فهرست مطالب

سیاست دفاعی - پیاپی 123 (تابستان 1402)

نشریه سیاست دفاعی
پیاپی 123 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا رحمتی*، حسین روزخش صفحات 11-38

  پس از شروع بحران در لیبی و دخالت های خارجی در این کشور سرانجام در سال 2011 قذافی سقوط کرد. سقوط قذافی زمینه ای را فراهم کرد که دولت های خارجی از ایالات متحده تا اروپا و کشورهای منطقه در پی استفاده از خلاء قدرت ناشی از سقوط وی باشند و دست به مداخلاتی در امور داخلی لیبی بزنند. ایجاد دو بلوک سیاسی در شرق و غرب لیبی که هر کدام حامیان خود را داشتند باعث پیچیده تر شدن اوضاع شد در همین راستا کشورهایی مانند عربستان، فرانسه و مصر از دولت طبرق حمایت کردند و کشورهای مانند ایتالیا و ترکیه به حمایت از دولت مستقر در طرابلس پرداختند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ادراک-انگیزه های اصلی دخالت ترکیه در بحران لیبی چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر با توجه به دو برداشت ژیوپلیتیک و ژیواکونومیک صورت بندی می شود، در بعد ژیوپلیتیک، ترکیه در راستای سیاست نوعثمانی گرایی خود به دنبال ایجاد نظم منطقه ای مطلوب با حمایت از گروه ها و احزاب اخوانی است، در بعد ژیواکونومیک با توجه به جایگاه لیبی به عنوان کشوری با ذخایر سوخت های فسیلی قابل توجه، به دنبال ایجاد بازارهای جدید انرژی جهانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: ترکیه، سیاست خارجی، واقع گرایی تهاجمی، ژئواکونومی، لیبی
 • علی احمدی، افشین زرگر*، علی آدمی صفحات 39-64

  ظهور فناوری و رویکردهای مرتبط با آن، تغییراتی را در تمام ساحات بشری به وجود آورده که نظام بین الملل نیز از آن مستثنی نبوده است. در میان انواع فناوری ها، فناوری های نوظهور با ویژگی های خود تاثیرات مهمی را در موضوعات بین المللی داشته و تغییراتی را در مناسبات کنشگران سپهر سیاسی ایجاد نموده اند. در میان انواع فناوری های نوظهور، «هوش مصنوعی» به دلیل قابلیت های خود با استقبال بیشتری مواجه گردیده است. این مقاله، با روش توصیفی تبیینی و از طریق بررسی و تبیین کارکردهای فناوری هوش مصنوعی به دنبال پاسخ به این پرسش است که این فناوری چه تغییراتی در امنیت ملی دولت ها ایجاد می نماید. از پژوهش حاضر می توان دریافت که اگرچه هوش مصنوعی روزبه روز در تمامی ساحات زندگی بشر و امور حکمرانی رو به رشد و تصاعد می باشد، لیکن این فناوری ذاتا تهدیدی برای امنیت دولت ها تلقی نمی گردد و از این رو، دولت ها ملزم به ارتقای سطح دانش و کاربست آن در مناسبات امنیتی خود می باشند تا با ایجاد توازن میان دانش و بافت امنیتی خود، رشد هماهنگ و متوازنی را فراهم نموده و بدین ترتیب بتوانند شاخص های امنیت مرتبط با هوش مصنوعی را تقویت نموده و در مقابل، با کمترین آسیب امنیتی مواجه گردند.

  کلیدواژگان: امنیت، امنیت ملی، فناوری، فناوری نوظهور، هوش مصنوعی
 • حمیدرضا ملک محمدی، سعیده لطفیان، مجید وحید، صمد رفعت نژاد* صفحات 65-87

  این مقاله در پی ارایه الگوی مطلوب مشارکت مراکز فکری راهبردی در فرایند سیاست گذاری امنیت ملی ج.ا.ا، است. ماهیت اصلی پژوهش کیفی و رویکرد آن ترکیبی اکتشافی و روش تحقیق آن موردی زمینه ای است. در بخش کیفی، با صاحب نظران و خبرگان حوزه پژوهش به روش هدفمند کیفی (گلوله برفی) مصاحبه انجام شد. نتایج تحلیل محتوا حاکی از فروانی 45 درصدی مشکلات شناختی در دو بخش سیاست گذاران امنیت ملی و مراکز فکری است. نتایج تحلیل آماری داده های پژوهش حاصل از پیمایش، ضمن برازش مناسب الگوی عبارت است از: ساختار پویا و غیر سلسله مراتبی در مراکز فکری باارزش میانگین رتبه ای (9.06)، درک واقع گرایانه مراکز فکری از ملاحظات عینی و عملی محیط شکل گیری سیاست های امنیتی باارزش میانگین رتبه ای (8.55) و پیش آهنگی مراکز فکری در شناسایی مسایل امنیتی نوپدید و در حال تکوین و ایجاد دغدغه و جهت دهی به نیازهای سیاست گذاران امنیتی باارزش میانگین رتبه ای (5) به ترتیب مهمترین شاخص های ساختاری، شناختی وکارکردی الگوی مشارکت مراکز فکری راهبردی در فرایند سیاست گذاری امنیت ملی است .

  کلیدواژگان: مراکز فکری، سیاست گذاری امنیت ملی، الگوی مشارکت
 • امین معینی*، ابراهیم متقی صفحات 89-108

  سیاست امنیتی دولت ها بر الگوهای نظم منطقه ای موثر بوده و از آن تاثیر پذیر است. پژوهش حاضر بدنبال ارایه تبیین نوینی از سیاست امنیتی ج.ا.ایران است. پرسش اصلی پژوهش این است که نظم منطقه ای خاورمیانه چه تاثیری بر سیاست امنیتی ایران داشته، این سیاست از چه نشانه ها و الگوهایی پیروی کرده و آینده آن چگونه است؟ نظم منطقه ای خاورمیانه مهمترین متغییر محیطی موثر بر سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. الگوها و نشانه های راهبرد امنیتی ایران متاثر از ماهیت متحول ساختار امنیتی خاورمیانه خصلتی پویا دارد؛ در دهه نخست انقلاب و مشخصا در دوران جنگ ایران و عراق متاثر از تهدیدات محیطی و ابهامات امنیتی، مبتنی بر الگوهای دفاعی بود. پس از حمله آمریکا به عراق و شکل گیری نظم هژمونیک براساس نشانه هایی از انباشت قدرت تداوم یافت و در سال های بهار عربی و گسترش ژیوپلتیک تهدید معطوف به موازنه تهدید و تصاعد بحران بوده است. آینده این رابطه تحت تاثیر الگوی کنش بازیگرانی است که اهداف خود را براساس روندهایی از ثبات و همکاری یا ناامنی و تعارض تعریف می کنند.

  کلیدواژگان: خاورمیانه، نظم منطقه ای، سیاست امنیتی، موازنه قوا
 • محمدرضا محمدی گودرزی*، عبدالله مرادی، سعید فریدی، فریدون طالب پور صفحات 109-148

  تغییرات ژیوپلیتیکی عمیق در قفقاز جنوبی تاثیر قابل توجهی بر روابط ایران و سه جمهوری ارمنستان، آذربایجان و گرجستان داشته است. موقعیت جغرافیایی و اهمیت راهبردی، این منطقه را به یکی از مهمترین مناطق در جهان تبدیل کرده است و حضور فعال بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بر این رابطه تاثیر مستقیم گذاشته است. این پژوهش به دنبال تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی است.در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات به شکل کتابخانه ای(فیش برداری، جدول، استفاده از داده های آماری) و ترکیبی از منابعی چون کتاب، مجلات، فصلنامه ها، منابع اینترنتی، اطلاعات مربوط به سایت های داخلی و خارجی است.پس از بررسی دقیق اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران، با روش SWOT و QSPM راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در این منطقه از نوع رقابتی بوده و راهبردهای ج.ا.ا پس از رتبه بندی بشرح زیر تعیین گردید:1- دیپلماسی فعال و پویای منطقه ای به منظور گسترش عمق نفوذ و کاهش و تعدیل قدرت رقبا2- بهره برداری از زیرساخت ها، توان فنی مهندسی و مراکز مطالعاتی و دانشگاهی در توسعه مسیر انتقال انرژی منطقه قفقاز جنوبی3- توسعه قدرت رسانه ای به منظور معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی و ظرفیت های گردشگری4- گسترش و تحکیم محور مقاومت در منطقه5- دیپلماسی دفاعی- امنیتی کارآمد و تاکید بر همکاری دفاعی مستمر منطقه ای بدون حضور کشورها و قدرت-های فرامنطقه ایجایگاه رقابتی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی، نشان می-دهد که جمهوری اسلامی ایران باید با تقویت بیشتر نقاط قوت بتواند از تهدیدهای محیطی جلوگیری نماید

  کلیدواژگان: راهبرد، ژئوپلتیک، محیط شناسی، جمهوری اسلامی ایران، قفقاز جنوبی
 • فاطمه مرتضوی فر*، سید مهدی شریفی صفحات 149-164

  درزمانی نه چندان دورکشورها و حاکمان آنها برای اثبات برتری خود و تفوق بر دیگران از طریق رو شهای نظامی و جنگ به دنبال اهداف خود وکشور گشایی بودند ، اما بتدریج ، اهمیت عملیات نظامی تنزل یافته و گسترش انواع رسانه های همگانی و حضور آنها در عرصه های زندگی ، اقناع را به بهترین و موثرترین ابزار برای حل مناسبات میان حاکمان و آحاد مختلف مردم تبدیل کرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تکنیک های اقناع در شبکه مقاومت المنار انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش پژوهش از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود. بر این اساس از برنامه های شبکه تلویزیونی المنار شامل اخبار، تفسیرهای سیاسی 10 مورد گزارش خبری در سال 2020 انتخاب و با استفاده از فرایندهای کدگذاری و طبقه بندی به روش سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفت . یافته های تحقیق بر اساس اصول اقناع پاتوس ، لوگوس و ایتوس طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که شبکه المنار با استفاده بیش از 70 درصدد از تکنیک های لوگوس در صدد اقناع مخاطبان بصورت منطقی و مستدل بوده است و تنها در حدود 22 درصد از گزارش های المنار در قالب تکنیک های پاتوس به مخاطب ارایه شده اند. از آنجا که گزارش های این شبکه در خصوص اخبار جبهه مقاومت به لحاظ امنیتی در منطقه نا امنی می باشد لذا شاخص ایتوس سهم کمی از آنها را اشغال می کند.

  کلیدواژگان: رسانه، تکنیک های اقناع، مقاومت، المنار
 • حمیدرضا بیژنی، میلاد پوررجبی* صفحات 165-200

  اقدامات نظامی و سخت، ابتدایی ترین ابزار تحقق اهداف قدرت های بزرگ در طول تاریخ بوده اند. اما تغییرات صورت گرفته در عرصه ی جهانی، منجر به پدید آمدن ابزارهای جدیدتر در راستای پیشبرد اهداف سیاسی شده است. مهمترین ابزاری که امروز مورد توجه دولت های بزرگ قرار گرفته، اقتصاد است. در همین راستا است که بسیاری از کشورهای قدرتمند دیگر در مدل های مختلف، سعی در بهره بری از این پتانسیل دارند. کشور چین نیز که یکی از قدرت های نوظهور است و در حال تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی جهان است، در این راستا سیاست ها و استراتژی هایی را برگزیده است.این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و فرض های تیوریک در این حوزه، به تحلیل و بررسی استراتژی هایی که چین برگزیده است می پردازد. این پژوهش استراتژی های به کار برده شده چین در سطح خاورمیانه را سه دسته ی مدارهای سیاسی، مدارهای زمینه ای و مدارهای فرهنگی دسته بندی میکند و با توجه به تقویت هر کدام ازین مدارها، سرعت، شدت و پایداری توسعه ی اقتصادی و نفوذ سیاسی خود را در عرصه ی بین المللی افزایش خواهد داد.

  کلیدواژگان: چین، قدرت سیاسی، ژئواکونومیک، اقتصاد استراتژیک
 • ابراهیم حبیبی*، سید محمد شریفی صفحات 201-236

  عقاید و اصول فکری خاصی بر نگارش و تنظیم رهنامه ها و دستورهای رزمی نظامی حاکم است. این اصول میتوانند بر آمده از تجربیات نظامی پیشین، واقعیات میدانی، قواعد شرعی و یا قوانین اساسی ملت ها باشند. انعکاس این اصول در اسناد بالادستی مانند رهنامه ها تعیین کننده حدود و اعمال نیروهای مسلح و یا حتی سازمان رزم و نوع تجهیزات در صحنه جنگ هستند. محیط های تجربی متفاوت، جنگ ها و روش های جنگاوری جدید، ادیان و ایدیولوژی های مختلف ممکن است به ایجاد مفاهیم پرتعداد و مختلفی در شناخت از جنگ های جدید و نیروهای موجود در آن شوند. شناختی که میتواند مقدمه ای برای تبیین جایگاه و حقانیت طرفین یک درگیری قرارگیرد. کاربست مفاهیم قرض گرفته شده از دستاوردهای فکری یا علمی دیگران، ممکن است به تعارض های شناختی یا حقوقی منجر شود که پیامدهای بسیاری در جنگ، در سیاست و مسایل بین المللی داشته باشد. این مقاله با تحلیل اسنادی و استفاده از منابع رسمی و فقهی، کتب و دانش های مرتبط با جنگاوری های نوپدید، در کنار بررسی نمونه های تاریخی، به اینکه چگونه اندیشه جهاد دفاعی(بخصوص حکم جهاد) در اسلام میتواند به شکل گیری نیروهای ترکیبی(از مردم و ارتشها) بی انجامد، در برابر مفاهیم نوظهور جنگاوری ترکیبی و نامتعارف که عمدتا در غرب و بدلیل حضور نظامی خود در خاورمیانه ساخته و پرداخته شده اند، جایگاه جهاد دفاعی را تببین خواهد کرد.

  کلیدواژگان: جهاد دفاعی، جنگ ترکیبی، جنگ نامتعارف، دکترین نظامی، فقه نظامی
|
 • Reza Rahmati *, Hosein Rozkhash Pages 11-38

  After the AKP came to power in Turkey in 2002, the country's elites first tried to pursue a policy of de-escalation with their neighbors and took action in this regard, but immediately after the start of Arab Spring in the Middle East and North Africa, Turkish foreign policy has gradually shifted towards a model of neo-Ottomanism and an attempt to influence developments in the Middle East, as exemplified by its support for Brotherhood parties and groups across the region from Syria and Egypt. for Libya this conditions was visible than another.after the start of the crisis in Libya and the struggle of groups of Libyans against the Gaddafi government and foreign intervention in the country, Gaddafi finally fell in 2011. The fall of Gaddafi paved the way for foreign governments from the United States to Europe and the region to seek to exploit the power vacuum created by his fall and to intervene in Libya's internal affairs.Turkey, in line with its neo-Ottoman policy, seeks to establish a desirable regional order with the support of Brotherhood groups and parties. Libya's position as a country with significant fossil fuel reserves, it seeks to create new global energy markets.

  Keywords: Turkey, Foreign Policy, realism, Geoeconomics, Libya
 • Ali Ahmadi, Afshin Zargar *, Ali Adami Pages 39-64

  The advent of technology and related approaches has brought about changes in all areas of humanity, of which the international system is no exception. Among the types of technologies, emerging technologies with their characteristics have had important effects on international issues and have made changes in the relations of political sphere actors. Among the various emerging technologies, "Artificial Intelligence" has become more popular due to its capabilities. With a descriptive-explanatory method and by examining and explaining the functions of artificial intelligence technology, this paper seeks to answer the question of what changes this technology causes in the national security of states. From the present study, it can be seen that although artificial intelligence is growing day by day in all areas of human life and governance, but this technology is not inherently a threat to the security of states and, therefore, leads states to consider a new area of artificial intelligence and its applications in their national security strategies, and requires them to anticipate the necessary funding for research and development in this area.

  Keywords: security, National Security, technology, Emerging Technology, artificial intelligence
 • Hamidreza Malek Mohammadi, Saideh Lotfian, Majid Vahid, Samad Rafatnejad * Pages 65-87

  This article seeks to provide a favorable model for the participation of strategic think tanks in the national security policy-making process of the Islamic Republic of Iran. The main nature of qualitative research and its approach is an exploratory combination and its research method is a case study. In the qualitative section, experts and experts in the field of research were interviewed using a qualitative method (snowball). The results of content analysis indicate a 45% increase in cognitive problems in both national security policy makers and think tanks. The results of statistical analysis of the research data obtained from the survey, while fitting the model, are:Dynamic and non-hierarchical structure in value-based think tanks with average rank (9.06), realistic understanding of think tanks with objective and practical considerations of valuable security policy-making environment (8.55) and pioneering of think tanks in identifying emerging and emerging security issues Concern and orientation to the needs of valuable security policy makers (5) The most important structural, cognitive and functional indicators of the model of participation of strategic think tanks in the national security policy-making process, respectively.

  Keywords: Think tanks, National security policy, Participation pattern Community Verified icon
 • Amin Moeini *, Ebrahim Ebrahim Pages 89-108

  states' security policy affect and influence patterns of regional order. The present study seeks to provide a new explanation of the security policy of the Islamic Republic of Iran. The main question of the research is what effect has the regional order of the Middle East had on Iran's security policy, what signs and patterns has this policy followed and what is its future? The Middle East regional order is the most important environmental variable affecting the security policy of the Islamic Republic of Iran. Patterns and signs of Iran's security strategy are influenced by the changing nature of the Middle East security structure; In the first decade of the revolution, and especially during the Iran-Iraq war, it was affected by environmental threats and security ambiguities, based on defense patterns. After the US invasion of Iraq and the formation of a hegemonic order based on signs of accumulation of power continued, and in the years of the Arab Spring and the expansion of geopolitics, the threat was focused on the balance of threat and the escalation of the crisis. The future of this relationship is influenced by the pattern of action of actors who define their goals based on trends of stability and cooperation or insecurity and conflict.

  Keywords: Middle East, regional order, Security Policy, balance of power
 • Mohammadreza Mohammadi Goodarzi *, Abdolah Moradi, Saeed Faridi, Fereydoon Taleb Poor Pages 109-148

  Deep geopolitical changes in the South Caucasus have had a significant impact on relations between Iran and the three republics of Armenia, Azerbaijan and Georgia. Geographical location and strategic importance have made this region one of the most important regions in the world. This research seeks to formulate the strategies of Iran in this region.In this research, the method of collecting information in the form of a library and a combination of sources about domestic and foreign sites Is.After carefully reviewing the documents and interviewing experts, by SWOT and QSPM, the strategies of the I.R of Iran in this region were competitive and the strategies of the Islamic Republic of Iran were determined after ranking as follows:1- Active and dynamic regional diplomacy in order to expand the depth of influence and reduce and moderate the power of competitors2- Utilization of infrastructure, technical engineering capacity and study and university centers in the development of energy transfer route in the South Caucasus region3- Developing media power in order to introduce Islamic and Iranian culture and civilization and tourism capacities4- Expanding and strengthening the axis of resistance in the region5- Effective defense-security diplomacy and emphasis on continuous regional defense cooperation without the presence of countries and supra-regional powersThe competitive position of the factor evaluation matrix for the I.R of Iran in the South Caucasus region shows that the Islamic Republic of Iran should be able to prevent environmental threats by further strengthening its strengths

  Keywords: Strategy, geopolitics, Environmental Science, Islamic republic of Iran, South Caucasus
 • Fatemeh Mortazavifar * Pages 149-164

  Not so long ago, countries and their rulers sought to achieve their goals and open up to prove their superiority and superiority through military methods and war, but gradually, the importance of military operations diminished and the spread of mass media and their presence in the realm of life. He made persuasion the best and most effective tool for resolving relations between rulers and different people.The aim of this study was to identify persuasion techniques in Al-Manar resistance network. This research was an applied research and the research method was qualitative with a content analysis approach. Based on this, 10 news reports in 2020 were selected from Al-Manar TV programs, including news, political commentaries, and were systematically studied using coding and classification processes.The research findings were classified based on the principles of persuasion of Patos, Logos and Itos.The results showed that Al-Manar network has tried to convince the audience in a logical and reasoned manner by using more than 70% of Logos techniques and only about 22% of Al-Manar reports have been presented to the audience in the form of pathos techniques. As the network's reports on the Resistance Front news are insecure in the region, the Itos index occupies a small share of them.

  Keywords: media, persuasion, techniques, resistance, Al-Manar
 • Bijani Hamid Reza, Milad Pourrajabi * Pages 165-200

  Hard military advances have been the earliest means of achieving the goals of the great powers throughout history. But changes in the global arena have led to the emergence of newer tools to advance political goals. The most important tool that is being considered by big governments today is the economy. This is why many other powerful countries in different models are trying to take advantage of this potential. China, one of the emerging powers that are becoming the world's economic superpower, has also adopted policies and strategies in this regard.This research analyzes and examines the strategies chosen by China with a descriptive-analytical approach and using theoretical documents and hypotheses in this field. This study categorizes the strategies used by China in the Middle East into three categories: political circuits, contextual circuits and cultural circuits, and according to the strengthening of each of these circuits, the speed, intensity and stability of economic development and It will increase its political influence in the international arena.

  Keywords: China, Political Power, Geo-economics, Strategic Economy
 • Abrahim Habiby *, Seyed Mohammad Sharifi Pages 201-236

  Certain ideas and principles of thought govern the writing and regulation of military field manuals and Doctrine. These principles can be derived from past military experiences, current field facts, religious rules, ideologies, or national and international constitutions. The reflection of these principles in high level documents, such as doctrines, defines the limits and behaviors of forces or even the organization of combat and equipment in war and operation theaters. Different environments of experience, new wars and methods of warfare, different religions and ideologies may lead to the creation of numerous and different concepts in the understanding of new wars and forces within. Cognition that can be a prelude to explaining the position and legitimacy of the parties to a conflict. Applying concepts borrowed from the intellectual or scientific achievements of others may lead to cognitive or legal conflicts that have far-reaching implications for war, military affairs, politics, and international affairs. This article Using the Documentary research method and reviewing historical examples, and using Islamic jurisprudential sources, books and knowledge related to emerging wars, deals with how the idea of defensive jihad (especially the order of jihad) in Islam can form a hybrid force (of people and armies), it will also explain the position of defensive jihad in the face of the emerging concepts of hybrid and unconventional warfare, which have been constructed and addressed mainly in the Western notions.

  Keywords: Defensive jihad, hybrid warfare, Unconventional warfare, military doctrine, Military jurisprudence