فهرست مطالب

شعر پژوهی (بوستان ادب) - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 58، زمستان 1402)

فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)
سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 58، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا اسمعیل یان آذری، نرگس اسکویی*، حسین داداشی صفحات 1-30
  سوگ سروده های شخصی در میان گونه های غنایی، بسیار به حسیات طبیعی و عواطف راستین انسانی نزدیک است. ظهور فردیت شاعر در مرثیه های شخصی، امکان مطالعات روان شناختی/ مولف محور را در این گونه ی ادبی فراهم کرده است. مسئله ی اصلی این تحقیق میان رشته ای، سنجش اثرگذاری متغیر جنسیت بر رفتارهای سوگواری در مرثیه های شخصی شاعران زن و مرد است. برای انجام پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (توصیفی- تحلیل قیاسی- آماری) استفاده شده. جامعه ی آماری تحقیق، شامل مراثی شخصی (سوگ همسر/ معشوق- فرزند) از هفت شاعر مرد و هفت شاعر زن (درمجموع 16 مرثیه) است که این نتایج به دست آمد: زنان در رثای فرزندانشان بیشتر واکنش های عاطفی و فیزیکی از خود نشان می دهند؛ واکنش های ارتباطی و معنوی کمتر در این دسته مرثیه های زنان وجود دارد. مردان در سوگ فرزندانشان، واکنش های احساسی و فیزیکی به میزان فراوان، اما متفاوت تر و کمتر نسبت به زنان بازتاب می دهند؛ همچنین مردان واکنش های معنوی، ارتباطی و رفتاری بیشتری انعکاس داده اند، به گونه ای که خشم، آمریت و روی گردانی از ارزش ها با جلوه ای برون گرایانه و فرادستانه در مراثی مردان قابل توجه است. زنان و مردان در سوگ همسر، واکنش های فیزیکی و احساسی کمتر و درعوض واکنش های معنوی بیشتری نشان می دهند. این امر از بار عاطفی و فردیت بازتاب یافته در مراثی سروده شده برای همسر در میان سوگ سروده های شاعران زن و مرد کاسته است. مطابق داده های پژوهش، هرچقدر بر میزان آزادی های اجتماعی و فرهنگی زنان افزوده شده، واکنش های معنوی و رفتاری در مراثی آنان نمود بیشتری یافته است؛ بنابراین می توان تفاوت رفتارهای سوگواری در سوگ سروده های شخصی را متاثر از متغیر/ عامل جنسیت به شمار آورد.
  کلیدواژگان: جنسیت، رفتارشناسی سوگ، سوگ سروده های شخصی، فردیت شاعر، مطالعات میان رشته ای
 • رویا بهادرانی باغبادرانی*، محسن محمدی فشارکی صفحات 31-56
  آفرینش صورخیال آوای مرغان (ایماژ) در ادب فارسی به سه صورت تجلی یافته است: اول ازطریق جاندارپنداری و نهادن کلام به زبان مرغان، دوم ازطریق حسی که صدای پرندگان به شاعر یا نویسنده می دهد و سوم بازتاب عینی صدای پرنده به عنوان یک عبارت کامل که این عبارت می تواند تقلید صدای مرغان یا تشابهی میان کلام انسانی و آواز پرنده باشد. دو وجه اخیر را می توان به عنوان صورت های بلاغی پوئتیک (بوطیقا) و رتوریکی آوای مرغان در نظر گرفت و به همین دلیل آن ها را برمبنای نظریه ی بلاغی فرمالیسم زائوم یا همان زبان فرامعنا تحلیل کرد. ازسوی دیگر نظریه ی گاستون باشلار که مبتنی بر تخیل فشارسنجی (پنوماتیک صدا) است، می تواند راهنمای تحلیل ایماژیک آوای مرغان قرار گیرد. تحلیل پنوماتیک ذهنی آواز مرغان، بین فشارسنجی ذهنی صدای پرفشار کلاغ و آوای چهچهه ی کم فشار بلبل و نوای زیر چکاوک که برمبنای آن صور خیال مختلفی خلق می شود، تفاوت قائل است. این مقاله به تحلیل بلاغت آوای مرغان مبتنی بر مبانی بلاغت سنتی و بنیان های بلاغت جدید و مفهوم زائوم در نظریه ی بلاغی فرمالیسم ها پرداخته است.
  کلیدواژگان: ایماژ آوای مرغان، باشلار، پوئتیک، رتوریک، زائوم، فشارسنجی ذهنی (فرامعنا)
 • کاووس حسن لی، سمانه اسدی* صفحات 57-86

  دیوان حافظ از گنجینه های گران بهای ادبی ست که گروه های مختلف مردم، متناسب با دانش های ادبی و گرایش های فکری خود، از آن بهره می برند؛ اما آیا اشعار حافظ برای نوجوانان هم می تواند سودمند باشد؟ نویسندگان مقاله ی پیش رو، برای پاسخ به این پرسش، پژوهشی را سامان داده اند که این مقاله بخشی از دستاوردهای آن است. پیش فرض پژوهش آن بوده که بخشی از سروده های حافظ، از نظر زبانی برای نوجوانان، دریافتنی ست و بسیاری از آنان می توانند دست کم با سطوح اولیه ی بعضی از اشعار ارتباط برقرار کنند. این پژوهش از دو طریق پی گرفته شد: یکی مطالعه ی منابع معتبر و مرتبط با موضوع و بررسی توصیفی تحلیلی آن و دیگری تدوین و توزیع پرسش نامه ای ویژه برای نوجوانان. با توجه به نتایج تحقیق، اشتراکاتی میان ویژگی های دوره ی نوجوانی و بسیاری از ابیات حافظ وجود دارد که مناسب بودن آن ها را برای نوجوانان تایید می کند. برخی از ظرفیت های دیوان حافظ برای ارائه به نوجوانان عبارت اند از: پرداختن به موضوعات و مفاهیمی مانند تلاش برای شناخت خود و یافتن معنای زندگی، آرمان گرایی، مسائل اخلاقی و اجتماعی، عشق و دوستی (که از ویژگی های دوره ی نوجوانی هم هستند)، تعدد و تنوع شخصیت ها (انسانی و غیرانسانی) و شیوه ی پردازش آن ها در کنار فضای روایت گونه و نمایشی برخی از سروده ها. با توجه به این ظرفیت ها می توان به بخشی از نیازهای معنوی نوجوانان پاسخ مناسب داد؛ نیازهایی همچون: داشتن فضایی امن برای گفت وگوی درونی، اندیشیدن به واقعیت ها و احتمالات و خیال پردازی؛ داشتن دوستی امن و صمیمی، با احساسات و دغدغه های مشترک؛ دستیابی به استقلال عمل در کنار بهره مندی از راهنمایی افراد مطمئن و آگاه؛ نیاز به هویت یابی و خداشناسی و دستیابی به معنای زندگی.

  کلیدواژگان: حافظ، دیوان حافظ، نوجوانان، دوره ی نوجوانی
 • سعید شفیعیون* صفحات 87-112
  یکی از مهم ترین زیرگونه های سراپانامه های فارسی، سراپانامه های تدوینی است که بیشتر با عنوان مرآه الجمال شناخته می شود و خود نیز از وجوه مختلف به زیرقسم هایی قابل بخش است. در کنار مشهورترین نمونه ی آن، یعنی مرآه الجمال صائب تبریزی، شاعر ادیبی که خود در عرصه ی خلق مضامین و نیز سفینه پردازی مقام والا و مشهوری در ادب فارسی دارد، آثار دیگری هم هست که عموما شامل منتخب شعر یا نثر فارسی در موضوع سراپای معشوق است. این نوع گزیده های مضمونی خود می تواند زمینه ی پیدایش نوعی فرهنگ مضامین ادبی فارسی خاصه سبک هندی را فراهم کند تا مخاطب خاص بتواند ازطریق آن نیز به فهم درست و التذاذ هنری کلام این سخنوران باریک اندیش دشوارگوی نزدیک شود. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تحلیل مفصل مرآهالجمال صائب به عنوان نمونه ی شاخص این زیرگونه، هرچند به اجمال درنگی هم بر سایر مرآهالجمال های منظوم و منثور شود و ازآنجاکه این آثار هیچ یک تابه امروز به کسوت چاپ نیامده اند، در کنار گونه شناسی، نسخه ها نیز معرفی و بررسی شوند.
  کلیدواژگان: آزاد بلگرامی، صائب تبریزی، محرم کشمیری، مرآه الجمال، وارسته سیالکوتی
 • غلامرضا کافی*، ندا حاتمی صفحات 113-138
  جستار حاضر در پی بررسی نمودهای فرجا م گرایی در اشعار شاملو است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مجموعه اشعار احمد شاملو بررسی شده و اشعاری که فرم فرجام گرایانه دارند، موردتحلیل و وارسی قرار گرفته اند. بر اساس شواهد موجود در پژوهش می توان گفت که فرجام گرایی یکی از مفاهیم برجسته در اشعار شاملوست که وجوه مختلفی از جهان بینی وی را نمایان می کند. فرجام گرایی در شعر شاملو را می توان به دو دسته ی کلی تقسیم کرد: اول آن گروه از اشعاری که فرم فرجام گرایانه ندارند؛ اما در لایه های زیرین خود ذهنیتی آخرالزمانی را ارائه داده اند و اشارات فرجام گرایانه دارند و دوم، اشعاری که بر اساس فرم و روایت آخرالزمانی خلق شده اند. علاوه براین، براساس نتایج تحقیق مشخص می شود که فرجام گرایی در شعر شاملو بیشتر کارکردی سیاسی و مبارزه طلبانه دارد و همچنان که با فرجام گرایی مارکسیستی قابل قیاس است، گاهی به روایتی ضد آخرالزمانی بدل می شود و رویکرد سکولار شاعر را نمایان می کند.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی : آپوکالیپس، احمد شاملو، ادبیات آخرالزمانی، ادبیات معاصر، فرجام گرایی
 • فرخ لطیف نژاد رودسری* صفحات 139-162

  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به نقد و بررسی یک نمونه از متن های سیاه می پردازد که هم عرض با فیلم سینمایی «رقص در غبار» سروده شده  و از خلال آن به این پرسش پاسخ می دهد که متن سیاه مهدی خبازی کناری را می توان جزو کدام یک از جریان ها و گونه های شعری معاصر در نظر گرفت. بنیادهای فلسفی متن سیاه ریشه در اگزیستانسیالیسم و پساساخت گرایی دارد و چنان که می دانیم، پست مدرنیسم تحت تاثیر پساساخت گرایی دریدا شکل گرفته؛ پس فرض اولیه بر آن است که متن سیاه جزو جریان شعر پست مدرن باشد؛ چون در چنین متن هایی بین رویدادهای روایی شعر حذف و شکاف یا ناپیوستگی ایجاد و پیوستگی بیناجمله ای مختل می شود و ناپیوستگی کاهش متنیت و تولید پادمتن را به دنبال دارد؛ به همین دلیل بهترست به جای متن سیاه از اصطلاح پادمتن سیاه استفاده شود. روایات موازی، تکثر معنایی، چندصدایی، تعین ناپذیری و تلاش برای دستیابی به زبان ناخودآگاه، پادمتن سیاه را به شعر زبان که یکی از گونه های شعر پست مدرن است، نزدیک می کند و کاربرد نمادها فرمی معما گونه به شعر می دهد که حاکی از پنهان سازی آگاهانه ی واقعیت است. این ویژگی ها از مختصات شعر هرمسی است که مبانی اگزیستانسیالیستی دارد؛ بنابراین پادمتن سیاه، گونه ای جدید با دغدغه های فلسفی است که ویژگی های شعر زبان و هرمسی را دربردارد و بیانگر تجربه های زیسته ی شاعر در مواجهه با سوالات هستی شناختی و معرفت شناختی است و سیاهی آن بر ابهام در شناخت دلالت دارد.

  کلیدواژگان: اگزیستانسیالیسم، پادمتن، پساساخت گرایی، شعر پست مدرن، شعر زبان، شعر هرمسی، متن سیاه، مهدی خبازی کناری
 • محمد هادی خالق زاده* صفحات 163-172

  در منظومه ی شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی (تولد: 651ق، وفات: 725ق) که به تقلید از خسرو و شیرین نظامی سروده شده، بیتی به قرار زیر آمده:که باشم من به خدمت زیردستی کنیزان تو را آیین پرستیاین بیت در شیرین و خسرو به تصحیح غضنفر علی یف و نیز در خمسه ی امیرخسرو دهلوی به قرار مذکور است؛ یعنی در بیت، ترکیب «آیین پرستی» قید شده است. در پژوهش حاضر که به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام شده، پژوهشگر با این پرسش روبه رو شد که آیا تصحیفی در ترکیب بالا انجام شده است یا خیر؟ چون کلمات کلیدی بیت مانند «خدمت»، «زیردستی» و «کنیز» نسبت معنایی دقیقی با «آیین پرستی» ندارد. ازسوی دیگر در سه دستنویس خمسه ی امیرخسرو در کتابخانه ی مجلس شورای اسلامی به جای آیین پرستی، پایین پرستی آمده که این جستار در پی آن است که با ذکر نمونه های دیگر از نظامی گنجوی که موردتوجه خاص و تقلید امیرخسرو بوده اثبات کند «پایین پرستی» ترکیب اصح است که امیرخسرو آن را از نظامی به امانت گرفته؛ ولی به دلیل رواج اندک این ترکیب در ادبیات فارسی و نزدیکی نوشتاری آیین و پایین در نسخ خطی، توسط نسخه نویسان دچار تصحیف یا تحریف شده است.

  کلیدواژگان: آیین پرستی، امیرخسرو دهلوی، پایین پرستی، تصحیح، تصحیف، نظامی
|
 • Zahra Esmailiyan Azari, Narges Oskouie *, Hoseyn Dadashi Pages 1-30
  Among the factors affecting the quality of mourning, "Gender", as a cultural-social element, is important and worthy of study. It should be noted that the concept of gender is different from what is defined at the time of a person's birth and is classified as a social-identity category. Characteristics and behaviors change based on the reactions of each of the desired female/male groups, and after that, the person develops certain gendered behaviors. This causes a person to see the agency of his talent and capacity to initiate and guide his actions against reactions such as: the feeling of control, power and self-awareness under the domination of the ruling environment (ibid.: 45). What may seem normal in the daily lives of men and women is often the result of roles that the culture has produced and thus feels normal. Therefore, gender is more than a natural and innate factor, it is a cultural and social construct that can be discussed and analyzed as one of the internal stimuli or important controllers of various behaviors in human behavior. Women and men poets are the most lively human emotions and influences. They have displayed their loss and their life experience in the mourning process in their obituaries and poems.
  Keywords: gender, bereavement behavior, personal mourning, poet's individuality, ‎interdisciplinary studies.‎
 • Roya Bahadorani Baghbadorani *, Mohsen Mohammadi Fesharaki Pages 31-56
  From the very beginning, poetic imagery with birds has been very common in all types of Persian literature. Owing to the significance of birds in Iranian mythology; religious beliefs; and Quranic stories; poets have given special importance to birds and their imaginative representations, describing their movements, shapes, flights, and songs. The present study is an attempt to investigate the imagery of the birds’ song, which is taken into consideration due to its various reflections in Persian literature. The song of birds has been manifested in three forms in literary works. First: through putting clear words in the mouth of the bird, which is an example of personification. Second, through the feeling of happiness or sadness that the birds’ song gives a poet or writer. And finally, through the reflection of the poet's perception of the birds’ song in the form of meaningless phrases that are recorded with letters and sounds in every language, such as the owl's cuckoo. The third type can be investigated using Zaum's theory or formalism beyond the meaning since in this type, a meaningless expressions replace the words. Moreover, the idea of the economy of breathing in the airy imagination of Gaston Bachlar has been taken into consideration.
  Keywords: The image of the sound of birds, Imaginary barometry, Bachelor, ‎poetic, rhetorical, zaum.‎
 • Kavoos Hassanli, Samaneh Assadi * Pages 57-86

  Hafez's Divan is one of the precious literary treasures that different groups of people use according to their literary knowledge and intellectual tendencies; but can Hafez's poems be useful for teenagers? The authors of the upcoming article have organized a research to answer this question, and this article is a part of its achievements. The premise of the research is that some of Hafez's poems are linguistically understandable for teenagers and many of them can communicate at least with the basic levels of some poems. This research was carried out in two ways: one is the study of reliable sources related to the topic and its descriptive and analytical review, and the other is the compilation and distribution of a special questionnaire for teenagers. According to the results of the research, there are similarities between the characteristics of adolescence and many of Hafez's verses, which confirms their suitability for teenagers. Some of the capacities of Hafez's Divan to provide to teenagers are: The common characteristics between the adolescence period and Hafez's Divan confirmed that this work is not unsuitable for teenagers. Dealing with topics and concepts like knowing oneself and finding the meaning of life, idealism, moral and social issues, love and friendship (also characteristics of adolescence), the multiplicity and diversity of characters (human and non-human) and their processing method, as well as the narrative and dramatic atmosphere of some song, is among the capacities of Hafez to present to teenagers. These capacities can adequately answer many spiritual needs of teenagers; a safe space for internal dialogue; Thinking about realities, possibilities and imagining; a safe and intimate friendship, with common feelings and concerns; independence of action while benefiting from the guidance of reliable and knowledgeable people; and the need to identify and know God and achieve the meaning of life.

  Keywords: Hafez, Hafez Diwan, Adolescences, Adolescence
 • Saeid Shafieioun * Pages 87-112
  As is generally known, Saraapaa is a Persian literary genre in which the poet or the author strives mainly and primarily to describe the beauties of the beloved from head to toe, generally according to the literary traditions and in a creative and imaginary manner. The main subject of Saraapaa is only the description of the beloved in all her existential dimensions; it is the sole purpose of its creator to write such a description; and it is written completely in a literary language, in the framework of traditional rhetoric, adorned with imagery and poetic exaggerations. These three are necessary and intertwined characteristics of original Saraapaas. This classification is emphasized upon in order to differentiate between Saraapaa and those collections of poems and scattered writings which contain such a subject, but their authors have not had prior intentions and have not envisioned independent forms for them.One of the most significant subgenres of Persian Saraapaa is compiled Saraapaanameh, commonly known as Merat-ol-Jamal (literary, mirror to beauty), which is itself divided into several types. Compiled Saraapaanamehs are extracted from among verse or prose works which are not originally Saraapaa but contain subjects of Saraapaa; therefore, as the name implies, they are not written but collected and the collector is usually someone other than the poet or the author. However, Merat-ol-Jamal by Saeb Tabrizi is one of the most famous examples of compiled Saraapaas, the author and the collector of which is Tabrizi himself, a remarkable poet who has a distinguished place in Persian literature for creating novel subject matters and anthologies.
  Keywords: Azad Bilgrami, Saeb tabrizi, Moharram Keshmiri, Merat-ol-Jamal, Varasteh Siyalkouti
 • Gholamreza Kafi *, Neda Hatami Pages 113-138
  Examining Eschatological Elements in the Poems of Ahmad Shamlou IntroductionOne of the enduring and widely debated topics that has been the focal point of discussions among individuals, theorists, philosophers, religions, cultures, and nations is the concept of the world's ultimate fate. The idea of a beginning for the world implies that humanity consistently perceives the world in a linear path and envisions a destiny for it. Such a perspective leads to various cultures and nations, based on their ways of life, intellectual foundations, beliefs, traditions, and collective experiences, offering diverse predictions about the fate of the world. These predictions, at times, become influential and give rise to multiple movements on a societal level.Although eschatology is a significant topic in theology and divinity, it has also found prominence in broader fields such as literature and art, giving rise to a literary genre known as eschatological or apocalyptic literature.
  Keywords: Apocalypticliterature, Shamlu, contemporaryliterature, Eschatology
 • Farrokh Latif Nejad * Pages 139-162

  Post-structuralist thinking in literature caused the production of texts that lack an sequence of actions in narrative and intentional coherence. These writings, which are called non-text, are actually countertexts that popularize counterculture, and their purpose is to combat and change the conventional standards of syntax and rhetoric, the usual ways of thinking and traditions in culture. Dark countertext  , which was invented by one of the scholars of western philosophy named Dr. Mehdi Khabazi Kenari, was created as a result of the conflicts between his tradition and western philosophy, and he tries to solve it by reproducing the tradition. Therefore, the Dark countertext is an ontological and epistemological issue that shows how the poet looks at mankind and the world and how he lives in a philosophical perspective. Philosophically, blackness in Dark countertext means ontological and epistemological darkness and ambiguity, which is produced as a result of the subject's constant skepticism . It, also, indicates unrecognizability, constant transformation and endless traces from a linguistic point of view, it refers to the non-determinism of language and denies any origin and purpose for language. In this approach, language is living and dying and is in a constant struggle of conscious and unconscious. Language refers to itself to reveal its dysfunctional nature. Words in Dark countertext have independent and temporary territory. The temporary (in) coexistence of words indicates the impossibility of thinking about reality and its expression. Therefore, with Dark countertext, the world is not felt or understood, but merely written.

  Keywords: Darkcountertext, khabazikenari, Postconstructionism, Existentialism, languagepoetry, Hermeticpoetry
 • Mohammad Hadi Khaleghzadeh * Pages 163-172

  verse by Amir Khosro DehlaviAbstract:In the poem Shirin and Khosro by Amir Khosro Dehlavi (born: 651 AH, died: 725 AH), which was collected in imitation of Khosro and Shirin Nizami, there is a verse as follows:I am a subservient for your slaves to worshipThis verse in Shirin and Khosro, which was edited by Ghazanfar Aliyev and published by the Institute of Asian Nations in Moscow (1961) and also in Khamseh of Amir Khosro Dehlavi, which was revised by Amir Ahmad Ashrafi (1983), is the same as mentioned, means, in that verse, the above combination "Religion" is stated.In the present research, which was conducted in the field and in the library, this researcher faced the question of whether there was any revision in the above work or not? Because the key words of this verse such as "servant", "subservient" and "maid" do not have a precise semantic relationship with "ritual worship or religion".On the other hand, in the three manuscripts of Amir Khosrow's khumsa in the library of the Islamic Council, instead of religion-worship, low-level worship is mentioned to prove that it is a valid combination that Amir Khosrow borrowed from Nezami, but due to the low prevalence of this combination in Persian literature and the closeness of the writings of ritual and low in the manuscripts, it was corrected or distorted by the hand writers.

  Keywords: Religiousness, Amir Khosro Dehlavi, Low worship, correction, Nezami