فهرست مطالب

فصلنامه بیماریهای گیاهی
سال پنجاه و هشتم شماره 3 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کیومرث میره کی*، غلامرضا نیکنام، محمود کوشش صبا، علی بنده حق صفحات 140-157
  نماتد نوک سفیدی برنج (Aphelenchoides besseyi)، عامل بیماری کوتولگی تابستانه گیاه توت‏فرنگی است که سالیانه خسارت قابل‏توجهی به محصول آن در دنیا وارد می‏کند. با توجه به خطرات زیست‏محیطی کاربرد سموم شیمیایی، شناسایی منابع مقاومت در ارقام مختلف توت‏فرنگی و کاربرد آن‏ها می‏تواند یکی از راهبردهای موثر مهار این نماتد باشد. به این منظور جمعیتی از A. besseyi از یک مزرعه توت‏فرنگی در استان کردستان جمع‏آوری و با استفاده از صفات ریخت‏شناختی و توالی ناحیه D2-D3 28S rDNA شناسایی گردید. سپس عکس‏العمل 12 رقم تجاری و رایج توت‏فرنگی در استان نسبت به آن در شرایط گلخانه بررسی گردید. نتایج نشان داد که تاثیر نماتد بر اکثر صفات رویشی و زایشی گیاه و جمعیت نهایی نماتد در ارقام مورد بررسی در سطح 1% معنی‏دار بود و بر اساس فاکتور تولیدمثل نماتد، 12 رقم در چهار گروه قرار گرفتند: رقم میشنری با فاکتور تولیدمثل 04/9 به عنوان میزبان مناسب A. besseyi شناخته شد. از لحاظ صفات رویشی و زایشی این رقم دارای بیشترین تاثیرپذیری نسبت سایر ارقام بود. ارقام یالووا و چندلر با فاکتور تولیدمثل 20/7 و 73/6 به عنوان میزبان‏های نسبتا مناسب، ارقام کردستان، آروماس و آلیسو با فاکتور تولیدمثل 27/4-76/4 به عنوان میزبان های نسبتا ضعیف شناسایی شدند. این ارقام از نظر صفات رویشی و زایشی تاثیرپذیری کمتری نسبت به رقم میشنری نشان دادند. ارقام کراسنی‏برگ، سلوا، کویین‏الیزا، کاماروسا، مرک و پاروس با فاکتور تولیدمثل 45/2-54/3، به عنوان میزبان‏های ضعیف شناخته شدند. این ارقام دارای بالاترین سطح عملکرد و سایر صفات زایشی و رویشی بودند.
  کلیدواژگان: عکس‏العمل ارقام، کوتولگی تابستانه، نماتد جوانه و برگ، Fragaria ananassa
 • محمدحسن رستگار، احمد روحی بخش، سید مهدی بنی هاشمیان* صفحات 158-170

  ویروس رگبرگ روشنی زرد مرکبات در سال های اخیر در تعدادی از کشورهای آسیایی از جمله ایران گسترش یافته است. به منظور شناسایی میزبان های حساس به بیماری، ابتدا پیوندک ژنوتیپ های مهم لیموی کشور از درختان مادری بدون علایم جمع آوری شد و عاری بودن آنها از ویروس رگبرگ روشنی زرد مرکبات با نموده سازی بیولوژیکی گیاه محک نارنج (Citrus aurantium) مورد تایید قرار گرفت. سپس جوانه این ژنوتیپ ها روی پایه نارنج تکثیر و نهال ها به طور هم زمان با جدایه ایرانی LEN با روش پیوند آلوده و به همراه نهال های شاهد مایه زنی نشده در شرایط دمایی کنترل شده (°C24 روز، °C18 شب) نگهداری شدند. بر اساس بروز علایم بیماری در گیاهان آلوده شده، از بین 21 ژنوتیپ مورد بررسی، پرشین لایم (C. latifolia) و نه رقم لمون (C. limon) به عنوان ارقام حساس به بیماری رگبرگ روشنی زرد مرکبات تشخیص داده شدند. استخراج آران ای کل از پوست و رگبرگ جست های جدید و واکنش زنجیره ای پلیمراز با نسخه برداری معکوس توسط آغازگرهای اختصاصی تکثیرکننده ژن پروتیین پوششی، آلودگی به ویروس مورد مطالعه را در گیاهان مایه زنی شده دارای علایم ارقام مختلف لیمو تایید نمود. در سایر ژنوتیپ های مورد بررسی تا یک سال پس از مایه زنی علایمی مشاهده نشد. در ژنوتیپ های آلوده، شدت بیماری بر اساس شدت علایم از مقیاس صفر تا چهار درجه بندی و این ارقام با توجه به شدت پاسخ در سه گروه خیلی حساس، حساس و با حساسیت کم دسته بندی شدند. به استناد نتایج تحقیق، ارتباط بین قرابت اجدادی ارقام لیمو و حساسیت به ویروس رگبرگ روشنی زرد مرکبات مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: حساسیت، شدت علائم، لایم، لمون
 • محمدرضا خیری قلعه، مونس بخشی*، سید علی موسوی جرف، رسول زارع صفحات 171-191
  یونجه یکی از محصولات مهم زراعی و مهم ترین محصول علوفه ای در کشور است و در تامین علوفه جهت تغذیه دام ها نقش مهمی ایفا می نماید. قارچ های هیفومیست بخشی از عوامل همراه با بیماری لکه برگی گیاه یونجه محسوب می شوند. در این تحقیق با توجه به اهمیت کشت گیاه یونجه در استان آذربایجان غربی، در آبان ماه سال 1399 طی بررسی هایی از مزارع مختلف مناطق جنوبی استان آذربایجان غربی شامل شهرستان های میاندوآب، مهاباد و نقده، از گیاهان یونجه دارای علایم لکه برگی، نمونه هایی تهیه گردید. پس از بررسی نمونه ها و تهیه کشت های تک اسپور به صورت مستقیم از عوامل قارچی روی لکه های برگی، تعداد 66 جدایه قارچی از جنس های مختلف به دست آمد. بعد از کشت تمامی قارچ های جداسازی شده روی محیط کشت های استاندارد و طبقه بندی آن ها بر اساس ویژگی های ریخت شناختی با استفاده از منابع معتبر، بررسی مولکولی جدایه های نماینده با توجه به جنس قارچی، بر اساس ناحیه ITS ریبوزومی و یا بخشی از ناحیه ژنومی gapdh انجام شد. بر اساس ویژگی های ریخت شناختی و مولکولی، هشت گونه متعلق به پنج جنس از قارچ های هیفومیست شامل Albifimbria verrucaria، Alternaria atra، Alternaria kordkuyana، Alternaria sp. (section Alternaria)، Cercospora zebrina، Curvularia inaequalis، Stemphylium botryosum و Stemphylium vesicarium شناسایی شدند. بر اساس نتایج آزمون بیماری زایی در شرایط گلخانه، بیماری زایی گونه های Alb. verrucaria، A. kordkuyana، C. zebrina، S. botryosum و S. vesicarium تایید شد. بر اساس منابع موجود، از بین گونه های شناسایی شده، گونه های A. atra، A. kordkuyana و Cu. inaequalis برای اولین بار از روی گیاه یونجه در جهان گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: هیفومیست، لکه برگی، یونجه، شناسایی مولکولی، آزمون بیماری زایی
 • مجید صیام پور* صفحات 192-207

  تعیین خصوصیات و مشخصات فیتوپلاسماها در درجه اول براساس واکاوی ترادف ژن حفاظت شده آر ان ای ریبوزومی 16S (16S rRNA) انجام می گیرد. حتی تغییرات اندک در ترادف این ژن می تواند نشان دهنده رخدادهای تکاملی بسیار طولانی مدت باشد که همراه با آن خصوصیات اکولوژیکی در جمعیت باکتری ها نیز تغییر یافته است. وجود هر گونه خطا و ناهنجاری در ترادف ژن های 16S rRNA باعث بروز خطاهای بارز در تحلی لهای بعدی از جمله مطالعات تبازرایی و تاکسونومی خواهد شد. در این مطالعه با ابزارهای بیوانفورماتیک ناهنجاری های معمول از جمله خطا در تعیین ترادف و یا تشکیل کایمر در ترادف ژن 16S rRNA مربوط به فیتوپلاسماهای نماینده از بیش از 170 زیرگروه در 40 گروه آر ان ای ریبوزومی 16S بررسی شد. نتایج امکان وجود چنین ناهنجاری هایی را در هشت استرین فیتوپلاسمایی تایید کرد. اغلب این استرین ها در درخت تبارزایی روی شاخه هایی که بطور غیر معمول طویل بودند قرار گرفتند. از بین استرین هایی که وجود ناهنجاری در ژن 16S rRNA آن ها ردیابی شد می توان به استرین های مرجع مربوط به ‘Candidatus Phytoplasma wodyetiae’، ‘Candidatus Phytoplasma allocasuarinae’ و ‘Candidatus Phytoplasma lycopersici’ و نیز استرین های نماینده گروه های ریبوزومی 16SrXXVI و 16SrXXVII اشاره کرد. نتایج این مطالعه همچنین پیشنهاد کرد که ناهنجاریهای مربوط به این ژن در فیتوپلاسماها احتمالا محدود به هشت استرین مشخص شده در این مطالعه نیست.

  کلیدواژگان: کایمر، خطای تعیین ترادف، استرین مرجع، گروه های آر ان ای ریبوزومی
 • میلان س. ساماراکون، آ. بالاسوریا، آ.ر.ت. ویکراماراچی صفحات 208-211

  بیماری های ناشی از گونه های بگوموویروس (تیره Geminiviridae) نقش مهمی در کشاورزی تایلند دارند. مدیریت موثر بیماری نیازمند شناخت ویروسهای مرتبط با علف های هرز به عنوان میزبان های جایگزین است. یونجه ایرلندی علف هرز شایع در تایلند است که عالیم شبیه به بیماری ویروسی را نشان میدهد. در سطح جهان 38 بگوموویروس مرتبط با گونه های جنس S. acuta Burm.f., S. cordifolia L., S. ciliaris L., S. micrantha A.St.-Hil., S. rhombifolia L., S. مانند Sida spp Sida .,L urens .S ,Monteiro .H santaremnensis شناخته شدهاست. طی ماه های اکتبر و دسامبر سال 2022 میالدی نمونه های یونجه ایرلندی دارای عالیم زردی، شفاف شدن رگبرگ و برگهای فنجانی شکل از منطقه مویانگ چیانگ مای بین برای بررسی بگوموویروسهای مرتبط با آنها جمع آوری شد .شکل 1 . بخشی از ژن رمز کننده پروتیین پوششی از A-DNA با استفاده از آغازگرهای دژنره ('-3TAATATTACCKGWKGVCCSC-'5 (A Deng و -'5) B Deng ('-3TGGACYTTRCAWGGBCCTTCACA توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز تکثیر و سپس تعیین ترادف شد) et Deng 1994 .al). ترادف های به دست آمده یکسانی نوکلیوتیدی باالیی با جدایه های HN(97%)، 60Hn(93%)و 57Hn(93%)ویروس پیچیدگی برگ یونجه ایرلندی) SiLCV ,virus curl leaf Sida)داشت. جدایه های 01BM-CM و 02BM-CM با جدایه های SiLCV همگروه شدند و با جدایه [HN[-SiLCV در آنالیز فیلوژنی دریک گروه خواهری قرار گفتند)شکل 1(. SiLCV قبال از چین همراه با یونجه ایرلندی گزارش شده است (2006 Zhou and Guo). یک گونه Sida با یک بگوموویروس ناشناخته و SiLCV همراه با indicum Abutilon قبل از این در تایلند پیدا شده است) 2022 .al et Hemniam). این اولین گزارش از همراهی SiLCV با cordifolia .S از تایلند است. پتانسیل علفهای هرز Sida به عنوان میزبان جایگزین و تاثیر آن در انتقال ویروس به گیاهان زراعی در حال حاضر حل نشدهاست. پژوهش مستمر در خصوص نقش علفهای هرز به عنوان میزبانهای جایگزین برای مدیریت موفق بیماریهای ویروسی دارای ناقل ضروری است.

 • خدیجه سالاری، جهانگیر حیدرنژاد*، مریم میرزازاده، حسین معصومی صفحات 212-217
  بتاستلایت های مرتبط با بگوموویروس ها و برخی از مستر ویروس ها، مولکول های دی ان ای تک رشته ای و حلقوی به انداره تقریبی 4/1 کیلوباز هستند که در طیف وسیعی از گیاهان آلوده به این ویروس ها ردیابی شده و نقش آن ها افزایش تجمع ویروس کمکی و تشدید علایم ناشی از آن است (Navas-Castillo & Fiallo-Olivé 2021). در بررسی های قبلی روی بیماری پیچیدگی شدید برگ های هندوانه (شکل 1a) در مزارع شهرستان رودبار جنوب واقع در استان کرمان (جنوب شرق ایران) ، ویروس پیچیدگی برگ کنجد (Sesame curly top virus, SeCTV) از جنس Turncurtovirus و خانواده Geminiviridae در گیاهان بیمار ردیابی گردید. با این وجود، مایه زنی بوته های هندوانه با استفاده از سازه عفونت زای این ویروس، منجر به آلودگی نسبتا خفیف تر بوته های هندوانه با علایم کوتولگی و زردی خفیف بوته ها در مقایسه با آلودگی طبیعی گردید (شکل 1b) (Hasanvand et al. 2021). به منظور بررسی عامل تشدیدکننده علایم در نمونه هندوانه، دی ان ای کل از بافت گیاه هندوانه آلوده به SeCTV در شرایط طبیعی (جدایه 1W)، استخراج شد و سپس مولکول های حلقوی موجود در آن با استفاده از روش تکثیر دایره غلتان (rolling circle amplification, RCA) غنی سازی گردید. در ابتدا، امکان آلودگی مخلوط این نمونه با سایر جمینی ویروس های شایع در منطقه مانند ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند (beet curly top Iran virus, BCTIV)، ویروس کوتولگی سبزرد نخود ایرانی (chickpea chlorotic dwarf virus, CpCDV) و بگوموویروس ها مورد مطالعه قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بتاستلایت پیچیدگی برگ گوجه فرنگی، جمینی ویروس، ویروس پیچیدگی برگ کنجد، هندوانه
|
 • Kioumars Mireki *, Gholamreza Niknam, Mahmoud Kosheshsaba, Ali Bandehagh Pages 140-157
  The rice white tip nematode Aphelenchoides besseyi is the causal agent of summer dwarf disease of the strawberry plant, which causes significant crop damage worldwide each year. Considering the environmental hazards of chemical pesticides, identification of resistance sources in different strawberry cultivars and their application could be one of the effective strategies to control this nematode. To this end, a population of A. besseyi was collected from a strawberry field in Kurdistan province and identified based on the morphological characteristics and sequence of D2-D3 expansion segments of 28S rDNA. Then, the responses of 12 commercial and common strawberry cultivars in the province were studied under greenhouse conditions. The results showed that the effects of nematode infestation on most plant growth and reproduction traits and on the final nematode population in the cultivars were significant at the 1% level. Based on the nematode reproduction factor, 12 cultivars were divided into four groups: The cultivar Missionary with a nematode reproduction factor of 9.04, was recognized as a suitable host for A. besseyi and had the greatest impact on growth and reproductive traits compared to the other cultivars. The cultivars Yalova and Chandler with nematode reproduction factors of 6.73 and 7.20, were classified as relatively suitable hosts, while the cultivars Kurdistan, Aromas and Aliso with nematode reproduction factors of 4.27-4.76 were classified as relatively poor hosts. These cultivars were less affected than Missionary in terms of growth and reproductive characteristics. Krasnayy berg, Selva, Queen Elisa, Camarosa, Mrak and Paros cultivars with nematode reproduction...
  Keywords: Bud, leaf nematode, Fragaria ananassa, cultivars reactions, summer dwarf
 • MohammadHassan Rastegar, Ahmad Rouhibakhsh, Seyed Mehdi Bani Hashemian * Pages 158-170

  Citrus yellow vein clearing virus (CYVCV), is the causal agent of a destructive disease that has been spreading in Iran and a number of countries in the region in recent years. To identify susceptible hosts of the disease, the budwoods of the important lime and lemon genotypes of Iran were collected from asymptomatic mother trees. Then the samples were confirmed to be CYVCV-free by biological indexing using the indicator plant. The buds of the genotypes were then propagated on sour orange (Citrus aurantium) rootstocks and the plants were simultaneously graft-inoculated with the Iranian LEN isolate (GenBank accession number: KX902488). The inoculated and control plants were maintained under controlled temperature conditions (24°C during the day and 18°C at night). Persian lime (C. latifolia) and nine lemon (C. limon) varieties were identified as disease-susceptible cultivars among the 21 studied genotypes. To confirm infection in symptomatic inoculated plants, total RNA was extracted from the bark and midrib of new flushes and a two-step RT-PCR was performed. No symptoms were observed in the other genotypes studied until one year after inoculation. Disease severity in susceptible genotypes was graded from 0 to 4 based on the severity of symptoms on the lateral veins and cultivars were divided into three groups according to the intensity of the response. The relationship between ancestral affinity of lemon cultivars and susceptibility to Citrus yellow vein clearing virus was discussed.

  Keywords: Lemon, lime, Symptom severity, susceptibility
 • Mohammadreza Kheiri Ghaleh, Mounes Bakhshi *, Seyed Ali Moosawi Jorf, Rasoul Zare Pages 171-191
  Alfalfa is an important agricultural crop and the most important forage crop in Iran, playing a crucial role in providing feed for livestock. Hephomycetous fungi are considered as part of the factors associated with the leaf spot disease of alfalfa. In this study, according to the importance of alfalfa cultivation in West Azerbaijan province, in November 2020, samples of alfalfa plants with leaf spot symptoms were collected from various farms in the southern regions of this province, including Miandoab, Mahabad and Naghadeh. After direct examination and single-spore isolations from the leaf spots, 66 fungal isolates from different fungal genera were obtained. After growing the isolated fungi on standard culture media and primary morphological identification, molecular analysis of representative isolates was performed using the ITS ribosomal region and or parts of the gapdh gene. Based on morphological and molecular characteristics, eight species belonging to five genera of hyphomycetes including Albifimbria verrucaria, Alternaria atra, Alternaria kordkuyana, Alternari sp. (section Alternaria), Cercospora zebrina, Curvularia inaequalis, Stemphylium botryosum and Stemphilium vesicarium were identified. Following pathogenicity test under greenhouse condition, the pathogenicity of Alb. verrucaria, A. kordkuyana, C. zebrina, S. botryosum and S. vesicarium species was confirmed. Among the identified species, A. atra, A. kordkuyana and Cu. inaequalis are first world records on alfalfa.
  Keywords: Alfalfa, hyphomycetes, Leaf spot, Molecular identification, Pathogenicity test
 • Majid Siampour* Pages 192-207

  Characterization of phytoplasmas is primarily based on sequence analysis of their highly conserved 16S rRNA gene sequences. Even minor changes in the sequence of 16S rRNA gene can elucidate long-term evolutionary events along with modification of ecological characteristics within bacterial communities. The presence of any error and anomalies in 16S rRNA gene sequences can confound downstream analyses such as taxonomy and phylogenetic analyses. The most common sequence anomalies in the bacterial 16S rRNA gene sequences are chimera and sequencing errors. This investigation employed bioinformatics tools to examine the presence of such anomalies in the 16S rRNA gene sequence of representative phytoplasma strains from more than 170 subgroups within 40 16Sr groups. The findings suggested that the 16S rRNA gene sequences of eight phytoplasma strains contained anomalies, characteristics of chimeras, or some sorts of sequencing errors. Most of these strains were resolved on atypically elongated branches in the phylogenetic tree. The most notable strains with likely anomalous 16S rRNA gene sequences were reference strains of ‘Ca. P. wodyetiae, ‘Ca. P. allocasuarinae’ and ‘Ca. P. lycopersici’ as well as representative strains of the 16Sr groups XXVI and XXVII. The findings of this study suggest that anomalous 16S rRNA gene sequences are probably not restricted to the eight strains detected by the bioinformatics tools employed in this study.

  Keywords: Chimera, Sequencing error, Reference strain, 16S r groups
 • Milan C. Samarakoon *, Abhaya Balasuriya, W. A. R. T. Wickramaarachchi Pages 208-211

  Diseases caused by Begomovirus species are playing a crucial role in Thai agriculture. Effective disease management requires an understanding of the viruses that associate with weeds as alternative hosts. Sida spp. (Malvaceae) are a prevalent weed in Thailand that has been mostly associated with symptoms similar to viral infections. Globally, there are 38 begomoviruses known to exist from Sida species. Sida cordifolia L. samples that showed yellowing, vein clearing, and upward leaf curling or cupping were collected in Mueang Chiang Mai District. The partial coat protein (CP) gene of DNA-A was amplified using degenerate primers, Deng A and Deng B. Sequences of Sida samples (CM-BM01; OQ459361 and CM-BM02; OQ459362) showed greater similarities with those of the Sida leaf curl virus (SiLCV) isolates (MW465952: SiLCV-[HN] - 97%; AM050731: SiLCV-[Hn60] - 93%; and AM050730: SiLCV-[Hn57] - 93%). CM-BM01 and CM-BM02 clustered with SiLCV isolates and were sister to SiLCV-[HN] in the maximum likelihood phylogeny. SiLCV has been reported in China in association with S. cordifolia. A Sida species with an unidentified begomovirus and a SiLCV associated with Abutilon indicum L. (Malvaceae) have both been found in Thailand. This is the first known report of the SiLCV associated with S. cordifolia from Thailand. The potential of Sida weeds as alternate hosts and the effectiveness of virus transmission to crop plants are currently unresolved. Continued research into the role of weeds as alternative hosts for vector-borne viruses is vital for successful disease management.

  Keywords: Diversity, phylogeny, Sustainability, Virus transmission
 • Jahangir Salari, Jahangir Heydarnejad *, Maryam Mirzazadeh, Hossian Massumi Pages 212-217
  Associated betasatellites with begomoviruses and mastreviruses are small single stranded circular DNA molecules ~1.4 kb in size which have been detected in various infected plants and cause enhanced accumulation of helper viruses as well as induction of severe symptoms (Navas-Castillo & Fiallo-Olivé 2021). In previous study, Sesame curly top virus (SeCTV) (genus Turncurtovirus, family Geminiviridae) was detected in infected watermelon plants showing severe leaf curling in Rudbar-e-Jonub farms (Kerman province, southeastern Iran) (Fig. 1a). Whereas, agroinoculation of watermelon plants with constructed infectious clone of SeCTV resulted in somewhat mild symptoms showing dwarfing and mild yellowing of plants (Fig. 1b) in compared with the natural SeCTV infection of watermelon plants (Hasanvand et al. 2021). In order to investigate the causal agent of severe symptoms in watermelon plant, total DNA were extracted from SeCTV infected sample (isolate 1W) followed by enrichment of circular DNA molecules using (RCA). Initially, possible co-infection of sample with other common geminiviruses in the region including beet curly top Iran virus (BCTIV), chickpea chlorotic dwarf virus (CpCDV) and begomoviruses was tested using PCR assay, specific or degenerate (in case of begomoviruses) primer pairs and RCA product as template.
  Keywords: Geminivirus, sesame curly top virus, Tomato leaf curl betasatellite, watermelon