فهرست مطالب

نشریه امنیت ملی
پیاپی 49 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اصغر افتخاری، مجید شامانی* صفحات 9-36
  درک مفهوم امنیت ملی در اندیشه حکمرانان جمهوری اسلامی نقش محوری در تصمیم گیری و رفتار صحیح سیاستگذاران و مسیولین امنیتی ایفا می کند، تهدیدات آتی کشور را کاهش وخنثی خواهد نمود. بنابراین پاسخ به این که امنیت ملی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به چه معناست، به عنوان سوال اصلی و عناصر تشکیل دهنده در این مفهوم کدامند و مولفه های مفهومی امنیت ملی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از چه اولویت هایی برخوردار می باشند، سوالات فرعی تحقیق می باشد. رویکرد پژوهش توصیفی، تحلیلی و روش آن، کیفی و تحلیل محتوا بوده و جمع آوری داده ها نیز اسنادی با ابزار فیش برداری انجام گرفته است. تمامی 234 فیش موجود مستند، به عنوان جامعه آماری تمام شماری شده و مورد مطالعه و تحلیل محتوا قرار گرفت، نتایج حاکی از این است که مولفه های فراوانی در تعریف امنیت ملی تاثیرگذار هستند که بایستی به آن ها توجه نمود و نیز مهم ترین و اولویت دار ترین مولفه های مفهوم امنیت ملی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) منافع ملی، وحدت ملی دارای بالاترین اهمیت بوده و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. لذا درک روشن از مفهوم امنیت ملی در اندیشه اسلامی می تواند گفتمان بومی امنیت ملی را تقویت نموده و به مسیولان حکمرانی کشور و متولیان برقراری امنیت ملی در شناخت وظایف و مسیولیت ها و حل موثر مسایل امنیتی در جهت دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی پایدار کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: امنیت، امنیت ملی، اندیشه، تهدید، مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
 • هانیه رخشانی فرد*، حبیب صبوری خسروشاهی، حسین آقاجانی مرساء صفحات 37-66
  عوامل متعددی در کاهش احساس امنیت در شهر تهران در بین شهروندان موثر هستند. یکی از این عوامل، فضاهای بی دفاع شهری یا جرم خیز است. بر این اساس این تحقیق با هدف بررسی نقش فضاهای بی دفاع شهری بر احساس امنیت در شهر تهران انجام پذیرفت. در این تحقیق از روش ترکیبی (آمیخته) استفاده شده است. در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده گردیده و اطلاعات مورد نیاز با پرسشنامه محقق ساخته از تعداد 384 از افراد جامعه آماری گردآوری گردیده و به روش توصیفی و تحلیلی اطلاعات تجزیه و تحلیل شده است. همچنین به روش مشاهده مشارکتی نسبت به احصاء فضاهای بی دفاع شهری در شهر تهران و تفکیک ویژگی های اجتماعی و فیزیکی این فضاها اقدام گردیده است. براساس یافته های تحقیق در بی دفاع شدن فضاهای شهری ویژگی های فیزیکی فضاهای بی دفاع موثرند. همچنین احساس امنیت در بین شهروندان در شهر تهران در حد متوسط رو به پایینی است (37%) و فضاهای بی دفاع شهری بر احساس امنیت در شهر تهران در ابعاد جانی، مالی و روانی تاثیرگذارند و این تاثیر به صورت منفی و معکوس است.
  کلیدواژگان: فضاهای بی دفاع، ویژگی های اجتماعی و فیزیکی، بعد جانی، بعد مالی، بعد روانی
 • سید یحیی صفوی، امیرحسین الهامی*، محمدامین پورطاهری صفحات 67-98

  گسترش دانش آدمی و تکامل شناخت او درباره ویژگی ها و نقاط مجهول پدیده ها، ناشی از تکامل رویکردهای روش شناختی است. بنابراین یکی از مقولات مهمی که در حوزه مطالعات امنیت شهری لازم است به آن توجه ویژه ای صورت گیرد، تاکید بر چارچوب روش شناسی تحقیق است. این پرسش روش شناختی تعیین میکند که امنیت شهری را چگونه باید مطالعه کرد. لذا نقش روش شناسی به عنوان رابط یا جریان شناخت بین دو عنصر معرفت شناسی (عامل شناخت) و هستی شناسی (موضوع شناخت) در قلمرو مطالعات امنیت شهری حایز اهمیت است. بر این مبنا در فرایند تحقیق محققان با هدف شناسایی انواع چارچوب روش شناسی مطالعات امنیت شهری و ویژگی های آن دو سیوال محوری را مورد تاکید قرار داده اند. در سیوال نخست تبیین گردیده که انواع چارچوب روش شناسی تحقیق در مطالعات امنیت شهری کدامند؟ و در سیوال دوم محققان بر آن هستند تا بدانند چارچوب روش شناسی مطالعات امنیت شهری از چه ویژگی هایی برخوردار می باشند؟ به منظور پاسخگویی به سیوالات محوری تحقیق از روش مرور ادبیات با تمرکز بر دو رویکرد مرور روش شناختی و نظری استفاده شده است. محققان در پاسخ به سیوال نخست ، چارچوب مفهومی، فنی و اجرایی و در تبیین آن ویژگی هایی چون نظریه - مبنا بودن ، انعطاف پذیری، امکان پذیری و افزونگی را پیشنهاد می نمایند. در این چارچوب، روش شناسی تحقیق امنیت شهری اعم از کمی، کیفی و آمیخته با گزاره های فلسفی یا پاردایم های تحقیق بصورت کل گرا، جامع و یکپارچه در ارتباط قرار می گیرند

  کلیدواژگان: چارچوب، روش شناسی، امنیت، شهری، روش تحقیق
 • صیاد درویشی*، پرویز آهی، عبدالرحمن میرزاخانی صفحات 99-124

   یکی از عوامل اصلی و تاثیر گذار در موفقیت برنامه های پلیس در تامین امنیت عمومی، مشارکت مردمی و تقویت عوامل تقویت کننده آن می باشد. این پژوهش با هدف ارایه الگوی سازوکارهای مشارکت مردمی با پلیس در پیشگیری از جرم و تامین امنیت پایدار انجام پذیرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و بر اساس نوع داده، کیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه فرماندهان و مدیران ماموریتی سطوح عالی پلیس می باشند که برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری استفاده گردید. ابراز جمع آوری داده مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد که روایی آن به روش صوری و پایایی آن از روش بازآزمون استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در مجموع، تعداد 137 شاخص به عنوان سازوکارهای مشارکت مردمی با پلیس در پیشگیری از جرم و تامین امنیت پایدار شناسایی گردیدند که در قالب مدل پنج بعدی؛ اطلاع رسانی (34 شاخص)، مشارکت خواهی (35 شاخص)، مشارکت جویی (26 شاخص)، همکاری (23 شاخص) و توانمندسازی (19 شاخص) سامان داده شد. نتایج نشان می دهد پلیس برای پیشگیری از جرم و تامین امنیت پایدار باید سازوکارهای شناسایی شده در جلب مشارکت مردمی را که در قالب الگو طراحی شده است، در سطوح راهبردی، تاکتیکی و اجرایی در صدر برنامه های خود قرار داده و عملیاتی نماید.

  کلیدواژگان: پلیس جامعه محور، مشارکت مردم و پلیس، ابعاد مشارکت در امنیت، امنیت پایدار
 • زهره کردگاری، بهرام قدیمی*، کاوه خبیری، شهلا حجت، منصور شریفی صفحات 125-148

  هدف از این تحقیق تحلیل کمی نقش ورزش در فرایند آگاهی از صلح و روش های حصول به آن به عنوان یکی از عوامل موثر در امنیت ملی است. لذا، در ده رشته ورزشی ، کشتی، کاراته، جودو، بوکس،  تکواندو ، ژیمناستیک، والیبال،گلف، تنیس و اسکی به بررسی دیدگاه و آگاهی ملی پوشان المپیکی  پرداخته شده است. در تحقیق حاضر از روش پیمایش  یا آنچه میلر  مصاحبه مشخص نامیده است، استفاده شد.  با توجه و وجود بیماری کوید 19 و همه گیری آن ، نمونه آماری به روش در دسترس در بازه زمانی نیمه اول سال 1398 همراه با اطلاع رسانی به فدراسیون از مجموعه رشته های ورزشی یاد شده و در گروه سنی  19 تا 32 ساله  از تمام رشته ها و حداکثر  30  نفر در هر رشته  انتخاب که در مجموع 204  پرسشنامه قابل ارزیابی بود.. بررسی نتایج تحلیل عاملی و بارهای عاملی پرسش ها مربوط به مولفه ها  نشان می دهد که هفت  نشانگر برای مولفه آگاهی از صلح تایید شده ااند و حاصل تقسیم متغیر مجذور کای بر درجه آزادی برابر با 60/2 است که در مقایسه با مقدار بحرانی قابل قبول است. متغیر ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  در این مدل برابر با 057/0 است که حد مجاز آن  است. نتیجه بررسی نشان داد وضعیت خاص رشته ورزشی (تیمی و انفرادی، و خشن و غیر خشن  و...). است می تواند بر میزان آگاهی از صلح به عنوان یکی از عوامل موثر در امنیت ملی و رویکرد های مرتبط به آن موثر باشد. پیشنهاد می گردد برنامه های متنوع آموزشی در راستای افزایش سطح آگاهی نسبت به صلح وفرآیندهای مرتبط در ورزشکاران رشته های مختلف اجرا شود.

  کلیدواژگان: امنیت ملی، آگاهی، صلح، ورزشکاران
 • جواد شعرباف، سعیده مرادی فر*، عسگر صفری صفحات 149-178

  در 18 اردیبهشت 1397 مطابق با 8 می 2018 دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای با ایران که در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و کشورهای 1+5 امضا شده یود خارج شد. پس از خروج ایالات متحده از برجام، برخی ماهیت نظام بین الملل و تحولاتی صورت گرفته در آن و برخی دیگر نیز ماهیت دولت جدید در ایالات متحده و حتی دولت ایران را از عوامل تاثیرگذار در تصمیم دولت ایالات متحده دانستند. با این وجود این پژوهش عنوان می کند که سطح سومی را نیز می توان برای بررسی دلایل خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای با ایران در نظر گرفت که آن هم سطح تحلیل فردی (شخصیت خود دونالد ترامپ) است. این به معنی کم اهمیت جلوه دادن دو سطح دیگر نیست، بلکه نگاه سومی است که جزییات بیش تری را از عوامل منجر شونده به خروج آمریکا از توافق بیان می کند. بنابراین دو استدلال مرتبط با هم مطرح می شود. اول اینکه ترامپ دارای برخی ویژگی های شخصیتی بود که محرک وی برای تصمیم های بی پروا بود. روحیه معامله گری، جاه-طلبی، واقع بینی و پوپولیست بودن از جمله این ویژگی ها است. دوم، تاثیرپذیری دونالد ترامپ ازدیگران به ویژه افرادی که آخرین مشاوره ها به وی می دادند در تصمیم ترامپ در مورد توافق هسته ای با ایران دخیل بود. در این مورد می توان به تاثیر پذیری دونالد ترامپ از جان بولتون مشاوره امنیت ملی و مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا که هر دو از مخالفان سرسخت توافق با ایران بودند اشاره کرد.

  کلیدواژگان: توافق هسته ای، امنیت، دونالد ترامپ، عقب نشینی، تحریم
|
 • Asghar Eftekhari, Majid Shamani * Pages 9-36
  The understanding of national security in the minds of the rulers of the Islamic Republic plays a central role in the decision-making and correct behavior of policy makers and security officials, it will reduce and neutralize threats to the country.Therefore, the answer to what is the meaning of national security inthe thought of the Supreme Leader as the main question and what are the constituent elements in this concept and what are the priorities of the conceptual components of national security in the thought of the Supreme Leader Sub-questions of the research The approach of the research is descriptive and analytical, and its method is qualitative and content analysis, and data collection is also done through documents using a survey tool.All 234available documents were counted as a statistical population and were studied and content analyzed, the results indicate that many components are influential in the definition of national security. which should be paid attention to and also the most important and most priority components of the concept of national security in the thought of the Supreme Leader national interests, national unity have the highest importance and have been assigned the most frequency. Therefore, a clear understanding of the concept of national security in Islamic thought can strengthen thenative discourse of national security and help the country's governing officials and those in charge of establishing national security in recognizing their duties and responsibilities and effectively solving security issues in order to achieve a desirable level of sustainable national security.
  Keywords: security, national security, Thought, Threat, supreme leader
 • Haneh Rakhshanifard *, Habib Sabouri Khosroshahi, Hossein Aghajani Mersa Pages 37-66
  Several factors are effective in reducing the feeling of security in the city of Tehran among the citizens. One of these factors is defenseless or crime-prone urban spaces. Defenseless or crime-prone spaces have many characteristics that can be separated into two categories, physical and social, causing the spaces to be prone to violent behavior and thus reducing the feeling of social security. Based on this, this research was conducted with the aim of investigating the role of defenseless urban spaces on the sense of security in Tehran.A mixed method has been used in this research. In the quantitative part, a survey method was used and the required information was collected with a researcher's questionnaire from 384 people of the statistical population and the information was analyzed using a descriptive and analytical method. Based on the findings of the research, it can be said that the physical characteristics of defenseless spaces are effective in making urban spaces defenseless. Also, the sense of security among the citizens in Tehran is low on average (37%) and defenseless urban spaces affect the sense of security in Tehran in terms of personal, financial and psychological aspects, and this effect is negative and inverse. The higher the number of undefended urban spaces, the lower the level of citizens' sense of security. and social defenseless spaces to increase the sense of security in the city of Tehran.
  Keywords: Defenseless spaces, social, physical characteristics, life dimension, financial dimension, psychological dimension
 • Seyed Yahya Safavi, Amirhossein Elhami *, MohammadAmin Pourtaheri Pages 67-98

  The expansion of human knowledge and understanding about the characteristics and unknown points of phenomena is a result of methodological approaches. Therefore, one of the important categories that needs special attention in the field of urban security studies is based on research methodology. This is a methodological question that leads the researcher to how to study urban security. Therefore, the role of methodology as a link or flow of knowledge between two elements of epistemology (factor of knowledge) and ontology (object of knowledge) is very important in the field of urban security studies. Therefore, two central questions are emphasized in the research process. What are the types of research methodology frameworks in urban security studies? And what are the characteristics of the methodological framework of urban security studies? In order to answer the central questions of the research, the literature review method has been used, focusing on two methodological and theoretical review approaches. In response to the first question, the researchers propose a conceptual, technical and operational framework. Also, in explaining the features of the methodological framework of urban security studies, they propose theory – grounded, flexibility, feasibility and redundancy. In this framework, quantitative, qualitative and mixed research methodologies are related to philosophical propositions or research paradigms in a holistic, comprehensive and integrated way.

  Keywords: framework, methodology, security, Urban, research method
 • Sayyad Darvishi *, Parviz Ahi, Abdorrahman Mirzakhany Pages 99-124
  Introduction

  One of the main and influential factors in the success of police programs in providing public security is public participation and the strengthening of its strengthening factors. This research has been done with the aim of providing a model of mechanisms of public participation with the police in providing stable security.

  Method

  The present research is qualitative in terms of applied purpose, descriptive in nature and based on the type of data. The statistical population of this research is all commanders and mission managers of high levels of the police, which was used to determine the sample from the method of purposive sampling to theoretical saturation. The expression of data collection is a semi-structured interview, the validity of which was used by the formal method and the reliability was used by the retest method. Then the data was analyzed using the content analysis method.

  Findings

  In total, 137 indicators were identified as mechanisms of public participation with the police in providing sustainable security, which in the form of a five-dimensional model; Informing (34 indicators), seeking participation (35 indicators), seeking participation (26 indicators), cooperation (23 indicators) and empowerment (19 indicators) were organized.

  Results

  The results show that in order to provide stable security, the police should put the identified mechanisms in attracting people's participation, which are designed in the form of a model, at the top of their plans at the strategic, tactical, and executive levels.

  Keywords: community-oriented police, participation of people, police, dimensions of participation in security, Sustainable Security
 • Zohreh Kerdegari, Bahram Ghadimi *, Kaveh Khabiri, Shahla Hojjat, Mansuor Sharifi Pages 125-148

  The aim of this study was to quantitatively analyze the role of sports in the process of peace awareness and the methods of achieving it as one of the effective factors in national security. Therefore, in ten sports, wrestling, karate, judo, boxing, taekwondo, gymnastics, volleyball, golf, tennis and skiing, the views and awareness of Olympic nationals have been investigated. In this research, survey method or what Miller called specific interview was used. Due to the presence of covid-19 disease and its epidemic, the statistical sample was selected by the available method in the first half of 2018 along with notification to the federation from the set of sports disciplines and in the age group of 19 to 32 years old from all disciplines. and a maximum of 30 people in each field of choice, with a total of 204 questionnaires that could be evaluated. Examining the results of the factor analysis and the factor loadings of the questions related to the components shows that seven indicators have been confirmed for the component of peace awareness and the result of dividing the variable by chi square the degree of freedom is equal to 2.60, which is acceptable compared to the critical value. The root mean square variable of the estimation error in this model is equal to 0.057, which is its permissible limit. The result of the investigation showed the specific situation of the sports field (team and individual, and violent and non-violent, etc.)

  Keywords: national security, Awareness, peace, athletes
 • Javad Sharbaf, Saeedeh Moradifar *, Asgar Safari Pages 149-178

  On May 8, 2018, Donald Trump announced his country's withdrawal from the Iran nuclear deal struck between Tehran and the 5+1 countries. With the announcement of Donald Trump's decision, the question arose as to what factors contributed to Trump's decision to pull out of the US nuclear deal with Iran. In answering this question, some referred to the nature of the international system and the developments that had taken place, while others emphasized the nature of the new government in the United States and even the government in Iran. Respondents considered two levels of analysis. The international system and the role of the government. However, this study implies that a third level can also be considered to examine the reasons for the United States' exit from the Iran nuclear agreement, namely an individual level. This study has shown that Trump's decision is partly due to Donald Trump himself and his personality. So there are two related arguments. First, Trump has some personality traits that lead him to make unwise decisions. These traits are a dealmaker's mind, ambition, realism, and populism. Second, Donald Trump can be influenced by others, especially those who give him the latest advice. In the case of Iran's nuclear program, the influence of John Bolton and Mike Pompeo can be shown, both of which were strongly against the deal with Iran.

  Keywords: Nuclear deal, security, Donald Trump, pulling out, Sanction