial statements has a significant effect on the quality of audit reports in companies admitted to the Tehran Stock Exchange.

  Keywords: information content of financial statements, audit report quality, companies accepted in Tehran Stock Exchange
 • Hamidreza Nejadlar * Pages 70-80

  The present study seeks to find the answer to the question of whether the indicators of good governance in government organizations have an effect on the performance of the employees of the welfare department of Khuzestan province. The statistical population of the research includes all managers and employees of the General Welfare Department of Khuzestan province, including 480 people; And sampling was done by simple random method. Using Morgan’s table, the number of samples was 214 people. Also, the researcher has used a standard questionnaire. The results of the main research questions showed that good governance indicators such as divine piety, honesty, loyalty and commitment have an effect on improving the organization’s performance; And it can be said that good governance has a positive and direct effect on client satisfaction. Also, the more the managers of the organization pay more attention to measuring and evaluating the performance of employees based on good governance indicators, it will identify their strengths and weaknesses and consequently improve the productivity of the organization.

  Keywords: good governance, performance of managers, organizational excellence
 • Najiba Puramamali * Pages 81-97

  Entrepreneurship is considered as one of the important dimensions of wealth production and economic development of any country because it helps to create new jobs and increases innovation and competition in the labor market. Based on this, in this research, it is intended to investigate the effect of entrepreneurship on financial performance in industrial companies through the mediation of the competitive advantage of Tabriz city. The statistical population consists of all managers and employees of companies in Tabriz city. The sample size was obtained using Cochran’s formula of 187 people who were selected based on non-random sampling. In order to measure variables related to performance, a questionnaire was used for entrepreneurship for competitive advantage. The validity of the questionnaire was checked based on the construct validity of the diagnosis and convergent and the reliability of the questionnaire was checked with Cronbach’s alpha coefficient. The research model was tested based on the structural equation method and SpSS23 and smart pls3 software. The results showed that there is a positive and significant relationship between entrepreneurial factors and financial performance with an impact factor of 0.529, and the significant relationship between entrepreneurship and competitive advantage was confirmed with an impact factor of 0.722. Also, the relationship between competitive advantage and financial performance was confirmed with an impact factor of 0.312, and finally, based on the results of the research, suggestions for business improvement were presented.

  Keywords: entrepreneurship, sustainable competitive advantage, financial performance
 • Hossein Ali Meshkani *, Omid Samii Pages 98-118

  Increasing the wealth of the owners is one of the main goals of any company, and one of the most important factors affecting this goal is the method of financing or determining the capital structure. The presence of debt through short or long-term borrowing in the capital structure due to the existence of tax benefits can be effective in line with the stated goal, which is evaluated by the company’s performance. This research has sought to investigate the impact of the debt structure in the capital structure on the company’s performance. The performance of the company is also measured by Tobin’s Q index. The results of the research hypotheses test on 107 companies admitted to the Tehran Stock Exchange show that there is a positive and significant relationship between the ratio of short-term and long-term liabilities to total assets alone, but between the ratio of total liabilities to total There is no significant relationship between assets.

  Keywords: debt structure, capital structure, financial performance of the company, companies admitted to the stock exchange
 • Zahra Mohammadpour, Yusuf Miyar Abbas Kayani Pages 119-144

  This research has been done with the aim of investigating the effect of game theory on employees’ calculating behavior and how to manage it. Based on this, we first investigated and identified the factors and criteria of game theory on employees’ computational actions through the content analysis of documents and documents, which were selected using the snowball method, which was shown after the theoretical saturation of the work output by Max QDA software. Then the obtained data was provided to 14 experts through a questionnaire (quantitative and qualitative) and after three rounds of qualitative Delphi, 5 sub-criteria were identified and the resulting pattern was obtained. Based on the results for the management of game theory in organizations, managers should be careful about the sub-criterion of achieving equilibrium positions such as zero-sum calculation, which is the first priority among the sub-criteria.

  Keywords: game theory, computational action, organization
 • Sara Nik Mehr * Pages 145-159

  The purpose of this research is to investigate the effect of payment system and type of job on the efficient implementation of value added tax. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of this research includes all tax affairs experts of Mazandaran province, whose total number was 130 people. The statistical sample includes tax affairs experts of Mazandaran province. In order to test the hypotheses, Pearson’s correlation coefficient tests were used. The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between the payment system and the efficient implementation of value added tax. Also, there is a positive and significant relationship between the type of job and the efficient implementation of value added tax. 

  Keywords: payment system, type of job, efficient implementation of value added tax, tax experts of Mazandaran province
 • Abolfazl Ahmadian Taheri *, Hossein Jabari Pages 160-181

  All value-maximizing firms strive to achieve a target capital structure that minimizes the cost of capital and increases firm value and future stock price appreciation (Brigham & Houston, 2012). The purpose of this research is to examine the relationship between corporate governance mechanisms and financing decisions and the cost of capital of companies. Which is part of quantitative research in terms of applied purpose, in terms of review nature, and in terms of data nature. The statistical population of this research includes all the companies admitted to the stock exchange for the period between 2013 and 2019, and finally, taking into account the mentioned limitations, 133 companies were selected as a sample. In this research, library and field methods have been used to collect and compile research data and information. The findings of the research showed that there is a negative and significant relationship between corporate governance and capital structure. And the results show that there is a negative and significant relationship between corporate governance and cost of capital. There is a positive and significant relationship between capital cost and capital structure. The cost of capital has a significant effect on the relationship between corporate governance and capital structure.

  Keywords: corporate governance mechanisms, financing, cost of capital, investors
 • Najiba Puramamali * Pages 182-190

  Today, the novel coronavirus (COVID-19) has affected many areas. In many countries, measures such as quarantine and curfew have been implemented in order to reduce the impact of the disease and prevent people from contracting the virus. And in the education section, the use of the distance education system has been proposed. Accordingly, in this research, the purpose of this study is to investigate the spread of the Corona virus (Covid_19) on the distance education system in Iran. The statistical population includes all students in It is Iran, the sample size was obtained using the Cochran formula equal to 384 people who were selected based on non-random sampling, the instrument used is a questionnaire, the validity of the questionnaire was based on the construct validity of the diagnosis and convergent validity, and the reliability of the questionnaire was checked with Cronbach’s alpha coefficient. It was done using t-test and SpSS 23 software. The results showed that there is a positive and significant relationship between the spread of the Corona virus (Covid_19) and the distance education system in Iran.

  Keywords: Corona virus outbreak, education system, distance education
 • Zahid Naderi *, Omid Samii Pages 191-209

  Generally, annual reports are not published before the opinion of the independent auditor, therefore, the shorter the delay between the end of the financial year and the date of the audit report, the users of the financial statements will be able to use the published information in a better and more effective way. use that this matter in turn can have a great effect on the attractiveness of financial and capital markets. The purpose of this research is to investigate the effect of corporate governance on the delay of the auditor’s report in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In order to achieve this goal, five hypotheses were formulated, and in order to test these hypotheses using the systematic elimination method, a sample of 192 companies was collected over ten years. It was selected from among the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 1389 to 1398, and a multivariate regression model was used using the panel data method, as well as the Eviuse 9 software was used for statistical analysis. The results of the research hypotheses show that the size of the board of directors, the independence of the board of directors, the size of the audit committee and the financial expertise of the audit committee have a significant effect on the delay of the audit report. The research results also indicate that the independence of the audit committee has a negative effect on the delay of the audit report. It has meaning.

  Keywords: corporate governance, board of directors, board independence, audit committee size, financial expertise, audit committee, audit report delay
 • Alireza Lotfizad *, Alireza Dadashi Jokundan, Seyed Hamze Mousavi Pages 210-243

  The development and expansion of communications, increase in income, formation of new laws, increase in leisure time and increase in travel incentives have turned tourism in the contemporary world into one of the main elements and links of the global economy structure and the competitiveness of cities in economic dimensions. Is. In the contemporary world, tourism is considered as a factor to improve the quality of life of developing societies. In industrialized countries, the development of the tourism industry leads to the diversification of incomes and the reduction of disharmony in the economy, and in developing countries, it creates an opportunity for export. So that its growth rate is higher than the traditional forms of export. In fact, today, tourism activity is considered as one of the important tools in identifying national and cultural identity, education, income and economic growth and dynamism. Based on this, the result of the current research, which is based on documentary and library studies, is based on the principle that tourism development can play an important role in the three sectors of economic, social and environmental sustainable development.

  Keywords: tourism, tourism works, participation in tourism, tourism marketing
 • Arash Mohammadinafchi * Pages 244-267

  In today’s knowledge-driven world, the success and progress of every company and organization depends on the ability and organization of asset management, including intangible “intangible” non-financial intellectual capital, which from a competitive and profitable point of view plays a key and prominent role in the stability and creation of the wealth of companies and organizations. has shown Therefore, knowing the intellectual capital is very necessary and vital. Therefore, the purpose of this research is to know the impact of intellectual capital in accounting and sports. Intellectual capital provides a complete new model to observe the real value of organizations and companies, and by using it, the future value of companies and organizations can be calculated and measured. It is worth mentioning that the use of intellectual capital lays the foundation for growth and prosperity, innovation, entrepreneurship and finally economic development in the country.

  Keywords: intellectual capital, accounting, sports
 • Seyyed Mohammad Hosseini, Faiza Jahanshahi Pages 268-279

  The capital market, especially the stock exchange, is closely related to the economic structures of the country. One of the issues related to the capital markets is one of the important goals pursued in collecting financial information and presenting financial statements is to help the users of the information make the right decisions. Financial statements are published for the use of shareholders, investors and interested parties. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of the information content of financial statements on the quality of audit services of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In general, in this research, the library method was used to compile the literature and the background of the research, and to test the research hypotheses, the data included in the financial statements of the companies and modern forecasting software, and the related sites belonging to the companies admitted to the Tehran Stock Exchange were used. This research includes a hypothesis that regression model and mixed data method were used to test the hypothesis. The results showed that there is a significant relationship between the information content of financial statements and the pricing of independent audit services of companies listed on the Tehran Stock Exchange.

  Keywords: information content of financial statements, service pricing, stock exchange
 • Jafar Kialashki, Hedayat Kialashki, Maral Mehrani * Pages 280-295

  Employee management in the workplace should train employees in such a way that they can guide the workforce of a company well and effectively and be effective in their career growth. Under organizational commitment, it creates career growth in the human resources of organizations. Therefore, based on this, the purpose of the current research is to investigate the relationship between job growth and organizational commitment in education workers of Sari city. The statistical population in this research included all the education workers of Sari city and the sampling of the workers was done randomly. Therefore, the result that career growth is a positive and significant predictor for organizational commitment. The results of the research showed that all dimensions of career growth have a positive and significant effect on organizational commitment and predict it, so that the t of these variables was significant. Based on the F test, it is 5.3, which is significant at the 0.95 level, and these results can be generalized to the entire statistical population.

  Keywords: career growth, organizational commitment, education staff
 • Jafar Kialashki *, Hedayat Kialashki, Maral Mehrani Pages 296-313

  Organizational commitment means support and emotional connection with the goals and values of an organization, for the sake of the organization itself and away from its instrumental values, which requires careful monitoring focus. Therefore, it can be said that monitoring is an important issue in every company and organization. The statistical population in this research includes all the education workers of Sari city and the sampling of the workers was done randomly. Determining the number of statistical samples has been done using Cochran’s formula, and the data collection method has been determined using questionnaires of supervisory focus and organizational commitment, and the reliability of questionnaire variables has been determined using Cronbach’s alpha coefficient. In order to analyze the hypotheses, t-test and linear regression method were used using spss software. The findings showed that; According to the amount of F obtained (F=18.2), it is significant at the level of 0.95 with a degree of freedom of 1.78. Therefore, the result that supervisory focus is a positive and significant predictor for organizational commitment. Based on the F test, it is 5.3, which is significant at the 0.95 level, and these results can be generalized to the entire statistical population.

  Keywords: supervisory focus, organizational commitment, education staff
 • Fahima Sadat Mousavi, Daud Nasirzadeh Vanheri, Samaneh Balazadeh * Pages 314-326

  Marketing in the tourism industry is a management mechanism that anticipates the needs of current and future tourists and plans to meet these needs. Among the things that can affect the attraction of tourists are internal marketing and word of mouth advertising, so the purpose of this research is to investigate the effect of internal marketing and word of mouth advertising on tourist attraction in Sareen city. The method used in this research is descriptive-correlation. The research data was collected through the five-choice Likert questions included in the research questionnaire. In this research, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, according to the statistical needs, spss software was used in an inferential format in the form of simple and multiple regression. whose number was considered to be 100,000 people because it was unlimited, the sample size was calculated as 384 people based on Morgan’s table. And the simple random sampling method will be available. The research results showed that internal marketing has a significant effect on attracting tourists. Word of mouth advertising has a significant effect on attracting tourists to Sareen.

  Keywords: internal marketing, word of mouth advertising, attracting tourists, Sareen city
 • Zahra Secondary Abbasabadi * Pages 327-352

  The general purpose of this research is to investigate the impact of liquidity crisis on cash flow sensitivity in Tehran Stock Exchange. According to the existing literature and Drobetz et al.’s research (2017), the dependent variable of this research is cash flow sensitivity. The independent variable of this research is liquidity crisis and control variables include company size and the ratio of market value to book value. The statistical population of this research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2011 to 2015. For data analysis, Eviews software is used for relevant tests and descriptive statistics for hypothesis testing. Finally, the multivariate regression method has been used using combined data. The results of the first hypothesis of the research showed that there is a significant relationship between the liquidity crisis and cash flow sensitivity in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The results of the second hypothesis of the research showed that the impact of liquidity crisis on cash flow sensitivity is greater in companies with financial weakness than in companies with financial health.

  Keywords: liquidity crisis, cash flow sensitivity, company size, market value to book value ratio
 • Hamidreza Razi * Pages 353-379

  The purpose of this research is to explain the effect of different strategies of the daring tax reporting company in the companies accepted in the Tehran Stock Exchange. For this purpose, four hypotheses were compiled and data related to 155 stock exchange member companies were analyzed for a period of time between 2010 and 2019. The regression model of the research was examined and tested using the panel data method with the fixed effects approach. The results of the research showed that the competitive, investment, regulatory and financing strategy, with the increase in the level of transparency and supervision that is necessary for these strategies, has increased the level of accuracy of forecasts, which reduces the level of reckless tax reporting.

  Keywords: liquidity crisis, cash flow sensitivity, company size, market value to book value ratio