فهرست مطالب

منابع و سرمایه انسانی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1402)

نشریه منابع و سرمایه انسانی
سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عاطفه ناظری، حسن غریبی*، نادیا مروتی صفحات 1-29

  هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با نقش میانجی گری چابکی سازمانی در بین پرستاران بیمارستان که از مدل محقق ساخته استفاده شده است. در این مدل ابعاد مدیریت دانش پنج بعد ذخیره سازی، کاری، جذب، سازماندهی و کاربرد می باشد؛ که رابطه مدیریت دانش به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق چابکی سازمانی با سرمایه اجتماعی بررسی شد. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 223 نفر به صورت تصادفی طبقه ای از پرستاران بیمارستان های امام خمینی و فیروزگر در شهر تهران انتخاب شد. ابزار گردآوری داده پرسش‏نامه استاندارد با 48 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق چابکی سازمانی داشت(05/0>p).

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی، چابکی سازمانی
 • شهرام بگ زاده، سمیه صائب نیا* صفحات 30-43

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی و بهره وری نیروی انسانی در میان کارکنان صنعت خودرو می باشد. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان و کارشناسان نمایندگی های خودرو در استان اردبیل به تعداد 220 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 136 نفر به دست آمد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و lisrel با آزمون های معادلات ساختاری انجام گرفته است نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که یادگیری سازمانی بر توانمند سازی تاثیر معنی داری دارد و یادگیری سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی تاثیر معنی داری دارد نتیجه گرفته می‏شود که توانمند سازی و بهره وری نیروی انسانی از طریق یادگیری این وضعیت را تشدید می کند که باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، توانمند سازی، بهره وری نیروی انسانی
 • مهدی باقری میبدی* صفحات 44-66

  امروزه یکی از لوازم اداره سازمان، بوروکراسی است که با توجه به لزوم آن در سازمان، چالش ها و مشکلات زیادی را ایجاد نموده است و بوروکراسی توانسته است پیچیدگی ها و مشکلات اداره سازمان را تا حدی کاهش دهد. اما امروزه بوروکراسی به عنوان یک بیماری در سازمان ادراک می شود که نیاز است بررسی دقیق تری در مورد آن انجام شود. این نوشتار بر آن است تا ابتدا ضمن بیان ویژگی های مثبت و منفی بوروکراسی، به حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان ورود کند و آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین به کنکاش در خصوص روابط بوروکراسی با مدیریت منابع انسانی، حقوق و جامعه شناسی نیم نگاهی دارد. در انتها به بیان راه حل هایی در مورد مشکلاتی که بوروکراسی در سازمان ایجاد نموده می پردازد و آن را جمع بندی می نماید. این پژوهش از حیث هدف کلان بنیادی است که بر اساس منطق استفهامی (ترکیبی از منطق قیاسی و استقرایی) با استفاده از روش ترکیبی متوالی کیفی انجام شده است. در تحلیل وضعیت نظام پژوهش این مقاله، فلسفه پژوهش، پراگماتیسم؛ کار ویژه یا هدف کلان پژوهش، بنیادین؛ صبغه آن مرور نظام مند کیفی؛ از حیث مکان، کتابخانه ای(مرور مقالات)؛ از حیث هدف، اکتشافی و تبیینی؛ از حیث افق، مقطعی؛ از حیث روش گردآوری، مشاهده و اسناد و از حیث تحلیل داده ها، از تحلیل محتوا بهره جسته شده است.

  کلیدواژگان: بوروکراسی، سازمان، عملکرد، مدیریت منابع انسانی
 • سید حمیدرضا صالحی* صفحات 67-85

  هدف از اجرا این پژوهش بررسی روابط بین مدیریت عملکرد و بهره وری، استنتاج روابط کیفی بین نظام مدیریت عملکردی کارا و بهره وری و همچنین آسیب شناسی مدیریت عملکرد در سازمان های ایرانی و خارجی بوده است. در ابتدا تیوری و مفاهیم اولیه عملکرد، ارزیابی عملکرد و بهره وری بیان شده و سپس با مطالعات موردی که بیش از 15سازمان داخلی و خارجی را شامل میشوند، نتیجه گیری و بحث در این رابطه انجام شده است. براین اساس عمده مشکلات سازمان ها در بحث مدیریت عملکرد عدم شفافیت،عدم ارتباط پاداش و امتیازات عملکردی و عدم بازخورد و ارتباطات مناسب با کارمندان میباشد. مشهود است که با طراحی یک نظام مدیریت عملکردی کارآمد میتوان در راستای تحقق اهداف استراتژیک حرکت کرد و همچنین کارایی با بهبود الگوی مصرف منابع بیشتر میشود و از طرفی به دلیل شناخت هدف و انگیزه بیشتر، کارمندان و مدیران سریعتر به هدف یا اهداف سازمانی رسیده و در نتیجه اثربخشی محقق خواهد شد و بهره وری که حاصل تجمیع کارایی و اثربخشی به صورت توامان خواهد بود، محقق میشود. درنهایت مدل ارتباط مدیریت عملکردکارآمد و بهره وری از این پژوهش استخراج شده و این مدل نظری میتواند مدلی برای عملکرد و راهبرد سازمان ها در دنیای واقعی باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد، بهره وری، اثربخشی، ادراک از ارزیابی عملکرد
 • مریم سعیدی پور*، رضا نجاری صفحات 86-114

  هدف اصلی این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری رابطه حکمرانی ترکیبی با مکانیسم های خلق ارزش در آموزش و پرورش دشت آزادگان می باشد. در این پژوهش روش تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ زمان اجرا و منطق اجرا به ترتیب مقطعی و استقرایی است. و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارمندان شاغل در اداره آموزش و پرورش دشت آزادگان می باشد که برابر با10000 نفر بوده است. به روش تصادفی ساده تعداد 373 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حکمرانی ترکیبی با پایایی 87/0 و پرسشنامه محقق ساخته خلق ارزش با پایایی 79/0 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های spss26 و smart pls انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین حکمرانی ترکیبی با سازش در ارزش ها ، مخلوط کردن ارزش ها و مشروعیت بخشیدن به ارزش ها رابطه مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: حکمرانی ترکیبی، سازش در ارزش ها، مخلوط کردن ارزش ها، مشروعیت بخشیدن به ارزش ها
 • محمد حیدری گوجانی*، تقی رحیمی صفحات 115-134

  هدف این پژوهش تعیین تاثیر مدیریت استعداد بر مدیریت دانش با نقش میانجی انگیزه شغلی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی-همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان مجتمع پتروشیمی پردیس عسلویه (2100 نفر) بودند که از بین آنها که با توجه به متغیرهای پژوهش(سه متغیر اصلی با 14 مولفه) به ازاء هر متغیر و مولفه های آن(19 نفر) یعنی جمعا 270 نفر به عنوان نمونه تعیین و به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه ی مدیریت استعداد اوهلی(2007)، پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چی (2009) و پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام(1980) بودند. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تایید و ضریب پایایی، با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت استعداد0.926، پرسشنامه مدیریت دانش 0.967 و پرسشنامه انگیزش شغلی 0.716 برآورد شد. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزیی استفاده گردید. نتایج به دست آمد نشان داده است که مدیریت استعداد بر مدیریت دانش تاثیر داشته است. همچنین مدیریت استعداد بر انگیزش شغلی نیز تاثیر داشته و تاثیر انگیزش شغلی بر مدیریت دانش نیز معنادار بوده است. نقش میانجی انگیزش شغلی نیز تایید می گردد یعنی انگیزش شغلی تاثیر مدیریت استعداد بر مدیریت دانش را تسهیل می نماید.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، انگیزش شغلی، مدیریت دانش
|
 • Atefeh Nazeri, Hassan Gharibi *, Nadia Marvotti Pages 1-29

  The purpose of this research is to investigate the relationship between knowledge management and social capital with the mediating role of organizational agility among hospital nurses using the researcher's model. In this model, the dimensions of knowledge management are the five dimensions of storage, work, absorption, organization and application; The relationship between knowledge management and social capital was investigated directly and indirectly through organizational agility. For the investigation, a sample of 223 people was randomly selected from a class of nurses from Imam Khomeini and Firouzgar hospitals in Tehran. The data collection tool was a standard questionnaire with 48 questions whose validity and reliability were confirmed and distributed among the statistical population. Data analysis was done using descriptive statistics and inferential statistics. At the level of descriptive statistics, indicators such as abundance and percentage of abundance; At the level of inferential statistics, correlation methods, structural equation models, and path analysis have been performed; For this purpose, spss and pls software were used. The results of the analysis showed a positive and significant relationship between knowledge management and social capital both directly and indirectly through organizational agility (p<0.05).

  Keywords: Knowledge management, social capital, organizational agility
 • Shahram Begzadeh, Somayeh saebnia * Pages 30-43

  The purpose of this research is to investigate the impact of organizational learning on the empowerment and productivity of human resources among the employees of the automobile industry. The statistical population of the research is all employees and experts of car dealerships in Ardabil province, numbering 220 people. The sample size was 136 people who were selected randomly using Morgan's table. In order to measure the variables, a standard questionnaire was used. The diagnostic, convergent and divergent validity of the questionnaire and the reliability of the questionnaire were also evaluated with Cronbach's alpha coefficient. Data analysis has been done using SPSS and lisrel software with structural equation tests. The results of data analysis showed that organizational learning has a significant effect on empowerment and organizational learning has a significant effect on human resource productivity. It is assumed that the empowerment and productivity of human resources through learning aggravates this situation, which should be taken into consideration.

  Keywords: Organizational learning, empowerment, human resource productivity
 • Mehdi Bagheri maybodi * Pages 44-66

  Nowadays, bureaucracy is one of the essentials of organization administration, which has created many challenges and problems due to its necessity in the organization, and bureaucracy has been able to reduce the complications and problems of organization administration to some extent. But today, bureaucracy is perceived as a disease in the organization, which needs to be investigated more closely. This article aims to first enter the field of human resources management in the organization while expressing the positive and negative features of bureaucracy and examine it. It also looks at the relationship between bureaucracy and human resource management, law and sociology. At the end, it gives solutions to the problems that bureaucracy has created in the organization and summarizes it. In terms of the main goal, this research is fundamental, which is based on interrogative logic (a combination of deductive and inductive logic) using a qualitative sequential combination method. In the analysis of the state of the research system of this article, research philosophy, pragmatism; special work or the main goal of research, fundamental; Its essence is qualitative systematic review; In terms of location, a library (browsing articles); In terms of purpose, exploratory and explanatory; in terms of horizon, cross section; In terms of the method of collecting, observing and documenting and in terms of data analysis, content analysis has been used.

  Keywords: Bureaucracy, organization, performance, human resource management
 • Seyed Hamidreza Salehi * Pages 67-85

  The purpose of this research was to investigate the relationship between performance management and productivity, infer qualitative relationships between efficient performance management system and productivity, as well as the pathology of performance management in Iranian and foreign organizations. At first, the theory and basic concepts of performance, performance evaluation and productivity are stated, and then with case studies that include more than 15 domestic and foreign organizations, conclusions and discussions are made in this regard. Therefore, the main problems of organizations in performance management are lack of transparency, lack of communication between rewards and performance points, and lack of feedback and proper communication with employees. It is evident that by designing an efficient performance management system, it is possible to move towards the realization of strategic goals, and also efficiency increases by improving the pattern of resource consumption, and on the other hand, due to the recognition of the goal and greater motivation, employees and managers reach the organizational goal or goals faster. As a result, effectiveness will be realized and productivity will be realized, which will be the result of combining efficiency and effectiveness together. Finally, the relationship model of efficient performance management and productivity was extracted from this research and this theoretical model can be a model for the performance and strategy of organizations in the real world.

  Keywords: Bureaucracy, organization, performance, human resource management
 • Reza Najjari, Maryam Saidipour * Pages 86-114

  The main goal of this research is to model the structural equations of the relationship of hybrid governance with value creation mechanisms in Azadegan Plain education. In this research, the research method is applied and in terms of implementation time and implementation logic, cross-sectional and inductive respectively. And in terms of nature, it is descriptive-correlative. In the current research, the statistical population includes all the employees working in the education department of Azadegan Plain, which is equal to 10,000 people. By simple random method, 373 people were selected using Morgan's table as a statistical sample, and for data collection, a researcher-made hybrid governance questionnaire with a reliability of 0.87 and a researcher-made questionnaire for value creation with a reliability of 0.79 were used. Data analysis was done using spss26 and smart pls software. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between hybrid governance with compromise in values, mixing values and legitimizing values.

  Keywords: hybrid governance, compromise in values, mixing values, legitimizing value