فهرست مطالب

نشریه مطالعات علوم اسلامی انسانی
پیاپی 36 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/18
 • تعداد عناوین: 2
|
 • ابوالفضل سعادتی* صفحات 1-9

  تفسیر به عنوان یکی از علوم اسلامی، مورد اهتمام دانشمندان مسلمان بوده است. اصول و مبانی تفسیر کمابیش، در علومی نظیر: اصول فقه، علوم قرآنی و بخش هایی از کلام مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده است، اما به عنوان یک موضوع مستقل در دوره اخیر اهمیت بیشتری یافته است. روش تفسیر متون، با عنوان هرمنوتیک، در اندیشه غرب نیز مطرح بوده است و در مغرب زمین تطورات خاصی را پیموده است که می توان آن را در سه حوزه هرمنوتیک خاص، عام و فلسفی تبیین نمود. این مقاله تلاش دارد با مشخص کردن معنای تفسیر در دیدگاه آیت الله معرفت (رحمت الله علیه)، رابطه تفسیر با سه حوزه اصلی هرمنوتیکی را با نگاهی به نظرات ایشان بررسی کند.

  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر، تاویل، هرمنوتیک
 • راضیه رفیعی بلداجی*، طیبه شریفی صفحات 10-19

    این پژوهش با هدف تحلیل تمیزی رفتارهای جامعه پسند و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای معلمان سبک تدریس اقتدار رسمی و تسهیل کننده شهرستان بروجن انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم دختر شهرستان بروجن در سال تحصیلی 1402-1401 بود که از بین آنها تعداد 227 نفر دانش آموز و 227 نفر معلم به صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس معلمان پرسشنامه مولفه های سبک تدریس اقتدار رسمی و تسهیل کننده (گراشا و ریچمن، 1996) و دانش آموزان پرسشنامه رفتارهای جامعه پسند (پنر، 2002) و سازگاری اجتماعی (سینها و سینگ، 1993) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل تمایزات تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمرات مولفه های رفتارهای جامعه پسند نیز بر اساس سبک تدریس اقتدار رسمی و سبک تدریس تسهیل کنند قابل تمیز است (001/>P). نتیجه گیری شد که سبک های تدریس معلم می تواند باعث تمایز در ویژگی های روان شناختی دانش آموزان مانند رفتارهای جامعه پسند شود.

  کلیدواژگان: رفتارهای جامعه پسند، سازگاری اجتماعی، تدریساقتدار رسمی، تدریس تسهیل کننده
|
 • Abolfazl Saadati* Pages 1-9

  Qur'an exegesis as one of the Islamic sciences has always been the concern of Muslim scholars. The principles and foundations of Qur'an exegesis - more or less in sciences such as the principles of jurisprudence, linguistic sciences, the Qur'anic sciences, logic and parts of the Kalaam - have been of interest to Islamic thinkers but as an independent subject has become more important in the recent period. The method of interpreting texts with the title of hermeneutics has been discussed in Western thought too, and in the West, it has undergone transformations that can be explained in three areas of specific hermeneutics, general hermeneutics and philosophical hermeneutics . This article tries to define exegesis in the viewpoint of Ayatollah Maarefat and it investigate the relationship between it and three domains of hermeneutics.

  Keywords: Qur'an, exegesis, interpretation, hermeneutics
 • Raziyeh Rafiee Boldaji*, Tayebeh Sharif Pages 10-19

  This research was carried out with the aim of analyzing the purity of prosocial behaviors and social adaptation of female students of the second year of high school with teachers who have formal authority teaching style and facilitator in Borujen city. The statistical population of the research included all secondary school girls of Borujen city in the academic year of 1402-1401, from which 227 students and 227 teachers were selected as available. Then the teachers completed the questionnaire of the components of the formal and facilitating authority teaching style (Grasha and Richman, 1996) and the students completed the questionnaires of prosocial behaviors (Penner, 2002) and social adjustment (Sinha and Sig, 1993). Data were analyzed by using discriminant analysis. the results showed that the average scores of components of pro-social behaviors can be distinguished based on formal authority teaching style and facilitator teaching style (P/>001). It was concluded that teacher's teaching styles can differentiate some psychological characteristics of students such as pro-social behaviors.

  Keywords: Pro-Social Behaviors, SocialAdaptation, Formal Authority Teaching, Facilitating Teaching