فهرست مطالب

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد
سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مسعود میرزایی*، الهام باقری صفحات 614-616
 • مهرنوش ذاکر کیش، علی حافظی، عبدالحسین شکورنیا*، محمود منیعاتی صفحات 617-626
  مقدمه

  با توجه به اهمیت همدلی در فرآیند مراقبت از بیماران، این مطالعه با هدف بررسی همدلی دستیاران رشته های پزشکی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1401 در دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. کلیه دستیاران پزشکی به تعداد 473 نفر به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. شرکت کنندگان مقیاس همدلی پزشک جفرسون (Jefferson Scale of Physician Empathy) را تکمیل کردند. این مقیاس دارای 20 آیتم با مقیاس لیکرت 7 درجه ای است. داده ها با آزمون های آماری t مستقل، آنوا، و ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS-18 تحلیل شد.

  نتایج

  290 دستیار پرسشنامه ها را تکمیل کردند (درصد پاسخدهی 3/61%). میانگین نمره همدلی در دستیاران 75/12±81/102(از مجموع 140نمره) به دست آمد. بین نمرات همدلی به تفکیک جنس، تاهل و سال ورود رابطه معنی دار آماری وجود نداشت (05/0˃P). ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین میزان همدلی با سن رابطه معنی داری وجود دارد (223/0=r، 001/0=p). همچنین بین نمرات همدلی دستیاران رشته های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد (0001/0=p، 249/5=F)، و دستیاران رشته روانپزشکی با میانگین نمره همدلی 1/6±31/118 بیشترین و دستیاران چشم پزشکی با میانگین نمره 2/14±85/92 کمترین نمره همدلی را گزارش کرده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که نمره همدلی در دستیاران در محدوده متوسط است و با توجه به تفاوت معنی دار همدلی دستیاران رشته های مختلف، می توان گفت همدلی تحت تاثیر فضای آموزش بالینی تغییر می کند و یک مهارت قابل آموزش است.

  کلیدواژگان: همدلی، دستیاران پزشکی، رشته تخصص پزشکی
 • زهره خوشگفتار، سیده نرجس موسوی زاده*، حسین اسدی سامانی، اتنا حکیم زاده صفحات 627-639
  مقدمه

  با ظهور بیماری های نوپدید و بازپدید و قرار داشتن کادر درمان و دانشجویان آن ها به عنوان خط مقدم مواجهه با بیماری عفونی، ضرورت انجام تدابیری جهت حمایت از آنان در مواجهه با استرس و اضطراب ناشی از فعالیت در محیط های آلوده احساس می شد. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه آموزشی ذهن آگاهی در مواجهات بالینی برای دانشجویان پرستاری انجام گردید.

  روش بررسی

  دانش پژوهی آموزشی حاضر براساس معیارهای گلاسیک، در دانشجویان کارشناسی پرستاری (66 نفر) انجام شد. ابتدا تعیین نیازها و اهداف براساس مرور متون و پانل متخصصین انجام شد؛ و طراحی کارگاه با گروه متمرکز با نمایندگان دانشجویان انجام شد، سپس اجرای برنامه آغاز گردید. جهت ارزشیابی از فرم رضایت سنجی، سنجش یادگیری، اضطراب و عملکرد فراگیران استفاده شد.

  نتایج

  بیشترین رضایت فراگیران از کارآمدی دوره با میانگین 3/32 و کمترین رضایت از سازماندهی دوره با میانگین 6/25 بود. میانگین نمره مشارکت کاری دانشجویان قبل از کارگاه 19/6 ± 33/19 بود، که بعد از کارگاه 69/4 ± 13/28 گردید و این اختلاف معنادار بود (P<0.001). میانگین نمره اضطراب دانشجویان قبل از کارگاه 73/10±40/20 بود، ولی بعد از کارگاه به 64/13 ±90/10 کاهش یافت و این اختلاف معنادار بود (P<0.001). میانگین نمره ذهن آگاهی دانشجویان قبل از کارگاه 16/17 ± 46/89 بود، که پس از کارگاه به 70/18± 26/99 رسید (P=0.007).

  نتیجه گیری

  کارگاه آموزشی ذهن آگاهی، فرصتی مناسب جهت تمرین تکنیک های مقابله با استرس و شرایط بحرانی به دانشجویان کارشناسی که از مهارت های کمتری برخوردار هستند می دهد.

  کلیدواژگان: طراحی آموزشی، ذهن آگاهی، مدیریت استرس، دانشجویان پرستاری
 • فاطمه صادقی، سمیه فضایلی، خلیل کیمیافر، فاطمه عامری، مرضیه معراجی* صفحات 640-654
  مقدمه

  با توجه به استفاده گسترده از آموزش الکترونیک در دانشگاه های جهان و ایران، نیاز به ارزیابی کیفیت آن با استفاده از شاخص ها و رویکردها وجود دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص های ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی انجام گرفت.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر طبق دستورالعمل PRISMA انجام گردید. برای این منظور پایگاه های اطلاعاتی Web of Science،PubMed ، Scopus، مگیران، ایرانداک و SID در بازه زمانی 2018 تا 2022، مورد جستجو قرارگرفتند. استراتژی جستجو شامل مفاهیم "آموزش الکترونیکی"، "شاخص" و "دانشجویان علوم پزشکی"بود. معیار ورود به این مطالعه، مقالات اصیل، فارسی و انگلیسی زبان بودند. پس از انتخاب مطالعات، گردآوری داده ‏ها بر اساس فرم استخراج داده ‏ها انجام گردید.

  نتایج

  77 مقاله به مرور حاضر وارد شدند. از بررسی مطالعات، 37 شاخص در 6 دسته عوامل مربوط به دانشجو (5 شاخص)، عوامل مربوط به استاد (11 شاخص)، عوامل مربوط به محتوای آموزشی (5 شاخص)، عوامل مربوط به امکانات مورد نیاز (7 شاخص)، عوامل مربوط به مدیریت (5 شاخص) و عوامل مربوط به قوانین و مقررات (4 شاخص) به دست آمدند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که 6 عامل در ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی دخیل هستند. لذا به مدیران نظام های آموزشی توصیه می شود با شناسایی نقاط ضعف سامانه نرم افزاری یادگیری الکترونیکی و زمینه سازی رفع آن ها، از ارائه آموزش های باکیفیت بالا اطمینان حاصل کنند.

  کلیدواژگان: آموزش از راه دور، آموزش آنلاین، ارزیابی، شاخص
 • عباسعلی جعفری، گیلد اسلامی*، علی فتاحی بافقی، مصطفی غلامرضایی، فرزانه میرزایی، محمود عزیزی، مهسا غلامی صفحات 655-667
  مقدمه

  آموزش تخصصی در حرفه های مرتبط با علوم پزشکی جهت کسب مهارت می باشد. "یادگیری همتا" دارای مزایایی مانند صرفه جویی در زمان و رفع محدودیت آموزش سنتی دارد. هدف از انجام این برنامه آموزشی در دوره پاندمی کرونا، آموزش بهتر، کاهش استرس و قبولی بیشتر دانشجویان کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی در آزمون دکتری تخصصی انگل شناسی بود.

  روش بررسی

  مطالعه توسعه ای حاضر توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد. ابتدا یک بستر آموزش مجازی طراحی، سپس موضوع، تصویر و یا فیلمی از انواع انگل ها و بیماری های انگلی بر مبنای کتب مرجع و اهداف کوریکولوم ارائه گردید. سوالاتی توسط فراگیران طراحی، و پاسخ آن مورد بحث قرار می گرفت. در پایان دوره، آزمون دکترا آزمایشی (مجازی) در دو نوبت برگزارو در نهایت میزان رضایت اعضای هیات علمی و دانشجویان و سطح استرس دانشجویان شرکت کننده در این برنامه با نرم افزار اکسل ارزیابی گردید.

  نتایج

  از جمع 25 فراگیر شرکت کننده، تعداد 6 نفر در مرحله اول آزمون دکترای انگل شناسی و در نهایت 3 نفر پس از مصاحبه در سال تحصیلی 1401-1400 قبول شدند. اجرای این برنامه در کاهش میزان استرس دانشجویان در مواجهه با آزمون دوره دکتری بر اساس نتایج پرسشنامه موثر بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به موفقیت برنامه یادگیری همتا با استفاده از آموزش الکترونیکی در این  مطالعه و موفقیت بیشتر شرکت کنندگان در آزمون دکتری، پیشنهاد می شوداین برنامه در سایر گروه های آموزشی دارای تحصیلات تکمیلی نیز اجرا گردد.

  کلیدواژگان: دانشکده پزشکی، انگل شناسی، یادگیری همتا، آموزش همتا، یزد
 • امین دهقان، علی محمد فضیلت فر*، علی اکبر جباری صفحات 668-676
  مقدمه

  یادگیری مبتنی بر داده به عنوان روشی نوظهور در آموزش زبان پدیدار گشته و روش های سنتی تدریس و یادگیری را به ویژه در زمینه نگارش آکادمیک متحول کرده است. مطالعه حاضر تاثیر یادگیری مبتنی بر داده بر نگارش انگلیسی متون علمی و دانشگاهی دانشجویان علوم پزشکی را مورد بررسی قرار داده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی، 29 دانشجوی ارشد رشته های مختلف علوم پزشکی در یک برنامه آموزشی پنج هفته ای با استفاده از رویکرد یادگیری مبتنی بر داده و به ویژه با استفاده از پیکره خود ساخته از مقالات دانشگاهی رشته های مرتبط با خود شرکت کردند.  از دانشجویان خواسته شد تا یک متن علمی مرتبط با رشته تحصیلی خود را در ابتدا و انتهای دوره بنویسند. متون نگارش شده بر اساس روبریک نگارش آکادمیک همپ لیونز، نمره دهی شد و داده های جمع آوری شده از ارزیابی های پیش و پس آزمون با استفاده از آزمون t نمونه های زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  مقایسه نمرات پیش آزمون با میانگین (2.26=SD) 59 و نمرات پس آزمون با میانگین (2.33=SD) 78.53، بهبود قابل توجهی را در نگارش شرکت کنندگان این مطالعه نشان داد (0.05>p).

  نتیجه گیری

  این یافته ها با تایید تناسب آموزشی رویکرد مبتنی بر داده و با توجه به نیاز دانشجویان برای نگارش و چاپ مقالات انگلیسی، کمک قابل توجهی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی در حوزه نگارش دانشگاهی به زبان انگیسی می کند.

  کلیدواژگان: نگارش، یادگیری، تحصیلات تکمیلی، تکنولوژی، یادگیری مبتنی برداده
 • مصطفی روشن زاده، سمیه محمدی، مریم ربیعی فرادنبه، علی تاج، محمدحسین خلیل زاده نقنه* صفحات 677-688
  مقدمه

  شرایط همه گیری بیماری کووید - 19 نقش غیرقابل انکاری در آموزش دانشجویان خصوصا دانشجویان حیطه سلامت از جمله پرستاران داشته است و می تواند بطور بالقوه کفایت بالینی این دانشجویان را در آینده به عنوان نیروی کاری تحت تاثیر قرار دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف تببین تجارب دانشجویان علوم پزشکی از چالش هایی که در این دوران در آموزش بالینی شان تجربه کرده اند انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل محتوای قراردادی در سال 1402 در دانشکده علوم پزشکی ساوه انجام شد. 17 دانشجو به روش هدفمند انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند عمیق انفرادی جمع آوری و با استفاده از رویکرد گرانهیم و لاندمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  مصاحبه با مشارکت کنندگان در طی یک دوره 3 ماهه با 17 دانشجو به صورت انفرادی انجام شد. میانگین طول مدت مصاحبه 30 دقیقه بود. یافته ها شامل یک طبقه (یادگیری از دست رفته) و پنج زیر طبقه (ترس مانع از یادگیری، محدودیت سیستم آموزشی، آشفتگی در تعاملات و ارتباطات، یادگیری بالینی محدود شده، دلسردی نسبت به شرایط آموزشی) بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه آموزش در محیط بیمارستآن ها بدون مواجهه با بیماریهای واگیردار غیرممکن است بایستی با تدوین قوانین و دستورالعمل هایی از آسیب به یادگیری دانشجویان رشته های مختلف پیشگیری کرد. همچنین استفاده از روش های آموزشی همانند فیلم و انیمیشن و همچنین سایر روش های آموزش مجازی می تواند تا حدودی در کنار مطالب نظری به ارتقای سطح یادگیری دانشجویان در مواردی که امکان حضور آن ها در بالین بیماران وجود ندارد کمک کند.

  کلیدواژگان: دانشجویان، آموزش بالینی، یادگیری، کووید 19، تحلیل محتوی
 • حمید یزدانی نژاد*، علی ریحانیان صفحات 689-691

  مهارت هایی نظیر مهارت های ارتباطی، حل مسئله، تفکر استراتژیک و سازگاری با زمینه های جدید، در قالبی تحت عنوان مهارت های نرم تعریف می گردند که به عنوان «مهارت های رفتاری» نیز شناخته می شوند. این نوع مهارت ها در دسته مهارت های غیر فنی (در مقابل مهارت های سخت) قرار می گیرند و برای موفقیت شخصی و حرفه ای افراد ضروری می باشند. با استفاده از یادگیری مبتنی بر بازی و استفاده از مکانیک های بازی می توان یادگیری این مهارت ها را جذاب تر و موثرتر نمود. بازی های جدی نقش کلیدی در توسعه مهارت های نرم (مانند حل مسئله، برنامه ریزی و تفکر تحلیلی) در دنیای فعالیت حرفه ای و کار دارند (1).

  کلیدواژگان: یادگبری مبتنی بر بازی، مهارت نرم، بازی وارسازی، آموزش پزشکی
 • صفیه السادات حیدری* صفحات 692-693

  ابزارهای هوش مصنوعی مانند چت جی بی تی  بحث های بسیاری را در بین دانشگاهیان به راه انداخته است؛ در حالی که برخی آنها را ابزاری سودمند برای سرعت بخشیدن به پژوهش و برخی دیگر آن را تهدیدی برای یکپارچگی تالیف می دانند. چه بخواهیم و چه نخواهیم مدلهای زبان بزرگ (LLM) در حال تسخیر مقالات علمی به دو روش خوب و بد هستند. این ابزارهای رایگان غیرقابل نادیده گرفتن برای استفاده، واقعیت دارند و خواهند بود و این به ما بستگی دارد که چگونه آنها را بپذیریم و با آنها کار کنیم. بزرگترین نگرانی امروز در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، عدم دقت و ارائه اطلاعات نادرست به گونه ای است که ممکن است متن در ابتدا قابل قبول به نظر برسد اما با بررسی دقیق تر می توان دریافت که حاوی اطلاعات نادرستی است؛ افزون بر این، هنگامی که مقاله به یک مجله فرستاده می شود، ویراستاران و داوران زمانی برای بررسی درستی عبارت به عبارت و مرجع به مرجع آن را نخواهند داشت. اگر مقالات علمی نگارش شده با ابزارهای هوش مصنوعی، به درستی بازنگری نشوند خطر زیادی برای ارائه اطلاعات نادرست وجود دارد؛ به ویژه در میان نویسندگانی که در این موضوع تخصص ندارند. استفاده نادرست از هوش مصنوعی مشکلی است که می توان آن را با تنظیم روش های آموزشی حل کرد. توسعه برنامه های درسی و آموزش دانشجویان درباره مفاهیم اخلاقی هوش مصنوعی، همچنین تربیت مدرسان متخصص در زمینه مسائل اخلاق هوش مصنوعی برای حل این مشکل، بسیار مهم است. با پیشرفت هوش مصنوعی، باید روش های آموزشی را برای مبارزه با سوء استفاده تنظیم شود و ملاحظات اخلاقی و مسئولیت پذیری در استفاده از این ابزار در اولویت قرار گیرد. ما باید پژوهشگران را از محاسن و معایب این تکنولوژی رو به رشد آگاه کنیم و روی نوشتن  مقالات علمی ای تمرکز کنیم که مزایا و معایب استفاده از آنها را نشان می دهد. همچنین در راستای مبارزه با سوء استفاده از هوش مصنوعی، باید همه سیاست گذاران و کاربران را در یک تلاش مشترک برای ایجاد چارچوب ها و دستورالعمل های اخلاقی مشارکت دهیم. در این زمینه باید رویکردی چندرشته ای ایجاد کنیم که متخصصان حوزه های مدیریت اطلاعات سلامت، سیاستگزاری سلامت، ژورنالیسم پزشکی، آموزش پزشکی و اخلاق شناسان را در توسعه برنامه های درسی درگیر کند. تنها از طریق یک تلاش مشترک می توانیم از استفاده مسئولانه از فناوری هوش مصنوعی اطمینان حاصل کنیم. ما امیدواریم با آموزش دانشجویان در زمینه ملاحظات اخلاقی و مسئولیت پذیری در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، تدوین برنامه‎ های درسی مرتبط و ارائه شیوه نامه هایی درباره رویکرد استفاده درست، زمینه ای را فراهم کنیم که چنین ابزارهایی تبدیل به یک ابزار اطلاعات نادرست نشوند و با تخصص و قضاوت انسانی استفاده شوند.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، مقالات علمی، چت جی بی تی
|
 • Masoud Mirzaei*, Elham Bagheri Pages 614-616
 • Mehrnoosh Zakerkish, Ali Hafezi, Abdolhussein Shakurnia*, Mahmood Maniati Pages 617-626
  Introduction

  Given the importance of empathy in the process of caring for patients, this study investigated the level of empathy and its associated factors among medical residents at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS).

  Method

  This cross-sectional study was conducted at AJUMS in 2022. All 473 medical residents who were studying at AJUMS were included in the study using census method. Participants completed the Jefferson Scale of Physician Empathy. This scale has 20 items that are scored based on a 7-point Likert scale. Data were analyzed using independent t-test, ANOVA, and Pearson's correlation coefficient.

  Results

  The number of medical residents who completed the questionnaires was 290 (response rate 61.3%). These medical residents' mean score of empathy was 102.81±12.75 (out of a total of 140 points). Empathy scores had no statistically significant relationship with sex, marital status, and entry year (p˃ 0.05). Pearson's correlation coefficient showed that there is a significant relationship between the level of empathy and age (r=0.223, p=0.001). Also, there was a significant difference between the empathy scores of medical residents of different specialties (p=0.0001, F=5.249), with the psychiatry residents having the highest mean empathy score (118.31±6.1) and the ophthalmology residents having the lowest (92.85±14.2).

  Conclusion

  The findings showed that the empathy score of the residents is at a moderate level, and given the significant difference between the empathy scores of residents of different specialties, it can be argued that empathy changes under the influence of the clinical education environment and is a teachable skill.

  Keywords: Empathy, Medical residents, Medical specialty
 • Zohreh Khoshgoftar, Seyedeh Narjes Mousavizadeh*, Hossein Asadi-Samani, Atena Hakimzadeh Pages 627-639
  Introduction

  With the emergence of new and re-emerging diseases and their medical staff and students facing infectious diseases, it was felt necessary to support them regarding the stress and anxiety caused by the disease. Therefore, this study was conducted to design, implement, and evaluate a workshop on mindfulness in clinical encounters for nursing students.

  Method

  This educational research was conducted on 66 nursing students based on the Glasik criteria. First, the needs and goals were determined based on the literature review and expert panel; the workshop was designed with a focused group of student representatives, and then the implementation of the program began. For evaluation, the satisfaction form was used to measure learning, anxiety, and performance.

  Results

  The average satisfaction of the learners with the efficiency of the course was 32.3 and the satisfaction with the organization of the course was 25.6. The average work participation before the workshop was 19.33 ± 6.19, which after the workshop was 28.13 ± 4.69 and was significant (P < 0.001). The average anxiety before the workshop was 20.40 ± 10.73, but after the workshop decreased to 10.90 ± 13.64 and was significant (P < 0.001). The mean of mindfulness before the workshop was 89.46 ± 17.16, which reached 99.26 ± 18.70 after the workshop (P = 0.007).

  Conclusion

  The mindfulness workshop provides a suitable opportunity to practice techniques for dealing with stress and critical situations for undergraduate students who have fewer skills. It is suggested to investigate this intervention at other educational levels.

  Keywords: Educational design, Mindfulness, Stress management, Nursing students
 • Fatemeh Sadeghi, Somayeh Fazaeli, Khalil Kimiafar, Fatemeh Ameri, Marziyhe Meraji* Pages 640-654
  Introduction

  Due to the widespread use of this educational method in the universities of the world and Iran, there is a need to evaluate its quality using indicators and approaches. Therefore, the present study was conducted to evaluate the quality evaluation indicators of electronic education.

  Method

  The present study was conducted according to the guidelines of PRISMA. For this purpose, Web of Science, PubMed, Scopus, Mogiran, Irandak and SID databases were searched in the period from 2018 to 2022. The search strategy included the concepts of "e-learning", "index" and "medical science students". The criteria for entering this study were original articles in Persian and English. After selecting the studies, data collection was done based on the data extraction form.

  Results

  A total of 77 articles were included in this review. From the review of studies, 37 indicators in 6 categories of factors related to students (5 indicators), factors related to professors (11 indicators), factors related to educational content (5 indicators), factors related to required facilities (7 indicators), factors related to Management (5 indicators) and factors related to laws and regulations (4 indicators) were obtained.

  Conclusion

  The results showed that six factors are involved in evaluating the quality of e-learning. Therefore, it is recommended that the managers of the educational systems to ensure the provision of high-quality training by identifying the weaknesses of the electronic learning software system and laying the foundation for their elimination.

  Keywords: Distance education, Online education, Evaluation, Indicator
 • Abbas Ali Jafari, Gilda Eslami*, Ali Fatahii Bafghi, Mostafa Gholamrezaeii, Farzaneh Mirzaeii, Mahmoud Azizy, Mahsa Gholami Pages 655-667
  Introduction

  Specialized training is the most crucial turning point of education in obtaining the professions related to medical sciences. Peer learning has advantages, including saving time and eliminating the limitations of traditional education. The purpose of current educational program during the COVID19 pandemic was to reduce students’ stress and more accepted in the parasitology PhD exam.

  Method

  Faculty members and MsC Students in the Department of Medical Parasitology, Yazd medical university, performed the present developmental study based on the reference books and curriculum. First, a training virtual platform was designe using a topic, picture, video of a parasite or parasitic diseases between the learners under the supervision of all the scientific members. Learners designed questions and their answers for each title in the virtual platform. In the end, to help the students to participate in the PhD exam, two virtual pre-exams were also designed. Finally, the satisfaction level of faculty members and students, as wll as their stress level's was evaluate using Excel software.

  Results

  Of 25 student participants, six succeeded in the first stage and finally, three of them were accepted in the second stage of the parasitology Ph.D. exam in the 2021-2022 academic years. Implementation of this peer learning method was also effective in reducing the stress level of students in the Ph.D. exam.

  Conclusion

  Considering the success of the peer learning program using virtual learning in current study and more passing in the Ph.D. exam, it suggests that this plan will be implemented in other educational groups with postgraduate education.

  Keywords: Medical school, Parasitology, Peer assisted learning, Peer education, Yazd
 • Amin Dehghan, Ali Mohammad Fazilatfar*, AliAkbar Jabbari Pages 668-676
  Introduction

  Data-driven learning has emerged as a powerful method in language teaching and has drastically changed the traditional methods of teaching and learning, especially in academic writing. So, the present study was conducted to investigate the effect of data-driven learning on the English academic writing of medical students.

  Method

  In this quasi-experimental intervention study, 29 MSc students of different fields of medical sciences participated in a training intervention program using a data-driven learning approach focusing on self-generated corpora of academic articles related to their fields of study. Students were asked to write an academic text related to their fields at the beginning and end of the course. Written texts were graded based on the Hemp-Lyons academic writing rubric, and the data collected from the pre-and post-test assessments were analyzed using the paired-sample t-test.

  Results

  Comparison of pre-test scores with a mean of 59 (SD = 2.26) and post-test scores with a mean of 78.53 (SD = 2.33) indicated a significant improvement in the writing of the participants of this study (p < 0.05).

  Conclusion

  In light of confirming the educational suitability of the data-driven approach and recognizing the need for students to engage in English article writing and publication, these findings serve as a valuable aid to MSc students studying medical sciences, facilitating their academic writing in English.

  Keywords: Writing, Learning, Graduate Education, Technology, Data-driven learning
 • Mostafa Roshanzadeh, Somayeh Mohammadi, Maryam Rabie Faradonbeh, Ali Taj, MohammadHossein Khalilzadeh Naghneh* Pages 677-688
  Introduction

  The conditions of the COVID-19 disease epidemic have had an undeniable role in the education of students, especially health students, including nurses, and it can potentially affect the clinical competence of these students as a workforce in the future. Therefore, the current study will be conducted to explain the medical students' experiences of the challenges they have experienced in their clinical education during this period.

  Method

  The present qualitative study was conducted using the contractual content analysis method in 2023 in Saveh Medical Sciences Faculty. 17 students were selected purposefully and, the data were collected using in-depth semi-structured interviews and analyzed using Granheim and Lundman's approach.

  Results

  Interviews with participants were conducted individually with 17 students during 3 months. The average duration of the interview was 30 minutes. The findings included one category (lost learning) and five subcategories (fear preventing learning, limitations of the educational system, confusion in interactions and communication, limited clinical learning, and discouragement towards educational conditions).

  Conclusion

  Considering that it is impossible to teach in the hospital environment without encountering infectious diseases, it is necessary to prevent harm to the learning of students of various fields by formulating rules and guidelines. Also, the use of educational methods such as movies and animations, as well as other methods of virtual education, can help to improve the level of students' learning in cases where they can't be present at the patient's bedside.

  Keywords: Students, Clinical education, Learning, COVID-19, Content analysis
 • Hamid Yazdaninejad*, Ali Reyhanian Pages 689-691

  Skills such as communication skills, problem solving, strategic thinking and adapting to new contexts are defined under the title of soft skills, which are also known as "behavioral skills". These types of skills are included in the category of non-technical skills (as opposed to hard skills) and are necessary for personal and professional success. By using game-based learning and using game mechanics, learning these skills can be made more attractive and effective. Serious games play a key role in developing soft skills (such as problem solving, planning, and analytical thinking) in the world of professional activity and work (1).

  Keywords: Game-based learning, soft skills, gamification, medical education
 • Safiyeh sadat Heydari* Pages 692-693

  Artificial intelligence tools such as GBT Chat have sparked many discussions among academics; While some see them as a useful tool to speed up research and others see it as a threat to the integrity of authorship. Like it or not, large language models (LLM) are taking over the scientific literature in both good and bad ways. These irreplaceable free tools to use are and will be a reality, and it's up to us how we accept them and work with them. The biggest concern today in using artificial intelligence tools like ChatGPT is the lack of accuracy and the presentation of false information in such a way that the text may seem acceptable at first, but upon closer examination, it can be found that it contains false information; In addition, when the article is sent to a journal, the editors and reviewers will not have time to check the correctness of the article phrase by phrase and reference by reference. If scientific articles written with artificial intelligence tools are not properly reviewed, there is a high risk of providing false information; Especially among writers who do not specialize in this topic. Misuse of AI is a problem that can be solved by adjusting training methods. It is very important to develop curricula and educate university students about the ethical concepts of artificial intelligence, as well as train experts in the field of ethical issues of artificial intelligence to solve this problem. With the advancement of artificial intelligence, educational methods should be adjusted to combat abuse, and ethical considerations and responsibility in the use of this tool should be prioritized. We need to educate researchers about the pros and cons of this growing technology and focus on writing scientific papers that show the pros and cons of using them. Also, in order to combat the misuse of artificial intelligence, we need to involve all policymakers and users in a joint effort to create ethical frameworks and guidelines. In this context, we must create a multidisciplinary approach that involves experts in the fields of health information management, health policymaking, medical journalism, medical education, and ethicists in the development of curricula. Only through a joint effort can we ensure the responsible use of AI technology. By educating university students on ethical considerations and responsibility in the use of artificial intelligence tools such as ChatGPT, developing relevant curricula and providing guidelines on the correct use approach, we hope to provide an environment so that such tools do not become a tool of false information and with Human expertise and judgment should be used.

  Keywords: ChatGPT, scientific articles, artificial intelligence