فهرست مطالب

پژوهشنامه خراسان بزرگ - پیاپی 53 (زمستان 1402)

پژوهشنامه خراسان بزرگ
پیاپی 53 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمداسماعیل اسمعیلی جلودار*، آرمان وفایی، رضا حیدری، حسن نامی، حبیب الله رضایی صفحات 1-22

  جایگاه تون در قهستان به عنوان یک حلقه از زنجیر ارتباطی بین جنوب شرق و مرکز ایران با خراسان و اهمیت تجاری و صنعتی آن و قرار گرفتن آن در خراسان پرتنش، آنهم در بافت باستان شناسی و تاریخی بسیار مهم است. در این نوشتار تلاش شده تا درکی جدید از جایگاه این شهر در دوران اسلامی با توجه به منابع مکتوب و شواهد لایه نگاری باستان شناسی اخیرآن ارائه گردد. پرسش دوگانه این مقاله این است که: چگونه می توان با توجه به بافت تاریخی متون دست اول، جایگاه تون را در دوره ساسانی؟ و اسلامی (تا ابتدای قرون میانی اسلامی) درک کرد؟ و دوم اینکه چگونه شواهد لایه نگاری باستان شناسی تون به درک ما از این شهر در دوران اسلامی کمک میکند؟ برای شناخت بافت تاریخی و باستانشناختی این شهر مطالعات تاریخی و باستانشناسی امری ضروری است. این اطلاعات درک مناسبی از جایگاه تون در دوران استقراری اش ارائه خواهد نمود. منظر فرهنگی تون در منابع تاریخی به صورت یک شهر حصاردار، متکی بر منابع آب کاریز/ قنات و دارای اهمیت تولیدی در بافت کشاورزی و تولید زیلو بوده است. بررسی شواهد باستان شناسانه حاصل از لایه نگاری با توجه به بافت آن ها، نشان دهنده ی ارتباطات گسترده این شهر در دوره های مختلف اسلامی و همین طور اهمیت صنعتی آن در تولیدات حاصل از بافندگی و تولیدات دیگری همچون سفال و فلز بوده است. این مقاله از نظر رویکرد تاریخی و از نوع بنیادی و رویکرد تحلیل آن توصیفی- تطبیقی است. نتایج بدست آمده حاکی از شواهدی جدیدی از اطلاعات دوره تاریخی و اسلامی در آن است .

  کلیدواژگان: تون، متون تاریخی، منظرفرهنگی، ساسانی، صدر اسلام
 • شاهین گرکانی دشته*، محمد مرتضایی صفحات 23-42
  مجموعه های معماری احداث شده در طول دوره تیموری را می توان از لحاظ نحوه استقرار بناها به سه دسته مجموعه های مستقر در دورتادور یک محوطه میانی، مجموعه های مستقر در دو سوی یک خیابان و مجموعه های مستقر در دو سمت یک بنای مرکزی تقسیم کرد. دسته اول از این نوع مجموعه ها که بر پایه استقرار ابنیه مستقل در دو یا چهارسمت یک محوطه مرکزی شکل می گرفته اند، هم در نقش میدان های شهری و هم در ردیف مجموعه های معماری موقوفه ظاهر شده اند. این شکل از مجموعه سازی که در آن ساختار حیاط های چهارایوانی و کاربری میدان های شهری، به صورت توامان، قابل مشاهده است را می توان از عوامل موثر بر تحولات ساخت و طراحی میدان در دوره های بعدی شهرسازی و معماری ایران محسوب نمود. این پژوهش قصد دارد تا با اتکا به منابع تاریخی و مستندات باستان شناسی موجود، به تحلیل ساختار و همچنین مطالعه نحوه استقرار ابنیه در این گونه از مجموعه های معماری دوره تیموری بپردازد و به این سوال اصلی پاسخ دهد که ساختار این مجموعه های میدانی چگونه بوده و چه وجوه اتفراق و تشابهی با یکدیگر داشته اند؟ اطلاعات این مقاله با روش های کتابخانه ای، مشاهده بصری و مقایسه یافته های حاصله گردآوری شده و پژوهش با روش تحلیلی-تاریخی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هردو دسته میدان های شهری و مجموعه های معماری بر پایه اصل قاش سازی که عمدتا میان دو بنای مدرسه و خانقاه بوده، شکل گرفته و توسعه یافته اند. تفاوت شاخص آنها را نیز می بایست در ارتباط دسته اول و عدم ارتباط دسته دوم با راه های اصلی در شهر عنوان داشت.
  کلیدواژگان: میدان، تیموریان، سمرقند، هرات، یزد
 • محمد غلامعلی فلاح*، محمدصادق توسلی رجایی صفحات 43-68

  خیابان مشهد (شامل دو پاره بالاخیابان و پایین خیابان) یکی از کهن ترین خیابان های شهری ایران است که از روزگار صفویان و در پی اقدامات شاه عباس در شهر مشهد پدید آمد. این خیابان در سال های پس از روزگار صفویان به مرور تغییراتی را از سر گذراند؛ اما از پی تلاش برای مدرن سازی شهرها و همخوان کردن آنها با نیازهای عصر جدید در دوره پهلوی اول بود که روند دگرگونی این خیابان شتاب بیشتری یافت و بسیاری از کیفیات تاریخی آن از دست رفت. مقاله حاضر تلاشی است برای بازنمایی مسیر دگرگونی کالبدی خیابان مشهد در دوره پهلوی اول. این تحقیق در شمار تحقیق های تاریخی و مهمترین منبع آن اسناد تاریخی و منابع مکتوب است؛ از این رو این تحقیق با ترکیب روش های توصیفی و تفسیری ذیل راهبرد تاریخی سامان یافته است. همچنین ابزار اصلی در این تحقیق سندپژوهی و مطالعه کتابخانه ای است. این تحقیق نشان می دهد که تحولات کالبدی خیابان مشهد در دوره پهلوی اول قابل تقسیم به برهه هایی زمانی و قلمروهایی مکانی است. در نیمه نخست پهلوی اول شتاب نوسازی کالبدی زیاد و گستره آن وسیع، اما کمابیش به همان شیوه گذشته بود؛ اما در نیمه دوم با تثبیت صورت عمومی جداره های خیابان شاهد نوسازی خیابان با مصالح و روش های روزآمد هستیم. در برهه نخست برنامه نوسازی ثلث شرقی بالاخیابان همگام با پایین خیابان پیش می رفت؛ اما در برهه دوم سرعت توسعه ثلث شرقی و میانی بالاخیابان فزونی یافت. ثلث غربی بالاخیابان نیز که بیش ترین فاصله را از حرم رضوی و مرکز شهر داشت، در آخر صف تحولات کالبدی ایستاد.

  کلیدواژگان: خیابان مشهد، بالاخیابان، پایین خیابان، دوره پهلوی اول
 • محمداحسان گنابادی، محمدخسرو صحاف*، مهران خیراللهی، احسان درری جبروتی صفحات 69-90

  از دیدگاه فلسفی پدیدارشناسی، جهان زندگی انسان مکانی است که در آن به سر می برد. انسان و مکان نه در مقابل یکدیگر، بلکه به طور صمیمانه ای در هم تنیده اند. لذا مکان پدیداری است همواره حاضر و مربوط به زندگی روزمره که تجارب زیسته انسان در آن قوام یافته و حس مکان شکل می گیرد. از آن جا که این تجارب، بدون تفکر ارادی و مستقیما از کنش و تعامل روزانه با مکان و عناصر آن شکل می گیرند، منبع موثقی هستند برای دستیابی به ویژگی های مطلوب مکان. هدف از این پژوهش تبیین ویژگی هایی است که حس مکان را القاء می کنند و سوال اساسی چنین است که بر مبنای تجارب زیسته، چه مولفه هایی سازنده حس مکان در میدان شهداء مشهد به عنوان یک فضای شهری هستند؟ بنابراین تجارب زیسته در مواجهه با این مکان را با روش تحقیق پدیدارشناسی براساس الگوی موستاکاس استخراج کردیم. این پژوهش شامل دو بخش نظری و عملی است. بخش نظری شامل اطلاعاتی است که از پژوهشی کیفی در مورد پدیدارشناسی مکان حاصل شده و بخش عملی برگرفته از مصاحبه های نیمه ساخت مند با 60 شرکت کننده و سپس استخراج گزاره های مهم و تم های تحقیق است. در نهایت به تحلیل داده ها و تدقیق یافته ها برای دستیابی به نتایج تحقیق پرداخته شده است. پس از تحلیل داده ها و تدقیق یافته های مستخرج از آراء کاربران از میدان شهداء مشهد با مبانی نظری مربوط به مکان، آن چه یافت شد، پنج مولفه اساسی مکان بر مبنای تجارب زیسته بود: درونگرایی، مرکزگرایی، محصوریت، تراکم و عینیت.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، حس مکان، مولفه های مکان، تجربه زیسته، میدان شهداء مشهد
 • مهرنوش افشاری*، محمداجزاء شکوهی، براتعلی خاکپور صفحات 91-104
  چشم انداز اصلی این تحقیق،بررسی پتانسیل های موجود مشهد برای تبدیل به یک شهر دوستدار گردشگر است.هدف اصلی تحقیق شامل مطالعه و بررسی توانایی های موجود درشهرمشهد برای تبدیل به یک شهردوستدارگردشگر به عنوان یک موضوع جدید است.برای این منظور تلاش می شود تابه طورسیستماتیک شاخص های شهردوستدارگردشگر با توجه به پتانسیل های فرهنگی و زیارتی موجود مشهد تدوین شود برای وصول به این هدف،علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی،پرسشنامه ها،چک لیست ها و ثبت مشاهدات مربوط به الگوهای رفتاری گردشگران درقالب پایگاه داده های آماری و فضایی اقدام شد.نتایج نشان داد درتمامی 19 نقطه برداشت میدانی،به طور متوسط حدود 65 درصد از پاسخ گردشگران نسبت به سوالات جهت دار مطرح شده (با موضوعیت شهر دوستدار گردشگر) منفی بوده است و ازبین پارامترهای مورد مطالعه،پارامترهای مربوط به مولفه های فضایی مورد رضایت و تایید گردشگران قرار نگرفته است. پارامترهای مورد مطالعه تحقیق توسط فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP مورد تحلیل و وزن دهی قرار گرفته و برای همپوشانی لایه های نقشه های فضایی و پهنه بندی نهایی در GIS استفاده شدند.نتایج تحلیل فضایی نشان دادکه بیشترین رضایت گردشگران درحوزه مرکزی مشهد و اطراف حرم ثبت شده که نشان دهنده شاخصه گردشگری مذهبی شهر مشهد است.با جمع بندی امکانات و محدودیت های شهر مشهد از منظر موضوع تحقیق، استراتژی های مناسب تولید و تدوین و نتایج به دست آمده نشان دادکه استراتژی تقویت و گسترش کاربری های خدماتی و رفاهی مهم و از ارجحیت و اولویت بالاتری برای تحقق موضوع تحقیق در شهر مشهد برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: شهر دوستدار گردشگر، تحلیل های آماری و فضایی، AHP، GIS، شهر مشهد
 • سید باقر حسینی، محمدامین رداد* صفحات 105-123

  نتایج اعمال سیاست های بازآفرینی در حوزه ساماندهی بافت های فرسوده، نیاز به سنجش پایداری آن را ضروری ساخته است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل موثر بر پایداری بازآفرینی بافت های فرسوده شهری و ارزیابی آن در محله آبکوه می باشد. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و کاربست روش تحلیل محتوا، مدل نظری اولیه پژوهش تدوین گردید، سپس جهت اعتبارسنجی آن از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. بدین ترتیب 32 شاخص سنجش پایداری بازآفرینی شهری در 5 مولفه اقتصادی، کالبدی، فعالیتی-خدماتی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی بدست آمد. در مرحله بعد، شاخص های سنجش پایداری به شیوه پیمایشی در محدوده مورد مطالعه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر را کلیه ساکنان محله آبکوه تشکیل دادند که از آن میان تعداد 355 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده محله آبکوه، تمامی مولفه های پایداری در شرایط ناپایدار خود قرار دارند که در این میان مولفه های اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، فعالیتی-خدماتی و زیست محیطی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین میزان ناپایداری می باشند. همچنین شاخص های دستیابی به پایداری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده آبکوه ارزیابی و اولویت بندی گردید که از این میان شاخص های «حفظ تعادل بازار مسکن» در مولفه اقتصادی، «نفوذ پذیری» در مولفه کالبدی، «سازگاری کاربری» در مولفه فعالیتی-خدماتی، «مشارکت پذیری» در مولفه اجتماعی-فرهنگی و «دسترسی به فضای سبز» در مولفه زیست محیطی از بیشترین اولویت برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: پایداری، بازآفرینی، بافت فرسوده، محله آبکوه، مشهد
|
 • MohammadEsmaeil Esmaeili Jelodar *, Arman Vafaei, Reza Heydari, Hasan Nami, Habibollah Rezaei Pages 1-22

  The role of Toon in Qohestan, as a part of transportation route between southeast and central Iran with Greater Khorasan, and its industrial and commercial role in Greater Khorasan’s sense with all of its challenges, in Historical and Archaeological studies, is very important. This paper tries to understand the cultural Landscape of Toon on the base of Historical documents and Stratigraphic Archaeological Evidences. Therefore, this paper follows answering two main Questions: in the historical aspect, how the landscape of Toon is understandable in historical and Geographical documents, considering the historical context of these documents. On the other side, in the Archaeological aspect, the main question is how stratigraphic evidence can help us to understand the landscape of Toon in the Islamic era. Historical documents and Archaeological Evidence have been reviewed and interpreted based on their contexts. Results of historical and Archeological interpretations, all to gather about Cultural landscape of Toon can help us to achieve to the goal of this paper. This research’s nature fundamental and its approach is descriptive-interpretive to the historical documents and archaeological evidence. Cultural landscape of Toon along Islamic era in historical documents described as a city with Arg, which has used Qanats as the main water source and has its own importance in production of crops and Carpet. Study of Archaeological Stratigraphic Evidence shows wide interactions of Toon in different periods of Islamic era and its industrial importance in production of some artifacts such as Pottery and Metal works.

  Keywords: Toon, Historical Sources, Cultural Landscape, Sassanide, early Islamic
 • Shahin Garakani Dashteh *, Mohammad Mortezaei Pages 23-42
  Architectural complexes built during the Timurid period can be divided into three categories in terms of the type of building: complexes located around a central area, complexes located on both sides of a street, and complexes located on both sides of a central building. The first category of this type of complex, which is formed based on the placement of independent buildings in two or four parts of a central area, has appeared both in the role of urban squares and in the type of endowment architectural complexes. This form of complex construction in which the structure of four-aisled courtyards and the use of urban squares can be seen simultaneously can be considered as one of the factors affecting the changes in the construction and design of the square in the later periods of urban planning and architecture in Iran. This research intends to analyze the structure and also study the location of buildings in this type of Timurid architectural complex, relying on existing historical sources and archaeological documents. The information of this article has been collected by library methods, visual observation, and comparison of the obtained findings and the research has been done by the analytical-historical method. The results of this study show that the difference between the index of urban squares and architectural complexes that have been built based on the structure of a square in the Timurid period has been in how they relate to the main roads in the city.
  Keywords: Square, Timurid era, Samarqand, Herat, Yazd
 • Mohammad Gholamali Fallah *, MohammadSadegh Tavasoli Rajaea Pages 43-68

  Mashhad Street (which includes Bālā-Khiyābān & Pā’īn-Khiyābān) is one of the oldest urban streets in Iran, and was created during the Safavid era. This street gradually changed in the years after the Safavid era; but, due to the efforts to modernize the cities and align them with the needs of the new age in the first Pahlavi period, the process of transformation of this street accelerated and many of its historical qualities were lost. This research in an attempt to represent the physical changes of “The Khiyābān” of Mashhad during the first Pahlavi period. As a historical study, this research is done by combining descriptive and interpretive methods under the strategies of historical researches, through document research and library study. This research indicates that the physical changes of Mashhad Street during the first Pahlavi period can be divided into temporal phase and spatial territories. In the first phase, physical changes happened with great pace and in a wide area, but more or less in the same way as the past; But in the second phase, after stabilization of the general appearance of the street walls, the street was renovated with modern materials and methods. In the first phase, the renovation of the eastern third of Bālā-Khiyābān went along with the Pā’īn-Khiyābān; But in the second phase, the eastern and middle third of Bālā-Khiyābān excelled in physical developments, and the western third of Bālā-Khiyābān, stood at the end of the queue of physical developments.

  Keywords: Mashhad Street, Bālā-Khiyābān, Pā&rsquo, īn-Khiyābān, First Pahlavi Period
 • MohammadEhsan Gonabadi, MohammadKhosro Sahaf *, Mehran Kheirollahi, Ehsan Dorari Jabarooti Pages 69-90

  From the phenomenological point of view, the life-world of every human is a place he lives in. Place and human not only are against each other, but also they are sincerely acquainted and reflect each other. So place considers as a "everyday life phenomenon" that human lived experiences are formed in it. As the lived experiences are formed directly without voluntary thinking, they are the reliable source for achieving the desired features of the place. The purpose of this study was to explain the characteristics of the place based on the lived experiences of its users. This research seeks to answer the question that based on lived experiences, what are the characteristics of a space to become a place in the heart of the city?In this research, Shohada square of Mashhad has been chosen as a case study. To answer the question of the research, we have used Moustakas phenomenological research method. This Study composed of two parts: theoretical and field researches. The theoretical part includes the available information about phenomenology of place. The field part is taken from open and semi-structured interviews with sixty participants. After providing textural and structural descriptions and combining them together, six basic characteristics of the place was achieved: Introversion, Centrality, Enclosure, Density and Objectivity.

  Keywords: Phenomenology, Place, lived experience, Characteristics of Place, Shohada square of Mashhad
 • Mehrnoush Afshari *, Mohammad Ajza Shokouhi, Barat Ali Khakpoor Pages 91-104
  The main perspective of this research is to investigate the existing potential of Mashhad to become tourist-friendly and the capabilities of Mashhad to become a tourist-friendly city as a new topic. For this purpose, efforts are being made to systematically compile the indicators of the tourist-friendly city according to the existing cultural and pilgrimage potentials of Mashhad. Behavioral patterns of tourists are analyzed in the form of statistical and spatial databases. The results showed that in all 19 field sampling points, on average, about 65% of tourists' responses to the directional questions raised (with the topic of the tourist-friendly city) were negative. Among the studied parameters, the parameters related to the spatial components have not been satisfied and approved by the tourists. The parameters studied in the research were analyzed and weighted by the hierarchical analysis process of AHP and used to overlap the layers of spatial maps and the final zoning in GIS. The results of our study showed that the highest satisfaction of tourists was recorded in the central area of Mashhad and around the shrine, which shows the characteristics of religious tourism in Mashhad. Considering the facilities and limitations of Mashhad city from the perspective of the research topic, the appropriate strategies for production and formulation, and the obtained results showed that the policy of strengthening and expanding service and welfare uses is important and preferable and a higher priority for the realization of the research topic in Mashhad city.
  Keywords: tourist-friendly city, statistical, spatial analysis, AHP, GIS, Mashhad City
 • Seyyed Bagher Hosseini, MohammadAmin Radad * Pages 105-123

  The results of implementing regeneration policies in the field of organizing deteriorated fabrics have necessitated the need to assess its sustainability. Therefore, the purpose of this study is to identify the factors affecting the sustainability of regeneration of urban deteriorated fabrics and assess it in Abkooh neighborhood. First, through library studies and application of content analysis method, the initial theoretical model of the research was developed, then Delphi technique was used to validate it. Thus, 32 indicators for assessing the sustainability of urban regeneration in five components, including economic, physical, activity-service, socio-cultural and environmental were obtained. In the next step, sustainability assessment indicators were analyzed and evaluated by survey method in the study area. The present study population consisted of all residents of Abkooh neighborhood, which 355 people were selected by simple random sampling as the research sample. The results show that in the process of regenerating the deteriorated fabric of Abkooh neighborhood, all components of sustainability are in their unstable conditions, which the socio-cultural, economic, physical, activity-service and environmental components have the highest to lowest instability, respectively. Also, the indicators of achieving stability in the process of regenerating the deteriorated fabric of Abkooh were evaluated and prioritized, including the indicators of "maintaining the balance of the housing market" in the economic component, "permeability" in the physical component, "land use compatibility" in the activity-service component, "participation" in the socio-cultural component and "access to green space" in the environmental component have the highest priority.

  Keywords: Regeneration, Sustainability, Deteriorated fabrics, Abkooh neighborhood, Mashhad