فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
پیاپی 17 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نازنین نگهدار *، محمود احمد شریف صفحات 1-16
  هدف

  . بررسی تاثیر درک فرصت های خارجی، جهت گیری تمایزگرایانه، انواع نواوری، شدت تحقیق و توسعه و تجربه تجارت بین المللی بر سرعت بین المللی شدن شرکتهای کوچک و متوسط بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع علی است. سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت های تولیدی بخش سلامت شهرک صنعتی لیا به تعداد 234 که حجم نمونه 146 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تایید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPS بر S و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق حاکی از آن است که، دانش بازار خارجی، درک فرصت های خارجی، جهت گیری تمایزگرایانه، تعهد به نواوری و تجربه تجارت بین المللی بر سرعت بین المللی شدن تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  هر چه شرکت ها از دانش بازار خارجی، درک فرصت های خارجی ،جهت گیری تمایزگرایانه، تعهد به نواوری و تجربه تجارت بین المللی بیشتری برخوردار باشند به موفقیت آنها در ورود به بازارهای بین المللی کمک شایانی می کند.

  کلیدواژگان: رویکرد تمایزگرایانه، تعهد به نواوری، تجربه تجارت بین المللی، سرعت بین المللی شدن
 • سید کامران یگانگی *، خدیجه کریمی ارقینی، نوید اسودی صفحات 17-46

  رویکردی برای تجزیه و تحلیل پتانسیل یک شرکت، که به عنوان توانایی شرکت برای ارایه کالا یا (و) خدمات برای عرضه به بازار تحت محدودیت های تحمیل شده توسط یک محیط تجاری که شرکت در آن فعالیت می کند، درک می شود. این رویکرد مبتنی بر استفاده از نابرابری های خطی و به طور کلی متغیرهای ترکیبی در مدل سازی این توانایی برای طیف گسترده ای از شرکت های صنعتی، حمل ونقل، کشاورزی و سایر انواع شرکت ها است و به فرد اجازه می دهد تا مشکلات تحلیل پتانسیل یک شرکت را به عنوان برنامه ریزی خطی فرموله کند. مشکلات یا مسایل برنامه نویسی مختلط با محدودیت های خطی. این مقاله به کاربرد پژوهش عملیاتی در تجزیه و تحلیل پتانسیل یک بنگاه اقتصادی می پردازد.

  کلیدواژگان: پژوهش عملیاتی، پتانسیل، بنگاه اقتصادی
 • ابوالفضل محبی نصرآبادی * صفحات 47-60

  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های فرش کاشان انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش جمع آوری داده ها توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران شرکت های فرش ماشینی کاشان در سال 1398 به تعداد 883 نفر بوده است، با توجه به فرمول کوکران، تعداد نمونه مورد نیاز، 268 نفر که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه یانگ و همکاران (2019) بوده و شامل 34 پرسش بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه به تایید جمعی از صاحب نظران رسید. هم چنین جهت بررسی روایی سازه از سه شاخص پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراج شده و بارعاملی استفاده گردید و جهت سنجش پایایی و قابل اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار Spss، که بیش تر از 0.7 محاسبه گردید، استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش با نرم افزار Smart PLS نشان می دهد که سرمایه ی انسانی سبز، سرمایه ساختاری سبز و سرمایه رابطه ای سبز ارتباط مثبتی با مدیریت منابع انسانی سبز دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری سبز، سرمایه انسانی سبز، سرمایه ساختاری سبز، سرمایه رابطه ای سبز و مدیریت منابع انسانی سبز
 • علی طاهری هشی، سید مجتبی ارونی طباطبایی * صفحات 61-80

  باتوجه به روند پیچیده تر شدن کسب و کارها امروز و سخت تر شدن روند تصمیم گیری به منظور اتخاذ بهترین راهکار برای توسعه سهم بازار و افزایش توان رقابتی با سایر رقبا، لزوم تقویت هوش تجاری روز افزون گشته، علی الخصوص در صنعت بیمه که با ظهور رقبای جدید و زیاد باعث شده است که رقابت در این صنعت به منظور سودآوری بیشتر سخت تر شود به همین منظور شرکت موفق است که هوش تجاری بهتری نسبت به سایرین داشته باشد و بتواند تصمیمات بهنگام و مناسب اتخاذ نمایند.به همین منظور لازم است برای تقویت و توسعه هوش تجاری اقدام به بررسی عوامل موثر برآن شود که در این پژوهش اقدام به بررسی هوش سازمانی، نوآوری سازمانی و سرمایه فکری بر هوش تجاری در بیمه پاسارگاد شده است. روند پژوهش به این صورت است که ابتدا اقدام به ترسیم مدل مفهومی بر اساس مطالعات پیشین شده است و سپس اقدام به تدوین پرسشنامه برای هر یک از چهار متغیر پژوهش شده است که در این خصوص از پرسشنامه های استاندارد و همچنین برای سنجش پایایی آن از ضریب الفای کرونباخ بالای 0.7 استفاده شده است.در ادامه پس از نمونه گیری از جامعه اماری، تعداد 327 نفر برای جمع اوری اطلاعات به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از آماری توصیفی و استنباطی اقدام به تحلیل اطلاعات شده است.در بخش آمار استنباطی ابتدا با ازمون کولموگروف اسمیرنوف اقدام به سنجش نرمال بودن جامعه آماری شده است و سپس با تحلیل رگرسیون اقدام به آزمون فرضیات اصلی و فرعی شده است و با استفاده از معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل اقدام به برای نشان دادن روابط بین گویه ها با مولفه ها و مولفه ها با متغیر هایشان و متغیرهای وابسته و مستقل شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای سرمایه فکری، نوآوری سازمانی و هوش سازمانی بر هوش تجاری رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، هوش تجاری، سرمایه فکری، نوآوری سازمانی، بیمه پاسارگاد
 • صمد شفق *، کیارش جهانپور صفحات 81-104

  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره وری منابع انسانی در بانک تجارت است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسان خبره در بانک تجارت بود. تعداد 12 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. عوامل مربوط به بهبود بهره وری منابع انسانی عبارتند از: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، انگیزه کاری و کیفیت زندگی کاری. این عوامل ابتدا به تایید خبرگان و کارشناسان رسید، سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP فازی ماتریس ارتباطات درونی بین عوامل و اهمیت آنها مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر این است که از میان 21 عامل شناسایی شده تعداد 10 عامل از رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری و انگیزه کاری به عنوان عوامل موثر بر بهبود بهره وری شناسایی و ارزیابی گردید. همچنین عامل مربوط به تعهد سازمانی دارای کمترین تاثیرگذاری و بیشترین تاثیرپذیری می باشد و تحت تاثیر سایر عوامل قرار دارد. نتایج نشان می دهد عامل های رضایت از شرایط و تسهیلات کاری، رضایت از ارزیابی عملکرد، داشتن امنیت شغلی و آرامش روانی، رضایت از ارتقای شغلی، شناسایی و قدردانی از کارکنان، رضایت از آموزش و داشتن سرپرست لایق بیش از 50 درصد از وزن و اهمیت را در جهت بهبود بهره وری سازمان دارا می باشند.

  کلیدواژگان: بهره وری منابع انسانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، انگیزه کاری، کیفیت زندگی کاری، DEMATEL و ANP فازی
 • علی ثنایی مهر *، هادی خانیکی صفحات 105-120

  تبلیغات جهانی به عنوان یک پدیده ارتباطی و بازاریابی تاثیر مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها دارد. این پدیده قادر است بازارهای جهانی و تجارت بین الملل را توسعه بخشد و با اتخاذ استراتژی هایی متفاوت محصولات و خدمات یک کشور را به جهان معرفی و ارایه نماید. در واقع تبلیغات جهانی زمینه تحرکات اقتصادی و مالی را فراهم می کند، پس نقش بسزایی در رشد صنعت و اقتصاد وگردشگری کشور دارد. از طرفی تبلیغات بعنوان یک صنعت با توجه به فعالیتها و مشاغلی که درگیر می کند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری داشته و نیز با گردش مالی که صورت می دهد باعث افزایش درآمدهای دولتی می گردد. این موارد در کنار سایر ویژگی های تبلیغات باعث شده است تا بتوان از آن به عنوان یکی از عواملی مهم در توسعه اقتصادی نام برد.با توجه به اهمیت این موضوع ، پرسش اصلی که مطرح می شود این است که نقش تبلیغات جهانی در رشد و توسعه اقتصادی کشور چیست؟ و ابعاد موثر تبلیغات جهانی در توسعه تجارت و گردشگری در کشور چه می باشد؟ نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که کشورهای توسعه یافته بیشتر به مقوله تبلیغات پرداخته و سهم هزینه ای بیشتری به آن اختصاص می دهند و علاوه بر اینکه از مزایای اقتصادی حضور در بازارهای جهانی استفاده می کنند به رشد و توسعه اقتصادی خود سرعت می بخشند. بنابراین تجار و صاحبان کالا و خدمات ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی بایستی بتوانند ازقابلیت های ارتباطات و فعالیت هدفمند و گسترده در امور تبلیغات و اطلاع رسانی استفاده کنند. طبیعی است اگر از تبلیغ و اطلاع رسانی برای معرفی خود استفاده نکنند، جای پای لازم را در جهان و در منطقه پیدا نخواهند کرد. پس در کنار سایر اقدامات و برنامه ریزی ها بایستی از طریق تبلیغات حرفه ای و هدفمند جهانی ضمن حفظ جایگاه قبلی خود در بعضی محصولات نظیر فرش ، پسته، زعفران و... قادر باشند با گسترش تجارت خارجی، حضور در بازارهای کشورهای مختلف، جذب توریسم و گردشگری و... زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، بازار جهانی، جهانی شدن، ارتباطات، تبلیغات جهانی
 • علی نمازی، سعید نورایمانی، مریم حسینی صفت * صفحات 121-130

  بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت مهمترین سند دولتی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه ای توسعه کشور و انجام دادن اثربخش وظایف خود یاری می رساند. نظام بودجه ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری این سند مالی تلاش می کند تا با پیوند اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه جویی، شفافیت، کارایی و اثربخشی بودجه دست یابد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش های بودجه ریزی عملیاتی به روش مروری برمبنای مطالعات می باشد. بررسی ها نشان می دهد عوامل زمینه ای، رفتاری و عوامل ساختاری به عنوان موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های مختلف مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی عملیاتی، .عوامل زمینه ای، عوامل رفتاری، عوامل ساختاری