فهرست مطالب

مطالعات سیاسی - اجتماعی تاریخ معاصر ایران - سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1402)

نشریه مطالعات سیاسی - اجتماعی تاریخ معاصر ایران
سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حمیدرضا راهی*، سید حمیدرضا سیدی صفحات 1-40

  جامعه ای به توسعه پایدار دست پیدا خواهد کرد که بتواند توازن مناسبی بین چهار بخش اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست برقرار کند. این توازن به معنای رشد هم زمان و روابط دو سویه بین هر رکن می باشد. ایران در دوره پهلوی دوم یک فرصتی طلایی برای رسیدن به توسعه اقتصادی داشت. در این زمان شاخص رشد اقتصادی ایران 389 درصد افزایش یافت و تولید ناخالص نیز از 4 میلیارد دلار در سال 1977 به 51 میلیارد دلار رسید، اما این درآمد نه توسعه اقتصادی به دنبال داشت نه موجب توسعه در سایر بخش های مهم از جمله فرهنگ شد. از اینرو این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ و اقتصاد در دوره پهلوی دوم به روش کیفی-توصیفی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد آنچه در جامعه ایران آن دوره در حال روی دادن بود، اقتدار اقتصاد بر فرهنگ بود. اقتصاد چنان تسلط مادی و معنوی بر فرهنگ داشت که بسیاری از مناسبات اخلاقی را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی از بین برده و یا کمرنگ کرده بود.

  کلیدواژگان: پهلوی دوم، اقتصاد، فرهنگ، اقتدار اقتصاد بر فرهنگ، روش تحلیل محتوا
 • علی ناظریان*، سید محمود میرخلیلی، محمدعلی ده آبادی صفحات 41-66
  ازمهم ترین کلید واژه ها برای تثبیت وکارکرد صحیح ساختارهای حیاتی حاکمیت دو لغت مشروعیت و مقبولیت است؛ که در ادبیات علوم سیاسی مورد مدایقه اندیشمندان این حوزه قرار دارد. هدف از این پژوهش را می توان؛ بررسی الزامات خارج از زندان و تاثیر کارکردی آن برمشروعیت و مقبولیت مورد نیاز حاکمیت مستقرء در مقابل کارکرد سنتی زندان وتاثیرات سوء آن بر این ادبیات حاکم دانست.چنان که عدم توجه کافی به اقتضاعات و نیاز های بنیادین افراد و همچنین عدم اهتمام هرچه بیش به الگوهای حمایتی مبتنی بر نظام باز اجتماعی و اصلاح و تربیت؛ زمینه ساز عدم مقبولیت و مشروعیت افراد تحت رصد نظام کیفری خواهد شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. در این پژوهش با الهام پذیری از شیوه ای مخالف با بینش فرمالیسم حقوقی، نهاد مراقبت از مجرمان در خارج از زندان را مطرح و زمینه را برای بازاجتماعی کردن و بازپذیری مشروعیت سیاسی نظام کارآمد؛ توامان مورد بررسی و تاکید قرار گرفت. به نحوی که جریان حبس گرایی در راستای یک بینش خشک فرمالیست زده سنت گرا، در سیاست کیفری تحلیل و آن را عاملی برای عدم مقبولیت و مشروعیت مورد بازشناسی قرار داد شد.
  کلیدواژگان: مراقبت، خارج از زندان، مقبولیت، مشروعیت
 • سجاد کاظمی، محمدرضا اخضریان کاشانی* صفحات 67-98
  مشارکت انتخاباتی و آرای مردمی از مصداق های بارز رفتار سیاسی، مسایلی است که مطالعه آن برای شناخت تحولات جامعه پر اهمیت می باشد. مطالعات تطبیقی در مورد حاکمیت انتخاباتی بینش های ارزشمندی را در مورد سیستم های مختلف انتخاباتی، نقاط قوت، ضعف و پیامدهای آنها برای حکومت دموکراتیک ارایه می دهد.هدف از این پژوهش بررسی طراحی الگوی حکمرانی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر حاکمیت انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی است. جامعه آماری کیفی در این تحقیق را کارشناسانی تشکیل می دهند که به عنوان مدیران ستاد انتخابات شورای اسلامی شهر تهران فعالیت می کنند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، نمونه گیری هدفمند است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحقیق کیفی و اسنادی استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه ها با صاحب نظران و تحلیل اسناد و مدارک جمع آوری گردیده است. نتایج نشان داد که شرایط علی موثر در جایگاه انتخابات، فرآیندها، بسترها، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدهای مختلفی بر حاکمیت انتخاباتی در شورای اسلامی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: حکمرانی انتخاباتی، شورای اسلامی، حاکمیت انتخاباتی
 • علی کریمی مله*، رضا گرشاسبی صفحات 99-126
  اینک زمان هستی ایران با کیستی جویان جوان یا «نوباستان گرایان» روبه روست، کسانی که فرهنگ باستان را گنجینه ی معنایی گوهرین و بخشنده ی هویتی برین می شناسند. بازنمایی های گفتمانی نوباستان گرایان نشان می دهد آن ها روان ساخت ویژه ای دارند که می تواند به برخوردهای فرهنگی و میان گروهی (میان هواداران فرهنگ باستان و اسلام) دامن بزند. دگرسازی و اسلام را مایه ی تباهی شناسایی کردن؛ جایگاه فرهنگ باستان و اسلام را نابرابر دانستن؛ جمهوری اسلامی و کارگزاران آن را ریشه ی بدبختی ها انگاشتن؛ و احساس هراس هستی شناختی، بی ارزشی، خشم، و بیزاری از این ویژگی ها به شمار می روند. نوشتار کنونی با بهره گیری از آرای روان شناسان اجتماعی - چون «پراتو،» «گلاسفورد،» «کلمن،» «نادلر،» «ژاناف - بولمن،» و «ورتر» - این انگاره را پیش می نهد که برای اینکه نوباستان گرایی به ستیزه های معنایی نینجامد، سیاست گذاری هویتی نیازپایه بایسته است. در این زمینه، نخست دستگاه سیاست گذاری فرهنگی باید کاستی های پیشین خود را شناسایی کند و سپس، با زدودن آن ها، در برنامه ریزی های تازه ی خویش سه نیاز بنیادین و روان شناختی هویت اجتماعی نوباستان گرایان - احساس «خودارجمندی،» «دل بستگی،» و «یکپارچگی خود» - را برآورده سازد. بدین گونه بسیار شدنی است که گروه ها از تازش به سوی سازش بگریزند.
  کلیدواژگان: نوباستان گرایی، ویژگی های شناختی، احساسات، درگیری هویتی، سیاست گذاری نیازپایه
 • سید علی مرتضوی امامی زواره*، حسین روحانی، رضا محموداوغلی صفحات 127-159

  یکی از ابعاد بسیار مهم توسعه ملی، توسعه و باروری فرهنگ حاکم بر جامعه است. مطالعه تاثیر برنامه های فرهنگی دانشگاه ها به عنوان زیرمجموعه نظام اموزش عالی در فرایند توسعه کشور از جمله راه کار قابل توجهی است که می توان توانمندی ها و کارکردهای فعالیت فرهنگی را شناخت. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه های فرهنگی دانشگاه برمشارکت سیاسی دانشجویان با نقش میانجی هوش سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اراک) انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تمامی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی به تعداد2340 نفر می باشد که از بین آنها با توجه به جدول مورگان 181 نفر به عنوان نمونه آماری به روش غیرتصادفی از افراد دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد مشارکت سیاسی فرج زاده (1393)، هوش سیاسی فریز و همکاران (2005) و پرسشنامه محقق ساخته فعالیت های فرهنگی دانشگاه می باشد. پایایی پرسشنامه های مشارکت سیاسی (88/0 α =)، برنامه های فرهنگی دانشگاه (87/0 α =)، هوش سیاسی (79/0 =α) با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد و روایی محتوایی نیز با نظر اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای آزمون فرضیات تحقیق از روش همبستگی بر اساس مشاهده های پس رویدادی و با تحلیل رگرسیون گام به گام تحت نرم-افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان داد برنامه های فرهنگی دانشگاه بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دارای تاثیر معناداری نمی-باشد و الگوی رابطه آنها مستقیم نمی باشد (05/0P>) همچنین تاثیر برنامه های فرهنگی دانشگاه بر هوش سیاسی مشاهده نگردید (05/0P>) اما هوش سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی به صورت معناداری تاثیر دارد (05/0P<) همچنین تایید شد که هوش سیاسی در ارتباط بین برنامه های فرهنگی دانشگاه و میزان مشارکت سیاسی دانشجویان نقش میانجی دارد (05/0P<). طبق نظر پاسخ دهندگان هوش سیاسی باعث افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان می گردد اما برنامه های فرهنگی دانشگاه این توانایی را ندارد.

  کلیدواژگان: برنامه های فرهنگی دانشگاه، مشارکت سیاسی، هوش سیاسی، دانشجویان
 • سید محمدجواد قربی* صفحات 160-183

  امنیت در حکومت اسلامی از نعمت های الهی است؛ زیرا تعالی حکومت و مردم در فضای امن و ایمن از آسیب ها، خطرات و تهدیدات تحقق می یابد. امام خمینی(ره) تامین امنیت، رفاه و آسایش عمومی را از وظایف حکومت اسلامی بر می شمارد و معتقدند که یکی از فلسفه های تشکیل حکومت در اسلام، برپایی امنیت و رفع تهدیدات از جوامع انسانی می باشد. از آنجایی که برپایی امنیت در جامعه اسلامی نیازمند شناسایی مولفه ها و مصادیق امنیت دارد، این مقاله سعی دارد به بررسی امنیت در حکومت اسلامی بپردازد و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی نیز آراء امام خمینی(ره) را مورد مداقه قرار دهد. سوال اصلی به این قرار است؛ امنیت از منظر امام خمینی(ره) شامل چه مولفه هایی می گردد؟ یافته های مقاله نشان می دهند که امام خمینی(ره) به مقوله امنیت از منظر دین و روایات اسلامی می نگرند و به همین دلیل، از امنیت به عنوان نعمتی مجهول و گوارا یاد می کنند که با سلامت، آرامش و استقلال همنشین است و ممکن است مورد تهدید واقع شود و از این رو، وظیفه حکومت است که امنیت را تامین نماید. امنیت در مکتب امام(ره) اشاره به مولفه هایی همچون؛ نظم بلاد و ایمن سازی سامان سیاسی، رفاه عمومی، آرامش جامعه، ایمن بودن از بلایا، در امان بودن جان، مال و ناموس مردم در جامعه، استقلال همه جانبه و... دارد.

  کلیدواژگان: امنیت، حکومت اسلامی، رفاه عمومی، آسایش، استقلال حقیقی
 • نیلوفر سلیمانی مجرد، علی پورقصاب امیری*، علیرضا جهانگیری، احمدرضا بهنیافر صفحات 184-206
  هدف از این پژوهش مطالعات تطبیقی حوزه های سیاسی و بین المللی مسیولیت دولت در محیط زیست است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به شیوه کتابخانه ای از طریق فیش برداری انجام شده است. مهمترین مسیله در برخورداری از محیط زیست سالم، اطلاع رسانی آن به شهروندان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه اصل حق بر محیط زیست سالم به صورت صریح قید نگردیده است، اما سیاق اصل 50 به گونه ای است که می توان با ارایه تفسیر موسع، مفاد این حق را از محتوای اصل استنتاج نمود. به نظر برخی از حقوقدانان در حوزه حقوق محیط زیست، عبارات حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی و ممنوعیت فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می کند، مندرج در اصل 50 قانون اساسی را دال بر آن دانسته اند که قانونگذار اساسی با مفروض تلقی نمودن محیط زیست سالم که نسل امروز و نسل های آتی در آن می توانند حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، به صورت ضمنی به عنوان حق پذیرفته است. بنابراین می توان گفت بر طبق قانون اساسی، همه افراد، حق برخورداری از هوای سالم و مقابله با آلودگی هوا را دارا باشند.
  کلیدواژگان: حوزه های سیاسی، بین المللی، مسئولیت دولت، محیط زیست
 • معصومه صادقی* صفحات 207-220
  نوستالژی یا غم غربت ریشه در ضمیر ناخودآگاه انسان دارد و از روانشناسی وارد ادبیات شده است. حسرت و یاد گذشته، موجب بروز غم و اندوه در در انسان می شود؛ به عبارت دیگر نوستالژی، دلتنگی نسبت به روزگار خوش گذشته و میل و اشتیاق بازگشت به آن دوران است. نوستالژی از موضوع های مهم در دوره معاصر است که در اشعار شاعران بازتاب یافته است. نادر نادرپور از جمله شاعرانی است که دلتنگی نسبت به گذشته و یادکرد آن در سروده هایش بسامد فراوانی دارد. محیطی که شاعر در آن می زیسته و عاطفه و احساس عمیق وی موجب برانگیخته شدن حس نوستالژیکی در نادرپور شده است. این پژوهش بر آن است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی عوامل ایجاد غربت و احساس دلتنگی نسبت به گذشته در شعر این شاعر معاصر بپردازد. یافته ها نشان از آن دارد که مضامین نوستالژیکی همچون غم غربت، دوران کودکی، دوری از معشوق، آرمان شهر و خاطرات جمعی در شعر نادرپور نمود بیشتری یافته است.
  کلیدواژگان: نوستالژی، غم غربت، حسرت، شعر معاصر، نادر نادرپور
 • مهدیه آروین*، نگار داوری اردکانی صفحات 221-247
  با توجه به رشد سریع تولید اطلاعات در جهان امروز، مدیریت آنها تبدیل به ضرورتی گریزناپذیر شده است اگر متولیان علوم جدا مایل به توسعه آن حوزه علمی باشند مطالعات اطلاع سنجی می تواند زمینه ساز این مدیریت باشد. اطلاع سنجی از مهجورشدگی دانسته های مفید، رشد نامتوازن رشته ها، اجرای پژوهش های تکراری و تولید اطلاعات حشوآمیز جلوگیری کند، ضمن اینکه به تشخیص خلاهای پژوهشی مدد می رساند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی وضعیت پژوهشی و تولیدات علمی یکی از زیرشاخه های زبانشناسی فارسی یعنی ساختواژه زبان فارسی می پردازد. ساختواژه فارسی حوزه ای بسیار کاربردی به ویژه در زایاسازی ساختواژه زبان فارسی و از جمله در امر واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. این پژوهش در جستجوی پاسخ به این پرسش هاست: 1. توزیع تولیدات علمی حوزه ساختواژه زبان فارسی (در انواع مقاله، کتاب و پایان نامه) چه کمیتی دارد و در چه موضوعاتی است؟ 2. خلاءهای پژوهشی حوزه ساختواژه زبان فارسی کدامند؟ برای پاسخ به این دو پرسش، ابتدا با استفاده از روش کتابسنجی گرایش های موضوعی تولیدات علمی حوزه ساختواژه فارسی در فاصله سال های 1345 تا 1393 بررسی شد، سپس روند تحول موضوعی آن ها در همین دوره زمانی مطالعه شد. پیکره زبانی مورد بررسی در این پژوهش شامل 301 مقاله، 236 پایان نامه و 216 کتاب بود و بر اساس آنها کتابشناسی جامع ساختواژه زبان فارسی تهیه شد. یافته ها نشان داد که گرایش موضوعی پایان نامه ها بیشتر به سمت بررسی های ساختواژی درزمانی در آثار ادبی، فرایندهای واژه سازی و از جمله ترکیب بوده است. موضوع مقالات به ترتیب به ترکیب، وندها و موضوع کلی فرایندهای واژه سازی گرایش دارد در حالیکه کتاب های این حوزه بیشتر به موضوع اشتقاق(پسوندها)و ترکیب متمرکز هستند. انتشار مقالات ساختواژه در این دوره زمانی سیر صعودی داشته و بیشینه تولیدات مربوط به دوره 1393-1384 است. اما در مورد پایان نامه ها سیر رشد آثار در چهار دهه اول صعودی و بیشینه آثار در دوره 1383-1374 بوده که 104 مورد است و در دهه آخر(1384-1393) به 89 مورد کاهش یافته است. ضریب همبستگی موضوعی پایان نامه ها و مقالات از نظر آماری، همبستگی متوسط معناداری را نشان داد. پس از مرور تولیدات علمی حوزه ساختواژه فارسی موضوعات کارشده و کارنشده(خلاها) استخراج شدند. دو موضوع فرایندهای واژه سازی و ترکیب در هر دو بخش پایان نامه ها و مقالات به طور موازی رشد کرده اند. در موضوعات مطالعات واژه و تکواژ، ساختمان اجزای کلام، مطالعه موردی واژه شناسی، بررسی های تطبیقی ساختواژه فارسی، بررسی های درزمانی و آثار ادبی، زایایی، خلاقیت، واژه بست، اشتقاق، تصریف، شیوه املاء و ساختواژه و آموزش و فراگیری زبان، خلا پژوهشی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ساختواژه فارسی، اطلاع سنجی، همبستگی موضوعی، کتاب سنجی، کتاب شناسی
 • زهرا جورابچی*، مهدی ماحوزی، مریم جلالی صفحات 248-271
  پس از شاهنامه فردوسی، گرشاسپ نامه اسدی، دومین اثر سترگ حماسی ایران است. اسدی طوسی در این منظومه،به همان میزان که به دلاوری، سلحشوری، جنگ و خونریزی پرداخته، به صلح و دوستی نیز توجه داشته و بسامد بالای نکات صلح آمیز در ابیات و داستان های آن چشمگیراست تا جایی که این منظومهء حماسی می تواند منشوری ازعوامل ایجاد و تامین صلح و آشتی بوده و الگویی برای به محاق رفتن جنگ و خشونت های فراگیر جامعه ی امروز بشری باشد. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی عوامل ایجاد و تثبیت صلح در گرشاسپ نامه از نگاه یوهان گالتونگ مورد واکاوی قرار گرفته است . از نظر او فرهنگ منشا تمام مناسبات است و باورها و اعتقادات مردم از مولفه های اصلی فرهنگ هستند که نقش مهمی در برقراری صلح و آشتی ایفا می کنند . او معتقد است که مقوله ی صلح نیازمند باز اندیشی است و تنها با ترک مخاصمه به دست نمی آید بلکه بر قراری آن در جهان امروز در گروش به عدالت و تحقق مناسبات صحیح و به دور از خشونت است . بر این اساس هموار کننده ی مسیر صلح در جامعه پیوسته پیشگیری از جنگ و خونریزی بوده که مقدمهء آن ظلم گریزی و دوری از تجاوز و خونریزی است. به همین دلیل در این حماسه،پس از بیان و تفسیرعوامل مشخص شدهء صلح آمیز، پررنگ ترین گونهء صلح و سازش، ظلم گریزی، شناخته شده است که ما در این نوشتار به شرح و تفسیر این مهم پرداخته و در خصوص چگونگی ادفاع نایره ی جنگ وخونریزی سخن رانده ایم.
  کلیدواژگان: شعر حماسی، گرشاسپنامه، ظلم گریزی، صلح فرهنگی، گالتونگ
 • منصور عنبرمو*، نفیسه مرادی صفحات 272-293
  چیستی ماهیت زیست فردی و اجتماعی نسل نوین زنان ایرانی، همواره از سوی نظام های سیاسی و نیروهای اجتماعی مورد پرسمان قرار گرفته است.برای تبیین روشمند این موضوع می توان با صورت بندی مفهوم «زیست سیاسی -مذهبی» زن ایرانی که از مظاهر ناخودآگاه جمعی و بستر کنش اجتماعی قلمداد می شود، مسیله پژوهش را فهم پذیرتر نمود. با بهره گیری از روش شناسی استیوارت هیوز در چارچوب رهیافت تاریخ فکری؛ سوال اصلی مقاله این است که نقش، وزن و تاثیرگذاری انگاره های این زیست هیبریدی در فرآیندهای شکل دهی رفتارهای سیاسی و اجتماعی زن ایرانی در تاریخ معاصر ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می-دهد زیست سیاسی -مذهبی زنان نه به شکل خالص و بی پیرایه، بلکه مفهومی است متاثر از تحولات سیاسی ،جریان های فکری متنوع و آرای متفکرانی که هر کدام تاثیر مشخصی بر شکل گیری سبک تفکر زن ایرانی تا پایان قرن چهاردهم شمسی داشته اند؛از این رو برساخته های سیاسی و اجتماعی نظیر تاسیس احزاب سیاسی، مشارکت در مجامع قدرت، تبیین مساله حقوق فردی و اجتماعی زنان در رخدادهایی همچون کشف و قانونی شدن حجاب، تحول ساحتی حجاب از امر مذهبی به امر سیاسی ،تکوین جریان های فمنیسم چپ و نواندیشی دینی و در نهایت نوسان فعالیت و عاملیت سیاسی و اجتماعی زنان نه اموری دفعتا شکل یافته، بلکه فرآیند تدریجی برهم کنش زیستی سیاسی و مذهبی زنان با جامعه و نظام های سیاسی ایران در دوره معاصر بوده است. همچنین به این مساله را تبیین خواهیم نمود که روند هویت یابی سیاسی و اجتماعی زن ایرانی متاثر از سبک تفکر یا غیریت سازی از جریان های سیاسی و مذهبی و خلق زیست های متنوع، هرگونه مشارکت و منزلت یابی سیاسی را منوط به پذیرش و اصلاح این زیست واره در فرایندی میان نسلی نموده است.
  کلیدواژگان: زیست سیاسی-اجتماعی، زنان ایرانی، تاریخ فکری، تاریخ ایران معاصر
|
 • Hamidreza Rahi *, Seyed Hamidreza Seyedi Pages 1-40

  A society will achieve sustainable development that can establish a proper balance between the four sectors of economy, society, culture and politics. This balance means simultaneous growth and two-way relations between each pillar. During Pahlavi II's time, we had a golden opportunity to achieve economic development. At this time, Iran's economic growth index increased by 389% and the gross domestic product reached 51 billion dollars from 4 billion dollars in 1977, but this income was not followed by economic development. It did not cause development in other important sectors including culturebecame. Therefore, this research examines the relationship between culture and economy in the second Pahlavi period using a qualitative-descriptive method. The results of the research show that what was passing in Iranian society at that time was the power of economy over culture. Economy had such a material and spiritual dominance over culture that it destroyed or weakened many moral relationships in social, economic, cultural and religious fields.

  Keywords: Pahlavi II, Economy, culture, authority of economy over culture, content analysis method
 • Ali Nazeriyan *, Seyyed Mahmoud Mirkhalili, Mohammad Ali Haji Deh Abadi Pages 41-66
  The crucial elements for establishing and ensuring the proper functioning of essential governance structures are legitimacy and acceptance, extensively studied by scholars in the field of political science. This research aims to investigate the impact of rules and regulations outside of prisons on the legitimacy and acceptance required for established governance, contrasting with the traditional functioning of prisons and its adverse effects on this governance sphere. Insufficient attention to the fundamental requirements and needs of individuals, coupled with neglecting supportive patterns based on an open social system and reform and education, creates a path towards the non-acceptance and legitimacy of individuals under the scrutiny of the criminal justice system. The present research utilized a descriptive and analytical methodology. Inspired by an approach contrary to formalistic legalism, the institution of caring for criminals outside of prisons was examined, emphasizing the groundwork for social reintegration and the effective political legitimacy of the system. This analysis recognizes the trend of imprisonment aligned with a dry formalist and tradition-oriented perspective in criminal policy, identified as a factor contributing to the acknowledgment of non-acceptance and legitimacy.
  Keywords: Care, Outside of prison, acceptance, 4Legitimacy
 • Sajad Kazemi, Mohammadreza Akhzarian Kashani * Pages 67-98
  Electoral participation and popular votes are among the clear examples of political behavior, the issues that are important to study to understand the changes in society. Comparative studies on electoral governance provide valuable insights into various electoral systems, their strengths, weaknesses and consequences for democratic government. It is the Islamic Council. The qualitative statistical community in this research is made up of experts who work as managers of the election headquarters of the Islamic Council of Tehran. The sampling method used in this research is purposive sampling. To achieve this goal, a qualitative and documentary research method was used and the required information was collected through interviews with experts and analysis of documents. The results showed that effective causal conditions in the place of elections, processes, platforms, contextual factors, strategies and various consequences have an effect on electoral governance in the Islamic Council.
  Keywords: Islamic Council, electoral governance
 • Karimi Maleh Ali *, Reza Garshasbi Pages 99-126
  Contemporary Iranian society is facing young identity seekers or "neo-archaists", those who know the ancient culture as a precious treasure of meaning and supplier of a superior identity. The discourse representations of neo-archaists indicate that they have a special psychological structure that can fuel cultural and intergroup encounters (between supporters of ancient culture and Islam). Othering and Identifying Islam as a source of destruction; Considering the position of ancient culture and Islam as unequal; considering the Islamic Republic and its agents as the root of misfortunes; and the feeling of ontological fear, worthlessness, anger, and disgust are among these characteristics. Using the opinions of social psychologists such as "Pratto," " Glasford," "Kelman," "Nadler," "Janoff-Bulman," and "Werther," the present article proposes the assumption that need-based Identity politics is necessary to avoid the aggressiveness of the neo-archaists. In this regard, cultural policymakers must first identify their previous shortcomings and then, by removing them, in their new programs, they should fulfill the three fundamental and psychological needs of the social identity of neo-archaists, which are as follows: a sense of "self- esteem," "belonging," and " self-integrity". Thus, it is very possible for groups to avoid conflict and move towards compromise.
  Keywords: Neo-Archaism, Cognitive Characteristics, emotions, Identity Conflict, Need-Based Policy
 • Seidali Mortazavi Emami Zavareh *, Hosein Rohani, Reza Mahmoudoghli Pages 127-159

  One of the most important aspects of national development is the development and fertility of the culture that governs the society. Studying the impact of cultural programs of universities as a subset of the higher education system in the country's development process is one of the significant solutions that can identify the capabilities and functions of cultural activity. The present research was conducted with the aim of investigating the impact of cultural programs of the university on the political participation of students with the mediating role of political intelligence (a case study of Arak University students). The research method is descriptive-analytical and survey type. The statistical population is all the students of the technical and engineering faculty in the number of 2340 people, among whom 181 people were selected as a statistical sample by a non-random method according to Morgan's table. The tool for collecting information is Farajzadeh's standard political participation questionnaires (2013), Fariz et al.'s political intelligence (2005) and researcher-made questionnaires of university cultural activities. The reliability of political participation questionnaires (α = 0.88), university cultural programs (α = 0.87), political intelligence (α = 0.79) was calculated and confirmed by Cronbach's alpha method, and content validity It was also approved by the opinion of professors and experts. To check the normality of the distribution of the variables, the Kolmogorov Smirnov test was used to test the hypotheses of the research, the correlation method was used based on post-event observations and with step-by-step regression analysis under spss software. The results showed that university cultural programs do not have a significant effect on students' political participation and their relationship pattern is not direct (P>0.05), and the effect of university cultural programs on political intelligence was not observed (P>0.05). But political intelligence has a significant effect on the level of political participation (P < 0.05). It was also confirmed that political intelligence plays a mediating role in the relationship between university cultural programs and the level of political participation of students (P < 0.05). <). According to the respondents, political intelligence increases the political participation of students, but the cultural programs of the university do not have this ability.

  Keywords: University cultural programs, political participation, Political Intelligence, Students
 • Seyyed mohammadjavad Ghorbi * Pages 160-183

  Security in the Islamic government is one of God's blessings; Because the excellence of the government and the people is realized in a safe and secure environment from harm, dangers and threats. Imam Khomeini (may Allah be pleased with him) considers the provision of security, welfare and public comfort as one of the duties of the Islamic government, and they believe that one of the philosophies of forming a government in Islam is to establish security and remove threats from human societies. Since the establishment of security in the Islamic society requires the identification of the components and examples of security, this article tries to examine the security in the Islamic government and by using the analytical-descriptive method, examines the opinions of Imam Khomeini (RA). The main question is this; From Imam Khomeini's point of view, what components does security include? The findings of the article show that Imam Khomeini (may God bless him and grant him peace) looks at the category of security from the perspective of religion and Islamic traditions, and for this reason, he mentions security as an unknown and pleasant blessing that is accompanied by health, peace and independence and is possible. is threatened and therefore, it is the duty of the government to provide security. Security in Imam's school refers to components such as; It has the order and security of the political order, public welfare, peace of society, safety from disasters, safety of life, wealth and honor of people in the society, all-round independence, etc.

  Keywords: Security, Islamic Government, Public Welfare, Comfort, real independence
 • Niloofar Soleimani Mojarad, Ali Poorghasab Amiri *, Alireza Jahangiri, Ahmadreza Behniafar Pages 184-206
  The purpose of this research is comparative studies of political and international areas of government responsibility in the environment. This research has been carried out in a descriptive-analytical way in a library-style way through a survey. The most important issue in having a healthy environment is informing the citizens. In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, although the principle of the right to a healthy environment is not explicitly stated, the context of Article 50 is such that the content of this right can be inferred from the content of the principle by providing an extended interpretation. In the opinion of some jurists in the field of environmental law, the expressions of environmental protection, public duty and the prohibition of economic activities, other than those associated with environmental pollution or irreparable destruction, contained in Article 50 of the Constitution indicate They have known that the basic legislator implicitly accepted it as a right by assuming a healthy environment in which today's generation and future generations can have a growing social life. Therefore, it can be said that according to the constitution, all people have the right to enjoy healthy air and fight air pollution.
  Keywords: Political, International, government responsibility, Environment
 • Masoumeh Sadeghi * Pages 207-220
  Nostalgia, or homesickness, has its roots in the human subconscious and has entered literature from psychology. The longing and remembrance of the past lead to the emergence of sorrow and sadness in humans; in other words, nostalgia is a yearning for the happy times of the past and a desire and eagerness to return to that era. Nostalgia is an important subject in the contemporary period, reflected in the poems of poets. Nader Naderpour is among the poets who frequently express longing for the past and its remembrance in his works. The environment in which the poet lived and his deep affection and emotions have stimulated a nostalgic feeling in Naderpour. This research aims to descriptively and analytically examine the factors that create alienation and the feeling of longing for the past in the poetry of this contemporary poet. The findings indicate that nostalgic themes such as homesickness, childhood, separation from the beloved, utopia, and collective memories have found more expression in Naderpour's poetry.
  Keywords: Nostalgia, homesickness, longing, contemporary poetry, Nader Naderpour
 • Mahdiye Arvin *, Negar Davari Ardakani Pages 221-247
  The present study examines the research status and scientific outputs of one of the sub-branches of Persian linguistics, namely Persian morpho-syntax. Persian morpho-syntax is a highly practical field, especially in the morpho-syntactic generation of the Persian language and in the lexicon selection of the Academy of Persian Language and Literature. This research seeks answers to the following questions: 1. What is the quantity of scientific outputs in the field of Persian morpho-syntax (in terms of articles, books, and theses) and what are the topics covered? 2. What are the research gaps in the field of Persian morpho-syntax? The findings indicated that the thematic inclination of theses is more towards morpho-syntactic studies in literature, word formation processes, and particularly compounding. The subject of articles, in order of frequency, leans towards compounding, affixes, and the general topic of word formation processes, while the books in this field are more focused on derivation (suffixes) and compounding. The correlation coefficient of thematic consistency between theses and articles showed a statistically significant moderate correlation. The topics of word formation processes and compounding have grown parallelly in both the theses and articles sections. In the topics of word studies and monolingual studies, the structure of speech components, case studies in lexicology, comparative studies of Persian morpho-syntax, diachronic studies, and literary works, productivity, creativity, lexicon, derivation, inflection, spelling methods, morpho-syntax and language learning and acquisition, a research gap was observed.
  Keywords: Persian Morphology, Informetrics, thematic Correlations, Bibliometrics, bibliography
 • Zahra Jurabchi *, Mahdi Mahouzi, Maryam Jalali Pages 248-271
  After Ferdowsi's Shahnameh, Asadi's Garshasbnameh is the second epic work of Iran. In this poem book, Asadi Tousi has equally considered both the bravery, war, bloodshed as well as peace and friendship. The peaceful issues are outstanding and remarkable in literature and its stories. Henceforth, this epic verse can hold a prism of factors providing peace and compromise and a model ending the war and prevalent violence in today's human society. This research has been done based on descriptive- analytical method to stabilize peace in Garshasbnameh from the view of Yuhan Galtung. From his view, culture is the origin of all rites and merits. People's beliefs identified as the main indicators of culture play a significant role in peace and reconciliation. He believes that issue of peace necessitates reconsideration and it is not achieved by abandoning hatred and hostility. Furthermore, it is devoted to fairness and the understanding of truthful relationships and away from violence in today's world. In fact, preventing war and bloodshed paves the path of peace in society. That is why, after describing and interpreting the specified peace making factors, abolishing cruelty is the boldest and the most outstanding type of peace. The present research aims to explain and scrutinize this issue specifically war and bloodshed.
  Keywords: epic poem, Garshasbnameh, avoiding cruelty, cultural peace, Galtung
 • Mansour Anbarmoo *, Nafise Moradi Pages 272-293
  The essence of the individual and social life of the generation of Iranian women has always been questioned by political systems and social forces. To systematically explain this subject, the research problem can be made more comprehensible by formulating the concept of the "political-religious existence" of Iranian women, considered as manifestations of the collective unconscious and a basis for social action. Utilizing the approach of intellectual history, the main question of the article is what is the role, significance, and impact of the hybrid existential notions of Iranian women in shaping political and social behaviors in the contemporary history of Iran? The findings of the research show that the political-religious existence of women is not in a pure and unadorned form but is a concept influenced by political developments, diverse intellectual currents, and the opinions of thinkers, each of whom has had a specific impact on the formation of the Iranian woman's style of thought until the end of the 14th century Hijri; therefore, political and social constructs such as the establishment of political parties, participation in power assemblies, the issue of women's rights in events like the unveiling and legalization of the hijab, the domain shift of the hijab from a religious to a political matter, the formation of leftist feminism and religious modernism movements, and ultimately the fluctuation of women's political and social activism and agency, are not phenomena that have formed suddenly but are the result of a gradual process of biological, political, and religious interactions of women with society and political systems in Iran in the contemporary era.
  Keywords: Iranian woman, Political-social existence, Intellectual history, hijab