فهرست مطالب

باغ نظر - سال بیست و یکم شماره 130 (فروردین 1403)

نشریه باغ نظر
سال بیست و یکم شماره 130 (فروردین 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا حسیبی، رضا افهمی*، ژاله صابرنژاد صفحات 5-18

  بیان مسیله: 

  کاروان سراها یکی از مهم ترین گونه های معماری تاریخی هستند که نقش عمده ای در تجارت ایفا کرده اند. از جمله اصلی ترین کاربردهای کاروان سراها، می توان به برقراری امنیت در سفرهای بین شهری، اسکان موقت برای رهگذران، انبار کالا برای تاجرین و نگهداری از چهارپایان در طول مسیر تجاری اشاره کرد. محققان بسیاری به ساختار کاروان سراها پرداخته اند اما تا قبل از گستردگی علوم اجتماعی- محاسباتی در تحلیل های تاریخی، این امکان وجود نداشت که با کمک تحلیل ساختاری و فضایی این بناها، بتوان در مورد نسبت میان کالبد این بناها و رفتار اجتماعی مرتبط با آنها اطلاعاتی کسب کرد و ازاین رو این پژوهش درصدد پاسخ به این مسیله است که چگونه می توان به مدلی برای رابطه سفرهای تجاری و معماری کاروان سراهای دوره صفویه دست یافت؟

  هدف پژوهش: 

  این پژوهش درصدد تبیین یک مدل ریاضی بین وقایع پویای اجتماعی و تاریخی، با تمرکز بر رابطه سفرهای تجاری و معماری کاروان سراهای دوره صفویه است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. همچنین، در مطالعه موردی از شبیه سازی های سه بعدی در نرم افزار تری دی مکس و تحلیل های حجمی در نرم افزار راینو بهره گرفته شد. در این راستا، از مدل آهنگ رسانش سفر استفاده شد که در 16 کاروان سرای موردی و 14 سفر شبیه سازی شده آزمایش شده است.

  نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از آن است که شهر اصفهان در دوره صفویه، به عنوان مقصد بالقوه برای سفرهای تجاری بوده و شهر کرمان به عنوان مبدا مناسب برای سفرهای تجاری با مقصد اصفهان بوده است. از سوی دیگر، با توجه به مسیر تجاری ابریشم، حلقه تجارت از سمت کشور پاکستان کنونی به سمت شهر اصفهان جاری بوده و از این شهر به سمت شمال غرب، شمال شرق و جنوب کشور امتداد داشته است.

  کلیدواژگان: گونه شناسی، کلیودینامیک، کاروان سرا، سفرهای تجاری
 • محمد دانا سالم*، سارا جلالیان، منوچهر فروتن، سلمان مردوخی صفحات 19-34

  بیان مسیله: 

  خلق و نقد در گفتمان معماری نظریه محور است؛ نظریه ها نیز اغلب بینایی محور هستند. ادراک و تجربه زیسته معماری جای خود را به تجربه علمی همراه با تیوری ها داده است؛ گویا ادراک معماری واضح و به آسانی در دسترس است. از سوی دیگر، همین ادراک نیز در نظریه ها و علوم چندان قدر و اعتنایی ندارد. آیا واقعا تجربه زیسته معماری، به راحتی و وضوح در دسترس است؟ آیا فارغ از نظریه ها نمی توان به معماری پرداخت و جایی برای تجربه زیسته معماری هم در نظر گرفت؟ آیا تنها بینایی است که باید در معماری مورد توجه باشد یا دیگر حواس نیز نقشی دارند؟

  هدف پژوهش: 

  بررسی پدیدارشناسانه ادراک بدن مند معماری در قالب مطالعه ی موردی پدیدارشناسی خانه پیر شالیار هدف این پژوهش است. 

  روش پژوهش: 

  پدیدارشناسی چه در مقام روش و چه در جایگاه فلسفه اولی، مبتنی بر تجربه زیسته است. این پژوهش پدیدارشناسانه است و در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد؛ کیفی-توصیفی و مطابق پدیدارشناسی مرلوپونتی به توصیف پرداخته است و برای دسته بندی توصیف ها از مفاهیم و مقولات پیتر زومتور استفاده کرده است. 

  نتیجه گیری

  یافته ها تنوع تجربه دریافت معماری بر اساس تجربه زیسته را نشان می دهند. تجربه هایی که اگرچه درک و تجربه می شوند اما غالبا نادیده گرفته می شوند یا به بیان نمی آیند؛ یا نظریه مقدم بر تجربه است یا اساسا چنین تجربه هایی ارزشمند نمی دانند و خارج از حیطه معماری می دانند. این پژوهش نشان داد که حواسی غیر از بینایی چه نقشی در تجربه معماری دارد و خانه پیر شالیار چگونه از راه های مختلف حواس به تجربه درمی آید و اتمسفری تکینه می آفریند. اینکه چگونه در ادراک، منطق انتخاب مصالح، ترکیب و چینش آ ن ها خود را نشان می دهد. یافته های این پژوهش پیامدهایی برای نظریه پردازان و معمارانی دارد که دغدغه خلق تجربه هایی فراگیر و کامل از معماری دارند.

  کلیدواژگان: معماری، پدیدارشناسی، مرلوپونتی، خانه پیر شالیار، پیتر زومتور
 • محمدمهدی شعبانی*، سید امیر منصوری، ناصر براتی صفحات 35-44

  بیان مسیله:

   از بدو پیدایش و فراگیری ساخت بلندمرتبه های مسکونی، تعاملات اجتماعی به عنوان مولفه ای مهم و اثرگذار مورد دقت بوده است. با این حال در بسیاری از بلندمرتبه های ارزان قیمت عدم توجه به این موضوع باعث افزایش ناهنجاری ها و نابه سامانی های اجتماعی می شود.

  هدف پژوهش: 

  هدف این پژوهش تبیین مولفه های قلمروی مستخرج از محله ایرانی به عنوان سازوکاری فضامند در جهت افزایش تعاملات اجتماعی در بلندمرتبه مسکونی ارزان قیمت است. پس از آن پاسخ به این سوال که مولفه های بومی قلمرو در مجتمع نواب چقدر به کار گرفته شده و چقدر برای ساکنین ترجیح داده می شود، هدف بعدی این پژوهش است. 

  روش پژوهش: 

  محققین فراوانی مفهوم قلمرو را متاثر از زمان و فرهنگ می دانند. پس در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به استخراج مولفه های قلمروی محله، به عنوان شکل فرهنگی سکونت ایرانی پرداخته می شود. در گام بعدی مولفه های مستخرج در قالب پرسش نامه ای از ساکنین مجتمع مسکونی نواب مورد سوال قرار می گیرد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج پژوهش هایی که وضعیت تعاملات اجتماعی را در نواب بررسی کرده بودند و نتایج پژوهش موجود، سطح رضایت از تعاملات اجتماعی کم تر از متوسط بیان شد. با بررسی مولفه های به دست آمده قلمرو درصد کمی از ساکنین از وضعیت قلمروی موجود رضایت داشته با این حال بسیاری از آن ها علاقه مند به کارگیری مولفه های قلمروی در فضا بوده اند. در مورد تعاملات اجتماعی نیز با این که میزان نفرات کمی از تعاملات اجتماعی موجود راضی بودند هم چنان تعداد قابل توجهی تمایل به افزایش تعاملات اجتماعی داشتند. در این میان مولفه مرکزیت و مالکیت دو مولفه ای است که برای پرسش شوندگان در فضای مجتمع نواب بسیار کم تر ملموس و مشهود قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: بلندمرتبه مسکونی ارزان قیمت، تعاملات اجتماعی، قلمرو، کوچه، مولفه های بومی
 • سعید قاسمی*، خسرو صحاف، نوید جلائیان قانع صفحات 45-60

  بیان مسیله:

   خیال از مضامینی است که همواره مورد توجه حکماء و فلاسفه ایرانی بوده است. تا جایی که بدون شناخت نقش خیال نمی توان به تحلیلی صحیح از تجلیات حکمت در معماری ایرانی دست یافت. مسیله پیش رو این است که در بسیاری از مطالعات، محققان بدون در نظر گرفتن بینش و حکمت ایرانی به عنوان پشتوانه هنر و معماری ایرانی به دنبال فهم آثار هستند. درحالی که شناخت معماری ایرانی مبتنی بر فلسفه غرب، نه تنها ما را به شناختی صحیح نمی رساند، بلکه تصویری نادرست از آن را پیش روی ما قرار می دهد.

  هدف پژوهش: 

  این تحقیق به دنبال شناخت مفهوم خیال از منظر حکمت ایرانی و نقش آن در هنر و معماری ایرانی است تا به شناختی صحیح از جایگاه و نقش خیال و تاثیر آن در بخش های مختلف معماری ایرانی دست یابد. ازین رو ابتدا جایگاه خیال را در بینش (خداشناسی، انسان شناسی و عالم شناسی) مبتنی بر حکمت مورد مداقه قرار داده و سپس به شرح خیال متصل و خیال منفصل و ویژگی های آن ها پرداخته خواهد شد و در نهایت نقش خیال را حول دو رکن اصلی در شکل گیری و خوانش یک اثر هنری یا معماری، یعنی هنرمند (معمار) و مخاطب اثر، تبیین خواهد شد.

  روش پژوهش: 

  پایگاه نظری و تیوریک این مقاله مبتنی بر حکمت ایرانی است. طرح تحقیق از نوع کیفی و روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با راهبرد منطقی انجام می پذیرد.

  نتیجه گیری

  در جمع بندی مبتنی بر آراء حکما چهار اصل «بازآفرینی حقیقت»، «جمع اضداد»، «انعکاس حقیقت» و «معماری، همواره بی انتها»، مبتنی بر خیال در هنر و معماری ایرانی پیشنهاد می شود و سپس الگوهای هنری و معماری این چهار اصل و مصادیقی ذیل آن ها ارایه خواهد شد.

  کلیدواژگان: حکمت، خیال، خیال متصل، خیال منفصل، هنر ایرانی، معماری
 • مینو قره بگلو*، عباس غفاری، رعنا سینمار اصل صفحات 61-76

  بیان مسیله: 

  قرارگاه های رفتاری به عنوان محیط هایی با نقش های معنادار و هم ساز با اجتماع، از اهمیت ویژه ای برای بهبود کیفیت محیط زندگی، برخوردارند؛ از سویی دیگر احساس جمعی افراد، به عنوان عامل انسانی و هویت بخش در حوزه طراحی های محیطی است که در جهت نشان دادن پیوند و ادراک یکسان افراد، علاوه بر رفتارهای شخصی می تواند از طریق وضعیت فرهنگی جامعه به دست آید، لذا دستیابی به معنای واضح از محیط از یک سو و بررسی شاخصه های احساس جمعی در تاثیرگذاری بر هم ساختی مکان-رفتار، از سوی دیگر کلید درک یک قرارگاه رفتاری و شکل گیری محیط همساز با اجتماع است.

  هدف و سوال تحقیق:

   نوشتار حاضر در راستای پاسخ به این که هم ساختی مکان-رفتار در قرارگاه رفتاری چگونه تحت تاثیر مولفه های احساس جمعی است؟ با هدف شناسایی و بررسی نقش احساس جمعی در شکل گیری قرارگاه های رفتاری تدوین شده است.

  روش تحقیق:

   پژوهش حاضر براساس هدف دارای ماهیتی کاربردی مبتنی بر راهبرد پس کاوی است؛ منطبق بر این راهبرد، الگوی نظری از طریق جمع آوری داده ها و مرور ادبیات موضوع با رویکرد کیفی و با استناد به مطالعات کتابخانه ای به دست آمده و در پیمایش میدانی مورد بررسی تجربی و تدقیق قرارگرفته است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که هم ساختی در باهم ستان های آیینی شهر تبریز به طور موثری تحت تاثیر مولفه های شرایط اجتماعی و روانی مرتبط با طول عمر، ادراک بالادستی و مسایل اجتماعی است و از سوی دیگر ویژگی های محیطی و عوامل فراشخصی (ادراک بالادستی و ادراک یکسان با دیگران) به عنوان معیارهای تعیین کننده احساس جمعی در باهمستان ها عمل می کنند. به عبارتی میزان همبستگی بین احساس جمعی و هم ساختی شکل دهنده قرارگاه های رفتاری نشان دهنده این مهم است که احساس جمعی به عنوان کاتالیزور حضور انسانی و عنصر پایه در افزایش عوامل موثر بر سازگاری و هم ساختی در محیط عمل می کند و به عبارتی احساس جمعی به شکل معناداری بر شکل گیری قرارگاه های رفتاری تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: هم ساختی، حضور انسانی، مکان-رفتار، ادراک بالادست
 • محمدعلی اشرف گنجوئی*، محمد ایرانمنش صفحات 77-86

  بیان مسیله: 

  ترسیمات مبهم در آموزش طراحی نقش بسیار مهمی دارند و این موضوع به طور گسترده ای در ادبیات قبلی مطالعه شده است. این پژوهش به دنبال کشف و تعمق در تاثیراتی است که تکلیف طراحی می تواند در نحوه استفاده از ترسیمات مبهم داشته باشد. 

  هدف پژوهش:

   این پژوهش بر آن است که با کمک تکلیف طراحی، نقش ترسیمات مبهم بر ایده پردازی دانشجویان به ویژه دانشجویان تازه کار (سال دوم) را افزایش دهد. 

  روش پژوهش:

   در این پژوهش تجربی، دانشجویان سال دوم معماری در سه جلسه طراحی با تکالیف مختلف و دستورالعمل های استفاده از ترسیمات مبهم شرکت کردند. جلسه اول شامل استفاده از ترسیمات مبهم به عنوان منبع الهام بود. جلسه دوم شامل استفاده از ترسیمات مبهم به عنوان جواب طراحی و در جلسه نهایی، ترسیمات مبهم به عنوان بخشی از جواب طراحی استفاده شد. آثار طراحی دانشجویان توسط سه داور تحلیل و نمره داده شد و نمرات مربوط به دو عامل نوآوری و کیفیت توسط روش تحلیل واریانس سنجیده شدند. همچنین، یافته ها با پژوهش های قبلی مقایسه و تحلیل شدند. 

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد استفاده از ترسیمات مبهم متاثر از تکالیف طراحی، باعث بهبود کیفیت ایده های طراحی دانشجویان شد. این تاثیر مثبت به خصوص در ارتباط با افزایش وجه عملکردی ایده های طراحی و تفکر همگرا بود و عامل توسعه نتایج پژوهش های قبلی به ویژه در ارتباط با اثربخشی ترسیمات مبهم بر ایده پردازی دانشجویان تازه کار است. همچنین، تاثیر تکلیف طراحی با سایر عوامل موثر بر ایده پردازی دانشجویان هنگام استفاده از تصاویر مبهم، تجزیه و تحلیل شده است.

  کلیدواژگان: ترسیمات مبهم، تکلیف طراحی، آموزش طراحی، دانشجویان معماری
|
 • Zahra Hasibi, Reza Afhami *, Jaleh Sabernejad Pages 5-18

  Problem statement: 

  Caravanserais are among the most important types of historical architecture that have played a major role in trade. Among the main uses of Caravanserais, we can mention security about trips, temporary accommodation for passers-by, storage of goods for merchants, and taking care of their animals along their routes. Many researchers have paid attention to caravansaries structure, unless expanding cliodynamics in historical analysis, it wasn’t possible to find proportions between physical features of caravansaries and social behaviors about caravansaries. So this research tries to answer the current question: how can the physical spaces of Caravanserais influence preferences of business trips?

  Research objective

  Therefore, the present article aims to propose a mathematical method that estimates business trip potentials relevant to caravansaries physical features.

  Research method

  This research is descriptive analysis method, using the library study and quantitative analysis. Also, in a case study, a quasi-experimental strategy was used with 3D simulations in 3D Max software and volumetric analysis in Rhino software. Within this context, an explanation of a formula, which has been tested in 16 case studies and 14 simulated trips. 

  Conclusion

  The results of this research have led to the explanation that Isfahan city in the Safavid era was the main destination of business trips, and the Kerman city was the origin of trips that lead to Isfahan. On the other hand, by paying more attention to the Silk Roadways, it became clear that the trade ring flowed from today’s Pakistan to Isfahan, and from this city to the northwest, northeast, and south of Iran.

  Keywords: Typology, Cliodynamics, Caravanserai, business trips
 • Mohammad Dana Salem *, Sara Jalalian, Manouchehr Foroutan, Salman Mardokhi Pages 19-34

  Problem statement:

   Creation and criticism in architectural discourse are theory-oriented; Theories are also often visually oriented. The perception and lived experience of architecture have given its place to scientific experience with theories; It seems that the perception of architecture is clear and easily available. On the other hand, the same perception is not much appreciated in theories and sciences. Is the lived experience of architecture easily and clearly accessible? Is it not possible to deal with architecture without theories and consider a place for the lived experience of architecture? Is it only vision that should be considered in architecture or do other senses also play a role?

  Research objective

  The phenomenological investigation of the bodily perception of architecture in the form of a case study of Pir Shaliar’s house is the purpose of this research.

  Research method

  Phenomenology, both as a method and as a philosophy, is based on lived experience. This research is phenomenological and is included in the category of qualitative research; Qualitative-descriptive and according to Merleau-Ponty’s phenomenology, she described and used Peter Zumthor’s concepts and categories to categorize the descriptions.

  Conclusion

  The findings show the diversity of architectural experience based on lived experience. Experiences that, although understood and experienced, are often ignored or not expressed; Either the theory precedes the experience or basically they do not value such experiences and consider them outside the scope of architecture. This research showed that the senses other than vision play a role in the experience of architecture and how Pir Shaliar’s house is experienced through different senses and creates a unique atmosphere. How in perception, the logic of choosing materials, their composition, and arrangement shows itself. The findings of this research have implications for theorists and architects who are concerned with creating comprehensive and complete experiences of architecture.

  Keywords: Aesthetics, Aesthetic Experience, User Experience, phenomenography
 • MohammadMahdi Shabani *, Seyyed Amir Mansouri, Nasser Barati Pages 35-44

  Problem statement:

   From the very beginning of the construction of high-rise buildings, social interactions have been considered a critical and effective component. However, when it comes to the construction of affordable buildings, the lack of attention to this component causes social anomalies and social disorders to increase.

  Research objective

  The purpose of this study is to explain the territorial components extracted from the Iranian neighborhood as a mechanism that can increase social interactions in affordable high-rise residential buildings. Furthermore, the purpose of this study is to answer whether the Navab Complex has employed these local components of territory and how much they are preferred by the residents.

  Research method

  Many researchers believe that the concept of territory is influenced by time and culture. So, this paper uses analytical and descriptive methods to extract the components of local territory as the cultural form of Iranian habitation. In the next step, the extracted components will be asked of the residents of the Navab residential complex in a questionnaire form.

  Conclusion

  Considering the outcomes of the research analyzing the social interactions in Navab, the satisfaction level of residents toward the social interactions was reported as below average. By examining the achieved components of the territory, very few percent of residents were satisfied with the current situation of their territory; however, many of them were keen to utilize these components in their space. About social interactions, although few people were content with the current state, a significant number showed interest in boosting the interactions. In the meantime, two components of ownership and centrality were considered much less tangible and visible by the participants.

  Keywords: Affordable high-rise residential buildings, Social Interactions, Territory, Alley, Local components
 • Saeid Ghasemi *, Khosro Sahaf, Navid Jalaeian Ghane Pages 45-60

  Problem statement: 

  Imagination is one of the themes that have always been the focus of Iranian sages and philosophers, to the extent that without knowing the role of imagination, it is not possible to achieve a correct analysis of the manifestations of wisdom in Iranian architecture. The problem is that in many studies, researchers seek to understand works without considering Iranian wisdom and insight which are the basis of Iranian art and architecture.  The understanding of Iranian architecture focused on Western philosophy, not only does not lead us to a correct understanding but also misrepresents it.

  Research objective

  Therefore, we seek to understand the concept of imagination from the Iranian wisdom perspective and its role in Iranian art and architecture, to achieve a correct understanding of the place and role of imagination and its impact in different parts of Iranian architecture. For this purpose, we attempt to investigate the place of imagination (theology, anthropology, and cosmology) based on wisdom, then discuss the conjunctive and disjunctive imagination and their characteristics, and finally, the role of imagination will be described around the two main pillars in the formation and reading of artwork or architecture, that is, the artist (the architect) and the audience of the work. 

  Research method

  Therefore, this article is theoretically based on Iranian wisdom. The research design is qualitative and the research method is descriptive-analytical with a logical strategy.

  Conclusion

  In the conclusion based on the opinions of sages, the four principles of “regeneration of truth”, “sum of opposites”, “reflection of the truth” and “architecture, always endless” are based on imagination in Iranian art and architecture, and then the artistic and architectural models of these four principles are proposed and their examples will be presented.

  Keywords: wisdom, Imagination, Conjunctive Imagination, Disjunctive Imagination, Iranian Art, Architecture
 • Minou Gharehbaglou‎ *, Abbas Ghaffari, Raana Cenmar Asl Pages 61-76

  Problem Statement: 

  As environments with meaningful roles that are harmonic with the community, behavior settings are of great importance in enhancing the living environment quality. Additionally, a sense of community in individuals is a human and identity-related factor in the field of environmental design, which can be achieved through personal behavior, as well as the cultural state of a society to depict similar links and perceptions among individuals. Therefore, obtaining a clear meaning of an environment, on the one hand, and analyzing the sense of community indices in affecting the behavior-milieu synomorphy1 , on the other hand, is the key to understanding a behavior setting and forming an environment harmonic with the community. 

  Research Objective

  The present paper seeks to answer how behavior-milieu synomorphy in a behavior setting is influenced by a sense of community components, to identify and examine the role of a sense of community in forming behavior settings.

  Research Method

  This is a retroduction-based applied study. Consistent with this strategy, the theoretical model was achieved through data collection and literature review with a qualitative approach and reference to desk research; experiential analysis and explication were also conducted on the model during the field.

  Conclusion

  According to the research results, synomorphy in the ritual public spaces of Tabriz is effectively influenced by social and mental conditions components related to lifespan, upstream perception, and social issues. Additionally, environmental features and transpersonal factors (upstream perception and similar perception to others) act as criteria for determining the sense of community in public spaces. The extent of correlation between the sense of community and synomorphy forming behavior settings shows that the sense of community acts as a human presence catalyst and a basic element in increasing the factors affecting harmony and synomorphy in the environment. In other words, the sense of community has a significant effect on the formation of behavior settings.

  Keywords: Synomorphy, human presence, behavior-place, upstream perception
 • Mohammad Ali Ashraf Ganjouei *, Mohammad Iranmanesh Pages 77-86

  Problem statement:

   Ambiguous drawings play a significant role in design education, and it has been extensively studied in previous literature. The present research seeks to explore the effects of design tasks on using ambiguous drawings.

  Research objective

  The purpose of research is to enhance idea generation in students, especially novice students (second-year students) through the assistance of design tasks.

  Research method

  In this experimental study, second-year architecture students engaged in three design sessions, each with distinct tasks and instructions involving ambiguous drawings. In the first session, ambiguous drawings were used as a source of inspiration, in the second as a design solution, and in the third, those drawings were incorporated to serve as a part of the design solution. Design ideas from the students were assessed by three judges, and scores related to novelty and quality were subjected to statistical analysis using the analysis of variance. The study’s findings were then compared and analyzed in the context of existing research.

  Conclusion

  The results of the study demonstrated that the use of ambiguous drawings in design tasks led to an improvement in the quality of design ideas among students. This positive impact was particularly notable in relation to enhancing the functional aspects of design ideas and convergent thinking. It also extended the results of previous research, especially in terms of the effectiveness of ambiguous drawings on the ideation of novice students. Additionally, the influence of the design tasks, along with other factors, on the ideation of students when using ambiguous images was deeply explored and discussed.

  Keywords: Ambiguous drawings, Design tasks, Design education, Architecture Students