فهرست مطالب

نشریه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
پیاپی 68 (دی 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • هاله نکوئی، اسماعیل سعدی پوربیابان* صفحات 1-10

  هدف پژوهش حاضر تعیین میزان پیش بینی اضطراب زایمان بر اساس ویژگی های شخصیت در مادران باردار بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات،تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه، شامل کلیه زنان باردارنخست زا (در هفته 23 تا 32 بارداری) مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهر تهران در پاییز و زمستان 1400 انجام گرفت. حجم نمونه بر اساس فرمول تاباچینک و فیدل (2003)، 150 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. در این پژوهش از پرسشنامه شخصیتی نیو جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید، داده ها مورد تحلیل آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون قرار گرفت . میانگین نمرات زنان در ویژگی های شخصیتی روان نژندی، برونگرایی، تجربه پذیری، توافق جویی و باوجدان بودن به ترتیب برابر با 74/20، 93/28، 07/24، 08/31 و 99/30 بدست آمد . بدین ترتیب زنان باردار در متغیر روان رنجوری کمترین میانگین نمرات و در توافق جویی بیشترین میانگین نمرات را به دست آورده اند. همچنین میانگین نمرات زنان باردار در اضطراب بارداری برابر با 47/224 و در زیر مقیاسهای ترس از زایمان ترس از بچه معلول تغییر روابط زناشویی خلق و خو خودمحورانه به ترتیب برابر با 91/63، 76/20، 41/39 ،46/47 و 50/57 بدست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد ویژگی شخصیتی روان رنجوری با اضطراب بارداری رابطه مثبت معنادار دارد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که با افزایش استفاده از راهبرد سرکوب و افزایش ویژگی شخصیتی روان نژندی میزان اضطراب بارداری نیز افزایش می یابد. و همچنین بر اساس اضطراب زایمان ، ویژگی شخصیت در مادران باردار نخست زا قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: اضطراب زایمان، ویژگی های شخصیتی، روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی
 • نجمه مصلایی پور یزدی، رضا بنی اسدی* صفحات 11-18

  جوانی از جهاتی بهترین دوره زندگی انسان است و همان طور که پایه گذاری بسیاری از کمالات مادی و معنوی در این دوره صورت می گیرد شروع بسیاری از انحرافات مادی و معنوی انسان نیز در همین دوره آغاز می شود. از این رو تربیت صحیح دوره جوانی از اهمیت به سزایی برخوردار است و در این میان انس با قرآن و مقاهیم متعالی آن نقش منحصر به فردی در رشد و شکوفایی جوان ایفا می کند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بوده و در صدد است تا با بیان آثار انس با قرآن در سلامت روان جوانان گامی در راه تربیت بهتر جوانان بردارد تا به این وسیله هم از مهجوریت قرآن در میان جوانان بکاهد و هم با ایجاد سلامت روانی ایشان مقدمات وصول به کمالات مادی و معنوی ایشان را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: قرآن، انس با قرآن، سلامت روان، جوانان
 • زهرا موسوی زوارق*، سولماز مردانه، مجتبی بدرخانی، فاطمه جعفری کلیبر صفحات 19-24

  این مقاله به بررسی تاثیر رنگ ها و اشکال هندسی در بهبود یادگیری حروف الفبا در کودکان می پردازد. استفاده از یک رنگ و ترکیب رنگ مناسب می تواند توجه دانش آموزان را جلب و سرعت یادگیری آنان را افزایش دهد. این مقاله به چگونگی پردازش رنگ ها و اشکال هندسی درنیمکره های مغز می پردازد. پردازش رنگ ها و شکال هندسی در لوپ اهیانه ایی مغز اتفاق می فتد و یک معلم توانا می تواند از این سبک ها و پیوند آنها با یادگیری این فرایند را کارامدتر سازد، استفاده از رنگ ها و به میزان بهره وری و تاثیر رنگ ها و اشکال بر یادگیری کودکان اشاره می کند. رنگ ها و اشکال یکی از اجزای اصلی زندگی انسان اند چرا که هرچیزی که در اطراف ما وجود دارد رنگ دارد و اگر بیشتر دقت کنیم، می بینیم که هریک از اشیا به نحوی از اشکال هندسی ساخته شده اند حتی نقاشان و طراحان در طرح اولیه شکل انسان از اشکالی مانند مربع، دایره و مستطیل استفاده می کنند. از رنگ و اشکال هندسی در کارهای هنری استفاده می شود. علاوه بر آن در زندگی روزمره هم استفاده می شود، استفاده از رنگ ها و اشکال هندسی حس خلاقیت و نوآوری برای نوشتن داستان {متون ادبیاتی از قبیل داستان ،شعر}را در آنها تحریک می کند. استفاده از اشکال و رنگ های گوناگون در آموزش مطالب و تشویق کودکان به استفاده از اشکال و رنگ بندی های متنوع باعث افزایش ترکیب بصری و سازماندهی بهتر محتوای آموزشی می شود.

  کلیدواژگان: رنگ، شکل، بازی، تاثیرگذاری، آموزش، کودکان ابتدایی اول
 • علی قنبریان* صفحات 25-68

  مقاله حاضر، با محوریت اسناد و آثار مربوط به سیدنصرالله انتظام وزیری است. ایشان از سادات شهر تفرش بوده و نسبش به امام سجاد (ع) منتهی می شود. خاندان ایشان در دوره قاجار از صاحب منصبان بوده و در انجام کارهای خیر و صدقات جاریه، ساعی و کوشا بوده اند؛ به طوری که موقوفات بسیاری از این خاندان باقی مانده و گفته می شود که بزرگ ترین موقوفه کشور ایران، متعلق به این خاندان است. سیدنصرالله انتظام‎ وزیری در زمان پهلوی اول و دوم، چه در داخل و چه در خارج از ایران، مناصبی داشته و پرکار و فعال بوده است. اسناد بسیاری از ایشان در سازمان اسناد ملی ایران، موجود است. برخی از این اسناد در ارتباط با سفرهای خارجی ایشان و دیدار با شخصیت ها و صاحب منصبان کشورهای دیگر است. در این نوشتار، تا آنجا که در توان نگارنده بود، این اسناد جمع آوری و ارایه شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و به شیوه تبیینی تحلیلی اطلاعات پردازش شده است. ارجاع و استناد به منابع، درون متنی (APA) است. در این مقاله 30 مدرک (در قالب تصاویر و اسناد)، تبیین، خوانش، و تا حدی تحلیل و بررسی شده است.

  کلیدواژگان: سیدنصرالله انتظام وزیری، تصاویر، اسناد، قاجار، پهلوی اول و دوم
 • علی قنبریان* صفحات 69-130

  مقاله حاضر، با محوریت اسناد و آثار مربوط به سیدنصرالله انتظام وزیری است. ایشان از سادات شهر تفرش بوده و نسبش به امام سجاد (ع) منتهی می شود. خاندان ایشان در دوره قاجار از صاحب منصبان بوده و در انجام کارهای خیر و صدقات جاریه، ساعی و کوشا بوده اند؛ به طوری که موقوفات بسیاری از این خاندان باقی مانده و گفته می شود که بزرگ ترین موقوفه کشور ایران، متعلق به این خاندان است. سیدنصرالله انتظام‎ وزیری در زمان پهلوی اول و دوم، چه در داخل و چه در خارج از ایران، مناصبی داشته و پرکار و فعال بوده است. اسناد بسیاری از ایشان در سازمان اسناد ملی ایران، موجود است. برخی از این اسناد در ارتباط با سفرهای خارجی ایشان و دیدار با شخصیت ها و صاحب منصبان کشورهای دیگر است. در این نوشتار، تا آنجا که در توان نگارنده بود، این اسناد جمع آوری و ارایه شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و به شیوه تبیینی تحلیلی اطلاعات پردازش شده است. ارجاع و استناد به منابع، درون متنی (APA) است. در این مقاله 38 سند (17 سند متعلق به دوره پهلوی اول و 21 سند متعلق به دوره پهلوی دوم) تبیین، خوانش، و تا حدی تحلیل و بررسی شده است.

  کلیدواژگان: سیدنصرالله انتظام وزیری، اسناد، قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم
 • عین الله سکینه پور*، لیدا لطیفی، سمیه رستمی کیانی صفحات 131-143
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شهرستان اسلام آباد غرب انجام گرفت.

  روش ها

  این پژوهش از لحاظ هدف، کاریردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 1400-1401 تشکیل می دادند که از میان آنها با روش نمونه گیری در دسترس، 30 دانش آموز با انتخاب شده و به طورتصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر)، جایگزین شدند. به شرکت کنندگان گروه آزمایش، 12 جلسه برنامه ی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش داده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودپنداره تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر تاثیر معناداری دارد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش باورهای خودکارآمدی و خود پنداره تحصیلی دانش آموزان اثربخش بوده است و دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل در پس آزمون، به طور معناداری، باورهای خودکارآمدی و خودپنداره تحصیلی بیشتری داشتند. بنابراین، با توجه به این یافته میتوان نتیجه گرفت که این روش می تواند قابل کاربست توسط روانشناسان و مشاوران مدارس در رابطه با دانش آموزان باشد.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، خود پنداره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، دانش آموز دختر
 • فاطمه سعادت اغبلاغ*، فاطمه جعفری کلیبری صفحات 144-148

  کودک امروزه مهم‌ترین عضو خانواده تلقی می‌شود. توجه به کودک و مراعات حقوق او هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق کودکان در جهان می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مطالعه مقالات مروری است. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه شامل مقالات، پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و سایت‌هایی مانند sid- ,nurmags استفاده شده است نتایج این مقاله با یافته‌های عابدینی، مشکی باف (1398) و عالمی و طایی (1400) همخوانی دارد. نتایج پژوهش حاضر حاکی بر آن است که حقوق کودکان، حقوق انسان‌هاست، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق ویژه ای برخوردار نباشند؛ نمی‌توانند از سلامت جسمی و روانی برخوردار یاشند. در نتیجه جامعه آسیب می‌بیند و نسل‌ها متضرر می‌شوند. توجه و اهتمام به حقوق کودکان در چشم‌انداز نه چندان دور جوامع و جهان را به سوی سعادت و پیشرفت و موفقیت سوق خواهد داد.

  کلیدواژگان: کودک، حقوق بین المللی کودک
 • مهدی احمدی، فاطمه محمدی* صفحات 149-157

  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تحلیلی لایحه ی عفاف و حجاب در پرتو چالش چهارشنبه های سفید می باشد. روش تحقیق پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. چهارشنبه های سفید کارزاری اجتماعی با هدف مبارزه با حجاب اجباری در جمهوری اسلامی است که با آوردن اعتراضات به متن جامعه و خیابان پایه گذاری شد. برخی از رفتار های نابهنجار در سطح اجتماع، ارتباط تنگاتنگی با عفت عمومی، امنیت، سلامت اخلاقی و نظم جامعه دارند که عدم رعایت حجاب شرعی در جامعه یکی از مهم ترین این رفتارهاست. قانونگذار با درک آثار منفی عدم رعایت حجاب شرعی و ضرورت رعایت آن عدم رعایت این قاعده اسلامی را در معابر و انظار عمومی جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر فرموده است و وفق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است و با ایجاد لایحه عفاف و حجاب درصدد کاهش آثار جرم و جرایم مرتبط با این موضوع است تا بتواند با کنترل این رفتار از به هم خوردن نظم و امنیت عمومی جلوگیری کرده و به مراتب خواستار پیروی از لایحه و قوانین مرتبط با پدیده بی حجابی و بدحجابی می باشد.

  کلیدواژگان: لایحه، عفاف و حجاب، چهارشنبه های سفید، کارزار اجتماعی، انحرافات اجتماعی
 • محمد مرادی کانی باغی* صفحات 158-178

  در هر جامعه ای پس از تشکیل حکومت به نهادهای مختلفی جهت پیشرفت امور نیاز است. قضا یکی از ارکان مهم در تشکیلات حکومت اسلامی شمرده می شود. اولین فردی که در اسلام بر کرسی قضاوت نشست و برای حل و فصل خصومات داوری نمود، شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود. آن حضرت با حفظ سمت تبلیغ شریعت، منصب قضاوت را نیز به عهده داشت. بعد از ایشان هم متصدی این سمت خلیفه بود. قضاوت و داوری حقیقی از منظر علمای شیعه پس از اعتقاد به خداوند از متقن ترین اصول دین اسلام دانسته شده است. در منابع نفیس اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت این جایگاه توصیه های فراوانی وجود دارد که نشانگر خطیر بودن این منصب است . در عصر دوم عباسی شماری از شیعیان در امور اداری دولت عباسی مشغول به کار بوده اند. سید محسن امین در جلد نخست کتابش تعدادی از دولت مردان عباسی را در شمار شیعیان آورده است که عبارتند از: ابو سلمه خلال، نخستین وزیر خلافت عباسی که به وزیر آل محمد ملقب بود، ابو بجیر اسدی بصری، از فرماندهان و امیران بزرگ زمان منصور، وزیر هارون الرشید. محمد بن اشعث هنگام دست گیری امام کاظم (علیه السلام) اقداماتی را انجام داد که به تشیع او دلالت می کند، علی بن یقطین، یکی از وزرای هارون، یعقوب بن داود، وزیر مهدی عباسی و طاهر بن حسین خزاعی، حاکم خراسان در عهد مامون و فاتح بغداد که بدین سبب حسن بن سهل او را به جنگ ابی السرایا نفرستاد. این مقاله برآن است که با روش تاریخی و بررسی اسناد و مدارک بجای مانده در منابع تاریخی و حدیثی و فقهی، نقش شیعیان در دستگاه قضا را در عصر دوم عباسی که شماری از عالمان شیعه نیز در این زمان به طور رسمی مشغول به قضاوت بوده اند مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: حکومت اسلامی، دستگاه قضا، شیعه، عصرعباسی، قاضی، قضاوت
 • هاجر ابراهیمی*، سید امیرحسین میرهاشمی، وحید حسینی پور، معصومه بکرای صفحات 179-192

  هدف این تحقیق تاثیر هوش هیجانی مدیران بر استراتژی تدریس معلمان با نقش میانجی سبک رهبری آموزشی بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی – همبستگی و ازنظر جمع آوری داده ها پیمایش و میدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان ابتدایی شهر املش تشکیل دادند و با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی نمونه های تحقیق به دست آمدند. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق با استفاده از روش میدانی از پرسشنامه های هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2001)، رهبری چندعاملی برنارد بس (1985) و سبک تدریس گراشا و ریچمن (2002) استفاده شد. به منظور بررسی تجزیه تحلیل داده های تحقیق، از نرم افزار Amos نسخه 24 مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد هوش هیجانی بر استراتژی تدریس تاثیر دارد، همچنین هوش هیجانی بر سبک رهبری هم تاثیر مستقیم و هم تاثیر غیرمستقیمی دارد. از طرفی نتایج نشان داد سبک رهبری بر استراتژی تدریس تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی تدریس، سبک رهبری آموزشی، هوش هیجانی، معلمان ابتدایی