فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 113 (تابستان 1402)

نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی
پیاپی 113 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • داود حاصلی*، زینب صفوی، فرزانه پارسا صفحات 162-181
  هدف

  پرداختن به موضوع اقتصاد، کارآفرینی، کسب وکارهای کوچک و فراهم آوری اطلاعات تجاری برای شرکت های خصوصی و دولتی ازسوی کتابخانه های عمومی در دنیا سابقه ای طولانی دارد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع خدمات، برنامه ها و فعالیت های اقتصادی و تجاری کتابخانه های عمومی در متون این حوزه انجام شده است.

  روش

  روش این پژوهش مرور نظام مند متون است و از چهارچوب مطالعه نظام مند کیچن هام و چارترز برای انجام آن استفاده شد. با مشخص شدن پایگاه های اطلاعاتی و عبارات پرس وجو، جست وجوها انجام شد و در نهایت با پالایش منابع و همچنین اعمال معیارهای ورود و خروج به پژوهش، 37 منبع به زبان انگلیسی و 6 منبع به زبان فارسی وارد مرور نظام مند شدند. ابزار پژوهش از نوع سیاهه وارسی بود. اطلاعات به دست آمده با تلخیص مطالب در قالب جدول ارایه شده است.

  یافته ها

  فعالیت های کتابخانه های عمومی در راستای توسعه اقتصادی جامعه در چهار مولفه اطلاع رسانی، آموزشی، اجتماعی، و توسعه فضا و تجهیزات دسته بندی شد. مولفه اطلاع رسانی دارای دو بعد منابع و پایگاه های اطلاعاتی و خدمات مرجع است. بعد منابع و پایگاه های اطلاعاتی به نیازسنجی منابع، ارایه خدمات اطلاع رسانی اقتصادی، توسعه مجموعه اقتصادی، گردآوری منابع شغلی، رزومه نویسی و مصاحبه شغلی، بازاریابی مجموعه اقتصادی، ایجاد بانک های اطلاعاتی مشاغل، تامین دسترسی به پایگاه های قوانین تجاری، و ایجاد و تکمیل وب سایت اقتصادی اشاره دارد. در بعد خدمات مرجع، خدماتی همچون خدمات مرجع عمومی و مشاوره مرجع، خدمات مرجع تجاری و تحقیقاتی، تحویل سند، پاسخ به سوالات تجاری از راه دور، ارایه راهنماهای موضوعی و کمک به جست وجو ارایه می شود. مولفه آموزشی شامل توسعه سواد مالی و کارآفرینی، مهارت های ویژه مشاغل و کسب وکارها، توسعه سواد دیجیتال و فناوری، توسعه مهارت های دانش آموزان و بزرگ سالان کم سواد، آموزش سواد اطلاعاتی تجاری، کمک به شغل یابی، مشاوره های اقتصادی و تجاری، و آموزش مربی است. مولفه اجتماعی به توسعه اجتماعی-اقتصادی جامعه، ایجاد مشارکت های اجتماعی، شبکه سازی، برگزاری رویدادهای تجاری، همکاری سازمانی و جلسات ملاقات با مشاوران می پردازد. در نهایت، مولفه توسعه فضا و تجهیزات هم شامل ایجاد ساختکده ها و فضاهای نوآوری، تمهید فضاهای فیزیکی، ایجاد فضاهای مرجع، کتابخانه های تجاری مستقل، و توسعه تجهیزات است.

  اصالت/ارزش:

   این پژوهش مروری جامع و نظام مند بر انواع خدمات، برنامه ها و فعالیت هایی است که کتابخانه های عمومی برای حمایت از توسعه اقتصادی جامعه ارایه می کنند. یافته ها نشان می دهد که کتابخانه های عمومی در حال ایجاد کارکرد جدیدی با عنوان کارکرد اقتصادی برای خود هستند که نقشی چندوجهی دارد و جنبه های مختلفی از جمله اطلاع رسانی، آموزش، مسایل اجتماعی و توسعه فضا و تجهیزات را پوشش می دهد. کتابخانه های عمومی در پاسخ به مشکلات اقتصادی جامعه برنامه ها و خدمات متنوعی را برای کسب وکارها، صاحبان مشاغل، کارآفرینان و حتی کاربران عادی طراحی و ارایه می کنند. این مطالعه به دانش موجود در مورد تاثیر اقتصادی کتابخانه های عمومی کمک می کند و جهت گیری هایی را برای اقدام کتابخانه های عمومی در آینده پیشنهاد می کند.

  کلیدواژگان: اقتصاد محلی، کارکردهای اقتصادی، کتابخانه های عمومی، کسب وکارها، مرور نظام مند
 • مرتضی محمدی استانی، علی اکبری، مریم آذرگون* صفحات 184-198
  هدف

  بازخورد 360درجه یکی از روش های ارزیابی است که به دلیل استفاده از چند منبع برای ارزیابی افراد، ارزیابی کامل و دقیقی از مهارت ها، توانایی ها، شایستگی ها، و عملکرد ارزیابی شونده ارایه می دهد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مسیولان کتابخانه های عمومی شهر قم با استفاده از روش بازخورد 360درجه است.

  روش

  این پژوهش از نوع کاربردی است که از روش پیمایشی-تحلیلی برای ارزیابی عملکرد مسیولان کتابخانه‏ها در هشت شاخص (مهارت های مدیریتی، تصمیم گیری، نوآوری و تغییر، ارتباط و تعامل، رهبری، مهارت های تخصصی، مهارت های رفتاری و کار تیمی) از روش بازخورد 360درجه استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مسیولان کتابخانه (12 نفر)، کتابداران (42 نفر) و مسیولان مافوق (2 نفر) در کتابخانه های عمومی شهر قم است. ابزار گردآوری داده‏ها پرسش نامه براون (با اندکی اصلاحات) در طیف پنج درجه ای لیکرت (از هرگز تا همیشه) با 64 گویه است که روایی صوری آن توسط اساتید متخصص تایید شد و میزان پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 97/0 به دست آمد. ارزیابی عملکرد مدیران توسط سه گروه خودارزیابی مدیران، کتابداران و مسیولان مافوق مدیران کتابخانه در اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم صورت گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ناپارامتریک نرم افزار آماری SPSSV.26 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تمام شاخص های عملکرد مسیولان کتابخانه های عمومی شهر قم در وضعیتی مطلوبی قرار دارد و بین خودارزیابی مسیولان کتابخانه و کتابداران و مسیولان مافوق- جز شاخص «رهبری»- تفاوتی معنادار وجود ندارد. شاخص های «مهارت های مدیریتی»، «تعامل و ارتباط»، و «کار تیمی» در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. شاخص «تصمیم گیری» نیز با توجه به میانگین رتبه آن دارای کمترین اهمیت از دید پاسخ دهندگان است و میان شاخص های عملکرد مسیولان کتابخانه هم بستگی بالا و معناداری وجود دارد. همچنین، میان نظرات پاسخ گویان بر مبنای متغیرهای جمعیت شناختی سن، جنسیت، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه کار تفاوتی معنادار وجود ندارد.

  اصالت/ارزش: 

  تاکنون، پژوهشی درباره ارزیابی عملکرد مسیولان کتابخانه های عمومی با این روش صورت نگرفته است. روش بازخورد 360درجه می تواند الگویی مناسب برای تصمیم گیری درباره عملکرد مسیولان کتابخانه های عمومی به صورت گروهی و انتخاب آن ها باشد. لزوم توجه و تفویض اختیار در شاخص هایی نظیر «تشویق و نوآوری»، «رهبری» و «تصمیم گیری» با توجه به یافته های پژوهش در ارزیابی عملکرد مسیولان از موارد موردتاکید است. همچنین، تدوین و ابلاغ شاخص های ارزیابی عملکرد به کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی به منظور دستیابی به شناخت بهتر از این شاخص ها و بهبود کیفیت عملکرد آن ها می تواند مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، روش بازخورد 360درجه، کتابخانه های عمومی قم، مسئولان کتابخانه
 • محمدجواد هاشم زاده*، عاطفه وطن دوست، غلامحسین جهانگیر، علی عسگری، محمود سنگری صفحات 200-217
  هدف

  هدف پژوهش حاضر کشف تاثیر آموزش کارآفرینی در تغییر نگرش کارآفرینانه کتابداران کتابخانه های عمومی شهر بیرجند است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات، آزمایشی از نوع شبه آزمایشی با طرح گروه آزمایش و کنترل، با پیش آزمون-پس آزمون و یک مرحله آزمون پیگیری به منظور تعیین میزان ماندگاری مداخله در اثر گذشت زمان است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های شهر بیرجند بودند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه نگرش کارآفرینانه رابینسون و همکاران (1991) صورت گرفته است.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، آموزش های کارآفرینی موجب تغییر نگرش کتابداران در گروه آزمایش شده و همچنین آموزش کارآفرینی باعث تغییر در جهت گیری عزت نفس، توفیق طلبی، نوآوری و کنترل شخصی کارآفرینانه کتابداران گروه آزمایش شده است و نمرات پس از آزمون دو گروه کنترل و آزمایش متفاوت گزارش شد (05/0 > P، 568/5 = F). میانگین به دست آمده از میزان توفیق طلبی کتابداران در مرحله پس آزمون (528/4 = M) نسبت به مراحل پیش آزمون (313/4 = M) دچار تغییر شده است. همچنین، آزمون طرح اندازه گیری مکرر که در مرحله پیگیری شامل کتابداران گروه آزمایش بود نشان داد که تغییر در جهت گیری کنترل شخصی کارآفرینانه کتابداران معنادار شده که باعث ثبات و پایداری در آنان شده است. مولفه های عزت نفس از جمله اعتماد به توانایی خود، اعتماد به نتایج کار، توانایی حل مشکل های شخصی، بلندپروازی و خودباوری تا حد زیادی می تواند تحت تاثیر تغییر دیدگاه های کتابداران به علت بالا رفتن سطح آگاهی ها و دانششان در مورد کارآفرینی قرار بگیرد.

  اصالت/ارزش: 

  پژوهش حاضر کارآفرینی در کتابخانه های عمومی را فرصتی مغتنم برای مدیران و کتابداران می داند. با توجه به اینکه کارآفرینی در کتابخانه ها قابل اجرا است، کتابداران می توانند از مزایای آموزش های کارآفرینی در بالا بردن سطح شغلی و ارایه خدمات کارآفرینانه به کاربران استفاده کنند. آموزش کارآفرینی در جامعه کتابداران و کاربران با توجه به اهداف و نقش های اجتماعی کتابخانه های عمومی بایستی به یکی از الزامات ویژه براساس اهداف و عملکردهای این نوع کتابخانه ها مد نظر قرار گرفته و اجرایی شود؛ زیرا آموزش کارآفرینی باعث تغییر در جهت گیری کنترل شخصی کارآفرینانه افراد می شود و میزان کنترل شخصی آن ها در معرض آموزش افزایش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، کتابداران، کتابخانه های عمومی، نگرش‎کارآفرینانه
 • شیوا یاری*، علیرضا نوروزی، فاطمه فهیم نیا، محسن نوکاریزی صفحات 220-237
  هدف

  انتخاب صحیح منابع اطلاعاتی در خوانده شدن منبع یافت شده در کتابخانه تاثیری بسزا دارد. ازطرف دیگر، مجموعه سازی، سازمان دهی منابع و چیدمان آن ها در کتابخانه ها و همچنین طراحی رابط کاربری های کارا و کاربرپسند که به اندازه کافی از انتخاب منابع پشتیبانی کنند، نیازمند شناخت کافی از رفتارهای انتخاب منابع توسط کاربران است؛ آنچه در ایران شناخت کافی از آن وجود ندارد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر شناخت مولفه های رفتار انتخاب کتاب توسط اعضای نوجوان کتابخانه های عمومی ایران است.

  روش

  پژوهش حاضر با رویکرد روش‏شناختی کیفی انجام شده و روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی مرسوم است. داده‏ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده اند. مشارکت‏کنندگان شامل اعضای نوجوان کتابخانه‏های عمومی زیر پوشش اداره کل کتابخانه‏های عمومی استان کرمانشاه در زمستان سال 1399 بودند. نمونه‏گیری به روش هدفمند یا قضاوتی انجام شد و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. برای تجزیه وتحلیل یافته ها، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.

  یافته‏ ها: 

  تجزیه وتحلیل داده‏های مصاحبه منجر به شکل‏گیری 12 کد اصلی و 285 کد فرعی شد که در 5 مقوله و 30 مفهوم طبقه‏بندی شدند. مقوله های اصلی عبارت بودند از: عوامل مرتبط با کاربر (شامل ویژگی های جمعیت شناختی؛ ویژگی های شخصیتی و فکری؛ علاقه؛ مسایل و وقایع زندگی؛ دانش قبلی؛ تجارب و مهارت ها؛ اهداف انتخاب کتاب در کتابخانه های عمومی؛ زمان و هزینه صرف شده برای انتخاب؛ راهبردهای انتخاب؛ فرایند انتخاب کتاب؛ سنجش اعتبار و کیفیت منابع؛ علل برقراری ارتباط با کتاب و خواندن آن تا انتها؛ و علل نخواندن یا نیمه خواندن کتاب)؛ عوامل مرتبط با کتاب (شامل عناصر ظاهری و فیزیکی؛ عناصر کتاب شناختی؛ عناصر محتوایی؛ و قالب، زبان، بیان و سبک)؛ عوامل مرتبط با کتابخانه (شامل برنامه های کتاب خوانی؛ عوامل محیطی؛ تسهیلات و امکانات؛ و عوامل انسانی)؛ افراد، رسانه ها، تولیدات، مناسبت ها، برنامه ها و فهرست های اثرگذار بر انتخاب کتاب (شامل افراد؛ رسانه ها؛ تولیدات از آثار چاپی؛ مناسبت ها و برنامه ها؛ و فهرست ها)؛ و موانع انتخاب کتاب در کتابخانه های عمومی (شامل کتابخانه ؛ کتاب؛ فرد؛ و جامعه).

  اصالت/ارزش: 

  رفتار انتخاب منابع اطلاعاتی کاربران نوجوان کتابخانه های عمومی گویای پیچیدگی و تاثیرپذیری این رفتار از عوامل گسترده و متعددی شامل تفاوت های فردی، ویژگی های ظاهری و محتوایی کتاب و عوامل محیطی و کتابخانه ای است. مولفه های شناسایی شده در رفتار مذکور می تواند به عنوان مبنایی برای پیمایش گسترده رفتار انتخاب منابع اطلاعاتی کاربران در محیط های فیزیکی و مجازی مورد استفاده قرار گرفته و راهنمای مجموعه سازی، فضاسازی و طراحی خدمات در کتابخانه ها، تدوین منابع و طراحی ظاهری و ساختاری کتاب توسط نویسندگان و ناشران شود.

  کلیدواژگان: اعضای نوجوان، کتابخانه های عمومی ایران، مولفه های رفتار انتخاب کتاب
 • مریم کهزادی طهنه، عاطفه زارعی*، فخرالدین معروفی، بهروز بیات صفحات 240-258
  هدف

  هدف این پژوهش اعتبارسنجی الگوی مولفه های شناسایی شده مدیریت راهبردی کتابخانه های عمومی ایران است.

  روش

  رویکرد پژوهش حاضر کمی بوده و با استفاده از روش دلفی در سال 1399 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 20 نفر از خبرگان گروه مدیریت راهبردی و علم اطلاعات و دانش شناسی که از اعضای هییت علمی دانشگاه ها هستند تشکیل می دهند. نمونه پژوهش به روش هدفمند انتخاب شد. مولفه های پژوهش حاضر براساس مقاله کهزادی طهنه و همکاران (1400) بوده است. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و مدل سازی حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) تحلیل شده اند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از اعتباریابی الگوی راهبردی حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که در تدوین راهبردها، «مشخص شدن نوع خدمات و منابع» با بار عاملی 847/0، «توجه به عوامل سیاسی، قانونی و دولتی» با بار عاملی801/0، «هم سو بودن فرهنگ سازمانی با راهبردهای تدوین شده» با بار عاملی870/0 و برای متغیر انتخاب راهبردها، گویه «حمایت راهبردها از محصولات فرهنگی خاص جامعه» با بار عاملی 875/0 بالاترین بار عاملی را داشته و از اهمیت بالایی برخوردارند. برای شاخص اجرای راهبرد، گویه «اجرای راهبرد های ویژه برای تبلیغات محصولات/خدمات کتابخانه برای جذب کاربران جدید» با بار عاملی 878/0، برای متغیر مسایل مدیریت، گویه « پاداش ها و افزایش حقوق با توجه به عملکرد کارکنان کتابخانه» با بار عاملی 794/0 بالاترین بار عاملی را دارد. در مولفه های کنترل و ارزیابی برنامه های راهبردی نیز گویه «هماهنگی برنامه های راهبردی تعیین و اجراشده با محیط عملیاتی کتابخانه» با بارعاملی 754/0، بالاترین بار عاملی را داشته و در بالاترین سطح تاثیر از سایر مولفه هاست. این موارد در مدیریت راهبردی کتابخانه ها در مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی راهبرد، اهمیت بالایی دارند. با توجه به مقدار به دست آمده از برازش مدل که برابر با 514/0 است، برازش کلی مدل بسیار قوی است.

  اصالت/ارزش: 

  نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مدیران را در شناسایی شکاف راهبردی در فرایند مدیریت راهبردی (تدوین، اجرا، ارزیابی) و اولویت بندی مسایل برای دستیابی به اهداف، بهبود کیفیت خدمات، رضایت کاربران و کارکنان و ماندگاری کتابخانه های عمومی یاری دهد. لازم است مدیران ارشد با توجه بیشتر به نیازهای جامعه، تدابیر متفاوت تری در حوزه مدیریت راهبردی به ویژه در فرایند تدوین و اجرای راهبردها داشته باشند.

  کلیدواژگان: ارزیابی راهبرد، اعتبارسنجی، کتابخانه های عمومی ایران، مدیریت راهبردی
 • حکیمه دانشور، نرجس رستگاری، امید مهنی* صفحات 260-276
  هدف

  هدف پژوهش حاضر کشف تاثیر اجرای طرح خواندن با خانواده و حلقه های کتاب خوانی بر انگیزه های خواندن و بهبود نرخ مطالعه سوادآموزان است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه سوادآموزانی است که از سال 1395 تا 1400 در سطح استان کرمان از آموزش های نهضت سوادآموزی برخوردار شده و تحت پوشش طرح مطالعه با خانواده و طرح حلقه های کتاب خوانی قرارگرفته اند. حجم نمونه آماری پژوهش براساس فرمول کوکران 342 نفر تعیین شد و برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. برای گردآوری داده های پژوهش نیز از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی ابزار پژوهش به شیوه محتوایی به تایید رسید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که بین نرخ مطالعه سوادآموزان مورد بررسی برحسب برخورداری از طرح خواندن با خانواده و حلقه های کتاب خوانی تفاوتی معنادار وجود دارد و نرخ مطالعه افرادی که تحت پوشش طرح خواندن با خانواده بوده اند در زمینه های مطالعه غیردرسی، مطالعه فضای مجازی و مطالعه کتاب های دینی و ادعیه بیشتر بوده است. بنابراین، می توان گفت که آموزش ها و برنامه هایی که برای تحکیم سواد تعریف می شوند اگر درست تهیه شوند و براساس اصول تعلیم وتربیت استوار باشند، در افزایش انگیزه خواندن و بهبود نرخ مطالعه کمک زیادی خواهند کرد.

  اصالت/ارزش: 

  یافته های پژوهش در پی بازتعریف نقش اجرای طرح خواندن با خانواده و حلقه های کتاب خوانی در انگیزه خواندن و نرخ مطالعه سوادآموزان است. ازآنجاکه اجرای این گونه طرح ها و طرح های مشابه منجر به تداوم سوادآموزی و حفظ و تقویت سواد در نوسوادان شده و به توانا ساختن آن ها برای استفاده از این مهارت ها در زندگی و استفاده از دنیای گسترده علم و دانش و در نهایت کسب خوشبختی برای خود و جامعه می شود، سازمان نهضت سوادآموزی می تواند این گونه طرح ها را با در نظر گرفتن نتایج همه تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است برای همه فراگیران در کل دوره ها اجرا کند تا مانع از رجعت به بی سوادی یا بی سوادی عملکردی شود.

  کلیدواژگان: انگیزه خواندن، سوادآموزان، طرح حلقه های کتاب خوانی، طرح خواندن با خانواده، نرخ مطالعه
|
 • Davoud Haseli*, Zeinab Safavi, Farzaneh Parsa Pages 162-181
  Purpose

  Public libraries have historically played a role in supporting economic development, entrepreneurship, small businesses, and providing commercial information to various stakeholders. This study aims to identify the types of services, programs and economic activities that public libraries offer in this domain, based on a review of the relevant literature.

  Method

  The present research is a systematic literature review, and the systematic study framework of Kitchenham and Charters was used to carry out it. By identifying the databases and query terms, searches were conducted and finally, by refining the sources and applying the entry and exit criteria to the research, 37 sources in English and 6 sources in Farsi were entered into the systematic review. The research tool was a checklist type. The information obtained by summarizing the contents is presented in the form of a table.

  Findings

  The activities of public libraries for economic development were grouped into four components: information, education, social, and space and equipment. The information component consists of two dimensions: resources and databases, and reference services. The resources and databases dimension involves assessing resource needs, providing economic information services, developing economic collections, collecting job resources, resume writing and job interview skills, marketing economic collections, creating job databases, providing access to commercial law databases, and creating and maintaining economic websites. The reference services dimension offers services such as general and specialized reference and consultation, business and research reference, document delivery, remote business question answering, job search assistance, subject guides and search assistance. The education component includes developing financial literacy and entrepreneurship skills, specific skills for jobs and businesses, digital and technology literacy, skills for students and low-educated adults, business information literacy training, economic and business consultations, and coach training. The social component includes services such as community socio-economic development, creating social partnerships, networking, holding business events, organizational cooperation, and meetings with consultants. The space and equipment component includes creating innovation buildings and spaces, preparing physical spaces, creating reference spaces, independent commercial libraries, and developing equipment.

  Originality/value: 

  This review examines the diverse services, programs, and activities that public libraries offer to support community economic development. The findings reveal that public libraries are developing a new function, called economic function, that encompasses various roles and dimensions, such as information, education, social issues, and space and equipment development. To address the economic challenges of the society, public libraries design and deliver various programs and services for businesses, business owners, entrepreneurs and even general users. This study enhances the existing knowledge about the economic impact of public libraries and proposes directions for future public library action.

  Keywords: Economic functions, businesses, local economy, public libraries, systematic review
 • Morteza Mohammadi Ostani, Ali Akbari, Maryam Azargoon* Pages 184-198
  Purpose

  360-degree evaluation is one of the evaluation methods that provides a complete and accurate evaluation of the skills, abilities, competencies, and performance of the evaluator due to the use of several sources to evaluate people. The aim of the study is to evaluate the performance of public library managers in Qom city by 360-degree feedback method.

  Method

  The current research is an applied study which used a survey-analytical method to evaluate the performance of libraries managers in eight indicators (management skills, decision-making, encouragement and innovation, communication and interaction, leadership, professional skills, behavioral skills and teamwork) by 360-degree feedback method. The statistical population included all library managers (12 people), librarians (42 people) and superior officials (2 people) in the public libraries in Qom city. The tool for collecting data was the Brown questionnaire (with some modifications) in the five-point Likert scale with 64 items. The face validity of questionnaire was approved by experts, and its reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient (0.97). Non-parametric tests of SPSS (version 26) software were used for data analysis.

  Findings

  Findings revealed that the status of all indicators of the performance of the managers of public libraries in Qom city is in a favorable situation, and there was no significant difference between the managers’ self-evaluation with librarians and superior officials- except for the “leadership” indicator. “Management skills”, “Interaction and communication” and “Team work” are ranked first to third. According to its average rating, the “decision-making” indicator has the least importance from the respondents’ point of view and there was a high and significant correlation between performance indicators of managers. Furthermore, no significant difference was observed between the opinions of the respondents based on the demographic variables of age, gender, education degree, discipline and work experience.

  Originality/value: 

  Thus far, there has been no study on evaluating the performance of public library managers with this method. 360-degree feedback method can be a suitable model for deciding on the performance of public libraries managers in a group and selecting them. The need to pay attention and delegation of authority is emphasized in indicators such as “encouragement and innovation”, “leadership” and “decision-making” according to the findings of the research in evaluating the performance of managers. Moreover, compiling and communicating performance evaluation indicators to librarians and managers of public libraries in order to gain a better understanding of these indicators and improve the quality of their performance can be useful.

  Keywords: 360-degree feedback method, library managers, performance evaluation, Qom public libraries
 • Mohammad Javad Hashemzadeh*, Atefeh Vatandoost, Gholam Hossein Jahangeer, Ali Asgari, Mahmood Sangari Pages 200-217
  Purpose

  Knowledge and information science specialists can succeed in creating and providing entrepreneurial services by using knowledge of the society, the needs of the audience and having an entrepreneurial attitude. In the field of knowledge and information science, entrepreneurship is a type of social or value entrepreneurship service. Accordingly, the purpose of this research is to investigate the effect of entrepreneurship education in changing the entrepreneurial attitude of public library librarians in Birjand city.

  Method

  The present study is a type of applied research. In terms of data collection, it is a quasi- experimental study with a control group, a pre-test and a follow-up test to determine the duration over times. The statistical population of the study included 30 librarians of public libraries affiliated to the library of the city of Birjand; Data collection was done by Entrepreneurship Attitude questionnaire (Robinson et al., 1991) and SPSS software was used to analyze the information collected through the questionnaire.

  Findings

  The results of the tests showed that entrepreneurial training has led to a shift in the attitudes of librarians in the test group, and entrepreneurial training has led to a shift in the orientation of self-esteem, Succession, innovation and personal entrepreneurial control of the group librarians and the post-test scores of the two control and experimental groups were reported differently (F = 5/568, P > 0/05). The average of librarians’ desire for success in the post-test stage (M = 4/528) has changed compared to the pre-test stages (M = 4/313). Also, the test of the repeated measurement design, which included librarians in the experimental group in the follow-up stage, showed that that the change in the orientation of personal entrepreneurial control of librarians has become significant, which has caused stability and stability in them. Self-esteem components such as confidence in one’s ability, confidence in work results, ability to solve personal problems, ambition and self-belief can be influenced to a large extent by changing librarians’ views due to the increase in the level of advertisements and their knowledge about entrepreneurship.

  Originality/value: 

  The current research considers entrepreneurship in public libraries as a great opportunity for managers and librarians. Considering that entrepreneurship can be acquired in libraries, librarians can use the benefits of entrepreneurial training to raise their level of work and provide entrepreneurial services to users. According to the goals and social roles of public libraries, entrepreneurship training in the society of librarians and users should be considered and implemented as one of the special requirements based on the goals and functions of these types of libraries because entrepreneurship training causes a change in the direction of personal entrepreneurial control of people and increase the amount of their personal control.

  Keywords: Entrepreneurial attitude, librarians, entrepreneurship education, public libraries
 • Shiva Yari*, Noruzi Alireza, Fatemeh Fahimnia, Mohsen Nowkarizi Pages 220-237
  Purpose

  The correct selection of information sources significantly impacts the readability of the retrieved sources in the library. On the other hand, the collection development, organization of resources, and their classification in libraries, as well as the design of efficient and user-friendly user interfaces that sufficiently support the selection of resources, require sufficient knowledge of the behavior of choosing resources by users. Based on this, the present study aimed to identify the components of book selection behavior by adolescent members of public libraries in Kermanshah Province of Iran.

  Method

  The current research was conducted with a qualitative approach, and the research method was the qualitative content analysis. The data were collected using semi-structured interviews. The participants were adolescent members of Kermanshah Province public libraries affiliated to the Iran Public Libraries Foundation in the winter of 2021. The purposive sampling, also known as judgmental sampling, was used to select participants, and continued until data saturation was reached. The qualitative content analysis method was used to analyze the findings.

  Findings

  The analysis of the interview data led to the formation of 12 main codes and 285 sub-codes, which were classified into 5 categories and 30 concepts. The main categories were: factors related to the user (including demographic characteristics; personality and intellectual characteristics; interest; life issues and events; previous knowledge; experiences and skills; the goals of selecting a book in public libraries; time and cost spent to select; selection strategies; the process of selecting a book; measurement of credit and quality of resources; the causes of communicating with the book and reading it up to the end; reasons for not reading or half reading books); factors related to books (including apparent and physical elements; bibliographic elements; content elements; mold, language, expression and style); factors related to the library (consisting of reading programs; environmental factors; facilities and facilities; human factors); people, media, productions, occasions, programs, and lists influencing book selection (including persons; media; production of printed works; occasions and programs; lists); and barriers to book selection in public libraries (includes: library; book; person; society).

  Originality/Value: 

  The behavior of selecting information resources of adolescent members of public libraries showed the complexity and influence of this behavior by numerous factors, including individual differences, appearance and content characteristics of books, environmental factors, and library factors. The components identified in the aforementioned behavior can be used as a basis for a broad survey of users’ information resource selection behavior in physical and virtual environments and can also be used as a guide for acquisition, space creation and service design in libraries, compilation of resources and appearance, and structural design of books by authors and publishers.

  Keywords: adolescent members, components of book selection behavior, Iran public libraries
 • Maryam Kohzadi Tahneh, Atefeh Zarei*, Fakhradin Maroofi, Behrooz Bayat Pages 240-258
  Purpose

  The aim of this study is to validate the identified components model of strategic management in the public libraries of Iran.

  Method

  The present research is a quantitative study that was conducted using the Delphi method in 2020. The statistical population of the study consisted of 20 experts in strategic management, information science, and knowledge management who are faculty members of Iranian universities. The research sample was selected purposively. The components of this research were based on the article by Kohzadi Tahneh et al. (2021). Data were analyzed using the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) method.

  Findings

  The results of validating the strategic model using structural equation modeling showed that in developing strategies, ʻidentifying the type of services and resourcesʼ had a factor loading of 0/847, ʻattention to political, legal, and governmental factorsʼ had a factor loading of 0/801, ʻalignment of organizational culture with developed strategiesʼ had a factor loading of 0/870, and for the variable selection of strategies, ʻsupporting strategies for special cultural productsʼ had the highest factor loading at 0/875 and were highly important. For the strategy implementation index, ʻimplementing specific strategies for promoting library products/services to attract new usersʼ had a factor loading of 0/878, and for management issues variable, ʻrewards and salary increases based on employee performanceʼ had the highest factor loading at 0/794. In the control and evaluation components of strategic program management, ʻalignment of implemented strategic programs with the library's operational environmentʼ with a factor loading of 0/754 has the highest impact among other components. These factors are highly important in the development, implementation, and evaluation stages of library strategic management. The obtained model fit value of 0/514 indicates a very strong overall model fit.

  Originality/value: 

  The results of this research can assist managers in identifying strategic gaps in the process of strategic management (formulation, implementation, evaluation) and prioritizing issues to achieve goals, improve service quality, satisfaction of users and employees, and sustainability of public libraries. It is necessary for senior managers to have different measures in the field of strategic management, especially in the process of formulation and implementation of strategies, with greater attention to the needs of society.

  Keywords: Iranian public libraries, strategic evaluation, strategic management, validation
 • Hakimeh Daneshvar, Narjes Rastegari, Omid Mehni* Pages 260-276
  Purpose

  The aim of this study is to investigate the effect of implementing a reading plan with family and reading cycles on reading motivations and improving study rate of students.

  Method

  The present study is applied in terms of purpose and is a survey in terms of the type of data collection. The statistical population of this study includes all students who have been educated in the study movement educations in Kerman province from 1395 (SH) to 1400 (SH) and have been covered by the family study plan and the study cycles plan. The statistical population of the study included 3182 people, from whom 342 individuals was determined as the statistical sample based on Cochran’s formula. Multi-stage cluster sampling method was utilized to select the sample. A researcher-made questionnaire was used to collect research data. The validity of the research tools was confirmed by content method. Cronbach’s alpha test was performed to calculate the reliability of the research tools. The calculated alpha value for this questionnaire was 0/83. To test the main and sub-hypotheses of the research, a t-test was implemented for independent groups.

  Findings

  Results indicated that there is a significant difference between the reading rate of students who have a reading plan with family and reading cycles. People who have reading plan with family have more reading rate in the fields of extracurricular study, cyberspace study and study of religious books. Therefore, it can be concluded that the trainings and programs that are defined to strengthen literacy, will extremely help in increasing the reading motivation and improving the reading rate, if they are prepared correctly and are based on the principles of education.

  Originality/value: 

  The results of the research seek to re-define the role of implementing the family reading plan and reading cycles on reading motivation and reading rate of students. Since the implementation of such plans and similar plans leads to the continuation of literacy and the preservation and strengthening of literacy in the newly literate students, and helps them to use these skills in life and using the wide world of science and knowledge and finally achieve happiness for themselves and the society, the Literacy Movement Organization can implement such plans by considering the results of all studies carried out so far in this field for all learners in all courses in order to prevent them from returning to illiteracy or functional illiteracy.

  Keywords: Book reading circles plan, family reading plan, reading motivation, students, study rate