فهرست مطالب

رویکردهای نوین آموزشی - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 36، پاییز و زمستان 1401)

نشریه رویکردهای نوین آموزشی
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 36، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نعمت الله صالحی نجف آبادی* صفحات 1-20

  این پژوهش از نوع اکتشافی آمیخته با هدف مدل یابی توانمندسازی شناختی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی انجام شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق‍ساخته توانمندسازی شناختی گردآوری و داده‍ها در نرم‍افزار SPSS.20 و Lisrel تحلیل شد. به این صورت که پس از شناسایی مولفه‍های توانمندسازی شناختی با روش اسنادی و کدگذاری محوری با آزمون فریدمن به ترتیب مدیریت کلاس، ارتباط موثر، برنامه آموزشی و حمایتی استاد - دانشجو، ارزشیابی برنامه آموزشی، ارزیابی دانشجو و استاد، روش های آموزشی و تدریس، فناوری نوین آموزشی، برنامه‍ریزی درسی و رهبری آموزشی از رتبه 1 تا 10 اولویت‍بندی شدند. مدل اولیه براساس نظر خبرگان طی دو مرحله دلفی اعتباریابی و مدل نهایی تدوین شد. در مرحله اول دلفی مجموع نمرات کندال مولفه‍های مدل میزان نمره کل به دست آمده 651/0 و به میزان مقبول نزدیک بود. در مرحله دوم، ثبات نسبی مولفه‍ها و نظرات خبرگان درباره آنها بالای هشتاد درصد و تمامی مولفه‍ها تایید شدند. پایایی باز آزمایی و همسانی درونی پرسشنامه توانمندسازی شناختی در دو مرحله اجرا به روش دلفی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 755/0 و 793/0 محاسبه شد. مدل نهایی براساس مولفه‍های برنامه های حمایتی استاد، دانشجو - فناوری های نوین آموزشی- مدیریت و رهبری آموزشی- روش‍های تدریس و ارزشیابی- برنامه ریزی درسی و آموزشی طراحی شد. بین شاخص های مدل نهایی با توانمندسازی شناختی همبستگی مثبت و معنی‍داری مشاهده شد (001/0 P=).

  کلیدواژگان: ارائه مدل، پرسشنامه توانمندسازی شناختی، دانشجویان، یادگیری الکترونیکی
 • نرجس قناویزی، زینب السادات اطهری اصفهانی* صفحات 21-40
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش سواد مالی بر کاهش مصرف گرایی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی به روش شبه آزمایشی و با استفاده از طرح چهارگروهی سولومون انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان کاشان بود که از این تعداد 60 نفر به صورت چهار گروه 15 نفره برای نمونه انتخاب شد. ابتدا پیش آزمون برای گروه آزمایش اول و گروه گواه اول اجرا شد. سپس دوره آموزش سواد مالی برای هر دو گروه آزمایش (25 جلسه یک ساعته) برگزار و درنهایت، برای هر چهار گروه پس آزمون اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چک لیست مشاهده رفتار محقق ساخته در شش مقوله لوازم التحریر، اسباب بازی، خوراکی، انرژی، لوازم بهداشتی-آرایشی و پوشاک رفتار مصرفی دانش آموزان را از سوی اولیا سنجش می کرد و آزمون محقق ساخته سطح سواد مالی دانش آموزان را براساس روش GISS در چهار حیطه خرج کردن، پس انداز، سرمایه گذاری و بخشش می سنجید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن بود که آموزش سواد مالی به روش GISS تاثیر معناداری بر کاهش مصرف گرایی داشته و میانگین نمره مصرف در همه حیطه ها کاهش یافته است؛ همچنین کاهش مصرف در حیطه های خوراکی، انرژی و لوازم بهداشتی-آرایشی معنادار بود و نمره سواد مالی در گروه آزمایش در پس آزمون افزایش چشمگیری نسبت به پیش آزمون و گروه گواه داشت که این امر نشان دهنده آن بود که سواد مالی را می توان از دوران کودکی آموزش داد؛ بنابراین با عنایت به نتایج پژوهش، آموزش سواد مالی برای حل معضل مصرف گرایی پیشنهادی موثر است.
  کلیدواژگان: سواد مالی، آموزش مالی کودکان، روش GISS، مصرف گرایی، دوره ابتدایی
 • محمد نیکخواه* صفحات 41-62
  هدف پژوهش، تحلیل دستاوردهای یادگیری رشته آموزش ابتدایی از دیدگاه دانش آموختگان و اعضای هییت علمی دانشگاه فرهنگیان بود. نوع پژوهش، کاربردی، روش آن، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی (ترکیبی) و جامعه آماری، شامل اعضای هییت علمی و دانش‎آموختگان سال های 1395 تا 1398 رشته آموزش ابتدایی دانشگاه بوده است که از میان آنان 22 نفر هییت علمی و 14 نفر دانش آموخته به روش هدفمند و ادامه تا اشباع نظری برای انجام مصاحبه انتخاب شد. نمونه آماری بخش کمی (پرسشنامه)، به روش خوشه ای یک مرحله ای، از بین 5153 نفر دانش آموخته استان های سمنان، کرمان، همدان، چهارمحال و بختیاری و فارس با استفاده از معادله کوکران، 365 نفر تعیین و به روش تصادفی انتخاب شد. داده ها از طریق مصاحبه به روش هدایت کلیات و پرسشنامه دستاوردهای یادگیری (محقق ساخته) گردآوری شده است. روایی ابزار از سوی ده نفر از صاحب‎نظران دانشگاه تایید شد. پایایی فرم‎های مصاحبه از طریق سه نفر همکار و روش سه‎ سوسازی و ضریب پایایی پرسشنامه بعد از اجرای مقدماتی به روش آلفای کرانباخ، 97/0 محاسبه و دستاوردهای یادگیری، در سه بعد دانشی (هشت حوزه)، توانشی (هفت مهارت) و نگرشی (شش مولفه) بررسی شد. تحلیل داده های مصاحبه حاکی از این بوده که چالش ها و مسایل مختلفی در زمینه دستاوردهای یادگیری رشته وجود داشته است. مدل ترسیم شده دستاوردهای یادگیری مربوط به یافته های بخش کمی (پرسشنامه)، با توجه به86/4= 2/DFꭓ ،10/0 >RMSEA است و سایر شاخص ها برازش مقبولی دارد که نشان دهنده تاثیر دانش، نگرش و توانش بر دستاوردهای یادگیری دانش آموختگان است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اعضای هیئت علمی، دانش آموختگان، دستاوردهای
 • احمد ابراهیمی، سید ابراهیم میرشاه جعفری*، علی ربانی خوراسگانی صفحات 63-86
  تناسب راهبردهای یاددهی-یادگیری با ویژگی های نسلی مخاطبان، یکی از مهم ترین مولفه ها در اثربخشی آنهاست. هدف از پژوهش حاضر، کشف و تبیین راهبردهای یاددهی-یادگیری متناسب با ویژگی های نسلی دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی1400-1399 بود. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران انجام شد. جامعه آماری شامل صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسی در آموزش عالی ایران بود و انتخاب نمونه به صورت هدفمند و گلوله برفی شامل 40 نفر از استادان صاحب نظر در موضوع تحقیق از دانشکده های علوم تربیتی و اجتماعی دانشگاه های اصفهان و تهران در سال تحصیلی 1400-1399 تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. با تحلیل ساختاری و تفسیری داده ها و از طریق فرآیند سه مرحله ای استخراج واحد های معنایی، مضامین فرعی و اصلی، راهبردهای یاددهی-یادگیری متناسب با ویژگی های نسلی دانشجویان کارشناسی امروز شامل هفت راهبرد یاددهی-یادگیری الکترونیکی، خودراهبر، پروژه محور، مشارکتی، مبتنی بر دیالوگ، حل مسیله و بدیعه پردازی شناسایی شد. براساس این پژوهش نتیجه گرفته می شود، توفیق مدرسان در یاددهی-یادگیری اثربخش نسل امروز دانشجویان کارشناسی مستلزم کاربست این راهبردها به صورت ترکیبی و با توجه به موقعیت و شرایط است.
  کلیدواژگان: راهبردهای یاددهی-یادگیری، آموزش عالی، دوره کارشناسی، ویژگی های نسلی، نسل جدید
 • فرج الله رحیمی*، عبدالهادی درزیان عزیزی، یدالله مهرعلی زاده، عالیه مالکی صفحات 87-114

  هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی است. به این منظور از پژوهش کیفی، روش داده بنیاد و مصاحبه های عمیق استفاده شد. جامعه پژوهشی، اعضای هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند و با استفاده از نمونه گیری نظری 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. متن مصاحبه پس از پیاده سازی با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. مولفه های شناسایی شده از نتایج تحلیل داده ها در قالب مدل پارادایمی عبارت اند از: شرایط علی (دانشجو، استاد، برنامه درسی و عوامل آموزشی)، پدیده محوری (مهارت ها)، بستر حاکم (سیاست های آموزش عالی، سیاست های دولت، فلسفه دانشگاه، عوامل سازمانی و فراسازمانی، عوامل سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و قوانین و مقررات)، شرایط مداخله گر (عوامل اجتماعی- فرهنگی)، راهبردها (بهبود کیفیت عملکرد دانشگاه، ارتقای سطح تعاملات، ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه، بهبود فعالیت های آموزشی و ارتقای وضعیت آموزشی)، پیامد (اشتغال پذیری و نتایج حاصل از آن در سه سطح فرد، سازمان و اجتماع) است. در کدگذاری گزینشی شکل گیری اشتغال پذیری به عنوان هسته و مرکز بحث مطرح و براساس آن نظریه اشتغال پذیری ارایه شد. مهم ترین وجه شباهت الگوی طراحی شده مربوط به طبقه های مهارت و برنامه درسی است. جامعیت مدل و در نظر گرفتن تمامی مولفه های موثر بر اشتغال پذیری مهم ترین وجه تمایز آن با تمام مدل هایی است که تاکنون طراحی شده است.

  کلیدواژگان: طراحی مدل، اشتغال پذیری، دانش آموختگان دانشگاه
 • علی عبدی*، نعمت الله عزیزی، یدالله مهدی زاده، نیلوفر رستمی صفحات 115-130

  هدف این پژوهش، تدوین مدل علی عملکرد درس علوم تجربی براساس باورهای معرفت شناختی با نقش واسطه ای انگیزش و نگرش به یادگیری علوم بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مدارس دوره متوسطه اول شهر ملکشاهی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه برابر با 230 نفر گزینش شدند. ابزارهای مورداستفاده پرسشنامه های باورهای معرفت شناختی، انگیزش به یادگیری علوم و نگرش به یادگیری علوم تجربی بود. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری نشان دهنده آن بود که باورهای معرفت شناختی، انگیزش به یادگیری علوم و نگرش به علوم بر عملکرد درس علوم تجربی تاثیر مثبت و معناداری دارد. باورهای معرفت شناختی بر انگیزش و نگرش دانش آموزان به یادگیری علوم دارای تاثیر مثبت و معناداری است و درنهایت، باورهای معرفت شناختی با نقش واسطه ای انگیزش و نگرش به یادگیری علوم تاثیر غیرمستقیم مثبت و معناداری بر عملکرد درس علوم تجربی دارد. به طور کلی این نتیجه حاصل شد که مدل مفهومی عملکرد علوم براساس باورهای معرفت شناختی با نقش واسطه ای انگیزش و نگرش به یادگیری علوم با مدل تجربی برازش دارد.

  کلیدواژگان: انگیزش به یادگیری علوم، باورهای معرفت شناختی، عملکرد علوم، نگرش به یادگیری علوم
|
 • Nematollah Salehi Najafabadi * Pages 1-20

  This research was a mixed exploratory type with the aim of modeling students' cognitive empowerment in e-learning. Data were collected using a researcher-made Cognitive Empowerment Questionnaire. The data was analyzed in SPSS.20 and Lisrel software. After identifying the components of cognitive empowerment by documentary method and axial coding were identified and by Friedman test, respectively, class management, effective communication, educational program, teacher-student support program, educational program evaluation, student-teacher evaluation. teaching methods, new educational technology, curriculum planning, and educational leadership were ranked from 1st to 10th. The initial model was developed based on the opinion of experts during two Delphi validation stages and the final model. In the first stage of Delphi, the total score of Kendall components of the model was 0.651 and close to acceptable level. In the second stage, the relative stability of the components and experts' opinions about them were above 80% and all the components were confirmed. Retest reliability and internal consistency Cognitive Empowerment Questionnaire was calculated in two stages of implementation by Delphi method using Pearson's correlation coefficient of 0.755 and 0.793. The final model was designed based on the components of teacher, student support programs, new educational technologies, educational management and leadership, teaching and evaluation methods, and curriculum planning. A positive and significant correlation was observed between the indicators of the final model and cognitive empowerment (P=0.001).

  Keywords: Developing Model, Cognitive Empowerment Questionnaire, students, e- learning
 • Narjes Ghanavizi, Zeinab Sadat Athari * Pages 21-40
  The present study has been conducted to investigate the effect of education financial literacy on the reduction of consumerism in second-grade primary school female students in the city of Kashan. It is among applicative studies and has been conducted following the quasi-experimental method and using Solomon four-group design. According to the research method, 60 students were selected in four groups of fifteen. Financial literacy education course was administered for both experimental groups after administering the pretest on the first experimental group and the first control group, and finally the posttest was administered for all four groups. The data collection instrument in pretest and posttest included the behavior observation checklist which assessed the student’s consumption behavior by the parents in six areas of stationary, toys, food, energy, hygienic-cosmetics and clothes and also a researcher-made test which assessed the students’ financial literacy according to GISS method in four areas of spending, saving, investing and giving. The findings reveal that education financial literacy through GISS method has had significant effect on the reduction of consumerism in primary school students and the mean scores of consumptions have reduced in all areas. Furthermore, the consumption reduction was significant in the areas of food, energy, and hygienic-cosmetics. Moreover, the score of financial literacy shows a dramatic increase in the experimental group in the posttest and it shows that the financial literacy can be taught from the childhood. Therefore, education financial literacy can be an effective suggestion to solve the issue of the students’ consumerism.
  Keywords: financial literacy, children financial education, GISS method, Consumerism, Primary school
 • Mohammad Nikkhah * Pages 41-62
  The purpose of this research was to analyze learning outcomes of elementary education from the point view of  graduates and faculty members at Farhangian University. Research method  was descriptive-analytical and survey (mixed study). The statistical population of research included professors and graduates of the university from 2015 to 2018, among whom 22 faculty members and 14 graduates were selected and interviews were conducted with them interviews(subject), in a purposeful way and continued until theoretical saturation. The statistical sample of the Questionnaire section through one-stage cluster method, from 5153 graduates in Semnan, Kerman, Hamadan, Chaharmahal, Bakhtiari and Fars provinces, using the Cochran equation, 365 subjects were chosen randomly. The data were collected through Interviews using general guidance and Questionnaire of Learning Outcomes(researcher-made).  The validity of the instrument was confirmed by ten experts of the university. The reliability of the Interview forms was calculated through three collaborators and the triad method, and the reliability coefficient of the Questionnaire was calculated as 0.97, after preliminary implementation using Cronbach's alpha method. Learning outcomes were examined in three dimensions: knowledge(eight areas), ability(seven skills) and attitude(six components). According to results of the interview, there were various challenges and issues in the field of learning outcomes of primary education. The drawn model of learning outcomes, related to the findings of the quantitative part (Questionnaire), according to X2/D.F=4.86, RMSEA<0.10 and other indicators, was acceptable fit and the effects of the knowledge, attitude and ability on outcomes were significant.
  Keywords: Elementary Education, Farhangian University, Faculty Members, graduates, learning outcomes
 • Ahmad Ebrahimi, Seyed Ebrahim Mirshah Jafari *, Ali Rabbani Khoorasgani Pages 63-86
  Suitability of teaching-learning strategies with the generational characteristics of the audience is one of the most important components in their effectiveness. The purpose of this research was to explore and explain teaching-learning strategies proportioning to the generational characteristics of undergraduate students studying in the academic year of 2020-2021. This study was conducted with a qualitative approach, content analysis method and through semi-structured interviews with experts. The statistical population consisted of educational sciences and sociology experts in Iranian higher education and the sample selection was purposive and snowball with 40 experts in the field of research from educational sciences and social sciences colleges of Isfahan and Tehran universities in the academic year 2020-2021. By structural and interpretive analysis of data through the three-step process of extracting the semantic units, sub-themes and main themes, teaching-learning strategies proportioning to the generational characteristics of today's undergraduate students including seven e-learning, self-directed, project-based, collaborative, dialogue-based, problem-solving, and synectics strategies, was identified. Based on this study, it can be concluded, the success of lecturers in teaching-learning effectively of today's generation of undergraduate students requires the application of these strategies in combination and according to the situation and conditions.
  Keywords: Teaching - Learning Strategies, Higher education, undergraduate, generational characteristics, new generation
 • Farajallah Rahimi *, Abdolhadi Darzian Azizi, Yadollah Mehrali Zadeh, Aliyeh Maleki Pages 87-114

  the major goal of this research is to design the employability model of university graduates. To this end, qualitative research, grounded theory method and in-depth interview have been applied. The statistical population of the study was faculty members of Shahid Chamran university of Ahvaz. 15 people were selected as research samples, using theoretical sampling method. The content of interviews was analyzed using open coding, axial coding and selective coding, after being logged. The components identified from the results of data analysis in the form of paradigmatic model are: casual conditions (student, professor, curriculum, educational factors), axial phenomenon (skills), contextual conditions (higher education policies, government policies, university philosophy, condition political organizational and meta organizational factors, regulations, management factors, condition economical), interfering conditions (socio-cultural factors), strategies (improving the quality of university performance, the level of interactions, international position of university, educational activities and educational situation), consequences (employability and its results at three levels: individual, organization and society). In selective coding, formation of “employability” was proposed as the core and center of the discussion and the employability theory was presented, based on that. The most important common feature of the designed model with others is related to the classes of skills and curriculum, and considering all the components affecting employability, is the most important difference from all previously designed models.

  Keywords: Designing the model, Employability, university graduates
 • Ali Abdi *, Nemat Elah Azizi, Yadollah Mehdizadeh, Nilofar Rostami Pages 115-130

  The purpose of this study was to develope a Causal Model of science performance based on epistemological beliefs with the mediating role of motivation and attitude to learning science. The method of the research was a descriptive correlational and structural equation model.  The statistical population of study includes all students of middle schools in Malekshahi. Using cluster random sampling method, the sample size of 230 people was selected. The research instruments were questionnaires of epistemological beliefs, motivation to learn science and attitude to learning science. The results of data analysis using Pearson correlation statistical tests and structural equations showed that epistemological beliefs, motivation to learn science and attitude to learning science have a positive and significant effect on students' science performance.  Epistemological beliefs also have a positive and significant effect on motivation and attitude toward learning science. Finally, epistemological beliefs have a positive and significant indirect effect on science performance with the mediating role of motivation and attitude to learning science. In general, it is concluded that the conceptual model of science performance based on epistemological beliefs with the mediating role of motivation and attitude to learning science fits with the experimental model.

  Keywords: Science performance, epistemological beliefs, Motivation to learning sciences, Attitude to learning sciences