فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 169 (بهمن و اسفند 1402)

نشریه دانشور پزشکی
پیاپی 169 (بهمن و اسفند 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم موسی پور، پروین فرزانگی*، هاجر عباس زاده، فرزانه فرخی صفحات 1-13
  مقدمه و هدف
  نشان داده شده است که حدود 80 درصد مرگ و میر در بیماران دیابتی ناشی از اختلالات قلبی عروقی است که به آن بیماری قلبی دیابتی گفته می شود، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر دو نوع تمرین (تداومی و تناوبی) و داروی آترواستاتین بر بیان ژن های VEGF و MMP2 بافت آیورت موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی مدل دیابتی بود.
  مواد و روش ها
  40 سر موش سفید بزرگ آزمایشگاهی نر، که در 8 گروه به صورت تصادفی تقسیم بندی شدند: شامل 1) کنترل، 2) دیابتی، 3) دیابتی+ تداومی، 4) دیابتی+ تناوبی، 5) آترواستاتین، 6) تداومی+ آترواستاتین، 7) تناوبی+ آترواستاتین و 8) سالین. موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی دو نوع تمرین تداومی و تناوبی را 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته اجرا کردند. آترواستاتین به صورت روزانه با دوز 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقی به آنان تزریق شد. به منظور تعیین معنادار بودن تفاوت بین گروه ها از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  نتایج
  سطوح MMP2 گروه دیابت در سطح معناداری 05/0 نسبت به گروه کنترل افزایش معنا دار، و گروه های مکمل، تناوبی، تناوبی-مکمل و تداومی-مکمل نسبت به گروه دیابت کاهش معناداری یافت. سطوح VEGF گروه دیابت نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار و گروه تناوبی-مکمل نسبت به گروه دیابت کاهش معنادار یافت.
  نتیجه گیری
  این احتمال وجود دارد که تمرین تناوبی در ترکیب با آترواستاتین بتواند از طریق کاهش ژن های VEGF و MMP2 بافت آیورت و بهبود آنژیوژنز که در اثر القای دیابت مختل شده بود، دارای اثر حفاظتی بر آیورت باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات تداومی و تناوبی، آترواستاتین، آنژیوژنز، VEGF و MMP2
 • علی قاسمی کهریزسنگی*، زهرا حاجی خدادادی، زهرا عابدین زاده، محسن صالحی صفحات 14-25
  مقدمه و هدف
  مداخلات تمرینی و مصرف برخی مکمل ها می تواند منجر به تغییراتی در سیستم آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو عضلات اسکلتی شود. بر این اساس پژوهش حاضر، به بررسی و مطالعه اثر توامان چهار هفته مکمل دهی روغن سیاه دانه و تمرین هوازی بر سطوح سرمی مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام دختران غیرفعال پرداخت.
  مواد و روش ها
  بدین منظور، تعداد 40 نفر از زنان جوان غیرفعال دارای شرایط ورود به مطالعه دانشگاه قم با میانگین سنی: 51/4 ± 23/22 و 21/4 ± 46/25 BMI: با پرکردن رضایت نامه کتبی در پژوهش پیش رو شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل (9 نفر)، تمرین + دارونما (10 نفر)، مکمل (10 نفر) و تمرین + مکمل (11نفر) تقسیم شدند. گروه های تمرین هوازی چهار هفته تمرینات هوازی ایروبیک را با شدت 50 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه را سه جلسه در هفته انجام دادند، همچنین گروه های مکمل روغن سیاه دانه روزانه یک کپسول1000 میلی گرم را در روز بعد از وعده ناهار دریافت کردند. نمونه های خونی برای اندازه گیری سطح سرمی مالون آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در دو مرحله قبل و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین در شرایط ناشتا از سیاهرگ زند اعلا جمع آوری شدند. تحلیل آماری به وسیله آزمون های t زوجی و تحلیل کوواریانس در سطح معنی داری 05/0>P انجام گرفت.
  نتایج
  نتایج بین گروهی نشان داد که بین گروه هوازی با دو گروه مکمل (03/0= P) و مکمل+ تمرین (03/0=P) در مقادیر TAC سرمی کاهش معنی داری وجود دارد، همچنین کاهش معنی دار پس آزمون نسبت به پیش آزمون در مقادیر درون گروهی غلظت سرمی MDA در گروه مکمل (03/0=P) نشان داده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تمرینات هوازی و مکمل دهی سیاه دانه منجر به کاهش ظرفیت آنتی اکسیدان تام می شود، و تاثیری بر شاخص اکسیداتیوی ندارد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، مالون دی آلدهید، آنتی اکسیدان تام، مکمل روغن سیاه دانه، دختران غیرفعال
 • سقا فرج تبار بهرستاق*، محبوبه خنکدار، امیر تقی پور، بابی سان عسکری صفحات 26-36
  مقدمه و هدف
  چاقی به عنوان یک بیماری جهانی در نظر گرفته می شود. هدف از انجام این پژوهش، تبیین اثر تمرین هوازی همراه با مصرف ژل رویال بر بیان BCL-2، Bax و نسبت BCL2‏/Bax بافت پانکراس موش های صحرایی چاق بود.
  مواد و روش ها
  40 سر موش صحرایی نر 5 هفته ای ویستار به صورت تصادفی به دو گروه رژیم غذایی نرمال (ND) و رژیم غذایی پرچرب (HFD) تقسیم شدند. موش های گروه  NDبه مدت 8 هفته با غذای استاندارد (23 درصد پروتیین، 65 درصد کربوهیدرات و 12 درصد چربی) و گروه  HFDاز رژیم غذایی پرچرب (17 درصد پروتیین، 43 درصد کربوهیدرات و 40 درصد چربی) استفاده کردند. سپس موش ها به 5 گروه رژیم غذایی نرمال، پرچرب، پرچرب-تمرین (HFDT)، پرچرب- مکمل (HFDRj) و پرچرب-تمرین- مکمل (HFDTRj) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 8 هفته و 5 روز در هفته تمرین هوازی فزاینده را انجام دادند. همچنین به گروه های مکمل، روزانه 100 میلی گرم ژل رویال مخلوط شده در آب مقطر خورانده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد القای چاقی از طریق مصرف غذاهای پرچرب موجب افزایش بیان ژن BCL-2 و کاهش معنی دار بیان ژن BAX در گروه پرچرب در مقایسه با گروه کنترل شد. همچنین تمرینات استقامتی و مکمل ژل موجب کاهش بیان ژن BCL-2 و افزایش بیان ژن BAX در گروه های تجربی در مقایسه با گروه پرچرب شد که این روند تغییرات در گروه ترکیبی محسوس تر بود.
  نتیجه گیری
  احتمال دارد تمرینات استقامتی همراه با مصرف ژل رویال بتواند راهبردی موثر در بهبود وضعیت چاقی از طریق فرایند آپوپتوز باشد.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، ژل رویال، bax، bcl-2، چاقی
 • مهرزاد مقدسی*، رضا زین العبادی، محمدامین عدالت منش، مهدی نورا صفحات 37-45
  مقدمه و هدف
  بیماری پارکینسون یک بیماری پیش رونده سیستم عصبی است که علاوه بر سیستم عصبی مرکزی، دیگر اعضای بدن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی شنا با شدت بالا بر بیان ژن هیپوکامپی برخی عوامل التهابی در موش های صحرایی مبتلا به پارکینسون انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر، 21 سر موش نر صحرایی نژاد ویستار 10 -8 هفته ای با میانگین وزن 2/10 ± 200 گرم به طور تصادفی در سه گروه کنترل سالم، بیمار و تمرین شنا قرار گرفتند. القای بیماری به واسطه تزریق 1 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن رزرپین و طی 5 روز صورت گرفت. گروه تمرین به مدت شش هفته 20 نوبت 30 ثانیه ای شنا با 30 ثانیه استراحت بین هر نوبت انجام دادند. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی داری 05/0>P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج نشان داد بیان ژن هیپوکامپی TNF-α پس از اجرای تمرینات تناوبی شنا در گروه تمرین نسبت به گروه بیمار (01/0=p) به طور معنی داری کاهش داشته است درحالی که علی رغم پایین تربودن بیان ژن IL-1β در گروه تمرین نسبت به گروه بیمار، اما این کاهش معنی دار نبود (6/0=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده اجرای تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا در کاهش بیان ژن برخی عوامل التهابی در بافت هیپوکامپ موش های مبتلا به پارکینسون موثر است و ممکن است به این واسطه به بهبود روند بیماری کمک کند.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شنا، بیماری پارکینسون، TNF-α، IL-1β
 • عزیزه توغدری، کیوان حجازی*، رویا عسکری، نجمه رحیمی صفحات 46-59
  مقدمه و هدف
  کم تحرکی باعث بروز مقاومت به انسولین و دیابت است. مقاومت به انسولین یکی از ویژگی های بارز دیابت نوع 2 است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس یا تراباند بر سطح سرمی گلوکز، نشانگرهای مقاومت به انسولین، درد نوروپاتی و برخی شاخص های عملکردی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 34 زن مبتلا به بیماری دیابت نوع دو به صورت تصادفی در سه گروه پیلاتس (12 نفر)، گروه تراباند (11 نفر) و کنترل (11 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه انجام شد. برای بررسی تغییرات شاخص درد از روش آماری آنالیز واریانس اندازه گیری تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. از روش تی زوجی و آنالیز کوواریانس دوطرفه به ترتیب برای تغییرات درون و بین گروهی استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد غلظت گلوکز ناشتا، انسولین، شاخص مقاومت به انسولین، تنها در گروه تمرین تراباند کاهش معنی داری یافت؛ درصورتی که تغییر معنی داری در گروه های پیلاتس و کنترل دیده نشد. شاخص درد معنی دار بود (01/0 =p)، میزان استقامت عضلانی، انعطاف پذیری و حداکثر اکسیژن مصرفی در هر دو گروه پیلاتس و تراباند افزایش معنی داری یافت (01/0 =p).
  نتیجه گیری
  تمرینات ورزشی از نوع تراباند نسبت به پیلاتس باعث تغییرات آماری و بالینی بیشتر در غلظت گلوکز ناشتا، انسولین، شاخص مقاومت به انسولین می شود. بنابراین می توان از تمرین تراباند برای بهبود بیماران دیابتی نوع دو و جلوگیری از تاثیر مخرب دیابت برای زنان مبتلا به دیابت نوع دو استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تمرین پیلاتس، مقاومت به انسولین، درد نوروپاتی، دیابت نوع دو
 • مهدیه نصیری، جواد فحانیک بابائی*، مریم جعفریان، خلیل پسته ای صفحات 60-74
  مقدمه و هدف
  بیهوشی های مکرر در کودکان و نوجوانان در برخی از مداخلات درمانی مانند رادیوتراپی یا سوختگی ها ضرورت پیدا می کند. تحقیقات نشان داده که بیهوشی عمومی در دوران نوجوانی می تواند باعث مرگ سلولی، مشکلات شناختی و بعدا مشکلات عصبی رفتاری در بزرگسالی شود. مطالعه حاضر با هدف ارایه ارزیابی دقیق مورفولوژیکی و عملکردی اثرات طولانی مدت مواجهه مکرر با سووفلوران انجام شد.
  مواد و روش ها
  28 موش صحرایی نوجوان از روز 24 پس از تولد به صورت تصادفی از مادرهای مختلف جدا شده و به چهار گروه نر و ماده کنترل و استنشاقی سیوفلوران (غلظت درصد روزانه به مدت 15 روز) تقسیم شدند. حیوانات بعد از آخرین بیهوشی در روز 38 به مدت 30 تا 35 روز تحت مراقبت و جهت انجام آزمایش های رفتاری شامل آزمون های ماز آبی موریس، زمینه باز، مربع مرتفع آماده و سپس تغییرات پاتولوژیک با استفاده از رنگ آمیزی تولییدین بلو بررسی و نتایج با از استفاده آزمون های آماری t تست غیرزوجی و واریانس های یک طرفه و دوطرفه آنالیز شد.
  نتایج
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در حیوانات نر و ماده، قرارگرفتن مکرر در معرض سووفلوران در دوران نوجوانی می تواند باعث اختلال در حافظه فضایی و افزایش اضطراب در بزرگسالی شود. همچنین در حیوانات دریافت کننده سووفلوران در مقایسه با گروه کنترل نورون های تیره و مرگ سلولی در نواحی هیپوکامپ و کورتکس در حیوانات نر و ماده می تواند افزایش یابد.
  نتیجه گیری
  این نتایج ممکن است دیدگاه جدیدی برای درک مکانیسم تکرار قرارگرفتن در معرض اثرات سمی ناشی از سووفلوران در نوجوانی ارایه دهد.
  کلیدواژگان: بیهوشی های مکرر، سئوفلوران، ماز آبی موریس، ماز زمینه باز، ماز مربع مرتفع، تولئیدین بلو
 • حمید خداوردی، ندا آقایی بهمن بگلو*، رضا رضایی شیرازی، سعیده شادمهری صفحات 75-83
  مقدمه و هدف

  کاهش حجم عضلانی یک عامل مهم برای کاهش عملکردهای بدن در پیری می باشد. مسیرهای سلولی پیچیده مانند اتوفاژی به شدت به سلامت مرتبط است و ارتباط پیچیده ای بین اتوفاژی و پیری وجود دارد؛ بنابراین هدف از انجام تحقیق حاضر تاثیر تمرین مقاومتی بر محتوای پروتیین های اتوفاژی Beclin1 و Ambra1 در عضله بازکننده طویل انگشتان پا (EDL) موش های صحرایی سالمند بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع تجربی-بنیادی است که 12 سر موش صحرایی نر 20 ماهه از نژاد اسپراگ داولی با میانگین وزنی 30±400 گرم به صورت تصادفی به 2 گروه: 1. کنترل (6 سر) و 2. تمرین مقاومتی (6 سر) تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل صعود از نردبان مخصوص جوندگان به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه بود. آزمودنی ها از یک نردبان عمودی با شیب 85 درجه به طول یک متر با 26 پله و دو سانتی متر فضای بین هر پله بالا می رفتند. بعد از 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین EDL از بدن موش های صحرایی برداشته شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون t-مستقل در نرم افزار گراف پد پریسم نسخه 5/9 انجام شد. سطح معنی داری P≤0.05 بود.

  نتایج

  هشت هفته تمرین مقاومتی منجر به کاهش میزان پروتیین Beclin1 (0001/0=P) و Ambra1 (0212/0=P) در عضله EDL موش های صحرایی پیر شد.

  نتیجه گیری

  کاهش محتوای درون سلولی این عوامل از طریق انجام تمرین مقاومتی می تواند از اتوفاژی سلول های عضلانی آزمودنی های سالمند جلوگیری کند و این به معنای آتروفی کمتر است.

  کلیدواژگان: پیری، اتوفاژی، پروتئین آمبرا-1، پروتئین بکلین-1، تمرین مقاومتی
 • محسن یعقوبی، رحیم میرنصوری، مسعود رحمتی صفحات 83-95
  مقدمه و هدف
  به نظر می رسد در جریان اجرای تمرینات مقاومتی میزان انتشار برخی از فاکتورهای رشدی اثرات متفاوتی بر فعال سازی سلول های ماهواره ای و عوامل تنظیمی مایوژنیکی و همچنین توسعه قدرت و توده عضلانی افراد داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی FGF6 و MyoD و ارتباط آن با قدرت عضلانی مردان و زنان میان سال بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه ای نیمه تجربی، 40 نفر از زنان و مردان میان سال شهرستان اراک (میانگین سنی 6.03 ±38.27 سال، وزن 11.28±77.12 کیلوگرم، قد 7.24± 174.05 سانتیمتر) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (30 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرینی 12 هفته تمرینات مقاومتی را به صورت 3 جلسه در هفته و با شدت 65 تا 80 درصد قدرت بیشینه اجرا کردند. 48 ساعت قبل و پس از مداخله از تمامی آزمودنی ها خون گیری و سطوح پلاسمایی FGF-6 و MyoD به روش الایزا بررسی شد. پس از بررسی نرمال بودن داده ها، به ترتیب از آزمون t هم بسته و t مستقل برای بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی، همچنین از ضرب هم بستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها در سطح معنی داری کمتر از 05/0 استفاده شد.
  نتایج
  تمرین مقاومتی باعث افزایش معنی دار میانگین قدرت بیشینه (008/0=P)، غلظت سرمی FGF6 (002/0=P)، غلظت سرمی MyoD (001/0=P) و همچنین کاهش درصد چربی (021/0=P) زنان و مردان میان سال شد. علاوه براین هم بستگی مثبت و معنی داری بین میانگین قدرت بیشینه (1RM) با میزان غلظت سرمی FGF6 (001/0=P)  و MYoD (001/0=P) گروه تمرینی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت تمرینات مقاومتی در سنین بالا و ارتباط بین سطوح پلاسمایی FGF6 و MYoD با میزان توسعه قدرت، پیشنهاد می شود متخصصان حوزه ورزش در طراحی تمرینات مختلف ورزشی بر ضرورت اجرای تمرینات مقاومتی اهتمام ویژه داشته باشند.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، سلول ماهواره ای، فاکتور رشد فیبروبلاستی- 6، عامل تمایز میوژنیک
|
 • Maryam Mousapour, Parvin Farzanegi *, Hajar Abbaszadeh, Farzane Farokhi Pages 1-13
  Background and Objective
  It has been shown that about 80% of deaths in diabetic patients are caused by cardiovascular disorders, which is called diabetic heart disease. The purpose of this research was to investigate the effect of two types of exercise (continuous and periodic) and the drug atorvastatin on the expression of VEGF and MMP2 genes in the aorta tissue of diabetic rats.
  Materials and Methods
  In this study, 40 male rats, which were randomly divided into 8 groups: 1) control, 2) diabetic, 3) diabetic+continuous, 4) diabetic+intermittent, 5) atorvastatin, 6) continuous + atorvastatin, 7) intermittent + atorvastatin and 8) saline. Rats performed two types of continuous and periodic training 5 days a week for 8 weeks. Atorvastatin was injected intraperitoneally at a daily dose of 20 mg per kilogram of body weight. To determine the significance of the difference between groups, one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test were used.
  Results
  MMP2 levels in the diabetes group significantly increased at the significance level of 0.05 compared to the control group and in the supplement, intermittent, intermittent-supplement and continuous-supplement groups significantly decreased compared to the diabetes group. The levels of VEGF in the diabetes group increased significantly compared to the control and the intermittent-supplement group significantly decreased compared to the diabetes group.
  Conclusion
  There is a possibility that intermittent exercise in combination with atorvastatin can have a protective effect on the aorta through the reduction of VEGF and MMP2 genes in the aortic tissue and the improvement of angiogenesis that was impaired due to the induction of diabetes.
  Keywords: Continuous, intermittent exercises, Atorvastatin, Angiogenesis, VEGF, MMP2
 • Ali Ghasemi Kahrizsangi *, Zahra Hajikhodadadi, Zahra Abedin Zadeh, Mohsen Salehi Pages 14-25
  Background and Objective
  Exercise interventions and consumption of some supplements can lead to changes in the antioxidant system and oxidative stress of skeletal muscles. Based on this, the present study investigated the effect of four weeks of Nigella sativa oil supplementation and aerobic exercise on the serum levels of malondialdehyde and the total antioxidant capacity of inactive young women.
  Materials and Methods
  For this purpose, 40 inactive young women with an average age of 22.23 ± 4.51 years and BMI of 25.46 ± 4.21 participated in the research. Prior to the treatment, they filled out a written consent form. Then, the subjects were randomly divided into four groups: control (N=9), exercise + placebo (N=10), supplement (N=10), and exercise + supplement (N=11). The aerobic exercise groups performed four weeks of aerobic exercise with an intensity of 50% to 80% of the maximum heart rate, three sessions a week. Also, the Nigella sativa oil supplement groups received 1000 mg of its capsule per day after lunch. Blood samples were collected to measure the serum level of malondialdehyde and total antioxidant capacity in two stages before and after 24 hours of the last training session in fasting conditions from antecubital vein. Statistical analysis was performed by paired t-tests and the analysis of covariance at a significance level of P<0.05.
  Results
  Results showed that there is a significant decrease in total antioxidant capacity values between the aerobic group with the two supplement groups (P=0.03) and supplement + exercise (P=0.03). Also, a significant decrease was shown after the test as was compared to the pre-test in the within-group values of malondialdehyde serum concentration in the supplement group (P=0.03).
  Conclusion
  According to the results, we conclude that the aerobic exercises and Nigella sativa supplementation leads to a decrease in the total antioxidant capacity and it has no effect on the oxidative index.
  Keywords: Aerobic exercises, Malondialdehyde, Total antioxidant capacity, Nigella sativa supplement, Inactive women
 • Saqqa Farajtabar Behrestaq *, Mahbobeh Khonakdar, Amir Taghipour, Babisan Askari Pages 26-36
  Background and Objective
  Obesity is considered as a global disease. The purpose of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise with royal jelly on the expression of BCL-2, Bax and the ratio of BCL2/Bax in the pancreatic tissue of obese rats.
  Materials and Methods
  In this research, 40 5-week-old male Wistar rats were randomly divided into two groups of normal diet (ND) and high-fat diet (HFD). Rats in the ND group were fed a standard diet (23% protein, 65% carbohydrates, and 12% fat) and the HFD group were fed a high-fat diet (17% protein, 43% carbohydrates, and 40% fat) for eight weeks. Then, the rats were divided into 5 groups: normal diet, high-fat diet, high-fat-exercise (HFDT), high-fat-supplemented (HFDRj) and high-fat-exercise-supplemented (HFDTRj) groups. The training group performed incremental aerobic training for 8 weeks and 5 days per week. Also, the supplement groups were daily given 100 mg of royal jelly mixed in distilled water.
  Results
  The results showed that induction of obesity through the consumption of high-fat foods increases BCL-2 gene expression and significantly decreases BAX gene expression in the high-fat group compared to the control group. Also, endurance exercises and gel supplementation decreased BCL-2 gene expression and increased BAX gene expression in the experimental groups compared to the high-fat group and these changes were more noticeable in the combined group.
  Conclusion
  It is possible that aerobic training along with the use of royal jelly can be an effective strategy in improving the condition of obesity through the process of apoptosis.
  Keywords: Endurance training, Royal Jelly, bax, bcl-2, Obesity
 • Mehrzad Moghadasi *, Reza Zeinolebadi, Mohammadamin Edalatmanesh, Mehdi Noora Pages 37-45
  Background and Objective
  Parkinson disease (PD) is a progressive neurodegenerative disease that affects peripheral organs as well as the central nervous system (CNS). The present study was done to examine the effect of high intensity swimming interval training on gene expression of some hippocampal inflammatory markers in rats with PD.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 21 male Wistar rats (aged 8-10 weeks; weight 200 ± 10.2 grams) were divided into three groups including: healthy control, PD and training. PD was induced by injection of 1 mg/kg of reserpine during 5 days. The rats in the training group performed 6 weeks of HIIT including 20 times of 30 seconds of swimming with 30 seconds of rest between each time. Data were analyzed using one-way ANOVA and LSD post hoc test were run using SPSS-22 at the P <0.05.
  Results
  Data revealed that TNF-α gene expression was reduced after 6 weeks of swimming interval training (p=0.01) compared to the PD group. We observed non-significant decrease in IL-1β after the intervention as compared to the PD group (p=0.6).
  Conclusion
  According the results of this study, high intensity swimming interval training is effective in reducing the gene expression of some hippocampal inflammatory markers in rats with PD and it is suggested as the effective strategy to improve PD.
  Keywords: Swimming interval training, Parkinson’s disease, TNF-α, IL-1β
 • Azizeh Toghdori, Keyvan Hejazi *, Roya Askari, Najmeh Rahimi Pages 46-59
  Background and Objective
  Physical inactivity leads to insulin resistance and diabetes. Insulin resistance is a hallmark feature of type 2 diabetes. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of Pilates or Traband training on serum glucose levels, markers of insulin resistance, neuropathic pain and some functional indices of women with type 2 diabetes.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study, 34 women with type 2 diabetes were randomly divided into three groups: Pilates training (n=12), Traband training (n=11) and control (n=11). The exercise program consisted of eight weeks, three sessions per week, and each session lasted 45-60 minutes. To investigate the changes in the pain index, repeated measurement and Bonferroni's post hoc test were used. The paired sample t-test method and analysis of covariance (ANCOVA) were used to compare within and between groups, respectively.
  Results
  Findings showed that fasting glucose concentration, insulin, and insulin resistance index significantly decreases only in the Traband training group; However, there was no significant change in the Pilates and control groups. The pain index during the time series was significant (p = 0.01). In both Pilates and Traband groups, there was a significant increase in the variables of muscle endurance, flexibility and maximal oxygen consumption (p = 0.01).
  Conclusion
  Exercise training in accordance with the Traband model causes statistically and clinically more significant changes in fasting glucose concentration, insulin, insulin resistance index than Pilates intervention. Therefore, it is possible to use Traband exercise to improve type 2 diabetic patients and prevent the harmful effects of diabetes for women with type 2 diabetes.
  Keywords: Pilates exercise, Insulin resistance, Neuropathic pain, Type 2 Diabetes
 • Mahdieh Nasiri, Javad Fahanik Babaei *, Maryam Jafarian, Seyed Khalil Pestehei Pages 60-74
  Background and Objective
  Repeated anesthesia in adolescence is necessary for some therapeutic interventions, such as radiotherapy or burns. Research has indicated that exposure to general anesthetics during the adolescent period can induce cell death, cognitive and behavioral problems, and later neurobehavioral problems in adulthood. The current study was aimed at providing a detailed morphological and functional evaluation of the long-term impacts of repeated exposure to sevoflurane.
  Materials and Methods
  In this study, 28 adolescent rats were randomly divided into male and female control groups and inhaled sevoflurane (at a concentration of 2%) daily for 15 days. After last anesthesia, animals of all groups were cared for 30-35 days, and then the effects of repeated exposure to sevoflurane on cognitive functions and anxiety behavior were tested by the Morris water maze, open field, and elevated plus maze. Effects of sevoflurane on cell death and the increase of dark neurons were compared in CA1 of the hippocampus and brain cortex. Data were evaluated using one-way and two-way ANOVA.
  Results
  Our results indicated that repeated exposures to sevoflurane during adolescence can cause behavioral problems later in adulthood. We found a significant increase in dark neurons and cell death in the sevoflurane group compared to the control group in both male and female animals.
  Conclusion
  These results may provide a new perspective for understanding the mechanism of repeated exposure to sevoflurane-induced toxic effects in adolescence.
  Keywords: Repeated anesthesia, Sevoflurane, Morris water maze, Open field, Elevated plus maze, Toluidine blue
 • Hamid Khodaverdi, Neda Aghaei Bahmanbeglou *, Reza Rezaee Shirazi, Saeedeh Shadmehri Pages 75-83
  Background and Objective

  Decreased muscle mass is an important factor in the reduction of body function in old age. Complex cellular pathways such as autophagy are strongly related to health and there is a complex relationship between autophagy and aging; therefore, the aim of this study was to investigate the effect of resistance training on the levels of autophagy proteins Beclin1 and Ambra1 in the Extensor Digitorum Longus (EDL) muscle of elderly rats.

  Materials and Methods

  The current research was of an experimental-fundamental type, in which 12, 20-month-old male Sprague-Dawley rats with an average weight of 400 ± 30 g were randomly divided into two groups: 1) control (6 heads) and 2) resistance training (6 heads). The resistance training program included climbing the rodent ladder for eight weeks, three sessions per week. The subjects climbed a vertical ladder with an 85-degree incline, one meter long, 26 rungs and two cm of space between each rung. After 48 hours after the last training session, EDL muscle tissue was removed. Data were analysed using an independent t-test in the GraphPad Prism version 9.5 software. The significance level was set at P < 0.05.

  Results

  Eight weeks of resistance training led to decreased Beclin1 (P=0.0001) and Ambra1 (P=0.0212) protein levels in the EDL muscle of old rats.

  Conclusion

  Reducing the intracellular content of these factors through resistance training can prevent autophagy in the muscle cells of elderly subjects, resulting in less atrophy

  Keywords: Aging, Autophagy, Ambra1, Beclin1, Resistance training
 • Mohsen Yaghoubi, Rahim Mirnasuri, Masoud Rahmati Pages 83-95
  Background and Objective
  It seems that during resistance exercises, the release of some growth factors has different effects on the activation of satellite cells (SCs) and myogenic regulatory factors as well as the development of strength and muscle mass. Therefore, this study aimed to investigate the effect of 12 weeks of resistance training on the serum levels of FGF6 and MyoD and its relationship with muscle strength in middle-aged men and women.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study, 40 randomly selected middle-aged men and women from Arak city (age: 38.27±6.03 years, weight: 77.12±11.28 kg, height: 174.05±7.24 cm) were chosen. They were placed in two experimental groups (n: 30) and control (n: 10). The training program included 12 weeks of resistance training in 3 sessions per week with an intensity of 65-80% of one repetition maximum (1RM). Then, 48 hours before and after the intervention, the serum concentration of FGF-6 and MyoD was measured by the ELISA method, and after checking the normality of the data, t-test and independent t-test were used to check intra-group and inter-group changes, respectively. Pearson's correlation coefficient was used to check the relationship between variables at a significance level of p<0.05.
  Results
  Resistance training increased mean maximal strength (P=0.008), serum FGF6 concentration (P=0.002), serum MyoD concentration (P=0.001) and also decreased fat percentage (P=0.021) of the subjects. In addition, there was a positive and significant correlation between the mean maximum strength (1RM) and the serum concentration of FGF6 (r=0.624 and P=0.001) and MYoD (r=0.434 and P=0.001) of the training group.
  Conclusion
  Considering the importance of resistance training in the elderly and the relationship between the plasma levels of FGF6 and MYoD with strength development, it is suggested that sports experts pay special attention to the necessity of resistance training in the design of various sports exercises.
  Keywords: Resistance training, Satellite cells, Fibroblast growth factors-6, Myogenic differentiation factor