فهرست مطالب

حقوق و مطالعات سیاسی - سال سوم شماره 2 (تابستان 1402)

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
سال سوم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هادی محمدپوری صوری* صفحات 71-84
  زمینه و هدف

  در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه ها و قراردادهای داخلی بانکی و هم چنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می باشند و از سویی دیگر، بانک ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده از موضع ضعف مشتری به هنگام انعقاد قراردادهای مذکور، شروط و تعهداتی را بر خریدار بار می نمایند که آن ها را از سایر عقود متمایز می سازد که در متن، وجوه تمایز مزبور به تفصیل بررسی می گردد و هم چنین در انتها درمی یابیم که ذکر قراردادهای فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نباید توهم انحصاری بودن آن را پیش آورد، به عبارت دیگر انعقاد چنین قراردادهایی درصورتی که مخالف گزاره های نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در جوامع خارج از نظام بانکی منع نمی گردد.

  روش تحقیق: 

  روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای به ویژه قوانین و مقررات بانکی صورت پذیرفته است.

  یافته ها

  منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

  کلیدواژگان: فروش اقساطی، بانکداری بدون ربا، اعتبار، عملکرد نظام بانکداری
 • الهه اسلامی*، اسدالله موحدی گنجینه کتاب صفحات 85-100

  سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا حقوقی (نرماتیویته - باید بودن) و (انحراف) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

  کلیدواژگان: سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، سیاست کیفری، پلیس، امنیت پلیسی
 • سجاد طهماسبی* صفحات 101-111
  امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهم ترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر است. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آن ها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن است، نقش بسزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.این ویژگی که در مواد مختلف قانونی مورد تاکید قانون گذار قرارگرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلا آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.
  کلیدواژگان: دفاتر رسمی، ثبت رسمی، معاملات، نظام حقوقی ایران
 • مریم حیدری زادی* صفحات 112-130
  زمینه و هدف
  طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط در حدی که در مرحله نخستین رسیدگی شده می تواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنن، مخدوش می شود. قاعده معروف «منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب می شود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین قاعده « منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی نخستین در مرحله تجدیدنظر» نیز گاهی بنا به مصالح و فواید دخالت اشخاص ثالث در مرحله بالاتر ممکن است مخدوش شود.
  روش
  پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج شده از منابع است.
  یافته ها
  طرح برخی دعاوی طاری ازجمله ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر و تجویز رسیدگی ابتدایی به آن از سوی مقنن، بنا به برخی زایا، مصالح، فلسفه و اهدافی که قانون گذار در نظر داشته، موجب شده به نحو استثنایی از قواعد فوق عدول شود. آثاری ازجمله طرح برخی طواری دادرسی به تبع دعوی بدوی طاری مطرح شده در مرحله تجدیدنظر؛ مانند درخواست تامین خواسته و درخواست دادرسی فوری از دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی ابتدایی این دادگاه به دعوی اعسار در دعاوی مدنظر و همچنین تجمیع و تاثیر متقابلی که دعاوی اصلی و بدوی مطروحه بر یکدیگر در رسیدگی توامان به آن ها وجود دارد و نتایج آن، می تواند موجب توجیه تجویز مقنن در رسیدگی ابتدایی دادگاه تجدیدنظر باشد.
  نتایج
  رسیدگی نخستین دادگاه تجدیدنظر به برخی دعاوی طاری، به صورت ماهیتی و بنا به تجویز قانون گذار، موجب می شود که برخی طواری دادرسی و آیین های ویژه رسیدگی به موضوعاتی که جنبه ماهوی ندارد نیز در این مرجع قابلیت رسیدگی داشته باشد. علت و مبنای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این گونه امور دو وجهه دارد: یکی اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی مطرح است و به تبع آن، دادگاه تجدیدنظر صالح در رسیدگی به این گونه طواری دادرسی است؛ همانند آنجا که تجدیدنظرخواه در پی تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر، درخواست تامین خواسته یا دادرسی فوری می کند.
  کلیدواژگان: دعوای متقابل، دعوای جلب ثالث، دعوای اضافی، دعاوی طاری، دعوای اصلی، مرحله تجدیدنظر
 • سجاد حسنی* صفحات 131-142
  نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می پردازد. برخی از این شروط مورد اختلاف، عبارتند از: شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط انتخاب مسکن و محل زندگی، شرط وجود صفت خاص در یکی از زوجین. اکثریت فقها و حقوق دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد با توجه به جنبه های مختلف می توان اعتقاد داشت که قدر متیقن تمام این مباحث علقه زوجیت را به عنوان مقتضای ذات عقد نکاح به رسمیت شناسانده و تمکین، استمتاع، و حلیت وغیره از آثار عقد نکاح باشد، هر چند بعضا به اعتقاد برخی از فقها بعنوان مقتضای ذات نکاح معرفی شده اند. از سوی دیگر باید بررسی گردد که اگر زوجین بر خلاف مقتضای ذات عقد نکاح توافقی نمایند وضعیت شرط و اصل عقد چگونه خواهد بود، به عبارت دیگر آیا شرط و عقد هر دو باطل است و یا اینکه فقط شرط باطل بوده و اصل عقد صحیح می باشد. در پژوهش حاضر ضمن اثبات عدم صلاحیت این گونه شروط، به برخی نمونه های عینی و عملی آن اشاره شده و بر اساس روش توصیفی تحلیلی مصادیق ناگوار ناشی از آنها ذکر شده اند.
  کلیدواژگان: شرط، مقتضای عقد، شروط باطل و مبطل، عقد نکاح
 • سید محسن رضوی اصل* صفحات 143-152
  هییت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است، نشان داده شده است که این گواهی با توجه به وسعت مفهومی و مصداقی حق و تضییع، از مصادیق تکلیف به ما لایطاق است و با توجه به ماده 13 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، چنین نتیجه گیری شد که قانون گذار در این ماده بابیان قید «عدم تضییع حق از مجاورین» درصدد بیان آخرین اراده خویش بوده و چنین بیان داشته که در رسیدگی ها به اختلافات و اشتباهات ثبتی بایستی بررسی گردد که با اصلاح اشتباه یا اختلاف مزبور خللی به حقوق مجاورین وارد می شود یا خیر؟ و در جهت احراز این شرط راه کارهایی چون معاینه محلی ملک موردتقاضا و مجاورین آن، بررسی سوابق ثبتی آن ها، تنظیم اقرارنامه رسمی با مجاورین و نیز اخذ گواهی عدم تجاوز به شوارع مجاور از شهرداری مربوطه می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: عدم تضییع حق، هیئت نظارت، اختلافات و اشتباهات ثبتی، ثبت اسناد و املاک
|
 • Hadi Mohammadpouri Suri * Pages 71-84
  Background and purpose

  In the current research, by examining the theories, procedures and internal banking contracts, as well as by studying the banking laws and regulations and the civil law, we find that these types of contracts, although they are not specified in the civil law, have a legal face and according to Article 190 of the law Civil contracts are concluded and valid, and on the other hand, according to the nature and using the customer's position of weakness when concluding the said contracts, banks impose conditions and obligations on the buyer that distinguish them from other contracts, which are mentioned in the text, the differences It is examined in detail and we also find out at the end that the mention of installment sales contracts in the law of usury-free banking operations should not create the illusion of its monopoly, in other words, the conclusion of such contracts is prohibited in societies outside the banking system if it is not against the propositions of public order and good morals. does not turn.

  Research method

  The current research method is analytical-descriptive of applied type and using laws and regulations and library resources, especially banking laws and regulations.

  Findings

  The meaning of installment sale is the transfer of the same thing at a known price, otherwise, all or part of the said price is received in equal or unequal installments on the due date or due dates.

  Keywords: installment sales, Interest-Free Banking, Credit, banking system performance
 • Elaheh Eslami *, Asadullah Mohadi Ganjinehketab Pages 85-100

  In recent decades, the concept of criminal policy, in its broad legal and socio-political context, has gained attention in continental European countries as a modern system, in contrast to the narrow and equivalent concept of penal policy. Among the studies within this domain, it is noteworthy that this issue has been subject to structural analysis and modeling, taking into account the unchanging elements in any criminal policy, including crime, deviance, governmental response, societal response, and the fundamental and subsidiary relationships between these elements. In this analytical approach, 'crime' is often defined as a violation of necessary legal norms, characterized by normativity and necessity, while 'deviance' is defined as a breach of prevailing social norms or a state of non-conformity with average behavioral standards, often characterized by normality and the prevailing state of behavior. Due to the widespread prevalence of legal norms, such as the divine legal duties, in Islam, the division of norm-violating behaviors into 'crime' and 'deviance' within the concepts mentioned is not particularly practical for studying criminal policy in Iran. Nevertheless, within the Islamic normative system, controlled behaviors are distinguished from free behaviors

  Keywords: Criminal policy, Participatory criminal policy, Penal Policy, Police, police security
 • Sajjad Tahmasabi * Pages 101-111
  Nowadays, the judicial policies of many legal systems aim to reduce the workload of the courts and take effective action in this field by solving the issues, claims and disputes of individuals in other departments. In the legal system of the Islamic Republic of Iran, many efforts have been made in this field. One of the most important ways to realize this goal is to emphasize the arrangement of documents in notaries and offices. Considering that notary offices are one of the legal authorities in the preparation of official documents related to the property and obligations and contracts of individuals, and on the other hand, it is possible to implement their provisions and meanings without referring to the judicial courts, it plays a significant role. can perform in line with the said goal.This feature, which has been emphasized by the legislator in various legal articles and there are special regulations, requirements and procedures for the implementation of its provisions, has not been addressed as it should be in legal researches, and its emptiness is clearly evident in legal texts. Is. This research is an attempt to clarify the different angles of the implementation of official documents, in this direction, all the related legal articles and micro and macro regulations have been carefully and scientifically examined
  Keywords: Official offices, Official Registration, transactions, Legal System of Iran
 • Maryam Heydarizadi * Pages 112-130
  Introduction
  In accordance with a fundamental tenet governing civil procedure law, the initiation of an appeal is constrained by the scope to which a matter was considered during the initial stage. However, legislative provisions at times introduce deviations from this principle. The well-established doctrine of "prohibition of new claims at the appellate stage" dictates that appellate judges are restricted to the issues and judgments of the lower court. Nevertheless, the rule concerning "restricting the participation of parties not originally involved in the lawsuit at the appellate stage" may, in some instances, be influenced by the potential interests and advantages associated with involving third parties at this higher level.
  Method
  Considering the inherent nature of the subject matter and the research objectives, the present study adopts a qualitative approach, employing a descriptive and analytical methodology. It is rooted in the exposition, interpretation, and rationalization of materials extracted from pertinent sources.
  Findings
  The filing of certain ambiguous lawsuits, including third-party interventions and their statutory preliminary hearings, is attributed to a variety of factors, interests, philosophies, and objectives envisioned by the legislator, leading to notable deviations from the aforementioned rules. These deviations manifest in various forms, including the design of specific procedures that result from primary lawsuits being elevated to the appellate stage. This includes applications for satisfaction of demands and urgent hearings before the Court of Appeals, along with the preliminary hearing of foreclosure claims in the cases under consideration. Moreover, the intertwined nature and mutual influence of the primary and underlying lawsuits in consolidated proceedings justify the legislator's prescription in the initial proceedings of the appellate court.
  Results
  The Court of Appeals' initial review of certain ambiguous lawsuits, as mandated by the legislator, enables the establishment of specific procedures and special mechanisms to address issues devoid of a substantive aspect. This authority is granted on the basis of two primary considerations: first, the existence of an appeal claim, which confers competence upon the appellate court to handle such proceedings. This applies particularly in cases where the appellant, following their appeal, seeks to satisfy their demand or requests urgent proceedings in the appellate jurisdiction
  Keywords: Counterclaim, third-party claim, additional claim, vague claims, main claim, appeal stage
 • Sajjad Hasani * Pages 131-142
  Marriage is one of the contracts in which the rules regarding the conditions of the contract are current. Therefore, the conditions of the marriage contract have the same characteristics as stipulated in the general rulings. According to famous jurists, some of these conditions are correct and some are invalid. Some of these terms are disputed. In addition to examining the conditions included in the marriage contract, this research has examined and analyzed the controversial cases of the conditions included in the marriage contract from the perspective of Imamia and famous jurists. Some of these disputed conditions are: the condition of couples not remarrying, the condition of choosing housing and residence, the condition of having a special trait in one of the couples. The majority of jurists and jurists consider marriage and privacy to be the essence of marriage. But in many cases, there is a difference of opinion between them due to the conditions contrary to the nature of the contract. According to various aspects, it can be believed that Qadr Motaqeen considered all these marriage issues as necessary for the nature of marriage and agreed. And enjoyment, resolution, etc. are among the effects of the marriage contract, although sometimes, according to the belief of some jurists, it is introduced as a requirement of the nature of marriage. On the other hand, it should be checked that if the couple reaches an agreement contrary to the nature of the contract, what will be the condition and principle of the contract, in other words, it is both a condition and a condition. Is the contract invalid or only the condition is invalid and the principle of the contract is correct? . In the current research, while proving the ineligibility of such conditions, objective and practical examples have been pointed out and the unfortunate examples resulting from them have been mentioned based on the descriptive-analytical method
  Keywords: Condition, conditions of marriage, void conditions, marriage contract
 • Seyyed Mohsen Razavi Asl * Pages 143-152
  The supervisory board located in the General Directorates of Deeds and Real Estate Registration as a dedicated authority for administrative proceedings plays an important role in resolving disputes and registration errors, and during these proceedings, it is in accordance with the provision of "not violating anyone's rights" contained in clauses 4 and 6 of the article 25 of the registration law requires the relevant registration units to certify this condition and in this article, which has been done in a descriptive and analytical way and using the library method, it has been shown that this certificate is one of the examples of the obligation to us due to the conceptual scope and examples of rights and damages, and according to Article 13 of the Comprehensive Demarcation (Cadastre) Law of the country, it was concluded that the legislator in this article, by stating the stipulation "not to violate the rights of the neighbors", intended to express his last will and stated that in the handling of disputes and errors in registration, It should be checked whether by correcting the said mistake or dispute, there will be a disturbance to the rights of the neighbors or not? And in order to meet this condition, solutions such as local inspection of the requested property and its neighbors, checking their registration records, preparing an official declaration with the neighbors and also obtaining a certificate of non-encroachment on the adjacent streets from the relevant municipality can be effective.
  Keywords: Non-violation of rights, supervisory board, registration disputes, mistakes, registration of documents, properties