فهرست مطالب

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 46، شهریور 1402)

نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 46، شهریور 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سلطنت روایی صفحات 1-10

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی با استفاده از تکنیک دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. در این تحقیق از روش آمیخته  کیفی-کمی  استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان شامل اساتید و مدیران یکی از دانشگاه های کشور بودند. نمونه آماری توسط نمونه گیری گلوله برفی و برابر 15 نفر بدست آمد. جامعه آماری در بخش کمی، نخبگان دانشگاه فنی و حرفه ای بودند که 41 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دلفی و پرسشنامه مقایسات زوجی است. با توجه به نتایج بدست آمده از روش دلفی، در نهایت 3 معیار شامل ریسک های اهداف منابع انسانی، ریسک های فرایندی منابع انسانی و ریسک های سرمایه انسانی و 16 زیرمعیار برای ریسک های منابع انسانی شناسایی شدند. همچنین نتایج بخش کمی توسط روش AHP نشان داد که شایسته سالاری در بین ریسک های اهداف منابع انسانی، خروج از خدمت کارکنان در بین ریسک های فرایندی و نگرش در بین ریسکهای سرمایه انسانی از بالاترین اولویت برخوردارند.

  کلیدواژگان: ریسک منابع انسانی، ریسک اهداف، ریسک فرایندی، ریسک سرمایه انسانی
 • محمدحسن شکی، خدیجه نصیری صفحات 11-18

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی به کارگیری مدیریت منابع انسانی سبز توسط مدیران و کارکنان انجام شد. این پژوهش کاربردی و از نظر روش توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به تعداد 850 نفر تشکیل می دهند. با توجه به فرمول کوکران 165 نفر به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی درخصوص سوالات کیفی از مصاحبه و سوالات کمی از پرسشنامه استفاده شد. برای تهیه پرسشنامه با استفاده از تکنیک دلفی، ابتدا از 30 نفرنمونه مورد مطالعه خواسته شد تا ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز را بیان کنند. بعد از انجام سه مرحله و جمع آوری چک لیستها، پرسشنامه 4 سوالی در مرحله اول یک تهیه شد. سپس این پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد. در مرحله دوم پس از آنکه خبرگان به پرسشنامه پاسخ دادند از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مهمتر شناسایی و عوامل کماهمیتتر از فهرست پرسشنامه حذف شدند. سپس، پرسشنامه دوم که حاوی 42 مولفه اصلی بود بین خبرگان پخش شد. پس از پاسخ گویی به پرسشنامه در آخرین مرحله پرسشنامه نهایی را آماده و بین نمونه مورد مطالعه توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در آمار توصیفی از جداول و نمودارها و شاخص های مرکزی و پراکندگی و نرم افزار اکسل و در آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها و آزمون تی و نرم افزار spss استفاده شده است. می توان نتیجه گرفت که به کارگیری مدیریت منابع انسانی سبز توسط مدیران و کارکنان در جهاد کشاورزی استان مازندران صورت نمی گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع سبز، ابتکارات سبز، تفکرات سبز، حرکت سبز
 • زهرا مومن بیک خولنجانی، مراد درخشان صفحات 19-26

  هدف اصلی نوآوری جستجوی رویکردهای موثر برای بهبود زنجیره ارزش برای سازمان و ذینفعان آن است. در سال های اخیر، سرعت نوآوری به دلیل پیشرفت سریع در فن آوری ها و تحول دیجیتالی بسیار شگفت انگیز بوده است. با افزایش پیچیدگی زنجیره های ارزش جهانی و بحران اخیر همه گیری کرونا (کووید- 19) نوآوری به یک ضرورت برای پایداری سازمان تبدیل شده است و اهمیت خود را در بحران همه گیر فعلی نشان داده است. تحوالت دیجیتال، بقای سازمان ها، اقتصادها و جوامع را درگرو تبدیل آن ها به موجودی چابک می داند. اگرچه حرکت به سمت چابکی، یک سفر دلهره آور برای بسیاری از سازمان ها است، اما آن ها چاره ای ندارند. عصر دیجیتال از سازمان ها می خواهد نه تنها چابک، سازگار و مقاوم شوند، بلکه بسیار نوآور نیز باشند. برای تبدیل شدن به چنین سازمان هایی، نوآوری باید اولویت استراتژیک باشد. نوآوری همگرایانه به عنوان یک استراتژی نوآوری پایدار، با اکوسیستم مستقل خود تعریف می شود که می تواند به سازمان ها در پیاده سازی استراتژی های موثر برای ایجاد ارزش یا چابکی حتی در زمان بحران کنونی کووید 19 کمک کند. اسکن محیط در زمان درست، جریان یکپارچه داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها برای تصمیم گیری صحیح، ایجاد شبکه همکاری، نوآوری چابک، قدرت نمایی همگرایی و همکاری و اتحاد از جمله اقدامات نوآوری همگرایانه هستند که با افزایش چابکی در مدیریت موثر بحران کرونا نقش قابل توجهی داشته اند. در این راستا این مقاله مروری به بررسی نوآوری همگرایانه در عصر دیجیتال و بحران کووید 19  می پردازد.

  کلیدواژگان: نوآوری همگرایانه، عصر دیجیتال، کووید 19
 • زهرا یاوری، فاطمه مازوچی صفحات 27-37

  صنایع دستی به عنوان میراث کهن سرزمین ما شناخته شده است و شناسه های ملی و فرهنگی ما در سطح بین الملل معرفی میشوند که نشان دهنده زندگی و فرهنگ بومی و محلی ایرانیان است. این صنایع ارزشمند به دست هنرمندان کشورمان ساخته میشود و سفیران فرهنگی هستند که با زبان بصری منتقل کننده فرهنگ و هنر، اعتقادات و آداب و رسوم ایرانیان هستند. بسته بندی را میتوان به عنوان واسطه ارزشمند جهت معرفی صنایع دستی به بازارهای جهانی دانست. هدف از انجام این پژوهش شناسایی راه و روشی مناسب برای طراحی بسته بندی صنایع دستی است به گونه ای که فاکتورهای فرهنگی و هویتی، نمایانگر سلیقه، هویت و فرهنگ ایرانی باشد. ماهیت این پژوهش تحلیلی-توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی وکتابخانه ای است و به مرور و جمع بندی و ارزیابی نتایج ارایه شده در سایر مقالات درباره ی فرهنگ و هویت در بسته بندی صنایع دستی میپردازد. این پژوهش تالش میکند راهکارهای کاربردی و موثری برای طراحی بسته بندی بر پایه ی فرهنگ برای صنایع دستی ارایه کند تا مشکلات ناشی از عدم خالقیت و نبود فاکتورهای فرهنگی و هویتی را در بستهبندی صنایعدستی کاهش دهد.

  کلیدواژگان: بسته بندی، صنایع دستی، مدل طراحی فرهنگ محور
 • نصرالله تختایی، غلامعباس شیربتی صفحات 39-44

  با افزایش قدرت هوش مصنوعی، بزودی شاهد اثرات این فناوری در تمامی بخشها و فعالیتهای سازمانی از جمله مدیریت دانش خواهیم بود. وجه اشتراک هوش مصنوعی و مدیریت دانش، وجود هسته مرکزی دانش است. به بیان دیگر، مدیریت دانش شرایطی را فراهم میکند تا درک دانش و شرایط ذخیره و بازیابی، به اشتراک گذاری و پیاده سازی دانش رخ دهد، در حالی که هوش مصنوعی قابلیتهای گسترش، استفاده و ایجاد دانش را به روش هایی نوین و کارآمد فراهم میکند. در این مقاله بهره گیری از هوش مصنوعی و اشتراک گذاری دانش در عملکرد سازمان مورد بررسی قرار می گیرد و جهت آشنایی بیشتر با ارتباط این دو حوزه، ابتدا یک معرفی اجمالی از هوش مصنوعی همچنین اشتراک گذاری دانش ارایه میدهیم. سپس سیستم نوین هوش مصنوعی- اشتراک دانش را معرفی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمان را مورد بررسی قرار میدهیم.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، اشتراک دانش، عملکرد سازمانی
 • کیانوش اسپری صفحات 45-54

  پیشرفت فناوری ها و ابزارهای بی سیم در سال های اخیر فرصت جدیدی برای ارایه ی خدمات نوین بانکی، تحت عنوان بانکداری همراه به وجود آورده است. با استفاده از بانکداری همراه، مشتریان میتوانند در هر مکان و زمانی، سریع و راحت از خدمات بانکی بهره مند شوند. بانکداری همراه در صورت مقبول واقع شدن از سوی مشتریان می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه ها برای بانک ها و مشتریان داشته باشد. از این رو، هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر خدمات بانکداری همراه بر رفتار پس انداز بانک های کشاورزی استان کرمانشاه می باشد. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی، جامعه آماری پژوهش مشتریان بانک های کشاورزی میباشد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده با انتساب متناسب است و برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و از طریق پرسشنامه که پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ 0/78 تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که خدمات بانکداری همراه بر رفتار پس انداز بانک های کشاورزی استان کرمانشاه تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: خدمات الکترونیک، بانکداری همراه، رفتار پس انداز
 • سید محسن محمدی، نصرالله نوروزی، مرتضی موذن صفحات 55-68

  پژوهش حاضر با هدف بررسی "دانش، نگرش و مهارت" معلمان شهرستان کنگان برای اجرای برنامه درسی ریاضی انجام شده است. بدین منظور سه متغیر دانش، نگرش، مهارت در بین مدرسان مرد و زن مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. باتوجه به متغیرهای مختلف در پژوهش حاضر روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده است. ابزار اصلی پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته 66 سوالی منطبق بر شاخص های لیکرت  گزینه های " .1 خیلی کم"، " .2 کم"، " .3 متوسط"، " .4 زیاد" و " .5 خیلی زیاد" . بوده است. حجم نمونه آماری این پژوهش کلیه معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان کنگان در سال تحصیلی  1401-1402  به تعداد 62 نفر بود. در این پژوهش با توجه به پایین بودن تعداد افراد جامعه آماری به شیوه ی سرشماری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی از آزمون t تک نمونه ای برای بررسی های استنباطی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین معلمان مرد و زن شهرستان کنگان در سطح دانش و نگرش و مهارت معلمان ریاضی شهر کنگان بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. این بدان معناست که معلمان ریاضی برای اجرای برنامه درسی ریاضی از دانش و نگرش و مهارت یکسان در تدریس خود بهره می برند.

  کلیدواژگان: دانش، نگرش، مهارت، درس ریاضی