فهرست مطالب

نشریه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
پیاپی 65 (مهر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرنگیس دمهری، محسن سعید منش، مهدی ولی زاده پورکانی * صفحات 1-14
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روانی دانش آموزان پسر تیزهوش بود.

  روش

  در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول دبیرستان تیزهوشان شهر بابک در سال تحصیلی 98-1397 بود. بنابراین پس از اجرای اولیه پرسشنامه،30 نفر که نمرات بیشتری در سلامت روان برخوردار بودند از جامعه آماری پژوهش انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جای داده شدند. برای گروه آزمایش در طی 8 جلسه 2 ساعته، مداخله آموزش فنون ذهن آگاهی در فاصله پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) گلدبرگ و هیلر (1979) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، نقص در کنش اجتماعی و افسردگی تاثیر معناداری دارد (1/0 <p).

  نتیجه گیری

  آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را می توان بعنوان مداخله ای موثر در ارتقاء سلامت روان و پیشگیری از اختلالات روانی در دانش آموزان تیزهوش دانست.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، سلامت روانی، تیزهوش
 • مریم طاهری، فائزه دلقندی * صفحات 15-34
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش، ارایه مدل مفهومی مهندسی مجدد برای نرم افزار کتابخانه دیجیتال برای توسعه کتابخانه های دیجیتالی و حکمرانی شبکه ای آن برای توسعه یک سری خط مشی ها برای گسترش در پیشرفت علمی و رواج آن در ایران اسلامی از طریق کتابخانه و از بین اعضای کتابخانه ملی ایران است. این مدل بر مبنای مدیریت و اشتراک دانش بین خبرگان واعضای کتابخانه ملی ایران بر اساس شاخص های آن ساخته شده است. در این پژوهش، ابتدا نیازمندی ها و کارکردهای کارکنان کتابخانه دیجیتال در کتابخانه ملی ایران بررسی شده است. در این مرحله یک مدل مفهومی مهندسی مجدد مبتنی بر اشتراک دانش برای خبرگان بر منبی حکمرانی شبکه ای برای ترویج علم توسعه نرم افزار کتابخانه ای پیشنهاد شده است. 

  روش شناسی :

  در این پژوهش، از روش تحقیق کیفی و کاربردی توصیفی استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه ساختاریافته و از طریق داده کاوی و پرسشنامه و برای پاسخ گویی مصاحبه شونده گان از کد گذاری باز استفاده شده است که از طریق اعضای کانونی کتابخانه ملی ایران و همچنین مطالعه مستندات و منابع مرتبط با کتابخانه دیجیتال بوده است. همچنین برای طراحی مدل مفهومی مهندسی مجدد در کتابخانه دیجیتال از نرم افزار اطلستی نیز استفاده شده است.

  یافته ها

  این پژوهش در چهار حوزه تعریف گردیده است که این حوزه ها در حقیقت حوزه های فعالیت مهندسی مجدد مبتی بر اشتراک دانش در ایجاد کتابخانه دیجیتالی هستند. • عملکرد و استفاده کاربران و کارکنان کتابخانه دیجیتالی سازمان اسناد و کتابخانه ملی • کاربری نرم افزار کتابخانه دیجیتالی در مدل اشتراک دانش در نگاه ترویج علم • طراحی نرم افزار کتابخانه دیجیتالی در مدل اشتراک دانش درحکمرانی شبکه ای • شبکه های ارتباطی بر مبنای شاخص ها در مدل اشتراک دانش بر مبنی مهندسی مجدد در ترویج علم است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان به موارد مربوطه نیز اشاره نمود: 1- نیاز به یک سیستم مدیریت دانش در پروژه کتابخانه دیجیتال وجود دارد. 2- نیاز به ایجاد یک سیستم اشتراک دانش بین خبرگان و سایر افراد در سازمان وجود دارد. 3- استفاده از مدل و الگوی مهندسی مجدد بر مبنای مدیریت و اشتراک دانش، می تواند بهبود عملکرد پروژه و بهبود کیفیت نرمال در ایجاد فناوری اطلاعات و مدیریت دانش درست برای نرم افزار کتابخانه دیجیتال ایجاد کرد. 4- همچنین این معیارها برای فهم هرچه بهتر مهندسی مجدد برای نرم افزار کتابخانه دیجیتالی و ارایه ارزیابی و مدل مفهومی جدید اشتراک دانش است که درروش پژوهش و توضیحات بیشتر در انتهای این مقاله آمده و حایزاهمیتند و بر اساس نرم افزار کتابخانه دیجیتال کتابخانه ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: کتابخانه دیجیتال، مهندسی مجدد، حکمرانی شبکه ای، مدل مفهومی، ترویج علم
 • مائده خوش روان، سارینا عزیزی، روژین امجدیان و فائزه خسروی، مریم خاکی، فاطمه جعفری کلیبر * صفحات 35-45

  زبان پدیده پویا و تغییرپذیر است که همواره دستخوش تحول و تطور قرار می گیرد. مثل هر موجود زنده دیگر واحدهای زبانی متولد شده رشد کرده به بلوغ و روایی می رسد و اند ک اندک راه زوال را طی می کند. دستور بخشی از زبان فارسی است که درباره ساخت آوایی؛ صرفی؛ نحوی و معنایی زبان بحث می کند. در این نوشتار سعی شده است کتاب دستور زبان فارسی دکتر عبدالرسول خیام پور مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به صورت اجمالی با کتاب دستور زبان فارسی دکتر تقی وحیدیان کامیار مقایسه شود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است و خواندن آن به دانشجویان ادبیات و زبان شناسی که بدنبال اطلاعات بیستری درباره کتاب دستور هستند توصیه می شود. حاصل این مطالعه و پژوهش آن که مباحث دستور زبان همواره در حال تغییر بوده و هراز چند سال بازنگری در آن یک ضرورت علمی است.

  کلیدواژگان: دستور زبان، خیام پور، وحیدیان کامیار، ادبیات، زبان فارسی
 • فاطمه جمشیدیان * صفحات 46-59

  هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان شیوه های حسابداری مدیریت و توسعه استراتژی در شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط است. شرکت های کوچک و متوسط از بازیگران اصلی توسعه و رشد اقتصادی هستند. برای تعیین استراتژی های مناسب در یک بازار متغیر و رقابتی، به دانش کمی و کیفی تولید شده توسط سیستم حسابداری نیاز است. سیستم حسابداری مدیریت می تواند بر تصمیمات مدیریتی تاثیر بگذارد، استراتژی ها را تغییر دهد و عملکرد شرکت را از طریق اقدامات گسترده خود تحت تاثیر قرار دهد. با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره، نتایج مطالعات کاربردی برای موسسات مزبور نشان می دهد که برنامه ریزی و کنترل سیستم حسابداری مدیریت، مدیریت هزینه، و اندازه گیری و ارزیابی عملکرد به طور قابل توجهی بر استراتژی هایی که شرکت ها اجرا خواهند کرد، تاثیر می گذارند .همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد؛ شیوه های حسابداری مدیریتی مورد استفاده شرکت های کوچک و متوسط با استراتژی های شرکتی که در پیش گرفته اند، مرتبط است و این اقدامات را میتوان به عنوان دستاورد اثرگزاری بر استراتژی های شرکت ها در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: حسابداری مدیریت، مدیریت استراتژی، تحلیل کاربردی، تصمیم گیری
 • زیبا شمس *، علی اکبر احمدلو صفحات 60-67

  ضرورت رعایت اخلاق پژوهش بر همه متولیان پژوهش روشن است، نهادینه شدن فرهنگ اخلاق پژوهش از نیاز های اساسی به منظور رشد و بالندگی جامعه می باشد برخورداری از اخلاق پژوهش در بین اهل قلم، امری است که البته به عزم عمومی در جامعه بستگی دارد، علاوه بر آموزش مهارت های لازم، تغییر پنداشت ها و رویه اخلاقی از نیازهای اساسی افراد به خصوص پژوهشگران و دانشجویان می باشد. رعایت اخلاق در قلمرو پژوهش و نگارش موجب نوآوری های فراوان و شکوفایی علمی و فرهنگی می گردد. طرق تقویت اخلاق پژوهش متعدد است، در این مقاله چند راه کاربردی از جمله ، آموزش های کاربردی ، نهادینه سازی و گسترش فرهنگ اخلاق پژوهشی که از هنجارهای مهم جامعه می باشد، گسترش فرهنگ مطالعه، کمک و بکارگیری نکات کاربردی از شبکه های اجتماعی، و تغییر فرهنگ اخلاق پژوهش پیشنهاد گردیده است.

  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، دانشجویان، محققان، پژوهشگران، فرهنگ اخلاق پژوهش، اهل قلم
 • سمیه سرابندی مقدم، سعیده عزیزیان، زهرا کوهستانی سینی * صفحات 68-76

  هدف از بررسی تاثیر یک برنامه فعالیت ورزشی همراه با رژیم غذایی کاهش وزن بر سواد بدنی و ترکیب بدنی دختران دانش آموزان دارای اضافه وزن مقطع متوسطه دوم بود.30 دختر دانش آموز مقطع متوسطه دوم (15 تا 17 سال) مبتلا به اضافه وزن که در بین صدک 85 تا 95 بودند به صورت تصادفی در سه گروه تمرین، تمرین همراه با رژیم و کنترل (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. مداخلات به مدت 6 هفته بود و تمامی آزمودنی های هر سه گروه در ساعت ورزش مربوط به کلاس درس تربیت بدنی نیز مدرسه شرکت کردند. 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از مداخلات، اندازه گیری های مربوط به پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. سواد بدنی در هم گروه تمرین و هم گروه تمرین همراه با رژیم در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادار افزایش یافت (P<0.05) اما تفاوتی در این خصوص بین دو گروه تمرین و تمرین همراه با رژیم مشاهده نشد (P>0.05). ترکیب بدنی در هم گروه تمرین و هم گروه تمرین همراه با رژیم در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادار بهبود یافتند (P<0.05) اما این بهبود در گروه تمرین همراه با رژیم به طور معنادار بیشتر از گروه تمرین به تنهایی بود (P<0.05). به نظر می رسد که تمرین منجر به افزایش سواد بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم می شود و رژیم غذایی در این زمینه اثر معنادار ندارد. در مقابل، هم تمرین و هم رژیم غذایی منجر به بهبود ترکیب بدنی می گردند، اما اثر رژیم غذایی در این رابطه بیشتر است.

  کلیدواژگان: تمرین، رژیم غذایی، سواد بدنی، ترکیب بدنی، چاقی، دانش آموزان
 • لادن سلیمی، حکیمه کبیری نسب * صفحات 77-89
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه چگونگی و نوع برنامه ریزی در نظام آموزش عالی و واکاوی موانع، چالش های پیش رو و راهکارهای آن است که از دغدغه های مداوم ذهنی و برنامه ای محسوب می شود.

  روش

  برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق کیفی ترکیبی شامل مرور اسناد و فرا تحلیل کیفی یافته های پژوهش های دیگر استفاده شده است.

  یافته ها

  درنهایت با جمع بندی تحقیقات انجام شده، سه عامل کلیدی(موانع ساختاری، موانع غیرحرفه ای و موانع فرهنگی اجتماعی) به عنوان موانع شناسایی شده شامل 13 مقوله و 9 عامل به عنوان ضرورت و موانع و 10 عامل به عنوان چالش و راهکار برای شکل گیری و توسعه فعالیت ها و رشته های دانشگاهی میان رشته ای، استخراج و ارایه شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج کیفی این پژوهش نشان داد صاحبنظران دراین عرصه با توجه به نیازهای جامعه و پیچیدگی مسایل، انتظار خدمات اجتماعی و نوآوری و کارآفرینی علمی از دانشگاه ها، مساله گشایی و غنی سازی وظایف آموزشی و پژوهشی ایده های متنوعی را در طول زمان در راستای توسعه و گسترش فعالیت های میان رشته ای مطرح نموده اند که در این مقاله یکی از آن مجموعه، تحت عنوان رویکرد برنامه درسی میان رشته ای شامل مفاهیم، کاربردها، سطوح و الزامات، موانع و مزایا و همچنین چالشها و راهکارها پرداخته شده است و علیرغم پیچیده بودن و وجود مشکلات می توان از آنها به عنوان رویکردی موثر درجهت پاسخگویی به نیازهای جدید در برنامه درسی نظام آموزش عالی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: میان رشته ای، برنامه درسی، آموزش عالی، موانع، چالش ها و راهکارها