فهرست مطالب

آموزش و مدیریت کارآفرینی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، تابستان 1402)

نشریه آموزش و مدیریت کارآفرینی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بابک شایسته، سپیده موذن، عبدالامیر منصوری صفحات 1-20

  کارآفرینی دیجیتال رویکردی نوظهور از نوآوری است؛ بنابراین لازم است مطالعات بیشتری پیرامون این موضوع صورت گیرد. بدین منظور این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین منبع کنترل و قصد کارآفرینی دیجیتال با نقش تعدیل گری آموزش کارآفرینی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان رشته های مدیریت، فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان بود که از این میان تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید شد. داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و به کمک نرم افزار Smart PLS نسخه 3 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که منبع کنترل درونی، رابطه مثبت و معناداری با نگرش ها و کنترل رفتاری کارآفرینی دیجیتال دارد اما با هنجارهای ذهنی رابطه معناداری ندارد. افزون بر این، آموزش کارآفرینی نقش تعدیل کننده مثبتی در روابط بین منبع کنترل، برنامه ریزی و قصد کارآفرینی دیجیتال ایفا می کند. در پایان پژوهش پیشنهاد شد که مربیان در آموزش های کارآفرینی به نگرش و رفتارهای ادراک شده فراگیران توجه بیشتری داشته و این آموزش ها مرتبط با منبع کنترل درونی و رفتارهای برنامه ریزی (نگرش و رفتارهای ادراک شده) فراگیران باشد.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، قصد کارآفرینی دیجیتال، کارآفرینی دیجیتال، منبع کنترل، رفتار برنامه ریزی شده
 • زهرا صادقی آرانی، سمیه نادری یگانه صفحات 21-42

  بی شک سینما می تواند در آموزش ویژگی های کارآفرینانه به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی، نقش کلیدی داشته باشد. به این منظور، تحلیل محتوای کیفی فیلم های سینمایی منتخب در ژانر کودک و نوجوان در سال های 1360 تا 1400 انجام گرفت. پژوهش پیش رو جزء پژوهش های توصیفی - تحلیلی (تفسیرگرایانه) به شمار می رود. پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم کیفی بوده و از روش پژوهش تحلیل محتوای جهت دار بهره گرفته است. از محتوای متن فیلم و گفت وگو های بازیگران به عنوان واحد ثبت مضامین استفاده شد و جملات معنادار مرتبط با موضوع شناسایی شدند. فیلم ها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بر این اساس، یک فیلم از هر دهه و در مجموع چهار فیلم بررسی شد. به منظور کدگذاری مضامین، از پرسش نامه اندازه گیری ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کردناییج و همکاران شامل ابعاد توفیق‎طلبی، کانون کنترل درونی، خطرپذیری، تحمل ابهام، سلاست، رویاپردازی، عمل گرایی و چالش‎طلبی به عنوان مقوله های اصلی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سهم مفاهیم مرتبط با ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در چهار فیلم سینمایی کودک و نوجوان منتخب نزدیک به 20% است و بین فیلم های منتخب در استفاده از مفاهیم کارآفرینانه تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ همچنین تفاوت معنی داری بین سهم هشت ویژگی شخصیتی کارآفرینانه در فیلم های منتخب وجود دارد. در این میان، ویژگی خطرپذیری با تعداد 174جمله، بیشترین سهم و ویژگی عمل گرایی با 58 جمله، کمترین سهم را در آموزش کارآفرینی فیلم های منتخب سینمایی کودک و نوجوان در چهار دهه اخیر داشته است. با توجه به افزایش گرایش کودکان و نوجوانان به محتوای نمایشی، فیلم های سینمایی می توانند منبع مهمی برای الگوپذیری از نقش ها و پذیرش ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و در نتیجه ترویج و آموزش مهارت های کارآفرینانه باشند. بر اساس نتایج، نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینانه در سطح جامعه از طریق توسعه فیلم های سینمایی با رویکرد کارآفرینی به خصوص در ژانر کودک و نوجوان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آموزش و ترویج کارآفرینی، تحلیل محتوای کیفی، فیلم های سینمایی ژانر کودک و نوجوان، ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه
 • فرانک کرمیان، سید حسین سقائیان صفحات 43-58

  هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل موانع فراروی کارآفرینی زنان روستایی در استان کرمانشاه می باشد که با استفاده از رویکرد کیفی و با روش نظریه بنیانی انجام پذیرفت. به این منظور، 18 نفر از زنان کارآفرین روستایی در استان کرمانشاه با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و نظری، انتخاب شدند و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری داده ها شامل مصاحبه عمیق انفرادی و یادداشت برداری میدانی بود. بر اساس یافته ها، شرایط علی شامل (نداشتن سرمایه و پس انداز کافی، نداشتن توانایی ریسک پذیری به واسطه عدم پشتوانه مالی، دسترسی نداشتن به منابع اولیه و...)، شرایط زمینه ای شامل (سازه های نامناسب آموزشی، مدیریتی، اجتماعی و ارتباطی - اطلاعاتی)، شرایط مداخله گر شامل (موانع سیاستی - قانونی و موانع حمایتی)، راهبردهای به کار گرفته شده به وسیله جامعه مورد مطالعه شامل (پایین آمدن اعتماد به نفس، رها کردن کسب و کار در نیمه راه و...) و پیامدها شامل (عدم ایجاد جو کارآفرینانه در روستا، وابستگی به سرپرست خانوار) از نتایج این پژوهش بودند. هم چنین نتایج نشان داد که زنان روستایی برای اقدامات کارآفرینانه با موانع مختلفی روبه رو هستند که سبب کاهش میزان رفتارها و اقدامات کارآفرینانه و در نهایت افزایش میزان وابستگی آنان به سرپرستان خانوار روستایی در استان کرمانشاه شده است. بر اساس نتایج، ارایه تسهیلات مناسب، برگزاری کلاس های آموزشی، آگاهی بخشی به زنان روستایی نسبت حقوق فردی و اجتماعی خود و معرفی سازمان های حمایت کننده از آنان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، توسعه کارآفرینی، زنان کارآفرین، اشتغال زایی پایدار، موانع کارآفرینی
 • میلاد گوران، فتانه بهاروند صفحات 59-78

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نیمرخ کارآفرینی بر قصد کارآفرینی با تعدیل گری محیط دانشگاه انجام شده است. نوشتار پیش رو از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام کار از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان گروه کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 130 نفر بود که نمونه آماری 95 نفری از آنان با روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. پایایی ابزار به وسیله دو معیار پایایی ترکیبی و ضرایب بار عاملی و روایی آن با استفاده از روایی همگرا و روایی واگرا تایید شد. به منظور بررسی مدل های اندازه گیری، ساختاری و آزمون فرضیات از روش حداقل مربعات جزیی در نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. یافته های پژوهش، نقش تعدیل گری محیط دانشگاه مذکور بر رابطه بین نیمرخ کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان را تایید نکرد اما وجود تاثیر مثبت نسبتا قوی نیمرخ کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تایید گردید. به عبارت دیگر با تقویت چهار متغیر خودکارآمدی، ریسک پذیری، نوآوری و اجتماعی بودن، می توان قصد کارآفرینی افراد را بالا برد. همچنین رابطه بین محیط دانشگاه و قصد کارآفرینی رد شد به این معنا که بر اساس نتایج، محیط دانشگاه سیستان و بلوچستان در ایجاد قصد کارآفرینی افراد نقش تعیین کننده ای نداشت. بر اساس نتایج، برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد و متنوع جهت ایجاد محیطی جذاب و محرک و همچنین دعوت از کارآفرینان موفق و برتر به عنوان الگو در زمینه آموزش کارآفرینی پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: اجتماعی بودن، خودکارآمدی، ریسک پذیری، قصد کارآفرینی، نیمرخ کارآفرینی، نوآوری
 • مهران مختاری بایع کلایی، سارا کهن قاضیانی صفحات 79-96

  در سال های اخیر، موضوع آموزش کارآفرینی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در سراسر جهان قرار گرفته است. عمده ترین دلیل این موضوع، افزایش تعداد کارآفرینان در جوامع مختلف است که باعث کاهش مشکلاتی از قبیل بیکاری، فقر و توزیع نامناسب ثروت شده و نیز منجر به ارتقاء سطح کیفیت زندگی و در نهایت توسعه منطقه ای می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه با توجه به نقش میانجی ذهنیت کارآفرینانه بود. جامعه آماری پژوهش شامل 247 نفر دانشجویان شرکت کننده در کلاس های درس کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس درترم پاییز سال 1401 بود که از میان آن ها تعداد 150 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و Smart PLS نسخه 3 در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری، بیانگر این است که آموزش کارآفرینی از راه متغیر میانجی ذهنیت کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه تاثیر غیر مستقیم و معنادار داشته و آموزش کارآفرینی، 35% از تغییرات متغیر قصد کارآفرینانه را به طور غیر مستقیم تبیین می نماید. همچنین متغیر آموزش کارآفرینی به طور مستقیم بر قصد کارآفرینانه تاثیر معناداری نداشت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که آموزش کارآفرینی می تواند زمینه توسعه اقدامات کارآفرینانه را فراهم کند. پژوهش حاضر پیشنهادهای کاربردی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان این حوزه را به همراه دارد.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، ذهنیت کارآفرینانه، قصد کارآفرینانه، مدیریت کارآفرینی
 • محسن نیازی، علی فرهادیان، ابوالفضل خلجی، فاطمه خوش بیانی آرانی صفحات 97-114

  کارآفرینی اجتماعی به معنی فعالیت های خلق ارزش اجتماعی نوآورانه است. محققان تایید کرده اند که این پدیده، منجر به توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی می شود. ماهیت زمینه ای کارآفرینی اجتماعی ایجاب می کند که برای توسعه آن در هر زمینه خاص، ابتدا فرایندها و سازوکارهای خاص آن شناخته شوند؛ بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که ابتکارات کارآفرینانه اجتماعی در یک کشور در حال توسعه مانند ایران چگونه شکل می گیرند؟ برای این منظور از رویکرد کیفی و از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مصاحبه عمیق با 9 نفر کارآفرین اجتماعی که فرایند مورد مطالعه را تجربه کرده اند، انجام شد. تحلیل ساختار ارزش ها و تعاملات کارآفرینان اجتماعی با دیگران از دوران کودکی تا لحظه ایجاد ابتکار اجتماعی توسط آنان منجر به شکل گیری نظریه بنیانی شد. الگوی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد مقوله اصلی که منجر به ایجاد ابتکارات کارآفرینانه اجتماعی می شود گرایش فرد به فعالیت های مسیولانه اجتماعی است که ایجاد ابتکار اجتماعی را مطلوب می کند. چنانچه چنین فردی تحت تاثیر شرایط واسطه ای و محیطی ویژه، ایجاد ابتکار اجتماعی را امکان پذیر بیابد، راهبردهای ویژه ای را در پیش می گیرد که در نتیجه آن ها، ابتکار کارآفرینانه اجتماعی جدید، شکل می گیرد. بر اساس نتایج، تقویت حس مسیولیت اجتماعی افراد نسبت به مسایل اجتماعی از طریق افزایش آگاهی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ابتکارات کارآفرینی، تولید، نظریه داده بنیاد، نوآوری اجتماعی
|
 • Babak Shayesteh *, Sepideh Moazen, Abdolamir Mansoori Pages 1-20

  Digital entrepreneurship is an emerging approach of innovation, so it is necessary to conduct more studies on this issue. For this purpose, the current research was conducted with the aim of determining the relationship between the source of control and the intention of digital entrepreneurship with the moderating role of entrepreneurship education based on the theory of planned behavior. The statistical population of the current study consisted of all students of management, information technology and computer fields of Shahid Bahonar University of Kerman, of which 380 people were selected by stratified random sampling. The data collection tool in this research was questionnaires and the validity and reliability of these questionnaires were examined using confirmatory factor analysis. The data was analyzed using the partial least squares method and with the help of SmartPLS software. The findings of the research showed that the source of internal control has a positive and significant relationship with the attitudes and behavioral control of digital entrepreneurship but it does not have a significant relationship with relational mental norms. In addition, entrepreneurship education plays a positive moderating role in the relationships between source of control, planning and digital entrepreneurship intention. At the end of this research, it was suggested that the trainers should pay more attention to the attitude and perceived behaviors of the learners in entrepreneurship training and that these trainings should be related to the source of internal control and planning behaviors (attitude and perceived behaviors) of the learners.

  Keywords: Entrepreneurship Education, Digital Entrepreneurship Intention, Digital Entrepreneurship, Source of Control, Planned Behavior
 • Zahra Sadeqi-Arani, Somaye Naderi Yeganeh Pages 21-42

  Undoubtedly, cinema can play a key role in teaching entrepreneurial qualities, especially in childhood and adolescence. For this purpose, the qualitative content analysis of selected movies in the genre of children and teenagers was done in the years 1981-2022. The upcoming research is one of the descriptive-analytical (interpretive) researches. It is based on the qualitative research paradigm and directional content analysis technique is used. The content of the film script and dialogues of the actors were used as the unit of recording themes and meaningful sentences related to the topic were identified. The purposeful sampling method was used to select the films. Accordingly, one film from each decade and a total of 4 films were examined. In order to code the themes, measuring entrepreneurial personality traits Kurd-naij et al including the dimensions of achievement seeking, internal focus of control, risk-taking, ambiguity tolerance, intellectual fluency, fantasizing, pragmatism and challenge seeking are used as the main topics in the questionnaire. The findings of this research show that the share of concepts related to entrepreneurial personality traits in the 4 selected children and adolescent movies is nearly 20% and there is no significant difference between the selected films in the use of entrepreneurial concepts. There is also a significant difference between the shares of 8 entrepreneurial personality traits in the selected films. Among them, risk-taking feature with the number of 174 sentences has the largest share and pragmatism feature with 58 sentences has the least share in the selected children and adolescent movies in the last 4 decades. Due to the increase in the tendency of children and young people towards theatrical content, movies can be an important source for modeling roles and accepting entrepreneurial personality traits and thus promoting and teaching entrepreneurial skills. Based on the results, it is recommended to institutionalize the entrepreneurial culture through the development of movies with an entrepreneurial approach, especially in the genre of children and teenagers.

  Keywords: Teaching, Promoting Entrepreneurship, Qualitative Content Analysis, Children, Teenagers Movies, Entrepreneurial Personality Traits
 • Faranak Karamian, Sayed Hossein Saghaian Pages 43-58

  The purpose of this research is to use the qualitative paradigm and Strauss Grounded Theory (SGT) method to examine and analyze the barriers facing rural women entrepreneurs in Kermanshah province. To this end, 18 rural women entrepreneurs in Kermanshah province were selected using purposeful and theoretical sampling methods; the sampling continued to reach the data saturation. The techniques used for data collection were in-depth individual interviews and note-taking. According to the findings, causal conditions (lack of sufficient financial capital and savings, inability of risk-taking due to lack of financial resources, lack of access to primary resources, etc.), context conditions (inappropriate educational, managerial, social and communication-information structures), intervening conditions (political-legal barriers and supportive barriers), strategies used by the studied population (self-esteem decrease, abandoning the business, etc.), and consequences (lack of entrepreneurial atmosphere in the village, dependence on the household head) were the results of the following study. Moreover, the results showed that the rural women are facing different barriers in entrepreneurial undertakings and this has decreased their amount of entrepreneurial behaviors and undertakings and ultimately increased their dependency level on the household head in Kermanshah Province. Based on the results, offering proper facilities, holding educational classes, informing rural women’s individual and social rights, and introducing supportive organizations to them are recommended.

  Keywords: Rural Development, Entrepreneurship Development, Women Entrepreneurs, Sustainable Job Creation, Entrepreneurial Barriers
 • Milad Gouran, Fataneh Baharvand Pages 59-78

  The main purpose of this study was to investigate the impact of entrepreneurship profile on entrepreneurship intention considering the moderating role of university environment. This applied research is in correlational type in terms of method. The statistical population consisted of all 130 students of Entrepreneurship Department in the University of Sistan and Baluchestan. A sample of 95 people was selected using simple random sampling and Morgan table. The data gathering tool was questionnaire. The reliability of the questionnaire was examined by two features of combined reliability and factor loading coefficients and was confirmed by using convergent and divergent validity. Partial least squares method in Smart PLS 3 software was used to investigate measurement and structural models as well as research hypothesis. The research findings did not confirm the moderating role of university environment toward the relationship between entrepreneurship profile and students' entrepreneurship intention but the relatively strong positive impact of the entrepreneurship profile on the students' entrepreneurship intention was confirmed. In other words, by strengthening the four variables of self-efficacy, risk-taking, innovation and sociability, which are considered as entrepreneurial profiles in this research, the entrepreneurial intention of the studied people can be increased. Also, the relationship between university environment and entrepreneurial intention was rejected; This means respondents believe that university environment does not play a role in creating entrepreneurial intention. According to the results, holding several and varied educational workshops in order to create an enchanting and stimulating environment and also inviting successful and top entrepreneurs as role models in teaching entrepreneurship is recommended.

  Keywords: Sociability, Self-Efficacy, Risk-Taking, Entrepreneurship Intention, Entrepreneurship Profile, Innovation
 • Mehran Mokhtari Bayekolaei, Sara Kohan Ghaziyani Pages 79-96

  In recent years, the topic of entrepreneurship education has received a lot of attention. The main reason for this is that the increase in the number of entrepreneurs in the society reduces problems such as unemployment, poverty and improper distribution of wealth, and it also leads to the improvement of living standards and regional development. The aim of the current research is to investigate the effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intention with regard to the mediating role of entrepreneurial mindset. The statistical population of the present study includes the students in the entrepreneurship classes of the Islamic Azad University, Bandar Abbas branch in the fall of 1401, who were a total of 247 people, and among them, 150 people were selected as the statistical sample of the study using Cochran's formula. In the current research, the data collection tool was questionnaire. The data analysis of the present research was done using SPSS version 26 and Smart-PLS version 3 software at two descriptive and inferential levels. The results of structural equation modeling indicated that entrepreneurship education has an indirect and significant effect on entrepreneurial intention through the intermediary variable of entrepreneurial mindset, and entrepreneurship education indirectly explains 35% of the changes in the entrepreneurial intention variable. Moreover, the entrepreneurship education variable did not have a significant effect directly on entrepreneurial intention. The results of the study show that entrepreneurship education can pave the way for the development of entrepreneurial undertakings. The present study has practical recommendations for politicians and planners in this field.

  Keywords: Entrepreneurship Education, Entrepreneurial Mindset, Entrepreneurial Intention, Entrepreneurship Management
 • Mohsen Niazi, Ali Farhadian, Abolfazl Khalaji, Fatemeh Khoshbayani Arani Pages 97-114

  Social entrepreneurship means innovative social value creation activities. Researchers have confirmed that this phenomenon leads to sustainable social and economic development. For the development of the contextual nature of social entrepreneurship in any specific field, its specific processes and mechanisms must be known first. Therefore, this research seeks to answer the question of how social entrepreneurship initiatives are formed in a developing country like Iran. For this purpose, a qualitative research method has been used in the way of Grounded theory. In-depth interviews were conducted with 9 social entrepreneurs who have experienced the studied process. The analysis of the structure of values and interactions of social entrepreneurs with others from childhood to the moment of creating their social initiative led to the formation of the grounded theory. The pattern obtained from this research shows that the main category that leads to the creation of social entrepreneurial initiatives is the individual's tendency towards socially responsible activities, which makes the creation of social initiatives desirable. If such a person finds it possible to create a social initiative under the influence of mediating and special environmental conditions, they take special strategies that will result in the formation of a new social entrepreneurial initiative. Based on the study results, strengthening the individuals’ social responsibility feelings through increased awareness is recommended.

  Keywords: Entrepreneurial Initiatives, Production, Grounded Theory, Social Innovation