فهرست مطالب

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری - پیاپی 19 (زمستان 1402)

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
پیاپی 19 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا توسلیان *، حبیب میرزایی، حسن پیریایی، فاطمه محبوبی فر صفحات 1-19
  هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت روابط با مشتری بر وفاداری مشتری با نقش میانجی بهبود مستمرخدمات در بانک (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک تجارت استان لرستان) بوده است.

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: 

  این پژوهش از نظر نوع، توصیفی، پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری و بهبود مستمر با استفاده از نرم افزارهای spss26 و amos24 استفاده شد.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر معناداری دارد (01/0>P). مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر قابل توجهی بر بهبود مستمر دارد (01/0 > P). بهبود مستمر تاثیر قابل توجهی بر وفاداری مشتری دارد (01/0 > P). همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد که شاخص های برازش مناسب نشان می دهد که مدل های ساختاری برازش مناسبی دارند.

  پیامدهای عملی: 

  با توجه به تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری با نقش واسطه ای بهبود مستمر، می توان از منابع دانش (دیدگاه، نظرات و پیشنهادات مشتریان، رقبا، بازار) در بهبود عملیات با استفاده از ارتباطات بهره برد. و ابزارهای تعاملی و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای افراد در واحدهای مدیریت ارتباط با مشتری، رسیدگی به شکایات مشتریان، آنها را در کسب و استفاده از منابع دانش تقویت می کند.

  کلیدواژگان: مدیریت روابط با مشتری، وفاداری مشتری، بهبود مستمر، کارکنان بانک تجارت
 • سید کامران یگانگی *، علیرضا سلیمی صفحات 20-29

  هدف از این پژوهش بررسی مفهوم پژوهش عملیاتی و کاربردهای آن در مدیریت است. با توجه به اینکه پژوهش عملیاتی در طی جنگ جهانی دوم ظاهر گردید. تلاش این عده در جهت تصمیم گیری بهتر در زمینه های نظیر پشتیبانی و زمانبندی آموزشی بود. پس از جنگ این شیوه در زمینه های مشابه به ویژه در صنعت بکار گرفته شد. حال در پژوهش حاضر با توجه به پیشینه پژوهش انجام گرفته که بیانگر اهمیت بهینه سازی راهکارهای مدیریت توسط ابزارهای و الگوریتم ها و شیوه های پژوهش عملیاتی می باشد. یافته ها و نتایج بدست آمده بیانگر آن است که روش های پژوهش عملیاتی مانند برنامه ریزی پویا، موجودی کالا و نظایر آن تحلیلگران را وادار می سازد تخصیص منابع را بهینه کنند، مدیریت لجستیک و زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی کلی را بهبود بخشند. و از شیوه هایی مانند بررسی سیستم های پشتیبانی تصمیم مدیریتی، فناوری های نظارتی با بهبود آگاهی موقعیتی و تشخیص تهدید، روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک را با توجه به اهمیت درک و کاهش خطرات برای اطمینان از موفقیت به کار ببرند.

  کلیدواژگان: پژوهش عملیاتی، مدیریت، پژوهش
 • محمد تشکری تبریزیان * صفحات 30-43

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر انواع مالکیت بر انتخاب روش تامین مالی مبتنی برحقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه اماری پژوهش شامل 147 شرکت طی دوره زمانی 1397 تا 1401 بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی است و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج پژوهش نشان داد مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بر میزان تامین مالی مبتنی بر حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم و معناداری دارند و تاثیر مالکیت نهادی کوتاه مدت، مالکیت نهادی بلند مدت و مالکیت دولتی بر میزان تامین مالی مبتنی بر حقوق صاحبان سهام تاثیر معکوس و معناداری دارند.

  کلیدواژگان: تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی کوتاه مدت، مالکیت نهادی بلند مدت، مالکیت دولتی، حقوق صاحبان سهام
 • مهدی رحمتی * صفحات 44-62

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استراتژی های مدیریتی بر بهبود مزیت های رقابتی شرکت های کوچک و متوسط انجام شده است. این ‏مطالعه همچنین اهمیت کارایی و نوآوری را به عنوان متغیرهای واسطه در رابطه بین استراتژی های کسب و کار و مزیت رقابتی در نظر می ‏گیرد. نمونه پژوهش شامل 150 شرکت کوچک و متوسط در صنعت ساخت و ساز و املاک است. یافته ها حاکی از آن است که استراتژی ‏های مدیریتی تاثیر مثبتی بر مزیت رقابتی دارند. استراتژی های بهتر کسب و کار، مزیت رقابتی شرکت های کوچک و متوسط را بهبود می ‏بخشد. علاوه بر این، کارایی تجاری و نوآوری نیز در رابطه بین استراتژی های کسب و کار و مزیت های رقابتی به عنوان واسطه عمل می ‏کند. این نتایج شواهدی از اهمیت کارایی و نوآوری برای بهبود مزیت رقابتی ارایه می دهد. پیشنهاد می شود که شرکت های کوچک و متوسط ‏کارایی و قابلیت نوآوری خود را بهبود بخشند تا مزیت های رقابتی خود را تقویت کنند.‏

  کلیدواژگان: استراتژی های کسب و کار، مزیت رقابتی، کارایی، نوآوری
 • حسین رویانیان، مهرداد گلیجانی *، رسول پورفیض الله صفحات 63-73

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سطح افشای اطلاعات آتی بر عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور تعداد 112 شرکت در طی دوره زمانی 1399- 1395 از طریق روش هدفمند (سیستماتیک) به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های شرکتها با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که بین سطح افشای اطلاعات آتی و عملکرد آتی رابطه معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: سطح افشای اطلاعات آتی، عملکرد آتی، بورس اوراق بهادار
 • اسدالله مهرآرا *، میلاد زارع، ثریا اسماعیلی صفحات 74-87

  در این مقاله ابتدا به تعریف حکمرانی به عنوان عنصر اداره دولت ها در عصر حاضر که مورد توجه سازمان های بین المللی و بانک جهانی قرار گرفته است. حکمرانی خوب به دسته های مختلف و روش های مختلفی انجام می شود، لیکن این شیوه از اداره امور در برگیرنده نقاط ضعف سایر روش های اداره نیز بوده که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. همچنین ارتباط حکمرانی خوب و متعالی را با کاهش فساد که در حال حاظر تهدید کننده بزرگ اداره در جوامع در حال توسعه و جهان سوم هست به بحث و تبادل نظر می پردازیم. همچنین در ادامه مباحث به تجربه برخی از کشورهای جهان سوم و آمریکای جنوبی به مبارزه با فساد و تاثیر آن بر رشد اقتصادی می پردازیم. در پایان با بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با فساد از طریق حکمرانی مطلوب به ارایه راهکار خواهیم پرداخت. همچنین در خصوص مبارزه با فساد از طریق حکمرانی خوب و تجارب آن در کشورهای مختلف بحث می گردد.

  کلیدواژگان: حکمرانی، حکمرانی خوب، فساد ستیزی، فساد، بانک جهانی
 • سید کامران یگانگی *، زهرا خان محمدی صفحات 88-94

  هدف از این پژوهش معرفی و بررسی تاثیر کاربرد تکنیک های علم پژوهش عملیاتی در مدیریت حسابداری بود که امروزه نقش تعیین کننده ای در دقت نتایج و اتخاذ تصمیمات بهینه مالی و سرمایه گذاری دارد. امروزه پرداختن به ابزارها و رویکردهای اثربخش و آینده نگر برای پیش بینی عملکرد آینده سازمان و پیش بینی منابع مورد نیاز در قبال دستیابی به این عملکرد، بسیار حیاتی و ضروری است. پژوهش عملیاتی، یکی از زیرشاخه های ریاضیات کاربردی است، برای کمک به تصمیم گیری بهتر. پژوهش عملیاتی با استفاده از روش هایی نظیر، مدل سازی ریاضی، برای تحلیل شرایط پیچیده، همواره به مدیران اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم های مناسب تر و ایجاد سیستم کارا، بهینه و ثمربخش را خواهد داد. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر گردآوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای می باشد و از نظر شیوه اجرای پژوهش در دسته های پژوهش های مروری- تحلیلی می باشد. نتایج مطالعه انجام شده نشان داد که تکنیک های پژوهش عملیاتی نقش مهمی در تحقیقات مالی به ویژه مدیریت حسابداری دارد. پیشنهاد می گردد از تکنیک تحقیق در عملیات در نهادهای تنظیم گر مالی و موسسات مالی برای تصمیم گیری های مدیریتی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: پژوهش عملیاتی، مدیریت حسابداری، تصمیم گیری بهینه