فهرست مطالب

مطالعات مدیریت ورزشی - پیاپی 77 (فروردین و اردیبهشت 1402)

مجله مطالعات مدیریت ورزشی
پیاپی 77 (فروردین و اردیبهشت 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز*، نسرین عزیزین کهن صفحات 17-36
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد کشور بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی - طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف- اسمیرنوف، t- استودنت تک گروهی، تحلیل مسیر و برای تعیین روابط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر 71/0 بر رضایت شغلی اثر می گذارد. در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی، زیرمولفه های انسجام و همبستگی با بار عاملی 85/0، رضایت از امنیت شغلی با بارعاملی 82/0، اعتماد با بارعاملی 78/0، تعاون و همکاری با بار عاملی 77/0، همدلی، درک و احترام متقابل و رضایت از شرایط فیزیکی کار هر کدام با بارعاملی 73/0، رضایت از فرصت های ارتقاء با بارعاملی 72/0، رضایت از حقوق و مزایا با بارعاملی 71/0، رضایت از نحوه سرپرستی و ارتباطات با بارعاملی 65/0، شبکه های اجتماعی با بارعاملی 48/0 و رضایت از ماهیت کار با بارعاملی 36/0 بیشترین نقش را دارند (05/0p<). همچنین مدل ارتباطی بین آنها از برازش مطلوب برخوردار است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، عضو هیات علمی، دانشکده تربیت بدنی
 • امیر رحیمی*، محمد احسانی، مرجان صفاری، رسول نوروزی سید حسینی صفحات 37-64
  انتقال ناصحیح و عدم تبدیل علم به عمل، یک شکاف جدی در ورزش به شمار می رود و چالش مدیریتی صاحبان و سرمایه گذاران دانش این است که چگونه دانش تولیدی را به جریان بازده اقتصادی تبدیل کرده و یافته های علمی خود را تجاری سازی کنند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی است. پژوهش حاضر از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه-ساختاریافته با خبرگان حوزه تجاری سازی جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 17 نفر رسید. داده ها بر اساس گراندد تیوری و با رویکرد ساختگرا مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. درک تفسیری دقیق و کدگذاری های اولیه، متمرکزشده و نظری مشخص کرد که پدیده تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی در صورتی عینیت می یابد که مولفه های اصلی آن یعنی تابش ها، بازتابش ها، آفرینش ها و کنش ها به خوبی پیاده سازی شوند. مدل به دست آمده فراسوی دیدگاه های متعارف و سرسپردگی محض به سیاست های بیرونی و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکردهای کنشگرشناسانه و رابطه دیالکتیک کنشگر-واقعیت تاکید دارد و می تواند نقطه آغازی برای گفتمان سازی این پدیده و نهادینه سازی آن در جامعه و اقتصاد ورزش باشد. نکته قابل توجه این است که این مدل می تواند کارآمدی تولید دانش و پژوهش را افزایش داده و این وضعیت را به جایگاه مطلوب کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی نزدیک تر نماید.
  کلیدواژگان: پژوهش، تجاری سازی، ساختگرا، کارآفرینی، ورزش
 • زهرا روحانی*، رضا اندام، حسن بحرالعلوم، ژاله معماری صفحات 65-98
  بازاریابی اجتماعی به دنبال توسعه رویکردهایی سازنده، برای حمایت از اصلاح و بهبود رفتارهای مردم است. هدف پژوهش حاضر ارایه مدل بازاریابی اجتماعی به منظور تغییر رفتار مرتبط با فعالیت بدنی در سالمندان بود. تحقیق حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و با رویکرد فراترکیب بود. با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به مرور اسناد (کتب، مقالات، رساله ها و صفحات وب) مختلف از سال 2019-2000 پرداخته شد. پس از طی چند مرحله غربالگری درنهایت 44 منبع کدگذاری شد و تم ها و مقولات اصلی به دست آمد. پایایی درونی با استفاده از شاخص کاپا معادل 674/0 به دست آمد(001/0p
  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، تغییر رفتار، سالمندان، فعالیت بدنی، فراترکیب
 • حبیب هنری*، احسان قائم مقامی، جواد شهلایی، غلامعلی کارگر صفحات 99-134
  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل کمی عوامل موثر در توسعه ملی و بین المللی شطرنج ایران بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی می باشد که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب-نظران علمی، اجرایی و ورزشی در رشته ورشی شطرنج بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 82 نفر وارد مطالعه شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 55 گویه ای بود که میزان پایایی کل ابزار 876/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و...) و آمار استنباطی(آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22، تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی عوامل الگوی مطلوب توسعه (811/0 =β)، جهانی سازی (802/0=β)، عوامل مدیریتی و برنامه ریزی (796/0=β)، استعدادیابی و آموزش وپرورش (782/0=β)، توسعه مربیان و نیروی انسانی (731/0=β)، تجهیزات سخت افزاری (707/0=β)، انگیزش و حمایت از منابع انسانی (686/0=β)، شرایط اقلیمی (679/0=β)، مسابقات و اردوهای ورزشی (664/0=β)، بودجه و منابع مالی (655/0=β)، دیپلماسی ورزشی (568/0=β)، هماهنگی و ارتباطات (516/0=β)، تکنولوژی (508/0=β) در شطرنج ایران ارتباط دارند. با توجه به نتایج تحقیق، مدیران و سازمان های ذی ربط مانند فدراسیون شطرنج می توانند در جهت توسعه شطرنج کشور ایران گام های عملیاتی بر دارند. علاوه براین با توجه به وجود خلاء در پیشینه تحقیق، این نتایج به غنای علمی رشته شطرنج کمک شایانی می کند.
  کلیدواژگان: توسعه ملی، توسعه بین المللی، شطرنج، ورزش
 • پریوش رضا زاده، شهرام شفیعی*، محمدصادق افروزه صفحات 135-166
  هدف

  امروزه مبارزه با فساد در ورزش از طرق گوناگون مورد تاکید است و یکی از این راه ها سوت زنی است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سوت زنی در ورزش بود.

  روش شناسی: 

  نوع تحقیق کیفی و به روش گراند تیوری انجام شد و مشارکت کنندگان پژوهش را 12 نفر از نخبگان تشکیل دادند که به استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که یافته ها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله ی باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد دو مقوله عادلانه بودن (بایدها، مکمل بودن و تردیدها) و سازمان یافتگی سوت زنی (چارچوب ها و نبایدها) در ورزش از الزامات سوت زنی، سه مقوله فرهنگ (رسانه، خرده فرهنگ، دغدغه مندها) حکمرانی (حکومت، سیاست زدگی، ساختار فسادزا) و اجتماعی (الگوهای رفتاری، مذهب) از بسترهای سوت زنی و سه مقوله شفافیت سازی (ساختاربندی، شفافیت ساختاری) توسعه آموزش (آموزش کلاسیک و آموزش از طریق نهاد دین) و فرهنگ سازی (الگو سازی فرهنگی، تشویق و تنبیه و توسعه اخلاق) از راهبردهای سوت زنی شناسایی شد.

  بحث و نتیجه گیری

  بنظر می رسد با توجه به الزامات و بسترهای موجود دو راهبرد طولانی مدت و کوتاه مدت می تواند مد نظر قرار گیرد و تمام این راهبردها در واقع با تمرکز به توسعه مبارزه با فساد در تمام حوزه های موازی با ورزش می تواند باعث هم افزایی گردد.

  کلیدواژگان: سوت زنی، ورزش، فساد، آموزش، راهبرد
 • احسان مبارکی، بهرام یوسفی، اکرم قبادی یگانه* صفحات 167-186
  اهداف توسعه منابع انسانی، در تمامی جوامع، اساسا در زمینه حذف تبعیض جنسیتی و تامین سلامت روانی و جسمانی است و ورزش همواره به دنبال آن بوده است تا دنیایی عاری از محرومیت و محدودیت را عرضه نماید. هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهایی است که ممنوعیت حضور زنان ایرانی در استادیوم های فوتبال و تماشای مسابقات مردان به همراه داشته است. در این پژوهش که به روش کیفی- تحلیلی صورت گرفت، 45 متخصص حوزه ورزش و سلامت زنان از دانشگاه های برتر کشور، در سال 1399، مورد مصاحبه قرار گرفتند. شیوه نمونه گیری نظری و هدفمند بود. تحلیل داده ها با شیوه کدگذاری باز و محوری صورت پذیرفت. پس از کدگذاری مفاهیم، دو مفهوم پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی شناسایی شدند. در دسته پیامدهای منفی، 24 مفهوم در قالب 3 مقوله پیامدهای روانی، اجتماعی و فرهنگی، و در بخش پیامدهای مثبت 4 مفهوم در قالب مقوله پیامدهای فرهنگی شناسایی و مدل آن ترسیم شد. درنتایج این پژوهش نشان داد که این ممنوعیت بیشترین آسیب را به لحاظ اجتماعی و روانی وارد می نماید و مقوله های مثبت و منفی فرهنگی با آثار کمتری قرار گرفتند. انتظار می رود تا مدیران و مسیولان جهت تامین سلامت روانی زنان مشتاق به تماشای فوتبال تدبیری اساسی بیندیشند.
  کلیدواژگان: زنان، تبعیض جنسیت، فوتبال
 • فرزاد غفوری*، سلمان علوی، حمیده شرافتمندیاری صفحات 187-214
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی الزامات و نقش سازمان ها در فرآیند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور بود. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. مشارکت کنندگان پژوهش را کلیه خبرگان در دو گروه علمی و اجرایی، آگاه با مسایل سیاست گذاری و مسایل مربوط به ورزش همگانی، تشکیل داده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. از تجزیه و تحلیل داده های کیفی در بخش الزامات سیاست گذاری تعداد 59 مقوله بدست آمد که در 9 مفهوم تعاملات داخلی، تعاملات بین الملل، ملاحضات اقتصادی، ملاحضات فرهنگی، ملاحضات ورزشی، پژوهش های بنیادی، اماکن و تجهیزات، نیروی انسانی و سایر الزامات جای گرفتند. همچنین در بخش نقش سازمان های ذی ربط در فرآیند سیاست گذاری، تعداد 68 مقوله بدست آمد که در 7 مفهوم آموزشی_تحقیقاتی، استراتژیک، ارتباطی، اجرایی، نظارت و کنترل، مالی و امکان سنجی قرار گرفت. با توجه به نتایج، پیشنهاد به ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های اجرایی، با محوریت وزارت ورزش و جوانان می شود. همچنین به سیاست گذاران توصیه می شود که هنگام وضع سیاست های ورزش همگانی، به سهم و نقش سازمان ها توجه ویژه کنند.
  کلیدواژگان: الزامات، سیاست گذاری، سازمان ورزشی، ورزش همگانی
 • داود نصر اصفهانی، سمیه رهبری*، سعید جعفری، ابوالحسن صابری صفحات 215-242
  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل زمینه ای اثرات شیوع ویروس کرونا بر وضعیت ورزش ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی براساس نظریه داده بنیاد بود. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 17 متخصص حوزه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، علم اقتصاد و مدیریت به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته تا حد اشباع نظری داده ها جمع آوری شدند. با استناد به کدگذاری باز از طریق بازبینی مصاحبه های انجام گرفته با افراد مشارکت کننده در پژوهش 98 کد باز شناسایی شد. در ادامه با توجه به نتایج کدبندی محوری و روابط بین مقوله های شناسایی شده 14 کد محوری تشکیل گردید. براساس نتایج حاصل از کدگذاری نظری سه مقوله اصلی تحت عناوین شرایط، کنش ها و پیامدها استنتاج شد. مقوله شرایط در سه بعد مدیریتی، زمینه ای و رفتاری؛ مقوله کنش در سه بعد سیاست های مقابله ای، همراه سازی و حمایتی؛ مقوله پیامدها در هشت بعد عوارض جسمانی، اضطراب اجتماعی، عوارض روان شناختی، چالش های اقتصادی، مخاطرات شغلی، افزایش مشکلات جسمی، بهبود ارتباطات و تعاملات و گرایش به سمت کسب و کارهای نوپا دسته بندی شدند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود در راستای کاهش اثرات ویروس کرونا در شرایط مشابه آینده یا ادامه این شرایط، مدیران و مسیولان مربوطه بر شرایط، کنش ها و پیامدهای شناسایی شده متمرکز شوند و سیاست های مدیریتی را در راستای این مولفه ها تدوین نمایند.
  کلیدواژگان: ویروس کرونا، ورزش، ایران، داده بنیاد
 • حجت کاظمینی، زینت نیک آیین* صفحات 243-266
  پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل راهکارهای بهبود نظام باشگاه داری ورزش حرفه ای ایران با تاکید بر قراردادهای ورزشی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را صاحب نظران شامل می شوند که این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (13 نفر) و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری بخش کمی شامل همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر می باشد. از بین 122 نمونه پژوهش، 81 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که مقوله ها در قالب 20 کد مفهومی و 3 مقوله اصلی استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 3 مقوله اصلی پژوهش (مدیریتی، دانشی و نیروی انسانی) از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران باشگاه های ورزشی توصیه می شود که از دانش حقوقی لازم در زمینه قراردادهای ورزشی آگاهی یابند که می توانند از مشاوران حقوقی در باشگاه خود بهره گیرند.
  کلیدواژگان: عقد قرارداد، نیروی انسانی، باشگاه ورزشی، مشاور حقوقی
 • معصومه محمدی، محمدحسین رضوی*، معصومه کلاته سیفری صفحات 267-294

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان ایران بود. این تحقیق ازنظر ماهیت اکتشافی بوده و به صورت کیفی (تحلیل تماتیک) اجرا شد. جامعه پژوهش شامل خبرگان آگاه به پدیده مورد مطالعه بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد گلوله برفی انجام شد و افراد مورد نظر تحت مصاحبه های نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 17 مصاحبه با مشارکت کنندگان در تحقیق منجر به شناسایی 13 تم اصلی و 33 تم فرعی شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل الزامات دینی، الزامات فرهنگی-اجتماعی، الزامات رسانه ای، روشنگری، ارتقا دانش علمی، تدوین استراتژی موثر، مسیولیت پذیری نهادهای سیاسی-ورزشی، توسعه منابع انسانی، الزامات ساختاری، برندینگ بین المللی، عوامل مدیریتی، برگزاری رویدادها و توسعه ارتباطات بین المللی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان ایران می باشند. به طور کلی نتایج نشان داد ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران به دلیل موفقیت ها و پیشرفت های روزافزونی که در عرصه بین المللی دارد، ابزار موثری برای توسعه دیپلماسی بین المللی است. نتایج این پژوهش، نقشه راه روشنی برای مسیولین و سازمان های ورزشی است تا با به کارگیری آن مسیر پیشرفت ورزش بانوان و در نهایت توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان را هموار کنند.

  کلیدواژگان: ورزش بانوان، دیپلماسی ورزشی، ایران، ورزش و سیاست
 • محسن حیدری*، سعید صادقی بروجردی، ولادمیر آندرف، سید حمید امیری صفحات 295-322
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی متغیرهای عملکردی موثر بر قیمت گذاری دروازه بانان فوتبال ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و به صورت تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل افراد دارای مدرک حرفه ای مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا، مربیان لیگ برتر و مدرسین فدراسیون فوتبال ایران بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود که نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری صورت گرفت و برای اطمینان از اشباع داده ها اقدام به مصاحبه با دو نمونه دیگر نمود در نهایت با 11 نفر (2+9) از طریق مصاحبه عمیق گردآوری داده ها صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری استفاده شد و از نرم افزار ان ویوو نسخه 10 جهت دسته بندی و طبقه بندی داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای استخراج شده در بخش متغیرهای عملکردی تدافعی دروازه بان شامل تعداد گل خورده، نجات دروازه، موفقیت در توپ-های هوایی، پوشش مدافعان، موفقیت در شرایط تک به تک، شوت گیری، اشتباه منجر به گل یا موقعیت گل و در بخش متغیرهای عملکردی تهاجمی دروازه بان شامل پاس صحیح، پاس کلیدی، ایجاد شانس گل زنی، توانایی بازی با دو پا و پاس گل بودند. بنابراین توصیه می شود در طراحی مدل قیمت گذاری بازیکن پست دروازه بان، در بخش ارزیابی عملکرد به نتایج تحقیق توجه شود.
  کلیدواژگان: ارزش بازار، تحلیل مضمون، دروازه بان، قیمت گذاری، متغیر عملکردی
 • مهدی علیخواه، شهاب بهرامی*، نازنین راسخ صفحات 323-347
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل همسویی راهبردی در فدراسیون های ورزشی ایران، اجرا گردید. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید برجسته حوزه ورزش با سابقه حضور در فدراسیون های ورزشی و همچنین برخی از مدیران فدراسیون های ورزشی منتخب و جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارکنان فدراسیون های ورزشی می باشد. نمونه آماری بخش کیفی 15 نفر (به صورت هدفمند) و در بخش کمی 176 نفر (به صورت تصادفی در دسترس) مشخص گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از رویکرد تیوری زمینه ای در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی با استفاده از نرم افزار SmartPLS استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش 9 مقوله و 43 کد مفهومی استخراج شد و در دل ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 6 مولفه ی اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است، بنابراین مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار می باشد. همچنین روابط موجود در مدل پژوهش تایید شدند (مقدار تی بیشتر از 96/1). به دلیل اینکه همسویی راهبردی در فدراسیون ها ورزشی اثرات مثبت فراوانی در تمامی زاویه ها برای توسعه ورزش کشور دارد، توصیه می شود که تدابیر لازم با توجه به مدل ارایه شده برای افزایش همسویی راهبردی در فدراسیون های ورزشی اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: توسعه ورزش، فدراسیون های ورزشی، وزارت ورزش و جوانان، همسویی راهبردی
|
 • Loghman Keshavarz * Pages 17-36
  The purpose of this research was to design relationship model of the social capital and the job satisfaction of faculty members of Iran's physical education college. Statistical population of this study included all of the faculty members of Iran's physical education college (N=520). On the basis of Morgan table, 220 persons were stratified randomly selected of research samples. To achieve the research goals, the social capital made researcher questionnaire with 33 questions and Herzberg the job satisfaction questionnaire were used. For data analysis the descriptive statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov- Smirnov, Single sample T-student test, path analysis and the method of structural equations model by application of AMOS Graphics software and SPSS were used. Research findings showed that social capital has effect on the job satisfaction with coefficient of 0/73. At the relationship between social capital and job satisfaction of faculty members of Physical Education College the solidarity factor with coefficient of 0.85, the consent of job security factor with coefficient of 0.82, the trust factor with coefficient of 0.78, the cooperation factor with coefficient of 0.77, the mutual respect and the physical conditions of job satisfaction factors with coefficient of 0.73, satisfaction of career promotion opportunities factor with coefficient of 0.72 , satisfaction of supervisory method factor with coefficient of 0.71, communication factor with coefficient of 0.65, social network factor with coefficient of 0.48, and satisfaction of the nature of the work factor with coefficient of 0.36 have the most effect. Also their relationship model is goodness.
  Keywords: Social Capital, job satisfaction, Faculty Members, Physical Education College
 • Amir Rahimi *, Mohamad Ehsani, Marjan Saffari, Rasool Norouzi Seyed Hossini Pages 37-64
  Improper transfer of knowledge and not putting science into practice is a serious gap in Sports. The managerial challenge of knowledge owners and investors is how to return back produced knowledge into the stream of economic and to commercialize their scientific findings. The purpose of this study is to design a commercialization model of sport sciences researches. The present study was conducted by a qualitative approach with an exploratory-fundamental nature. Research data were collected by a purposive sampling method using a snowball technique and based on in-depth semi-structured interviews with commercialization experts. The number of participants in research by the use of theoretical saturation index reached 17. According to grounded theory and constructive approach, data were analyzed and coded. A careful interpretive understanding along with initial, focused and theoretical coding showed that the commercialization process of sport sciences researches becomes objective when its main components, namely Radiation, Reflection, Creation, and Action are well implemented. The resulting model, beyond conventional views, pure devotion to external policies and top-down development, emphasizes the actor Identification approach and the dialectic relationship between actor and reality and can be a starting point for creating discourse and institutionalization of this phenomenon in society and sports economics. The interesting point is that, this model can increase the efficiency of producing knowledge and research and subsequently result in a desirable position in academic entrepreneurship and commercialization of research findings.
  Keywords: Research, Commercialization, Constructive, Entrepreneurship, Sport
 • Zahra Rohani *, Reza Andam, Hassan Bahrololoum, Zhaleh Memari Pages 65-98
  Social marketing seeks to develop constructive approaches to support the improvement of people's behavior. The purpose of this study was to present a social marketing model designed to change the behavior related to physical activity among the elderly. This study is practical and qualitative using a meta-synthesis approach. Using library studies method, the researcher reviewed different documents (books, articles, thesis & web pages) between 2000 and 2019. After screening stages, 44 sources were finally coded, and the main themes were identified. Internal reliability was obtained using Kapa index equal to 0.674 (p
  Keywords: social marketing, Behavior Change, Elderly, Physical Activity, Meta-synthesis
 • Habib Honari *, Ehsan Ghaem Maghami, Javad Shahlaee, Gholamali Kargar Pages 99-134
  The purpose of this study was to design a quantitative model of Influential Factors on the national and international development of Iranian chess. The method of this study was correlational which was applied (in terms of purpose) and exploratory (in terms of nature). The statistical population consisted of all scientific, executive, and sports experts in the field of chess, and using the available sampling method, 82 people entered the study. The research instrument was a 55-item researcher-made questionnaire with total reliability of 0.876. In order to analyze data, we used descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency, frequency percentage, etc.) and inferential statistics (exploratory factor analysis tests using, confirmatory factor analysis, and structural equation model by least squaresnal development of Iranian chess. These factors are the desired model of development (β= 0.811), globalization (β= 0.802), management and planning factors (β= 0.796), talent identification and education (β= 0.782), development of coaches and human resources (β= 0.731), hardware equipment (β= 0.707), motivation and support of human resources (β= 0.686), climatic conditions (β= 0.679), competitions and Sports camps (β = 0.664), budget and financial resources (β= 0.655), sports diplomacy (β= 0,568), coordination and communication (β= 0.516), and technology (β= 0.508). According to the results, relevant managers and organizations such as the Chess Federation can take operational steps to develop chess in Iran. Due to the gap in the research background, we can use these results to complete the theoretical foundations of Chess.
  Keywords: Chess, International Development, National Development, Sports
 • Parivash Rezazadeh, Shahram Shafiee *, Mohammad Sadegh Afroozeh Pages 135-166
  Purpose

  Today, against with sports corruption is emphasized in various ways, and one of these ways is whistling. The aim of this study was to identify the factors affecting whistling in sports.

  Methodology

  This research was qualitative research and done Grand Theory method. Participants of this research were 12 experts and tools of this were semi-structured interview that selected theoretical sampling. Also, the findings were analyzed through coding method in three stages: open, axial and selective, and a set of basic themes was collected during the open coding process and categories were extracted from them. Then, in the axial and selective coding stage, the link between these categories was determined under the necessary headings of contexts and strategies.

  Results

  The results showed that two categories of requirements of whistling were include fairness and organizing. Also results showed that three categories of culture, governance and social from the context of whistling and three categories of transparency, development of education and culture building were identified as whistling strategies.

  Discussion and Conclusion

  It seems that according to the requirements and contexts of whistling in sports, two long-term and short-term strategies can be proposed and all strategies with a focus on developing the fight against corruption in all areas parallel to sports can lead to synergy.

  Keywords: Whistling, Sports, Corruption, Education, Strategy
 • Ehsan Mobaraki, Bahram Yoosefy, Akram Ghobadi Yeganeh * Pages 167-186
  The goal of human resource development, in all societies, is primarily to eliminate gender discrimination and ensure mental and physical health, and sport has always strived to provide a world free of deprivation and restriction. The purpose of this study is to identify the consequences of banning the presence of Iranian women in football stadiums and watching men competitions. In this qualitative-analytical study, 45 experts in the field of sports and women's health from the top universities in the country in 2020 were interviewed. The sampling method was theoretical and purposeful. Data analysis was performed by open and axial coding method. After coding the concepts, two concepts of positive consequences and negative consequences were identified. In the group of negative consequences, 24 concepts were identified in the form of 3 categories of psychological, social and cultural consequences and in the group of positive consequences, 4 concepts were identified in the form of categories of cultural consequences and its model drawn. The results of this study showed that this ban causes the most harm socially and psychologically, and the positive and negative cultural categories are less affected. Managers and officials are expected to take basic steps to ensure the mental health of women eager to watch football.
  Keywords: Football, Gender discrimination, Women
 • Farzad Ghafouri *, Salman Alavi, Hamideh Sherafatmandyari Pages 187-214
  The purpose of the study was to identify the requirements and the role of organizations in the policy process of sport for all. This research was done in a qualitative method and a thematic analysis approach. Also, the research was applied and exploratory. The population composed of all experts in the field of Policy in sport for all, in two academic and executive groups (14 people). Access to subjects was selected in a purposive sampling method. In the Policy Requirements section, there were 59 categories, covering 9 concepts of internal communication, international communication, economic, cultural, sports, fundamental research, facilities and equipment, human resource and other requirements. In the section of the role of relevant organizations in the policy process, there were 68 categories that were categorized into 7 concepts educational-research, Strategic, communication, executive, monitoring and control, financial, and possibility. According to the results, it is proposed to create a unity of procedure between the executive bodies, with the focus on the Ministry of Sports and Youth. Policymakers are also advised to pay special attention to the role of organizations when making policies in sport for all.
  Keywords: policy, Requirements, Sport for all, Sport Organization
 • Davood Nasr Esfahani, Somayeh Rahbari *, Saeed Jafari, Abolhasan Saberi Pages 215-242
  The purpose of this study was to present a contextual model of the effects of coronavirus outbreak on sports status in Iran. The research method was qualitative studies based on Grounded theory. Data were collected using interviews and document review. Using purposive sampling, 17 specialists in the fields of physical education and sports management, economics and management were selected as participants and data were collected through in-depth and semi-structured interviews to the point of theoretical saturation. The reliability coefficient of retest interviews in this study was 0.94. The data analysis results were obtained using Maxqda quality analysis software in three stages of open, axial and selective coding. Based on open coding, 98 open codes were identified by reviewing the interviews conducted with the participants in the study. Based on the results of axial coding and relationships between identified categories, 14 axial codes were formed. In the last step, according to the results of theoretical coding, three main categories of conditions, actions and consequences were inferred. Category of conditions in 3 dimensions of management, context and behavior; the category of action in 3 subsets of coping policies, accompaniment and support; the category of outcomes were categorized into 8 dimensions: physical effects, social anxiety., according to the research results, it was suggested that in order to reduce the effects of coronavirus in similar conditions in the future or the continuation of these conditions, managers and officials should focus on identified conditions, actions and consequences management policies in line with these components.
  Keywords: Corona virus, Sports, Iran, Grounded Theory
 • Hojjat Kazemini, Zint Nikkeen * Pages 243-266
  The present study was conducted with the aim of designing a model for improving the professional sports club management system in Iran with an emphasis on sports contracts. The present study in terms of purpose is Applied, Research Methods, Sequential exploratory mix And the method of collection was survey. The statistical population in the qualitative section includes experts who were purposefully selected from the standard type for qualitative interviews on the subject of research (13 people) and continued to the point of theoretical saturation. The statistical population of the quantitative section is the same as the qualitative section group with more numbers. Out of 122 research samples, 81 correct questionnaires were analyzed. The data collection tool in the present study was a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data of the present study, coding in the qualitative part and structural equation method in the quantitative part were used. In the qualitative part of the research, it was found that the categories were extracted in the form of 20 concept codes and 3 main categories. In the quantitative part, it was found that all three main categories of research (management, knowledge and manpower) have a good fit. Sports club managers are advised to have the necessary legal knowledge in the field of sports contracts that they can use the legal advisors in their club.
  Keywords: Contract, Manpower, Sports club, Legal Advisor
 • Masoume Mohammadi, Mohammad Hossein Razavi *, Masoumeh Kalateh Siferi Pages 267-294

  The purpose of this study was to identify the factors affecting the development of Iranian international women's sports diplomacy. This research was exploratory and was done qualitatively (thematic analysis). The population of this study consisted of experts aware of the phenomenon under study. Sampling was done purposefully with a snowball approach and semi-structured interviews were conducted with participants. Based on the analysis of 17 interviews with study participants, 13 main themes and 33 sub-themes were identified. The results showed that the factors of religious requirements, socio-cultural requirements, media requirements, awareness, Promotion of scientific knowledge, development of an effective strategy, political-sports institutions responsibility, human resource development, structural requirements, international branding, management factors, holding events, and Development of international communications are the main factors influencing the development of Iranian international women's sports diplomacy. In general, the results showed, as a result of their increasing success and progress in international arenas, women's sports in the Islamic Republic of Iran are an effective tool for international diplomacy. The results of this research are a clear road map for officials and sports organizations to pave the way for the advancement of women's sports and ultimately the development of international diplomacy of women's sports.

  Keywords: Women', s Sport, Sports Diplomacy, Iran, Sports, Policy
 • Saeed Sadeghi Boroujerdi, Wladimir Andref, Seyed Hamid Amiri Pages 295-322
  The aim of the present study was to identify performance variables affecting the pricing of Iranian football goalkeepers. The research method was qualitative, based on the thematic analysis. The statistical population of the study was consisted of all Iranian Individuals with AFC coaching professional qualifications, Iranian Premier League coaches and Football instructors. The sampling method was theorical selected and data were collected with 11 coaches and instructors. The data collection tool was an open interview, and data collection continued until theoretical saturation, meaning that the researcher did not obtain new data and code after the ninth interview, thereby halting the sampling process (9 + 2). Coding method and inductive approach to final themes were used for data analysis. NVIVO10 software was also used for data analysis. The results indicate that variables for the defensive functional variables of the goalkeeper include conceded goal, Success in one vs one situations, Sweeper Role, Shoot Control, Saving the Goal, Mistake Lead to Goal or Chance Create and Aerial Won and variables for offensive functional variables of the goalkeeper include assist, chance create, Key Pass, Passes and two-footed. Therefore, it is recommended to pay attention to the research results in designing the pricing model of the goalkeepers.
  Keywords: goalkeeper, market value, performance variable, pricing, Thematic analysis
 • Mahdi Alikhah, Shahab Bahrami *, Nazanin Rasekh Pages 323-347
  The present study was designed and implemented with the aim of designing a paradigm model of strategic alignment in Iran's sport federations. In the qualitative section, the statistical population includes prominent sports professors with a history of working in sports federations and some managers of selected sports federations, and in the quantitative section, it included the managers and employees of sports federations. In the qualitative section, 15 participants were selected through purposive sampling, and in the quantitative section, 176 participants were selected through random convenience sampling. In this study, the data collection tools were the semi-structured interviews and the researcher-made questionnaires. The present study applied the grounded theory approach in the qualitative section and the structural equation method in the quantitative section to analyze the data using SmartPLS software. The qualitative section found that the items were grouped in 9 categories and 43 concept codes within six dimensions of the paradigm model. The quantitative section found that all six primary components of the study had an appropriate fit; therefore, in total, the study model had a good fit. Also, the relations in the research model were confirmed (t value greater than 1.96). Since strategic alignment in sports federations can significantly influence all aspects of sports development in the country, it is recommended that the necessary measures be taken based on the proposed model to increase strategic alignment in sports federations.
  Keywords: Sports Development, sports federations, Ministry of Sports, Youth, Strategic alignment