فهرست مطالب

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
سال یکم شماره 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سجاد مومنی*، فیروزه گراوندی، احمد خسروی صفحات 1-14
  زمینه
  مسیولیت مدنی پزشک، به عنوان یکی از مقوله های موردبحث در حوزه مسیولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسیولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسیولیت پزشک را نیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده اند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ شده تا پاییز 1400 به زبان فارسی درزمینه مسیولیت عوامل موثر در جراحی با نگاهی به آموزه های فقهی بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، فصلنامه حقوق پزشکی، نشریه جراحی ایران، sid.ir، فصلنامه فقه پزشکی و نشریات سیویلیکا، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، با استفاده از کلیدواژه هایی نظیر مسوولیت مدنی، فقه اسلامی، تعهد و مسوولیت پزشک، خطای پزشکی و مسیولیت کیفری به دست آمده اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایت های فوق استخراج شده است.
  یافته ها
  با توجه به بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب در باب مسیولیت پزشک در حقوق ایران، به موجب قانون مجازات 1392 در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی برای وی وجود ندارد، هرچند برایت اخذ نکرده باشد (تبصره ی 1 ماده ی 495)؛ درواقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است.
  کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، فقه اسلامی، تعهد و مسوولیت پزشک، خطای پزشکی، مسئولیت کیفری
 • مهرانگیز کریمی* صفحات 15-27
  یکی از مسایل مهم و حیاتی که همواره بحث های آن مورد مداقه فقهای مذاهب اسلامی و به تبع آن، قانون مدنی قرارگرفته، توجه به ماهیت و مسایلی است که بر نفقه اقارب مترتب می گردد. به طورکلی نفقه اقارب از فروع متعددی برخوردار است. بحث از مقدار نفقه اقارب، تعدد منفق، تعدد منفق علیه، ترتیب در انفاق، شرایط لزوم انفاق و مسایل بسیار اساسی دیگر، از مواردی است که ازنظر فقهای اسلامی و مواد قانون مدنی ایران به آن پرداخته می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با تتبع در قانون ایران و فقه عامه و همچنین با استمداد از متون حقوقی، چنین به دست آمده است. انفاق به معنای فراهم نمودن هزینه های متعارف زوجه و اقارب نیازمند است. زوجیت و تمکین زوجه دو شرط الزام زوج به انفاق است. در مواردی مثل انجام اعمال واجب دینی و ترس از ورود ضرر و درمان، خروج زن از منزل نشوز محسوب نشده و مرد باید مخارج وی را بپردازد. فقر وی باعث نمی شود که او خرجی زنش را نپردازد. رابطه قرابت نسبی بین افراد خانواده موجب شده که والدین و فرزندان هزینه زندگی یکدیگر را پرداخت نمایند. درصورتی که افراد به دلیل نداشتن کار یا معلولیت قادر به کسب درآمد کافی نباشند، خویشاوندی که توانایی مالی دارد باید لوازم معیشت بستگان فقیر خود را بپردازد.
  کلیدواژگان: نفقه، اقارب، فقه، فقه عامه، حقوق، زوجه، قانون ایران
 • محمدمحسن کرمی* صفحات 28-38
  در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شییی در مقابل شیی(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود معوض تقابل و به هم پیوستگی عوضین قرارداد است به این معنا که هر یک از دو عوض در مقابل دیگری،قرار می گیرد و انتفای یکی به موجب منتفی شدن دیگری خواهد شد. برای تضمین این تقابل ضمانت اجراهای متنوعی قابل اعمال است که می توان آن ها را در دو دسته ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی جای داد. پیش بینی حق حبس ،فسخ قرلرداد به دلیل خیار تفلیس و نیز فسخ قرارداد به استناد خیار تاخیر ثمن در عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض و نیز حق الزام متعهد  له به ایفای تعهد از این جمله هستند.علاوه بر این طرفین قرارداد نیز می توانند برای تضمین اجرای تعهدات متقابل ضمانت اجراهایی را در قرارداد پیش بینی کنند مانند درج وجه التزام در قرارداد یا اعطای حق فسخ در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهدله. پیش بینی حق فسخ از آن جهت مفید است که در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه نقض قرارداد ابتدایا مجوز فسخ قرارداد نیست بلکه ضمانت اجرای اولیه الزام طرف مقابل به ایفای تعهد است اما این قاعده جنبه آمره ندارد و طرفین می توانند ضمن قرارداد پیش بینی کنند که عدم اجرای هر یک از تعهدات موجد حق فسخ برای طرف مقابل است علاوه بر این نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که تقابل بین عوضین مختص مرحله اجرای قرارداد نیست و به مرحله زوال قرارداد نیز قابل تسری است زیرا این قاعده یک قاعده عقلی و منطقی است که در موقع منتفی شدن قرارداد نیز قابل اعمال است.
  کلیدواژگان: نقض احتمالی، تخلف قراردادی، تعهدات قراردادی، مطالبه تضمین، حقوق ایران
 • لیلا حسین زاده چم گردانی* صفحات 39-53
  تربیت به طور عام و تربیت دینی به طور خاص در هر نظام آموزش وپرورش، متاثر از دیدگاه هاست، پژوهش و نقادی این دیدگاه ها و پیش فرض های حاکم بر آن ها، می تواند نظام های تربیتی را از آسیب نگه دارد. پرداختن به هویت تربیت دینی و جایگاه تجربه دینی در این حوزه با تامل در جریانات اسلامی یک امر ضروری است.
  یافته ها
  این پژوهش از نوع نظری بوده که باهدف اطلاع از عوامل موثر بر تربیت، نظر فلاسفه و دانشمندان اسلامی درباره تربیت، شاخص ها و ویژگی های تربیت دینی قرآنی همچنین مبانی، اهداف، اصول، روش ها، موانع و راهکارهای تربیت دینی قرآنی است و مهم ترین سوال این است که تربیت دینی قرآنی، راهکارها و عوامل بازدارنده آن چگونه است؟ روش پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی بوده که جمع آوری اطلاعات به صورت کار کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به موضوع پژوهش انجام گردیده است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحلیل توصیفی داده های پژوهش نشان می دهد که تربیت یکی از مباحث موردتوجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است و تربیت دینی و قرآنی دارای شاخص ها، ویژگی ها، مبانی، اصول، روش ها راهکارهای خاصی است که عمل به آموزه های دین مبین اسلام و قرآن، رفع کننده موانع و عوامل بازدارنده آن است . مطابق یافته های تحقیق برای تحقق تربیت دینی و قرآنی مطلوب، اساتید و معلمان و خانواده ها باید با اتخاذ شیوه های نوین و اصیل، اولین و اثربخش ترین عامل در پیشبرد این امر مهم باشند.
  کلیدواژگان: تربیت، دین، قرآن، ایمان، فلسفه، خانواده، اعتدال
 • یسرا طرفدارمنفرد*، محمدمحسن کرمی صفحات 54-67
  انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانون گذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آن ها اتفاق می افتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار گرفت. این مقالات با جستجوی پایگاه های داده، فصلنامه حقوق، مجله علمی ایران، sid.ir، فصلنامه حقوق و حقوق و انتشارات سیویلیکا، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی، با استفاده از کلمات کلیدی مانند تقسیم، اموال مشاع، مالکیت مشاع، مالکیت تقسیم به دست آمده است. همچنین از مجلات علمی برجسته از مقالات و وب سایت های فوق الذکر گرفته شده است. با توجه به اموال مشترک، شیء یا منفعت یا مذهب یا اموال مشابه یا امین، قانون گذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است تا با اجماع و توافق بین آن ها تقسیم را به دلخواه انجام دهند و در صورت عدم توافق، متقاضی تقسیم می تواند از تعهدات شرکا برای انجام تقسیم بندی بخواهد. بر اساس آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مرجع صالح برای درخواست تقسیم املاک ثبت شده اداره ثبت محلی است که ملک در آن واقع شده است.
  کلیدواژگان: افراز، مال مشاع، مالکیت مشاعی، مالکیت افرازی
 • ماری میرزابیگی* صفحات 68-79

  در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هییت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل توجه این است که این اختلاف و اشتباهات حتما بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر این صورت اختلاف و اشتباهات مزبور موردنظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضایی حل وفصل شود. مهم ترین ماده قانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 است که حدود صلاحیت و وظایف هییت نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در 8 بند احصاء نموده است ولی غیر از آن ها موارد بی شماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آن ها در صلاحیت هییت نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسیول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیله اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هییت نظارت حل وفصل می کرد.

  کلیدواژگان: اشتباهات ثبتی، اشتباه موثر، اشتباه غیر موثر، هیئت نظارت، شورای عالی ثبت
|
 • Sajjad Momeni *, Firozeh Geravandi, Ahmad Khosravi Pages 1-14
  Background
  The civil liability of the physician is of high significance as one of the issues argued in the civil liability and private law. Civil liability in Iranian law, based on the majority of jurisprudence, is relied on the theory of loss and causation. Accordingly, most jurists have justified the physician’s liability by relying on these two rules.
  Materials and Methods
  In this study, all articles published up to the winter 2021 in Persian on the liability of the influential factors in surgery with view to jurisprudence teachings were reviewed. By searching databases, Quarterly Journal of Medical Law, Iranian Journal of Surgery, sid. ir, Quarterly Journal of Medical Jurisprudence and Civilica Publications, Quarterly Journal of Private Law Research, through keywords as civil liability, Islamic jurisprudence, commitment and liability of physician, medical error and criminal liability, these articles were obtained. It has also been derived from reliable scientific journals from the above-mentioned articles and websites.
  Findings
  According to law historical course on physician’s liability in Iranian law, based on 2013 Penal Code, if the physician is not at fault in science and practice, there is no guarantee for him, even if he has not been acquitted (paragraph 1 of Article 495); indeed, the new penal code has adopted guilt basis.
  Keywords: Civil Liability, Islamic Jurisprudence, physician commitment, liability, Medical error, Criminal Liability
 • Mehrangiz Karimi * Pages 15-27
  One of the most significant and vital issues, the discussions of which have always been concerned by the jurists of Islamic religions and consequently, the civil law, is the nature and issues arranged on the relatives’ alimony. Generally speaking, the relatives’ alimony has numerous branches. Discussing the amount of relatives’ alimony, the benefactors numbers, the number of against benefactors, the almsgiving order, the conditions for almsgiving necessity and other basic issues are among which are addressed from the viewpoint of Islamic jurists and the articles of Iranian civil law. In this research, which has been conducted by descriptive-analytical method, has been achieved by following Iranian law and general jurisprudence and also by using legal texts. Almsgiving means providing normal expenses of the wife and relatives in need. Marriage and wife’s obedience are two conditions for husband to be obligated to almsgiving. He has to pay her expenses. His poverty does not prevent him paying for his wife. Relative kinship between family members has caused parents and children to pay for each other's living expenses. If people are unable to earn enough money due to lack of work or disability, a financially able relative should pay for the livelihood of their poor relatives.
  Keywords: alimony, relatives, Jurisprudence, general jurisprudence, Law, wife, Iranian Law
 • Mohamadmohsen Karami * Pages 28-38
  Among the contracts or agreements in civil law, there are some in which an object is placed against the other (i.e. another obligation) and each of them is relied on the other. The significance of these contracts and their common feature, which is the reciprocity of exchanges, has forced the researcher to investigate this feature and its issues.The contract’s termination due to the insolvency option and also contractual termination based on the option of price delay in the sale contract as a obvious sample of exchange contracts and the obligation of the obligee to fulfill the obligation are also included. Execution of reciprocal obligations provide for execution of guarantees in the contract such as inserting the obligation in the contract or granting the termination right in the case of obligation non-fulfillment by the obligor.Predicting the termination right is useful since in Iranian law, following Imami jurisprudence, violating the contract is not a license to terminate the contract, however a guarantee of the initial implementation of the other party's obligation to fulfill the obligation, but this rule is not mandatory and the parties can the contract stipulates which non-fulfillment of any obligation leads to a termination right for the other party.
  Keywords: Possible breaches, contract breach, contractual obligations, guarantee obligations, Iranian Law
 • Leila Hosseinzadeh Cham Gordani * Pages 39-53
  Education, in general, and religious education, in particular, in any education system is impacted by viewpoints, research, their critiques and assumptions governing them can protect educational systems from harm. It is essential to investigate the identity of religious education and position of religious experience in this field by reflecting Islamic issues.This is a theoretical research aims to inform factors affecting education, Islamic philosophers and scientists’ views about education, indicators, characteristics of Quran religious education, principles, goals, methods, obstacles and strategies of Quran religious education and the most prominent question as what is Quran religious education, its strategies and deterrents? The research method is analytical-descriptive in which information is collected as library- based and by referring to the documents related to the research topic. The results of descriptive analysis of research data indicate that education has been one of profound issues to various religions and schools throughout the centuries and religious and Quran education has features, principles, principles, methods are particular strategies following religious teachings, Islam and Quran remove obstacles and impediments. According to the findings, to achieve the desired religious and Quran education, professors, teachers and families should be the first and most effective factor in advancing this issue by adopting new and original methods.
  Keywords: Education, religion, Quran, faith, philosophy, Family, moderation
 • Yusra Tarafdare Monfared *, Mohamadmohsen Karami Pages 54-67
  Dissemination in common ownership and property division is subject to the rules and regulations which the legislature has observed in order to ensure the health of people's financial and transactional relations. Dissemination in ownership occurs in cases without the individuals’ will and sometimes with their motivation.In this investigation, all articles published up to the winter 2021 in Persian in distribution in ownership and division of common property were reviewed. These articles by searching databases, Law Quarterly, Iranian Scientific Journal, sid.ir, Jurisprudence and Law Quarterly and Civilica Publications, Private Law Research Quarterly, using keywords such as division, common property, common ownership, division ownership have been obtained. It has also been derived from prominent scientific journals from the above-mentioned articles and websites.Due to the common property, object or benefit or religion or similar or trustee property, the legislator has in the first place permitted the partners to make the division as they wish by consensus and agreement between them and if no agreement is reached, the split applicant can want the partners’ obligations to conduct division.Based on the research and division law and sale of common property approved in 1978, the competent authority to request the division of registered properties is the local registration office in which the property is located..
  Keywords: division, common property, common ownership, division ownership
 • Mary Mirzabeigi * Pages 68-79

  During the recording process, despite supervisions and observations, there may be disagreements and mistakes among individuals and registration offices. Thus, solutions have been considered to eliminate the given mistakes. Disputes and mistakes have been determined and introduced by the Supervisory Board and the High Registration Council (Articles 6 and 25). It is worth to note that these differences and mistakes should be between individuals and registration offices. Otherwise, the mentioned disputes and mistakes in the law are not registered and should be resolved by the other authorities such as the judiciary. The most prominent article of registration law dealing with registration disputes and mistakes is Article 25, which states the limits of competence and duties of the supervisory board and lists the cases and mistakes instances in 8 paragraphs. However besides them, there are countless cases of mistakes in the provisions of registration law, all of which are within the competence of the supervisory board. Mistakes cases may also occur in notary offices, which in the first stage, the relevant notary public is responsible for correcting the mistake, and if it is not within the authority of the notary public, it will be resolved in the registry office and the supervisory board.

  Keywords: registration mistakes, effective mistakes, ineffective mistakes, supervisory board, Supreme Registration Council