فهرست مطالب

حکمرانی و توسعه - سال سوم شماره 4 (زمستان 1402)

نشریه حکمرانی و توسعه
سال سوم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهروز رضایی منش*، محمدجواد کاملی، حسین حمزوی، امیر جهانگیر وظیفه صفحات 3-19
  هدف

  امروزه دستیابی به عملکرد پایدار سازمان های دولتی یک موضوع استراتژیک در محقق سازی توسعه پایدار کشورها است؛ با این حال عواملی که بر عملکرد پایدار این سازمان ها تاثیر می گذارند، کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند؛ لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری استراتژیک بر عملکرد پایدار سازمان های دولتی با نقش میانجی رفتار فرانقشی کارکنان است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش کنونی از نظر ماهیت داده ها، پژوهشی کمی، و از نظر گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی-پیمایشی از نوع مقطعی بوده و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش مدیران و کارکنان سازمان های دولتی شهر شیراز به تعداد 3578 نفر بوده و حجم نمونه آماری بر اساس تخمین فرمول کوکران، 347 نفر است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای 36 گویه ای می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس 22 و لیزرل کمک گرفته شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد سبک رهبری استراتژیک بر عملکرد پایدار سازمان های دولتی با ضریب معناداری 16/5 تاثیر معناداری دارد؛ از طرفی، سبک رهبری استراتژیک بر رفتار فرانقشی کارکنان با ضریب معناداری 59/8 تاثیر معناداری دارد؛  همچنین، رفتار فرانقشی کارکنان بر عملکرد پایدار سازمان های دولتی با ضریب معناداری 85/6 تاثیر معناداری دارد؛ در نهایت، سبک رهبری استراتژیک بر عملکرد پایدار سازمان های دولتی با نقش میانجی رفتار فرانقشی کارکنان با آماره Z به مقدار 37/6 تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  رهبران استراتژیک با ایجاد و افزایش انگیزه و توسعه شایستگی های کارکنان، می توانند با اصلاح ساختار و فرآیندهای سازمان بر اساس منابع موجود، رفتار فرانقشی کارکنان در سازمان را افزایش دهند، تا عملکرد پایدار سازمانی محقق شود.

  کلیدواژگان: رهبری استراتژیک، عملکرد پایدار، عملکرد سازمانی، رفتار فرانقشی کارکنان، سازمان های دولتی
 • حمیدرضا قاسمی بنابری*، انسیه گودرزی، زینب موسوی صفحات 21-32
  هدف

  در تمامی کشورهای دنیا، مالیات به عنوان یک منبع پایدار برای تامین درآمدهای مالی دولت مورد توجه بوده و به انواع مختلفی تقسیم شده است. درآمدهای مالیاتی دولت ها به طرق مختلف محقق می شود اما نکته مهمی که باید بدان توجه داشت، مالیات تنها با داشتن ساختار و تشکیلات مالیاتی، تامین نمی شود. آنچه در دریافت مالیات از فعالان اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد، داشتن اطلاعات کافی پیرامون فعالیت های کسب وکارهاست. به همین منظور قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط مجلس شورای اسلامی کشور، در سال 1398 تصویب و مورد اجرا قرار گرفته است. هرچند که پیاده سازی کامل آن با چالش هایی روبرو می باشد.

  روش پژوهش: 

  بر همین اساس، این مقاله با هدف واکاوی چالش های پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در ایران انجام شده است. صبغه پژوهش حاضر، کیفی است. بنابراین با استفاده از تحلیل مضمون، چالش های شناسایی شده از مصاحبه های صورت پذیرفته، کدگذاری گردید. جامعه آماری پژوهش تعداد 20 نفر از کارکنان سازمان مالیاتی، مدرسان قانون یادشده و مودیان مالیاتی می باشند.

  یافته ها

  چالش ها و موانع شناسایی شده در چهار مقوله حقوقی، مالیاتی، سازمانی و فناوری دسته بندی شدند و در انتها راهکارهای لازم برای تسهیل اجرای قانون ارئه شد.

  نتیجه گیری

  این راهکارها شامل تقویت قوانین و مقررات، آموزش و آگاهی عمومی، ایجاد همکاری بین نهادها، توسعه زیرساخت های فنی و تسهیل فرآیندهای سازمانی می باشند.

  کلیدواژگان: مالیات، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، موانع و چالش ها
 • امید جلیلی قاسم آقا، فواد مکوندی*، سیروس کراهی مقدم، وحید چناری، آرش جمال منش صفحات 33-59
  هدف

  این مطالعه با هدف طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان های ایران در راستای حکمرانی مطلوب انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد.

  روش پژوهش: 

  جامعه آماری شامل 14 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیرتی دولتی و مقالات علمی معتبر در این زمینه هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس کیودی استفاده شد. 

  یافته ها

  بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (برنامه ریزی، شایستگی، و انعطاف پذیری)، زمینه ای (پاسخگویی، توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری)، مداخله گر (تمرکززدایی محیطی)، پدیده محوری (تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی)، راهبردها (توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی، و ارتقای مشارکت عمومی)، و پیامدها (تمرکززدایی مبتنی بر حکمرانی، کارایی و اثربخشی، شکل گیری وفاق عمومی عدالت طلبی) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی عدم تمرکز سیاسی-اقتصادی  توسعه داده شد.  

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج بدست آمده توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بعنوان شرایط زمینه ای تحقق حکمرانی مطلوب شناسایی شد. رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان‏ها و نهادهای دولتی و به تبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد شاغل در این نهادها و سازمان‏ها وابسته است.

  کلیدواژگان: حکمرانی مطلوب، تمرکززدایی، خط مشی گذاری، تصمیم گیری
 • ایمان نوروزی، احمد سرلک*، مجتبی قیاسی صفحات 61-78
  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی پیامد حکمرانی خوب  در تعدیل اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب آسیایی که از کیفیت حکمرانی مشابه برخوردارند، انجام شده است.

  روش پژوهش: 

  جهت رسیدن به هدف تحقیق، از روش میانگین گروهی تلفیقی در دوره 2022-2015 برآوردهای لازم انجام شده است. هزینه های بهداشتی و شاخص حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای اصلی توضیحی در کنار سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی، با استفاده از ایده تابع تولید کاب_داگلاس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد تخصیص هزینه بیشتر بهداشتی  جهت افزایش رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست و لگاریتم مخارج بهداشتی در کوتاهمدت و بلندمدت با ضریب نسبتا" پایینی بر رشد اقتصادی تاثیر گذار است، لیکن  با در نظر گرفتن اثر حکمرانی خوب، اندازه این ضریب در هردو دوره تقویت می شود که به نظر می رسد بازده پایین مخارج بهداشتی به دلیل کیفیت پایین حکمرانی مرتبط بامخارج بهداشتی در کشورهای مورد بررسی می باشد. این مطالعه بیان کننده نقش موثر از چگونگی تاثیر حاکمیت بر اثربخشی است

  نتیجه گیری

  اگر افزایش هزینه های بهداشتی با کیفیت خوب حکمرانی همراه باشد، رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد. به عبارتی مقدار هزینه های بهداشتی مهم است، اما مهم تر از آن کیفیت هزینه است. تمرکز بر کیفیت هزینه ها باعث افزایش رشد اقتصادی می شود.

  کلیدواژگان: مخارج بهداشتی، حکمرانی خوب، تابع تولیدکاب داگلاس، روش میانگین گروهی تلفیقی
 • مصطفی کاظمی، یعقوب مهارتی*، الهه صابری صفحات 79-104
  هدف

  حکمرانی در نظام آموزش عالی یک ضرورت است و موفقیت آن در کشور ما برای تولید علم و دانش در گرو پایبندی دانشگاه به اصول و حکمرانی خوب است؛ این بدین معناست که دانشگاه باید در برابر جامعه، مردم و نهادهای مدنی پاسخگو و متکی به مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان باشد. بدین منظور یکی از شیوه هایی که با توسل به آن موسسات آموزش عالی می توانند به این اهداف دست یابند، تدوین بیانیه ماموریت دانشگاه است. بیانیه ماموریت اساس برنامه های راهبردی و تدوین الگوهای ارزیابی مستمر پیشرفت با دانشگاه است.

  روش پژوهش: 

  بر این اساس ابتدا ماموریت محوله هر دانشگاه با روش کیفی و از طریق مصاحبه و مطالعه اسناد فرادستی، به لحاظ سطح عملکردی و همچنین موضوع فعالیت آنها مشخص شده است تا دانشگاه بتواند چشم انداز و اهداف خود را بر این اساس تنظیم نماید.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که با ماموریت گرا کردن دانشگاه های کشور شاخص های مهم حکمرانی خوب آموزش عالی همانند، اثر بخشی و کارایی، عدالت، وضوح اختیارات و وظایف، پاسخگویی، شایسته سالاری، مشارکت و استقلال محقق خواهد شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصله نشان می دهد در مواردی شاخص های فرصت ساز محیطی برای دانشگاه در حد بالایی بوده منجر به ارتقا مقدار درجه برخورداری نهایی تلفیقی دانشگاه شده و سطح ماموریت آن را ارتقا داده است. که با توجه به جبرانی روش چند معیاره بکار گرفته شده دور از انتظار نیست. این موضوع بیانگر آن است که عدم توجه به شرایط محیطی بیرونی هر دانشگاه می تواند منجر به شناخت ناقص از جایگاه آن شود و به دنبال آن تخصیص منابع وضعیت مطلوب و بهینه ای نخواهد داشت. در این مطالعه برای نخستین بار به محیط بیرونی هر دانشگاه در ارزیابی جایگاه آن توجه شده است.

  کلیدواژگان: ماموریت گرایی، حکمرانی، حکمرانی آموزش عالی ماموریت، حکمرانی خوب
 • سیده لیلا صابری فتحی، حمید رضائی فر* صفحات 105-131
  هدف

  سبک های ارتباطی یکی از عناصر کلیدی در مدیریت و مبنای اساسی و ضروری برای مدیران کارآمد در برقراری ارتباط با کارکنان است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای کاربرد سبک ارتباط کنترلی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تدوین شده است.

  روش پژوهش: 

  راهبرد پژوهش حاضر در بخش کیفی، تحلیل تم و در بخش کمی، پیمایش است. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع، 12 نفر و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 97 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد برآورد شده است. روش گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی از نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمی از SPSS 22 و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش شامل 3 مقوله با عنوان شرایط مدیر، شرایط شغلی و شرایط زیردستان و 6 مولفه می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد می توانند از سبک کنترلی در شرایط بحرانی و زمانی که کارمندان دچار ابهام و عدم اطمینان در نحوه انجام کار می باشند، جهت حرکت در راستای اهداف سازمان و افزایش بهره وری استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: ارتباطات، سبک های ارتباطی، سبک کنترلی
|
 • Behrouz Rezaei Manesh *, MohammadJavad Kameli, Hossein Hamzavi, Amir Jahangirvazifeh Pages 3-19
  Objective

  Today, achieving the sustainable performance of government organizations is a strategic issue in researching the sustainable development of countries; However, the factors that affect the sustainable performance of these organizations have been less investigated; Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of strategic leadership style on the sustainable performance of government organizations with the mediating role of employees' extra-role behavior.

  Methods

  In terms of the nature of the data, the current research is a quantitative research, and in terms of data collection, it is a cross-sectional descriptive-survey research, and in terms of its purpose, it is an applied research. The statistical population of this research is 3578 people, managers and employees of government organizations in Shiraz, and the size of the statistical sample is 347 people based on Cochran's formula. The data collection tool is a 36-item questionnaire. In order to analyze the data, structural equation modeling and partial least squares were used using SPSS 22 and LISREL software.

  Results

  The research findings show that the strategic leadership style has a significant effect on the sustainable performance of government organizations with a significance coefficient of 5.16; On the other hand, strategic leadership style has a significant effect on employees' extra-role behavior with a significance coefficient of 8.59; Also, the extra-role behavior of employees has a significant effect on the sustainable performance of government organizations with a significance coefficient of 6.85; Finally, the strategic leadership style has a significant effect on the sustainable performance of government organizations with the mediating role of employees' extra-role behavior with a Z-statistic of 6.37.

  Conclusions

  By creating and increasing the motivation and development of employees' competencies, strategic leaders can increase the extra-role behavior of employees in the organization by modifying the organization's structure and processes based on available resources, so as to achieve sustainable organizational performance.

  Keywords: Strategic leadership, stable performance, organizational performance, extra-role behavior of employees, Government Organizations
 • Hamidreza Ghasemi Banabari *, Encieh Godarzi, Zeinab Mousavi Pages 21-32
  Objective

  In all the countries of the world, tax has been considered as a stable source for providing financial revenues of the government and it has been divided into different types. Tax revenues of governments are achieved in different ways, but an important point to note is that taxes are not provided only by having a tax structure and organization. What should be considered in receiving taxes from economic operators is having enough information about business activities. For this purpose, the law of shopping terminals and taxpayer system was approved by the Islamic Council in 2018. While it has not been fully implemented yet.

  Methods

  Based on this, this article has been done with the aim of analyzing the obstacles to the implementation of the Law of Store Terminals and Taxpayer System in Iran. The type of research is qualitative. Therefore, by using thematic analysis, themes from the interviews were coded. The statistical population of the research is 20 employees of the tax organization, law teachers and accountants.

  Results

  The obstacles identified were categorized into four legal, tax, organizational and technological categories, and based on this, the necessary solutions were presented at the end.

  Conclusions

  These solutions include strengthening laws and regulations, education and public awareness, creating cooperation between institutions, developing technical infrastructure and facilitating organizational processes.

  Keywords: tax, law of store terminals, taxpayer system, obstacles, challenges
 • Omid Jalili Ghasem Agha, Foad Makvandi *, Siroos Korahi Moghadam, Vahid Chenari, Arash Jamal Manesh Pages 33-59
  Objective

  This study was conducted with the aim of designing a model of decentralization (political-economic) in Iran's provinces in line with optimal governance. The current research is considered to be a developmental research in terms of its purpose, exploratory in terms of its method, and a qualitative method in terms of its data collection method.

  Methods

  The statistical population consists of 14 executive and academic experts who have a history of education in the field of public administration and valid scientific articles in this field. The main tool of data collection in the field section includes semi-structured interviews. The reliability of the interviews was confirmed by the method of intra-subject agreement and retesting. To analyze the data, foundation data theory was used using MaxQD software.

  Results

  Based on the results of the qualitative analysis of six categories of factors including causal factors (planning, competence, and flexibility), contextual factors (accountability, public empowerment, responsibility), intervening factors (environmental decentralization), central phenomenon (political-economic decentralization), Strategies (social development, economic management, and promotion of public participation), and consequences (decentralization based on governance, efficiency and effectiveness, formation of public consensus for justice) were identified. Based on the identified components, a paradigmatic model of political-economic decentralization was developed.

  Conclusion

  Based on the obtained results, public empowerment, responsibility and accountability were identified as the basic conditions for the realization of desirable governance. The growth and development of any society and country is dependent on the efficient and favorable performance of government organizations and institutions, and accordingly, the efficient and favorable performance of the people working in these institutions and organizations.

  Keywords: Good Governance, Decentralization, Policy making, Decision Making
 • Iman Nowrozi, Ahmad Sarlak *, Mojtaba Qhiasi Pages 61-78
  Objective

  This study was conducted with the aim of investigating the effect of good governance in moderating the effect of health expenditures on the economic growth of selected Asian countries that have similar governance quality.

  Methods

  In order to achieve the goal of the research, the necessary estimates have been made using the Pooled Mean Group method.in the period of 2015-2022. Health costs and good governance index have been analyzed as the main explanatory variables along with other variables affecting economic growth, using the idea of the Cobb-Douglas production function.

  Results

  The results show that allocating more health expenditure alone is not enough to increase economic growth, and the logarithm of health expenditure in the short and long term has a relatively low coefficient on economic growth But considering the effect of good governance, the size of this coefficient is strengthened in both periods, which seems to be the low efficiency of health expenditures due to the low quality of governance related to health expenditures in the countries under review. This study shows the effective role of how governance affects effectiveness.

  Conclusions

  If the increase in health expenses is accompanied by good quality of governance, it will result in more economic growth. In other words, the quantity of healthcare costs is important, but the quality of the costs is more important. Focusing on the quality of spending increases economic growth.

  Keywords: Health Costs, Good Governance, Cobb-Douglas Production Function, Pooled Mean Group method
 • Mostafa Kazemi, Yaghoob Maharati *, Elahe Saberi Pages 79-104
  Objective

  Governance in the higher education system is a necessity, and its success in our country for the production of science and knowledge depends on the university's adherence to principles and good governance; This means that the university must be accountable to society, people and civil institutions and rely on the participation of academics and students. For this purpose, one of the ways that higher education institutions can achieve these goals by resorting to is the formulation of the university's mission statement. The mission statement is the basis of strategic plans and development of models for continuous assessment of progress with the university.

  Methods

  Based on this, firstly, the assigned mission of each university has been determined with a qualitative method and through interviews and the study of electronic documents, in terms of their functional level as well as the topic of their activities, so that the university can adjust its vision and goals accordingly.

  Results

  The results of this study show that by making the country's universities mission-oriented, the important indicators of good governance of higher education such as effectiveness and efficiency, justice, clarity of powers and duties, accountability, meritocracy, participation and independence will be realized.

  Conclusions

  The results show that in some cases, the environmental opportunistic indicators for the university were at a high level, which led to the improvement of the university's final integrated level of achievement and the level of its mission. which is not far from expected considering the compensation of the multi-criteria method used. This issue indicates that not paying attention to the external environmental conditions of any university can lead to an incomplete understanding of its position, and as a result, the allocation of resources will not have a favorable and optimal situation. In this study, for the first time, attention has been paid to the external environment of each university in evaluating its position.

  Keywords: Mandate Orientation Governance, Higher education governance, Mandate Good Governance
 • Seyedeh Leila Saberi Fathi, Hamid Rezaeefar * Pages 105-131
  Objective

  Communication styles are one of the key elements in management and a basic and necessary basis for effective managers in communicating with employees. The present study was developed with the aim of providing a model for the application of the controlling communication style of managers in Mashhad University of Medical Sciences.

  Methods

  The strategy of the current research is theme analysis in the qualitative part and survey in the quantitative part. The sample size was estimated to be 12 people in the qualitative part using the saturation principle and 97 people in the quantitative part using the simple random sampling method from the managers of Mashhad University of Medical Sciences. The method of data collection in this research is interview and questionnaire, and MaxQuda software was used in the qualitative part and SPSS 22 and PLS software were used in the quantitative part to analyze the research data.

  Results

  The findings of the research include 3 categories titled manager's conditions, job conditions and subordinates' conditions and 6 components.

  Conclusions

  According to the results of the research, managers of Mashhad University of Medical Sciences can use the control style in critical situations and when employees are uncertain about how to do their work, in order to move in line with the organization's goals and increase productivity.

  Keywords: communication, communication styles, control style