فهرست مطالب

نشریه پژوهش های برنامه و توسعه
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا محسنی*، حسین صمصامی مزرعه آخوند، شادنوش شیخ شرفی صفحات 7-43
  بودجه ریزی در اقتصاد ایران با چالش های متعددی مواجه است. به طورکلی، بودجه دولت به دو بخش درآمدی و هزینه ای تقسیم می شود که بخش مصارف آن در بودجه عمومی دولت، به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی طبقه بندی می گردد. دو بخش مصارف هزینه ای و مخارج عمرانی، سهمی بالغ بر 90 درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر، با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی مبتنی بر رهیافت داده های ترکیبی، طی دوره زمانی 1387- 1396 تاثیر 4 امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (اقتصادی، رفاهی، آموزشی و سلامت) در استان های مختلف، بر رشد اقتصادی استانی و ضریب جینی، موردبررسی قرار می گیرد. مهم ترین ویژگی این مقاله که سبب تمایز آن از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های مصارف نهایی بودجه، در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک استانی است. نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی نسبت به مخارج هزینه ای، تاثیر بیشتری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. مصارف امور رفاهی در بخش اعتبارات هزینه ای، به کاهش فاصله طبقاتی کمک کرده است و همچنین برخلاف انتظار، توافق برجام، باتوجه به نداشتن تاثیر بر روی اشتغال، نتوانسته باعث بهبود فاصله طبقاتی در اقتصاد گردد.
  کلیدواژگان: اعتبارات عمرانی، اعتبارات هزینه ای، ضریب جینی، بودجه استانی، داده های ترکیبی
 • حامد ریاحی، ناصر آزاد*، طهمورث حسنقلی پور یاسوری، کیامرث فتحی هفشجانی صفحات 45-78

  قاچاق کالا پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد چندگانه است که ازیک طرف، به اقتصاد پنهان و زیرزمینی و ازسوی دیگر، به نظم اجتماعی، فرهنگ ها و نگرش ها مربوط می شود که زیان‏ های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بهداشتی ایجاد می کند. در شرایط شیوع بیماری کرونا، به عنوان یک بحران جهانی، بر پیچیدگی وضعیت قاچاق کالا افزوده شد. خروج از وضعیت قاچاق، به عنوان بیماری اقتصادی و شرایطی بحرانی که از چالش های توسعه کشور محسوب می شود، مستلزم اقدامات هماهنگ و یکپارچه است و از رویکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه می توان، جهت خروج از این بحران بهره برد. لذا، برنامه ریزی خروج نظام مند از قاچاق کالا با رویکرد مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه (مطالعه موردی: بحران شیوع کرونا) برای اولین بار مطرح شد.پژوهش اکتشافی حاضر، ازطریق مصاحبه نیم ساخت یافته 12نفر از متخصصان و بهره گیری از نظریه داده بنیاد و روش دلفی انجام و مدل مفهومی و نظریه متناسب ارایه شد و ضمن استخراج 18مقوله و 82 زیرمولفه، روایی محتوایی (0.71)، پایایی بازآزمون (77%) و پایایی دو کدگذار (65%)، مطلوب ارزیابی شد و با مستندسازی دانش سازمانی، پیشنهادهای کاربردی ارایه گشت. از بین مقوله ها، «حمایت از تجارت قانونی ضمن اصلاح و تکمیل الگوی تجارت» و «حمایت از تولید ضمن اصلاح و تکمیل الگوی تولید و اشتغال» دارای بیشترین فراوانی بودند. به نظر می رسد، در بحران شیوع کرونا، برنامه ریزی ازطریق مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه می تواند، در پیشگیری و خروج از وضعیت قاچاق کالا به سمت سالم سازی محیط کسب وکار و توسعه اقتصادی، مورد بهره برداری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، خروج نظام مند، قاچاق کالا، ارتباطات بازاریابی یکپارچه، مدیریت بحران
 • مصطفی علمی مقدم*، مصطفی شکری، اصغر ابوالحسنی هستیانی، مینو امینی میلانی، نسرین منصوری صفحات 79-118
  نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مریی و نامریی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بر نرخ رشد در ایران موثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تاثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تاثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اول متغیرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تایید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.
  کلیدواژگان: تحریم های اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی، ایران، رگرسیون فازی
 • رحیم تقی زاده* صفحات 119-149
  ترکیه یکی از کشورهای باسابقه در زمینه برنامه ریزی توسعه است. ریشه برنامه ریزی توسعه با برنامه های توسعه صنعتی دهه 1930، شروع آن با تدوین برنامه های توسعه پنج ساله اوایل دهه 1960 و تکامل آن نیز، با پروگرام های میان مدت سه ساله و برنامه های راهبردی اوایل قرن بیست و یکم بوده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سیر تحولات نظام برنامه ریزی توسعه با روش تاریخی و اسنادی و همچنین، ارزیابی حکمرانی برنامه ریزی توسعه، با رویکرد سیستمی است. با رویکرد سیستمی، قصد داریم که با شناسایی مولفه ها و عناصر نظام برنامه ریزی، تعاملات و روابط اجزای سیستم را برای حصول اهداف بررسی نماییم. ارزیابی الگوی حکمرانی نظام برنامه ریزی نشان می دهد که سیستم برنامه ریزی توسعه در ترکیه پویا بوده است و طی صد سال گذشته، با اصلاحات ساختاری، تکامل پیداکرده است. نظام برنامه ریزی توسعه ملی در این کشور، چندسطحی بوده است و شامل برنامه های توسعه بلندمدت پنج ساله، پروگرام های میان مدت سه ساله، برنامه های مالی میان مدت سه ساله، برنامه سرمایه گذاری یک ساله، برنامه سرمایه گذاری ریاست جمهوری و برنامه های راهبردی سازمان هاست که باهم ارتباط نظام مند دارند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی صنعتی، حکمرانی، ارزیابی، رویکرد سیستمی و ترکیه
 • حامد لروند*، محمدرضا لعلی صفحات 151-173
  هدف از این مقاله، بررسی توزیع درآمد خانوارهای استان اصفهان با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، طی سال های1391 تا 1400، با استفاده از روش های پارامتریک است. برای این منظور، توزیع های مختلف آماری برای داده ها برازش می شود و با استفاده از روش برآوردیابی ماکسیمم درست نمایی، پارامترهای توزیع تخمین زده می شود. سپس توزیع مناسب با استفاده از نمودارهای تابع توزیع و همچنین معیار آکاییک (AIC) انتخاب شده است. با مقایسه نمودارهای توابع توزیع از سال 1391 تا 1400 برای داده ها، نتایج نشان می دهد که در بین تمام توزیع ها، توزیع داگوم و گاما، نسبت به سایر توزیع ها ازجمله توزیع های لگ نرمال و نمایی، مناسب تر هستند. همچنین میزان AIC از سال 1391 تا 1400 برای توزیع داگوم، نسبت به سایر توزیع ها، کمترین مقادیر را می گیرد که این نیز، نشان دهنده برتری توزیع داگوم نسبت به سایر توزیع ها است. همچنین، بررسی روند و مقایسه ضرایب جینی در حالت ناپارامتری و پارامتری، بیانگر آن است که ضمن روند کاهشی ضریب جینی در استان اصفهان، در طی دوره موردبررسی، مقادیر ضریب جینی به روش پارامتری، با استناد به آماره کلموگروف اسمیرنوف، از اعتبار بالاتری برخوردار است. لذا، پیشنهاد می گردد که متولیان تولید شاخص نابرابری درآمدی، باتوجه به دقت بالای روش های پارامتری، مبنای محاسباتی خود را از روش ناپارامتریک به روش پارامتریک تغییر دهند.
  کلیدواژگان: توزیع درآمد، ضریب جینی، توزیع گاما، توزیع داگوم، معیار AIC
 • محمدتقی فیاضی*، شاهین جوادی صفحات 175-205

  اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجه دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه های دولت، ضمن ارزیابی سیاست های جاری دولت و ارایه توصیه های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطه پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تایید فرضیه درآمد هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می شود که می تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه گذاری های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.

  کلیدواژگان: مالیات، عواید نفتی، هزینه های جاری، مخارج عمرانی، کسری بودجه، سیاست مالی، مدل تصحیح خطای برداری
|
 • Reza Mohseni *, Hossin Samsami Mazrae Akhond, Shadnoosh Shikhsharafi Pages 7-43
  The budget system in Iran has been one of the most controversial issues. The government budget is generally divided into two parts: revenues and expenditures, and its expenditures in the general government budget are divided into three parts: expenditure credits, acquisition of capital assets, and acquisition of financial assets. The two parts of expenditures and capital assets constitute more than 90% of the expenditures of the general government budget. The present study, using the model of estimating the fixed effects of the panel and using annual data (2008-2017), the impact of four items of expenditure credits and acquisition of capital assets (economic, welfare, education, and health) in different provinces on economic growth and provincial Gini coefficient is investigated. The most innovative feature of this study is the use of final budget expenditure data in the two sections of cost credits and acquisition of capital assets by province. The results show that the acquisition of capital assets, compared with expenditure credits, has a greater impact on economic growth. Welfare spending in the expenditure credit sector has helped to reduce the class gap, and also, contrary to the expectations of the JCPOA agreement, has not been able to improve the class gap in the country due to its lack of impact on employment.
  Keywords: Expense Credits, Construction Credits, Gini coefficient, Provincial Budget, panel data
 • Hamed Riahi, Naser Azad *, Tahmores Hasangholipor Yasory, Kiamars Fathi Hafshejani Pages 45-78

  Commodity smuggling is a complex phenomenon with multiple dimensions, which is related to the hidden and underground economy on the one hand, and to social order, cultures, and attitudes on the other hand. In the conditions of the spread of Covid-19 as a global crisis, the complexity of the situation of goods smuggling has increased. Getting out of the situation of smuggling as an economic disease and a critical situation that is considered as one of the country's development challenges, requires coordinated and integrated measures, and the approach of integrated marketing communications can be used to deal with such challenges. Therefore, planning a systematic way out of commodity smuggling with the integrated marketing communication management approach (case study: Covid-19  outbreak crisis) was proposed for the first time.The present exploratory research was presented through semi-structured interviews of 12 experts and using the database theory and the Delphi method, conceptual model and appropriate theory, extracting 18 categories and 82 sub-components, content validity (0.71), retest reliability (77%), and reliability two coders (65%) were evaluated favorably and practical suggestions were presented by documenting organizational knowledge.It seems that in the crisis of the Covid-19 outbreak, planning through the management of integrated marketing communications can be used to prevent and get out of the situation of smuggling of goods towards the health of the business environment and economic development.Therefore, planning a systematic way out of commodity smuggling with the integrated marketing communication management approach (case study: Corona outbreak crisis) was proposed for the first time.The present exploratory research was presented through semi-structured interviews of 12 experts and using the data base theory and the Delphi method, conceptual model and appropriate theory, while extracting 18 categories and 82 sub-components, content validity (0.71), retest reliability (77%) and reliability Two coders (65%) were evaluated favorably and practical suggestions were presented by documenting organizational knowledge.Among the categories, "supporting legal trade while modifying and completing the business model" and "supporting production while modifying and completing the production and employment model" had the highest frequency. It seems that in the crisis of corona outbreak, planning through the management of integrated marketing communications can be used to prevent and get out of the situation of smuggling of goods towards the health of the business environment and economic development.

  Keywords: planning, Systematic Way out, commodity smuggling, Integrated marketing communications, crisis management
 • Mostafa Elmimoghaddam *, Mostafa Shokri, Asghar Abolhasani Hastiani, Minoo Amini Milani, Nasrin Mansouri Pages 79-118
  Economic growth rate is one of the most important economic variables that are affected by various factors. According to empirical studies, many visible and invisible political, social, and economic factors have been effective on the growth rate in Iran; Factors that cannot all be included in an economic model. The conventional methods preclude us from commenting with certainty about the effectiveness of some of these factors on the growth rate. Based on this argument, in this research, the fuzzy approach has been used to investigate the effect of the economic sanctions imposed against Iran along with other variables affecting the economic growth rate in the period after the Islamic Revolution (1357-1400). The results show that severe economic sanctions with a high and strong fuzzy coefficient have had a significant negative effect on the growth rate in Iran. After severe sanctions, budget deficit, liquidity, exchange rate, and moderate sanctions have had the most negative effects on the economic growth rate in this period. The fuzzy coefficients obtained for the variables of oil revenues, labor force growth, physical capital, human capital, degree of openness of the economy, economic growth rate of the previous year, and net foreign direct investment in Iran, respectively, indicate the positive effect of these variables on the growth rate in this period of time. Also, the result of the re-estimation of the model, taking into account the first breaks of the variables of oil revenues and budget deficit in the economic growth rate, confirms the output of the first model. In this case, severe economic sanctions have had the most negative effect on Iran's economic growth rate.
  Keywords: Economic sanctions, Economic Growth Rate, Iran, Fuzzy Regression
 • Rahim Taghizadeh * Pages 119-149
  Türkiye is one of the countries with a long history of development planning. The roots of development planning date back to industrial development programs in the 1930s. It started with the formulation of five-year development plans in the early 1960s and evolved through medium-term programs and strategic plans in the early 21st century. The main objective of this research is to study the evolution of the development planning system using a historical and documentary approach, and also to evaluate the governance of development planning with a systemic approach. With the systemic approach, we intend to describe the interactions and relationships of the components and elements of the planning system to achieve the objectives. The evaluation of the governance pattern of the planning system shows that the development planning system in Türkiye has been dynamic and has evolved over the past one hundred years through structural reforms. The national development planning system in this country is multi-level and includes five-year long-term development plans, three-year medium-term programs, three-year medium-term financial plans, one-year investment programs, presidential investment plans, and strategic plans of organizations, all of which are systematically interconnected.
  Keywords: Development Planning, Industrial Plan, Governance, Assessment, System Approach, Türkiye
 • Hamed Lorvand *, Mohammadreza Lali Pages 151-173
  The purpose of this article is to investigate the distribution of household income in Isfahan province by using the data of the household income and expenditure plan, for the period of 2011-2021 using parametric methods. For this purpose, different statistical distributions are fitted to the data, and distribution parameters are estimated using the maximum likelihood estimation method. Then, the appropriate distribution is selected using distribution function graphs and Akaike's criterion (AIC). By comparing the graphs of distribution functions from 2011 to 2021 for the data, the results show that among all the distributions, the Dagum and Gamma distributions are more suitable than other distributions, including log-normal and exponential distributions. Also, the amount of AIC from 2011 to 2021 for the Dagum distribution takes the lowest values compared to other distributions, which also shows the superiority of the Dagum distribution over other distributions. Also, the investigation of the trend and comparison of Gini coefficients in non-parametric and parametric modes indicates that along with the decreasing trend of the Gini coefficient in Isfahan province during the period under review, the values of the Gini coefficient in the parametric method based on the Kolmogorov-Smirnov statistic are more reliable. Therefore, it is suggested that those responsible for producing the income inequality index change their calculation basis from the non-parametric method to the parametric method, considering the high accuracy of the parametric methods.
  Keywords: Income Distribution, Gini coefficient, Gamma distribution, Dagum Distribution, AIC Criterion
 • MohamadTaghi Fayazi *, Shahin Javadi Pages 175-205

  In order to adopt the appropriate fiscal policy, one should know the correct relationship between the revenues and expenses of the government. The main goal of this study is to offer appropriate policy recommendations to reduce the budget deficit and resolve the imbalance between the government's revenues and expenses. In this research, the dynamic relationship and mutual effects between government revenues and government expenditures have been tested using the vector error correction (VEC) model. The results confirm the Tax-and-Spend Hypothesis for Iran. The political consequence of this hypothesis for Iran is that higher tax revenues lead to higher expenditures, which can cause an increase in the inflation rate and financial illusion in addition to the government's failure to resolve the budget deficit. Therefore, the government's efforts should be accompanied by appropriate reforms in public spending to enable productive investments and, as a result, sustainable economic growth. With increasing economic growth in the long term, it will be possible to increase tax revenues in order to compensate for the budget deficit.

  Keywords: Taxes, oil revenues, Current Expenses, Capital Expenses, Budget deficit, vector error correction model