فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 733 (هفته اول آبان 1402)

مجله دانشکده پزشکی اصفهان
پیاپی 733 (هفته اول آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/06
 • تعداد عناوین: 3
|
 • مهسا بهزادی، وجیهه اکبری* صفحات 736-742
  مقدمه

  مطالعات بالینی نشان داده است که مصرف همزمان دو مهارکننده ی مختلف نقاط وارسی ایمنی، نیولومب و ایپیلیمومب، به صورت معنی داری ایمنی و کارآیی درمانی بهتری در مقایسه با مصرف هر کدام به تنهایی داشته است. دیابادی ها آنتی بادی های مهندسی شده با اختصاصیت دوگانه هستند که همزمان دو آنتی ژن مختلف را مورد هدف قرار می دهند و می توان آن ها را در سیستم بیان باکتریایی تولید کرد. هدف مطالعه ی حاضر، تولید یک دیابادی جدید برای هدف قرار دادن همزمان دو نقطه ی وارسی سیستم ایمنی در فضای پری پلاسم باکتری اشرشیا کولای بود.

  روش ها

  توالی آمینو اسید دیابادی بر اساس نواحی متغیر آنتی بادی های نیولومب و ایپیلیمومب طراحی شد و کد ژنتیکی آن برای بیان در سیستم باکتری بهینه سازی و بعد از ساخت شیمیایی در پلاسمید، pET-22b وارد گردید. بیان پروتیین در باکتری ای کولای BL21 (DE3) در دماها و غلظت های مختلف القاگر انجام شد. بعد از استخراج پروتیین پری پلاسمیک، خالص سازی دیابادی با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی نیکل انجام گردید.

  یافته ها

  نتایج SDS-PAGE بیان پروتیین با وزن حدود 55 کیلودالتون را تایید کرد. بیشترین میزان پروتیین محلول در دمای 23 درجه ی سانتی گراد و غلظت 1 میلی مولار القاگر (IPTG) حاصل شد. پروتیین محلول بیان شده توسط کروماتوکرافی تمایلی با خلوص بالای 90 درصد با موفقیت خالص سازی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی ما نشان داد که بهینه سازی شرایط بیان، می تواند منجر به بهبود بیان محلول پروتیین های مشابه در فضای پری پلاسمیک شود.

  کلیدواژگان: آنتی بادی، ایپیلیمومب، پری پلاسم، پروتئین های نقاط وارسی ایمنی، نیولومب
 • فاطمه افخمی*، حمید گله داری، محمد رمی، محمد شفیعی، حافظ عیناوی صفحات 743-750
  مقدمه

  امروزه علم ژنتیک با تعیین ژنوتیپ، بررسی می کند که یک فرد در چه ورزشی ممکن است موفقیت آمیزتر عمل کند. در این مطالعه، به بررسی دو پلی‎مورفیسم مهم از ژن‎های ACTN3 (rs1815739)که نقش اساسی در شکل گیری تنوع تارهای عضلانی دارد و  VDR(rs2228570) (رسپتور جذب ویتامین D) که نقش حیاتی در رشد تارهای عضلانی و استخوان‎ها را دارد؛ پرداختیم.

  روش ها

  در این مطالعه، 200 نفر زن و مرد ورزشکار حرفه ای، با (Body mass index) BMI نرمال و حداقل پنج سال سابقه ی ورزش حرفه ای، در بازه ی سنی 35-20 سال با نمره ی W 1100-1000 Peak power:در جمعیت مردان و W 700-750Peak power: در جمعیت زنان با بررسی تست Wingate و درصد عضلات حداقلی 30%:SMM  با توجه به آنالیزهای دستگاه بادی‎کامپوزیشن انتخاب شدند و با گروه شاهد 200 نفری مقایسه گردیدند. پس از نمونه گیری و استخراج DNA، با استفاده از تکنیک RFLP-PCR پلی مورفیسم ها بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بین شاخص های توده ی عضلانی و نمره ی تست Wingate در بین جمعیت مرد و زن ورزشکار، نسبت به نمونه های کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد، همچنین برای پلی مورفیسم  rs1815739 در حالت هتروزیگوت و پلی مورفیسم rs2228570 در فرم هموزیگوت غالب تفاوت های معنی داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد در پلی مورفیسم rs1815739، ورزشکاران نیازمند هر دو نوع تارهای عضلانی تند و کند انقباض برای موفقیت خود هستند و وجود بیشتر هموزیگوت GG در پلی مورفیسم rs2228570 به ورزشکاران در جذب بهتر ویتامین D کمک کرده است.

  کلیدواژگان: ورزشکار، پولی مورفیسم، فراوانی آللی، ACTN3، VDR
 • موسی خلفی*، زینب فتحی، زینب نصرالهی صفحات 751-763
  مقدمه

  شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان با تجمع چربی در کبد همراه است. بنابراین، هدف فراتحلیل حاضر، بررسی تاثیر تمرین ورزشی بر تجمع چربی در کبد و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق می باشد.

  روش ها

  جستجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Web of Science، Google Scholar، Magiran و NoorMags از زمان شروع تا تاریخ 1 بهمن ماه 1401 انجام شد. معیارهای ورود به فراتحلیل حاضر شامل 1) کودکان و نوجوان؛ 2) تمرینات ورزشی؛ 3) اضافه وزن و چاقی؛ 4) مطالعات دارای گروه شاهد و یا دارای مقادیر اندازه گیری شده در مرحله ی پیش آزمون و 5) تجمع چربی در کبد به عنوان متغیر اصلی. برای محاسبه ی اندازه ی اثر، تفاوت میانگین استاندارد شده (Standardized mean differences) SMD، تفاوت میانگین وزنی (Weighted mean differences) WMD و فاصله ی اطمینان 95 درصد (CIs) با استفاده از مدل تصادفی محاسبه شد.

  یافته ها

  در مجموع، 9 مطالعه دارای 18 مداخله ی ورزشی و شامل 621 آزمودنی کودک و نوجوان وارد فراتحلیل حاضر شدند. نتایج نشان داد تمرین ورزشی منجر به کاهش معنی دار تجمع چربی در کبد با اندازه ی اثر [0/001 = P، (43/0- الی 1/26-CI:) 0/85-SMD:]، انسولین [0/01 = P، (0/30- الی 2/35-CI:)  µU/ml1/32-WMD:] و مقاومت به انسولین [0/007 = P، (0/17- الی 1/06-CI:) 0/61-WMD:] می شود. در حالی که کاهش گلوکز از لحاظ آماری معنی دار نبود [0/26 = P، (0/40 الی 1/47-CI:) mg/dl0/52-WMD:].

  نتیجه گیری

  تمرین ورزشی منجر به کاهش تجمع چربی در کبد و بهبود مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاقی شد که به عنوان یک راهبرد اولیه برای کاهش چربی کبد و بهبود متابولیسم توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، چربی کبد، مقاومت به انسولین، کودک، نوجوانان، چاقی
|
 • Mahsa Behzadi, Vajihe Akbari * Pages 736-742
  Background

  Clinical studies have shown that the simultaneous use of two different immune checkpoint inhibitors, nivolumab and ipilimumab, has significantly improved the safety and efficacy compared to using each one alone. Diabodies are engineered antibodies with dual specificity that simultaneously target two different antigens and can be produced in bacterial expression systems. The present study aimed to produce a novel diabody to simultaneously target two immune checkpoints in the periplasmic space of Escherichia coli.

  Methods

  The amino acid sequence of diabody was designed based on the variable regions of nivolumab and ipilimumab antibodies; its genetic code was optimized for expression in the bacterial system and after chemical synthesis, the gene was ligated into pET-22b plasmid. Protein expression was performed in E. coli BL21 (DE3) at different temperatures and with different inducer concentrations. After periplasmic protein extraction, the diabody purification was carried out using nickel affinity chromatography.

  Findings

  SDS-PAGE results confirmed a protein's expression with a molecular weight of approximately 55 kilodaltons. The highest amount of soluble protein was obtained with 1 mM IPTG (the inducer) and at 23 °C. The expressed soluble protein was successfully purified by affinity chromatography with a purity of about 90%.

  Conclusion

  Our results indicated that optimization of culture conditions can lead to improvement of soluble expression of similar proteins in the periplasmic space.

  Keywords: Antibody, Immune checkpoint proteins, Ipilimumab, Nivolumab, Periplasm
 • Fatemeh Afkhami *, Hamid Galehdari, Mohammad Rami, Mohammad Shafiei, Hafez Eynavi Pages 743-750
  Background

  Today, by determining the genotype, genetic science can check in which sport a person can perform more successfully.In this study, two important polymorphisms; one is ACTN3, which plays an essential role in the formation of the diversity of muscle fibers, and the other is VDR, which plays a vital role in the growth of muscle fibers and bones, were investigated.

  Methods

  In this study, 200 male and female professional athletes, with normal BMI and at least five years of previous professional sports, in the age range of 20-35 years with a peak power score of 1000-1100 W in the male population; and Peak power: 700-750 W in the female population by examining the Wingate test, and the minimum muscle percentage of SMM: 30% were selected according to the body composition machine analyzes and compared with the control group of 200 people. After sampling and DNA extraction, polymorphisms were analyzed using the RFLP-PCR technique analysis software.

  Findings

  The results of the present study showed that there is a significant difference between the muscle mass indices and the Wingate test score between the male and female populations in the ratio of control samples, also significant differences were observed for the rs1815739 polymorphism in the heterozygous state and the rs2228570 polymorphism in the homozygous form.

  Conclusion

  It seems that in the polymorphism of rs1815739, athletes need both types of fast and slow twitch muscle fibers for their success, and moreover the existence of more homozygous GG in the polymorphism of rs2228570 has helped athletes absorb vitamin D better.

  Keywords: ACTN3 protein, Athletes, Gene frequency, Polymorphism, VDR
 • Mousa Khalafi *, Zeinab Fathi, Zeinab Nasrolahi Pages 751-763
  Background

  The prevalence of obesity in children and adolescents is associated with the accumulation of liver fat. Therefore, the purpose of this meta-analysis is to investigate the effect of exercise training on liver fat accumulation and insulin resistance in children and adolescents with overweight and obesity.

  Methods

  A comprehensive search was conducted in PubMed, Web of Science, Google Scholar, Magiran, and NoorMags databases from the inception to January 21, 2023. The inclusion criteria for the present meta-analysis included 1) children and adolescents, 2) exercise training, 3) overweight and obesity, 4) studies with a control group or with values measured in the pre-test stage and 4) liver fat as the main variable. To calculate the effect size, standardized mean differences (SMD), weighted mean differences (WMD) and 95% confidence intervals (CIs) were calculated using the random effect model.

  Findings

  A total, nine studies with eighteen exercise interventions and including 621 children and adolescent were included in the meta-analysis. Exercise result in a decrease in liver fat with a large effect size [SMD: -0.85 (CI: -1.26 to -0.43), P = 0.001], insulin [WMD: -1.32 µU/ml (CI: -2.35 to -0.30), P = 0.01] and insulin resistance [WMD: -0.61 (CI: -1.06 to -0.17), P = 0.007]. While the reduction of glucose was not statistically significant [WMD: -0.52 mg/dl (CI: -1.47 to 0.40), P = 0.26].

  Conclusion

  Exercise training results in the reduction of liver fat accumulation and improvement of insulin resistance in children and adolescents with overweight and obesity, which is recommended as a main strategy to reduce liver fat and improve metabolism.

  Keywords: Adolescents, Child, Exercise training, Insulin Resistance, liver fat, Obesity