فهرست مطالب

برنامه ریزی توسعه کالبدی - پیاپی 31 (پاییز 1402)

فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی
پیاپی 31 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدیقه لطفی*، تینا اسمعیلی صفحات 1-12

  سبک زندگی نامناسب یک عامل خطر مهم برای سلامتی محسوب می شود. کم تحرکی از ملاک های زندگی نامناسبی است که با اختلالات اضطراب و افسردگی همراه است که در سال های اخیر، میزان شیوع رفتارهای همراه با بی تحرکی افزایش یافته است. عوامل و ویژگی های متعددی در گسترش و افزایش چنین رفتارهایی نقش دارند. عناصر کالبدی یکی از این ویژگی ها است. علی رغم میزان خطرات رفتار بی حرکتی برای سلامتی و افزایش مرگ و میر ناشی از آن، مطالعات محدودی برای نشان دادن ارتباط بین ویژگی های کالبدی با رفتار های بی تحرکی انجام شده است. در کشور نیز تاکنون هیچ مطالعه ای در پیرامون این موضوع صورت نگرفته است. لذا این پژوهش بر آن است که به بررسی رابطه و اثرگذاری محرک های فیزیکی بر رفتار بی تحرکی بپردازد. جامعه آماری این تحقیق، ساکنین منطقه 3 شهر ساری و حجم نمونه آن 380 نفر است. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و GIS و از روش های آماری (آزمون ضریب فی و رگرسیون خطی چند متغیره)، استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که بین شاخص های کالبدی با رفتارهای حرکتی ارتباط مثبت وجود دارد و شدت ارتباط در اکثر شاخص ها بالا است. از بین متغیرها، متغیر تعبیه مسیرهای پیاده روی (484/0)، متغیر توسعه زیرساخت های مرتبط به فضای سبز در طول مسیرهای حرکتی (391/0) و متغیر تنوع کاربری ها (378/0) بیشترین اثر گذاری را بر کاهش رفتار کم تحرکی داشتند.

  کلیدواژگان: رفتار کم تحرکی، عناصر کالبدی، پیاده روی، شهر ساری
 • محمدرمضان جورنبیان*، فرهاد عزیزپور، علی اصغر طهماسبی صفحات 13-32

  روند تحولات توسعه منطقه ای به لحاظ نظری، روش شناختی و تجربی در کشور نشان می دهد که اغلب تیوری های شکل گرفته در قالب رویکرد های بالا به پایین برنامه ریزی و سیاستگذاری ،نتوانستند توسعه (منطقه ای) را آنچنان که شایسته و بایسته است؛ هدایت نمایند. اتخاذ چنین رویکردهایی، نه تنها نابرابری ها را کاهش نداده اند؛ بلکه ساختارهای محیط طبیعی- بوم شناختی و اجتماعی- اقتصادی درونی مناطق را نیز از هم گسیخته اند. بازتاب این نگرش ها در چارچوب عملکردهای نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری، نابرابری و عدم تعادل فضایی در سطوح منطقه ای و ملی در چند دهه گذشته را سبب شده است. این شرایط در تمام گستره فضایی کشور از جمله در بخش مرکزی شهرستان تنکابن قابل مشاهده است. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل سطح یکپارچگی فضایی نظام سکونتگاهی بخش مرکزی تنکابن با استفاده از روش تحلیل شبکه ای است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و بر مبنای روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه سکونتگاه های شهری و روستایی بخش مرکزی است. داده های جریان افراد، کالا و خدمات، محصول و سرمایه با روش کتابخانه ای (فیش برداری) و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری و با ابزارهای Nodexl، Usinet و GIS تحلیل شده است . نتایج بررسی های کمی و کیفی جریان های مردم، کالا و خدمات، سرمایه و محصول نشان می دهد که شبکه سکونتگاهی و الگوی فضایی آن از حالت ابتدایی و نخستین خود که متمرکز در یک یا دو سکونتگاه بوده؛ فاصله گرفته و به سمت الگوی توسعه غیرمتمرکز در حال حرکت است. در این روند، روابط تکمیل کنندگی عملکردی شهرها و روستاها در الگوی سکونتگاهی قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در حال ظهور هستند.

  کلیدواژگان: الگوی فضایی، تحلیل شبکه ای، تنکابن، نظام سکونتگاهی، یکپارچگی فضایی
 • میلاد فتحی، حسن سجادزاده*، سید محمود معینی صفحات 33-48
  پارک های علم و فناوری در توسعه علمی کشور نقش مهمی ایفا می کنند. محیط کالبدی این پارک ها در دو حوزه معماری و شهرسازی می بایست با هدف بهبود کارایی کارکنان طراحی شود. با نگاه به این موضوع، هدف این مقاله تحلیل رابطه عوامل شهری (ساختار فضایی و کیفیت فضای باز) و عوامل کالبدی معماری، در پارک های علم و فناوری بر بهره وری کارکنان است. این پژوهش از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. محدوده مطالعه شامل «پارک علم و فناوری البرز» و «پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات» است. گردآوری داده ها با پرسشنامه صورت گرفت و نمونه آماری شامل 226 نفر از کارکنان شرکت های فعال در این دو پارک بود. متغیرهای محیطی معماری بر اساس مدل ویشر (2007) در سه گروه «فیزیکی»، «عملکردی» و «روانی» تقسیم شد. این متغیرها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) رتبه بندی شدند. برای شناخت ساختار فضایی از روش چیدمان فضا در محیط نرم افزار UCL.Depthmap.10 استفاده شد. سنجش کیفیت محیط شهری نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخت صورت گرفت. در تحلیل استنباطی، از روش تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و تحلیل مسیر به روش «حداقل مربعات جزیی»، بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد اکثر عوامل مدل ویشر از نظر کارکنان تاثیر بیشتری نسبت به عوامل شهری بر بهره وری دارند. ولی این متغیرهای معماری بیان کننده تمام تاثیرات نیست، به صورتی که میزان تاثیر ساختار فضایی بر بهره وری کارکنان کمتر از «عوامل کالبدی»، اما بیشتر از «عوامل عملکردی» است. همچنین در زیر متغیرهای ساختار فضایی، تاثیر متغیرهای «همپیوندی»، «عمق» و «اتصال» بر بهره وری برابر نبود.
  کلیدواژگان: پارک علم و فناوری، چیدمان فضا، عوامل کالبدی، بهره وری، استان البرز
 • سید مهدی موسی کاظمی*، رستم صابری فر، حسین رحیمی، نرگس سادات رضوی صفحات 48-66

  بهبود کیفیت و شرایط زیستی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، نیازمند ارایه راهبردهای متناسب با وضعیت و ویژگی های هر بافت است. در این پژوهش، وضعیت موجود بافت های ناکارآمد شهر نیشابور از بعد کالبدی، بررسی و مورد مقایسه قرار گرفته است. این بافت ها در دو دسته جداگانه شامل بافت میانی  (و تاریخی) و بافت حاشیه ای مطالعه شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از تکنیک SWOT به تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود پرداخته شده  و با اعمال نظرات خبرگان، راهبردهای اولویت دار مداخله در بافت، تعیین گردیده است. برای شناسایی راهبردهای اولویت دار بازآفرینی، از روش ACCEPT و نظرات متخصصان بهره گرفته شده است. براساس مراحل انجام شده، در بافت میانی  (و تاریخی) هفت راهبرد و در بافت حاشیه ای چهار راهبرد به عنوان اولویت ها تعیین گردیده اند. با توجه به امتیاز مطلوبیت، در بافت میانی (و تاریخی)، "فعال سازی توان ها و خدمات گردشگری، تاریخی و فرهنگی و مذهبی در بافت و پیرامون عناصر موجود" و در بافت حاشیه ای، "تشویق ساکنان به سنددار کردن املاک و واحدها و ارایه تسهیلاتی در این زمینه" به عنوان مهم ترین اولویت بعد کالبدی، تعیین شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شرایط بافت های ناکارآمد نیشابور از نظر وضعیت موجود در دو بافت میانی  (و تاریخی) و حاشیه ای ، با یکدیگر تفاوت دارند و لذا لازم است راهبردهای بازآفرینی متناسب با شرایط موجود در هر بافت، اتخاذ شود.

  کلیدواژگان: بازآفرینی کالبدی، بافت ناکارآمد، SWOT، ACCEPT، راهبرد، نیشابور
 • مهسا نوروزی، میترا غفوریان*، زهرا برزگر صفحات 67-84

  توجه به تغییر نیازها و خواسته های کاربران در واحدهای مسکونی امری ضروریست. امکان انطباق فضا با شرایط جدید، وابسته به میزان انعطاف پذیری که می تواند در جهت پایداری زیست محیطی موثر باشد. بالاترین میزان انعطاف پذیری فضاهای داخلی زمانی تامین می شود که از نور و انرژی تابشی لازم برخوردار باشند و مصرف انرژی آن ها تا حد آسایش حرارتی کاهش یابد. در راستای این استدلال ساختمان های انعطاف پذیر در پلان عمق کمی (بین 13-9 متر) دارند. به نظر می رسد یکی از راهکارهای تامین انرژی تابشی لازم و برقراری آسایش حرارتی در آپارتمان های مسکونی استفاده از حیاط است. با توجه به اینکه مولفه توسعه یکی از مناسب ترین روش های استقرار انعطاف پذیری در مسکن است، گسترش فضای داخلی آپارتمان در حیاط به عنوان الگوی مسکن انعطاف پذیر پیشنهاد می شود. بنابراین در پژوهش حاضر برای تامین الگوی توسعه پذیر که به طور همزمان ارتقای مولفه های زیست محیطی را نیز به همراه داشته باشد، موقعیت و جهت گیری حیاط واحد های آپارتمانی شهر همدان در اقلیم سرد تعیین شد. بدین منظور در الگوهای واحد توسعه پذیر، ابتدا جهت گیری مطلوب ساختمان و سپس موقعیت مناسب حیاط در واحدهای آپارتمانی به وسیله نرم افزار انرژی پلاس شبیه سازی شده است. نتیجه به شکل ارایه بهترین الگوی توسعه پذیر، دارای جهت و موقعیت بهینه حیاط، قبل و بعد از توسعه مقایسه شد و همراه با 15 درصد افزایش زیربنا، 57 درصد کاهش مساحت حیاط و حدود 5 درصد کاهش سرانه مصرف انرژی توام با 6 درصد کاهش سرانه آسایش حرارتی به دست آمد. بنابراین توسعه پذیری در الگوی ارایه شده با افزایش بهره وری اقلیمی همراه بوده است.

  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، انعطاف پذیری، حیاط در ارتفاع، مسکن توسعه پذیر، مصرف انرژی
 • بهزاد رسیده، نفیسه مرصوصی*، مصطفی طالشی، سید مهدی موسی کاظمی صفحات 85-100

  در سال های اخیر با توجه به رشد نرخ جمعیت سالمند ، مفهوم شهر دوستدار سالمند به یکی از پایه ای ترین مفاهیم در برنامه ریزی شهری مبدل شده و ابزارها و راهکارهای متعددی برای سنجش و بهینه سازی ساختارهای شهری و اجتماعی در سال های اخیر به ویژه توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است . این سازمان یک مجموعه شاخص هشت گانه برای سنجش وضعیت شهر دوستدار سالمند در کلان شهر ها ارایه داده است . تحقیقات زیادی در شهرهای مختلف دنیا بر حسب این شاخص ها انجام شده و در این پژوهش شاخص حمل ونقل از شاخص های هشت گانه شهر دوستدار سالمند با ده مولفه اصلی در کلان شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق توصیفی تحلیل و با تکنیک پیماشی است . جامعه آماری در بعد اول سالمندان کلان شهر مشهد هستند که نمونه با روش تصادفی از دو منطقه یک (پربخوردار) و سه (کم برخوردار) شهری انتخاب شده اند . داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد سازمان بهداشت جهانی گردآوری و نتایج تحقیق نشان می دهد ، مولفه های فراوانی وسایل حمل ونقل عمومی ، کیفیت وسایل نقلیه عمومی ، شرایط رانندگی ، ایمنی و اطلاع رسانی در حمل ونقل عمومی تفاوت معناداری با معیار میانگین دارند . از سوی دیگر مولفه های مورد بررسی از حیث اهمیت برای شهروندان سالمند رتبه بندی شده است . در بعد دوم تحقیق وضعیت اعمال مولفه های شاخص حمل ونقل در شهر دوستدار سالمند در پروژه های شهری مورد بررسی قرار گرفته است . در این بعد تحقیق جامعه هدف مدیران شهری دخیل در برنامه ریزی شهری در پنج سال گذشته انتخاب شد که با نمونه گیری تصادفی ، داده ها از نمونه 40 نفری از مدیران با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و تحلیل شد . نتایج این تحلیل حاکی از آن است که در پروژه های شهری اخیر توجهی به مولفه های ده گانه شاخص حمل ونقل شهر دوستدار سالمند نشده است .

  کلیدواژگان: زیرساخت های شهری، شهر دوستدار سالمند، حمل ونقل شهری، اطلاع رسانی، کلان شهر مشهد
 • غلامرضا جانباز قبادی*، مارال فیروزمند، رضا لحمیان، صدرالدین متولی صفحات 101-112

  منظر شهر، نخستین ویژگی بصری یک شهر است که حاصل تعاملات مکانی- فضایی بین کاربری ها با فعالیت های شهری است. طبق تجارب علوم شهری، منظر شهری نامطلوب، درکوتاه مدت بر کلیه فرایند های داخلی شهر تاثیر منفی می گذارد و در بلند مدت سبب ناپایداری توسعه شهری را در ابعاد مختلف می شود. از آنجایی که عوامل ساختاری، از مهم ترین گزینه های تشکیل دهنده نما و منظر شهر هستند، لذا هدف این پژوهش تحلیل نقش عوامل ساختاری-کالبدی بر کیفیت منظر شهر بابل است. این پژوهش در بخش مرکزی شهر بابل به روش توصیفی-تحلیلی اجرا و گردآوری اطلاعات به روش های میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شده است. برای تحلیل آماری از نرم افزار spss و روش رگرسیونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که منظر شهری بابل به لحاظ مولفه های ساختاری-کالبدی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و از سوی دیگر در شاخص هایی همچون" دسترسی به خدمات و امکانات شهری و فضاهای باز و سبز"، و شاخص"عملکرد پیاده مدار و ‏دوچرخه مدار" به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر میزان مطلوبیت از کیفیت منظر شهری بابل داشته است.

  کلیدواژگان: ساختار فضای شهر، مولفه های کالبدی-ساختاری شهر، منظر شهری، شهر بابل
 • حسن فریدون زاده*، گلناز کشاورز صفحات 113-127
  عوامل بصری در نورپردازی منظر شبانه می توانند مفاهیم فرهنگی و هویتی را در قالب نشانه هایی منتقل کنند. این نشانه های بصری را می توان «نشان های فرهنگی» در منظر شبانه نامید. «اصول و قواعد زیبایی شناسی بومی هر شهر به عنوان هویت فرهنگی در قالب یک ابزار، می تواند مدل و چارچوبی برای هویت بخشی به شهر از طریق نورپردازی منظر شبانه باشد». هدف این تحقیق، دستیابی به مدلی در زیبایی شناسی منظر شبانه شهری است که بر هویت فرهنگی تاکید دارد. این تحقیق را می توان در زمره پژوهش های توسعه ای و کاربردی دانست که با روش کیفی و توصیفی انجام شده است. متغیرهای مورد نظر این پژوهش کیفی بوده و از طریق استدلال ارتباط بین آن ها سنجیده می شود و نمونه های منظر شبانه شهرهای لیون، سیدنی، روتردام و هلسینکی مورد بررسی قرار گرفته است. در تمام نمونه ها، بعدی از فرهنگ در منظر شبانه مورد تاکید قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که توجه به ابعاد فرهنگی منظر شبانه در کنار توجه به ابعاد زیبایی بصری، راز بهبود موفقیت این نمونه ها هستند. نشان فرهنگی، ابزار تسهیل کننده اعمال زیبایی ذهنی است که از طریق نمودهای عینی زیبایی شناسی منظر شبانه امکان ظهور خواهد داشت. نتایج تحقیق نشان داد که منظر هویتمند حاصل تجمیع عوامل ذهنی و عینی است و اگر زیبایی شناسی عوامل عینی منظر شبانه براساس عصاره زیبایی شناسی فرهنگی طراحی و نورپردازی شود، حس هویتمندی در منظر شبانه استمرار می باید.
  کلیدواژگان: نشانه، منظر شبانه، نورپردازی، زیبایی شناسی، هویت فرهنگی
|
 • Sedigheh Lotfi *, Tina Esmaeili Pages 1-12

  Unhealthy lifestyle is an important risk factor for human well-being. Inactivity is an inappropriate lifestyle that is associated with anxiety and depression disorders. In recent years, the prevalence of inactive behaviors has increased. Several factors are involved in the increase of such behaviors. Physical elements are one of these factors. Despite the extent of the health risks of inactive behavior and the increased mortality caused by it, limited studies have been conducted to show the relationship between physical characteristics and inactive behaviors. So far, no study has been conducted on this issue in Iran. Therefore, this research aims to examine the relationship and effect of physical drivers on inactive behavior. The statistical population of this research included the residents of district 3 of Sari city and 380 people were selected as sample size. The methodology of the research is based on descriptive-analytical approach. For data analysis, SPSS and GIS software and statistical methods of Phi coefficient test and multivariate linear regression were used. The findings indicated that there was a positive relationship between physical indicators and active behaviors, and the intensity of the relationship is high in most indicators. Among the variables, sidewalks (0.484), the infrastructure development related to green spaces along the pedestrian paths (0.391) and diversity of land-uses (0.378) had the greatest effect on reducing inactive behavior.

  Keywords: Inactivity, physical elements, sedentary behavior, Sari
 • MohammadRamezan Jour Nabian *, Farhad Azizpour, AliAsghar Tahmasebi Pages 13-32

  Theoretically, methodologically and empirically, the process of regional development in Iran shows that most top-down planning and policy theories have not been able to guide regional development as it should be. Adopting such approaches not only did not reduce the inequality, but also destroyed the internal natural-ecological and socio-economic structures of the regions. The reflection of these attitudes in the framework of the functions of the planning and policy-making system has caused spatial inequality and imbalance at the regional and national levels in the past few decades. Such conditions can be seen in the entire spatial extent of the country, including in the central part of Tunkabon township. The present study has analyzed the level of spatial integration of the settlement system in the central part of Tunkabon using the network analysis method. The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical based on the method. The statistical population includes all urban and rural settlements in the central part. The data on the flow of people, goods and services, products and capital have been collected by documentary and field methods (questionnaire) and analyzed with Nodexl, Usinet and GIS tools. The results of the quantitative and qualitative investigations of the flows of people, goods and services, capital and products show that the settlement network and its spatial pattern have moved away from its initial state, which was concentrated in one or two settlements, towards the pattern of decentralized development. In this process, the functional complementarity relations of cities and villages are emerging in the settlement pattern of the studied geographical territory.

  Keywords: Spatial pattern, Network Analysis, settlement system, spatial integration, Tunkabon
 • Milad Fathi, Hasan Sajadzadeh *, Seyyed Mahmoud Moini Pages 33-48
  Science and Technology Parks play an important role in the scientific development of the country. The physical environment of these parks in two areas of architecture and urban planning should be designed with the aim of improving the efficiency of employees. The purpose of this article is to analyse the relationship between urban factors (spatial structure and quality of open space) and physical architectural factors in science and technology parks on employee productivity. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The scope of the study includes "Alborz Science and Technology Park" and "Communication and Information Technology Science and Technology Park". Data collection was done with a questionnaire, and the statistical sample included 226 employees of companies operating in these two parks. According to Vischer's (2007) model, architectural environmental variables were divided into three groups: "physical", "functional" and "psychological". These variables were ranked using analysis of variance (ANOVA) test. To understand the spatial structure, the space layout method was used in the UCL.Depthmap.10 software environment. Measuring the quality of the urban environment was also done through the researcher's questionnaire. In the inferential analysis, confirmatory factor analysis (CFA) and path analysis using "partial least squares" method were used. The findings of the research showed that most of the factors of Vischer's model have a greater effect on productivity than urban factors from the point of view of employees. But these architectural variables do not express all the effects, so that the impact of spatial structure on employee productivity is less than "physical factors", but more than "functional factors". Also, under the variables of spatial structure, the effect of "Unity", "Depth" and "Connection" variables on productivity was not equal.
  Keywords: Science, Technology Park, space layout, Physical Factors, Productivity, Alborz Province
 • Seyyed Mehdi Moussakazemi *, Rostam Saberifar, Hossein Rahimi, Narges Sadat Razavi Pages 48-66

  Improving the quality and living conditions of dysfunctional and inefficient urban tissues requires strategies appropriate to the condition and characteristics of each tissue. In the current research, the existing condition of the ineffective tissues of Neishabur city has been examined and compared from the physical aspect. These tissues have been studied in two separate categories, including middle tissue (historical) and marginal tissue. The research method is descriptive-analytical. The current situation has been analyzed and evaluated using the SWOT technique. Priority intervention strategies in context have been determined using experts' opinions. ACCEPT method and experts' opinions have been used to identify priority regeneration strategies. In the middle (historical) texture, seven strategies and in the marginal context four strategies have been determined as priorities. According to the desirability score, in the middle context, "activation of historical, cultural and religious resources and services of tourism in the context and around the existing elements", and in the marginal texture, "encouraging residents to document properties and units and providing facilities have been determined as the most important priorities of the physical dimension. The results show that the conditions of the dysfunctional tissues of Neishabur are different from each other in terms of the situation in the middle (and historical) and marginal tissues, and therefore it is necessary to adopt regeneration strategies that are appropriate to the conditions in each tissue.

  Keywords: Physical regeneration, dysfunctional texture, SWOT, ACCEPT, Strategy, Neishabur
 • Mahsa Norouzi, Mitra Ghafourian *, Zahra Barzegar Pages 67-84

  It is essential to pay attention to the changing needs and demands of users in residential units. The possibility of adapting the space to new conditions depends on the degree of flexibility that can be effective in environmental sustainability. The highest degree of flexibility of interior spaces is provided when they have the necessary light and radiant energy and their energy consumption is reduced to the level of thermal comfort. Therefore, flexible buildings are shallow in plan (between 9-13 meters). It seems that one of the solutions for providing the required radiant energy and establishing thermal comfort in residential apartments is to use the yard. Considering that the development component is one of the most appropriate methods of establishing flexibility in housing, the expansion of the inner space of the apartment in the courtyard is suggested as a model of flexible housing. In order to provide a developable pattern along with the improvement of environmental components, the location and orientation of the courtyard of the apartment units in Hamedan city was chosen in a cold climate. For this purpose, in the models of expandable units, first the optimal orientation of the building and then the appropriate location of the yard in the apartment units have been simulated by Energy Plus software. To provide the best developable model, yards with optimal direction and position were compared before and after development. Along with a 15% increase in infrastructure, a 57% decrease in yard area and a 5% per capita decrease in energy consumption along with a 6% per capita decrease in thermal comfort were obtained. Therefore, expandability in the presented model has been associated with increasing climate efficiency.

  Keywords: Thermal Comfort, Flexibility, high yard, developable housing, Energy consumption
 • Behzad Ressideh, Nafiseh Marsoosi *, Mostafa Taleshi, Seyed Mehdi Moosa Kazemi Pages 85-100

  In recent years, due to the growth of the elderly population, the concept of an elderly-friendly city has become one of the most basic concepts in urban planning. In the elderly-friendly city, several tools and solutions have been considered to measure and optimize urban and social structures, especially by the World Health Organization. This organization has presented a set of eight indicators to measure the status of an elderly-friendly city in metropolitan cities. Many researches have been conducted in different cities of the world according to these indicators, and in this research, the transportation index of the eight indicators of the elderly-friendly city with ten main components has been examined in the metropolis of Mashhad. The research method is descriptive analytical with survey technique. The statistical population includes the elderly of Mashhad metropolis, whose samples were randomly selected from two areas: district one (high-income) and district three (low-income). The research data has been collected using the standard questionnaires of the World Health Organization. The results of the research show that the components of abundance of public transportation, quality of public transportation, driving conditions, safety and information in public transportation have a significant difference with the average standard. On the other hand, the investigated components are ranked in terms of importance for the elderly. Then, the status of the implementation of the transportation index components in the elderly-friendly city in urban projects has been investigated. In creating the target community, urban managers were involved in urban planning in the last five years. Data were collected and analyzed by random sampling from 40 managers using a researcher-made questionnaire. The results of this analysis indicate that in recent urban projects, no attention has been paid to the ten components of the elderly-friendly city transportation index.

  Keywords: Urban infrastructure, Elderly-friendly city, Urban Transportation, Information, Mashhad metropolis
 • Gholamreza Janbaz Ghobadi *, Maral Firoozmand, Reza Lahmian, Sadroddin Motevalli Pages 101-112

  Cityscape is the first visual characteristic of a city, which is the result of spatial interactions between land-uses and urban activities. According to the experiences of urban science, an unfavorable urban landscape has a negative impact on all internal processes of the city in the short term, and in the long term, it causes the instability of urban development in various dimensions. Since the structural factors are one of the most important options that form the facade and landscape of the city, the purpose of the present study is to analyze the role of structural-physical factors on the quality of the landscape of Babol city. The present research is done in the central part of Babol city by descriptive-analytical method and data were collected by field methods and questionnaire. SPSS software and Regression method were used for statistical analysis. The results show that the urban landscape of Babol is not in a favorable condition in terms of structural-physical components. On the other hand, indicators such as "access to urban services and facilities and open and green spaces", and "pedestrian and bicycle performance" have respectively had the greatest and least impact on the degree of desirability of the quality of the urban landscape of Babol.

  Keywords: Structure of the city space, physical-structural components of the city, Urban Landscape, Babol
 • Hassan Feridonzadeh *, Golnaz Keshavarz Pages 113-127
  Visual factors in night landscape lighting can convey cultural and identity concepts in the form of signs. These visual signs can be called "cultural signs" in the night landscape. The principles and rules of native aesthetics of every city as a cultural identity in the form of a tool can be a model and framework for giving identity to the city through the lighting of the night landscape. The present research aims to achieve a model in the aesthetics of the urban nightscape that emphasizes cultural identity. This research can be considered as one of the development and applied research that is done with qualitative and descriptive methods. The desired variables of this research are qualitative and are measured through the reasoning of the relationship between them. The samples of the night scenery of Lyon, Sydney, Rotterdam, and Helsinki are examined. In all examples, a dimension of culture has been emphasized in the night scene. The findings of the research showed that paying attention to the cultural aspects of the night scene, along with paying attention to the aspects of visual beauty, are the secrets to improving the success of these examples. A cultural symbol is a tool that facilitates mental aesthetic practices, which will be able to emerge through the objective manifestations of the aesthetics of the night landscape. The results showed that the identity landscape is the outcome of combining subjective and objective factors, and if the aesthetics of the objective factors of the night landscape are designed and illuminated based on the extract of cultural aesthetics, the sense of identity in the night landscape should be continued.
  Keywords: Sign, night landscape, lighting, Aesthetics, Cultural Identity