فهرست مطالب

روشها و مدلهای روان شناختی - سال چهاردهم شماره 54 (زمستان 1402)

فصلنامه روش ها و مدلهای روان شناختی
سال چهاردهم شماره 54 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سارا امان اله خانی قشقایی، حجت اله جاویدی*، حسین بقولی، مجید برزگر صفحات 1-14

  پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی و شیوه والدگری در دو گروه مادران نوجوانان با نشانه های اضطرابی و عادی میباشد. نمونه گیری در دو مرحله و تصادفی خوشه ای بود.مرحله اول، شامل 363 نفر از دانش آموزان هفتم، هشتم و نهم مدارس4 ناحیه شیراز سال 97-98 بودند.مقیاس سنجش نشانگان اضطراب، پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه داس 21 سوالی بود.با توجه به نمرات به دست آمده 100 نفر از نمونه انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند (50نفر مادران نوجوانان با نشانگان اضطرابی و 50نفر مادران عادی).مادران پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج،پرسشنامه حساسیت اضطرابی و پرسشنامه سبکهای فرزندپروی دیانا بامریندرا تکمیل کردند. تجزیه تحلیل باآزمون تحلیل واریانس چند متغیره و تعقیبی توکی انجام شد. یافته ها نشان دادند که بین میانگین مادران اضطرابی و میانگین مادران عادی تفاوت معناداری وجود دارد؛درتنظیم شناختی هیجان، تفاوت در راهبردهای سازش یافته و غیرسازش یافته وجود دارد. میانگین راهبردهای سازش یافته در مادران عادی بالاتر از اضطرابی بود و میانگین راهبردهای سازش نایافته در گروه اضطرابی بالاتر بود.درحساسیت اضطرابی کلیه زیر مقیاسها تفاوت معنادار بود،که میانگین تمام زیرمقیاس های حساسیت اضطرابی درگروه اضطرابی بالاتر از گروه عادی بود.در سبک های والدگری تفاوت معنادار دو گروه در شیوه والدگری سهل گیر و مستبد بدست آمد.گروه اضطرابی در هر دو زیرمقیاس میانگین بالاتری از گروه عادی داشت.نتایج پژوهش نشان داد که شیوه های فرزند پروری والدین، راهبردهای شناختی که برای تنظیم هیجاناتشان و نوع واکنششان به حساسیت نسبت به اضطراب از عوامل تاثیرگذار بر سلامت نوجوانان است.

  کلیدواژگان: نشانگان اضطرابی، تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی، شیوه های والدگری
 • معصومه ترکاشوند*، هادی کرامتی، ربابه نوری، غلامرضا صرامی صفحات 15-28
  مقدمه

  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه ای هیجان و هویت اخلاقی، در ارتباط با گسست اخلاقی و قلدری پرداخته شد.

  روش شناسی: 

  بدین منظور، از بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران بود، نمونه 486 دانش آموز با استفاده از روش های خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب گردید، که شامل 254 دانش آموز پسر و 232 دانش آموز دختر بود. شرکت کنندگان در این پژوهش به چهار پرسشنامه قلدری (تورنبرگ و جانگرت، 2014)، گسست اخلاقی (تورنبرگ و جانگرت، 2014)، هیجان اخلاقی تورنبرگ و همکاران (2016) و هویت اخلاقی آکویینو و رید (2003)، که همگی دارای روایی و پایایی بودند، پاسخ دادند. روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای spss22 و PLS-SEM جهت تجزیه و تحلیل بکار گرفته شد.

  یافته ها

  هر دو فرضیه پژوهش تایید شده و نشان داده شد که هویت اخلاقی و هیجان اخلاقی هر دو نقش واسطه ای در رابطه بین گسست اخلاقی و قلدری دارند.

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت که مطابق با مفهوم عاملیت اخلاقی از نظریه شناختی اجتماعی بندورا، جهت بررسی رفتارهای اخلاقی افراد، علاوه بر عوامل شناختی و استدلال اخلاقی، می بایست به عوامل هیجانی نیز توجه نمود.

  کلیدواژگان: قلدری، گسست اخلاقی، هیجان اخلاقی، هویت اخلاقی
 • لیلا امیریان، عزت الله قدم پور*، محمد عباسی صفحات 29-42
  زمینه و هدف

  امروزه رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان شیوع بیش تری یافته است و بررسی راه های کاهش این رفتارها از نیازهای اساسی جوامع امروز است. این پژوهش با هدف تعیین بررسی تاثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر رفتارهای پرخطر و رفتارهای مدنی- تحصیلی دانش آموزان دختر نوجوان دارای رفتارهای پرخطر انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه این پژوهش  همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرج بود و یک دبیرستان از میان دبیرستان های ناحیه 4 کرج برای اجرای پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. به منظور اجرای پژوهش، در مرحله اول برای شناسایی دانش آموزان دارای رفتارهای پرخطر، پرسش نامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی و همکاران اجرا شد و دانش آموزان دارای نمرات بالاتر از میانگین این پرسش نامه به عنوان دانش آموزان پرخطر شناسایی شدند و در دو گروه آزمایش و گواه به طور تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری این پژوهش ، رفتارهای پرخطر زاده محمدی و همکاران و پرسش نامه رفتارهای مدنی- تحصیلی گل پرور (بود که توسط شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون- پس آزمون تکمیل شد. داده ها با استفاده روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS24  و تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش  نشان داد، آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توانسته است تاثیر معناداری در کاهش رفتارهای پرخطر و بهبود رفتارهای مدنی تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه داشته باشد(p<0.01). 

  نتیجه گیری

    با توجه به یافته های پژوهش می توان از برنامه آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به منزله بخشی از برنامه های رفع مشکلات رفتاری در دانش آموزان در عرصه تعلیم و تربیت بهره جست.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، رفتارهای پرخطر، رفتارهای مدنی- تحصیلی
 • غلامرضا رجبی*، یاسمن شیخی قهفرخی صفحات 43-60
  مقدمه و هدف

  اختلال طیف اتیسم و مشکلات همراه آن می تواند عملکرد کودک و کیفیت زندگی خانوادگی را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی برنامه آموزش فرزند پروری مثبت بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان و افزایش کیفیت زندگی خانوادگی والدین دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم در یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد.

  مواد و روش ها

  جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی والدین دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم در شهر شهرکرد بود، که از میان آن ها 30 نفر از والدین دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بر اساس ملاک های ورود به پژوهش با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه آزمایش در ده جلسه ی نوددقیقه ای به صورت یک جلسه در هفته تحت برنامه آموزش فرزند پروری مثبت قرار گرفتند و در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با استفاده از چکلیست رفتاری آخنباخ و مقیاس کیفیت زندگی خانوادگی موردسنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS-22 مورد تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که در مراحل پس آزمون و پیگیری برنامه آموزش فرزند پروری مثبت باعث کاهش مشکلات رفتاری کودکان و افزایش کیفیت زندگی خانوادگی والدین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  درنتیجه می توان گفت که برنامه آموزش فرزند پروری مثبت می تواند بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان و افزایش کیفیت زندگی خانوادگی والدین با کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم موثر باشد.

  کلیدواژگان: برنامه آموزش فرزندپروری مثبت، مشکلات رفتاری، کیفیت زندگی خانوادگی، اختلال طیف اتیسم
 • محمدرضا نوروزی همایون، نادر حیدری رضی آباد*، اسماعیل صدری دمیرچی، مهدی جعفری مرادلو صفحات 61-82

  هدف از انجام این تحقیق طراحی و اعتباریابی الگوی مقابله با افسردگی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها آمیخته و از نظر شیوه اجرا اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی اساتید دانشگاهی حوزه مشاوره بودند که تعداد 15 نفر از آنها بر اساس اصل اشباع نظر به صورت هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز کلیه دبیران دوره دوم متوسطه شهر اردبیل به تعداد 500 بودند که مطابق فرمول کوکران 217 نفر از آن ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های به دست آمده بعد از طی فرآیند مستمر کدگذاری های باز، محوری و انتخابی در قالب 172 کد باز، 139 مفهوم، 14 مقوله و 6 طبقه بر اساس رویکرد سامان مند سازمان دهی شدند. یافته ها نشان می دهد الگوی مقابله با افسردگی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل تحت مقولات سلامت جسمانی، ویژگی و تفاوت های فردی، عوامل محیطی و اجتماعی، امکانات رفاهی، افسردگی و علائم آن، آموزش های روانشناختی، رویکردهای درمانی، دارو درمانی، توسعه سلامت معنوی، حفظ سلامت جسمانی، مدیریت سلامت روانی، فعالیت های اجتماعی، پیامدهای فردی و پیامدهای اجتماعی دسته بندی و از نظر اعتباریابی برازش شدند (p<0.05). درنهایت پیشنهاد می شود این پژوهش به عنوان یک راهنما و مسیر کلی برای پیشگیری از افسردگی و کاهش علائم آن توسط متخصصان در مدارس و نیز در سایر مراکز درمانی متناسب با زمینه های موجود استفاده شود.

  کلیدواژگان: طراحی، الگوی مقابله با افسردگی، دانش آموزان دوره دوم متوسطه، شهر اردبیل، رویکرد آمیخته
 • احمد حسن زاده*، عشرت کریمی افشار، فهیمه دهقانی صفحات 83-96

  روابط صمیمی و همدلی زوجین بعنوان یکی از عوامل اساسی در حفظ سلامت خانواده ها، نقش مهمی در پیشگیری از جدایی دارد. رویکرد هیجان مدار با تقویت و تنظیم هیجانات، فرد را به سمت دل بستگی ایمن سوق می دهد و درمان ایماگوتراپی نیز با غنی سازی روابط در افراد ایجاد احساس امنیت می کند. در اینجا این سوال مطرح است که آیا بین اثربخشی زوج درمانی با دو رویکرد هیجان مدار و ایماگوتراپی (تصویرسازی) بر بهبود روابط زوجین تفاوت وجود دارد یا خیر؟ روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش و جامعه ی آماری شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زرند با مشکلاتی در روابط زناشویی است. جهت تعیین گروه نمونه ی پیش آزمون، شرکت کنندگان، پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی را دریافت کردند. شیوه ی نمونه گیری، تصادفی در دسترس بود که 21 زوج به صورت تصادفی به سه گروه شامل دو گروه آزمایش (گروه هیجان مدار و گروه ایماگوتراپی) و یک گروه کنترل تقسیم شده و گروه های آزمایش در جلسات زوج درمانی شرکت کردند. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی برای مقایسه اثربخشی دو رویکرد زوج درمانی بر بهبود روابط زوجین انجام شد. مشاهده شد که آموزش زوج درمانی هیجان مدار و ایماگوتراپی در مراحل پیش آزمون و پیگیری تاثیرگذار بوده و بین گروه کنترل با گروه های آزمایش تفاوت معناداری مشاهده شد. این آموزش ها روابط زوجین را به میزان بسیار زیادی بهبود بخشیدند. با درنظرگرفتن نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که همگام با آموزش زوج درمانگران جهت انجام مداخلات درمانی، این درمان ها به صورت طولانی مدت و متمرکز در مراحل مختلف ازدواج و زندگی برای زوجین اعمال گردد.

  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی، بهبود روابط زوجین، زوج درمانی هیجان مدار، زوج درمانی ایماگوتراپی
|
 • Sara Aman Alah Khani Ghashghaee, Hojatalah Javidi *, Hossein Baghooli, Majid Barzegar Pages 1-14

  Tthis study compare the cognitive emotional regulation strategies, anxiety sensitivity and parenting style in mother of adolescences with anxiety symptoms and normal adolescences.The sample was selected in two stages and in the form of cluster samplanig.it includes seven ,eight and nine grade which was studding in 4 district of shiraz city's high schools in 1397-1398.they completed the beck anxiety questionnaires and dass anxiety questionnaires then due the cutting point of these questionnaires 100 students was selected and divided to the group(50mothers of adolescences with anxiety symptoms and50 mother of normal adolescences)they filled Garnefski and Karaj questionnaire and also Taylor and Kaks questionnaire and Bamrind questionnaire.to analyze the data the on way analysis of variance and tukey's test were used.The results show Thad there are significant differences between the average of two groups.in terms of cognitive emotion regulation the difference was in adapted strategies and non-adapted strategies the average of adaptive strategies was higher in normal mother and the average of nonadaptive strategies was higher in mother of anxiety group.In anxiety sensitivity there are significant differences in all of sub scales in both group of mothers and the average of anxiety group in all sub scale was higher than normal group.in parenting style the significant differences is in authoritarian style and easy parenting style.in this way the anxiety group in both scales has higher average than normal group. The result showed that parenting styles ,cognitive emotion regulation strategies and their reaction to anxiety symptom is a factor in health of adolescents.

  Keywords: Anxiety Symptoms, cognitive emotional regulation, anxiety sensitivity, parenting styles
 • Masoume Torkashvand *, Hadi Keramati, Robabe Noori, Gholamreza Sarami Pages 15-28
  Introduction

  In this study, the mediating role of moral emotion and moral identity in relation to moral disengagement and bullying has been investigated.

  Research Methodology

  For this purpose, 486 students were selected through simple clustering and random sampling from among all the elementary and high school students in Tehran. There were 254 male and 232 female students. This study was conducted using path analysis method with the help of spss22 and PLS-SEM software.

  Findings

  Both research hypotheses have been confirmed and it has been shown that moral identity and moral emotion both have a mediating role in the relationship between moral Disengagement and bullying.

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that according to the concept of the moral agency from Bandura's social cognitive theory, emotional factors should be considered in addition to cognitive factors and moral reasoning in order to examine the moral behavior of individuals.Keywords: Bullying, Moral Disengagement, Moral Emotion, Moral Identity.

  Keywords: Bullying, Moral Disengagement, Moral Emotion, Moral Identity
 • Leila Amirian, Ezatolah Ghadampour *, Mohammad Abbasi Pages 29-42
  Background and purpose

  Today, high-risk behaviors are more prevalent among teenagers, and investigating ways to reduce these behaviors is one of the basic needs of today's societies. This research was conducted with the aim of determining the effect of teaching cognitive emotion regulation strategies on high-risk behaviors and civic-academic behaviors of adolescent female students with high-risk behaviors.

  Materials and methods

  The research method was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design and  a control group. The current research population was all the female students of the second secondary school in Karaj city, and one high school was selected from among the high schools of the 4 districts of Karaj to carry out the research using available sampling method. In order to carry out the research, in the first stage, to identify students with high-risk behaviors, the high-risk behaviors questionnaire of Zadeh-Mohammadi et al. and were randomly replaced in the two experimental and control groups. The experimental group was trained in cognitive emotion regulation strategies for 10 90-minute sessions. The measurement tools of the present study were the High-Risk Behaviors by Zadeh-Mohammadi et al. and Golparvar's Civic-Academic Behavior Questionnaire, which was completed by the participants in the pre-test-post-test phase. The data were analyzed using descriptive statistics and univariate and multivariate covariance analysis using SPSS 24 software.

  Findings

  The results of the present study showed that training  cognitive emotion regulation strategies has been able to have a significant effect on reducing risky behaviors and improving academic civic behaviors of the experimental group compared to the control group (p<0.01).

  Conclusion

  According to the findings of the research, it is possible to benefit from the trial program of cognitive emotion regulation strategies as a part of the programs for solving behavioral problems in students in the field of education.

  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, High-risk behaviors, civic-educational behaviors
 • Gholamreza Rajabi *, Yasman Sheykhi Ghahfarokhi Pages 43-60
  Introduction & Aim

  The existence of a disable child in the family can affect family performance. Autism spectrum disorder and its associated problems can affect the performance of the child and quality of life of the family. The present study aimed to investigate was conducted the positive parenting program education on reducing children`s behavioral problems and increased quality of life of the family children with autism spectrum disorder in a semi-experimental research design with pre-test, post-test, and follow-up with control group.

  Materials & Methods

  The research population consisted of all parents with children with autism spectrum disorder in Shahrekord city, which 30 parents were selected according to exclude criteria and using voluntary sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. Participants of exprimental geoup participated in 10 session of 90-minutes under positive parenting education program and were measured in three stages of pre-test, post-test, and follow-up using Achenbach Behavior Checklist and Beach Center Family Quality of life Scale. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance in SPSS-22 software.

  Results

  The results indicated that positive parenting education program has reduced children behavioral problems and increased quality of life of the experimental group parents compared to quality of life of the control group parents in post-test and follow-up stages.

  Discussion & Conclusion

  As a result, it can be said that a positive parenting education program can effectively reduce the children behavioral problems and increasing the quality of life parents with children autism spectrum disorder.

  Keywords: Positive parenting program, Behavioral Problems, family quality of life, autism spectrum disorder
 • Mohammadreza Noroozi Homayoon, Nader Heidari Raziabad *, Esmaeil Sadri Damirchi, Mahdi Jafari Moradlo Pages 61-82

  The purpose of this research was to design and validate the model of dealing with depression in second year high school students of Ardabil city.The research was applied in terms of purpose, mixed in terms of the nature of data, and exploratory in terms of execution method.The statistical population of the qualitative section was university professors in the field of counseling, 15 of whom were purposefully selected based on the principle of opinion saturation.The statistical population in the quantitative section was all 500 secondary school teachers of Ardabil city, of which 217 were selected according to Cochran's formula based on stratified random sampling.The tool for collecting information in this research was a researcher-made questionnaire.The obtained data were organized after a continuous process of open, central and selective coding in the form of 172 open codes, 139 concepts, 14 categories and 6 classes based on a systematic approach. The findings show the pattern of dealing with depression in second year high school students of Ardabil city under the categories of physical health, characteristics and individual differences, environmental and social factors, comfort facilities, depression and its symptoms, psychological training, therapeutic approaches, drug therapy, spiritual health development, Physical health maintenance, mental health management, social activities, individual outcomes and social outcomes were categorized and fit in terms of validation (p<0.05).Finally, it is suggested that this research be used as a general guide and path to prevent depression and reduce its symptoms by specialists in schools and other medical centers according to the existing fields.

  Keywords: design, model of coping with depression, students of the second year of high school, Ardabil city, mixed research
 • Ahmad Hasanzadeh *, Eshrat Karimi Afshar, Fahime Dehghani Pages 83-96

  The current research method is a semi-experimental design with a pre-test and post-test design targeting the control and experimental groups, and the statistical population includes all couples who visited the counseling center in Zarand for marital problems. Before testing, participants were administered a communication patterns questionnaire to determine the sample group. The selection method was random, and the 21 couples who participated in the study were randomly divided into three groups: two experimental groups (emotional therapy group and imagery therapy group) and a control group. The experimental group participated in couple therapy sessions. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used to compare the effectiveness of two approaches to couple therapy in improving relationships between couples. Emotion-focused communication therapy and imagery therapy exercises were found to be effective before and after the test, and there was a significant difference between the control group and the experimental group. This training has greatly improved the couple's relationship.

  Keywords: Improving Relationships, Emotionally Focused Couple Therapy, Imago Therapy