فهرست مطالب

Contemporary Research on Islamic Revolution - Volume:5 Issue: 17, Summer 2023

Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution
Volume:5 Issue: 17, Summer 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امید شیرزاد، مسعود رستمی* صفحات 1-25
  تحقیق حاضر با روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به سراغ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1358 هجری شمسی، رفته و رویکرد کمال گرایانه این سند بنیادین نسبت به حیات طیب شهروند را بررسی نموده است. در بخش نخست، مقاله با روشی بینا رشته ای به تحلیل مفاهیم کمال گرایی و بی طرفی دولت پرداخته و ادله موجهه هریک را مورد ارزیابی قرار داده است. در بخش دوم، به شیوه ای عملی، مقدمه و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مقام نقد بی طرفی دولت و صیانت از حیات نیک شهروند انشاء شده، مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است. یافته های مقاله موید آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مسیر پاسخ به مطالبات تاریخی ملت ایران، اسلامی سازی جامعه، اعتلاء فضایل اخلاقی، احیاء سنت و تربیت دینی شهروند گام برداشته است. این سند بنیادین، بی طرفی دولت نسبت به مفهوم خیر را اساسا نپذیرفته و در رویکردی کمال گرا، ضمن اذعان به مسیولیت کلیدی دولت در رشد فضایل اخلاقی و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی، مفاهیم و نهادهایی کمال گرایانه همچون امر به معروف و نهی از منکر و همچنین ولایت فقیه را شناسایی نموده است.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، کمال گرایی، بی طرفی، حیات طیب
 • محمد شورمیج، رمضان رضائی*، حسن قاضوی صفحات 27-46

  ایران شناسی در غرب با وجود تاکید بر روش علمی، با نگرش غرب محوری هم سو بوده و تاریخ ایران کمبریج، نمونه برجسته آن است. نویسندگان جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج، تحولات سیاسی و اقتصادی ایران دوره قاجاریه و پهلوی را مختصر و بدون تبیین علمی و تحلیلی بررسی نموده و به شکل توصیفی از کنار آن گذشتند. نکته مهم، چشم پوشی آنها از سیاست استعماری انگلیس، در تحولات سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی ایران دوران قاجاریه و پهلوی بود. هدف اصلی پژوهش، تبیین نگرش تاریخ نگاری نویسندگان مذکور نسبت به تحولات تاریخ معاصر ایران است. مساله اصلی پژوهش این است که نویسندگان تاریخ ایران کمبریج چگونه به تطهیرسازی سیاست استعماری به ویژه انگلیس در تاریخ نگاری پرداخته اند؟در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی تاریخی و با استناد به کتب معتبر تاریخی مساله اصلی تحقیق بررسی می گردد.نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد، نویسندگان جلد مذکور، در بررسی تحولات ایران با معیارهای علمی تاریخ نگاری موفق نبوده و با نگرش غرب محوری در صدد تطهیر استعمار به خصوص انگلیس بودند و تبیین و تحلیل تازه ای برای شناسایی این قسمت از تاریخ ایران ارایه نداده اند.

  کلیدواژگان: تطهیر سیاست استعماری، جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج، تاریخ نگاری، قاجاریه، پهلوی
 • مرتضی مرادی، محمدجواد حسین نیا، میثم بلباسی* صفحات 47-80

  به دلیل ویژگی های خاص اینستاگرام و تلگرام و نو بودن این پدیده، بسیاری از افراد جامعه، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا را به دست نیاورده و عدم آشنایی مناسب آن ها با این فضا، تاثیرپذیری در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را برای آنان به دنبال داشته است. لذا در تحقیق حاضر رابطه استفاده از اینستاگرام و تلگرام با امنیت و اعتماد اجتماعی کاربران مورد بررسی قرار گرفته است. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کاربران 16 تا 19ساله منطقه 12 شهر تهران بوده که تعداد حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 380 نفر تعیین گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات پیمایش و ابزار سنجش اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان و سابقه استفاده از اینستاگرام و تلگرام بر امنیت و اعتماد اجتماعی موثر است. در این میان همبستگی مطالب اجتماعی و فرهنگی بر امنیت و اعتماد اجتماعی مثبت و معنادار و همبستگی بین مطالب اقتصادی و امنیتی با امنیت و اعتماد اجتماعی منفی و معنادار مشاهده شده است. رابطه بین مطالب سیاسی اینستاگرام و تلگرام با اعتماد و امنیت اجتماعی معنادار به دست نیامده است. نهایتا اینکه رسانه های مجازی بر امنیت و اعتماد اجتماعی کاربران شهر تهران تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: اینستاگرام، تلگرام، امنیت، اعتماد اجتماعی، کاربران جوان شهر تهران
 • سید باقر سید نژاد* صفحات 81-105

  تمایز «دین» از «فرهنگ تدین و انگاره های مذهبی در افق حسی و پدیداری»، شان جامعه شناختی دارد و الگوی متمایزی از جامعه شناسی را نشان می دهد. اثر حاضر بر این اساس در بخش اول، با رویکرد انتقادی نسبت به «جامعه شناسی دین»، عدم کفایت سازمان مفهومی و ادراکی آن در تبیین نسبت های جامعه شناختی دین را با تاکید بر ماهیت ذاتا تقلیل گرا و متدولوژیک این دیسیپلین رایج، توضیح داده است. نویسنده با اشاره به اینکه «فهم درست از دین-به ویژه اسلام - می تواند به مثابه پایه ای در نظر گرفته شود که بر فهم موجود از جامعه شناسی دین تاثیر بگذارد»، به بررسی نسبت دین و جامعه از نقطه نظر متمایزی نسبت به ادبیات رایج در جهان پرداخته است؛ وجه تمایز این رهیافت در قیاس با ادبیات درون گفتمانی نیز ناظر به تلقی عمدتا ذات انگارانه و درک فیکس شده از دین و جامعه دینی در سنت های فکری-مذهبی غالب در جهان اسلام است.نویسنده در همین زمینه با رویکرد «اجتهادی» و «درون دینی» درباره نقش ترکیبی و خلاقانه «سنت های اجتماعی خدا» با «ایمان و ویژگی ممتاز معنویت اسلامی» در ساخت هویت سازی جدید جامعه، استدلال کرده و با اشاره به اینکه «وقتی انسانها در مسیر تقرب به خدا و ملکوت گام برمی دارند بطور برنامه ریزی شده ای به یکدیگر، نزدیک تر شده و جامعه جهانی، شکل می گیرد»، به حد جدیدی از جامعه دینی و اسلامی می رسد؛ در واقع، شکل گیری نهادهایی با کارویژه های مشترک و متمایزی مثل مسجد، حج، اخیرا اربعین امام حسین (ع) در عطف به تجربه تاریخی و درخشان جامعه اسلامی در مدینه النبی (ص)، نشان می دهد که جامعه اسلامی، جامعه ای است قایم به قسط وعدل که قران آنرا با ایجاد حساسیت نسبت به سطوح «بینشی-نگرشی»، «ارزشی-گرایشی» و«کنشی و رفتاری»، در قالب «ایمان و عمل صالح» دنبال می کند.

  کلیدواژگان: «جامعه شناسی دین»، جامعه شناسی اسلام، سنن ربانی، قسط و عدل، جامعه اسلامی و جامعه جهانی
 • جعفر عظیم زاده*، وحید پرست تاش صفحات 107-128
  از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب همواره تاکید داشته اند که انقلاب با توجه به ماهیت اسلامی خود، منشاء تحولات شگرفی در نظم منطقه ای و بین المللی شده است و با اتکاء به باورها و ارزشهای دینی، اسلامی وبهره مندی از پیشینه غنی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ملت ایران بارور و پر ثمر شد و در اولین گام، با دگرگونی نظم سیاسی و اجتماعی داخلی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی تحت عنوان «انقلاب به نام خدا» منادی تحول و دگرگونی در تمامی ابعاد مادی و معنایی نظام بین الملل موجود نیز شد. ابطال نظریه های مادی گرایانه و الحادی در تبیین و تفسیر انقلاب ها، ارایه تلقی و فکر جدید مبتنی بر توحید و معنویت و تکریم انسان و عدالت اجتماعی به جهانیان، اثبات امکان پذیر بودن تشکیل جامعه ای مبتنی بر عدالت و معنویت، احیای امید در دنیای اسلام و عرب نسبت به شکست پذیری استکبار و صهیونیسم، قدرت یابی جبهه حق در برابر جبهه باطل، تغییر نقشه سیاسی جهان، بیداری امت اسلامی، تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه و جهان، ارایه الگوی مبارزه به جنبش های آزادی بخش در جهان؛ از جمله پیامدهای تاثیرگذار انقلاب اسلامی در ساختارهای مادی و معنایی نظام بین الملل به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رهنمودها و منظومه فکری مقام معظم رهبری، تلاش خواهد شد ضرورت و امکان سنجی تحول در نظم جدید جهانی از منظر ایشان توصیف و تبیین شود
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، نظام بین الملل، تحول، رهبران انقلاب اسلامی، نظم جدید جهانی
 • محمد صدرا* صفحات 129-146
  قیام 1920 عراق مهم ترین حادثه تاریخی، سیاسی و اجتماعی عراق کنونی در ورود به عصر جدید می باشد. این قیام در دو طیف تحلیلی مورد بررسی و فهم قرار گرفته است. بخشی از تحلیل ها ذیل مفهوم سکولاریسم این قیام را یک خیزش ملی و سکولار معرفی نموده اند. بخش دیگر تحلیل هابا استفاده از مفهوم اسلام سیاسی تحلیلی دینی و اسلامی از این قیام ارایه داده اند. در این نوشته سعی شده تا با بازخوانی زمینه گرایانه مفاهیم ناسیونالیسم، سکولاریسم، اسلام سیاسی و مفاهیم مرتبط، ناکارآمدی این گفتمان ها در تحلیل و فهم حوادثی مانند قیام 1920 عراق نشان داده شود.از زاویه چنین نگاهی، تصویر بازنموده در قالب این تحلیل ها از قیام 1920 عراق به همین سبب نه سکولار و نه ذیل مفهوم اسلام سیاسی قابل فهم و تفسیر و تحلیل می باشد. حتی آنچنان که برخی تلاش دارند که آن را ذیل مفهوم ناهمسازه ناسیونالیسم اسلامی بگنجانند، نیز دچار نوعی سردرگمی در فهم آن شده اند. این قیام به خوبی ناکارآمدی این مفاهیم را در فهم پدیده های سیاسی اجتماعی جهان اسلام نشان می دهد. در همین راستا تلاش شده تا اهمیت قیام 1920 عراق در شالوده و ساختار شکنی از مفاهیم و پارادایم مسلط در حوزه سیاسی نشان داده شود. همچنین توان و پتانسیل این قیام در ایجاد الگوهای جدید سیاست ورزی و حکمرانی در مرز جغرافیایی بین مفاهیم و دوگانه هایی همچون سکولاریسم و تیوکراسی را پر رنگ گردد.
  کلیدواژگان: قیام 1920، عراق، ناسیونالیسم عربی، سکولاریسم، اسلام سیاسی
|
 • Omid Shirzad, Masoud Rostami * Pages 1-25
  The present study, employing a library-based data collection and adopting a descriptive-analytical research method, examined the perfectionist approach of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, approved in 1979, to the pure life of the citizen. In this regard, the first part of the article analyzed the concepts of perfectionism and neutrality of the state and evaluated the justifications for each of them. In the second part, the preamble and text of the Constitution will be subjected to a legal scrutiny. The findings of the article confirm that the Constitution of the Islamic Republic of Iran has taken steps to respond to the historical demands of the Iranian nation, Islamization of the society, exaltation of moral virtues, and revival of traditions and religious education of the citizen. This fundamental document does not accept the neutrality of the state towards the conception of the good and in a perfectionist approach, while acknowledging the key responsibility of the state in exalting moral virtues and fighting against all manifestations of corruption, has identified such idealist concepts and institutions as “Amr be Maruf” (command to do good) and “Nahy az Monkar” (command to avoid evil) and “Velayat-e Faqih” (guardianship of the Islamic jurist).
  Keywords: Constitution, neutrality, Perfectionism, pure life
 • Mohammad Shoormeij, Ramadan Rezaei *, Hassan Ghazavi Pages 27-46

  favorable with the Western-oriented attitude and the History of Iran Cambridge is a prominent example. The authors of the 7th volume of the Cambridge History of Iran briefly were reviewed the political and economic transitions of Iran during the Qajar and Pahlavi periods, without scientific and analytical explanation, and they passed by it descriptively.The important point was disregard their of British colonial policy in the political and economic transitions and foreign relations of Iran during the Qajar period and the Pahlavi dynasty.

  Keywords: Constitution, neutrality, Perfectionism, pure life
 • Morteza Moradi, MohammadJavad Hossein Nia, Meisam Belbasi * Pages 47-80

  Due to the special features of Instagram and Telegram and the newness of this phenomenon, many people in the society have not gained the opportunity or ability to know this space in detail and their lack of proper familiarity with this space, influence in the political, social, and economic fields. , has followed culture and security for them. Therefore, in this research, the relationship between the use of Instagram and Telegram with the security and social trust of users has been investigated. The method of this research is descriptive correlation type. The statistical population of the research included 16-19-year-old users in the 12th district of Tehran, and the statistical sample size was determined to be 380 people based on Cochran's formula. The survey data collection method and the data measurement tool was a researcher-made questionnaire. The findings of the research showed that the amount and history of using Instagram and Telegram is effective on security and social trust. Meanwhile, the correlation of social and cultural content on security and social trust is positive and significant, and the correlation between economic and security content with security and social trust is negative and significant. The relationship between the political content of Instagram and Telegram with trust and social security is not significant. Finally, virtual media has had an impact on the security and social trust of Tehran users.

  Keywords: Instagram, Telegram, Security, social trust, young users of Tehran
 • Sayyid Baqer Sayyid Nejad * Pages 81-105

  The distinction between "Religion" and "Religiosity culture and religious beliefs in thesensory and phenomenological perspective" has sociological significance anddemonstrates a distinct pattern of sociology. The present study in the first section withcritically approaches to the "Sociology of Religion" explains the inadequacy of itsconceptual and perceptual organization in explaining sociological relationships ofreligion, with an emphasis on the inherently reductionist and methodological nature ofthis prevalent discipline. To this aim, the author explains that a "Correct understandingof religion - especially Islam - can be considered as a foundation that influences theexisting understanding of sociology of religion" and examines the relationship betweenreligion and society from a distinct perspective compared to the prevailing literatureworldwide, highlighting the distinction of this approach compared to theintradisciplinary literature, which mainly involves an essentialist and fixed perception ofreligion and religious society in the dominant intellectual-religious traditions in theIslamic world. The author argues in this field with an "Ijtihadi" and "Intra-religious"approach about the combined and creative role of "Social Traditions of God" with "Faithand distinctive characteristics of Islamic spirituality" in constructing a new identity forsociety. By referring to the idea that "When people take steps towards God and thekingdomin a planned manner, they become closer to each other and a global communitytakes shape," it reaches a new level of religious and Islamic society. In fact, forming theinstitutions with common and distinct featuressuch as mosques, pilgrimage, and recentlythe Arbaeen of Imam Hussein (AS) in relation to the historical and glorious experienceof the Islamic community in Medina shows that the Islamic society is a societyestablished on justice and fairness, which follows its principles by creating sensitivitytowards "Perceptive and Cognitive" levels, "Moral and Inclination" values, and"Behavioral and Action" aspects, within the framework of "Faith and Righteous Deeds."

  Keywords: Sociology of religion, Islamic sociology, Divine Traditions, Justice, Fairness, Islamic society, Global Society
 • Jafar Azimzadeh *, Vahid Parasttash Pages 107-128
  Since the Islamic Republic victory, the leaders of the revolution have consistentlyemphasized that the revolution's Islamic nature has sparked significant transformationsin the regional and international order. Grounded in religious beliefs and values, theIslamic revolution has drawn upon Iran's rich cultural, political, and social background,making it a fertile and productive force for change. The first step towards change wasthe internal political and social transformation of Iran, culminating in the establishmentof the Islamic Republic under the banner of "Revolution in the Name of God." Thisrevolution led to transformations in all material and spiritual dimensions of the existinginternational system. The Islamic Revolution has invalidated materialistic and atheistictheories that explain and interpret revolutions. It has presented a new interpretation andthought based on unity and spirituality and recognized human dignity and social justiceglobally. The revolution has demonstrated the possibility of forming a community basedon justice and spirituality, revived hope in the Islamic and Arab world regarding thedefeat of imperialism and Zionism, empowered the front of truth against the front offalsehood, changed the political map of the world, awakened the Islamic nation, changedthe balance of power in the Middle East and the world, and presented a model forliberation movements worldwide. These outcomes have had a significant impact on thematerial and spiritual structures of the international system. The present study, with adescriptive and analytical method and based on the guidance and intellectual frameworkof the esteemed Leader, will attempt to describe and explain their perspective of thenecessity and feasibility assessment of transformation in the new global order
  Keywords: Islamic Revolution, international system, Transformation, Islamic Revolution Leaders, New World Order
 • Muhammad Sadra * Pages 129-146
  The uprising of 1920 in Iraq is the most important historical, political and social event of current Iraq in entering the new era. Some of the analyzes under the concept of secularism have introduced this uprising as a national and secular uprising. Another part of the analysis has presented a religious and Islamic analysis of this uprising using the concept of political Islam. In this article, an attempt has been made to show the ineffectiveness of these discourses in analyzing and understanding events such as the 1920 Iraqi uprising by contextualizing the concepts of nationalism, secularism, political Islam and related concepts. From this point of view, the image presented in the form of these analyzes of the 1920 Iraqi uprising is therefore neither secular nor under the concept of political Islam that can be understood, interpreted and analyzed. Even as some are trying to include it under the incompatible concept of Islamic nationalism, they have also suffered a kind of confusion in understanding it. This uprising shows the ineffectiveness of these concepts in understanding the socio-political phenomena of the Islamic world. In this regard, an attempt has been made to show the importance of the 1920 Iraqi uprising in the foundation and deconstruction of the dominant concepts and paradigms in the political field. Also, the power and potential of this uprising in creating new models of politics and governance in the geographical border between concepts and dualities such as secularism and theocracy will be highlighted
  Keywords: 1920 uprising, Iraq, Arab Nationalism, Secularism, Political Islam