فهرست مطالب

بررسی های حسابداری و حسابرسی - پیاپی 114 (زمستان 1402)

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی
پیاپی 114 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی ابراهیمی کردلر*، آتنا خازن، علی محمودی صفحات 590-613
  هدف

  این مقاله نحوه نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را به بحث گذاشته است. از آنجایی که انتظارات از کمیته های حسابرسی برای ارزیابی طراحی و اجرای کنترل های داخلی، رو به افزایش است، چالش نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. نقش کمیته های حسابرسی به عنوان ناظر حاکمیت شرکتی با استفاده از نظریه نمایندگی و نظریه نهادی، توضیح داده می شود. با توجه به اینکه درباره فرایندهای کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار، در خصوص نظارت بر کنترل های داخلی، اطلاعات اندکی وجود دارد، هدف این پژوهش ارایه بینش هایی در خصوص فرایندهای زیربنایی نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است.

  روش

  در این پژوهش، از 97 عضو کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران که در حال حاضر در آن ها خدمت می کنند، در خصوص نظارت کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، با توجه به بزرگ ترین کمیته حسابرسی شرکت (بر اساس درآمد سالانه)، نظرسنجی صورت گرفت. به طور خاص، این نظرسنجی از اعضای کمیته حسابرسی می خواهد که بر اساس اصول 17گانه چارچوب کنترل داخلی کوزو 2013، میزان مشارکت کمیته را در نظارت بر انواع عناصر خاص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مشخص کند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. سوال های اصلی نظرسنجی، به 13 اصل از 17 اصل کنترل داخلی کوزو (و هر پنج مولفه کوزو)، شامل سه اصل در محیط کنترلی، چهار اصل در ارزیابی ریسک، دو اصل در محیط کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های نظارتی، می پردازد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل شده است.

  یافته ها

  تجزیه وتحلیل یافته های آماری این پژوهش نشان می دهد که کمیته های حسابرسی، بیشترین زمان را به ترتیب، برای فعالیت های نظارتی، فعالیت های کنترلی و ارزیابی ریسک و کمترین زمان را در حوزه محیط کنترلی صرف می کنند. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل مدل رگرسیونی این پژوهش نشان می دهد که فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات مالی یا بیمه، ارتباط معناداری با میزان نظارت کمیته های حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دارد و این رابطه نیز مثبت است؛ در حالی که گواهی نامه حسابدار رسمی عضو کمیته حسابرسی، با نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ارتباط منفی دارد. سن اعضای کمیته حسابرسی و تجربه آنان در حرفه حسابرسی داخلی، تاثیری بر میزان این نظارت ندارد.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش مشخص شد که کمیته های حسابرسی، کجا و چقدر تلاش های نظارتی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را متمرکز می کنند و چه عواملی با تغییرات در نظارت کمیته حسابرسی مرتبط است. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از نظرسنجی نشان داد که اغلب، کمیته های حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، فاقد رویه ها، فرایندها و اقدام های اختصاصی برای نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در کمیته های حسابرسی هستند. همچنین، اعضای کمیته های حسابرسی، کمترین زمان را برای مهم ترین جزء کنترل های داخلی، یعنی محیط کنترلی، اختصاص می دهند.

  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، چارچوب کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
 • محمدامید اخگر*، زانیار سجادی، نادر رسولی کردستانی صفحات 614-658
  هدف

  وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تامین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پرریسک و پربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تاثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است.

  روش

  این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تیوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد 142 شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال 1390 تا 1399 انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی 1420 سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های 1378 تا 1399 استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت.

  یافته ها

  بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تایید نشد.

  نتیجه گیری

  مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

  کلیدواژگان: اصطکاک مالی، رقابت بازار محصول، ریسک پذیری شرکت، عدم قطعیت سیاست اقتصادی، مالی شدن
 • بتول اسماعیل حسن، مهدی حیدری*، حمزه دیدار صفحات 659-683
  هدف
  نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه را تایید می کنند که شرکت ها برای تامین مالی پرداخت های نیروی کار خود، به سرمایه خارجی نیاز دارند و اصطکاک های تامین مالی، بر سرمایه گذاری نیروی کار اثرگذار است. هموارسازی سود، از طریق فعالیت های واقعی، می تواند بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق تاثیر آن بر اصطکاک های بازار ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تامین کنندگان منابع سرمایه خارجی، تاثیر بگذارد. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی و مولفه های آن بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار است.
  روش
  از آنجا که نتایج پژوهش می تواند در فرایند تصمیم گیری استفاده شود، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی محسوب می شود و چون داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند، از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی هم بستگی است. هدف این گونه پژوهش ها، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش است. برای اندازه گیری متغیر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، از رویکرد پینوک و لیلیس (2007) استفاده شده است. متغیر هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی و مولفه های آن، بر اساس مدل های پیاده سازی شده در پژوهش تاکر و زاروین (2006) و روشی که دوو، هوپ و توماس (2013) برای تفکیک مولفه های هموارسازی سود استفاده کرده اند، اندازه گیری شده است. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، جامعه آماری غربال شده، متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بود که با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره آزمون شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند. این نتیجه برای مولفه اطلاعاتی هموارسازی سود نیز صادق است و اثر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار دارد؛ اما تاثیر مولفه گیج کننده بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار تایید نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده بیان می کند که مدیران از هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، برای انتقال اطلاعات پنهانی استفاده می کنند که نشان دهنده چشم انداز آتی شرکت است و با هموارسازی سود در طی سال های متوالی، چشم اندازی روشن و مثبت از آینده شرکت را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهند. در واقع مدیران با استفاده از ابزار علامت دهی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند و این موضوع سبب می شود که برای سرمایه گذاری های خود روی نیروی کار، منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند و تصمیم های کارایی بگیرند. به طور کلی بر اساس دیدگاه علامت دهی اطلاعات خصوصی، می توان نتیجه گیری کرد که هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، اطلاعات خصوصی مدیران را در رابطه با درآمدهای آتی شرکت منتقل می کند. در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و تامین کنندگان، سرمایه خارجی را کاهش می دهد و از این طریق موجب کارایی سرمایه گذاری نیروی کار خواهد شد. در خصوص مولفه فرصت طلبانه هموارسازی سود نیز با توجه به رد فرضیه تاثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، می توان نتیجه گیری کرد که عوامل احتمالی مختلفی از جمله ناآگاهی یا گمراهی برخی از فعالان بازار، وجود رفتارهای غیرمنطقی و اعتقاد به ثبات عملکردی و همچنین تاثیر بیش از حد مولفه اطلاعاتی، می تواند این اثر را خنثی کرده باشد. در نهایت، علاوه بر برجسته کردن نقش مثبت هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی در افزایش کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین عدم تشخیص قصد مدیریت از هموارسازی سود، این پژوهش پیشنهاد می کند که مطالعات بیشتری در این زمینه انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، عدم تقارن اطلاعاتی، هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، مولفه‏ فرصت طلبانه، مولفه اطلاعاتی
 • سید علی حسینی*، فاطمه بابائی صفحات 684-724
  هدف
  با توجه به اهمیت پایداری در اسلام، شرکت های اسلامی می توانند با پایبندی به الزامات پایداری و گزارشگری پایداری، نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا کنند. در اسلام مفاهیم ارزشمندی برای پایداری وجود دارد. با وجودی که بعضی از نویسندگان، دیدگاه هایی در ارتباط با گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی ارایه کرده اند، تاکنون الگوی جامعی برای شناسایی عناصر آن ارایه نشده است تا بتواند الگوهای متداول را با لحاظ کردن آموزه های اسلامی کامل کند. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تا الگویی برای شناسایی عناصر مهم گزارشگری پایداری شرکتی با تاکید بر اصول و ارزش های اسلامی، به منظور سنجش سطح افشای فعالیت های پایداری شرکت های اسلامی، از جمله شرکت های ایرانی ارایه کند.
  روش
  پس از بررسی گزارش های پایداری نمونه ای از شرکت های مورد تایید شریعت در مالزی و اندونزی، بررسی گسترده ادبیات موضوع و نظرخواهی از خبرگان، عناصر اولیه الگو با استفاده از روش تحلیل مضمون استخراج شد و به کمک روش دلفی فازی، این عناصر غربال شدند. جامعه آماری در بخش اجرای روش دلفی فازی خبرگان گزارشگری پایداری و مالی اسلامی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. عناصر اولیه شناسایی شده، در قالب پرسش نامه، برای غربالگری در سال 1401 برای آنان ارسال شد.
  یافته ها
  درمجموع، 203 شاخص به عنوان عناصر اولیه الگو شناسایی شد. از کل شاخص های شناسایی شده، 158 شاخص مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول و 45 شاخص مرتبط با فعالیت های مسیولیت پذیری اسلامی شرکت ها بود. شاخص ها بر اساس تشابه در قالب 13 مولفه متداول و چهار مولفه اسلامی قرار گرفتند. مولفه ها نیز در قالب چهار بعد اجتماعی، زیست محیطی، راهبری پایداری و اقتصادی دسته بندی شدند. در بعد اجتماعی 84 شاخص شناسایی شد که در مولفه های رضایت مشتریان، رفاه کارکنان، مشارکت در جامعه محلی و فعالیت های مسیولیت پذیری اجتماعی اسلامی طبقه بندی شدند. بعد زیست محیطی شامل 43 شاخص بود که در مولفه های مدیریت مصرف منابع طبیعی، مدیریت آلایندگی، نوآوری محصولات و خدمات و فعالیت های مسیولیت پذیری زیست محیطی اسلامی طبقه بندی شدند. 46 شاخص شناسایی شده برای بعد راهبری پایداری، در مولفه های رویه های گزارشگری پایداری، ساختار راهبری پایداری، حقوق سهام داران و راهبری شرعی قرار گرفتند. بعد اقتصادی نیز شامل 30 شاخص بود که در مولفه های عملکرد اقتصادی، تاثیرهای غیرمستقیم اقتصادی، مدیریت زنجیره تامین، مبارزه با رشوه و فساد و فعالیت های مسیولیت پذیری اقتصادی اسلامی طبقه بندی شدند. در مرحله غربالگری با استفاده از روش دلفی فازی، در مجموع 21 شاخص حذف شد و عناصر مهم الگو در قالب 182 شاخص، 17 مولفه و 4 بعد نهایی شد.
  نتیجه گیری
  با تاییدشدن اکثریت شاخص های شناسایی شده در الگو، می توان اذعان کرد که اغلب آن ها از دید خبرگان حایز اهمیت بودند. به علاوه، تایید شدن اکثریت شاخص های اسلامی در هر یک از ابعاد الگو، اهمیت لحاظ کردن اصول و ارزش های اسلامی را در تکمیل عناصر الگو نشان می دهد. مطالعه حاضر می تواند تکمیل کننده مطالعات مربوط به گزارشگری پایداری و مالی اسلامی باشد و بستری را برای ایفای تعهدهای شرکت های اسلامی نسبت به خداوند متعال، ذی نفعان و محیط زیست فراهم کند.
  کلیدواژگان: گزارشگری پایداری شرکتی، شرکت های مورد تایید شریعت، فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی، تحلیل مضمون، دلفی فازی
 • حسن فتاحی نافچی*، محمد جودکی، زینب منصوریان صفحات 725-746
  هدف
  گزارش های مالی و غیرمالی سالانه برای تاثیرگذاری بر درک عمومی و برقراری ارتباط با ذی نفعان است. سازمان ها (مدیریت) از تاکتیک های مختلفی مانند مدیریت در لحن و خوانایی گزارشگری خود، برای اثرگذاری بر ذهن مخاطبان و سهام داران خود و القای عملکرد مطلوب و ارایه تصویر مثبت از عملکرد سازمان استفاده می کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری سودآوری و راهبری شرکتی است.
  روش
  این پژوهش از نظر نوع مطالعه کاربردی و رویکرد آن قیاسی استقرایی است. برای تحلیل فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات لازم در زمینه مبانی نظری موضوع پژوهش و پس از آن، اطلاعات مورد نیاز برای تخمین مدل ها جمع آوری شد. در ادامه، پس از انتخاب نمونه، از اطلاعات 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1400 (به مدت 11 سال) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی تاثیر منفی و معنادار دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که سودآوری شرکت، تاثیر منفی قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی را افزایش می دهد. در ادامه، نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد که راهبری شرکتی، بر رابطه بین قدرت مدیر عامل و خوانایی گزارشگری مالی، اثر تعدیلگری ندارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس تیوری نمایندگی و تیوری مدیریت احساس، نتیجه فرضیه اول نشان می دهد که مدیران قدرتمند منفعت شخصی دارند و می کوشند تا کمتر افشاگری کنند یا به افشای اطلاعات دست کاری شده یا مبهم اقدام کنند. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد هنگامی که شرکت ها در مقایسه با همتایان خود در زمینه سودآوری، به شکل چشمگیری ضعیف عمل می کنند، مدیریت می کوشد تا از طریق روایت های متنی بدون ساختار و بی نظمی در گزارش های سالانه، افزایش حجم صفحه ها، افشا در پاورقی ها و استفاده زیاد از جمله ها و کلمه های مبهم، به توانایی تحلیلی و پردازشی استفاده کنندگان آسیب وارد کند. همچنین، نتایج فرضیه سوم نشان داد که راهبری شرکتی، به عنوان یک سازوکار نظارتی، نمی تواند تاثیر منفی انگیزه های مدیرعامل قدرتمند را برای دست کاری در خوانایی گزارش های مالی شرکتی محدود کند. این یافته ها تاکیدی بر نقش منفی قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی است و انتظار می رود بتواند به سیاست گذاران، از جمله سازمان بورس اوراق بهادار تهران کمک کند تا از قدرت مدیرعامل بر خوانایی یاعدم خوانایی گزارشگری مالی شرکت های بورسی درک بهتری داشته باشند و بر این اساس با وضع دستورالعمل هایی مانند آنچه توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا با عنوان انگلیسی ساده صورت گرفته است، شرکت ها را ملزم کنند تا برای نگارش گزارش های سالانه آن را رعایت کنند و از این طریق، رفتار فرصت طلبانه مدیریت را کنترل و محدود نمایند و حتی گزارش های سالانه را بر مبنای خوانایی رتبه بندی کرده و به عنوان یکی از مصادیق افشا و شفافیت شرکت ها لحاظ کنند.
  کلیدواژگان: خوانایی گزارشگری مالی، قدرت مدیرعامل، سودآوری، راهبری شرکتی
 • معصومه کاظمی نوجه ده، علی اکبر نونهال نهر*، حیدر محمدزاده سالطه صفحات 747-780
  هدف

  دانش حسابداری از ابتدا با رسالت تامین اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی آگاهانه استفاده کنندگان از آن ها پا به عرصه وجود گذاشته است. شواهد نشان داده است که استانداردهای حاصل از جریان سیاست گذاری کنونی حاکم بر حسابداری، اثربخشی و موفقیت چشمگیری در ارایه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران نداشته است. اصلی ترین عامل ضعف و ناکارآمدی سیاست گذاری در حسابداری، پیروی از منطق خطی بوده است. جریان سیاست گذاری در حسابداری، آکنده از تناقض ها، بی نظمی ها، تکرارها، چالش ها و توافق های مقطعی مابین گروه هاست، بدون اینکه پشتوانه منطقی و منسجمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جریان سیاست گذاری حاکم بر دانش حسابداری و نیز، ارایه رویکردی نوین برای اصلاح و مسیردهی منطقی به جریان سیاست گذاری در حسابداری، به منظور نیل به اهداف حسابداری در پرتو نظریه آشوب است.

  روش

  در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای استخراج مولفه های مربوط به الگوهای حاکم بر جریان سیاست گذاری، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سپس، برای پیمایش نظرهای خبرگان، پرسش نامه هایی بر مبنای مولفه های شناسایی شده در گام قبل، برای سنجش وضعیت جریان سیاست گذاری حاکم بر حسابداری و نیز فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (سرمایه گذاران)، طراحی و بین جامعه آماری توزیع شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان رشته حسابداری، شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای هییت علمی رشته حسابداری، حسابداران شاغل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و سایر افرادی بودند که در رشته حسابداری تخصص داشتند و با جریان سیاست گذاری و استانداردهای آن و نیز با فرایند تصمیم گیری اقتصادی آشنا بودند. این افراد با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع 60 پرسش نامه، پاسخ 42 پرسش نامه به طور کامل دریافت شد. برای واکاوی داده ها، از روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که ماهیت فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، یک فرایند غیرخطی است، در حالی که جریان سیاست گذاری در حسابداری همواره از یک فرایند خطی تبعیت کرده است و تا زمانی که این تناقض تداوم داشته باشد، هیچ گونه تغییر یا بهبودی در شناسایی نیاز اطلاعاتی گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، جهت گیری مشخص در استانداردگذاری، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از تدوین استانداردهای حسابداری متناقض حاصل نخواهد شد و در واقع، همواره یک دور تسلسل و مسیر باطلی در پیش گرفته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق الگوهای نظریه آشوب، جریان سیاست گذاری در حسابداری را در مسیری واقعی و اثربخش هدایت کرد.

  نتیجه گیری

  رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از رویکردهای غیرخطی پیچیده و دایم در حال تغییر تبعیت می کنند؛ از این رو می توان با استفاده از رویکردهای متنوع نظریه آشوب در فرایند سیاست گذاری حسابداری، استانداردهایی اثربخش را برای فراهم کردن اطلاعات حسابداری مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تحقق اهداف غایی دانش حسابداری تدوین کرد.

  کلیدواژگان: اهداف غایی حسابداری، جریان سیاست گذاری در حسابداری، استانداردهای حسابداری، کیفیت اطلاعات حسابداری، نظریه آشوب
 • محمدرضا نیکبخت*، امیر مسلمان عبدل آبادی، آرش سلیمانی فارسانی، ندا شاهین فرد صفحات 781-797
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان و رتبه بندی میزان تاثیر هر یک از مولفه های ده گانه هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر فرایند اجرا، تحلیلی استنباطی است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان دیوان محاسبات در سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 115 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسش نامه است که بدین منظور از دو پرسش نامه استاندارد هوش اخلاقی و قضاوت حرفه ای حسابرسان استفاده شد (آلفای کرونباخ به ترتیب 954/0 و 936/0). از تعداد 115 پرسش نامه توزیع شده، 104 پرسش نامه قابلیت استفاده داشت. تجزیه وتحلیل داده ها و نیز آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون اسپیرمن انجام شد. به منظور رتبه بندی تاثیر مولفه های هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان نیز، از آزمون فریدمن و همچنین نرم افزار اس پی اس اس انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش بیانگر تاثیر هر 10 مولفه هوش اخلاقی، بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است که در میان آن ها، مولفه های وفای به عهد، اقرار به اشتباه ها و شکست ها و توانایی در بخشش اشتباه های خود، بیشترین تاثیر را بر قضاوت حرفه ای حسابرسان نشان دادند.
  نتیجه گیری
  می توان گفت تاثیر هر ده مولفه هوش اخلاقی، یعنی عملکرد مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها، راست گویی، استقامت و پافشاری برای حق، وفای به عهد، مسیولیت پذیری برای تصمیمات شخصی، اقرار به اشتباه ها و شکست ها، قبول مسیولیت برای خدمت به دیگران، فعالانه علاقه مند بودن به دیگران، توانایی در بخشش اشتباه های خود و توانایی در بخشش اشتباه های دیگران، بر قضاوت حرفه ای حسابرسان به تایید رسید. رتبه بندی مولفه های هوش اخلاقی، بر اساس میزان تاثیر آن ها بر قضاوت حرفه ای حسابرسان، نشان می دهد که رتبه 1 مولفه وفای به عهد با میزان تاثیر 87/6، رتبه 2 مولفه اقرار به اشتباه ها و شکست ها با میزان تاثیر 85/6، رتبه 3 مولفه توانایی در بخشش اشتباه های خود با میزان تاثیر 68/6، رتبه 4 مولفه عملکرد مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها با میزان تاثیر 10/6، رتبه 5 مولفه راست گویی با میزان تاثیر 08/6، رتبه 6 مولفه فعالانه علاقه مند بودن به دیگران با میزان تاثیر 78/5، رتبه 7 مولفه مسیولیت پذیری برای تصمیم های شخصی با میزان تاثیر 78/5، رتبه 8 مولفه قبول مسیولیت برای خدمت به دیگران با میزان تاثیر 70/5، رتبه 9 مولفه استقامت و پافشاری برای حق با میزان تاثیر 90/4 و رتبه 10 مولفه توانایی در بخشش اشتباه های دیگران با میزان تاثیر 86/4 است.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، قضاوت حرفه ای، حسابرسان
|
 • Ali Ebrahimi Kordlar *, Atena Khazen, Ali Mahmoudi Pages 590-613
  Objective

  As audit committees are expected to assess the design and implementation of internal controls, the challenge of supervising financial reporting controls has become more prominent. This article examines how audit committee members oversee internal controls for financial reporting. The article uses agency theory and institutional theory to explain the role of audit committees as corporate governance monitors. Since there is a gap in the literature on how audit committees perform their supervision of internal controls, this research aims to shed light on the process of audit committee oversight of internal control over financial reporting (ICFR) and seeks to investigate the factors that influence the variation in audit committee internal control over financial reporting oversight.

  Methods

  The study collected the required data from 97 audit committee members of companies listed on the Tehran Stock Exchange. These members serve on the largest audit committee within their respective companies, determined by annual income. A questionnaire was administered to audit committee members to assess the extent of their engagement in overseeing different facets of internal control over financial reporting. The evaluation was based on the 17 principles outlined in the 2013 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework. The primary questions of the questionnaire addressed 13 out of the 17 principles of the COSO internal control framework, encompassing all five components. Specifically, these questions delved into three principles within the control environment, four principles in risk assessment, two principles in control activities, as well as principles related to information and communication, and monitoring activities. The collected data was analyzed using EViews software.

  Results

  The statistical analysis of the gathered data revealed that audit committee members devote the most time to monitoring activities, control activities, and risk assessment areas respectively, and the least time to control environment areas. Moreover, the regression analysis of the study showed that the industry of the companies, specifically financial services, or insurance, is positively related to the extent of overall audit committee oversight of internal control over financial reporting. Other characteristics such as age and internal audit experience do not impact the level of oversight.

  Conclusion

  This study investigated the focus and allocation of audit committee members' supervision on internal control over financial reporting (ICFR), as well as the factors influencing the variability in audit committee oversight. The achieved results indicated that most of the audit committee members of Tehran Stock Exchange companies do not have specific procedures, processes, and metrics to oversee the ICFR in the audit committees. Furthermore, audit committee members allocate the least time to the most critical component of internal controls, namely, the control environment.

  Keywords: Audit committee, Internal audit, internal control over financial reporting
 • MohammadOmid Akhgar *, Zanyar Sajjadi, Nader Rasooli Kordestani Pages 614-658
  Objective

  In recent years, the volatility of macroeconomic variables and the opacity surrounding the general direction of government economic policies have fostered an environment of uncertainty for the country's economic activities. The occurrence of economic policy uncertainty makes it more difficult for companies to secure financial resources, and they may not be able to support high-risk and high-yield investment projects due to a lack of funds. Companies become more risk-averse due to the shock of economic policy uncertainty. This relationship is valid under the criteria of unstable risk and profit volatility, regardless of whether the macroeconomic conditions are favorable or not. The effect of economic policy uncertainty on corporate risk-taking is also affected by product market competition and financial friction. Accordingly, the main purpose of this study is to identify the relationship between economic policy uncertainty and corporate risk-taking with the moderating role of product market competition and financial friction and the mediating role of financialization among the listed companies at the Tehran Stock Exchange.

  Methods

  This research is practical in terms of its objective. It employs descriptive-correlational research methodology, utilizing regression and correlation techniques to explore the relationship between variables. Thus, in terms of reasoning, it falls within the realm of inductive research. In this way, in terms of reasoning, it is placed in the group of inductive research. Additionally, this study embodies a positive theory, as conclusions are drawn based on the examination and testing of existing data. To achieve the goal of the research, 142 companies were selected as available samples from 2010 to 2019, and a total of 1,420 companies were examined for analysis. The uncertainty of economic policy was calculated using the seasonal economic indicators available on the Central Bank of Iran website for the Iranian years 1378 to 1399 (1999 to 2020). Ordinary least squares regression, Sobel test, and Panel data were used to test the research hypotheses.

  Results

  According to the achieved results, there is a positive and significant relationship between economic policy uncertainty and corporate risk-taking. However, no evidence was found to indicate the moderating role of product market competition and financial friction on the relationship between economic policy uncertainty and corporate risk-taking. There is a negative and significant relationship between the uncertainty of economic policy and financialization, and as the uncertainty of economic policy increases, the level of financial assets in companies decreases. By entering financialization as a mediating variable in the main model, the mediating role is not confirmed.

  Conclusion

  As the findings showed, economic policy uncertainty leads to stronger risk-taking motivations i.e. when economic policy uncertainty is high, the motivation of the firm to invest is mainly opportunity expectations rather than risk aversion. The greater the uncertainty of economic policy, the more companies tend to accept risk to adapt to the market, achieve optimal performance, and use profitable opportunities. As economic policy uncertainty increases, the level of financial assets in companies decreases. In other words, companies are not separated from their main activities and are focused on investing and creating profitability in their main activities.

  Keywords: Financial friction, Product market competition, corporate risk-taking, Economic policy uncertainty, Financialization
 • Batool Ismael Hasan, Mehdi Heydari *, Hamzeh Didar Pages 659-683
  Objective
  Recent research confirms the view that companies need foreign capital to finance their labor payments and financing frictions can affect labor investment. Real earnings smoothing can affect labor investment efficiency through its effect on market frictions caused by information asymmetry between managers and suppliers of external capital sources. The purpose of the current research is to investigate the effect of real earnings smoothing and its components on labor investment efficiency.
  Methods
  Since the results of the research can be used in the decision-making process, the present study falls within the domain of applied research, and since the data were collected based on the real information of the past, it qualifies as an ex-post facto. Furthermore, this research adopts a descriptive-correlational approach, aiming to explore and analyze the relationships between variables under study. The Labor Investment Efficiency is measured according to the framework proposed by Pinnock and Lillis (2007), while the variable of earnings smoothing through real activities and its components is assessed based on the methodologies outlined in the research of Tucker and Zarowin (2006). Additionally, the approach employed by Dou, Hope, and Thomas (2013) to isolate the components of earnings smoothing has been utilized in this study. Given the conditions and constraints applied to the statistical population of the study, a sample comprising 106 companies listed on the Tehran Stock Exchange was selected. This sample was then subjected to analysis using multivariate regression models.
   
  Results
  The findings indicate that as the degree of real earnings smoothing rises, there is a corresponding increase in labor investment efficiency. This relationship holds for the informational component of real earnings smoothing as well, demonstrating a positive and significant association with labor investment efficiency. However, the influence of the garbling component on labor investment efficiency was not found to be significant.
  Conclusion
  According to the obtained results, it appears that managers employ real earnings smoothing as a means to communicate concealed information regarding the company's prospects. By smoothing earnings across consecutive periods, they aim to provide investors and creditors with a coherent and optimistic outlook on the company's future trajectory. Managers reduce information asymmetry by using signaling tools, which causes them to have the necessary financial resources for their investments in labor and make efficient decisions about that. In general, based on the private information signaling perspective, it can be concluded that real earnings smoothing serves as a mechanism for managers to convey their private insights into the company's future earnings. This practice helps mitigate information asymmetry between companies and foreign capital suppliers, consequently enhancing labor investment efficiency. Regarding the garbling component of real earnings smoothing and considering the rejection of the hypothesis of its effect on the efficiency of labor investment, it can be concluded that several potential factors could potentially neutralize this effect. These may include the ignorance or misdirection of certain market participants, the prevalence of irrational behaviors, a steadfast belief in stability, and an excessive emphasis on the informational component. Finally, in addition to highlighting the positive role of real earnings smoothing in increasing the efficiency of labor investment, considering the importance of this issue and also the lack of recognition of the management's intention of real earnings smoothing, this study suggests the need for further exploration in this field.
  Keywords: Labor investment efficiency, Information Asymmetry, Real earnings smoothing components, Garbling Component, Informational Component
 • Seyed Ali Hosseini *, Fatemeh Babaei Pages 684-724
  Objective
  Considering the importance of sustainability in Islam, Islamic companies can play an important role in sustainable development by adhering to sustainability requirements and sustainability reporting. In Islam, there are valuable concepts for sustainability. While some authors have explored corporate sustainability reporting from an Islamic perspective, a comprehensive model that incorporates Islamic teachings alongside conventional frameworks is yet to be developed. In this regard, this research aims to present a model for identifying the key elements of corporate sustainability reporting with an emphasis on Islamic principles and values to gauge the Islamic companies sustainability activities disclosure level, including Iranian companies.
  Methods
  After identifying the primary elements of the model through a review of sustainability reports from a sample of Shariah-compliant companies in Malaysia and Indonesia, conducting an extensive literature review, and gathering expert opinions through thematic analysis, the fuzzy Delphi method was employed for further refinement. The statistical population in the implementation of the fuzzy Delphi method was sustainability reporting and Islamic finance experts who were selected based on purposive sampling and the identified initial elements were sent to them in the form of a questionnaire for screening in 2022.
  Results
  In total, 203 indicators were identified through the review of sustainability reports of a sample of Shariah-approved companies in Malaysia and Indonesia, an extensive review of the literature, and soliciting opinions from experts using the thematic analysis method. Out of the total identified indicators, 158 indicators were related to conventional sustainability reporting standards and guidelines, and 45 indicators were related to companies' Islamic responsibility activities. Based on similarity, the indicators were placed in the form of 13 conventional components and four Islamic components. The components were also categorized in the form of four social, environmental, sustainability governance, and economic dimensions. In the social dimension, 84 indicators were identified which were classified into customer satisfaction, employee welfare, participation in the local community, and Islamic social responsibility activities components. The environmental dimension included 43 indicators classified into natural resource consumption management, pollution management, product and service innovation, and Islamic environmental responsibility activities components. The 46 identified indicators in the sustainability governance dimension were included in the components of sustainability reporting procedures, sustainability governance structure, shareholders' rights, and Sharia governance. The economic dimension also included 30 indicators classified into economic performance, indirect economic effects, supply chain management, the campaign against bribery and corruption, and Islamic economic responsibility activities components. In the screening stage using the fuzzy Delphi method, 21 indicators were removed and the model key elements were finalized in the form of 182 indicators, 17 components, and four dimensions.  
  Conclusion
  By validating the majority of the indicators identified in the model, it is evident that they are deemed significant from the perspective of the experts. In addition, the confirmation of the majority of Islamic indicators in each dimension of the model shows the importance of considering Islamic principles and values in completing the model elements. This research contributes to the body of knowledge on sustainability reporting and Islamic finance, offering a framework for Islamic companies to fulfill their obligations to God, stakeholders, and the environment.
  Keywords: Corporate Sustainability Reporting, Shariah Approved Companies, Islamic Responsibility Activities, Thematic analysis, Fuzzy Delphi
 • Hassan Fatahi Nafchi *, Mohammad Joodaki, Zeynab Mansoorian Pages 725-746
  Objective
  Annual financial and non-financial reports play a crucial role in enhancing public understanding and facilitating communication with stakeholders. Organizations employ various strategies, including managing the tone and readability of their reports, to shape perceptions among their audience and shareholders. These efforts aim to encourage desirable performance and present a positive image of the organization's performance. Therefore, this study aims to investigate the impact of CEO power on financial reporting readability, considering the moderating role of profitability and corporate governance.
  Methods
  This study employs an applied approach with an inductive methodology. Multiple regression analysis using panel data is utilized to examine the research hypotheses. In this research, necessary theoretical information in the field of research was collected using a comprehensive literature review. Then, the necessary information for model estimation was collected. Accordingly, the sample comprises data from 82 companies listed on the Tehran Stock Exchange spanning the years 2011 to 2021, covering 11 years.
  Results
  The results of the first hypothesis of the research indicate that the power of the CEO has a significant negative effect on financial reporting readability. Additionally, the results of the second hypothesis showed that firm profitability exacerbates the adverse impact of CEO power on financial reporting readability. Furthermore, the results of the third hypothesis indicate that corporate governance, as a moderating factor, does not significantly influence the relationship between CEO power and financial reporting readability.
  Conclusion
  Based on the Agency Theory and the Emotional Management Theory, the first hypothesis posits that powerful managers have personal interests and tend to disclose less, manipulated, or ambiguous information. The results of the second hypothesis also indicate that when firms perform significantly weaker than their peers in terms of profitability, management seeks to impair the analytical and processing abilities of users by using unstructured and disorderly textual narratives in annual reports, increasing the volume of pages, disclosing in footnotes, and using ambiguous sentences and words. Also, the results of the third hypothesis show that corporate governance cannot limit the negative impact of powerful CEO's motivations to manipulate the readability of corporate financial reports. These findings highlight the adverse impact of CEO power on financial reporting readability. It is anticipated that these insights will aid policymakers, including the Tehran Stock Exchange, in gaining a deeper understanding of CEOs' influence on financial reporting clarity. This understanding may prompt firms to adhere to guidelines, such as those implemented by the US Securities and Exchange Commission. These guidelines evaluate annual reports based on readability, aiming to control and mitigate opportunistic managerial behavior. Additionally, ranking annual reports based on readability can enhance corporate disclosure and transparency efforts.
  Keywords: CEO Power, Corporate governance, Earnings Performance, Financial reporting readability
 • Masoumeh Kazemi Nojedeh, AliAkbar Nonahal Nahr *, Heydar Mohammadzadeh Salteh Pages 747-780
  Objective

  The foundation of accounting knowledge has always been to provide essential information for users to make informed economic decisions. However, evidence suggests that the standards derived from the current policy-making process prevalent in accounting fail to be notably effective in providing valuable information for decision-making, especially for investors. The primary cause of this inefficiency and ineffectiveness in accounting policy-making stems from the dependence on linear reasoning. The policy-making process in accounting is plagued by an array of contradictions, disorders, repetitions, challenges, and provisional agreements among groups without a logical and unified framework. This research aims to analyze the content of the policy-making process in accounting and present a novel approach to rectify this process and strategically guide it towards fulfilling its objectives in light of the chaos theory.

  Methods

  This study adopts a mixed-methods research approach. Initially, content analysis was employed to extract components affecting patterns in the policy-making process. Specialized questionnaires tailored to these identified components were subsequently distributed to gather the opinions of experts. These questionnaires were crafted to evaluate both the prevailing policy-making process in accounting and the decision-making behaviors of accounting information users, especially those of investors. The statistical population consists of certified accounting experts, i.e., practicing auditors affiliated with the Iranian Association of Certified Public Accountants, Accounting Faculty members, accountants affiliated with the Iranian Institute of Certified Accountants, and other experts in the accounting policy-making process, its standards, and the economic decision-making process. Purposive sampling was then employed to select the participants. Out of 60 distributed questionnaires, 42 were completed and returned. Single-sample t-tests and regression analysis were then conducted to analyze data.

  Results

  The research findings indicate that the investors’ decision-making process inherently follows a nonlinear pattern, whereas the accounting policymaking process has traditionally followed a linear approach. Therefore, as long as this inconsistency exists, there can be no improvements or changes in recognizing the informational needs of various user groups, establishing clear standard-setting directions, aligning standards with user needs, and avoiding crafting contradictory accounting standards, leading to a regressive and ineffective cycle. Furthermore, the use of the chaos theory principles can guide the accounting policymaking process toward a both realistic and efficacious trajectory.

  Conclusion

  The financial events and informational demands of accounting information users follow complex, ever-evolving nonlinear dynamics. Therefore, integrating the chaos theory methodologies into the accounting policymaking process can facilitate the development of effective standards that cater to the decision-making needs of accounting information users and fulfill the ultimate objectives of accounting knowledge.

  Keywords: Accounting information quality, Accounting policymaking process, Accounting standards, chaos theory, Ultimate objectives of accounting
 • Mohammadreza Nikbakht *, Amir Mosalman Abdol Abadi, Arash Soleimani Farsani, Neda Shahin Fard Pages 781-797
  Objective
  The purpose of this study is to investigate the impact of moral intelligence on the professional judgment of auditors. It also seeks to rate the impact of each of the 10 components of ethical intelligence on the judgment of auditors.
  Methods
  This study is applied in its purpose and analytical-inferential in its implementation approach. The statistical population for this study comprised auditors from the Supreme Audit Court of Iran (SAC) across three provinces: Isfahan, Yazd, and Chaharmahal and Bakhtiari. The sample size consisted of 115 individuals selected from these provinces. Two standard questionnaires of moral intelligence and professional judgment of auditors (Cronbach's alpha 0.954 and 0.936, respectively) were used to collect the required data. Out of 115 distributed questionnaires, 104 questionnaires were usable. Analysis of research data was performed to test research hypotheses using the Spearman test and to rank the effect of ethical intelligence components on the judgment of auditors using the Friedman test and SPSS software.
  Results
  The study findings reveal that all 10 components of moral intelligence significantly influence the professional judgment of auditors. Notably, the components of commitment, acknowledgment of mistakes and failures, and the ability to forgive one's mistakes demonstrated the most substantial impact on auditors' professional judgment.
  Conclusion
  In conclusion, the impact of all 10 components of moral intelligence manifests in performance aligned with principles, values, and beliefs. This includes attributes such as honesty, perseverance, commitment to doing what is right, honoring promises, taking personal responsibility for decisions, acknowledging mistakes and failures, and embracing the duty to serve others. Actively interested in others, the ability to forgive one's own mistakes, and the ability to forgive the mistakes of others were proven by the professional judgment of auditors. The components of moral intelligence were ranked based on their impact on the professional judgment of auditors, revealing a distinct hierarchy. At the forefront, fulfillment of the promise emerged as the most influential component, boasting an impact rate of 6.87. Following closely behind, admitting mistakes and failures garnered significant importance with an impact rate of 6.85. The ability to forgive one's own mistakes also proved to be a crucial factor, with an impact rate of 6.68. Moreover, performance grounded in principles, values, and beliefs held considerable sway over auditor judgment, registering an impact rate of 6.10. Similarly, honesty was deemed influential, with an impact rate of 6.08. Actively demonstrating interest in others and assuming responsibility for personal decisions shared a joint impact rate of 5.78, highlighting their significance in shaping auditor judgment. Accepting responsibility to serve others followed closely behind, with an impact rate of 5.70. Conversely, perseverance and insistence on the right exhibited a comparatively lower impact, with a rate of 4.90. Lastly, the ability to forgive the mistakes of others concluded the ranking, with an impact rate of 4.86.
  Keywords: Moral Intelligence, Professional Judgement, Auditors