فهرست مطالب

نشریه رویکردهای نوین در علوم مدیریت
سال پنجم شماره 1 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/04
 • تعداد عناوین: 25
|
 • لاله سمائی، معصومه عاصی صفحات 1-16

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و بازاریابی الکترونیک بر قصد خرید مجدد مشتریان از سایت های فروش اینترنتی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمام شهروندان بهبهانی بودند که سابقه خرید آنلاین از سایت های فروش اینترنتی را داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد. نتایج نشان داد که بازاریابی الکترونیک، بازاریابی رابطه مند و قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه های اینترنتی را میانجی گری می کند.

  کلیدواژگان: ازاریابی رابطه مند، بازاریابی الکترونیک، قصد خرید مجدد مشتری، خرید آنلاین
 • عباس امینی، فرهاد امام جمعه، ژیلا مشهدی صفحات 17-52
  هدف

  بررسی نقش معنویت در کار آفرینی انجام شده است. کشوری که می خواهد توسعه یابد، باید کارآفرین داشته باشد . افرادی با علم در یک حوزه تخصصی ، قدرت ریسک پذیری بالا وخلاق و نوآور ، که تمام این ها به ارزش های درونی افراد کار آفرین بستگی دارد .زندگی معنوی لزوما به معنای تعلق به یکی از ادیان نهادینه و تاریخی نیست، بلکه به معنای داشتن نگرشی به عالم و آدم است که به انسان آرامش، شادی و امید بدهد.

  روش

  روش پژوهش کیفی است و در این پژوهش از روش نظری داده بنیاد استفاده شده است.ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است.

  یافته ها

  جهان زیست های مختلف-تکثر گرایی-نسبیت گرایی هنجاری-فردیت گرایی-التقاط گرایی به عنوان عوامل علی که بر فرآیند معنویت بر کار آفرینی تاثیر دارند، شناسایی شدند. آشنایی با مکاتب فکری و ورز شهای مثل یوگا- تجارب فقر در خانواده،وقوع جنگ تحمیلی،انقلاب اسلامی، ،سر خوردگی های دینی به عنوان عوامل میانجی شناسایی شد. رشد شخصی،رضایت فردی،از خود فراتر رفتن،شناخت خود و خدا، تحلیل هزینه –پاداش،شناخت دیگران،کمک به دیگران به عنوان راهبردها و استقلال،نو آوری ،همدلی ،مسیولیت اجتماعی،خود نوشت، نوع دوستی به عنوان پیامدها استخراج شدند.

  نتایج

  پارادایم معنویت در همه افراد وجود دارد ،در جامعه سنتی نوع دینی آن مد نظر بود،اما با تحولات در جوامع ،افراد تعاریف و برداشت های متفاوتی از معنویت را برای خود قرار داده اند معنویت" امری منحصر به دنیای درون انسان و منزوی کننده ی او از جهان بیرون نیست بلکه موجب افزایش شگرف نیروی زندگی و پیدایش فراانگیزه وکار آفرینی در انسان می شود.

  کلیدواژگان: معنویت، کار آفرینی، سکولاریسم، توسعه
 • فاطمه امیری، سجاد جلالی فر صفحات 53-70

  این مطالعه با هدف تحلیل مشارکت کارکنان و رضایت شغلی با چابکی نیروی کار از طریق مدیریت استعداد به عنوان متغیر میانجی انجام شد. موضوع تحقیق در شهرداری بندرانزلی انجام شد. تعداد پاسخ دهندگان 130 نفر می باشد. این تحقیق به دلیل پیگیری نیازهای پژوهشی، هدفمند است. ابزار تحلیل از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده می کند. هدف آن تجزیه و تحلیل مشخصا متغیرها و شاخص هایی است که بر چابکی نیروی کار تاثیر می گذارند. نتایج نشان داد که مشارکت کارکنان و رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر چابکی نیروی کار دارد. نقش مدیریت استعداد به عنوان یک متغیر میانجی بر چابکی نیروی کار تاثیر می گذارد. سازمان ها باید نقش مدیریت استعداد را به حداکثر برسانند تا شایستگی های کارکنان را با توجه به چالش های موجود آماده کنند. اجرای مشارکت کارکنان و رضایت شغلی، کارکنان را چابک تر، پاسخگوتر و ابتکارات بالایی برای ایجاد نوآوری در کسب و کار ایجاد می کند. رضایت شغلی برای حفظ ثبات عملکرد بسیار مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: مشارکت کارکنان، رضایت شغلی، چابکی نیروی کار، مدیریت استعداد
 • محمدعلی طبیبی، سیما حاج ربیعی، پریسا شریفیان قهفرخی صفحات 71-82

  تامین منابع مالی همواره یکی از عوامل اساسی برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی بوده است . در این راستا و با توجه به نیازهای بنگاه ها برای تامین نقدینگی، انواع مختلفی از روش های تامین مالی بوجود آمده است که هریک از آن ها از ساختار و الگوی خاصی پیروی می کنند و شناسایی آنها امری ضروری است. یکی از این روش ها Mezzanine Finance یا تامین مالی میانه است. وام میانه عموما برای پر کردن خلاء بین مشارکت صاحبان سهام شرکت و وام بانکی استفاده می شود و اصولا سرمایه ای استقراضی است که به وام دهنده این حق را می دهد تا در صورت عدم باز پرداخت به موقع تمام یا بخشی از تسهیلات از سوی وام گیرنده ، مالکیت یا منافع سهامداران شرکت را در اختیار بگیرد. در بازارهای اعتباری کنونی حتی کسب و کارهای خوب مدیریت شده و سودآور با انتخاب های محدودی برای تامین مالی مواجه هستند. یکی از ضروریات استفاده از منابع نقدینگی شناخت راه های تامین آن ها است . از جمله این منابع می توان به اخذ تسهیلات بانکی در بازار پول ، انتشار اوراق سهام و فروش آن در بازار سرمایه و بهره مندی از روش تامین مالی میانه اشاره کرد . همانگونه که گذشت، روش مورد نظر همچون اهرمی مابین روش های مورد استفاده در بازار پول و سرمایه عمل خواهد نمود. در مقاله حاضر ضمن معرفی روش تامین مالی میانه و تبیین مدل انتشاراتی آن، به مزایا و چالش های مترتب بر روش مور نظر پرداخته و در پایان نتایج بررسی های صورت پذیرفته منعکس گردیده است. واژگان کلیدی :

  کلیدواژگان: تامین مالی میانه، بنگاه اقتصادی، حقوق صاحبان سهام، ریسک و بازده، تامین نقدینگی
 • مصطفی علی نژاد، هدی ژولیده رود پشتی صفحات 83-101

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی و نیت خرید بر رابطه مشتری-برند (مطالعه موردی: شرکت پگاه در استان مازندران) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن کلیه ی مشتریان شرکت پگاه در استان مازندران هستند. تعداد جامعه آماری مورد نظر نامحدود می باشد و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول جامعه آماری نامحدود کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه به روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گرد آوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر نیت خرید و رابطه مشتری-برند تاثیر معناداری دارد و رابطه مشتری-برند بر نیت خرید تاثیر معناداری دارد. همچنین فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر نیت خرید با نقش میانجی رابطه مشتری-برند تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی، نیت خرید، مشتری-برند
 • داود جعفری صفحات 102-114

  امروزه، آموزش و توسعه منابع انسانی متخصص و کارآمد جزءکلیدی ترین مباحث توسعه و اثربخشی هر سازمانی قلمداد می شود. برآورده ساختن نیازهای منحصر به فرد تک تک کارکنان سبب ارتقاء کیفیت و نحوه آموزش منابع انسانی می گردد. لذا شناسایی مهارت ها، اولویت ها و ویژگی های یادگیرندگان امری ضروری در شخصی سازی برنامه-های آموزشی و توسعه ای فردی کارکنان می باشد. دراین پژوهش تلاش شده است تا یک مدل جامعی پیشنهاد گردد تا با استفاده از کانون های ارزیابی و بکارگیری فناوری های نوین و تلفیق نظریات موثر در شناسایی رویکردهای یادگیری مانند سبک یادگیری، برنامه های توسعه ای و کیفیت نظام آموزشی کارکنان در سازمان ها به شکل چشم-گیری اثربخش می باشد.

  کلیدواژگان: سبک یادگیری، شخصی سازی آموزشی
 • میثم نصیری، نسیم حق گو صفحات 115-134

  اهمیت بهره گیری از بستر فناوری اطلاعات مبتنی بر وب در سازمان ها امروز بیش از پیش یک ضرورت اساسی است؛ که یکی از شاخه های آن فرآیند بازاریابی (Cloud Marketing) است. پرسش اصلی که فضای وب در فرآیند بازاریابی (Cloud Marketing) چه اثراتی در شکست و ناکامی خدمات فروش، شرکت های نوین خدماتی استارت آپ گردشگری در ایران دارد؟ به نظر می رسد که مجموعه عوامل شکست و ناکامی سازمانی در بهره گیری از فرآیند بازاریابی بر بستر وب توسط دفاتر خدمات گردشگری تاثیر معناداری دارد. ولی این اثر معنادار را اینگونه تفسیر نمود که چهار عامل سازمانی، محیطی، عملیاتی و روانشناختی در فرآیند بازاریابی بر پایه وب3 تعیین کننده و موثر است؛ اما اینکه چه مکانیسم هایی سبب می شود که اولویت بندی عوامل در شکست و ناکامی مشخص شود؛ هدف و ضرورت پژوهش در این حوزه را بیش از پیش توجیه می نماید؛ برهمین مبنا نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چهار عامل با اولویت بندی محیطی، روانشناختی، سازمانی و عملیاتی تاثیری معنادار دارند. همچنین به جهت تعیین توزیع داده ها در جامعه آماری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بهره برده و جهت تایید یا رد فرضیات نیز از آزمون های آماری مناسب در محیط نرم افزار SPSS و LISLER استفاده شده است؛ بنابراین پژوهش از حیث هدف کاربردی تعریف شده است.

  کلیدواژگان: استارتآپ، خدمات، بازایابیابری، شکست، ناکامی
 • شیدا امینی، مهدی بشیری، صبا دیبایی اصل صفحات 135-149

  هدف پژوهش، تبیین چالش های عدالت آموزشی در دروس عملی دانشجویان علوم ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی و با رویکرد کیفی پدیدارشناسی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 1398-1399 بودند که 28 دانشجو بر اساس اصل اشباع نظری به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش کلایزی صورت گرفت. براساس یافته ها 5 مولفه اصلی (1) سخت گیری اساتید، 2) ارزشیابی نامناسب، 3) تبعیض، 4) عدم انتقادپذیری، 5) محدودیت امکانات و عدم برنامه ریزی صحیح و 18 مولفه فرعی به عنوان زیر مجموعه مولفه های اصلی از مصاحبه ها استخراج شد. نتایج حاکی از آن است موفقیت های علمی و عملی دانشجویان متاثر از عملکرد ناعادلانه اساتید می باشند. پس اساتید باید به همه ابعاد عدالت آموزشی در عملکرد خود توجه کنند و ارتباطات مناسب و بدون تبعیض با آنها برقرار نمایند و نیز مدیران ارشد دانشگاه هم بر روند ارزیابی ها و ارتقای آموزش رسیدگی نموده و امکانات و تسهیلات بهینه برای دانشگاه جهت کاهش بی عدالتی فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: اساتید، بی عدالتی آموزشی، دانشجو، علوم ورزشی
 • طیبه مالی، فاطمه مالی صفحات 150-156

  هدف از نگارش این مقاله بررسی جایگاه تربیت بدنی در اسلام است و روش مطالعه، کتابخانه ای و مروری است. در بینش اسلامی بدن هدیه ای الهی است و ظرافت شگفت انگیزی در آفرینش آن به کار برده شده است. درخواست سلامت و قوت بدن از خداوند جز دعای مسلمانان است. در اسلام به مومنان، قوی زیستن و برخوردار شدن از سلامتی تن توصیه می شود از این رو تربیت بدنی جزیی از برنامه زندگی و بخشی از مراحل آموزش و پرورش هر مسلمان است. هدف نهایی تربیت بدنی از دیدگاه اسلام تامین سلامت بدن، حرکت به سوی کمال است.

  کلیدواژگان: تربیت بدنی، ورزش، اسلام
 • آسیه ادب، امیرحسین براتی، محمد اسکندری صفحات 157-171
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر تمرینات اصلاحی و بازآموزی پوسچرال بر درد و اختلالات اسکلتی-عضلانی نیمه فوقانی بدن معرق و منبت کاران بود. پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این تحقیق هنرمندان معرق و منبت شهر تهران و حومه بودند. بر اساس معیارهای طرح تحقیق (حداکثر 5 سال سابقه کاری، ناهنجاری اندام فوقانی) تعداد 60 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت کاملا تصادفی به سه گروه 20 نفره تمرینات اصلاحی NASM، تمرینات بازآموزی و کنترل تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه درد کرنل و ابزار استاندارد جهت ارزیابی ناهنجاری بود. جهت تحلیل آماری از آزمون کوواریانس و تحلیل واریانس دو عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSدر سطح آلفای 05/0 بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین ناهنجاری سر به جلو معرق و منبت کاران گروه تمرینات بازآموزی، NASM و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. بین میانگین ناهنجاری شانه نابرابر معرق و منبت کاران گروه تمرینات بازآموزی ، NASM و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. در نهایت مشخص گردید بین میانگین تعدیل شده درد معرق و منبت کاران گروه تمرینات بازآموزی، NASM وکنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  می توان گفت که هر دو گروه تمرینات اصلاحی NASM و بازآموزی بر کاهش درد و کاهش میزان ناهنجاری های سر به جلو و شانه نابرابر موثر بودند در حالی که میزان تاثیرات تمرینات NASM به مراتب بیشتر بود. لذا تمرینات اصلاحی می تواند به عنوان رویکردی مناسب و ارزان و در دسترس بر کاهش و بهبود درد و دفورمیتی های وضعیتی موثر باشد.

  کلیدواژگان: ناهنجاری، درد، تمرینات NASM، تمرینات خود اصلاحی
 • زهرا مومنی تخسمی، عیدی علیجانی، علیرضا رحیمی، طاهر چراغی صفحات 172-183

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر VO2peak، FEV1، FVC و علایم بالینی دختران بالغ و نابالغ مبتلا به آسم است. جامعه آماری 296 دانش آموز دختر مبتلا به آسم بوده که از بین آن ها 30 نفر بالغ و 30 نفر نابالغ با میانگین سنی 8-18 سال انتخاب گردیدند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته، هر هفته 3 جلسه 40 دقیقه ای تمرین هوازی با شدت متوسط 45 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه بود. نتایج نشان دادند که تمرین ورزشی هوازی با شدت متوسط منجر به افزایش معنی دار متغیرهای مورد بررسی شد.

  کلیدواژگان: دختران بالغ و نابالغ، VO2peak، FEV1، FVC، علائم بالینی
 • عهدیه یدالله زاده صفحات 184-189

  هدف این تحقیق مقایسه توانایی تصویرسازی (تصویرسازی واضح و مبهم) در فعالیت الکتریکی عضلانی دست ها در حرکت چنگ زدن در مرحله اکتساب ، یادداری و انتقال است. پژوهش نیمه تجربی می باشد تعداد 45 نفر دانشجوی دختر بصورت تصادفی ساده تعیین گردیدند و به سه گروه تقسیم شدند. پس از آموزش، تکلیف ملاک به روش های تمرینی مورد نظرانجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که تمرین ذهنی واضح بر تغییرات الکترومیوگرافی در مرحله اکتساب تاثیر معنا داری داشته است، همچنین تمرین ذهنی واضح بر تغییرات الکترومیوگرافی در مرحله انتقال تاثیر معنا داری داشته است.  

  کلیدواژگان: تصویرسازی ذهنی، توانایی تصویرسازی، فعالیت الکترومیوگرافی
 • اتلا شجاع، معصومه شجاعی صفحات 190-200

  افراد هنگام راه رفتن روی زمین با چشم بسته، سرعت را به عنوان مهمترین استراتژی جهت جلوگیری از افتادن کاهش می-دهند. از آنجایی که بسیاری از مطالعات روی تردمیل انجام شده است، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال بود که افراد هنگام راه-رفتن با چشم بسته روی تردمیل با سرعت ثابت از چه استراتژی برای حفظ تعادل استفاده می کنند. ده نفر افراد سالم روی تردمیل با و بدون بینایی تکلیف راه رفتن را انجام دادند. نتایج نشان داد که افراد سرعت نسبی را جهت جلوگیری از افتادن از تردمیل ثابت نگه داشتند، اما فرکانس گام برداری و تغییرپذیری نسبی افزایش یافت.

  کلیدواژگان: تعادل، پایداری، اغتشاش بینایی، سیستم حسی
 • نعمت الله عالی پور*، مهسا زنگنه صفحات 201-209

  استرسی که در نتیجه تعامل انسان با رایانه و ابزارهای مبتنی بر فناوری ایجاد می شود، استرس فناوری نام دارد. شناسایی به موقع و کنترل استرس به افزایش کارایی ، خلاقیت و رضایت خاطر کارکنان منتج می شود بنابراین کنترل و مدیریت استرس از سوی مدیران ، بخصوص در اظهار نظر حسابرسان از استفاده فناوری بلاکچین در محیط کار ضروری است تا به افزایش کارایی سازمان و نیروی انسانی کمک شود ، پاندمی کووید 19 افراد زیادی را مجبور کرد تا از خانه کار خود را انجام دهند، درهمین زمان، جذب استفاده از پلتفرم دیجیتال برای اهداف شخصی نیز وجود داشته است. استفاده ی بیش از حد از تکنولوژی هم برای فعالیت های کاری (شغلی) و هم شخصی می تواند منجر به استرس فناوری در فناوری های جدید از جمله بلاک چین گردد.فناوری بلاکچین یک راه حل اجتناب ناپذیر برای همه حرفه ای ها می باشد ، با این حال، حسابرسان به اندازه کافی برای استفاده از فناوری بلاکچین آماده نشده اند. این مطالعه تاثیر استرس فناوری را بر پذیرش استفاده از فناوری بلاکچین در حسابرسان بررسی می کند. یک مدل ترکیبی شامل استرس فناوری و عوامل مدل پذیرش فناوری (TAM) ارائه شده است. داده ها از 142 حسابرس از طریق پرسشنامه های قبلا آزمایش شده و اعتبارسنجی شده به دست آمد. نتایج نشان می دهد که فناوری استرس بر سودمندی درک شده و سهولت استفاده از فناوری بلاک چین تاثیر می گذارد. این مطالعه نشان می دهد که سهولت استفاده و سودمندی درک شده به طور معناداری نگرش نسبت به تصمیم گیری های استفاده را پیش بینی می کنند، در حالی که مورد دوم پیش بینی کننده ای مهم برای قصد رفتاری به منظور استفاده از فناوری بلاک چین است. نتایج برای حسابداران، حسابرسان و مدیران موسسه حسابرسی ارزشمند است.

  کلیدواژگان: استرس فناوری، مدل پذیرش فناوری، فناوری بلاک چین، اظهارنظر حسابرسان
 • هارون کمال زئی*، علیرضا سرگلزایی صفحات 210-223

  در سالهای اخیر بازسازی و توسعه روستایی به منظور پیشگیری از تبعات مهاجرت روستائیان به شهرها مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار گرفته و استراتژی های کارآفرینی روستایی از طریق ترویج گردشگردی روستایی نقش مهمی ایفا نموده است. وجود جاذبه های متعدد گردشگری در روستاهای شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان,فرصت بالقوه مهمی برای توسعه روستایی این منطقه از کشور می باشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی استراتژی های کارآفرینی روستایی در مناطق گردشگری روستایی شهرستان سرباز می باشد. برای این منظور ضمن بررسی ادبیات نظری,پیشینه تحقیق و مصاحبه با تعدادی از متخصصین و مدیران مرتبط محلی,تعدادی از استراتژی های کارآفرینی از طریق گردشگری روستایی شناسایی,و در مرحله بعدی از طریق تشکیل پنل خبرگان متشکل از مسئولین و کارشناسان اداره میراث فرهنگی,صنایع دستی و گردشگری و گردشگران شهرستان سرباز,استراتژی ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت 33 استراتژی کارآفرینی روستایی در حوزه گردشگری شهرستان سرباز در قالب سه استراتژی اصلی اداری,فرهنگی و زیرساختی انتخاب شدند. در مرحله بعد استراتژی ها بر اساس سه معیار,امکان پذیری,مقبولیت و گستردگی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی,اولویت بندی شدند. نتایج نشان دهنده آن است که به ترتیب استراتژی های اداری,فرهنگی و زیرساختی دارای بیشترین اولویت برای توسعه روستایی,روستاهای شهرستان سرباز از طریق توسعه گردشگری روستایی می باشند.

  کلیدواژگان: توسعه، کارآفرینی، گردشگری روستایی، شهرستان سرباز
 • وحید مرادی وحدت*، وحید قنبری صفحات 224-237

  این پژوهش با هدف بررسی تحلیلی نقش رهبری تحول آفرین و حکمرانی خوب در ایجاد درآمد پایدار در شهرداری همدان، انجام شد. این تحقیق از شاخه پیمایشی همبستگی مبود که به شیوه مقطعی اجرا شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان و خبرگان دارای سطح بالای سابقه و تحصیل در شهرداری شهر همدان بودند. تعداد کل جامعه آماری 750 نفر بود که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 280 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نیز روش نمونه گیری تصادفی هدفمند بود. رهبری تحول آفرین توسط پرسشنامه المسری و بکری (2019)، حکمرانی خوب توسط پرسشنامه ای حاوی 35 گویه بر اساس نظریه کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی و درآمدهای پایدار، توسط پرسشنامه ملکی و منصورزاده (1397)، دارای 6 گویه بررسی شدند. همچنین در بین متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر حکمرانی خوب، بیشترین میانگین و درآمد پایدار، کمترین میانگین را کسب کردند. نتایج حاصل از معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد که رهبری تحول آفرین به طور مستقیم به میزان 45 % و حکمرانی خوب نیز به میزان 24 % بر درآمد پایدار تاثیر می گذارند. همچنین رهبری تحول آفرین به طور مستقیم به میزان 60 % بر درآمد پایدار و حکمرانی خوب به طور مستقیم به میزان 57 % بر درآمد پایدار، تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، حکمرانی خوب، درآمد پایدار، شهرداری همدان
 • مسعود بادین*، سامان ربیعی طرئی صفحات 238-254

  در دهه های اخیر,تحولات هوشمند فناوری مانند هوش مصنوعی,اینترنت اشیا,تحلیل داده ها و یادگیری ماشینی تاثیر عمده ای بر صنایع مختلف,ازجمله صنعت بیمه و تکافل داشته است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل نوآورانه بیمه و تکافل بر اساس تحولات هوشمند فناوری بوده است. این تحقیق به صورت کاربردی و پیمایشی انجام شده است. جامعه موردبررسی مدیران و صاحب نظران در صنعت بیمه هستند که از روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس 12 نفر انتخاب شدند. با استفاده از تکنیک کتابخانه ای مولفه های موثر بر ارائه مدل نوآورانه بیمه و تکافل بر اساس تحولات هوشمند فناوری شناسایی شدند. ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی به غربال و ارزیابی مولفه های شناسایی پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از روش ساختاری تفسیری به مدل سازی پرداخته شده است. نرم افزار مورداستفاده EXCEL و MATLAB است. بر اساس تحلیل کتابخانه ای 10 مولفه اصلی شناسایی شدند. ده مولفه وارد تکنیک دلفی شدند و درنهایت همگی تائید شدند. این ده معیار عبارت اند از مزایای درک شده,فراهم سازی زیرساخت های موردنیاز,هوشمند سازی,تطبیق قوانین و مقررات,مدیریت تجربه مشتری,ارزیابی و بازبینی,توسعه خدمات جدید,مدیریت زمان و هزینه,شفافیت و امنیت و نیازسنجی. بر اساس تکنیک ساختاری تفسیری این مولفه ها سطح بندی شدند. و در 5 سطح یک مدل را تشکیل دادند. در مدل نوآورانه بیمه تکافل,تحولات تکنولوژیکی نقش مهمی در بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی دارند. استفاده از تکنولوژی و هوشمند سازی در فرآیندها و سیستم های بیمه تکافل,بهبود قابل توجهی در عملکرد و بهره وری شرکت بیمه ایجاد می کند. این شامل افزایش دقت,کاهش زمان و هزینه ها,بهبود تجربه مشتری و ایجاد خدمات جدید مبتنی بر تکنولوژی است. همچنین,تکنولوژی به شرکت بیمه کمک می کند تا بهبودهای مستمر را در فرآیندها و سیستم های خود پیاده سازی کند و به مزیت رقابتی نوآورانه دست پیدا کند. با استفاده از تکنولوژی,شرکت بیمه می تواند اطلاعات مشتریان و فرآیندهای بیمه را به صورت شفاف و امن مدیریت کند. این امر اعتماد مشتریان را افزایش می دهد و به کاهش ریسک های احتمالی مرتبط با نقض اطلاعات می انجامد. همچنین,از طریق تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده,شرکت بیمه می تواند درک بهتری از نیازها و ترجیحات مشتریان داشته باشد و خدمات خود را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: بیمه، تکافل، مدل نوآورانه، تحولات هوشمندانه، تحولات فناور
 • سمیه دوست حق* صفحات 255-266

  در چشم انداز کسب و کارهای امروزی ، ماهیت بازاریابی با عدم قطعیت و پیچ وخم های مداوم همراه بوده و همچنین به طور همزمان پر از داده های جدیدی میباشد که دائم در حال تغییر است. رشد سریع فناوری بازاریابی فرصت های بیشتری را برای ایجاد ارتباط و تعامل با مشتریان، پیگیری و تجزیه و تحلیل رفتارها و احساسات آن ها به ارمغان می آورد. این شرایط ناپایدار حاکی از آن است که تصمیم گیری ها نیز باید به طور مداوم تغییر کند . هدف اصلی این مقاله بررسیاثر گذاری ویژگی های محیط های بازاریابی مدرن مانند پیچیدگی، کثرت داده ها و ناپایداری بر تصمیم گیریهایی است که در بازاریابی اتخاذ میشود. از اینرو 216 نفر از مدیران بازاریابی شرکت های فعال تجاری، تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان تحت نمونه ی آماری و به روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری دادها، از پرسشنامه ی بومی سازی شده مبتنی بر مطالعه ی نوردین و همکاران (2023) استفاده شده است؛ اعتبار آن از دو منظر روائی و پایائی مورد تائید قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که ویژگی های محیط های بازاریابی مدرن بر تصمیم گیری های بازاریابی اثر گذار است. هم چنین مشخص شد پیچیدگی محیط بازاریابی نسبت به سایر ویژکیها مهم تر تلقی شده است. لذا، مدیران بازاریابی با انبوهی از داده ها در هنگام تصمیم گیری مواجه می شوند.

  کلیدواژگان: محیط های بازاریابی مدرن، پیچیدگی، کثرت داده ها، تصمیم گیری های بازاریابی
 • مهران آخوندی*، لیدا صفرخانی صفحات 267-282

  این مقاله 93 شرکت با فناوری پیشرفته فهرست شده در سال 2019 در بازار سهام A چین را انتخاب می کند و به طور جامع شش متغیر را در سه سطح، یعنی ضمانت داخلی، مشوق های داخلی، و موسسات خارجی، از طریق تحلیل مقایسه ای کیفی فازی (fsQCA) ادغام می کند. بر این اساس، در مورد عوامل متعدد همزمان و مسیرهای مختلف محرک کارآفرینی بحث شد. نتایج نشان می دهد که (1) یک عامل واحد لزوما منجر به کارآفرینی بالا نمی شود. (2) کارآفرینی بالا را می توان از چهار مسیر تحریک کرد: مکانیسم رانندگی با انگیزه حقوق به عنوان اصلی و مکانیسم بازار به عنوان پشتیبان، مکانیسم محرک با مداخله دولت و مکانیسم بازار به عنوان محرک های هم افزایی، مکانیسم رانندگی با عدالت و قدرت کنترل به عنوان محرک های دوگانه تحت موسسات خارجی، و سازوکار رانندگی با نهادهای خارجی و مشوق های داخلی به عنوان رانندگان مشترک. (3) رقابت در بازار نقش مهمی در تحریک کارآفرینی ایفا می کند، در حالی که قابلیت مدیریت کارآفرینی را سرکوب می کند. (4) کارآفرینی غیربالا می تواند با پنج مسیر ایجاد شود که نسبت به پیکربندی های کارآفرینی بالا نامتقارن هستند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، شرکت فناور، نوآوری، صنایع کوچک، مشوق های کارآفرینی
 • مسعود کرشی*، نبی الله اکبرنتاج شوب، جمال صادقی صفحات 283-292

  هدف از همه آموزش ها، کمک به دانش آموزان در جهت استفاده موثر و بهینه از استعداد ها و توانایی هایشان است. انها باید بیاموزند که باور به موفقیت در یک موقعیت خاص یا انجام یک وظیفه به خصوص را داشته باشند (خودکارآمدی). از بین فناوری های نوین که در جهت اهداف توسعه پایدار نقش مثبت و راهبردی ایفا می کند، فناوری سبز است که می تواند در این زمینه نقش مهم و تاثیرگذاری ایفا نماید. فناوری سبز به عنوان فناوری پاک شناخته می شود که یکی از عناصر محیطی است؛ یعنی تلاش برای حفظ طبیعت اطراف و منابع طبیعی برای به حداقل رساندن اثرات منفی فعالیت های انسانی. پژوهش حاضر با هدف نقش فناوری سبز بر خودکارآمدی با میانجی فناوری اطلاعات انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر آمل در سال 1402 می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و بر اساس نوع مدل و پیشنهاد نظریه کلاین 360 نفر محاسبه شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فناوری سبز استاندارد تلفیقی (مولفه های دانش، درک و نگرش نسبت به فناوری سبز)، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSE-17(مولفه های استعداد، بافت، کوشش) و پرسشنامه فناوری اطلاعات (مولفه های سودمندی درک شده، سهولت درک شده، نگرش و میزان استفاده از فناوری اطلاعات) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. علاوه بر این، بر اساس نتایج تحلیل فناوری سبز به طور مثبت و معنی داری به طور مثبت و معناداری خودکارآمدی را پیش بینی کرد. همچنین فناوری اطلاعات به صورت مثبت و معنادار رابطه بین فناوری سبز و خودکارآمدی را میانجی گری کرد.

  کلیدواژگان: فناوری سبز، مدرسه سبز، خودکارآمدی، فناوری اطلاعات
 • مریم عنایتی شبکلایی*، فاطمه قاسمی دادوکلایی، مائده عنایتی شبکلایی، سید علی میری سنگتراشانی صفحات 293-304

  هدف اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک معضل عمومی در هر جامعه ای رخ می دهد که به جهت پیامدهای حاصل از آن، در مقوله ی آسیب های اجتماعی قرار می گیرد که خود زمینه ساز مشکلات و آسیب های دیگر است . پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر مولفه های استعداد اعتیاد و افکار خودکشی دانش آموزان مقطع متوسطه اول انجام شد.روش بررسی مطالعه ی حاضر به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه ی آماری دانش آموزان پسر پایه نهم شهرستان ساری در سال 1402 بودند که از بین آنها 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. درمان شناختی-رفتاری طی 10 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی بر گروه آزمایش اعمال شد .پرسشنامه استعداد اعتیاد نوجوانان (ASQ-AV) و سنجش افکار خودکشی بک (BSSI) جهت سنجش متغیرها به کار رفت .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین نمره پس آزمون استعداد اعتیاد و افکار خودکشی در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد.(05/0>P) اندازه اثر روش شناختی رفتاری روی استعداد اعتیاد743/0 و بر افکار خودکشی803/0 بود.همچنین در هر دو متغیر ثبات درمان در مرحله پیگیری وجود داشت (05/0<p). با="" توجه="" به="" یافته="" ها="" درمان="" شناختی="" رفتاری="" می="" تواند="" سبب="" کاهش="" استعداد="" اعتیاد="" و="" افکار="" خودکشی="" نوجوانان="" شود.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، استعداد اعتیاد، افکار خودکشی
 • خلیل شمشیری بزچلوئی*، محمدعلی جم صفحات 305-317

  بیت کوین یکی از واقعیت های عصر حاضر است که در کنار فرصت ها,تهدیدها و مخاطراتی را برای سیستم اقتصادی کشورها به همراه دارد. در حال حاضر بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین پول مجازی در دنیای واقعی است. بیت کوین که در واقع یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بی پشتوانه» یا پول حکومتی است,یک وسیله برای نقل و انتقال یا ذخیره ارزش با ماهیت غیر متمرکز محسوب می گردد. که به سرعت در فضای مجازی فراگیر شده و به کاربران این امکان را می دهد بدون هیچ واسطه ای تمامی مراحل انتشار,پردازش و معاملات را انجام دهند. مباحث بسیاری در مورد ماهیت بیت کوین وجود دارد,آیا واقعا بیت کوین را می توان به عنوان یک ارز,سرمایه یا کالا در نظر گرفت؟ روند گسترش استقبال از بیت کوین باعث گردیده بررسی ابعاد بیت کوین و استفاده آن در سیستم اقتصادی در دستور کار مراکز پژوهشی,مراکز فقهی,مجالس قانونگذاری و بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای جهان قرار گیرد که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از صاحب نظران معتقدند بیت کوین می تواند کارکردهای مشخصی را که پول سنتی و پول الکترونیک در اقتصاد بر عهده دارد را در دنیای حقیقی ایفا نماید و به نظر می رسد حتی با قوانین شریعت و اصول اسلامی مغایرت ندارد,بنابراین به عنوان پول مجازی (ارز دیجیتال) پذیرفته شده,لکن با مسائل و چالش هایی در این خصوص مواجه است که باید با وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق,وسیله ای قابل اتکاء و اعتماد در مبادلات شود.

  کلیدواژگان: بیت کوین، ارز دیجیتال، پول، حقوق، فقه
 • مهبد سهرابی* صفحات 318-334

  با توجه به محیط پویایی که امروزه سازمان ها و شرکت های تجاری دنیا با آن مواجه هستند، نیاز به بازنگری و بررسی موضوعات تغییر از قبیل کسب و کار ، جهانی شدن، تکنولوژی، رفتار استراتژیک در بازار صادراتی صحیح و سایر عناصر سازمان وجود دارد. تحقیق حاضر با هدف تاثیر جهت بازار بر استراتژی بازاریابی بین المللی بر عملکرد سازمان های خصوصی صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه تعداد 200 نفر از کارشناسان شرکت های فعال صادراتی وارد مطالعه شدند در نهایت داده ها در نرم افزار SPSS و لیزرل انجام شد (سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد). نتایج حاکی از آن است که تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی بین المللی بر عملکرد سازمان های خصوصی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی بین المللی، عملکرد صادراتی، سازمان های خصوصی
 • محمدجواد گل زاده* صفحات 335-353

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تصویر کشور مبدا (شامل کشور برند و سازنده) بر ارزش ویژه برند می باشد بنابراین برای تحقق این امر، چارچوب مفهومی آن طراحی و روابط بین ساختارهای تصویر کشور برند و سازنده با ابعاد ارزش ویژه برند ترسیم شد. مطالعه حاضر بصورت مرور نظامند با روش فراترکیب و با جستجوی وسیع پایگاه های اینترنتیSID, Taylor & Francis online, Springer, Elsevier, Emerald insight Wiley online library ،Google scholar دراین زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برند برای سازمانها، عامل مهم رشد، موفقیت و ماندگاری یا نابودی در محیط رقابتی است و تصویرکشور مبدا تاثیر مثبت بر ارزش ویژه برند دارد. بنابراین بعنوان موضوعی راهبردی، موثر و فراگیر همه سازمانها در هرکشوری می باشد و هرگونه عامل افت برند باعث ایجاد نگرانیهای حیاتی در سازمان خواهد شد. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه و تصویر هرکشور و تاثیر آن بر برند سازمان، راهکارهایی عملی جهت مقابله با تاثیرات منفی کشور خاستگاه برند بر ارزش ویژه ی برند معرفی می گردد.

  کلیدواژگان: برند، تصویرکشور خاستگاه، ارزش ویژه برند، راهکارها
 • محمد جواد گل زاده*، صابر خندان علمداری، ندا فرح بخش صفحات 354-370

  امروزه اگر سازمان ها به ایده های جدید از منابع خارج از سازمان توجهی نداشته باشند و حتی نظارت و مدیریتی بر آنها صورت ندهند نباید انتظار داشت که به سمت یکپارچگی و تعامل مستمر با مشتریان در جهت ارائه خدمات بهتر موفق باشند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی صورت گرفت. از مدیران,معاونین,کارشناسان سازمان,تعداد 142 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری نسبتی,انتخاب شدند. داده‏ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیونی و با بکارگیری نرم افزار SPSS تحلیل شدند. بر اساس آنالیز رگرسیونی مشخص شدکه تاثیر نوآوری باز بر عملکرد سازمانی در سازمان بنادر,مثبت و معنادار بوده است (P-value<0.001) . همچنین مشارکت مشتریان,مشارکت کارکنان و همکاری بین سازمانی بر عملکرد سازمانی در تمامی سطوح اثر مثبت و معناداری نشان داد (P-value<0.05) . در حالی که مدیریت سازمانی بر عملکرد سازمانی تنها در سطح مدیران اثر معناداری نشان داد و در سطح معاونین و کارشناسان این اثر معنادار شناخته نشد (P-value,0.75) . هدف از پژوهش حاضر شناخت تاثیر نوآوری باز بر عملکرد سازمانی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 بود,بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که نوآوری باز بر عملکرد سازمانی در سطح مدیران همواره اثر معناداری دارد و می توان اظهار نمود که عملکرد سازمانی به طور مشهودی از نوآوری باز اثر می پذیرد و این اثر همیشه مثبت و مثمر به ثمر خواهد بود.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، عملکرد سازمانی، مشارکت مشتریان، مشارکت کارکنان، همکاری بین سازمانی