فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت - سال بیستم شماره 1 (بهار 1403)

مجله تحقیقات نظام سلامت
سال بیستم شماره 1 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آپامه اشرفی فر، داود معنوی پور*، مجتبی صداقتی فرد صفحات 1-9
  مقدمه

  اضطراب یکی از مشکلات رایج دوران کودکی است که در صورت عدم درمان، ممکن است با مشکلاتی مانند افسردگی، سوء مصرف مواد، خودکشی، مشکلات تحصیلی، مشارکت پایین در فعالیت های مدرسه، قلدری و کاهش لذت از جنبه های تحصیلی و اجتماعی همراه شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه دوم مقیاس اضطراب چند بعدی کودکان (فرم والدین) (Multidimensional Anxiety Scale for Children-2nd Edition یا MASC-2) بود.

  روش ها

  این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناختی، در زمره تحقیقات روان سنجی بود. جامعه آماری را همه والدین دانش آموزان 10 تا 18 ساله مناطق 2، 4، 7 و 12 شهر تهران تشکیل داد که 425 نفر (183 نفر مرد و 242 زن) با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند و MASC-2 (فرم والدین) را پاسخ دادند. جهت بررسی روایی سازه، از تحلیل عاملی تاییدی با کمک نرم افزار LISREL و به منظور تعیین پایایی، از ضریب Cronbach´s alpha و ضریب امگا با کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این مقیاس با استفاده از 50 گویه، 8 عامل «اجتناب از آسیب، تنش و بی قراری، پانیک، وسواس فکری- عملی، ترس های عملکردی، تمسخر و طرد، اضطراب فراگیر و اضطراب جدایی» را اندازه گیری می کند. شاخص های برازش Degree of freedom (df)/2c، Root mean square error of approximation (RMSEA)، Parsimonious normed fit index (PNFA)، Comparative fit index (CFA)، Normed fit index (NFI)، No normed fit index (NNFI)، Incremental fit index (IFI) و Relative fit index (RFI) به ترتیب 93/2، 07/0، 86/0، 95/0، 92/0، 94/0، 95/0 و 92/0 به دست آمد. ضرایب Cronbach´s alpha و امگا برای همه عامل ها بیشتر از 83/0 گزارش شد.

  نتیجه گیری

  MASC-2 (فرم والدین) ابزار مناسبی جهت شناسایی و غربالگری اضطراب کودکان و نوجوانان می باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب، کودکان، والدین، روایی و پایایی، روان سنجی
 • فرشید نیک نداف، سارا کریمی زوردگانی* صفحات 10-16
  مقدمه

  ارتباط جو ایمنی و بار کاری ذهنی با استرس، اضطراب و افسردگی، از جمله شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار می باشد که به ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به مسایل ایمنی می پردازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط جو ایمنی و بار کاری ذهنی با استرس، اضطراب و افسردگی در کارکنان آبفای استان اصفهان بود.

  روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی- مقطعی و جامعه آماری شامل 254 نفر از کارکنان اکیپ حوادث آب و فاضلاب شش منطقه شهر اصفهان و اکیپ بحران آب و فاضلاب و ناظران مربوط بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد مقیاس افسردگی، استرس و اضطراب (Depression, Anxiety and Stress Scale-21 یا DASS-21)، پرسش نامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی Nordic (Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire یا NOSACQ) و پرسش نامه استاندارد بار کاری ذهنی (NASA Task Load Index یا NASA-TLX) بود.

  یافته ها

  افزایش بار کاری ذهنی در گروه هدف، با افزایش افسردگی، اضطراب و استرس همراه بود (050/0 > P). همچنین، ضرایب بتای محاسبه شده منفی به دست آمد که افزایش افسردگی، اضطراب و استرس را با کاهش جو ایمنی در کارکنان گروه هدف نشان داد (050/0 > P).

  نتیجه گیری

  اکیپ بحران دارای بار ذهنی قابل توجهی در محیط کاری امروزی هستند؛ چرا که وظایف آن ها نیازمند احتیاط و توجه شدید است و باید عاری از هرگونه اشتباه باشد. بنابراین، باید تلاش شود تا از بار ذهنی آن ها کاسته شود تا بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند. افزایش افسردگی ممکن است به طور قابل توجهی بر سلامت جسمی و روانی افراد تاثیر بگذارد و عملکرد، تعهد، کیفیت زندگی و رضایت آن ها را کاهش دهد. بنابراین، باید مولفه های بارهای ذهنی تحت کنترل درآیند و اقدامات مربوطه برای کاهش بار کاری انجام گردد.

  کلیدواژگان: ایمنی، بار کاری، استرس، اضطراب، افسردگی
 • حسین شهریاری، معصومه برخورداری شریف آباد* صفحات 17-23
  مقدمه

  یکی از اصول کنترل دیابت، حفظ شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) و تبعیت از درمان است. سواد سلامت می تواند عامل موثری در کنترل دیابت باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سواد سلامت با تبعیت از درمان و BMI در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود و بر روی 145 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر یزد که به شیوه در دسترس انتخاب شدند، انجام گردید. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های سواد سلامت ایرانیان و تبعیت از درمان استفاده شد. BMI با استفاده از اندازه قد و وزن محاسبه گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سواد سلامت، 75/18 ± 17/145 و در بیشتر مشارکت کنندگان (4/63 درصد) در سطح عالی بود. میانگین تبعیت از درمان، 03/7 ± 23/176 و 5/93 درصد دارای تبعیت از درمان در سطح بسیار خوبی بودند. همچنین، میانگین BMI آنان 05/4 ± 09/27 کیلوگرم بر مترمربع و اغلب (0/45 درصد) اضافه وزن داشتند. آزمون همبستگی Pearson، ارتباط مستقیم و معنی داری را بین سواد سلامت و تبعیت از درمان (001/0 = P، 325/0 = r) و ارتباط معکوس و معنی داری بین سواد سلامت و BMI (001/0 = P، 518/0- = r) نشان داد.

  نتیجه گیری

  با ارتقای سواد سلامت، تبعیت از درمان افزایش و BMI کاهش می یابد. مدیران خدمات بهداشتی می توانند با تمرکز بر زیرساخت ها و برنامه ریزی های مدیریتی جهت ارتقای سواد سلامت، موجبات بهبود تبعیت از درمان و کاهش BMI را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: سلامت، پایبندی به درمان، شاخص توده بدنی، دیابت نوع 2
 • سینا ملک رئیسی، سید مهدی موسوی، حبیب الله دهقان* صفحات 24-31
  مقدمه

  مواجهه با گرما به عنوان یکی از عوامل خطر مرتبط با کار، می تواند به طور قابل توجهی بر سلامت انسان تاثیر بگذارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و ساخت یک شلوارک خنک کننده تبخیری و ارزیابی اثربخشی آن در کاهش استرین گرمایی در شرایط گرم آزمایشگاهی بود.

  روش ها

  این مطالعه در سه مرحله شامل «طراحی و ساخت شلوارک خنک کننده تبخیری، محاسبه توان خنک کنندگی در شرایط آزمایشگاهی و ارزیابی اثر بخشی شلوارک طراحی شده» انجام شد. در مرحله ارزیابی اثر بخشی، 12 مرد سالم دو مرحله آزمایش شامل تست با شلوار معمولی و تست با شلوارک خنک کننده تبخیری را انجام دادند. در طی انجام مراحل تست، شاخص های فیزیولوژیک شامل ضربان قلب، دمای پوست ران، دمای گوش و شاخص استرین فیزیولوژیک (Physiological Strain Index یا PSI) هر 5 دقیقه یک بار اندازه گیری گردید. داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  شلوارک خنک کننده تبخیری طراحی شده، موجب کاهش دمای پوست در ناحیه ران (به میزان 3 درجه سانتی گراد) شد (05/0 > P). همچنین، ارتباط معنی داری بین دو حالت شلوار معمولی و شلوارک خنک کننده در شاخص های فیزیولوژیک ضربان قلب، دمای گوش و PSI مشاهده نگردید (05/0 < P).

  نتیجه گیری

  شلوارک خنک کننده طراحی شده می تواند نقش مثبتی در کاهش دمای پوست ایفا کند و پیشنهاد می گردد عملکرد آن در محیط های واقعی تحت ارزیابی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استرین گرمایی، ضربان قلب، دمای پوست، شاخص استرین فیزیولوژیک
 • سمانه نجفی، علی دلشاد نوغابی، فاطمه رجب زاده، مجید دانشفر* صفحات 32-38
  مقدمه

  شادی، نشاط و نگرش مثبت نسبت به رویدادهای اتفاق افتاده در زندگی، نقش برجسته ای در رضایت زناشویی دارد و می تواند نقش مهمی در ایجاد احساس امنیت و خوش بینی زوجین ایفا کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر آموزش شادکامی بر رضایت زناشویی دانشجویان بود.

  روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 64 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ایران انجام شد. شرکت کنندگان به روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند و با استفاده از روش تصادفی بلوک های جایگشتی چهارتایی، به دو گروه آزمون و شاهد تخصیص یافتند. مداخله آموزش شادکامی طی شش جلسه دو ساعته و هفته ای یک بار توسط یک روان پرستار فقط در گروه آزمون اجرا گردید. به منظور جمع آوری داده ها، از فرم اطلاعات دموگرافیک و مقیاس رضایت زناشویی Enrich (EMS یا Enrich Marital Satisfaction) قبل و پس از مداخله در دو گروه استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های 2c، Independent t و Paired t در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 > P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  مقایسه میانگین رضایت زناشویی بین دو گروه قبل از انجام مداخله، اختلاف معنی داری را نشان نداد (630/0 = P)، اما میانگین رضایت زناشویی پس از انجام مداخله اختلاف معنی داری داشت (001/0 > P). مقایسه میانگین رضایت زناشویی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون، اختلاف معنی داری را نشان داد (001/0 > P)، اما این میزان در گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشت (520/0 = P).

  نتیجه گیری

  آموزش شادکامی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل تاثیرگذار است. با برگزاری کارگاه های آموزشی با محتوای آموزش شادکامی، می توان گام مهمی در راستای کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت زوجین دانشجو برداشت.

  کلیدواژگان: شادکامی، رضایت زناشویی، دانشجویان
 • عاطفه ساعدی، صمد رحمتی* صفحات 39-47
  مقدمه

  مزاحمت سایبری عواقب حقوقی و روانی زیانباری برای نوجوانان به همراه دارد و می تواند اختلال جدی در رشدشان را به وجود آورد. بنابراین، اعتبارسنجی ابزارهای اندازه گیری دقیق و معتبر به منظور شناسایی زودهنگام و تعیین عوامل موثر بر آن، مهم است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه پروژه مداخله مزاحمت سایبری اروپا (European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire یا ECIPQ) در نوجوانان ایرانی بود.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی بین 291 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اهواز انجام شد. نمونه ها به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ECIPQ پاسخ دادند. پایایی پرسش نامه با روش های ضریب Cronbach's alpha، تنصیف Spearman-Brown و Guttman و روایی و ساختار عاملی آن با روش های روایی سازه و هم زمان در نرم افزارهای SPSS و AMOS تعیین گردید.

  یافته ها

  142 نفر (8/48 درصد) از دانش آموزان پسر و 149 نفر (2/51 درصد) دختر با میانگین سنی 72/1 ± 61/15 سال بودند. ضرایب Cronbach's alpha، تنصیف Spearman-Brown و همبستگی Guttman برای کل پرسش نامه به ترتیب 88/0، 82/0 و 86/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل اندازه گیری ECIPQ از برازندگی نسبتا مناسبی برخوردار می باشد و ساختار دو عاملی آن تایید شد [92/0 = Comparative fit index (CFI)، 91/0 = Goodness of fit index (GFI) و 078/0 = Root mean square error of approximation (RMSEA)]. روایی هم زمان دو عامل قلدری و قربانی سایبری این پرسش نامه نیز از طریق همبسته کردن ماده های آن با ماده های پرسش نامه خشونت سایبری برای نوجوانان و مقیاس قلدری در مدرسه مورد تایید قرار گرفت (05/0 > P).

  نتیجه گیری

  ECIPQ یک پرسش نامه معتبر و قابل اطمینان به منظور اندازه گیری مزاحمت سایبری در دو بعد قلدری کردن و قربانی شدن در میان نوجوانان ایرانی می باشد.

  کلیدواژگان: نوجوانان، تحلیل عاملی تاییدی، مزاحمت سایبری، روایی و پایایی
 • ابراهیم آقایی بروجنی، فاطمه رضائی نده، مریم نصیریان * صفحات 48-55
  مقدمه

  ویروس کرونا اولین بار در ماه دسامبر سال 2019 در ووهان چین شناسایی گردید و به سرعت در سطح جهان گسترش یافت و به یکی از بحران های اصلی سلامت تبدیل شد. با گسترش کرونا، کارکنان بهداشتی در تمام نقاط جهان با تغییر ناگهانی در نقش های مراقبتی مواجه شدند که این امر باعث ایجاد اضطراب در آن ها شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اضطراب ناشی از ابتلا به کرونا و ارتباط آن با عملکرد شغلی کارکنان بهداشتی در دوره پاندمی کرونا انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی بود که با روش نمونه گیری خوشه ای، بر روی 730 نفر از کارکنان شبکه بهداشتی استان چهار محال و بختیاری در سال 1400 انجام گردید. داده ها با استفاده از پرسش نامه های اضطراب ناشی از ابتلا به کرونا و عملکرد شغلی Paterson (Job performance questionnaire) جمع آوری شد. جهت بررسی همبستگی بین نمره اضطراب و عملکرد شغلی، از ضریب همبستگی و تحلیل های Linear regression و Multiple regression استفاده شد. در نهایت، داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره اضطراب ناشی از کرونا و عملکرد شغلی به ترتیب 44/11 ± 08/31 و 41/7 ± 33/54 به دست آمد. با افزایش نمره اضطراب ناشی از کرونا، عملکرد شغلی کارکنان بهداشتی به طور معنی داری کاهش یافت که بعد از کنترل اثر متغیرهای مخدوش کننده، این تاثیر معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر منفی اضطراب ناشی از ابتلا به کرونا بر عملکرد شغلی کارکنان بهداشتی، برنامه ریزی در خصوص کاهش اضطراب کارکنان بهداشتی در دوران پاندمی بیماری های عفونی جهت افزایش عملکرد شغلی آن ها ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: کووید 19، اضطراب، عملکرد شغلی، کارکنان بهداشتی
 • مهری سمندری، حسین موحدیان عطار*، کریم ابراهیم پور، فرزانه محمدی صفحات 56-69
  مقدمه

  در دهه های اخیر، وجود آلاینده های نوظهور و به ویژه آنتی بیوتیک ها در منابع آب سطحی و زیرزمینی مورد توجه قرار گرفته است. وجود این ریزآلاینده ها حتی در غلظت های پایین، تاثیرات قابل توجهی بر محیط زیست و سلامت انسان دارد و باید تا حد امکان از ورود آن ها به خاک و به خصوص آب های پذیرنده جلوگیری کرد. از آن جایی که پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری یکی از مهم ترین منابع تخلیه آنتی بیوتیک ها به محیط محسوب می شوند، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی کارایی تصفیه خانه های فاضلاب شهری در حذف آنتی بیوتیک ها بود.

  روش ها

  در این مطالعه، تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان با سیستم برکه های تثبیت تلفیقی و تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با سیستم لجن فعال متعارف و چهار آنتی بیوتیک آمپی سیلین، آموکسی سیلین، پنی سیلین و سفالکسین که همگی در گروه بتالاکتام ها قرار دارند، انتخاب گردید و راندمان حذف آن ها در هر دو تصفیه خانه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها از فاضلاب ورودی و پساب خروجی هر دو تصفیه خانه در 13 نوبت جمع آوری و بلافاصله پس از انتقال به آزمایشگاه آنالیز شد. مقادیر آنتی بیوتیک ها به کمک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (High-performance liquid chromatography یا HPLC) تعیین گردید.

  یافته ها

  میانگین راندمان حذف آنتی بیوتیک های هدف در تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان به ترتیب برای آمپی سیلین، آموکسی سیلین، پنی سیلین و سفالکسین 84/19 ± 22/86، 38/31 ± 35/34، 42/19 ± 80/89 و 81/23 ± 75/78 درصد به دست آمد. میانگین راندمان حذف آنتی بیوتیک ها در تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان برای آمپی سیلین 88/24 ± 85/66 درصد، آموکسی سیلین 29/33 ± 82/54 درصد، پنی سیلین 85/21 ± 76/82 درصد و سفالکسین 76/21± 65/87 درصد گزارش گردید.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه نشان داد که تصفیه خانه های شهری اصفهان قادر به حذف کامل آنتی بیوتیک ها نیستند. بر اساس تجزیه و تحلیل های آماری، تفاوت معنی داری در غلظت آنتی بیوتیک ها در هر دو تصفیه خانه وجود داشت و بین راندمان حذف آنتی بیوتیک ها و سایر شاخص های اصلی فاضلاب همبستگی مهمی مشاهده نشد. در نتیجه، نیاز به کنترل شدیدتر بر تخلیه پساب به رودخانه یا استفاده از آن برای آبیاری کشاورزی وجود دارد.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، تجزیه زیستی، تصفیه فاضلاب، بتالاکتام ها، کروماتوگرافی مایع
 • ناهید میکلانی، حسن رضایی جمالویی، مهدی طاهزی*، الهام دیده بان صفحات 70-78
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش نسبت به ازدواج بر اساس ذهنیت های طرحواره ای با تاکید بر نقش میانجی گری تنظیم هیجانی بین فردی در دانشجویان انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان در سال 1398 تشکیل داد که شامل 13254 نفر بودند. از جامعه مذکور بر اساس تیوری Muller، 320 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه های ذهنیت های طرحواره ای (Schematic Mindset Questionnaire یا SMQ)، نگرش به ازدواج Brateen و Rosen (Marital Attitude Scale یا MAS) و تنظیم هیجانی بین فردی (Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire یا IERQ) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و روش برآورد حداکثر درست نمایی، در نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  ذهنیت های طرحواره ای شامل «ذهنیت کودکانه، ذهنیت مقابله ای ناکارامد، ذهنیت والدین ناکارامد و ذهنیت بزرگسال سالم» بر نگرش نسبت به ازدواج تاثیر مستقیمی داشت (05/0 > P). همچنین، تنظیم هیجانی بین فردی در روابط بین ذهنیت کودکانه، ذهنیت مقابله ای ناکارامد و ذهنیت والدین ناکارامد با نگرش نسبت به ازدواج نقش میانجی را ایفا نمود (05/0 > P)، اما این سازه رابطه بین ذهنیت بزرگسال سالم با نگرش نسبت به ازدواج را میانجی گری نکرد.

  نتیجه گیری

  با بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، می توان گفت که جهت اصلاح نگرش نسبت به ازدواج، می توان از پروتکل های مبتنی بر تغییر ذهنیت های طرحواره ای و تنظیم هیجانی بین فردی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نگرش، ازدواج، طرحواره درمانی، تنظیم هیجانی
 • محمدجواد طراحی، فروزان خرمی نسب*، مهری رجالی صفحات 79-86
  مقدمه

  بیماری تب مالت یا بروسلوز (Brucellosis) هنوز هم یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مربوط به سلامت و اقتصاد در بسیاری از کشورها مانند ایران است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک و روند بروز این بیماری طی سال های 1394 تا 1397 در استان لرستان انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی- توصیفی گذشته نگر بود که بر روی افراد مبتلا به تب مالت، با استفاده از داده های موجود در مراکز بهداشت استان لرستان انجام گردید. شاخص میزان بروز بیماری به تفکیک سال برای کل سال ها محاسبه شد. ارتباط بروز بیماری با سن، جنسیت، وضعیت شغلی، محل سکونت، سابقه تماس، نوع تماس و سابقه واکسیناسیون دام به تفکیک شهرستان ها با استفاده از آزمون 2c در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  5841 مورد بیمار مبتلا به تب مالت شناسایی شدند. بیشترین میزان بروز مربوط به سال 1394در شهرستان سپیددشت با 1783 مورد و کمترین میزان مربوط به سال 1397 در شهرستان کوهدشت با 30 مورد در 100 هزار نفر بود. از علل تفاوت بروز بیماری در سطح استان می توان به نسبت متفاوت جمعیت شهری و روستایی در هر شهرستان اشاره نمود. در تمامی سال های مورد بررسی، تفاوت معنی داری بین فراوانی سابقه تماس با دام و شهرستان محل سکونت مشاهده گردید (001/0 = P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، می توان با استفاده از آموزش های لازم برای گروه های پرخطر و رفتارهای بهداشتی موثر، در پیشگیری و کاهش بیماری اقدام نمود.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، بروز، بروسلوز
 • مرضیه کافشانی، نوشین محمدی فرد، نضال صراف زادگان، فرناز نوری زاده* صفحات 87-95
  مقدمه

  بیماری های قلبی- عروقی (Cardiovascular disease یا CVDs) به عنوان اصلی ترین علت مرگ و میر در جهان شناخته می شوند و نرخ مرگ و میر ناشی از آن در حال افزایش می باشد و به عوامل متعددی بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف کلی تعیین ارتباط کمیت کربوهیدارت دریافتی با ابتلا به بیماری های زودرس قلبی (Premature CVDs یا PCVDs) انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه از نوع مورد- شاهدی بود که بر روی 972 نفر (450 زن و 522 مرد) از بیمارانی که به منظور انجام آنژیوگرافی به بیمارستان های شهید چمران و عسگریه اصفهان مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران بر اساس نتیجه آنژیوگرافی، در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. به منظور ارزیابی رژیم غذایی بیماران، از پرسش نامه بسامد خوراک استفاده گردید. رابطه کربوهیدرات، فیبر و قند ساده دریافتی با ابتلا به PCVDs با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چندگانه با تعدیل متغیرهای مخدوشگر انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان، 90/6 ± 13/51 سال بود. ارتباط معنی داری بین کربوهیدرات [07/2-72/0 = Confidence interval (CI) 95 درصد، 22/1 = Odds ratio (OR)]، فیبر (41/1-63/0 = CI 95 درصد، 94/0 = OR) و قندهای ساده (90/1-96/0 = CI 95 درصد، 35/1 = OR) پس از تعدیل متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، شغل، فعالیت بدنی، سیگار، نمایه توده بدنی (Body mass index یا BMI)، سابقه خانوادگی ابتلا به سکته قلبی و انرژی دریافتی با ابتلا PCVDs مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با بر اساس نتایج به دست آمده، کربوهیدرات، فیبر و قند ساده دریافتی در رژیم غذایی با شانس PCVDs ارتباطی ندارد.

  کلیدواژگان: کربوهیدرات ها، فیبرها، قندها، بیماری های قلبی
 • مهشاد محمدی، زهرا بیگ محمدی*، ثمر منصوری پور صفحات 96-105
  مقدمه

  در دهه های اخیر تغییرات برجسته ای در درک نقش غذا در بهبود سلامتی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان تولید نوشیدنی فراسودمند کیوی و سیب حاوی اسپیرولیناپلاتنسیس و مورینگا اولیفرا انجام شد.

  روش ها

  نوشیدنی های میوه ای با آب طبیعی سیب و کیوی (با نسبت 1:1)، استویا (1/0 درصد) و اینولین (5 درصد) تهیه گردید. سپس سطوح مختلف پودر اسپیرولینا پلاتنسیس (صفر تا 2 درصد) و پودر مورینگا اولیفرا (صفر تا 2 درصد) به آن اضافه شد و تیمارها در چهار گروه T0 (نمونه شاهد)، T1 (حاوی 2 درصد پودر برگ مورینگا اولیفرا)، T2 (حاوی 2 درصد پودر اسپیرولینا پلاتنسیس) و T3 (حاوی 1 درصد پودر برگ مورینگا اولیفرا + 1 درصد پودر اسپیرولینا پلاتنسیس) آماده گردید. در نهایت، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، برخی خصوصیات تغذیه ای شامل تعیین محتوای عناصر و پروفایل اسید چرب و خصوصیات حسی آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  افزایش معنی دار pH، اسیدیته، خاکستر، بریکس و پروتیین در تمامی تیمارها در مقایسه با نمونه شاهد مشاهده شد (05/0 > P). بیشترین میزان pH، اسیدیته و پروتیین در تیمار T2 (05/0 > P) و بیشترین خاکستر و بریکس در تیمار T1 مشاهده شد (05/0 > P). بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های نوشیدنی در مقایسه با نمونه شاهد افزایش معنی داری را نشان داد (05/0 > P). بیشترین و کمترین فعالیت آنتی اکسیدانی به ترتیب مربوط به تیمارهای T1 و T0 بود (05/0 > P). بررسی عناصر (کلسیم، آهن و پتاسیم) نوشیدنی ها نشان داد که بیشترین ارزش تغذیه ای را تیمار T1 داشت (05/0 > P). بررسی خصوصیات رنگی نوشیدنی ها حاکی از آن بود که افزودن پودر اسپیرولینا پلاتنتیس سبب کاهش شاخص های L*، a* و b* نمونه ها شد (05/0 > P)؛ در حالی که پودر مورینگا اولیفرا شاخص های a* و b* نمونه ها را افزایش داد (05/0 > P) و شاخص L* بالاتری نسبت به سایر نمونه ها (به استثناء نمونه شاهد) داشت (05/0 > P). بررسی پروفایل اسید چرب حاکی از وجود کمترین میزان اسید چرب امگا 3 در نمونه شاهد بود (05/0 > P). نمونه های T1 بیشترین میزان امگا 6 را داشتند (05/0 > P). همچنین، بیشترین و کمترین میزان اسیدهای چرب اشباع به ترتیب در نمونه های T1 و T2 مشاهده گردید (05/0 > P). بیشترین و کمترین میزان اسیدهای چرب تک غیر اشباع (Monounsaturated fatty acids یا MUFA) به ترتیب مربوط به نمونه های T2 و شاهد بود (05/0 > P). ارزیابی حسی نمونه ها عدم تاثیر معنی دار تیمارها بر رنگ نوشیدنی ها را نشان داد (05/0 > P). بیشترین امتیاز طعم و مزه، احساس دهانی و پذیرش کلی (بعد از نمونه شاهد) به نمونه های T1 اختصاص داشت (05/0 > P)؛ در حالی که حداکثر امتیاز قوام مربوط به نمونه T2 بود (05/0 > P).

  نتیجه گیری

  با توجه به کسب امتیاز پذیرش خوب پودر برگ مورینگا اولیفرا در تهیه نوشیدنی های فراسودمند، پیشنهاد می شود از این پتانسیل موجود در کشور در جوانب مختلف صنعت غذا استفاده گردد.

  کلیدواژگان: اسپیرولینا پلاتنسیس، مورینگا اولیفرا، نوشیدنی فراسودمند، ویژگی های حسی، ویژگی های تغذیه ای
|
 • Apameh Ashrafifar, Davood Manavipor*, Mojtaba Sedaghati-Fard Pages 1-9
  Background

  Anxiety is one of the common problems of childhood which, if not treated, may be associated with problems such as depression, substance abuse, suicide, academic problems, low participation in school activities, bullying, and reduced enjoyment of academic and social aspects. The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the second edition of the Multidimensional Anxiety Scale for Children-Parent Form (MASC2-P).

  Methods

  This was an applied research in terms of purpose, and a psychometric study in terms of methodology. The statistical population included all parents of students aged 10 to 18 years in districts 2, 4, 7, and 12 of Tehran, Iran, that 425 people (183 men and 242 women) were selected as the sample by available sampling method and responded to the MASC2-P. To investigate the validity of the construct, confirmatory factor analysis (CFA) was performed using LISREL software, and to investigate the reliability, Cronbach's alpha coefficient and omega coefficient were used using SPSS software.

  Findings

  The results of CFA showed that this scale using 50 items measured 8 factors of injury avoidance, stress and restlessness, panic, obsessive-compulsive disorder, functional fears, ridicule and rejection, generalized anxiety, and separation anxiety. Fit indices of chi-square to degree of freedom (χ2/df) ratio, root mean square error of approximation (RMSEA), parsimonious normed fit index (PNFI), comparative fit index (CFI), normed fit index (NFI), non-normed fit index (NNFI), incremental fit index (IFI), and relative fit index (RFI) were obtained 2.93, 0.07, 0.86, 0.95, 0.92, 0.94, 0.95, and 0.92, respectively. Cronbach’s alpha and omega coefficients for all factors were greater than 0.83.

  Conclusion

  MASC2-P is a suitable tool to identify and screen the anxiety of children and adolescents.

  Keywords: Anxiety, Children, Parents, Reliability, validity, Psychometrics
 • Farshid Niknadaf, Sara Karimi-Zeverdegani* Pages 10-16
  Background

  The relationship of safety climate and mental workload with stress, anxiety, and depression is one of the performance indicators of occupational health and safety management in the workplace, which evaluates the attitude of employees towards safety issues. The purpose of this study is to investigate the relationship between safety climate and mental workload with stress, anxiety, and depression in ABFA Company personnel in Isfahan Province, Iran.

  Methods

  This is a descriptive-analytical and cross-sectional study. The statistical population included 254 employees of the water and sewage incidents team in six regions of Isfahan City and the water and sewage crisis team and the relevant supervisors. The data collection tools in this research were the standard Depression, Stress, and Anxiety Scale (DASS-21), the standard NASA Task Load Index (NASA-TLX), and the standard Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire (NOSACQ).

  Findings

  The increase in depression, anxiety, and stress was associated with the increase in mental workload in the target group (P < 0.05). Besides, the calculated beta coefficients were negative, which indicates an increase in depression, anxiety, and stress with a decrease in safety atmosphere in the target group personnel (P < 0.05)

  Conclusion

  The crisis team has a significant mental load in today's work environment because the tasks they perform require extreme caution and attention and must be free of any mistakes. Therefore, efforts should be made to reduce their mental load so that they can perform better. Increased depression may significantly affect people's physical and mental health and reduce their performance, commitment, quality of life, and satisfaction. Hence, the components of mental loads should be controlled and relevant measures should be taken to reduce the workload.

  Keywords: Safety, Workload, Stress, Anxiety, Depression
 • Hossein Shahriari, Masoumeh Barkhordari-Sharifabad* Pages 17-23
  Background

  One of the principles of diabetes control is to maintain a healthy body mass index (BMI) and adhere to treatment. Health literacy can significantly impact the management of diabetes. This study aimed to determine the relationship between health literacy, treatment adherence, and BMI in patients with type 2 diabetes.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was performed on 145 patients with type 2 diabetes who were referred to the Yazd Diabetes Center, Iran, and selected using a convenience sampling method. To gather data, questionnaires on Iranian health literacy and adherence to treatment were used. BMI was calculated using the measured height and weight. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics with SPSS software.

  Findings

  The average health literacy score was 145.17 ± 18.75, and the majority of participants (63.4%) demonstrated an excellent level of health literacy. The average adherence to treatment was 176.23 ± 7.03, and 93.5% exhibited a very high level of adherence to treatment. Moreover, the average BMI was 27.09 ± 4.05 kg/m2, and the majority (45%) were classified as overweight. Pearson's correlation test showed a positive and significant relationship between health literacy and adherence to treatment (r = 0.325, P = 0.001), as well as a negative and significant correlation between health literacy and BMI (r = -0.518, P = 0.001).

  Conclusion

  Improving health literacy leads to increased treatment adherence and decreased BMI. Therefore, health service managers can enhance treatment adherence and reduce BMI by prioritizing infrastructure and management planning to promote health literacy.

  Keywords: Health literacy, Treatment adherence, Body mass index, Type 2 diabetes
 • Sina Malek Raisi, Seyed Mahdi Mousavi, Habibollah Dehghan* Pages 24-31
  Background

  Heat exposure, as a work-related risk factor, can have a significant effect on human health. This study aimed to design and manufacture evaporative cooling pants and evaluate their effectiveness in reducing heat strain under controlled laboratory conditions.

  Methods

  The study consisted of three stages: developing evaporative cooling pants, assessing their cooling power in a laboratory and evaluating their effectiveness. 12 men wore regular pants and then switched to evaporative cooling pants while their heart rate, skin and ear temperature, and PSI were measured every 5 minutes. Data was analyzed using SPSS software.

  Findings

  The study revealed that the specially designed evaporative shorts lowered the temperature of the thigh skin by 3 °C (P < 0.05). However, there was no significant relationship between the two groups in terms of physiological parameters such as heart rate, ear temperature, and Physiological Strain Index (P > 0.05).

  Conclusion

  The use of designed evaporative cooling pants can have a positive impact on reducing skin temperature. However, it is recommended to test in actual work environments.

  Keywords: Heat stress, Heart rate, Skin temperature, Cooling garments
 • Samaneh Najafi, Ali Delshad-Noghabi, Fatemeh Rajabzadeh, Majid Daneshfar* Pages 32-38
  Background

  Happiness, cheerfulness, and a positive attitude toward life events play a prominent role in marital satisfaction can significantly contribute to creating a sense of security and optimism for couples. The purpose of this paper is to examine the impact of happiness training on students' marital satisfaction.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted on 64 students at Gonabad University of Medical Sciences in Iran. Participants were selected using a systematic sampling method and were randomly assigned to intervention and control groups using permuted blocks of size 4. The happiness training intervention consisted of six 2-hour sessions, conducted once a week by a psychiatric nurse exclusive for the intervention group. A demographic form and the Enrich Scale were used before and after the intervention in both groups. The data were analyzed using SPSS software, including descriptive statistics and analytical statistical tests such as chi-square and paired t-tests. The significance level was determined to be less than 0.05.

  Findings

  The comparison of mean marital satisfaction between the two groups did not show a significant difference before the intervention (P = 0.630). However, the mean marital satisfaction after the intervention had a statistically significant difference (P < 0.001). Comparing the mean marital satisfaction before and after the intervention in the intervention group revealed a significant difference (P < 0.001), but this difference was not significant in the control group (P = 0.520).

  Conclusion

  The results indicate that happiness training has a practical impact on the marital satisfaction of married students. An important step to reduce marital conflicts and increase couple's satisfaction is to hold workshops focused on happiness training.

  Keywords: Happiness, Marital satisfaction, Students
 • Atefeh Saedi, Samad Rahmati* Pages 39-47
  Background

  Cyberbullying has harmful legal and psychological consequences for adolescents, which can cause a serious disturbance in their development. Therefore, it is important to validate reliable measurement tools in order to identify it as early as possible and determine the factors affecting it. This study aimed to evaluate the psychometric properties of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire (ECIPQ) in Iranian adolescents.

  Methods

  The current research was a descriptive study that was conducted among 291 high school students in Ahvaz, Iran. The samples were selected by a multi-stage random method and responded to ECIPQ. The reliability of the questionnaire was determined by Cronbach's alpha, Spearman-Brown split-half, and Guttman correlation coefficient, and its validity and factor structure were determined by construct and concurrent validity methods in SPSS and Amos software.

  Findings

  There were 142 (48.8%) male students and 149 (51.2%) female students with an average and standard deviation (SD) of age of 15.61 ± 1.72 years. Cronbach's alpha, Spearman-Brown split-half, and Guttman correlation coefficients for the whole questionnaire were 0.88, 0.82, and 0.86, respectively. The results of confirmatory factor analysis (CFA) showed that the ECIPQ measurement model had a relatively good fit, and its 2-factor structure was confirmed [comparative fit index (CFI) = 0.92, goodness of fit index (GFI) = 0.91, and root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.078]. The concurrent validity of the bullying and victim factors of this questionnaire was also confirmed by correlating its items with the items of the Cyber-Aggression Questionnaire for Adolescents (CYBA) and the Bullying in School Scale (BS) (P < 0.05).

  Conclusion

  ECIPQ is a valid and reliable questionnaire for measuring cyberbullying in two dimensions of bullying and victimization among Iranian adolescents.

  Keywords: Adolescents, Confirmatory factor analysis, Cyberbullying, Reliability, validity
 • Ebrahim Aghaei-Brojeni, Fatemeh Rezaei-Nade, Maryam Nasirian * Pages 48-55
  Background

  The coronavirus was first detected in December 2019 in Wuhan, China, which quickly spread worldwide and became one of the main health crises. With the spread of coronavirus, health personnel in all parts of the world were faced with a sudden change in care roles, which caused them anxiety. The purpose of this research was to investigate the anxiety caused by coronavirus and its relationship with the job performance of health personnel during the coronavirus pandemic.

  Methods

  The present cross-sectional study was conducted by cluster sampling method on 730 health personnel in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran, in 2021. The data were collected using Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) and Paterson's job performance questionnaire. In order to check the correlation between anxiety score and job performance, the correlation coefficient and linear regression were used as well as multiple regression. Data were analyzed using SPSS software.

  Findings

  The mean and standard deviation (SD) of anxiety and job performance score was 11.44 ± 31.08 and 7.41 ± 54.33, respectively. As the anxiety score increased, the job performance of healthcare workers decreased significantly. However, it was not significant after controlling the confounder variables.

  Conclusion

  Considering the negative impact of anxiety caused by coronavirus on the job performance of health personnel, it seems necessary to have an appropriate plan to reduce the anxiety of health personnel during the epidemic of infectious diseases in order to increase their job performance.

  Keywords: COVID-19, Anxiety, Work performance, Health personnel
 • Mehri Samandari, Hossein Movahedian-Attar*, Karim Ebrahimpour, Farzaneh Mohammadi Pages 56-69
  Background

  In recent decades, there has been a growing concern about the presence of antibiotics in water resources. The presence of these micropollutants even in low concentrations has significant effects on the environment and human health, and their entry into the soil and especially receiving waters should be prevented as much as possible. As effluents from wastewater treatment plants (WWTPs) are significant sources of antibiotics in the environment, this study aimed to investigate the efficiency of antibiotics removal in municipal WWTPs.

  Methods

  In this study, Isfahan East WWTP with a combination of stabilization ponds and an aeration lagoon, and Isfahan South WWTP with conventional activated sludge treatment were selected as well as four antibiotics from the beta-lactam group including ampicillin, amoxicillin, cephalexin, and penicillin, and their removal efficiency was investigated in both WWTPs. Samples were collected from the influent and effluent of both WWTPs on 13 occasions and analyzed immediately after being transferred to the laboratory. The concentration of antibiotics was determined by high-performance liquid chromatography (HPLC).

  Findings

  In the Isfahan East WWTP, the average removal efficiency was 86.22 ± 19.84% for ampicillin, 34.35 ± 31.38% for amoxicillin, 78.75 ± 23.81% for cephalexin, and 89.80 ± 19.42% for penicillin. In the Isfahan South WWTP, the average removal efficiencies of amoxicillin, ampicillin, cephalexin, and penicillin were equal to 54.82 ± 33.29%, 66.85 ± 24.88%, 87.65 ± 21.76%, and 82.76 ± 21.85%, respectively.

  Conclusion

  The study's findings revealed that Isfahan municipal WWTPs were unable to fully eliminate antibiotics. According to statistical analysis, there were significant differences in the concentration of antibiotics in both WWTPs, and no critical correlation was observed between the removal efficiency of antibiotics and other principal wastewater parameters. Consequently, there is a need for stricter control over the discharge of effluent into the river or its use for agricultural irrigation.

  Keywords: Antibiotics, Biodegradation, Wastewater treatment, Beta-lactams, High performance liquid chromatography
 • Nahid Mikelani, Hasan Rezaei-Jamaloei, Mahdi Taheri*, Elham Didehban Pages 70-78
  Background

  The present study aimed to investigate the attitude towards marriage based on schema mentalities with emphasis on the mediating role of interpersonal emotional regulation in students.

  Methods

  TThis cross-sectional study was conducted using structural equation modeling (SEM). The statistical population of the study consisted of all undergraduate students of Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran, in 2019, which included 13254 people. Based on the theory of Muller, 320 people were selected from the community using convenience sampling and completed the Schematic Mindset Questionnaire (SMQ), Braaten and Rosen Marriage Attitude Scale (MAS), and the Interpersonal Emotional Regulation Questionnaire (IERQ). Data were analyzed using SEM and maximum likelihood estimation (MLE) method in AMOS software.

  Findings

  TSchema mentalities including childish mentality, dysfunctional coping mentality, dysfunctional parenting mentality, and healthy adult mentality had a direct effect on attitudes towards marriage (P < 0.05). The results of this study also showed that interpersonal emotional regulation played a mediating role in the relationship between childish mentality, dysfunctional coping mentality, and dysfunctional parenting mentality with attitude towards marriage (P < 0.05). However, it did not mediate the relationship between healthy adult mentality and attitude towards marriage.

  Conclusion

  Based on the results obtained, to improve the attitude towards marriage, protocols based on changing schema mentalities and interpersonal emotional regulation can be used.

  Keywords: Attitude, Marriage, Schema therapy, Emotional regulation
 • Mohammad Javad Tarrahi, Forozan Khoraminasab*, Mehri Rejali Pages 79-86
  Background

  Malta fever or brucellosis is still one of the most challenging issues related to health and economy in many countries such as Iran. The purpose of this study was to investigate the epidemiological situation and the trend of disease incidence during the years 2015 to 2018 in Lorestan Province, Iran.

  Methods

  This research was a retrospective analytical-descriptive cross-sectional study that was conducted on people with brucellosis using the data available in the health centers of Lorestan Province. The disease incidence index was calculated by year for all years. The relationship between the incidence of disease with age, gender, employment status, place of residence, contact history, contact type, and livestock vaccination history by city was analyzed using chi-square test and SPSS software.

  Findings

  5841 cases of brucellosis patients were identified. The highest rate of incidence was in 2015 in Sepid Dasht City with 1783 cases and the lowest rate was in 2018 in Kuhdasht City with 30 cases per hundred thousand people. One of the reasons for the difference in the incidence of the disease at the province level was the different ratio of urban and rural population in each city. In all the studied years, there was a significant difference between the frequency of contact with livestock and the city of residence (P = 0.001).

  Conclusion

  According to the obtained results, it is possible to use the necessary training for high-risk groups and effective health behaviors to prevent and reduce the disease.

  Keywords: Epidemiology, Prevalence, Brucellosis
 • Marzieh Kafeshani, Noushin Mohamadifard, Nizal Sarrafzadegan, Farnaz Nurizadeh* Pages 87-95
  Background

  Cardiovascular disease (CVD) is an important public health issue in the world as its morbidity and mortality rate is increasing which depends on several factors. The purpose of this study is to investigate the relationship between carbohydrate intake and premature heart diseases.

  Methods

  This case-control study was conducted on 972 people (450 women and 522 men) who referred to Chamran and Asgariye hospitals in Isfahan, Iran, for angiography. Based on the results of angiography, patients were divided into two groups: case and control. In order to evaluate dietary intake over the past year, the food frequency questionnaire (FFQ) was used. The relationship between carbohydrate, fiber, and simple sugar intake with premature heart disease was investigated using simple and multiple logistic regression with adjustment of confounding variables.

  Findings

  The mean age of the subjects was 51.13 ± 6.90 years. There was no significant association between dietary carbohydrate [odds ratio (OR): 1.22, 95% confidence interval (CI): 0.72-2.07], fiber (OR: 0.94, 95% CI: 0.63-1.41), and sugar (OR: 1.35, 95% CI: 0.96-1.90) with incidence of premature heart disease after adjusting for the variables of age, sex, smoking, physical activity, education, job, family history of heart attack, daily energy intake, and body mass index (BMI).

  Conclusion

  Our results suggested that dietary carbohydrate, fiber, and sugar were not associated with the risk of premature heart disease.

  Keywords: Carbohydrates, Fiber, Sugars, Heart diseases
 • Mahshad Mohammadi, Zahra Beig-Mohammadi*, Samar Mansouripour Pages 96-105
  Background

  In recent decades, significant advancements have been made in understanding the role of food in improving health. Therefore, this research aimed to investigate the possibility of producing a useful kiwi and apple drink containing Spirulina platensis and Moringa oleifera.

  Methods

  Fruit beverages were prepared using a 1:1 ratio of natural apple and kiwi juice, along with 0.1% stevia and 5% inulin. Then, different levels of Spirulina platensis (0%-2%) and Moringa oleifera (0%-2%) powders were added. The treatments were prepared in four groups: T0 (control sample), T1 (containing 2% Moringa oleifera), T2 (containing 2% Spirulina platensis), and T3 (1% Moringa oleifera + 1% Spirulina platensis). The physicochemical properties, antioxidant activity, some nutritional properties including the content of elements and fatty acid profile, and sensory properties of the substances were investigated.

  Findings

  A significant increase in pH, acidity, ash, brix, and protein was observed in all treatments compared to the control sample (P < 0.05). The highest amount of pH, acidity, and protein was reported in T2 (P < 0.05) and the highest ash and brix levels were observed in T1 (P < 0.05). The analysis of the antioxidant activity of beverages showed a significant increase compared to the control (P < 0.05). The T1 treatment exhibited the highest antioxidant activity, while the T0 treatment showed the lowest (P < 0.05). The analysis of beverages' elements, including calcium, iron, and potassium content, revealed that the T1 treatment exhibited the highest nutritional value (P < 0.05). The analysis of the color characteristics of the beverages showed that the addition of Spirulina platensis led to a decrease in the L*, a*, and b* values of the samples (P < 0.05), while Moringa oleifera leaf powder increased the a* and b* values significantly (P < 0.05) and had the L* value higher than that of other samples (except the control) (P < 0.05). The fatty acid profile indicated the lowest amount of omega-3 in the control group (P < 0.05). T1 had the highest amount of omega-6 (P < 0.05). Additionally, the highest and lowest amounts of saturated fatty acids were observed in T1 and T2 samples, respectively (P < 0.05). The highest and lowest levels of monounsaturated fatty acids (MUFAs) were observed in the T2 and control samples, respectively (P < 0.05). The sensory evaluation of the samples showed no significant effect on the color of the beverages (P > 0.05). T1 samples had the highest scores for taste, mouthfeel, and overall acceptance (after the control sample) (P < 0.05). The maximum consistency score was associated with the T2 sample (P < 0.05).

  Conclusion

  Given the high acceptance score of Moringa oleifera leaf powder in the preparation of functional beverages, it is recommended that this potential be used in various sectors of the food industry within the country.

  Keywords: Spirulina platensis, Moringa oleifera, Functional beverages, Sensory properties, Nutritional properties