فهرست مطالب

نشریه مطالعات سیاسی بین النهرین
سال دوم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • روح الله بهرامی * صفحات 319-339

  میان رودان که بستر شکل گیری تمدن های کهن بود، با سقوط بابل و تسلط کوروش، به مرکز تصمیم گیری ایرانیان تبدیل شد، تا آنجا که آن را دل ایرانشهر خوانده اند. بدین سان اندیشه ها و آرای آریاییان با عقاید بومیان تمدن های سامی، سریانی و هلنی در بین النهرین به هم آمیخته شد. بین النهرین یا دل ایرانشهر که در دوره اسلامی عراق خوانده شد شاهد گونه هایی از جنبش ها و جریان های فکری علیه خلافت امویان بود که برخی آموزه های آن با مبانی اندیشه های اسلامی تعارض داشت. بروز این گونه افکار و جریان ها این پرسش اساسی را مطرح ساخته که این افکار چگونه به آرای جنبش های فکری، اعتقادی و سیاسی مسلمانان راه یافت؟ فرضیه ما بر این اساس استوار است که برجسته ترین و بادوام ترین رخساره افکار التقاطی مذکور، اندیشه ها و آرای گنوستیکی و رازورانه ای بوده که تا ورود اسلام به این خطه تداوم داشت و در روزگار فرمانروایی امویان دوباره در عراق سر برآورد. یافته های این پژوهش با اتخاذ روش های تحلیل مبتنی بر تبارشناسی تاریخی آموزه های فکری و اعتقادی این جنبش ها، نشان داده که کلیت حیات فکری، اعتقادی و اجتماعی این جریان ها در قالب جنبش های اجتماعی با رویکردی رادیکال چون سبییه، پیروان حمزه بن عماره، بیانیه و مغیریه که در عراق در روزگار امویان ظهور کرده اند، ترکیبی از عناصر و مولفه های ثنوی، باطنی گری، رازوری، افکار نجات بخشانه و غالیانه بوده که متاثر از سرچشمه های فکری، آرای التقاطی و تفکرات جریان های گنوسی و ثنوی با سرچشمه های بین النهرینی بوده است.

  کلیدواژگان: بین النهرین میانرودان، اسلام، گنوس، جنبشهای غالی، رازوری، نجاتبخشی، امویان
 • ابوالقاسم گل خندان*، صاحبه محمدیان منصور صفحات 341-373

  بررسی آماری شاخص های بی ثباتی سیاسی در بین کشورهای منطقه بین النهرین نشان می دهد که اکثر کشورهای این منطقه در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. این در حالی است که بی ثباتی سیاسی از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متاثر می کند. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر انواع شاخص های بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین طی سال های 2002 2021 است. به این منظور، از چهار شاخص بی ثباتی سیاسی شامل «ریسک سیاسی ICRG»، «درگیری مسلحانه»، «ثبات سیاسی و نبود خشونت» و «تعداد حملات تروریستی» در قالب یک مدل رشد اقتصادی استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های پانل و برآوردگر اثرات ثابت (FE) انجام شده است. نتایج نشان می دهد مطابق انتظار تیوریک، بی ثباتی سیاسی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین داشته است که بر ضرورت ایجاد یک فضای سیاسی باثبات در این کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار تاکید می کند. بر اساس سایر نتایج، تاثیر شاخص های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده است؛ در حالی که اثرگذاری تورم، مخارج نظامی، رانت منابع طبیعی و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی کشورهای مطالعه شده منفی و معنادار است.

  کلیدواژگان: ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، ریسک سیاسی، کشورهای منطقۀ بین النهرین، داده های پانل
 • نوذر شفیعی، فرشته بهرامی پور*، سعید میراحمدی، محمد نجفی فر صفحات 375-403

  به رغم اینکه تا قبل از سال 2011 ترکیه به عنوان یک الگوی موفق سیاسی-اقتصادی در منطقه ظاهر شد و موردتوجه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما در دوره دوم دولت حزب عدالت و توسعه و پس از انقلاب های عربی منطقه، شاهد چرخش و فراز و نشیب هایی در سیاست خارجی این کشور بوده ایم که به امنیتی شدن آن منجر شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مفهوم امنیتی شدن مکتب کپنهاگ، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که علل امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه چیست؟ برای پاسخ به سوال مذکور، این فرضیه مطرح شده است که بی ثباتی داخلی موجب امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه شده است. با بررسی و تحلیل سیاست های داخلی ترکیه در حوزه اقتصادی-سیاسی مشخص شد که آشفتگی و تنش در سیاست های داخلی که توسط حزب عدالت و توسعه تعقیب می شد، به امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه در سال های پس از 2011 منجر شده است.

  کلیدواژگان: ترکیه، سیاست خارجی، غربگرایی، امنیتی شدن، حزب عدالت و توسعه
 • محمد بابایی *، محمدعلی دستمالی صفحات 405-419

  هم زمان با گسترده شدن دامنه نفوذ ملی گرایی در بسیاری از کشورهای جهان، در انتخابات سال 2023 ترکیه نیز اهمیت نقش ملی گرایان نمایان شد. ملی گرایان ترک از حیث گستردگی و عمق نفوذ سیاسی و اجتماعی عملا در رده اردوگاه و گفتمان سوم ترکیه قرار گرفته اند؛ اما در رقابت بین دو گفتمان اول و دوم، یعنی محافظه کاران و دموکراسی خواهان، به نقطه ثقل مهمی تبدیل شده اند و نقش مهمی ایفا می کنند. اردوغان برای کسب پیروزی و تشکیل کابینه، از چند حزب و جریان ملی گرا کمک گرفت و توانست از سد مخالفان بگذرد. به این ترتیب، دولت باغچلی، رهبر مهم ترین حزب ملی گرای ترکی و نماد این گفتمان، همچنان نفوذ و قدرت خود را به عنوان شریک اصلی اردوغان حفظ کرد و ایتلاف شش حزبی مخالفان شکست خورد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل جایگاه ملی گرایان ترک در رقابت های حزبی ترکیه و نقش آنان در تحولات سیاسی این کشور و پاسخ دادن به این سوال است که ملی گرایان ترک بر اساس چه نوع سناریوهایی می توانند اثرگذاری خود را حفظ کنند؟ با توجه به اهمیت ژیوپلیتیک ترکیه در منطقه و تاثیر این کشور بر روندهای منطقه ای، لازم است جایگاه واقعی احزاب و جریانات این کشور و به ویژه ملی گرایان ترک بررسی شود. این مقاله جریانات عمده ملی گرای ترک در پهنه سیاست ترکیه را معرفی کرده و با روش اسنادی و مقایسه آرا، جایگاه احزاب را مشخص کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ملی گرایان ترک در عرصه سیاست ترکیه، هنوز هم کنشگران اثرگذار و مهمی هستند و می توانند در بزنگاه های حساس بر روندهای سیاسی اثر بگذارند.

  کلیدواژگان: ملیگرایی ترکی، احزاب ترکیه، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان، باغچلی
 • رحمان حریری *، فرزاد رستمی، حیدر عبد علی صفحات 421-451

  پذیرش و ادغام هوش مصنوع به جنبه های محوری پیشرفت های فناوری در دنیای امروز تبدیل شده است. این پژوهش علمی به بررسی سرمایه گذاری رو به رشد عربستان سعودی و امارات متحده عربی در فناوری های هوش مصنوعی و تاثیر بالقوه آن بر چشم انداز امنیتی بین النهرین، با تمرکز خاص بر عراق می پردازد. بین النهرین منطقه ای با اهمیت ژیوپلیتیک است و به همین دلیل، درک مفاهیم پیشرفت هوش مصنوعی در زمینه امنیت این منطقه ضرورت دارد. این مطالعه با هدف روشن کردن چشم انداز در حال تحول راهبرد های هوش مصنوعی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی و پیامدهای آن بر پویایی امنیت منطقه ای بین النهرین انجام شده است. این یافته ها به درک عمیق تر خطرات و فرصت های بالقوه مرتبط با پیشرفت های هوش مصنوعی در منطقه کمک می کند و بحث ها را در مورد تلاش های مشترک برای ارتقای امنیت منطقه ای تقویت می کند. عربستان سعودی و امارات به عنوان بازیگران مهمی در چشم انداز جهانی هوش مصنوعی ظاهر شده اند و سرمایه گذاری چشمگیری در تحقیق، توسعه و پیاده سازی هوش مصنوعی در بخش های مختلف انجام داده اند. این پژوهش، با استفاده از چارچوب نظری کپنهاگ و روش تحلیل توصیفی، بر  این فرض استوار است که به نظر می رسد موازنه قدرت در آینده نه چندان دور با حرکت کشورهای خاورمیانه ای به سمت فناوری های جدید هوش مصنوعی تغییر خواهد کرد. این امر موجب تشدید رقابت قدرت های منطقه ای در بین النهرین و همچنین عراق خواهد شد. سیاست های هوش مصنوعی احتمالا تاثیرات چشمگیری بر ماهیت امنیت منطقه خاورمیانه، بین النهرین و همچنین عراق خواهد داشت.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، مکتب کپنهاگ، عربستان، امارات، بینالنهرین، عراق، امنیت
 • آرش سعیدی راد *، محمدرضا عصارزاده نوش آبادی، ایوب نوروزی دهناشی صفحات 453-471

  روابط روسیه و رژیم صهیونیستی بر اساس متغیرهای متعددی برنامه ریزی شده است که اهمیت و حفظ آن برای رژیم صهیونیستی بسیار مهم و حیاتی است؛ با این حال، این رژیم سعی کرده با فروش تسلیحات نظامی به دولت های ضدروسیه، رفتار روسیه در غرب آسیا را تغییر دهد. بر اساس فرضیه این پژوهش، رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با استفاده از فروش تسلیحات نظامی به کشورهای متخاصم ضدروسیه (اوکراین)، حضور روسیه را در محیط پیرامونی خود (منطقه شامات) کاهش دهد. در واقع، نویسندگان به دنبال بررسی این موضوع هستند که فروش تسلیحات پیشرفته رژیم صهیونیستی به اوکراین در بازه زمانی حضور روسیه در غرب آسیا چه بخشی از روابط رژیم صهیونیستی و روسیه را به نمایش گذاشته شده است. رویکرد پاسخگویی به این پرسش تحلیلی تبیینی است و گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است. در مجموع، یافته های تحقیق نشان می دهد سه عنصر کلیدی اقتصادی، نظامی و مهاجران روس تبار عامل وحدت بخش روابط این دو کنش گر محسوب می شود؛ اما از آنجا که به لحاظ سیاسی راهبردهای متفاوت دارند، رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا با استفاده از کمک های نظامی به کشورهای متخاصم روسیه، اثرات منفی حضور روسیه را در محیط پیرامونی خود کاهش دهد.

  کلیدواژگان: رژیم صهیونیستی، روسیه، اوکراین، غرب آسیا، فروش سلاح
|
 • Ruhollah Bahrami * Pages 319-339

  With the fall of Babylon and the domination of Cyrus, Mianrodan, which was the platform for the formation of ancient civilizations, became the decision-making center of Iranians to the extent that it is called the heart of Iranshahr. In this way, the thoughts and opinions of the Aryans were mixed with the opinions of the natives of the Semitic, Syrian and Hellenic civilizations in Mesopotamia. Mesopotamia or the heart of Iranshahr, which was called during the Islamic period of Iraq, witnessed various movements and intellectual currents against the Umayyad caliphate, some of whose teachings were in conflict with the foundations of Islamic thought. The occurrence of such thoughts and currents raises the basic question of how these thoughts got into the opinions of the intellectual, religious and political movements of Muslims. Our hypothesis is based on the fact that the most prominent and lasting aspect of the aforementioned eclectic thoughts were the Gnostic and mysterious thoughts and opinions that continued until the arrival of Islam in this region and appeared again in Iraq during the Umayyad rule. The findings of this research by adopting methods of analysis based on the historical genealogy of the intellectual and religious doctrines of these movements have shown that the totality of the intellectual, religious and social life of these movements in the form of social movements with a radical approach such as Sabiyeh, the followers of Hamzah Bin Amara, the statement And Mughiryeh, which appeared in Iraq during the Umayyad period, was a combination of elements and components of Tanui, esotericism, mystery, saving and ghalian thoughts, which were influenced by intellectual sources, eclectic opinions and thoughts of Gnostic and Tanui currents with Mesopotamian sources have been

  Keywords: Mesopotamia (Mean River), Islam, Gnostic, Ghali Movements, Mystery, Deliverance, Umayyads
 • Abolghasem Golkandan*, Sahebe Mohamadian Mansour Pages 341-373

  The statistical analysis of political instability indicators among the Mesopotamian countries shows that most of the countries in this region are in an unfavorable situation. This is while political instability directly and indirectly affects economic growth through various channels. Based on this, the main purpose of the current study is to investigate the impact of various indicators of political instability on the economic growth of the Mesopotamian countries during the years 2002-2021. For this purpose, four indicators of political instability including ICRG political risk, armed conflict, political stability and the absence of violence and the number of terrorist attacks have been used in the form of an economic growth model. Also, the estimation of the model has been done using the panel data analysis method and the Fixed Effects (FE) estimator. The results show that, according to the theoretical expectation, political instability has a negative and significant impact on the economic growth of the Mesopotamian countries, which emphasizes the necessity of creating a stable political environment in these countries in order to achieve continuous and sustainable economic growth. Based on other results, the impact of physical capital and human capital indicators on economic growth has been positive and significant; while the impact of inflation, military expenditure, rent of natural resources and population growth on the economic growth of the studied countries is negative and significant.

  Keywords: Political Instability, Economic Growth, Political Risk, MesopotamianCountries, Panel Data
 • Nozar Shafiee, Fereshteh Bahramipour*, Saeed Mirahmadi, Mohammad Najafifar Pages 375-403

  Although before 2011, Turkey appeared as a successful political-economic model in the region and was noticed by the United States and the European Union, but in the second period of the Justice and Development Party government and after the Arab revolutions in the region, it witnessed a turning and upswing. There have been some changes in Turkey's foreign policy that have led to its security. The current research with descriptive-analytical method and in the framework of the Copenhagen school's concept of securitization seeks to answer the question: What are the causes of the securitization of Turkey's foreign policy? In order to answer the mentioned question, this hypothesis has been proposed that: internal instability has led to the security of Turkey's foreign policy. By examining and analyzing Turkey's domestic policies in the economic-political field, it was found that the turmoil and tension in domestic policies pursued by the Justice and Development Party has led to the security of Turkey's foreign policy in the years after 2011.

  Keywords: Turkey, foreign policy, westernization, securitization, Justice andDevelopment Party
 • Mohammad Babaei *, MohammadAli Dastmali Pages 405-419

  At the same time as the influence of nationalism in many countries of the world has expanded, the importance of the role of nationalists was once again revealed in the 2023 elections in Turkey. Despite the fact that Turkish nationalists, in terms of the extent and depth of political and social influence, are practically in the category of the camp and the third discourse of Turkey, but in the competition between the first and second discourses, i.e. conservatives and democracy. The petitioners became an important point of gravity and played an important role. In order to win and form the cabinet, Erdoğan took the help of several nationalist parties and currents and was able to overcome the barriers of the opposition, and in this way, the leader of the most important Turkish nationalist party and the symbol of this discourse, Dolat Baghçli, continues to assert his influence and power as Erdogan's main partner was retained and the six-party opposition coalition was defeated. The main goal of this research is to analyze the position of Turkish nationalists in Turkey's party competition and their role in the political developments of this country and to answer this question: Turkish nationalists can maintain their effectiveness based on what kind of scenarios. Do Considering the importance of Turkey's geopolitics in the region and the influence of this country on regional trends, it is necessary to examine the real position of the parties and currents of this country, especially the Turkish nationalists. This article introduces the main Turkish nationalist currents in the field of Turkish politics and determines the position of the parties with the documentary method and comparison of opinions. Turkish nationalists are still influential and important actors in the field of Turkish politics and can influence political trends in sensitive situations

  Keywords: Turkish nationalism, Turkish parties, presidential elections, Erdogan, Baghçeli
 • Rahman Hariri *, Farzad Rostami Pages 421-451

  It's interesting to read about the scholarly research on the growing investment of Saudi Arabia and the United Arab Emirates in artificial intelligence technologies and its potential impact on the security landscape of Mesopotamia, particularly Iraq. The study sheds light on the evolving landscape of artificial intelligence strategies in both countries and its implications on the security dynamics of the Mesopotamia region. It's noteworthy that both countries have invested significantly in the research, development, and implementation of artificial intelligence in different sectors, making them important players in the global landscape of artificial intelligence. The research is based on the theoretical framework of Copenhagen, and the method of descriptive analysis is used in response to the main question. The author also hypothesizes that the balance of power will change in the not-too-distant future with the movement of Middle Eastern countries towards new technologies of artificial intelligence, which will intensify the competition of regional powers in Mesopotamia as well as Iraq. It's clear that artificial intelligence policies will probably have significant effects on the nature of security in the Middle East, Mesopotamia, and Iraq

  Keywords: Artificial Intelligence, Copenhagen School, Saudi Arabia, UAE, Mesopotamia, Iraq, Security
 • Arash Saeedi rad*, MohammadReza Assarzadeh noushabadi, Ayoub Norouzi Pages 453-471

  The relations between Russia and the Zionist regime are planned based on several variables, the importance and maintenance of which is very important and vital for the regime; however, the regime has tried to change Russia's Middle Eastern behavior through selling military weapons to anti-Russia governments. According to this assumption, the Zionist regime is trying to reduce Russia's presence in its periphery (Levant region) by selling military weapons to hostile countries against Russia (Ukraine). The question is that by Adopting the assumption, what aspect of the relationship between the Zionist regime and Russia is reflected from the sale of Modern weapons by the Zionist regime to Ukraine during the period of Russia's presence in Middle East. The approach to answering this question is analytical-explanatory and data are collected from documents and online. The author first present the background of the research, and then the brief history of the relations between Russia and the regime, and in the second part, evaluate their relations, and in the last part, examines the relations between Ukraine and the regime. The general results show that the economic, military and immigrant relations of Russian diaspora act as a unifying element. But from political perspective, the two countries have different strategies. Therefore, the Zionist regime is trying to reduce the negative effects of Russia's presence in its surrounding environment by using military aid to countries hostile to Russia

  Keywords: Zionist Regime, Russia, Ukraine, Middle East, Arm sales