فهرست مطالب

نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 60 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرضیه شیخ محمدی، محسن محبی*، ابراهیم تقی زاده صفحات 1-28
  زمینه و هدف

  اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سوال مطرح می شود که آیا شرط داوری به شخص ثالث تسری دارد؟ 

  روش

  پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  پاسخی که نظام حقوق داخلی کشورها به این مسیله می دهد با پاسخ حقوق و رویه داوری تجاری بین المللی یکی نیست. اغلب نظام های حقوق داخلی با استناد اصل نسبی بودن قراردادها، در مقابل تسری موافقت نامه داوری به شخص غیر امضاءکننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رویه داوری تجاری بین المللی به دوراز قوانین و سیاست های ملی و با واقع بینی در مورد فعالیت های اقتصادی و تجاری بین المللی گروه شرکت ها، در مقابل این مسیله انعطاف بیشتر دارد و آن را مجاز می داند.

 • پگاه نیک فر لیالستانی، حسن سواری*، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، علی مشهدی صفحات 29-56
  زمینه و هدف

  یکی از تهدیدها برای زمین، از دست دادن تنوع زیستی است. با عنایت به اینکه اقیانوس ها دارای بیشترین میزان تنوع زیستی هستند و با توجه به ماهیت فرامرزی شان، مدیریت منابع دریایی نیازمند مداخلات در سطوح (ملی، منطقه ای و جهانی) برای کاهش تهدیدات است. بر این اساس به مساله می پردازیم که حفاظت از تنوع زیستی چه نقشی در تحقق توسعه پایدار دارد؟ 

  روش

  پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  جهان با چالش های بیشتری مواجه است که عواقب گسترده ای برای بشریت دارد. برخی از این چالش ها اقتصادی - اجتماعی هستند، مانند افزایش فقر و بحران سیاسی و هم چنین چالش های زیست محیطی، مانند آلودگی هوا، تغییرات آب و هوایی و از دست دادن تنوع زیستی. از سویی، حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است که در تعیین خط مشی های حفاظتی محیط زیست و استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. بر این اساس توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن از طریق اعمال حاکمیت قانون، یکی از پدیده های نوین در حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002، دستیابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و خواستار جهت گیری حقوق بین الملل محیط زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است. به علاوه کنوانسیون های دیگری مانند حقوق دریاها، لندن، بازل، ناگویا و کارتاهنا نیز در صدد قاعده مند نمودن حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی هستند که توانسته اند در مقررات داخلی دولتها در این خصوص تحول ایجاد نمایند.

 • امیر احمدی*، طاهره پورنعمتی شمس آباد، علی پرتوی صفحات 57-82
  زمینه و هدف

  در اندیشه ی غرب حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک متجلی است و فرد با هویتی مستقل از جامعه و حاکمیت به روابط اجتماعی خود می پردازد. همچنین مشروعیت قوانین و حکومت ناشی از اراده حاکمیت مردم است و دولت ها این حقوق و آزادی مردم را متضمن می شوند. در واقع دموکراسی و حاکمیت مردم و حفظ و احترام به اینگونه حقوق متقابل، بر حاکمان و جامعه لازم است، زیرا تنها در سایه ی انجام احقاق این حقوق است که دولت و فرد به بالندگی می رسند. در نظام اسلامی رابطه ی بی واسطه ای بین مردم و حاکمیت مطلق خداوند نمایان است و حق و تعیین سرنوشت را به مردم اعطا نموده و مردم نیز این مبنای دینی را پذیرفته اند. هدف این پژوهش این است که با توجه به اینکه حکومت کشور ایران، جمهوری و اسلامی است، این نوشتار برآنست تا به این موضوع بپردازد که قانون کشور ایران به عنوان دولتی جمهوری و فقه و نیز اسناد بین المللی تا چه اندازه به حق حاکمیت مردم و برقراری دموکراسی توجه نموده است و از سوی دیگر با توجه به اسلامی بودن آن، این حق چگونه اعمال شده است؟ 

  روش

  روش پژوهش در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی، ضمن یافتن بایسته های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسایل مطرح این مقاله تدوین گردید.

  یافته ها و نتایج

  در پژوهش حاضر جنبه ی داخلی حق تعیین سرنوشت که همان حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی و مشارکت در تصمیم گیری های جامعه می باشد از نظر قوانین و اسناد بین المللی و قانون جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است و تطبیق آن با احکام اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه اینکه مشاهده می شود که جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی است که در زمینه برپایی یک نظام دموکراتیک، بسیار موفق بوده است. همچنین با مطالعه منابع اسلامی می توان گفت میان مبانی فقه اسلامی و حق حاکمیت مردم تضاد و تعارض نیست و اختلاف در مبانی حاکمیت است.

 • مریم سعادت دورابی، سید عسکری حسینی مقدم*، احمد اسفندیاری صفحات 83-106

  فرزند طبیعی فرزند حاصل از رابطه خارج از نکاح را گویند که از ارث و برخی حقوق اجتماعی محروم است. تبعیض میان اطفال قانونی و اطفال طبیعی با اصل تساوی افراد مذکور در اصول 19 و 20 قانون اساسی متعارض است. در اسناد بین المللی به برابری همه افراد تصریح شده و ایران نیز طبق اسنادی که به آنها ملحق گردیده، متعهد به رفع هرگونه تبعیض شده است. منتقدان در مقایسه ایران با برخی دول غربی معتقدند که برای اطفال طبیعی، حقوق کمتری نسبت به بقیه اشخاص در نظر گرفته شده است بااین حال، در ایران تعداد افرادی که از نظر حقوقی ولدزنا و فرزند طبیعی محسوب می شوند، بسیار کم است و عملا کسی به این علت از حقوق خود محروم نمی شود.با توجه به یافته های پژوهش حاضر اولا به نظر می رسد، طفل طبیعی نسبت به افراد عادی از همه حقوق بهره مند نبوده که این محرومیت در ارث جدی تر است. ثانیا با توجه به ماده ‏ی 1167 قانون مدنی، ولد زنا، ملحق به زانی نمی‏شود، بنابراین اطفال نامشروع در برخی حقوق احوال شخصیه با اطفال مشروع، تمایز دارند. ولی در خصوص سایر حقوق باید با روش استقرایی در مقررات پراکنده داخلی و بین المللی محدوده مشخصی برای این حقوق تعیین کرد. در اسناد بین المللی هیچگونه تفاوتی میان اطفال مشروع و نامشروع از حیث حقوق انسانی وجود ندارددر این تحقیق که از نوع بنیادی است و به مبانی و اصول پرداخته، جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است و سپس اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی پردازش شده اند.

 • بابک پورقهرمانی*، فاطمه احدی، سونیا علیزاده سامع صفحات 107-132
  زمینه و هدف

  قاچاق کالاهای سلامت محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می آید و موجبات قربانی شدن انسان ها را فراهم می آورد. ازاین رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.

  روش

  مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که سیاست جنایی اتخاذی ایران در مورد قربانیان قاچاق کالاهای سلامت محور یک سیاست جنایی افتراقی است که در مواد 26 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و بند پ از ماده 7 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396 مورد اشاره مقنن قرار گرفته است. پیش بینی پرداخت دیه و جبران خسارات در ماده 27 علاوه بر مجازات قاچاق کالای ممنوعه یک حمایت کیفری فرق گذاری است و با بررسی اسناد بین المللی نیز مشخص گردید که حمایت از بزه دیدگان برخی جرایم جنبه ای تک بعدی دارد و حمایتی از بزه دیدگان قاچاق کالاهای سلامت محور به صورت روشن و کامل دیده نمی شود. لکن انتظار می رود متولیان این جرم در مقررات ملی و فراملی در جهت حمایت همه جانبه از بزه دیدگان، تمهیدات و تدابیر ویژه ای را اتخاذ نمایند. مسیولان و مراجع ذی ربط نیز با پیش بینی حمایت های پزشکی، مالی و اجتماعی، بزه دیدگان ناشی از قاچاق کالاهای سلامت محور را زیر چتر حمایتی قرار دهند.

 • محمدرضا فرخی زاده، زینب پورخاقان شهرضایی* صفحات 133-156
  زمینه و هدف

  عصر حاضر را می توان عصر تحولات مهم در زمینه فناوری های  نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملت ها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی موید و یا منع کننده این حق، بررسی خواهد شد. در این مسیر شناسایی مقوله های حق توسعه و فناوری نوین اتمی که دارای کاربردهایی دوگانه می باشند و ارتباط و استناد آنها با قوانین و معاهدات، بسیار با اهمیت می باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول حق توسعه کشورها خصوصا کشورهای درحال توسعه، قواعد حقوق بین الملل ناظر بر فناوری های  نوین اتمی و به ویژه تسلیحات اتمی بررسی شده است.

  روش

  مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  اصول و هنجارهای حقوقی حاکم بر محدودیت های دست یابی کشورها، خصوصا کشورهای جهان سوم به فناوری نوین اتمی در محدود نمودن حق توسعه کشورها، مطابق قواعد حقوق بین الملل نمی باشد. دستیابی همه جانبه به فناوری های  نوین و توسعه همه جانبه حق همه ملت ها می باشد و در مجموع حق توسعه در تعامل مستقیم با دست یابی به فناوری نوین اتمی می باشد از این رو جامعه جهانی باید با تدوین معاهدات و قوانین مناسب، مسیر صحیح را بشناسانند تا دسترسی همه جانبه به این فناوری های  نوین به درستی انجام پذیرد.

 • حسن فلاح، سید جواد سید علیزاده گنجی*، بهنام قنبرپور صفحات 157-178
  زمینه و هدف

  حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را هم تراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات دیگری و چه پس از فوت او قایل شده است. مطابق قانون مدنی نیز پدر دارای ولایت قهری است، اما مادر از حق ولایت بر فرزند خود محروم می باشد، مگر آنکه به موجب وصیت پدر، مادر ولی خاص شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، غالبا منفعت فرزند موردتوجه است و نه جنسیت والدین او. در حقوق پیشین آمریکا نیز همانند ایران این پدر بود که نقشش در حضانت اهمیت داشت و مادر از تمامی حقوق حضانت فرزند خود محروم بود. لذا در این پژوهش به بررسی این امر می پردازیم که ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق آمریکا از چه جایگاهی برخوردار است؟ 

  روش

  این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  حضانت قانونی، حق و تعهدی است که به والدین جهت تصمیم گیری های مهم در امور زندگی کودک پس از طلاق داده می شود. باگذشت زمان و تحول در قوانین، مادر نیز در کنار پدر دارای حقوق و تکالیفی گردید. منفعت طفل مهم ترین تحول در حقوق حضانت بوده و دادگاه ها می بایست بر مبنای فرضیه بهترین منفعت طفل، حضانت را به شایسته ترین شخص اعم از پدر یا مادر بدهند. بررسی نظام حقوقی ایران و آمریکا نشان می دهد که شباهت های اساسی و بعضی تفاوت هایی مهم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا در خصوص ولایت و سرپرستی کودک وجود دارد.

  کلیدواژگان: ولایت قهری، حقوق آمریکا، حقوق ایران، قیمومت، حضانت طفل، منفعت طفل
 • مجتبی نظیف، علیرضا ظاهری* صفحات 179-208
  زمینه و هدف

  شورای امنیت با ساختار سیاسی و قدرتمند خود، از ارکان اصلی ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. این شورا در راستای ایفای وظایف خود تصمیماتی اتخاذ می نماید؛ در بین تصمیمات مختلف این رکن، قطعنامه های الزام آور جایگاه ویژه ای دارند. قطعنامه 2231 یکی از این نوع قطعنامه ها است که متعاقب انعقاد برجام صادر شده و به نحوی با این موافقتنامه بین المللی مرتبط گشته است. آمریکا  در مورخ 8 می 2018 از توافقنامه برجام خارج شد. در این مقاله، موضوع خروج آمریکا از برجام بواسطه ارتباط آن با قطعنامه 2231 شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته شده است تا مشخص شود آیا اقدام آمریکا در خروج از برجام به منزله نقض قطعنامه مذکور توسط آمریکا است یا خیر و در فرض مثبت بودن آن، آیا می توان تدابیری را علیه آمریکا در شورای امنیت و یا دیوان بین المللی دادگستری به عمل آورد یا خیر. بنظر می رسد اجرای قطعنامه های الزام آور تابع فضای متاثر از قدرت می باشد. 

  روش

  پژوهش حاضر به روش تحلیلی صورت گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  بررسی رویه شورای امنیت مشخص می نماید که فضای حاکم براجرای قطعنامه های فصل هفتمی بسیار سیاست زده و متاثر از جو بین المللی حاکم است. تجربه نشان داده است در مواردیکه قطعنامه الزام آوری در تعارض با منافع یک عضو دایم شورای امنیت باشد، اجرای آن توسط ارکان ملل متحد، بسیار غیرمحتمل بنظر می رسد. قطعنامه  2231 که در راستای برجام صادر شد نیز پس از صدور و به تبعیت از این رویه، در مقام اجرا و ایجاد التزام علیه اعضاء دایم شورای امنیت، بسیار ضعیف بنظر می رسد.

 • افسانه بی جکر، محمد وارسته باز قلعه*، علی دشتی صفحات 209-238
  زمینه و هدف

  مشروعیت یا مقبولیت نظام های سیاسی از طریق انتخابات عمومی و خواست ملت ها ایجاد می شود و برخی حاکمیت ها مشروعیت خود را فرازمینی و تنها مقبولیت نظام سیاسی را از مردم می دانند؛ همانند نظام جمهوری اسلامی ایران که در مقدمه قانون اساسی آن این گونه آمده: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید». اما خود مقبولیت و برگزاری انتخابات در همه جای دنیا وابسته به یک نظام انتخاباتی بوده که حکومت ها بر اساس آن دموکراسی را اداره می کنند؛ که در این مقاله به دنبال ارایه یک مدل مطلوب انتخاباتی برخاسته از سیاست های کلی انتخابات با مطالعه نظام های انتخاباتی آلمان و آمریکا هستیم. 

  روش

  این مقاله ی پژوهشی از حیث هدف، کاربردی و توسعه ای بوده که داده ها با روش کتابخانه ای جمع آوری و به روش کیفی تجزیه وتحلیل شده است.

  یافته ها و نتایج

  مقام معظم رهبری با دغدغه اصولی کردن نظام انتخابات کشور، در 24 مهر ماه 1395 سیاست های کلی انتخابات را در 18 بند به مسوولین کشور ابلاغ کرد که تاکنون هیچ نظام جامع انتخاباتی در این راستا تدوین و به اجرا گذاشته نشده است. نظر به اینکه سیستم انتخاباتی کشور آلمان و آمریکا نیز تناسبی و اکثریتی می باشد، با مطالعه استانداردهای بین المللی بر اساس سیاست های 18 گانه ابلاغی رهبری، یک نظام انتخاباتی «تناسبی مردم سالار»  با ساختار مشخص و جامع ارایه کرده ایم.

 • سهیلا یوسفی، حسن سلیمانی* صفحات 239-257
  زمینه و هدف

  سازمان های بین المللی غیردولتی از جمله بازیگران فعال در عرصه های مختلف حقوق بین الملل در تمامی صحنه های جهانی هستند که نقشهای مفید و موثری را تاکنون ایفا کرده اند. در جریان شیوع بیماری کووید 19 نیز این سازمانها با تکیه بر اصل بین المللی همکاری میان اعضای جامعه جهانی، علیرغم داشتن ضمانت اجرا و نهاد الزام کننده، تاثیرات مهم و کارکردهای فراوانی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، بهداشت، اقتصادی و حتی سیاسی در مقابله با این اپیدمی و در همگرایی با سایر بازیگران بین المللی داشته اند. بررسی ابعاد، نحوه عملکرد و میزان تاثیرگذاری این فعالان بین المللی موضوعی است که در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته و از اهداف این پژوهش است. 

  روش

  پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  با وجود عدم تایید و ارزش گذاری کافی نسبت به نقش سازمانهای بین المللی غیردولتی، این فعالان محدود عرصه بین الملل، فعالیت های نامحدودی را در جهت کمک به حل معضلات جهانی از جمله این همه گیری انجام داده و اغراق آمیز نخواهد بود اگر نتایج آن را قابل ستایش بدانیم. این سازمان ها با ورود خود به عرصه های بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تاثیرگذاری در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و اصلاح آنها به طرق مختلف، در زمینه های پیشگیری و کنترل اپیدمی کووید 19 و کاهش اثرات زیانبار آن حتی در دوره پساکرونا، از شناسایی مشکلات گرفته تا اجماع و تبادل نظر و اجرای برنامه های توافق شده، سعی در نجات جهان از این بلای ویرانگر و به نوعی اثبات مزایای وجود و حضور خود و به رخ کشیدن تواناییهایشان به جامعه جهانی دارند.

|
 • Marziyeh Sheikh Mohammadi, Mohsen Mohebi *, Ebrahim Taghizadeh Pages 1-28
  Field and Aims

  The principle of relativity in judicial proceedings and arbitration confirms that the decisions issued are only binding on the parties to the dispute. However, the scope of the principle of relativity is not limited to votes, and this also exists in arbitration agreements. Therefore, the question arises whether the arbitration clause extends to a third party?

  Method

  The present research was conducted with a descriptive-analytical method.

  Finding and Conclusion

  The answer given by the domestic law system of the countries to this issue is not the same as the answer of international commercial arbitration law and procedure. Most of the domestic legal systems, citing the principle of relativity of contracts, are resistant to the extension of the arbitration agreement to non-signatories, but international commercial arbitration laws and procedures are far from national laws and policies and realistic about economic and commercial activities between The international group of companies has more flexibility in front of this issue and considers it permissible.

  Keywords: arbitration clause, arbitration transfer, arbitration agreement, International commercial arbitration, arbitration procedure
 • Pegah Nik Far Lialestani, Hasan Savari *, MohammedHussain Ramezani, Ali Mashhadi Pages 29-56
  Field and Aims

  One of the threats to the earth is the loss of biodiversity. Given that the oceans have the highest amount of biodiversity and due to their transboundary nature, the management of marine resources requires interventions at the (national, regional and global) levels. to reduce threats. Based on this, we will address the issue of what role does the protection of biodiversity play in the realization of sustainable development?

  Method

  The present research was carried out with a descriptive-analytical method.

  Finding and Conclusion

  The world is facing more challenges that have far-reaching consequences for humanity. Some of these challenges are socio-economic, such as increasing poverty and political crisis, as well as environmental challenges, such as air pollution, climate change, and biodiversity loss. On the other hand, environmental rights are an important tool for monitoring and managing sustainable development, which is effective in determining environmental protection policies and reasonable and sustainable use of natural resources. Based on this, the sustainable development of the oceans and regulation through the application of the rule of law is one of the new phenomena in the international law of the seas. The declarations of Stockholm 1972, Rio 1992, Johannesburg 2002 stated that the achievement of sustainable development requires the protection of the environment and called for the orientation of international environmental law in line with the concept of sustainable development. In addition, other conventions such as the Law of the Sea, London, Basel, Nagoya and Cartagena are also trying to regulate the protection of the environment and biodiversity, which have been able to create changes in the internal regulations of governments in this regard.

  Keywords: Open waters, Sustainable Development, Biodiversity, environment, international laws
 • Amir Ahmadi *, Tahere Pournemati Shamsabad, Ali Partovi Pages 57-82
  Field and Aims

   In Western thought, the sovereignty of the people is manifested in a democratic system, and the individual deals with his social relations with an identity independent from the society and the government. Also, the legitimacy of laws and government comes from the sovereign will of the people, and governments guarantee the rights and freedom of the people.In fact, maintaining and respecting such mutual rights is necessary for the individual and the society. Because it is only in the shadow of fulfilling duties and fulfilling the right that the government and the individual can grow. In the Islamic system, there is a direct relationship between the people and the absolute sovereignty of God, and the people have been granted the right to self-determination, and the people have accepted this religious basis. The purpose of this research is that considering the fact that the government of Iran is republican and Islamic, this article aims to address the issue of how far the law of Iran as a republican state and Imami jurisprudence as well as international documents is correct. The sovereignty of the people and the establishment of democracy have been taken into account, and on the other hand, considering its Islamic nature, how has this right been applied?

  Method

  The research method in this article is conventional in human sciences and the method of library study, which was compiled by analyzing the available materials in an analytical and descriptive way, while finding the necessary research and responding to the points and issues rose in this article.

  Finding and Conclusion

  In the present study, the internal aspect of the right to self-determination, which is the right of the people to elect the government system and participate in the decision-making of the society, in terms of international laws and documents and the law of the Islamic Republic of Iran, which is based on Islamic jurisprudence, and its adaptation to Islamic jurisprudence , has been investigated and it can be seen that the Islamic Republic of Iran is a system based on religious democracy, which has been very successful in establishing a democratic system. Also, by studying Islamic sources, we can say that there is no conflict between the principles of Islamic jurisprudence and the right of people to rule, and the difference is in the rules of rule.

  Keywords: democracy, sovereignty, Constitution, Islamic jurisprudence, international documents
 • Maryam Saadatdourabi, Seyed asgari Hoseinimoghadam *, Ahmad Esfandiari Pages 83-106
  Field and Aims

  A natural child is a child born out of wedlock who is deprived of inheritance and some social rights. Discrimination between legal children and natural children conflicts with the principle of equality of people mentioned in principles 19 and 20 of the constitution. The equality of all people is stated in international documents, and according to the documents to which Iran has joined, it is committed to eliminate any discrimination. When comparing Iran with some western countries, critics believe that natural children have less rights than other people. However, in Iran, the number of people who are legally considered adulterous and natural children is very small, and practically no one This cause is not deprived of its rights.

  Method

  This article is written in an analytical-descriptive way.

  Finding and Conclusion

  It seem that the natural child did not benefit from all the rights compared to ordinary people, and this deprivation is more serious in inheritance. Secondly, according to Article 1167 of the Civil Code, the child of adultery does not join the wife, therefore, illegitimate children are distinguished from legitimate children in some personal rights. But with regard to other rights, a specific range should be determined for these rights by inductive method in scattered domestic and international regulations. In international documents, there is no difference between legitimate and illegitimate children in terms of human rights.

  Keywords: natural child, illegitimate parentage, principle of non-discrimination, principle of legitimacy
 • Babak Pourghahramani *, Fatemeh Ahadi, Sonia Alizadehsameh Pages 107-132
  Field and Aims

  Health-oriented Goods smuggling is an example of economic crimes, which is categorized in health threatening crimes group, causing humans’ death all over the world. Hence, importation and production of health-oriented goods should be carried out under severe control and supervision. The aim of the present research study is protecting victims of smuggled health-oriented goods in Iranian criminal policy and international documents.

  Method

  the present study was carried out using descriptive-analytical method with library Sources.

  Finding and Conclusion

  Findings of the present research study indicated that Iran’s criminal policy toward the victims of Smuggled Health-oriented Goods is a different approach, which can be seen in the articles 26 and 27 of the Law of Fighting against goods and currency smuggling acted in 2013, and paragraph C of article 7 of Law of fixed Rules of the country’s development acted in 2017. Prediction of atonement and compensation of loss in the article 27, in addition to being a punishment for the banned goods’ smugglers, is a discriminatory criminal victims’ protection. Investigation of the international documents indicated that protecting victims of some of the crimes has a one-dimensional aspect and no clear and complete protection is seen in these documents. Hence, it is expected that proctors of this crime consider special measurements and steps in their national and international rules in line with all-dimensional protection of the victims. Authorities and the officials in charge should protect Smuggled Health-oriented Goods’ victims through consideration and prediction of medical, financial and social supports.

  Keywords: protection, Victims, Health-oriented Goods, different criminal policy, international documents
 • Mohammad Redha Farokhy Zadeh, Zeinab Poorkhaghan Shah Rezaei * Pages 133-156
  Field and Aims

  The current era can be called the era of important developments in the field of new technologies. The developments of the world society have led to the creation of new concepts and evolution in the new atomic technology. In line with the inalienable right of all nations to access the new atomic technology, laws and legal documents supporting or prohibiting this right will be reviewed. In this way, it is very important to identify the categories of development right and new atomic technology that have dual applications and their connection and reference with laws and treaties. Atomic materials that can lead to the production and proliferation of weapons of mass destruction, at the same time, can be useful in the economic growth and development of countries, including the atom and its derivatives.

  Method

  This research is carried out in terms of gathering information by documentary method and through the study of valid laws and sources, and the obtained information is analyzed in a descriptive – analytical manner.

  Finding and Conclusion

  In this research, in addition to examining the foundations and principles of the right to development of countries, especially developing countries, the rules of international law regarding new atomic technologies, and especially atomic weapons, have been examined. Therefore, these legal principles and norms governing the limitations of countries, especially the third world countries' access to new atomic technology, in limiting the right of countries to develop, are not in accordance with the rules of international law. All-round access to new technologies and all-round development is the absolute right of all nations, and in general, the right to development is in direct interaction with the attainment of new atomic technology. Therefore, the international community should develop appropriate treaties and laws, show the correct path so that all-round access to these new technologies can be done correctly.

  Keywords: The right to development, new nuclear technology, treaties, international law, weapons
 • Hasan Falah, Javad Ganji *, Behnam Ghanbarpor Pages 157-178
  Field and Aims

  Islamic law in the countries that follow the Imami jurisprudence has given guardianship of the child to the father, and also placed the paternal grandfather on the same level as the father, and each of them has compulsory guardianship to manage financial affairs. And the minor's non-financial status and his legal representation, whether during the other's lifetime or after his death. According to the civil law, the father has compulsory guardianship, but the mother is deprived of the right of guardianship over her child, unless the mother becomes the special guardian according to the will of the father. This is despite the fact that in many countries, the benefit of the child is often considered and not the gender of his parents. In the previous laws of America, as in Iran, it was the father whose role in custody was important, and the mother was deprived of all custody rights of her child. Therefore, in this research, we are going to examine what is the position of coercive guardianship in Iranian and American law?

  Method

  This article has been done in a descriptive-analytical way.

  Finding and Conclusion

  Legal custody is a right and obligation that is given to parents to make important decisions in the child's life after divorce. With the passage of time and changes in the laws, the mother also had rights and duties alongside the father. The benefit of the child is the most important change in custody rights, and the courts should give custody to the most qualified person, either the father or the mother, based on the hypothesis of the best interest of the child. . The examination of the legal system of Iran and the United States shows that there are basic similarities and some important differences in the two legal systems of Iran and the United States regarding guardianship and guardianship of children.

  Keywords: coercive guardianship, American Law, Iranian Law, guardianship, child custody, child benefit
 • Mojtaba Nazif, Alireza Zaheri * Pages 179-208
  Field and Aims

  The Security Council, with its political and powerful structure, is one of the pillars of creating and maintaining international order in the current environment. Among the various decisions of this organ, binding resolutions have a special place. Achieving to/ issuing against a chapter seven resolutions is a very powerful motivation among the actors of the international community. But in the final analysis, the way the resolution is implemented in the structure of the international community and the United Nations itself is more important.

  Method

  The present research was conducted using an analytical method.

  Finding and Conclusion

  By examining the practice of the United Nations and especially the practice of the Security Council, it is clear that the implementation of the resolutions of the seventh chapter is highly politicized and affected by the prevailing international atmosphere. Regardless of the impressive impact of these resolutions, experience has shown that in cases where the binding resolution is in conflict with the interests of a permanent member of the Security Council, even assuming the adoption of such a resolution, its implementation by the UN organs seems very unlikel. Resolution 2231, due to the change in the international atmosphere after its adoption, has not been immune from this scourge, and regardless of its binding structure, it seems very weak in the nature of its power to impose obligations and compulsions against the permanent members of the Security Council.

  Keywords: binding resolutions, Security Council, Resolution 2231, JCPOA
 • Afsane Bijekar, Mohammad Varasteh Bazghaleh *, Ali Dashti Pages 209-238
  Field and Aims

  The legitimacy or acceptability of political systems is created through general elections and the will of the nations, and some governments consider their legitimacy extraterrestrial and the only acceptability of the political system from the people. Like the system of the Islamic Republic of Iran, which is stated in the preamble of its constitution, "Government, from the point of view of Islam, does not arise from the position of class and domination of an individual or group, but is the crystallization of the political ideal of a nation of the same religion and like-minded people, which organizes itself in the process of intellectual and ideological evolution. Open your way to the final goal (moving towards Allah). However, the acceptance and holding of elections in all parts of the world is dependent on an electoral system based on which governments manage democracy. In this article, we seek to present a desirable election model based on general election policies by studying the German and American electoral systems.

  Method

  This research article is applied and developmental in terms of its purpose, and the data was collected by library method and analyzed by qualitative method.

  Finding and Conclusion

  Concerned about making the election system of the country fundamental, the Supreme Leader announced the general election policies in 18 paragraphs to the officials of the country on October 24, 2016, and no comprehensive election system has been developed and implemented in this regard. Considering that the electoral system of Germany and America is also proportional and majority; By studying international standards based on the 18 policies announced by the leadership, we have presented a "proportional democratic" electoral system with a specific and comprehensive structure.

  Keywords: democracy, elections, Electoral System, General policies of the announced elections 2016, Electoral model
 • Soheila Yousefi, Hassan Soleimani * Pages 239-257
  Field and Aims

  international non-governmental organizations are among the active actors in various fields of international law in all world scenes, which have played useful and effective roles so far. During the outbreak of Covid-19, these organizations, relying on the international principle of cooperation among the members of the world community, despite having a guarantee of implementation and a binding institution, have important effects and many functions in the social, cultural, health, economic and even political fields. They have faced this epidemic and in convergence with other international actors. Examining the dimensions, functioning and influence of these international activists is a subject that has been analyzed in this research and is one of the goals of this research.

  Method

  The present research was carried out with a descriptive-analytical method.

  Finding and Conclusion

  Despite the lack of recognition and valuing of the role of international non-governmental organizations, these limited activists of the international arena have done unlimited activities to help solve global problems, including this epidemic, and it will not be exaggerated. If we consider its results to be praiseworthy. By entering the health, cultural, social and economic fields and influencing the procedures of governments and international organizations and reforming them in different ways, in the fields of preventing and controlling the epidemic of Covid-19 and reducing its harmful effects even in the post-corona period From identifying problems to consensus and exchanging opinions and implementing agreed plans, they are trying to save the world from this devastating disaster and somehow prove the benefits of their existence and presence and show off their abilities to the world community.

  Keywords: : Non-governmental organizations, Principle of international cooperation, Principle of solidarity, Covid 19 epidemic, Global problems