فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی
سال سی‌ام شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهسا احدزاده، یونس پوربیرامی هیر*، اسماعیل چمنی، حسن ملکی لجایر، علی شاهی قره لر، محمد حسن زاده صفحات 1-20
  سابقه و هدف
  زنبق مردابی گیاهی چندساله، علفی با گل های زرد و متعلق به خانواده Iridaceae است که به عنوان گیاه زینتی استفاده می-شود. از آنجایی که تغییرات نوری پاسخ های مختلف مورفوژنتیکی و فتوسنتزی را در برخی از گیاهان زینتی ایجاد می کند و نورهای LED رشد و نمو فیزیولوژیکی گیاهچه ها را بهبود داده و در باززایی اندام های گیاه و تولید متابولیت های ثانویه تاثیر می گذارد. هدف از این آزمایش بررسی تاثیر نورهای LED بر رشد و نمو و شاخص های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه زنبق مردابی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با 2 شدت نوری (1500 و 3000 لوکس) و تیمارهای کیفیت نور با 100% قرمز، 100% آبی، 100% سفید، 80% قرمز 20% آبی، 60% قرمز 40% آبی، 40% قرمز 60% آبی، 20% قرمز 80% آبی در 4 تکرار اجرا شد. شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی اندازه گیری شده در این پژوهش شامل تعداد برگ، طول برگ، سطح برگ، وزن تر شاخساره و ریشه، درصد باززایی و زنده مانی، تعداد ریشه، طول ریشه، فنول کل، فلاونوئید کل، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنوئید بود.
  یافته ها
  نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که هر چند اثر متقابل شدت و کیفیت های مختلف نور بر شاخص های ارزیابی شده معنی دار نبود، اما تیمار شدت نور شدت نور به طور معنی داری شاخص های تعداد برگ، طول برگ و سطح برگ و فنول کل (سطح احتمال 1%) و وزن تر، درصد زنده مانی، درصد باززایی، فلاونوئید کل، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنوئید (سطح احتمال 5%) و همچنین تیمار کیفیت نور شاخص های فنول کل و فلاونوئید کل (سطح احتمال 1%) را تحت تاثیر قرار داد. مقایسه میانگین داده های حاصل از تاثیر شدت نورهای مختلف نشان داد که بیشترین تعداد، طول و سطح برگ، درصد زنده مانی، درصد باززایی و همچنین بیشترین میزان وزن تر، فنول کل، فلاونوئید کل، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل در شدت نور 3000 لوکس مشاهده شد. همچنین مقایسه میانگین داده های حاصل از تاثیر کیفیت های مختلف نور نشان داد که بیشترین میزان فنول کل (mg GAE/g FW038/3) و فلاونوئید کل (mg GAE/g FW 796/8) در تیمار نوری 100% آبی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که شدت نور در مقایسه با کیفیت های مختلف نوری تاثیر بیشتری بر شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه های درون شیشه ای زنبق مردابی دارد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش شدت نور از 1500 به 3000 لوکس، افزایش معنی داری در شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه های درون شیشه ای زنبق مردابی مشاهده شد که نشان می دهد افزایش شدت نور در تولید انبوه و تجاری این گیاه تحت شرایط درون شیشه ای موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: زنبق مردابی، شدت نور، صفات فیزیولوژیکی، نور آبی، نور قرمز
 • زینب قاسمی ارشد، عبدالله احتشام نیا*، عیسی حزباوی، حسن مومیوند، مرتضی سلیمانی اقدم صفحات 21-40
  سابقه و هدف

  ضایعات پس از برداشت میوه توت فرنگی به دلیل حساسیت فراوان به عوامل قارچی بالا بوده و باعث عمرانباری بسیار کوتاه این میوه با ارزش و سودمند شده است. از سوی دیگر، کاربرد ترکیبات شیمیایی مصنوعی ضدقارچی به منظور افزایش ماندگاری این میوه نگرانی های فراوانی به دنبال داشته است. به همین دلیل استفاده از روش های ایمن برای کنترل فساد و حفظ کیفیت میوه ی توت فرنگی در زمان نگهداری ضروری است. امروزه استفاده از اسانس های روغنی طبیعی ضد میکروبی در پوشش های خوراکی مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفته است. اسانس بدست آمده از گیاه آویشن دارای اثر ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد اکسیدانی بسیار زیادی است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش، به صورت آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه آموزشی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. فاکتور اول، نوع مواد با غلظت های مختلف در پنج سطح شامل صفر، 3/0 درصد، 6/0 درصد، ترکیب کیتوسان با تیمول 3/0و 6/0درصد و فاکتور دوم زمان انبارداری در چهار سطح شامل صفر، 9، 18، 27 روز پس از انباری بود. میوه های برداشت شده در شرایط دمای چهار درجه سانتی گراد و با رطوبت نسبی 5±90 درصد نگهداری و پارامترهایی مانند میزان کاهش وزن، pH ، سفتی بافت میوه، اسیدیته (TA)، مواد جامد محلول (TSS) و شاخص طعم، ویتامین ث، فنل و فلاونوئید، ماندگاری میوه (تعداد روز) در دوره انبارمانی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر نوع تیمار و مدت زمان انبارمانی بر تمام صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. میوه های تیمار شده با ترکیب کیتوسان و تیمول 3/0و 6/0 درصد از سفتی بافت، ویتامین ث، شاخص طعم، مواد فنولی و مقدار مواد جامد محلول بیشتر و ماندگاری بهتری نسبت به شاهد برخوردار بودند. در هر چهار زمان اندازه گیری، بالاترین میزان محتوای فنل، ویتامین ث و سفتی بافت مربوط به تیمار کیتوسان و تیمول 3/0 و 6/0 درصد و کمترین میزان مربوط به شاهد بود. سفتی بافت میوه طی انبارمانی به تدریج کاهش یافت، اما این روند در میوه های تیمار شده به طور قابل توجهی با سرعت کمتری مشاهده شد.

  نتیجه گیری کلی:

   با توجه به افزایش 7 و 9 روزه عمر پس از برداشت تیمار ترکیبی کیتوسان و تیمول 3/0 و 6/0 درصد در مقایسه با دیگر تیمارها و شاهد، از این رو کاربرد قبل از برداشت کیتوسان و کاربرد پوشش های خوراکی تیمول می تواند به عنوان یک راهبرد ایمن و کم هزینه جهت افزایش عمر پس از برداشت تو ت فرنگی رقم ’پاروس ‘ قابل توصیه باشد.

  کلیدواژگان: پوشش خوراکی، سفتی بافت میوه، ماندگاری میوه، مواد جامد محلول، عمر انبارمانی
 • میترا وندا*، محمدحسن حکمت، عمران عالیشاه صفحات 41-55
  سابقه و هدف

  عملکرد و اکثر صفات مهم و مورد توجه از نظر اقتصادی و به نژادی صفات چند ژنی هستند و انتخاب مستقیم برای آن-ها چندان موفقیت آمیز نبوده است. این تحقیق در راستای شناخت روابط میان عملکرد و صفات وابسته به آن و تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد وش پنبه انجام گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایشی شامل نه ژنوتیپ همراه با دو رقم تجاری استان فارس (بختگان و گلستان) به عنوان شاهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب طی دو سال زراعی 1397 و 1398 اجرا شد. در این مطالعه صفات ارتفاع بوته، طول شاخه زایا، تعداد شاخه زایا، طول شاخه رویا، تعداد شاخه رویا، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه، درصد زودرسی و عملکرد وش مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تجزیه واریانس مرکب برای صفات مورد مطالعه نشان داد اثر ژنوتیپ در کلیه صفات مورد مطالعه به جز طول شاخه رویا و تعداد شاخه زایا در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. بررسی مقایسه میانگین ژنوتیپ ها نشان داد که ژنوتیپ های A-NB414 و A-NBK به ترتیب با عملکرد 5445 و 5154 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند. عملکرد این دو ژنوتیپ با سایر ژنوتیپ ها تفاوت معنی دار داشت. ژنوتیپ های A-NB414 و A-NBK در صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه زایا، تعداد غوزه در بوته، درصد زودرسی نیز از سایر ژنوتیپ ها برتر بودند. بررسی همبستگی فنوتیپی بیانگر وجود همبستگی بالا و معنی دار در سطح احتمال یک درصد، بین عملکرد وش با تعداد غوزه در بوته (**80/0=r)، وزن غوزه (**36/0=r) و ارتفاع بوته (**60/0=r) بود. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد غوزه، وزن غوزه، ارتفاع بوته و طول شاخه زایا بشترین تغییرات عملکرد وش را توجیه می کنند (59/77 =R2). طبق نتایج حاصل از تجزیه مسیر، بیشترین اثر مستقیم بر صفت عملکرد وش مربوط به تعداد غوزه در بوته بود (78/0=P). بیشترین اثر غیرمستقیم ارتفاع بوته از طریق تعداد غوزه در بوته بر عملکرد وش اعمال گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به همبستگی بسیار بالای عملکرد وش با تعداد غوزه در بوته، می توان بیان کرد که تعداد غوزه در بوته عامل اصلی اختلاف ژنوتیپ در رابطه با عملکرد وش می باشد. از آنجایی که وزن غوزه، تعداد غوزه و ارتفاع بوته بزرگترین اثرات مستقیم بر عملکرد وش را دارا می باشند می توان از این صفات به عنوان معیار انتخاب استفاده نمود. همچنین با توجه به اینکه تعداد غوزه بیشترین اثر را در افزایش عملکرد وش، به طور مستقیم و غیرمستقیم دارد، می توان از این صفت جهت افزایش عملکرد وش در برنامه های به نژادی بهره برد.

  کلیدواژگان: رگرسیون گام به گام، تجزیه مسیر، همبستگی
 • مهدی شریفانی*، محمد اسماعیلی، بنیامین ترابی، امیراحمد دهقانی، علی اکبر عوض آبادیان، حسین حکم آبادی صفحات 57-77
  سابقه و هدف

  حرکت دانه گرده پدیده ای دینامیک بوده که تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر سرعت باد، جهت ورزش باد، نقشه کاشت درختان و، نوع ژنوتیپ نر و رقم ماده و رطوبت نسبی هوا قرار دارد. به منظور درک میزان تراکم گرده در فواصل مختلف درختان ماده از تک درخت نر در باغ رقم شاه پسند این آزمایش طراحی و اجرا گردید. همچنین به منظور بررسی اثر فاصله از منبع گرده بر تراکم گرده در قطعه باغ رقم اکبری نیز چنین آزمایشی طراحی گردید و اثر فاصله بر روی تراکم گرده بررسی گردید.

  مواد و روش ها

  در این آزمایش، در پای هر درخت ماده که به فاصله 7 متر از یکدیگر بود پایه های چوبی قرار داده شد و بر سطح هر پایه چوبی یک لام آغشته به ورقی نازک از وازلین قرار داده شد. لام هایی که دارای یک روکش بسیار نازک وازلین بودند توسط کش به تخته ای محکم، سپس روی پایه ای با ارتفاع 2 متری از سطح زمین نصب و در کنار درختان ماده پسته در سه جهت شرقی، شمال شرقی و جنوب شرقی درخت نر تا فاصله 64 متری از درخت نر قرار داده شدند. لام ها برای قطعه شاه پسند هر هشت ساعت یک بار بر اساس فاصله از منبع گرده و تا هفت روز با میکروسکوپ نوری از 13 فروردین تا 20 فروردین 1396 شمارش شدند. ولی در قطعه اکبری هر 24 ساعت یکبار لام ها تعویض شدند . شمارش ها بر اساس میانگین 5 دید بر روی لام ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار سس در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه واقع شدند.

  یافته ها

  با استفاده از نتایج واریانس مشخص شد که سرعت باد در روزهای اندازه گیری از 4 تا 20 متر بر ثانیه متغیر بود. بین سه جهت ذکرشده از نظر تراکم دانه گرده تفاوت وجود داشت؛ و باد غالب از مبنای 330 درجه شمال غربی می وزید ولی سایر بادها از 110 درجه جهت جنوبی و 90 درجه شرقی و 10 درجه شمالی تشخیص داده شد. به طورکلی نتایج در قطعه درختان شاه پسند نشان داد که تا 16 متر تراکم گرده حداکثر بود و سپس تا 30 متر روند تراکم گرده کاهش ناچیز و بعد از آن روند کاهشی تراکم گرده مشاهده می شد (P<0.05) و از فاصله 60 متری روند تراکم گرده کاهش معنی دار داشت. نتایج نشان داد که به طورکلی بیشترین تراکم گرده تا فاصله 10 متری از منبع دانه گرده در روز پنجم باز شدن گل های نر به سمت شرق مشاهده شد. بهترین سرعت باد از نظر تراکم گرده بین 5 تا 10 متر بر ثانیه مشخص گردید. در قطعه اکبری، تراکم حداکثر دانه گرده بین فاصله 20 تا 30 متری بود که یک مدل سینوسی را نشان می داد. نتایج مقایسه بارآوری با گرده افشانی باز و گرده افشانی کنترل شده در قطعه شاه پسند در فواصل مختلف از منبع گرده اختلاف معنی داری نشان نداد. نتیجه مذکور نشان داد که با وجود کاهش تراکم گرده از فاصله 40 متری منبع گرده به بعد در قطعه شاه پسند این کاهش تراکم گرده اثر معنی داری بر بارآوری نداشت.

  نتیجه گیری

  در این تحقیق مشخص شد که تراکم گرده در قطعه شاه پسند و اکبری تحت تاثیر سرعت و جهت باد، فاصله و فراوانی تعداد منبع گرده بود و در هر دو قطعه شاه پسند و اکبری از فاصله 30 متری تراکم گرده رو به کاهش نهاد. در قطعه شاه پسند کاهش تراکم گرده تا فاصله60 متری اثر معنی داری بر بار آوری نداشت. سرعت و جهت باد , و تعداد درختان نر اثر محسوسی بر تراکم مناسب گرده در دو قطعه شاه پسند و اکبری داشت.

  کلیدواژگان: منبع گرده، بار آوری، حرکت گرده
 • صفیه عرب*، مهدی برادران فیروزآبادی، احمد غلامی، مصطفی حیدری صفحات 79-101
  سابقه و هدف
  سویا یکی از مهم ترین گیاهان روغنی و پروتئینی در ایران و جهان محسوب می شود. با توجه به اهمیت عملکرد دانه سویا و شناسایی صفات موثر در افزایش آن، این تحقیق با هدف بررسی روابط بین عملکرد دانه با صفات زراعی و فیزیولوژیکی سویا و تعیین صفاتی که در شرایط نرمال و پیری تسریع شده اثر بیشتری بر عملکرد دانه دارند، صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  آزمایش حاضر طی دو سال زراعی 98-1397 و 99-1398 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار روی رقم کتول اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کیفیت اولیه بذر در دو سطح (بذور نرمال و بذور فرسوده) و عصاره جلبک دریایی در سه سطح (شاهد، پیش تیمار و محلول پاشی) بودند. بذرهای مورد استفاده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران تهیه شد که بذرهای برداشت شده همان سال بودند و تا زمان آزمایش در انبار کنترل شده دارای سیستم خنک کننده و در محدوده دمایی 14 تا 17 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 30 تا 40 درصد نگهداری شده بودند. جهت اعمال فرسودگی، بذور به مدت 72 ساعت در دمای 41 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95 درصد قرار گرفتند.
  یافته ها
  در گیاهان حاصل از بذور نرمال، 84/81 درصد از تغییرات عملکرد دانه توسط تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه توجیه شد. بیشترین اثر مستقیم و مثبت را وزن صد دانه و بعد از آن تعداد غلاف در بوته به خود اختصاص دادند. صفت تعداد دانه در غلاف هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق تاثیر بر وزن صد دانه بر عملکرد دانه تاثیر گذار بود. در گیاهان حاصل از بذور فرسوده، صفات درصد سبز شدن نهایی مزرعه، شاخص پایداری غشاء، شاخص سطح برگ، آنتوسیانین، هیدروژن پراکسید، رادیکال سوپراکسید، تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه به عنوان متغیرهای اصلی وارد مدل شدند و 33/91 درصد از تغییرات توسط این هشت صفت توجیه شد. گونه های فعال اکسیژن شامل هیدروژن پراکسید و رادیکال سوپر اکسید به طور غیرمستقیم از طریق تاثیر بر وزن صد دانه موجب کاهش عملکرد دانه شدند. پیش تیمار بذور با عصاره جلبک از طریق افزایش درصد سبز شدن نهایی مزرعه، وزن صد دانه و میزان گلوتاتیون موجود در برگ گیاه موجب افزایش عملکرد دانه شد. محلول پاشی عصاره جلبک از طریق افزایش وزن صد دانه و شاخص پایداری غشاء موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه گردید.
  نتیجه گیری
  صفات وزن صد دانه و تعداد غلاف در بوته در گیاهان حاصل از بذور نرمال و فرسوده سویا به دلیل اثر مستقیم و افزایشی بر عملکرد دانه می توانند به عنوان معیار گزینش جهت اصلاح و بهبود عملکرد در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: تجزیه همبستگی، تجزیه علیت، پیری تسریع شده
 • ناهید جمالی، فردین قنبری*، علی اصغر حاتم نیا صفحات 103-120
  سابقه و هدف
  شوری یکی از عوامل تنش زای غیرزیستی است که خسارات زیادی به تولید محصولات کشاورزی در سراسر جهان وارد می کند. استراتژی های مختلفی برای کاهش تاثیر منفی شوری بر گیاهان و تداوم رشد و نمو گیاهان در شرایط تنش شوری اتخاذ شده است. در مطالعه حاضر، اثر محلول پاشی سیلیسیوم بر کاهش آثار تنش شوری و مکانیسم های فیزیولوژیکی وابسته به آن در گیاه فلفل تند بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه ایلام انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش در این تحقیق شامل سه سطح تنش شوری (شامل شاهد، 75 و 150 میلی مولار نمک NaCl) و چهار سطح سیلیسیوم (شاهد، 5/0، 1 و 2 میلی مولار) بود. در مرحله چهار برگ حقیقی تیمار سیلسیسوم به صورت محلول پاشی برگی در غلظت های ذکر شده تا خیس شدن کامل سطح برگ ها اعمال شد و به فاصله یک ماه دو مرتبه دیگر تکرار شد. تیمار شوری نیز به صورت تهیه محلول NaCl و آبیاری گیاهان همراه با محلول کودی با فواصل سه روز یکبار انجام گرفت. تیمارها تا زمان میوه دهی و برداشت کامل میوه ها ادامه یافت.
  یافته ها
  در نتایج نهایی به دست آمده از این تحقیق مشخص شدکه شوری موجب کاهش معنی دار پارامترهای رشدی و عملکردی (وزن خشک ریشه و شاخساره، ارتفاع گیاه، تعداد میوه در بوته و عملکرد محصول) و همچنین کاهش محتوای رطوبت نسبی و کلروفیل شده و باعث فزایش محتوای پرولین، مالون دی آلدهید و نشت یونی در گیاه فلفل شد. نتایج نشان داد کاربرد سیلیسیم باعث کاهش آثار تنش شوری بر گیاه فلفل شد. بیشترین عملکردکل مربوط به تیمار بدون شوری با کاربرد سیلیسیوم (1 و 2 میلی مولار) بود. در همه سطوح شوری کاربرد سیلیسیوم سبب افزایش رشد و عملکردگیاه فلفل شد. این نتایج در ارتباط با افزایش محتوای رطوبت نسبی و کلروفیل، کاهش میزان پرولین، محتوای مالون دی آلدهید و نشت الکترولیت بود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد سیلیسیوم به خصوص در غلظت های یک و دو میلی مولار موجب بهبود رشد و افزایش عملکرد گیاه فلفل تند در شرایط تنش و غیر تنش شد. کاربرد خارجی سیلیسیوم، اثرات منفی شوری بر گیاه را از طریق افزایش مقدار کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی و کاهش پرولین و مالون دی آلدهید کاهش داد. اگر چه کاربرد سیلیسیوم در شرایط بدون شوری اثرات مثبتی بر رشد و عملکرد گیاه داشت ولی در شرایط شوری اثر بخشی بیشتری داشت. بنابراین برای کاهش اثرات شوری بر رشد و عملکرد گیاه فلفل تند محلول پاشی سیلیسیوم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تنش اسمزی، تنظیم اسمزی، کلروفیل، کلرید سدیم، مالون دی آلدهید
 • عبدالستار دارابی*، شهرام امیدواری صفحات 121-136
  سابقه و هدف

  هندوانه بعد از سیب زمینی مهم ترین سبزی کشت شده در کشور است. برای تولید هندوانه به دلیل بالا بودن سرعت رشد، دوره رشد کوتاه و وجود 90 الی 92 درصد آب، آبیاری ضروری می باشد. به علاوه، در دوره رشد و نمو این محصول به دلیل بالابودن تبخیر و پایین بودن بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک آب فراوانی مورد نیاز است. به منظور به حداقل رساندن اثر تنش خشکی بر کاهش عملکرد محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک، کاشت ارقام متحمل به کم آبی، کم آبیاری و پیوند ارقام پر محصول روی پایه های مقاوم توصیه شده است. با عنایت به این که تاکنون هیچ گزارشی در ارتباط با ارزیابی اثرات توام پیوند و کم آبیاری در هندوانه در خوزستان ارائه نشده است، این پژوهش به منظور مطالعه اثر این دو عامل بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب در گیاهان حاصل از پیوند هندوانه رقم B32 روی پایه های هیبرید بین گونه ای کدو (کبالت و فرو) و بررسی کم آبیاری در هندوانه غیر پیوندی اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  این آزمایش به صورت کرت های نواری (استریپ پلات) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل 9 تیمار با 3 تکرار، به مدت یک سال زراعی (1400-1399) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل رژیم آبیاری در نوارهای عمودی در 3 سطح (تامین 100، 80 و 60 درصد نیاز آبی به روش قطره ای) و نوارهای افقی شامل مواد گیاهی (گیاهان پیوندی روی پایه کبالت، فرو و هندوانه غیرپیوندی) بود. این دو پایه، هیبرید بین گونه ای کدو حلوایی (Cucurbita moshcata) و کدو تنبل (Cucurbita maxima) می باشند. بذر هندوانه در 15 دی ماه و بذور پایه های کبالت و فرو در 20 دی ماه در گلخانه کشت و عملیات پیوند در 15 بهمن انجام و کلیه نشاها در 6 اسفند ماه به مزرعه منتقل شدند. برداشت هندوانه در نیمه دوم خرداد ماه انجام گرفت. نتایج حاصله توسط نرم افزار MSTATC تجزیه و تحلیل گردید و میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 1% مقایسه شدند.

  یافته ها

  در اثر پیوند عملکرد، متوسط وزن میوه و بهره وری آب به طور معنی داری افزایش یافت. اعمال تیمار کم آبیاری میزان عملکرد و متوسط وزن میوه را به طور معنی داری کاهش داد. حداکثر عملکرد در گیاهان پیوندی و غیر پیوندی با تامین 100% نیاز آبی تولید گردید. کاهش عملکرد رقم B32 با تامین 80% نیاز آبی در مقایسه با تامین 100% تامین نیاز آبی معنی دار نبود. میانگین عملکرد دو ترکیب پیوندی نسبت به هندوانه غیر پیوندی با تامین 100% نیاز آبی، به طور معنی داری (50%) افزایش نشان داد. عملکرد هر دو ترکیب پیوندی با تامین 80% آب مورد نیاز در مقایسه با عملکرد هندوانه غیر پیوندی با تامین 100% نیاز آبی بیشتر بود ولی این اختلاف معنی دار نشد. مقدار بهره وری آب در هندوانه های پیوندی روی پایه های کبالت و فرو در مقایسه با هندوانه غیر پیوندی به طور معنی داری افزایش یافت. اختلاف میزان بهره وری آب در هندوانه های پیوندی روی پایه های کبالت و فرو در هر سه تیمار تامین100%، 80% و 60% نیاز آبی معنی دار نبود. در هندوانه غیر پیوندی حداکثر بهره وری آب به تیمار تامین 80% نیاز آبی اختصاص یافت. کاهش بهره وری آب در هندوانه غیر پیوندوی در تیمار تامین 100% نیاز آبی در مقایسه با تامین 80% نیاز آبی معنی دار نبود ولی این صفت در تیمار تامین 60% نیاز آبی در مقایسه با این تیمار به طور معنی داری کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  برای کشت هندوانه در خوزستان در شرایط عدم محدودیت آب برای تولید حداکثر محصول، پیوند رقم B32 بر پایه-های کبالت و فرو و تامین 100% نیاز آبی و در صورت محدودیت آب پیوند این دو رقم بر پایه های مزبور و تامین80% نیاز آبی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پایه، قابل فروش، کدو، میوه
 • نورالله معلمی*، اسمعیل خالقی، مژده رضازاده کاوری صفحات 137-152
  سابقه و هدف

  درخت خرما به دلیل تحمل گرمای زیاد، خشکی و شوری نسبت به سایر درختان میوه به درخت زندگی در بیابان معروف شده است. یکی از عملیات مدیریتی باغ خرما تنک میوه آن می باشد. تنک میوه فرصت لازم را به میوه های باقیمانده می دهد تا از اندازه بیشتری برخوردار شوند. همچنین تنک میوه می تواند در کنترل سال آوری درختان موثر باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر تنک دستی و شیمیایی بر برخی از خصوصیات میوه خرمای رقم استعمران می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در نخلستانی به مساحت 5/1 هکتار در روستای فردوس در حومه شهرستان شوشتر انجام شد. تیمار های آزمایش شامل T1 (شاهد)، T2 (حذف 3/1 انتهای خوشچه ها در مرحله گلدهی)، T3 (حذف 3/1 انتهای خوشچه ها در مرحله کیمری)، T4 (حذف 3/1 تعداد خوشچه ها در مرحله کیمری)، T5، T6 و T7 به ترتیب تنک شیمیایی از طریق محلول پاشی اسید نفتالین استیک(NAA) با غلظت 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر در مرحله گلدهی بود. میوه ها در مرحله تمار برداشت و صفات کمی شامل طول، قطر، وزن تر میوه، وزن تر و خشک گوشت میوه، طول، وزن تر ، وزن خشک هسته، نسبت گوشت به هسته، حجم میوه و عملکرد خوشه و صفات کیفی میوه شامل کل مواد جامد محلول، pH میوه، قند کل و قند های احیاء و غیر احیاء و شاخص های رنگ شامل L* ، a* ، b* ، هیو و کروما اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تنک شیمیایی با غلظت 100 میلی گرم در لیتر NAA (تیمار T6) باعث افزایش معنی دار وزن تر(56/10 گرم)، خشک (86/9 گرم) و حجم (03/11 سانتی متر مکعب) میوه گردید. بیشترین نسبت گوشت به هسته در تیمار100 میلی گرم در لیتر اسید نفتالین استیک (T6) حاصل شد. کمترین مقدار طول هسته (33/2 سانتی متر) در تیمار حذف یک سوم انتهای خوشچه ها در مرحله گلدهی (T2) بدست آمد ولی با تیمار های T3 و T5 اختلاف معنی داری نداشت. تنک میوه باعث کاهش عملکرد خوشه در تیمار محلول پاشی 150 میلی گرم در لیتر اسید نفتالین استیک در زمان گلدهی (تیمار T7) شد. بیشترین میزان قند غیر احیاء در تیمار های T5 (59/46در صد) و T6 (13/43 درصد) حاصل شد. از نظر شاخص های رنگ میوه مولفه L* در تیمار T3 و T1 به ترتیب با مقادیر 32/19 و 09/19 بیشترین مقدار ، مولفه a* با مقدار 08/9 در تیمار T2 بیشترین مقدار، مولفه b* با مقدار 75/11 در تیمار T2 ، مولفه هیو با مقدار 62/27 در تیمار شاهد کمترین مقدار و مولفه کروما با مقدار 02/15 در تیمار T2 بیشترین مقدار را داشتند.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش هر دو نوع تنک دستی و شیمیایی باعث بهبود کیفیت میوه شدند. با توجه به اینکه تنک شیمیایی با غلظت 100 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) (تیمار T6)در زمان گلدهی بر بسیاری از صفات میوه تاثیر بهتری داشت و به لحاظ اینکه تنک شیمیایی نسبت به تنک دستی هزینه کمتری دارد، می توان چنین نتیجه گرفت که تنک میوه خرمای رقم استعمران با غلظت 100 میلی گرم در لیتر اسید نفتالین استیک در زمان گلدهی (تیمار T6) تاثیر بهتری دارد و این تیمار توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تنک، حجم میوه، شاخص رنگ، وزن خشک
 • شیما مباشری، علیرضا یاوری*، فرزین عبدالهی صفحات 153-170
  سابقه و هدف

  اسطوخودوس فرانسوی (Lavandula angustifolia L.) گیاهی معطر و چندساله بوده که به خانواده نعناع (Lamiaceae) تعلق دارد. از این گیاه باارزش اقتصادی بالا، به دلیل اسانس ارزشمندی که داراست، در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی- بهداشتی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. خشک کردن فرآیند پس از برداشتی است که در کشت و کارهای با مقیاس صنعتی، به دلیل حجم بالایی از گیاه تازه تولیدی نیازمند فضای مکانی بزرگ و هزینه های بالا، چه به لحاظ سخت افزاری و چه به لحاظ نیروی انسانی می باشد تا پس از آن جهت استخراج اسانس به کارخانه انتقال یابد. در این صورت اگر بتوان مستقیما اسانس را با کمیت و کیفیت مطلوب از گیاه تازه استخراج کرد، هزینه تولید از نظر اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. این مطالعه، با هدف تاثیر نوبت های مختلف برداشت در طول فصل رشد از گیاه تازه و خشک اسطوخودوس فرانسوی بر کمیت و کیفیت اسانس در شرایط آب و هوایی شهرستان سعادت شهر استان فارس انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل سه نوبت برداشت (سه تاریخ 5/3/1399، 18/5/1399 و 30/7/1399 که مصادف با اوج گلدهی هر نوبت برداشت بود) و عامل دوم نوع ماده گیاهی (تازه و خشک) بود. خشک کردن در سایه و در دمای اتاق (24 درجه سانتیگراد) انجام شد. استخراج اسانس نمونه ها با دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب به مدت 3 ساعت صورت گرفت و پس از اندازه گیری مقدار اسانس (درصد وزنی به وزنی)، نوع و مقدار ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس با استفاده از دستگاه های گاز کروماتوگرافی گازی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) تعیین گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل نوع ماده گیاهی و نوبت برداشت بر بازده اسانس گیاه اسطوخودوس فرانسوی معنی دار نبود؛ اما نتایج تجزیه واریانس ترکیب های عمده شناسایی شده در اسانس گیاه اسطوخودوس فرانسوی نشان داد که ویژگی نوبت برداشت بر ترکیبات لینالول، بورنئول و کامفور در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده و ویژگی نوع ماده گیاهی بر ترکیبات لینالول و لینالول استات در سطح احتمال 5 درصد و بر ترکیبات بورنئول و کامفور در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. اثر متقابل نوبت برداشت و نوع ماده گیاهی بر دو ترکیب لینالول و 8،1- سینئول در سطح احتمال 1 درصد تاثیر معنی داری داشت. مقایسه میانگین نوع ماده گیاهی در نوبت های برداشت مختلف بر ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس اسطوخودوس فرانسوی نشان داد که درصد ترکیب لینالول در تیمار ماده گیاهی تازه و نوبت برداشت سوم با میانگین 63/21 درصد، بیشترین مقدار بوده و کمترین مقدار آن در تیمار ماده گیاهی خشک و نوبت برداشت سوم با میانگین 53/7 درصد مشاهده گردید. همچنین، بیشترین مقدار ترکیب 8،1- سینئول در تیمار ماده گیاهی تازه و در نوبت برداشت اول با میانگین 90/13 درصد و کمترین مقدار این ترکیب در تیمار ماده گیاهی تازه و نوبت برداشت دوم با میانگین 30/4 درصد حاصل شد. مقایسه میانگین اثر نوبت برداشت بر ترکیبات اسانس نشان داد که بیشترین مقدار دو ترکیب بورنئول و کامفور (به ترتیب 98/19 و 93/4 درصد) در نوبت برداشت دوم و ترکیب لینالول استات (26/12 درصد) در نوبت برداشت اول گزارش گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد به دلیل اسانس بسیار ارزشمند گیاه اسطوخودوس فرانسوی و تقاضای روز افزون جهان برای اسانس، این گیاه در صنایع داروسازی، مواد غذایی و آرایشی- بهداشتی کاربرد دارد و با توجه به پژوهشی که بر بازده اسانس اسطوخودوس فرانسوی در نوبت-های مختلف برداشت صورت گرفته چین اول از عملکرد کمی و کیفی بالاتری برخوردار بود.

  کلیدواژگان: اسانس، انبارمانی، ماده گیاهی، خشک کردن، لینالول
 • مصطفی خوشحال سرمست*، مینا خرمی مقدم، عظیم قاسم نژاد، تاتیانا ساوچنکو صفحات 171-190
  سابقه وهدف

  بهبود تحمل به شرایط نامساعد محیطی توسط تنظیم کننده های رشد گیاهی در گیاهان گوناگون به اثبات رسیده است. با این وجود اثرات متقابل میان هورمون های اسید سالیسلیک و اسید جاسمونیک در شرایط تنش خشکی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش تغییر میزان رشد اندام های هوایی و زیر زمینی، همچنین میزان پرولین اندام های هوایی و ریشه گیاهان دو ساله گل محمدی به اسید جاسمونیک و اسید سالسیلیک خارجی در شرایط متفاوت تنش خشکی در سه زمان متفاوت از شروع تنش مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  گیاهان همگروهی مستقر شده در گلدان های پلاستیکی به مدت 11 روز در شرایط ثابت رطویت 100%، 50% و 25% ±5 ظرفیت مزرعه قرار گرفتند. محلول پاشی برگی با تنظیم کننده رشد اسیدجاسمونیک (50 میکرومولار) و ترکیب هورمون اسیدجاسمونیک (50 میکرومولار) و اسیدسالیسیلیک (5/1 میلی مولار) انجام شد. اولین محلول پاشی 5 روز پیش از اولین روز آزمایش و دو مرتبه پس از شروع آزمایش به فاصله هفت روز انجام شد. نمونه برداری در روز 1، 4 و 11 انجام و پاسخ های مورفوفیزیولوژیک (ارتفاع ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، نشت یونی) و بیوشیمیایی(پرولین برگ و پرولین ریشه) اندازه گیری شد. آزمایش در قالب فاکتوریل و به صورت بلوک کاملا تصادفی انجام شد.

  یافته ها

  بدون توجه به تیمار هورمونی، صفات اندازه گیری شده مانند ارتفاع ساقه، وزن تر و خشک ریشه در مقایسه با شاهد کاهش یافت و صفات دیگر مانند پرولین برگ و ریشه، نشت یونی، نسبت به شاهد در شرایط تنش خشکی 50 و 25% ظرفیت مزرعه افزایش یافت. میزان افزایش به 4 برابر در گیاهان محلول پاشی شده با اسیدجاسمونیک در مقایسه با شاهد محلول پاشی شده با آب مقطر پس از 4 روز در تنش 25% رسیده است. این افزایش میزان پرولین در شاخساره و ریشه مشابه بوده است. به هر حال در گیاهانی که در شرایط رطوبت نرمال 100% ظرفیت مزرعه بودند در اثر محلول پاشی اسیدجاسمونیک این سطح از این تغییرات را نشان ندادند. نتایج بیانگر این است که ترکیب اسیدسالیسیلیک و اسیدجاسمونیک میزان نشت یونی برگ و میزان پرولین ریشه و شاخساره را به نصف میزان تولید شده در گیاهان محلول پاشی شده با آب مقطر در تنش 25% کاهش می دهد و این میزان پرولین بسیار نزدیک به میزانی است که در گیاهان قرار گرفته در رطوبت 100% قابل مشاهده است. نتایج نشان داد که کاهش وزن تر و خشک ریشه که در تنش 25% به صورت تنها یا به همراه تیمار اسید جاسمونیک مشهود بود به وسیله کاربرد اسید سالسیلیک قابل برگشت می باشد و این موضوع در بهبود ارتفاع ساقه گل محمدی نیز نمایان بود.

  نتیجه گیری

  اثر تعدیل کنندگی تنش خشکی به وسیله خنثی نمودن اثر اسید جاسمونیک توسط اسید سالیسیلیک در میزان نشت یونی سلول و افزایش وزن تر و خشک ریشه مشاهده شد. کاهش تولید پرولین برگ و ریشه همچنین تعدیل نشت یونی در برگ گل محمدی تحت تنش خشکی در گیاهان محلول پاشی شده با ترکیب اسیدجاسمونیک همراه اسیدسالیسیلیک در مقایسه با اسید جاسمونیک تنها، بیانگر اثر تنظیم کنندگی منفی اسید سالسیلیک بر روی اسید جاسمونیک در تعدیل میزان پرولین برگ و شاخساره به عنوان یک شاخص فیزیولوژیک تحمل به خشکی می باشد.

  کلیدواژگان: محتوای پرولین، اسید جاسمونیک، اسیدسالیسلیک، تنش کم آبیاری
|
 • Mahsa Ahadzadeh, Younes Pourbeyrami Hir *, Esmaeil Chamani, Hassan Maleki Lajayer, Ali Shahi, Mohammad Hasanzadeh Pages 1-20
  Research
  Aim
  Iris Pseudacorus is a perennial herbaceous plant with yellow flowers belonging to the Iridaceae family which is used as an ornamental plant. The light changes led to different morphogenetic and photosynthetic responses in some ornamental plants. LED lights could improve the growth and physiological development of plantlets and affects the morphogenesis and secondary metabolite production of plants. The goal of the present study was to investigate the effects of the LED lights on the growth, development, physiological and morphological indices of the Iris Pseudacorus.Research
  method
  This experiment was conducted with a factorial arrangement based on a completely randomized design with two factors of light intensity (1500 and 3000 lux) and light quality 100% white (control), 100% red light, 100% blue light, 20% red + 80% blue, 40% red + 60% blue, 60% red + 40% blue and 80% red + 20% Blue} by using 4 replications The measured morphological and physiological traits were leaf number and length, leaf area, fresh weight, percentage of regeneration, Survival rate, root number and length, total phenol and flavonoid, chlorophyll a, b and total and carotenoid.
  Finding
  Analysis of variance results showed that the interaction of different light intensities and qualities on the evaluated indices was not significant. It also indicated that the light intensity treatment had a significant effect on leaf number, leaf length and leaf area and total phenol content (P<0.01) and fresh weight, survival percentage, regeneration percentage, total flavonoids content, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, and carotenoids (P<0.05). Also, light quality treatment significantly affected total phenols and flavonoid content (P<0.01). A comparison of the mean for the effect of different light intensities indicated that the highest leaf number, leaf length, leaf area, survival percentage, regeneration percentage, and also the highest fresh weight, total phenol, total flavonoids, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll was observed in 3000 lux light intensity. Also, a comparison of the mean data obtained from the effect of different light qualities showed that the highest amount of total phenol (mg GAE / g FW038.3) and total flavonoids (GAE / g FW 8.796 mg) was observed in 100% blue light treatment.
  Conclusion
  According to the findings of the present study, it can be concluded that light intensity compared to different light qualities has a more significant influence on morphological and physiological parameters of in vitro plantlets of the Yellow Flag. The results also indicated that with increasing light intensity from 1500 to 3000 lux, morphological and physiological indices of Yellow Flag plantlets were significantly enhanced. It indicates that increasing light intensity in mass and commercial production of this plant under in vitro conditions would be effective.
  Keywords: Blue Light, Iris Pseudacorus, Morphological traits, Red Light
 • Zeinab Ghasemi Arshad, Abdollah Ehtesham Nia *, Eisa Hazbavi, Hasan Mumivand, Morteza Soleymani Aghdam Pages 21-40
  Background and purpose

  Post-harvest waste of strawberry fruit is high due to its high sensitivity to fungal agents and has caused a very short development of this valuable and useful fruit. On the other hand, the use of synthetic antifungal chemical compounds to increase the shelf life of this fruit has caused many concerns. For this reason, it is necessary to use safe methods to control spoilage and maintain the quality of strawberry fruit during storage. Today, the use of natural antimicrobial essential oils in oral coatings has attracted the attention of consumers. The essential oil of thyme has a great antibacterial, antifungal and antioxidant effect.

  Materials and Methods

  This study was performed as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications in the research greenhouse of the Faculty of Agriculture, Lorestan University. The first factor is the type of material with different concentrations in five levels including 0, 0.3%, 0.6%, the combination of chitosan with thymol 0.3 % and 0.6 % and the second factor is the storage time in four levels including 0, 9, 18, It was 27 days after storage. Harvested fruits at 4 ° C with a relative humidity of 90±5 and parameters such as weight loss, pH, fruit firmness, acidity (TA), soluble solids (TSS) and taste index, vitamin C, Phenol and flavonoids, fruit shelf life (number of days) during storage, were studied.

  Results

  The results of analysis of variance showed that the effect of treatment type and storage time on all studied traits was significant at the level of one percent probability. Fruits treated with chitosan and thymol 0.3% and 0.6% had higher tissue firmness, vitamin C, taste index, phenolic substances and soluble solids content and better durability than the control. In all four measurement times, the highest content of phenol, vitamin C and tissue stiffness was related to chitosan and thymol treatment of 0.3 and 0.6 % and the lowest was related to the control. Fruit tissue firmness gradually decreased during storage, but this trend was observed at a significantly slower rate in treated fruits.

  Conclusion

  Considering the increase of 7 and 9 days after harvest of combined treatment of chitosan and thymol 0.3 % and 0.6 % in comparison with other treatments and control, therefore, pre-harvest application of chitosan and application of edible coating thymol can be recommended as a safe and low cost strategy to increase the postharvest life of strawberry cultivar 'Parus'.

  Keywords: Shelf life, Fruit texture firmness, Soluble solids, Fruit shelf life, Edible coating
 • Mitra Vanda *, Mohammadhasan Hekmat, Omran Alishsh Pages 41-55
  Background and Objective

  Cotton yield and most important traits in terms of economic and breeding values are polygenic traits, and direct selection for them has not been very successful. This study was conducted to identify the relationships between yield and its related traits and to determine the most important traits affecting cotton lint-yield.

  Materials and Methods

  an experiment including nine genotypes with two commercial varieties of Fars province (Bakhtegan and Golestan) as controls, in a randomized complete blocks design with four replications, was carried out at Darab Agricultural Research Station during two years of 2017 and 2018. In this study, the traits of plant height, monopodial length, monopodial number, sympodial length, sympodial number, number of boll per plant, boll weight, earliness percentage and lint-yield were investigated.

  Findings

  The combined variance analysis results for the studied traits showed that the genotype had a significant effect on all traits except for the monopodial length and the sympodial number at the 1% probability level. The comparison of genotype means showed that the genotypes A-NB414 and A-NBK had the highest lint-yield of 5445 and 5154 kg/ha, respectively. The lint-yield of these two genotypes were significantly different from those of the other genotypes. The genotypes A-NB414 and A-NBK also had higher values for plant height, sympodial number, number of boll per plant, and earliness percentage than the other genotypes. The phenotype correlation analysis showed a significant positive correlation between lint-yield and number of boll per plant (r= 0.80**), boll weight (r= 0.36**), and plant height (r= 0.60**) at the 1% probability level. The stepwise regression analysis results showed that the traits of number of boll per plant, boll weight, plant height, and sympodial length had the most significant effects on cotton lint-yield (R2=0.77). According to the results of the path analysis, the number of boll per plant had the most direct effect on lint-yield (P=0.78). The indirect effect of plant height on lint-yield was exerted through the number of boll per plant. The lint-yield of these two genotypes was significantly different from other genotypes. A-NB414 and A-NBK genotypes were superior to other genotypes in plant height, sympodial number, number of boll per plant, and earliness percentage. The phenotypic correlation showed a high and significant correlation at 1 % level of probability respectively between the lint-yield and the number of boll per plant (r= 0.80**), boll weight (r= 0.36**) and plant height (r= 0.60**). The results of step-by-step regression analysis showed that the traits of boll number, boll weight, plant height and sympodial length explain the most lint-yield changes (R2 = 77.59). According to the results of the path analysis, the most direct effect on the lint-yield trait was related to the number of boll per plant (P=0.78). The most indirect effect of plant height was exerted on lint-yield through the number of boll per plant.

  Conclusion

  Considering the very high correlation between the lint-yield and the number of boll per plant, it can be concluded that the number of boll per plant is the main factor causing genotype differences in lint-yield. Since boll weight, number of boll per plant and plant height have the largest direct effects on cotton lint-yield, these traits can be used as selection criteria. Additionally, since the number of boll per plant has the most direct and indirect effect on lint-yield, it can be used to increase lint-yield in breeding programs.

  Keywords: Stepwise regression, Path analysis, correlation
 • Mehdi Sharifani *, Mohammd Esmaeili, Benjamin Torabi, Amirahmad Dehghani, Aliakabr Avazabaian, Hossein Hokmabadi Pages 57-77
  Background and Objectives

  Pollen flow in anemophilous plants is a dynamic process. This controlled by wind speed, turbulence direction and depends on, plantation map, rate of air humidity, male genotype and female cultivar biological characteristics. The aims of this research were to survey and analysis pollen dispersal model in distance from few male genotypes within a block of Shahpasand and Akbari pistachio cultivars.

  Materials and Methods

  The lams coated with thin layer of Vaseline gel were installed on piece of wood tied on top of wooden bars. The bars had a distance of 7 m to each other as distance of female trees. . The lams were installed horizontally and vertically on bars which had planted beside female tress from a distance of 8 to 64m in Shahpasand and 80 m in Akbari plot. Every lam was installed on woody bar from 8 am to 8 am of next day and number of pollen was counted on horizontal and vertical lam via a light microscope. Data were analyzed using RCD and regression analysis, as Y is accounted as pollen intensity and X as distance to pollinizer.

  Results

  Results indicated the pollen intensity was declined after 35 m distance from male genotypes. Further, fruit set also indicated a decreasing trend as distance had been increased from male genotypes. However, the intensity of pollen was differed on different day. This was due to some differences appeared by wind speed and direction. The best wind speed on 2 M height from the ground was 10 km/h equal to 2.7 m/s. On days when the speed of winds was raised to more than 30 km there were no traces of pollens dispersal on lams and dusts were replaced. The maximum intensity of pollen in Akbari plot was found in distance between 20 to 30 m from male trees. The recent results indicated a sinusoidal model. There was no found significant differences in fruit set percentage by open pollination and by controlled pollination by hand in Shahpasnand plot. Even though the intensity of pollen was reduced in 40 m distance from male tree but this condition had no effect on rate of fruit set percentage in Shahpasand plot.

  Conclusion

  Within this research it was cleared that pollen intensity in both plots of Shahpasand and Akbari female trees was influenced by wind speed, wind direction and frequency of male trees. Intensity of pollen was reduced by 40 m from pollen source in both plots of Shahpasanand and Akbari. There was no reduction in fruit set at Shahpasand by 60 m distance from the male tree. It is suggested plantation of few male tree in the row for 3 of 4 rows of female pistachio trees would be more beneficial for orchardist

  Keywords: Pollen source, Pollen flow, fruit set
 • Safiye Arab *, Mehdi Baradaran Firouzabadi, Ahmad Gholami, Mostafa Heidari Pages 79-101
  Background and objectivesSoybean is considered one of the most important oil and protein plants in Iran and the world. Considering the importance of soybean yield and identifying traits effective in increasing it, this research was conducted with the aim of investigating the relationship between seed yield and agronomic and physiological traits of soybean and determining the traits that have a greater effect on seed yield under normal and accelerated aging conditions.Materials and methodsThe present experiment was conducted in the research farm of the Faculty of Agriculture of Shahrood University of Technology during 2017-2018 and 2019-2020, in a factorial experiment in the form of randomized complete blocks in three replications on Katol variety. The treatments included accelerated aging in two levels (normal seeds and aged seeds) and seaweed extract in three levels (control, pre-treatment and foliar spraying). The seeds used were obtained from the research center for agriculture and natural resources of Mazandaran and the seeds were harvested in the same year and until the time of testing, they were kept in a controlled warehouse with a cooling system at a temperature range of 14 to 17°C and a relative humidity of 30 to 40%. In order to apply aging, the seeds were placed for 72 hours at a temperature of 41°C and a relative humidity of 95%.ResultsThe results showed that in plants obtained from normal seeds, 84.81% of the changes in seed yield are justified by the number of pod per plant, the number of seed per pod and the 100 seed weight. In these plants, the 100 seed weight and then the number of pods per plant had the most direct and positive effect. The most direct and positive effect was attributed to the 100 seed weight, followed by the number of pods per plant. The trait of the number of seed per pod affected the seed yield both directly and indirectly through the effect on the 100 seed weight. Causality analysis in the plants obtained from aged seeds showed that the characteristics of final emergence percentage, membrane stability index, leaf area index, anthocyanin, hydrogen peroxide, superoxide radical, number of pods per plant and 100 seed weight were entered into the model as main variables and 91.33% of the changes are explained by these eight traits. Seed pre-treatment with seaweed extract increased seed yield by increasing the percentage of final emergence of the field, the 100 seed weight and the amount of glutathione in the leaves of the plant. Foliar spraying of seaweed extract caused a significant increase in seed yield through increasing the weight of 100 seed weight and membrane stability index.Conclusion The characteristics of 100 seed weight and number of pods per plant in plants obtained from normal and aged soybean seeds can be considered as selection criteria for improving and improving yield due to their direct and increasing effect on seed yield.
  Keywords: Accelerated aging, Causality analysis, Correlation Analysis
 • Nahid Jamali, Fardin Ghanbari *, Ali Asghar Hatamnia Pages 103-120
  Background and objectives
  Salinity is one of the abiotic stress factors that causes great damage to the production of agricultural products around the world. Various strategies have been adopted to reduce the negative effect of salinity on plants and to improve the growth and development of plants under salinity stress conditions. In the present study, the effect of silicon foliar application on decreasing the effects of salinity stress and its related physiological mechanisms in hot pepper plants has been investigated.
  Materials and methods
  The research was conducted as a factorial experiment based on completely randomized design with three replications in the greenhouse of Ilam University. The treatments tested in this research included three levels of salinity stress (control, 75 and 150 mM NaCl) and four levels of silicon (control, 0.5, 1 and 2 mM). In the stage of four expanded leaves, silicon treatment was applied as a foliar spray in the mentioned concentrations until the surface of the leaves was completely wet, and it was repeated two more times after one month. Salinity treatment was done by preparing NaCl solution and i the plants with fertilizer solution every three days. The treatments were continued until fruiting and complete fruit harvesting.
  Results
  In the final results obtained from this research, it was found that salinity caused a significant decrease in growth and performance parameters (root and shoot dry weight, plant height, number of fruits per plant and crop yield) as well as a decrease in relative water content and chlorophyll and caused increase in the content of proline, malondialdehyde and ion leakage in pepper plants. The results showed that the application of silicon reduced the effects of salinity stress on pepper plants. The highest total yield was obtained in 1 and 2 mM silicon application under non-saline irrigation. At all salinity levels, the application of silicon increased the growth and yield of pepper plants. These results were related to the increase in relative water content and chlorophyll, and decreases in proline, malondialdehyde accumulaion and electrolyte leakage.
  Conclusion
  In general, the results of this research indicated that the application of silicon, especially in concentrations of 1 and 2 mM, improved the growth and performance of hot pepper plants under stress and non-stress conditions. The exogenous application of silicon alleviated the negative effects of salinity on the plant by increasing the amount of chlorophyll and relative water content and decrease proline and malondialdehyde. Although the application of silicon in non-saline conditions had positive effects on plant growth and performance, it was more effective in saline conditions. Therefore, silicon foliar spraying is recommended to decrease the effects of salinity on the growth and performance of hot pepper plants.
  Keywords: chlorophyll, malondialdehyde, Osmotic regulation, Osmotic stress, Sodium chloride
 • Abdulsattar Darabi *, Shahram Omidvari Pages 121-136
  Background and objective

  After potato, watermelon is the most important vegetable that cultivated in Iran. Irrigation is necessary for watermelon cultivation due to its high growth rate, short growth period and high fruit water content (90-92%). In addition high evaporation during growth and development stages and low rainfall in arid and semi-arid area caused that cultivation of watermelon need a lot of water. To minimize drought stress effect on yield of agricultural crop in arid and semi-arid areas, cultivation of drought tolerant cultivars, deficit irrigation practice and grafting of high yielding cultivars onto tolerant rootstocks are recommended. No paper has been published about grafting and deficit irrigation for watermelon cultivation in Khuzestan province yet, therefore present research was conducted to study the effects of these factors on yield, yield components and water use efficiency of grafted watermelon (B32 cultivar) onto pumpkin ‘Cubalt and Ferro’ (Cucurbita maxima × Cucurbita moschata.) and deficit irrigation in nongrafted watermelon.

  Material and method

  This study was carried out at Behbehan Agriculture Research Station from 2020 to 2021. The experiment was done as strip plot in randomized complete block design with nine treatments and three replications. Three irrigation regimes, full irrigation, 80% and 60% of full irrigation were considered as vertical strips. Horizontal strips included B32 cultivar grafted onto pumpkin ‘Cobult and Ferro’ rootstocks (Cucurbita maxima × Cucurbita moschata.) and nongrafted B32. Watermelon and pumpkin seeds were planted in greenhouse in 5 and 10 January respectively and watermelon seedlings were grafted onto pumpk in 4 February. Seedlings were transplanted in 24 Feb. and fruits harvested from early to mid-June. Results were analyzed by MSTATC statistical software and comparison of meanes were done using Duncan,s Multiple Range Test at 1% probability level.

  Results

  Yield, mean fruit weight and water use efficiency in grafted plants were significantly higher than nongrafted plants. Yield and mean fruit weight decreased significantly due to deficit irrigation. The most yield in grafted and nongrafted plants were obtained in full irrigation. The decrease of yield in nongrafted plants applied 80% of full irrigation as compared with full irrigation was not significant. In full irrigation regime the mean yield of grafted plants were significantly higher (50%) than nongrafted plants. The yield of grafted plants applied 80% of full irrigation were higher than nongrafted plants applied full irrigation , however this difference was not significant. Water use efficiency of grafted plants was significantly higher as compared with nongrafted plants. The differences of water use efficiency in grafted plants onto Cobult and Ferro rootstocks applied full irrigation, 80 % and 60% of full irrigation were not significant. In nongrafted plants the most water use efficiency belong to applied 80% of full irrigation. The decrease of water use efficiency in plants applied full irrigation was not significant as compared with this treatment. However the decrease of water use efficiency in plants applied 60% of full irrigation was significant in comparison to plants applied 80% of full irrigation.

  Conclusion

  grafting of B32 cultivar onto Cobult and Ferro rootstocks and applied full irrigation and 80% of full irrigation were recommended in no water restriction and water shortage conditions respectively for the maximum watermelon production in Khuzestan province.

  Keywords: Fruit, marketable, Pumpkin, Rootstock
 • Noorollah Moallemi *, Esmaeil Khaleghi, Mojdeh Rezazadeh Kavari Pages 137-152
  Background and Objective

  The date palm tree tolerates high temperatures, drought and salinity more than the other fruit crops that is why date palm tree is named the tree of life in the desert. A conventional date palm management practices is fruit thinning. Fruit thinning allow the remaining fruits to develop larger sizes and better qualities. Also, fruit thinning helps to overcome the alternate bearing problems. The purpose of this research to assess the effect of chemical and hand thinning on several fruit properties of date palm cv. Estameran.

  Material and Methods

  This study was conducted to investigate the effect of chemical and hand thinning on fruit characteristics of ‘Estameran’ date palm as randomized complete block design with three replications in an orchard with 1.5 hectares area, located at Ferdows village in Shushtar city. Experimental treatments included T1 (control), T2 (removal of 1/3 ends of spikelets at flowering stage), T3 (removal of 1/3 ends of spikelet in Kimiri stage), T4 (removal of 1/3 number of spikelets in Kimiri stage), T5, T6 and T7 (that were chemically thinned by spraying naphthalene acetic acid (NAA) at 50, 100 and 150 mg/l concentrations at flowering stage, respectively). The fruits were harvested at tamar stage and characteristics measured included: fruit length, diameter, fresh weight, fresh and dry flash fruit, seed length, seed fresh and dry weight, fresh flash weight to seed weight ratio, fruit volume, yield per spike, TSS, pH, total sugar, reducing sugar, non- reducing sugar and fruit color attributes (L*, a*, b*, hue and chroma).

  Results

  The results showed that chemical thinning with 100 mg / l NAA concentration (T6 treatment) increased significantly fresh weight (10.56 g), dry weight (9.86 g), and volume (11.03 cm3) of fruit.The highest fruit flash to seed ratio (11.47) was obtained in chemically thinning by NAA at 100 mg/l (T6).The least seed length (2.33 cm) was acquired at removal of 1/3 ends of spikelet at the flowering stage (T2) but it was not significant with T3 and T5 treatments. Chemical thinning fruit by 150 mg/l NAA concentration at the flowering stage reduced yield per spike (T7). The highest amount of non-reducing sugars was obtained in T5 (46.19%) and T6 (43.13%) treatments. The maximum amount of L* indicator was obtained in T3 (19.32) and T1 (19.09) treatments. Moreover the highest amount of a* indicator (9.08) and b* indicator (11.75) were acquired in T2. The minimum amount of hue (27.62) was obtained in control (T1) and the maximum amount of chroma (15.02) was obtained in T2 treatments.

  Conclusion

  According to the finding of this research, both hand thinning and chemical thinning improved the fruit properties. Due to the fact that chemical thinning by 100 mg/l NAA concentration at flowering stage (T6) had a more effective impact on fruit characteristics, and also the chemical thinning is less expensive than hand thinning, it can be concluded that T6 treatment is more effective and it is recommended

  Keywords: color index, Dry weight, Fruit volume, Thinning
 • Shima Mobasheri, Alireza Yavari *, Farzin Abdollahi Pages 153-170
  Background and Objectives

  Lavandula angustifolia L. is a perennial and aromatic plant which belongs to Lamiaceae family. The drying process is very expensive, but if it is done correctly, it significantly increases the efficiency and components of the essential oil after harvesting. In large-scale agriculture, L. angustifolia raw materials needs a lot of space and high cost for drying process due to the large volume of material at harvest time. In this case, if it is possible to directly extract the essential oil with the desired quantity and quality from the fresh plant, the production cost will be significantly reduced from the economic point of view. The aim of the current study was to evaluate the performance and quality of essential oil of L. angustifolia in different harvesting times of fresh and dried plants.

  Materials and methods

  For these goals, aerial parts of L. angustifolia in full flowering stage were collected from selected plants from a 3-year farm located in Saadatshahr city of Fars province. A Factorial experiment as a completely randomized blocks design with three replications and two factors include three different harvesting times (25th of May, 8th of August and 21st of October, 2020) and two types of plant materials (fresh and dry) was performed in the farm. The essential oils of different L. angustifolia samples were extracted by hydro-distillation using Clevenger apparatus and with three replications. The yields were calculated based on dry weight and the oils were analyzed by a combination of GC-FID and GC-MS techniques, to check for chemical variability based on British Pharmacopoeia. At the end of the experiment, data analysis was performed using SAS software (version: 9.4). The means were compared by Duncan's multi-range test.

  Results

  The results of the present study demonstrated that the interaction effects of harvesting times and plant materials on the essential oil yield was not significant. However, the results of variance analysis of the main compounds identified in the L. angustifolia essential oil showed that the characteristics of linalool, borneol and camphor compounds were significant at the 1% probability level, and the characteristics of the type of plant material on the linalool and linalool acetate compounds were significant at the level of 1%. The probability of 5% was significant on the borneol and camphor compounds at the 1% probability level. The interaction effect of harvest time and type of plant material had a significant effect on the two compounds of linalool and 1,8-cineole at the 1% probability level. Mean comparison of the effect of plant materials in harvest times the main compounds identified in essential oil of L. angustifolia showed that the percentage of linalool composition in the treatment of fresh plant matter and the third harvest time was the highest with an average of 21.63% and the lowest amount in the treatment of dry plant matter and the third harvest time was observed with an average of 7.53%. Also, the highest amount of 1,8-cineole compound was obtained in the treatment of fresh plant material and in the first harvest with an average of 13.90% and the lowest amount of this compound in the treatment of fresh plant material and the second harvest with an average of 4.30%.

  Conclusion

  The findings of this study showed that due to the very valuable essential oil of L. angustifolia and the world's increasing demand for essential oil, this plant is used in the pharmaceutical, food and cosmetic industries, and according to the research on the efficiency of the L. angustifolia essential oil in different harvest times, the best harvesting time was the Spring harvesting in the full flowering stage.

  Keywords: drying, Essential oil, Linalool, Plant material, Storage
 • Mostafa Khoshhal Sarmast *, Mina Khorrami Moghadam, Azim Ghasemnajad, Tatyana Savchenko Pages 171-190
  Background and Purpose

  Improvement of plant tolerance to adverse environmental conditions has been proven by phytohormones in various plants species. However, the crosstalks between salicylic acid and jasmonic acid hormones under drought stress conditions have not been studied. Therefore, in this study, changes in the growth rate of aerial and underground organs as well as the proline content of aerial parts and roots of R. damacena to jasmonic acid and salicylic acid during the cource of drought stress conditions at three different times point were investigated.

  Materials and Methods

  Clonally propagated plants sown into plastic pots were exposed to constant water shortage at 25, 50 and 100% of field capacity for 11 days. Plants under different drought stress treatment foliar spraied with jasmonic acid (50 μM) and a combination of jasmonic (50 μM) and salicylic acid (1.5 μM). The first foliar application was performed a few days before the first day of the experiment and twice after the start of the water stress at intervals of seven days. Sampling was performed on days 1, 4 and 11 and morphophysiological responses (stem height, root fresh weight, root dry weight, Ionic leakage) and biochemical (leaf proline and root proline) were measured. The experiment was performed in factorial format and in a completely randomized block.

  Results

  Regardless of hormonal treatment, the measured traits such as stem height, root fresh weight, root dry weight decreased compared to the control and other traits such as leaf and root proline, ion leakage increased compared to the control in drought stressed plants. Plants grown under 25% of FC showed a 4 fold increase in proline content when exposed to JA in contrast to that of control sprayed with distilled water after 4 days. This increase in proline content in shoots and roots was similar. However, non-drought stressed plants which were exposed to JA, did not show such changes. The results show that the combination of SA and JA reduces the amount of ion leakage of leaves and the proline content of roots and shoots by half to the amount produced in plants sprayed with distilled water at 25% of FC and this amount of proline is very close to non-drought stressed plants. The results showed that the loss of fresh and dry weight of roots, which was evident in JA–received plant under 25% of FC can potentially be reversed by combination of SA and JA. This was also truth for stem height.

  Conclusion

  The drought stress mitigation of SA by reversing JA effects manifested in mitigating cell ion leakage, and increase in root fresh and dry weight. Reducing the root and shoot proline content and leaf ion leakage in plant exposed to combination of JA and SA compared to JA alone indicated a negative regulatory effect of SA on JA on modulating leaf and shoot proline content as a physiological indicator of drought tolerance.

  Keywords: Proline content, JA, SA, Water Shortage