فهرست مطالب

مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا - سال سی و یکم شماره 4 (پیاپی 88، پاییز 1402)

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا
سال سی و یکم شماره 4 (پیاپی 88، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده منا نعمتی، رضا قانعی قشلاق، شیوا صلواتی، فاضل دهون* صفحات 236-244
  سابقه و هدف

   دانش ناکافی در زمینه ی خودمراقبتی در این بیماران موجب بدترشدن وضعیت بیماری و کاهش امید به زندگی شان می شود؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش برنامه ی خودمراقبتی بر امید به زندگی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان توحید شهر سنندج در سال 1400 انجام شد.

  مواد و روش ها

   در مطالعه ی نیمه تجربی حاضر، تمام بیماران دارای معیارهای ورود، به روش سرشماری انتخاب شدند و سپس در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله، پرسش نامه ی دموگرافیک و امید به زندگی هرث توزیع شد. مداخله شامل سه جلسه ی آموزشی  چهره به چهره درباره ی همودیالیز، درمان دارویی، مصرف مایعات و رژیم غذایی بود که در حین همودیالیز به بیماران ارایه می شد. بیماران در گروه کنترل طبق روتین، مراقبت های لازم را دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون های تی وابسته، تی مستقل و کای اسکویر با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین نمره ی امید به زندگی قبل از مداخله در گروه آزمون 2.31 ± 17.86 و در گروه کنترل 1.89 ± 17.87 بود (0.710p= و 1.817-t=) و هر دو گروه امید به زندگی ضعیفی داشتند؛ اما بعد از مداخله، میانگین نمره ی امید به زندگی در گروه آزمون 4.43 ± 20.16 و در گروه کنترل 2.41 ± 17.96 بود که تفاوت آماری معنی داری داشت (0.001p< و 1.493t=).

  نتیجه گیری

   آموزش خودمراقبتی به افزایش آگاهی و ارتقای کیفیت مراقبت در بیماران منجر می شود و افزایش امید به زندگی را در این بیماران به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین ارتقای سطح خودمراقبتی در بیماران باید همواره بخشی از مراقبت های پرستاری را در بر بگیرد.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، امید به زندگی، همودیالیز
 • معصومه برخورداری شریف آباد*، مطهره مهدوی صفحات 245-253
  مقدمه

  ارزشهای حرفه ای، با ایجاد انگیزه در پرستاران برای مقابله با مسایل اخلاقی و هدایت نحوه تعامل با بیماران و همکارانشان، می تواند نقش مهمی در کیفیت زندگی حرفه ای آنان داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین نقش ارزش های حرفه ای بر کیفیت زندگی حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستان آیت الله خاتمی شهرستان خاتم در سال 1400انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، جامعه و نمونه پژوهش یکسان بود و 103 پرستار شاغل در بیمارستان آیت اله خاتمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، به روش سرشماری، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک ،کیفیت زندگی حرفه ای و ارزش های حرفه ای بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.

  نتایج

  میانگین نمره کل ارزش های حرفه ای 38/13±91/105 بود. در بین ابعاد کیفیت زندگی حرفه ای، بالاترین میانگین مربوط به بعد فرسودگی شغلی (50/5±06/36) و پایین ترین میانگین مربوط به بعد استرس آسیب زای ثانویه (46/3±30/21) بود. ارتباط آماری معکوس و معنی داری بین استرس آسیب زای ثانویه با ارزشهای حرفه ای وجود داشت (03/0=P، 175/0-=r). ارتباط بین دو بعد فرسودگی شغلی و خستگی از شفقت با ارزشهای حرفه ای، معنادار نبود. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که ارزشهای حرفه ای، 1/3 درصد از واریانس کل استرس آسیب زای ثانویه را پیش بینی می کند.

  نتیجه گیری

  پرستارانی که مراقبت های مبتنی بر ارزش های حرفه ای را ارایه می کردند، سطح استرس آسیب زای ثانویه پایین تری داشتند.

  کلیدواژگان: پرستاران، کیفیت زندگی، ارزش حرفه ای
 • زهرا هادی زاده طلاساز، طلعت خدیوزاده*، حسین ابراهیمی پور، نیره خادم صفحات 254-264
  زمینه و هدف

  اختلالات کف لگن شامل نقصان در ورقه های عضلانی و لیگامانی است که موجب اختلال در دیواره ی قدامی، میانی و خلفی می شود. مواجهه با علایم این اختلالات می تواند بسیاری از جنبه های زندگی یک زن را تحت تاثیر قرار دهد. باتوجه به خلا دانش در این زمینه، مطالعه ی حاضر باهدف تبیین فرآیند مواجهه زنان با علایم اختلالات کف لگن انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش کیفی در سالهای 1396 تا 1399انجام شد .طی نمونه گیری هدفمند و نظری 38 مشارکت کننده وارد شدند و با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته داده ها جمع آوری و با روش گرانددتیوری کوربین و اشتراوس(2015) طی چهار مرحله، 1- تحلیل داده ها برای مفاهیم،2-برای زمینه، 3- برای فرایند،4- ترکیب طبقات، تجزیه و تحلیل شد. از نرم افزار MAXQDA10 برای مدیریت و تحلیل داده های کیفی کمک گرفته شد.

  یافته ها

  در مطالعه ی حاضر دغدغه اصلی مشارکت کنندگان«سلب زندگی عادی»و تیوری استخراج شده از داده ها،«اداره ی علایم در جهت عادی سازی شرایط»بود. این تیوری حاصل کنش/ واکنش پنجگانه شامل: کنکاش ذهنی با مشاهده ی علایم و تلاش برای اطمینان یابی، تلاش برای اختفای بیماری، تلاش برای حل تعارضات زناشویی، به کارگیری راهبردهای خودمدیریتی و پیگیری فعالانه ی درمان بود و در نهایت دارای پیامدی با طیف همسازی با بیماری تا بهبودی نسبی داشت. دغدغه ی مشارکت کنندگان در زمینه ی"استیلای علایم بر ابعاد زندگی فردی و بین فردی"که شامل هفت زیرمفهوم بود، رخ می داد.

  نتیجه گیری

  نتیجه اصلی این مطالعه ارایه تیوری«اداره ی علایم در جهت عادی سازی شرایط» می باشد. براساس این تیوری زنان در پاسخ به دغدغه ی خود، درجستجوی راهکارهای مقابله ای در زمینه های مختلف برآمده و سعی می کنند از طریق اداره ی علایم زندگی خود را عادی سازند

  کلیدواژگان: اختلالات کف لگن، زنان، گرندد تئوری
 • محسن احمدی، خدایار عشوندی، لیلی تاپاک، سید کیانوش حسینی، عظیم عزیزی* صفحات 265-274
  سابقه و هدف

  نارسایی قلبی یکی از شایع ترین اختلالات قلبی مزمن، پیشرونده و ناتوان کننده می باشد که تاثیر مخربی بر خودمراقبتی و کیفیت زندگی این بیماران دارد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی به دو روش آموزش حضوری و مجازی بر خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهی با مشارکت 120 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان فرشچیان همدان انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب و با استفاده از بلوک های جایگشتی در سه گروه کنترل، آموزش مجازی و حضوری قرار گرفتند، پرسشنامه های دموگرافیک، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی بصورت خودگزارشی قبل از مداخله تکمیل شدند. گروه کنترل تنها آموزش های روتین درمانگاه، گروه آموزش حضوری در 4 جلسه یک ساعته، یک روز درمیان، و گروهی آموزش خودمراقبتی را دریافت کردند و گروه مجازی همین میزان آموزش را بصورت کلیپ آموزشی دریافت کردند و دو ماه بعد مجددا پرسشنامه ها تکمیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد قبل از مداخله اختلاف آماری معنی داری بین متغییرهای دموگرافیک، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران سه گروه مشاهده نشد(05/0 p˃). در زمان بعد از مداخله بین گروه آموزش مجازی و حضوری تفاوت آماری معنی داری از نظر خودمراقبتی و کیفیت زندگی مشاهده نشد(05/0 p˃). اما خودمراقبتی و کیفیت زندگی در این دو گروه نسبت به گروه کنترل ارتقاء یافته بود(05/0 P˂).

  نتیجه گیری

  هر دو روش آموزش مجازی و حضوری تاثیر یکسانی بر خودمراقبتی و کیفیت زندگی داشتند. در صورتی که شرایط آموزش حضوری مهیا نباشد می توان آموزش مجازی را جایگزین آموزش حضوری نمود.

  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، آموزش به بیمار، پرستاری از راه دور، خودمراقبتی، کیفیت زندگی
 • فاضل دهون، رضا قانعی قشلاق*، ژینا بنفشی، مهسا مرادیانی صفحات 275-283
  سابقه و هدف

  انجام فعالیت های پیشگیرانه با مشارکت فعال بیمار و داشتن تبعیت از رژیم درمانی مهمترین رفتار مرتبط با بیماری دیابت است که سلامت مددجو را تضمین نموده و از شدت عوارض آن می کاهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت شهر سنندج در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر تعداد 181 نفر از بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر سنندج که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مطالعه با استفاده از فرم مشخصات دموگرافیک و  پرسشنامه استاندارد تبعیت از درمان در بیماران مزمن جمع آوری شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-16 و در سطح معنی داری 05/0 >P تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده با آزمون های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی انجام شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره کلی تبعیت از درمان واحدهای مورد پژوهش برابر 90/18 ± 25/116بود. میانگین نمره کلی و نمره ابعاد مختلف تبعیت از درمان در بیمارانی که هموگلوبین گلیکوزیله غیرطبیعی داشتند به طور معنی داری بیشتر از بیماران با هموگلوبین گلیکوزیله طبیعی بود (001/0P<).

  نتیجه گیری

  بررسی های بیشتر و ارایه راهکارها و برنامه ریزی دقیق تر در جهت افزایش تبعیت از درمان این بیماران و پیشگیری از بروز عوارض ناشی از عدم تبعیت از درمان در آنان ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: دیابت، تبعیت از درمان
 • فاطمه دهقانی، معصومه برخورداری شریف آباد*، بهاره فلاح، زهره خاوری صفحات 284-293
  مقدمه

  مراقبت پرستاری فراموش شده، یک نگرانی جهانی می باشد. مدیران پرستاری، با استفاده از مهارتهای رهبری، نقش برجسته ای در پیشگیری از مراقبت پرستاری فراموش شده دارند. یکی از رویکردهای رهبری، رهبری اخلاقی است که می تواند در بهبود کیفیت مراقبت پرستاران تاثیر بگذارد. این مطالعه با هدف تعیین نقش رهبری اخلاقی درک شده توسط پرستاران در مراقبت پرستاری فراموش شده در سال 1400 انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 230 پرستار شاغل در بخش های مختلف داخلی و جراحی به صورت نمونه گیری طبقه ای از دو بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه رهبری اخلاقی در پرستاری و مراقبت پرستاری فراموش شده بود. داده ها با نرم افزار SPSS ورژن 16 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی تحلیل شد.

  نتایج

  میانگین نمره مراقبت پرستاری فراموش شده (83/2±54/47) و رهبری اخلاقی درک شده (75/10 ± 08/109) بود. نتایج نشان داد که  بین رهبری اخلاقی درک شده توسط پرستاران و مراقبت پرستاری فراموش شده ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  اجرای رهبری اخلاقی یکی از راهبردهای عملی برای کاهش مراقبت های از دست رفته پرستاری و در نتیجه افزایش کیفیت مراقبت و افزایش رضایت بیمار است. مشارکت و عملکرد مدیران پرستاری در این فرآیند برای یک نتیجه موفقیت آمیز حیاتی است.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، اخلاق، رهبری، مراقبت پرستاری فراموش شده، پرستاران
 • بهروز کارخانه ای، حسین حسنوندی، محمدعلی سیف ربیعی، فرشته مهری، سید احمدرضا سلیم بهرامی* صفحات 294-302
  مقدمه

  علیرغم تایید تاثیر مثبت استفاده از ماسک در پیشگیری از ابتلا به بیماری، میزان پایبندی به این مورد در برخی جوامع بسیار پایین گزارش شده است. مطالعه حاضر باهدف تعیین عوامل روانی- اجتماعی موثر بر استفاده از ماسک در دوران پاندمی کووید-19در بیمارستان بعثت همدان انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به روش توصیفی- مقطعی برروی 384 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان آموزشی - درمانی بعثت همدان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ در سال 1401 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که شامل 51 سوال جهت ارزیابی وضعیت دموگرافی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی شرکت کنندگان بود و به روش مصاحبه چهره به چهره تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 26SPSS   و آزمون های مجذور کای، مونته کارلو، من ویتنی و t استیودنت استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان 71/11±76/36 سال بود. بیش از نیمی از شرکت کنندگان (7/54 درصد) مرد بودند. فراوانی داشتن ماسک در شرکت کنندگان در زمان مصاحبه 4/48 درصد بود. طبق یافته ها فراوانی استفاده از ماسک در مردان به طور معنی داری کمتر از زنان بود، همچنین بین استفاده از ماسک با مجرد بودن، تحصیلات بیشتر، سکونت در شهر و عدم مصرف دخانیات ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد (001/0P<). بین استفاده از ماسک با وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بالاتر نیز ارتباط معنی دار مشاهده شد(001/0P<).

  نتیجه گیری

  عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان فاکتور های موثر استفاده از ماسک شناسایی شدند. از این رو توجه به انجام رفتار های پیشگیرانه، هنجار های اجتماعی و فرهنگ سازی در زمان همه گیری ها ضروری است.

  کلیدواژگان: کووید-19، ماسک، پیشگیری
 • میثم صفری نژاد، مریم پاکسرشت*، کوروش سایه میری صفحات 303-311
  زمینه و هدف

  ارایه برنامه های آموزشی می تواند در بهبود وضعیت سلامت بیماران مبتلا به سرطان کمک کننده باشد بر همین اساس این مطالعه با هدف تاثیر برنامه آموزشی از راه دور بر کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات پس از شیمی درمانی انجام شد.

  روش

  مطالعه از نوع نیمه تجربی بود و به روش نمونه گیری در دسترس در سال 1401 برروی 60 نفر(در هر گروه 30 نفر) از بیماران مبتلا به سرطان پروستات مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) شهر ایلام انجام شد. پس از تخصیص تصادفی، گروه کنترل درمان های روتین را دریافت و گروه مداخله علاوه بر درمان های روتین به مدت 12 هفته(دو بار در شش هفته اول و یکبار در شش هفته دوم) پیگیری تلفنی دریافت کردند. ابزارهای جمع آوری کننده اطلاعات، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و اضطراب بک بود و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t زوجی و مستقل و کای اسکویر) در نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین نمرات اضطراب بین دو گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله از نظر آماری معنی دار نبودند (P≥0/05). اما بعد از اجرای مداخله این تفاوت معنادار شد به گونه ای که در گروه مداخله مقدار اضطراب کاهش یافت (P≤0/05).

  بحث و نتیجه گیری

  آموزش و پیگیری تلفنی در کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات موثر بود. توصیه می شود این روش توسط پرستاران در بیماران سرطانی انجام شود

  کلیدواژگان: سرطان پروستات، تله نرسینگ، اضطراب
|
 • Syede Mona Nemati, Reza Ghanei Gheshlagh, Shiva Salavati, Fazel Dehvan* Pages 236-244
  Background and Objective

  Inadequate knowledge of self-care in hemodialysis patients deteriorates the condition of their disease and reduces their life expectancy. Therefore, this study was conducted to determine the effect of self-care program training on hope among hemodialysis patients referring to Tohid Hospital in Sanandaj, in 2021.

  Materials and Methods

  In the present quasi-experimental study, all patients who met the inclusion criteria were selected by the census method and then placed in two intervention and control groups. A demographic form and the Herth Hope Index were recorded in both groups before and one month after the intervention. The intervention included three face-to-face educational sessions about hemodialysis, drug treatment, fluid intake, and diet, which were provided during hemodialysis. Patients in the control group received the necessary care according to routine. The data were analyzed in SPSS16 software using paired t-test, independent t-test, and Chi-square tests.

  Results

  The findings of the study showed that the mean hope score was 17.86±2.31 in the intervention group and 17.87±1.89 in the control group before the intervention (t=-1.817, P=0.710), demonstrating that both groups had poor hope levels. However, after the intervention, the mean score of hope was obtained at 20.16±4.43 in the intervention group and 17.96±2.41 in the control group, which had a statistically significant difference (t=1.493, P<0.001).

  Conclusion

  Self-care training leads to increased awareness and improvement of the quality of care in patients and increases their hope. Therefore, improving the level of self-care in patients should always be a part of nursing care.

  Keywords: Hemodialysis, Hope, Self-care
 • Maasoumeh Barkhordari-Sharifabad*, Motahareh Mahdavi Pages 245-253
  Introduction

  Professional values can play an important role in the professional quality of their life by motivating nurses to deal with ethical issues and guiding the way they interact with patients and their colleagues. This study was conducted with the aim of determining the role of professional values on the quality of professional life of nurses working in Ayatollah Khatami Hospital in Khatam city in 2021.

  Methods

  In this descriptive-cross-sectional study, the population and research sample were the same, and 103 nurses working in Ayatollah Khatami Hospital affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, central Iran, were included in the study by census method. The data collection tools were questionnaires of demographic information, professional quality of life, and professional values. Data analysis was done using descriptive and inferential statistics by SPSS2.

  Results

  The average score of professional values was 105.91±13.38. Among the dimensions of professional quality of life, the highest mean was related to the burnout dimension (36.06±5.50) and the lowest mean was related to the secondary traumatic stress dimension (21.30±3.46). There was an inverse and significant statistical relationship between secondary traumatic stress and professional values (r=-0.175, P=0.03). There was no significant relationship between the two dimensions of job burnout and compassion fatigue. The results of the regression test showed that professional values predict 3.1% of the total variance of secondary traumatic stress.

  Conclusion

  Nurses who provided care based on professional values had a lower level of secondary traumatic stress.

  Keywords: nurses, quality of life, professional value
 • Zahra Hadizadeh-Talasaz, Talaat Khadivzadeh*, Hossein Ebrahimipour, Nayereh Khadem Pages 254-264
  Background and Aim

  Pelvic floor disorders (PFDs) includes defects in the muscle and ligament plates that cause disruption in the anterior, middle, and posterior walls. Facing the symptoms of these disorders can affect many aspects of a woman's life.The results of the studies showed a lack of knowledge on this process.Therefore,the present study aimed to explain the process of women 's confrontation with the symptoms of pelvic floor disorders.

  Materials and Methods

  This research was conducted between2017 to 2020.38 participants were entered through purposive and theoretical sampling.Data were collected using in-depth semi-structured interviews to answer the research question. In order to identify how women deal with the symptoms of PFDs, the Granded Theorey based on Corbin and Strauss(2015)was used.Data were analyzed in four phases, 1-Analysis of data for concepts. 2-for context. 3-for Process and 4- Integrating Categories. MAXQDA10 software was used to help manage and analyze qualitative data.

  Results

  In the present study, the main concern of the participants was "Deprivation of normal life" and the theory extracted from the data was "symptom management in order to normalize the situation". This theory was the result of five actions / reactions. Finally, it had consequences with a range of adaptations to the disease and partial recovery.Participants'concerns occur in the context of"dominance of symptoms on the dimensions of individual and interpersonal life" which included seven sub-concepts.

  Conclusions

  The main result of this study is the presentation of the theory of "symptom management to normalize the situation"which explains the process of women experiencing symptoms of PFDs.

  Keywords: Pelvic floor disorders, women, Grounded theory
 • Mohsen Ahmadi, Khodayar Oshvandi, Leili Tapak, Seyed Kianoosh Hosseini, Azim Azizi* Pages 265-274
  Background and Objectives

  Heart failure is one of the most common chronic, progressive and debilitating heart disorders that has a destructive effect on self-care and quality of life of these patients. This study was conducted with the aim of Comparing the effects of self-care education by two in-person and virtual methods on Self‐care and quality of life among patients with heart failure.

  Materials and Methods

  This three-group clinical trial study was conducted with the participation of 120 patients with heart failure in Farshchian Hospital at Hamadan.Demographic, self-care and quality of life questionnaires of heart failure patients were completed by self-report before the intervention. The control group received only the routine training of the clinic, the in-person education group received self-care training in 4 one-hour group sessions, one day apart., and the virtual group received the same amount of education in the form of educational clip, and two months after intervention, the questionnaires were completed.

  Results

  The results showed that before the intervention, there was no statistically significant difference between the demographic variables, self-care and quality of life of the patients in the three groups (p > 0.05). After the intervention, no statistically significant difference was observed between the virtual and in-person education groups in terms of self-care and quality of life (p>0.05).

  Conclusion

  Both virtual and in-person education methods had the same effect on self-care and quality of life. If the conditions for in-person education are not available, virtual training can be substituted for it.

  Keywords: Heart failure, Education of Patients, Telenursing, Self-Care, Quality of life
 • Fazel Dehvan, Reza Ghanei Gheshlagh*, Zhina Banafshi, Mahsa Moradiani Pages 275-283
  Background and Objective

  Performing preventive activities with the active participation of the patient and treatment adhering regimen is the most important behavior related to diabetes that ensures the health of the client and reduces the severity of its complications. The aim of this study was to Evaluation of adherence to treatment regimen in patients with type 2 diabetes referred to Sanandaj diabetes clinic, 2018.

  Materials and Methods

  In the present study, 181 patients with diabetes referred to the Sanandaj Diabetes Clinic with inclusion criteria were selected. Study data were collected using a demographic Checklist and a standard treatment adherence questionnaire in chronic patients.  Data analysis was performed using SPSS-16 software at a significance level of P <0.05. Data analysis was performed by descriptive (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential tests.

  Results

  The mean and standard deviation of the overall score of treatment adherence was 116.25±18.90. The mean overall score and score of different dimensions of treatment adherence in patients with abnormal glycosylated hemoglobin was significantly higher than patients with normal glycosylated hemoglobin (P <0.001).

  Conclusion

  It is necessary to carry out more investigations and provide solutions and more precise planning in order to increase compliance with the treatment of these patients and prevent the occurrence of complications due to non-compliance with the treatment.

  Keywords: Diabetes, Adherence to treatment
 • Fatemeh Dehghani, Maasoumeh Barkhordari-Sharifabad*, Bahareh Fallah, Zohreh Khavari Pages 284-293
  Introduction

  Missed nursing care is a global concern. Nursing managers, using leadership skills, have a prominent role in preventing missed nursing care. Ethical leadership approach can improve the quality of care. The purpose of this study was to describe the impact of ethical leadership perceived by nurses on missed nursing care.

  Methods

  In this cross-sectional study, 230 nurses working in internal medicine and surgery units were selected through stratified random sampling from two hospitals affiliated to Yazd University of Medical Sciences/Iran. Questionnaires of “ethical leadership in nursing” and “missed nursing care” were the data collection tools. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis with SPSS16.

  Findings

  The mean score of missed nursing care and perceived ethical leadership was 47.54±2.83 and 109.08 ± 10.75, respectively. The results showed that there was a significant inverse relationship between perceived ethical leadership and missed nursing care (P <0.05).

  Conclusion

  Implementing ethical leadership is one of the practical strategies to decrease missed nursing care and consequently increase the care quality and increase patient satisfaction. The participation and performance of nursing managers in this process is critical to a successful outcome.

  Keywords: ethical leadership, ethics, leadership, missed nursing care, nurses
 • Behruz Karkhanei, Hossein Hassanvandi, Mohammad Ali Seif Rabiei, Freshteh Mehri, Seyed Ahmad Raza Salim Bahrami* Pages 294-302
  Introduction

   Despite confirming the positive effect of using masks in preventing disease the level of adherence in some communities has been reported to be very low. This study was conducted to determine psycho-social factors affecting the use of masks during the covid-19 pandemic in Be'sat hospital in Hamadan.

  Materials and methods

   This Cross-sectional description study was conducted on 384 people who were referred to educational-therapeutic Be'sat hospital in Hamadan and who were selected by the available sampling method in 2022. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that included 51 questions to assess the participants' demographic, economic, social, cultural, and spiritual status and was completed by face-to-face interview method. SPSS 26 software and Chi-square, Monte Carlo, Mann-Whitney, and Student's t-tests were used to analyze the data.

  Results

   The mean age was 36.76±11.71 years. More than half of the participants (54.7%) were men. The frequency of having a mask at the time of the interview was 48.4%. According to the findings, the frequency of use a mask in men was significantly less than in women.  Also a significant relationship was observed between use a mask and being single, more educated, living in the city, and no smoking history (P< 0.001). A significant relationship was observed between use a mask and higher economic, cultural and social status.

  Conclusion

  economic, social, and cultural factors were identified as the influential factors of mask use; therefore, it is necessary to pay attention to the preventive behaviors, social norms, and culture during epidemics.

  Keywords: Covid-19, mask, prevention
 • Maysam Safari Nezhad, Maryam Pakseresht*, Kourosh Sayehmiri Pages 303-311
  Background

  Providing educational programs can help in improving the health status of cancer patients. Accordingly, this study was conducted with the aim of the tele nursing effect on reducing the anxiety of prostate cancer patients after chemotherapy.

  Materials and Methods

  The study was a semi-experimental type and was conducted using the available sampling method in 1401 on 60 people (30 people in each group) from prostate cancer patients referred to Shahid Mostafa Khomeini Hospital (RA) in Ilam city. After random assignment, the control group received routine treatments and the intervention group received telephone follow-up in addition to routine treatments for 12 weeks (twice in the first six weeks and once in the second six weeks). Data collection tools were Beck's demographic information and anxiety questionnaire, and the data were analyzed using descriptive and inferential statistics (paired and independent t-test and chi-square) in SPSS20 software.

  Results

  The mean anxiety scores between the intervention and control groups before the intervention were not statistically significant (P≥0.05). But after the implementation of the intervention, this difference became significant so that the amount of anxiety decreased in the -intervention group (P≤0.05).

  Conclusion

  Telephone training and follow-up was effective in reducing the anxiety of prostate cancer patients. It is recommended that this method be performed by nurses in cancer patients

  Keywords: Prostate cancer, Tele Nursing, Anxiety