فهرست مطالب

خانواده پژوهی - پیاپی 76 (زمستان 1402)

فصلنامه خانواده پژوهی
پیاپی 76 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سجاد بشرپور*، سپیده استیری صفحات 553-566
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی مدل آمادگی ازدواج بر اساس متغیرهای هویت یافتگی، صمیمیت مبتنی بر تمایزیافتگی، تمایل به ازدواج و خوش بینی است. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان مجرد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تهران تشکیل داده اند که به شیوه غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. نمونه های هر دو جنس در بازه سنی 20 تا 35 سال قرار داشتند. در این مطالعه 597 آزمودنی  پرسش نامه های مربوطه را تکمیل کردند که از این میان پاسخ 37 شرکت کننده ملاک های خروج را احراز کردند و از نمونه حذف شدند و درنهایت 560 نفر به ابزارهای پژوهش شامل  پرسش نامه هویت یافتگی بنیون و آدامز، سیاهه روان شناختی قدرت ایگو، رغبت سنج ازدواج،  پرسش نامه خوش بینی و معیارهای آمادگی ازدواج پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق معادله های ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد متغیر های پژوهش، واریانس بالایی از آمادگی ازدواج را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  از این پژوهش می توان نتیجه گرفت هویت یافتگی، صمیمیت، تمایل و خوش بینی به ازدواج تاثیر مثبت معناداری بر آمادگی ازدواج جوانان دارد و بر حسب آن ها می توان آمادگی ازدواج در جوانان را بررسی و تقویت کرد.
  کلیدواژگان: آمادگی ازدواج، خوش بینی، تمایل به ازدواج، صمیمیت، هویت یافتگی
 • پوریا ولیزاده، منصوره السادات صادقی*، لیلی پناغی صفحات 567-582
  پژوهش حاضر نقش ابعاد دلبستگی (به عنوان متغیر درون فردی) در کنار تجربه اعتماد در ازدواج قبلی (به عنوان متغیر میان فردی) در نحوه شکل گیری اعتماد در ازدواج مجدد را بررسی کرده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد ساکن شهر تهران بودند که ازدواج مجدد داشتند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 190 نفر تعیین شد و به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه دلبستگی در روابط بزرگسالی فرالی و همکاران (2000)، تجربه اعتماد در ازدواج پیشین هیوستون و لارزلی (1989) و تجربه اعتماد در ازدواج مجدد رمپل و هولمز (1996) بود. داده ها پس از گرد آوری با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. یافته های این پژوهش از نقش تعدیلگر تجربه اعتماد در ازدواج پیشین با دلبستگی اجتنابی و اعتماد در ازدواج مجدد حمایت کرد و نشان داد که تجربه اعتماد در ازدواج پیشین می تواند تاثیر دلبستگی اجتنابی را تقویت و تاثیر دلبستگی اضطرابی را خنثی کند. به بیان دیگر، باتوجه به نگرش محافظه کارانه افراد با دلبستگی اجتنابی، تجربه اعتماد در ازدواج قبلی به آن ها کمک می کند که در ازدواج مجدد سطوح بالاتری از اعتماد را تجربه کنند. از طرف دیگر، اثر تعاملی تجربه اعتماد در ازدواج قبلی با دلبستگی اضطرابی از تاثیر منفی آن کاسته و به نوعی آن را خنثی می کند.
  کلیدواژگان: ازدواج مجدد، ابعاد دلبستگی بزرگسالان، اعتماد زوجی، اعتماد در ازدواج مجدد
 • حسین متین*، عذرا اعتمادی، محمدرضا عابدی صفحات 583-598

  ظرفیت ذهنی سازی مهارتی اساسی در روابط متقابل، پایدار و قابل  اعتماد است. هدف اصلی پژوهش، بررسی و مقایسه ظرفیت ذهنی سازی و سبک های هیجانی (سلامت هیجانی) افراد متاهل «با» و «بدون» تعارض زناشویی بود. در این پژوهش از دو گروه زنان و مردان متاهل با و بدون تعارض زناشویی 160 شرکت کننده (هر گروه 40 زن و 40 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. هر دو گروه به صورت انفرادی به پرسش نامه های سبک های هیجانی کسبیر و همکاران (2019) و ذهنی سازی دیمیتریویچ و همکاران (2018) پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) نشان داد که بین ظرفیت ذهنی سازی و نیم رخ مولفه های سبک های هیجانی (نگرش به زندگی، تاب آوری، شهود اجتماعی، خودآگاهی، حساسیت به زمینه و توجه) افراد متاهل با و بدون تعارض زناشویی، تفاوت معناداری وجود دارد. وجود تعارض های حل نشده در روابط زناشویی موجب کاهش ظرفیت ذهنی سازی و سلامت هیجانی افراد در رابطه می شود. ازاین رو، این نتایج لزوم فراهم سازی تمهیداتی برای ارتقای ظرفیت ذهنی سازی و سبک های هیجانی زوجین پرتعارض را آشکار می سازد.

  کلیدواژگان: ظرفیت ذهنی سازی، سبک های هیجانی، تعارض زناشویی، روابط عاشقانه، روابط زوجین
 • زهره اقبال نیا، محمد عاشوری* صفحات 599-613
  فرزندپروری موثر باعث ارتقای سلامت جسمی، عاطفی، روانی و اجتماعی کودکان می شود. این پژوهش بر اساس رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد و هدف از اجرای آن، بررسی تجربه زیسته مشکلات پرورش فرزند ناشنوا از دیدگاه پدران شنوا بود. حجم نمونه هفت نفر بود و ملاک های اصلی برای انتخاب شرکت کنندگان، زندگی با همسر و فرزندان، داشتن حداقل یک فرزند با آسیب شنوایی شدید یا عمیق و حسی عصبی مادرزادی و داوطلب بودن برای شرکت در پژوهش بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجربه های زندگی شرکت کنندگان بررسی شد. برای تحلیل مصاحبه ها از روش کلایزی استفاده شد. نتایج مصاحبه ها پس از استخراج موضوعی و طبقه بندی، در پنج مقوله اصلی تحت عنوان پذیرش کودک توسط والدین، موقعیت اجتماعی، آگاهی والدین، شبکه های حمایتی و چالش های زندگی طبقه بندی شدند. در مجموع، واکاوی تجربه زیسته والدین شنوای دارای کودک ناشنوا نشان داد آن ها به روش های مختلفی تحت تاثیر وضعیت ناشنوایی فرزند خود قرار می گیرند. بنابراین از این مقوله ها می توان به منظور تدوین برنامه های آموزشی و روان شناختی برای کودکان ناشنوای دارای والدین شنوا استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فرزند ناشنوا، پدر شنوا، تجربه زیسته، پدیدارشناسی
 • مسیب یارمحمدی واصل*، معصومه علی آبادی فراهانی صفحات 614-632
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی واکنش های روانی تسلیم و مقاومت در رابطه بین ادراک از سبک های فرزندپروری و پیوند والدینی با رفتار جامعه پسند انجام شد. روش مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر در مقطع دوم دبیرستان در مناطق 2 و 5 شهر تهران، در سال تحصیلی 1401- 1400، تشکیل می دادند، که از میان آن ها به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، تعداد 258 نفر انتخاب و وارد تحلیل شدند و پرسش نامه های سبک های فرزندپروری، پیوند والدینی، واکنش روانی و رفتار جامعه پسند را پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داد ه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS به روش تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج نشان داد، بین ادراک از سبک های فرزندپروری، پیوند والدینی، واکنش روانی و رفتار جامعه پسند رابطه وجود دارد. به عبارتی، سبک های والدینی مستبد بر روی رفتار جامعه پسند، به طور مستقیم و غیرمستقیم دارای اثرات منفی و معنادار است و با افزایش واکنش روانی ، باعث کاهش رفتار جامعه پسند می شود. سبک والدینی مقتدر و پیوند والدینی به واسطه واکنش روانی، بر رفتار جامعه پسند اثرات غیرمستقیم معنادار می گذارد و با کاهش واکنش روانی باعث افزایش رفتار جامعه پسند می شود. لذا از طریق هدایت سبک های والدینی می توان به منظور ارتقای رفتار جامعه پسند در نوجوانان و کاهش واکنش های روانی در آن ها، که در آینده شان تاثیر بسزایی دارد، اقدام کرد.
  کلیدواژگان: پیوند والدینی، سبک های والدینی، رفتار جامعه پسند، واکنش روانی، نوجوانان
 • ابوالفضل جواهری مغانلو*، رعنا جلیلی خیاوی، احمدرضا کیانی چلمردی، شبنم موسوی صفحات 633-648
  هدف پژوهش حاضر مقایسه حمایت تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان پسر تک والد و دووالد بود. طرح پژوهش علی مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول و دوم شهر اردبیل بود که از بین دانش آموزان تعداد 150 نفر (75 نفر از دانش آموزان تک والد و 75 نفر از دانش آموزان دووالد) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس به پرسش نامه های حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (2005)، راهبردهای خودتنظیمی عاطفی مارس (1988)، شایستگی اجتماعی برمستر و همکاران (1998) پاسخ دادند. یافته ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان حمایت تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و شایستگی اجتماعی دانش آموزان پسر دووالد بیشتر از دانش آموزان پسر تک والد است. نتایج تلویحا نشان می دهند توجه به انواع حمایت های تحصیلی و طراحی و اجرای مداخله های آموزشی در جهت بهبود خودتنظیمی هیجانی و شایستگی اجتماعی می تواند به بهبود عملکرد دانش آموزان تک والد کمک کند.
  کلیدواژگان: حمایت تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی، شایستگی اجتماعی، تک والد، دووالد
 • مریم نیکخواه دلشاد، محمدحسن آسایش*، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 649-670
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای حرمت خود و تنظیم هیجان در رابطه میان طرحواره های ناسازگار اولیه مادران و تعارض های مادر-نوجوان دختر بود. جامعه مورد پژوهش همه دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه دوم شاخه نظری در شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400 و مادرانشان بود. تعداد 315 نفر از دانش آموزان دختر و مادرانشان به عنوان نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به آن ها پرسش نامه رفتار تعارض (CBQ) و به مادرانشان پرسش نامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ)، پرسش نامه حرمت خود روزنبرگ (SES)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر (DERS) داده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Lisrel و با روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که طرحواره های محرومیت هیجانی، نقص/شرم و منفی بینی مادران بر تعارض های میان آن ها و دختران نوجوانشان اثر مستقیم معنادار دارند. طرحواره منفی بینی علاوه بر اثر مستقیم، اثر غیرمستقیم معنادار نیز بر تعارض والد-نوجوان می گذارد. طرحواره های وابستگی و خویشتن داری ناکافی اثر مستقیمی بر تعارض والد-نوجوان ندارند، اما به واسطه تنظیم هیجانی اثر غیرمستقیم معنادار بر تعارض می گذارند. همچنین اثر مستقیم طرحواره های نقص و وابستگی بر روی حرمت خود معنادار است، اما حرمت خود اثر معناداری بر تعارض ندارد. نتایج این پژوهش نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه مادران در ایجاد تعارض میان مادران و نوجوانانشان نقش بسزایی دارد. همچنین به نظر می رسد حرمت خود پایین در مادران صرفا می تواند سبب کاهش ارتباط آن ها با نوجوانانشان شود و قادر نیست در ایجاد تعارض میان والدین و نوجوانان دختر نقش بسزایی داشته باشد. این یافته ها می تواند در تبیین بهتر تعارض های والد فرزندی و تدوین پروتکل های مداخلاتی و درمان خانواده کمک کننده باشند.
  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، تعارض والد-نوجوان، حرمت خود، تنظیم هیجانی، مادر
 • سید شهرام علیزاده*، محمدعلی مظاهری، پریسا سادات سید موسوی صفحات 671-687

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک های پردازش حسی مبتنی بر الگوی دان به مادران، بر کاهش مشکلات اضطرابی فرزندان پیش دبستانی آن ها انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و با طرح های پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش، مادران کودکان مضطرب مهدکودک های شهر کرج بود. نمونه پژوهش شامل مادران چهل کودک مبتلا به اضطراب مقطع پیش دبستانی بود که به روش در دسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی (PAS) و پرسش نامه پردازش حسی فرم کودک (CSP) بود. گروه آزمایش با استفاده از بسته آموزشی سبک های پردازش حسی مبتنی بر الگوی دان مورد مداخله قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند.
  تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های زیرمقیاس های اضطراب جدایی، ترس ناشی از جراحات جسمانی، اضطراب اجتماعی و اضطراب تعمیم یافته در پس آزمون و پیگیری، بین دو گروه آزمایش و گواه (001/0= p، 26/21، 32/33، ،56/24، 14/11= F) تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>p). باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر و باتوجه به کاهش معنادار اضطراب کودکان می توان نقش آموزش سبک های پردازش حسی را بر کاهش نشانگان اضطرابی کودکان مبتلا به اضطراب اثرگذار دانست.

  کلیدواژگان: الگوی پردازش حسی دان، آموزش گروهی مادران، اضطراب، کودکان پیش دبستانی
 • ذبیح الله عباس پور*، نسترن زنگنه، خدیجه شیرالی نیا صفحات 688-701

  هدف این پژوهش تعیین نقش تعدیل کننده تمایزیافتگی و همدلی زناشویی در رابطه بین کیفیت رابطه مادرشوهر-عروس و کیفیت رابطه زناشویی در زنان متاهل شهر اهواز بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش زنان متاهل 20 تا 50 ساله شهر اهواز بودند که حداقل یک سال از ازدواجشان گذشته بود و بر این اساس، 210 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان این پژوهش مقیاس تمایزیافتگی (DSI_R)، مقیاس کیفیت رابطه مادر شوهر و عروس (QMDRS)، مقیاس همدلی زناشویی(BEA) و مقیاس کیفیت روابط زناشویی(MMQ) را تکمیل کردند. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق همبستگی ساده و رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار 22SPSS/ انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین کیفیت رابطه عروس و مادرشوهر و کیفیت رابطه زناشویی، همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد همدلی زناشویی کیفیت رابطه عروس و مادرشوهر و کیفیت رابطه زناشویی را تعدیل می کند؛ اما تمایزیافتگی تعدیل کننده رابطه بین کیفیت رابطه مادرشوهر-عروس و کیفیت رابطه زناشویی نیست. بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت به رغم اینکه کیفیت رابطه زناشویی با متغیرهای مختلفی مرتبط است و از آن ها اثر می پذیرد، همدلی زناشویی در رابطه مادرشوهر-عروس و کیفیت رابطه زناشویی به عنوان یک عامل موثر و تسهیل کننده عمل می کند و باعث کمترشدن تعارض ها در این رابطه می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت رابطه مادرشوهر و عروس، کیفیت رابطه زناشویی، تمایزیافتگی، همدلی زناشویی
 • مجتبی قاسمی*، محمد روشن، صبا صدیقی صفائی صفحات 702-717
  ازدواج و تشکیل خانواده  از مهم ترین انتخاب های غیربازاری افراد در طول زندگی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاص خود را به همراه دارد. این انتخاب غیربازاری در بستری از نهادهای رسمی و غیررسمی صورت می پذیرد. منظور از نهاد، قاعده ی بازی است. این مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از ادبیات علمی «اقتصاد خانواده» و «تحلیل اقتصادی حقوق»، به بررسی فلسفه وجودی حقوق خانواده بپردازد. از منظر اقتصادی، ازدواج را می توان به مثابه ی قرارداد بلندمدتی تلقی کرد که در آن، زوج و زوجه ملزم به انجام تعهداتی در قبال یکدیگرند و در نتیجه ی ایفای تعهدات خود، منافعی به دست می آورند. البته کسب این منافع، بستگی به سرمایه گذاری طرفین در رابطه دارد و ازهمین رو، هزینه ها و ریسک هایی را در پی خواهد داشت. نبود تقارن میان هزینه های ایجاد منافع در ازدواج و ریسک بهره مندی از آن ها در طول زمان، زمینه ی رفتار فرصت طلبانه را که همان مصادره منافع ناشی از ازدواج است، در زوج فراهم خواهد کرد (به ویژه در سال های آغازین ازدواج). در همین راستا، نهادهای متفاوتی در گذر زمان به منظور پوشش ریسک زوجه و جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه ی زوج در جوامع مختلف ایجاد شده اند. از منظر اقتصادی، فلسفه ی وجودی حقوق خانواده، ایجاد سازوکار مناسب برای مدیریت و پوشش ریسک مزبور برای زوجه و ایجاد مانع بر سر راه رفتار فرصت طلبانه در زوج است که به طور مشخص در بسیاری از نظام های حقوقی در قوانین مربوط به طلاق تبلور می یابد.
  کلیدواژگان: حقوق خانواده، تحلیل اقتصادی، ریسک، رفتار فرصت طلبانه، طلاق
|
 • Sajjad Basharpour *, Sepideh Estiri Pages 553-566
  Purpose of this study is to predict people’s readiness for marriage based on the variables of identity intimacy, desire for marriage and optimism. The methodology was survey and correlation. The statistical population of the study consisted of single students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabatabai, Shahid Beheshti and Tehran university, who were non-randomly selected. Samples of both sexes were examined between the ages of 20 and 35. To conduct this study, 597 people completed the questionnaires, of which 37 participants' responses met the exit criteria and were removed from the sample, and finally 560 people were assigned to be examined by research tools, including the Benign and Adams Identity Questionnaire. The research tools included Benyon and Adams Identity Questionnaire, Ego Strength Psychological List, Marriage Surveillance, Optimism Questionnaire, and Marriage Readiness Criteria. Data analysis was performed through structural equations. The results of the analysis showed that the variables of the study predict a high variance of marriage readiness. In Conclusion, from this research, it can be concluded that Identification, intimacy, desire and optimism about marriage have a significant positive effect on youth marriage readiness, and according to them, marriage readiness in youth can be strengthened and examined.
  Keywords: Desire for marriage, identification, Intimacy, marriage Readiness, optimism
 • Pooria Valizadeh, Mansooreh Sadat Sadeghi *, Lily Panaghi Pages 567-582
  This research has investigated the role of attachment dimensions (as intrapersonal variable) along with the experience of trust in a previous marriage (as interpersonal variable) in the formation of trust in remarriage. The population was people living in Tehran who had experience of remarriage. The sample size was determined according to Cochran's formula and 190 people were selected by the available method. The tools used were Fraley et al.'s attachment questionnaire in adult relationships (2000), Houston and Larsley's (1989) experience of trust in a previous marriage, and Rempel and Holmes' (1996) trust scale. Analyzing data using hierarchical regression, supported the moderating role of the experience of trust in a previous marriage with avoidant attachment and showed that the experience of trust in a previous marriage can strengthen the effect of avoidant attachment and neutralize the effect of anxious attachment.
  In other words, according to the protective attitude of people with avoidant attachment, experiencing trust in a previous marriage helps them to experience higher levels of trust in remarriage. On the other hand, the interactive effect of experiencing trust in a previous marriage with anxious attachment reduces its negative effect and somehow neutralizes it.
  Keywords: Remarriage, adult attachment, marital trust, trust in remarriage
 • Hossein Matin *, Ozra Etemadi, Mohammad Reza Abedi Pages 583-598

  Mentalizing capacity is a fundamental skill in mutually respectful, stable and trusting relationships. The main purpose of the research is to investigate and compare the mentalizing capacity and emotional styles (emotional health) of married people with and without marital conflict. In this research, 160 participants (40 women and 40 men in each group) were selected from two groups of married men and women with and without marital conflict through available and voluntary sampling. Both groups individually responded to the emotional styles questionnaires of Kesebir et al.'s (2019) and Dimitrijević et al.'s mentalization (2018). The results of the multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that there is a significant difference between the mentalizing capacity and the profile of the components of emotional styles (attitude towards life, resilience, social intuition, self-awareness, sensitivity to context and attention) of married people with and without conflict. The presence of unresolved conflicts in marital relationships reduces the mentalizing capacity and emotional health of people in the relationship. Therefore, these results reveal the necessity of providing measures to improve the mentalization capacity and emotional styles of high-conflict couples.

  Keywords: Mentalizing capacity, emotional styles, Marital Conflict, romantic relationships, couple relationship
 • Zohre Eghbalnia, Mohammad Ashori * Pages 599-613
  Effective parenting improves children’s physical, emotional, mental and social health. This research was conducted based on the descriptive phenomenology approach and the purpose of its implementation was to investigate the lived experience of the challenges of raising a deaf child from the perspective of hearing fathers. The sample size was seven people and the main criteria for selecting the participants who were living with a spouse and children, having at least one child with severe or profound hearing loss and congenital sensory impairment, and volunteering to participate in the research. A semi-structured interview was used to collect data and the life experiences of the participants were investigated. The Colaizzi method was used to analyze the interviews. The results of the interviews were classified into 5 main categories under the title of acceptance of the child by parents, social conditions, parents’ awareness, support networks and life challenges. In sum, the analysis of the lived experience of hearing parents with a deaf child showed that they are affected by their child’s deafness in different ways. Therefore, these categories can be used to formulate educational and psychological programs for deaf children with hearing parents.
  Keywords: Deaf child, Hearing father, lived experience, phenomenology
 • Mosayeb Yarmohamadi Vasel *, Masomeh Aliabadi Farahani Pages 614-632
  This study was conducted with the aim of investigating the mediating role of psychological reactions of submission and resistance in the relationship between the perception of parenting styles and parental attachment with prosocial behavior. The methodology was descriptive-correlation. The statistical population was made up of all the students of the second grade of high school in areas 2 and 5 of Tehran, who were busy studying in 2021-2022, Among them, 258 people were selected and included in the analysis by multi-stage random sampling method. And they completed the questionnaires of parenting style, parental bond, psychological reaction and prosocial behavior. Data analysis was performed using software, SPSS and AMOS by path analysis method. The results showed that there is a relationship between parenting styles, parental bond, psychological reaction and community-friendly behavior. In other words, authoritarian parenting styles have a direct and indirect negative and significant effects on social behavior and by increasing the psychological response, it reduces prosocial behavior. Powerful parenting style and parental bonding have significant indirect effects on societal behavior and by reducing the psychological response, it increases prosocial behavior. through psychological response. Therefore, through parenting styles, it is possible to improve social behavior in young people and reduce psychological pressure on them, which has a significant impact in the future.
  Keywords: Parental Relationship, parenting style, Social Behavior, Psychological reactions, Young people
 • Abolfazl Javaheri Mighanlo *, Rana Jalili Khayavi, Ahmadreza Kiani Chelmardi, Shabnam Mousavi Pages 633-648
  The aim of this study is to compare academic support, emotional self-regulation and social competence in single-parent and two-parent male students. The design of the research was comparative causal research and the statistical population was all male students of the first and second secondary school in Ardabil City, of which 150 students (75 single-parent students and 75 two-parent students were selected by multi-stage cluster sampling method. Then they answered Sands and Plunkett's (2005) academic support questionnaires, March's (1988) emotional self-regulation strategies, Burmester et al.'s (1998) social competence questionnaires. The findings were analyzed by multivariate analysis of variance. The results showed that the amount of academic support, emotional self-regulation, and social competence of two-parent male students is higher than that of single-parent male students. The results implicitly show that paying attention to various types of academic support and designing and implementing educational interventions to improve emotional self-regulation and social competence can help improve the performance of single-parent students.
  Keywords: academic support, emotional self-regulation, Social Competence, single parent, Two Parents
 • Maryam Nikkhah Delshad, Mohammad Hassan Asayesh *, Masoud Gholamali Lavasani Pages 649-670
  The aim of this study is to investigate the relationship between early maladaptive schemas of mothers and mother-daughter conflicts through self-esteem and emotion-regulation. The study's statistical population comprised all female high school students enrolled in a theoretical field in Tehran City, Iran in 2020 with their mothers. 315 students and their mothers were chosen as the sample size, and the sampling method was accessible. The students were asked to complete Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) and their mothers were asked to complete Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF) and Rosenberg’s Self-Esteem Scale (SES) and Difficulties in Emotion- Regulation Scale (DERS). Path Analysis in Lisrel was used to analyze the data. The study's findings revealed strong connections between emotional deprivation, defectiveness/shame, and negativity/pessimism EMSs of mothers and mother-daughter conflicts. The indirect relationships of dependent/incompetence, insufficient self-control/self-discipline, and negativity/pessimism EMSs of mothers and mother-daughter conflicts through emotion-regulation was also significant. Furthermore, there were significant direct relationships between defectiveness/shame and dependence/incompetence EMSs and self-esteem, but there was no significant relationships between self-esteem and parent-adolescent conflict. This research revealed that mothers' early maladaptive schemas play a significant role in creating conflict between them and their teenagers. Also, it seems that low self-esteem in mothers can only cause a decrease in their relationship with their teenagers and cannot play a significant role in creating conflict between parents and teenage girls, these findings can helps in better explaining parent-adolescents conflicts and developing intervention protocols in family therapy.
  Keywords: Early maladaptive schemas, Parent-Adolescent Conflict, Self-Esteem, Emotion-Regulation, Difficulties in Emotion- Regulation, mother
 • Seyed Shahram Alizadeh *, Mohammad Ali Mazaheri, Parisa Sadat Seyed Mousavi Pages 671-687

  This study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of teaching sensory processing styles based on Dunn's model to mothers in reducing the anxiety problems of their preschool children. The methodology was semi-experimental with pre-test-post-test designs with control and follow-up groups. The statistical population of the research was the mothers of anxious children in Karaj kindergartens. The sample included mothers of 40 children suffering from preschool anxiety, who were selected with Convenience Sampling. The research tools included preschool children's anxiety scale (PAS) and child form sensory processing questionnaire (CSP). The experimental group was intervened using the educational package of sensory processing styles based on Dunn's model. The research data was analyzed using the statistical method of multivariate analysis of covariance. Data analysis showed that there is a significant difference(p>0.05) between the mean scores of the subscales of separation anxiety, fear of physical injury, social anxiety and generalized anxiety in the post-test and follow-up, between the two experimental and control groups (p = 0.001, 21.26, 32 F=11/14, 24/56, 33/5) According to the results and considering the significant reduction of children's anxiety, the role of teaching sensory processing styles can be considered effective in reducing the anxiety symptoms of children with anxiety.

  Keywords: Sensory Processing Model, Group Training of Mothers, anxiety, Preschool Children
 • Zabiholah Abbaspour *, Nastaran Zanganeh, Khadijeh Shiralinia Pages 688-701

  The purpose of this research is to determine the moderating role of differentiation and marital empathy in the relationships between the quality of the mother-in-law and daughter-in-law (QMDLR) and the quality of the marital relationships in married women of Ahvaz City. This descriptive research is correlation type. The research targeted married women aged 20 to 50 in Ahvaz who had been married for at least one year. A sample of 210 women was selected by convenience sampling. The participants completed the differentiation scale (DSI_R), quality of mother-in-law and daughter-in-law relationship scale (QMDRS), marital empathy scale (BEA) and marital relationships quality scale (MMQ). The data were analyzed with Pearson correlation and multiple linear regression using SPSS software (version 22). The results showed that there is a positive relationship between the QMDLR and the quality of the marital relationships. The results of regression analysis showed that marital empathy moderates the relationships between QMDLR and quality of the marital relationships, but differentiation does not moderate the relationships between QMDLR and quality of the marital relationships. The results of the research show that marital empathy in the QMDLR is an effective factor that improves the quality of the marital relationships and reduces conflicts, despite the influence of various variables.

  Keywords: Quality of the Mother-in-Law, Daughter-in-Law Relationships, Quality of the Marital Relationships, differentiation, Marital Empath
 • Mojtaba Ghasemi *, Mohammad Roshan, Saba Sedighi Safaei Pages 702-717
  Marriage and making a family is one of the most important non-market choices in every person’s life cycle with its own particular economic, social and even political effects. This choice is being made within a framework of both formal and informal institutions. By institution, we mean the rules of the game. This paper purports to apply “Family Economics” and “Economic Analysis of Law” to investigate the philosophy of family law from an economic perspective. From this approach, marriage is a long-run contract with obligations for spouses the enforcement of which brings benefits to the parties. These benefits heavily depend on the investment of the parties in the marriage that itself is associated with costs and risks. Indeed, there is an asymmetry of costs of investments and risks of utilizing of benefits over the time for the wife and the husband. This might lead to opportunistic behavior from the husband, specifically at the early years of marriage. From the economic perspective, the most important function of family law (which appears in divorce law) is to manage and cover this risk for the wife and deter the husband from opportunistic behavior.
  Keywords: Family Law, Economic analysis, Risk, Opportunistic Behavior, Divorce